Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 29. marta noteikumus Nr. 227 "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1066

Rīgā 2009.gada 22.septembrī (prot. Nr.61 57.§)
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 18.1panta otrās daļas 2.punktu un 34.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izvērtējami, finansējami un administrējami fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (turpmāk – projekts).

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. zinātniskais personāls – vadošie pētnieki, pētnieki, zinātniskie asistenti un augstskolas akadēmiskais personāls, kā arī doktoranti un maģistranti;

2.2. zinātniskā grupa – zinātniskais personāls un zinātnes tehniskais personāls, kas piedalās projekta īstenošanā. Zinātniskās grupas sastāvā ir projekta vadītājs, projekta galvenie izpildītāji un projekta izpildītāji;

2.3. projekta vadītājs – zinātnieks, kurš vada projektu, nodrošina tā īstenošanu un atbild par tā izpildi kopumā;

2.4. projekta galvenie izpildītāji – zinātnieki, kuri īsteno projektu un atbild par tā daļu izpildi;

2.5. projekta izpildītāji – zinātniskās grupas locekļi bez zinātniskās kvalifikācijas, kuri veic atsevišķus zinātniskus uzdevumus projekta īstenošanā.

3. Fundamentālo un lietišķo pētījumu mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas, nesaistot tās ar rūpniecisku vai komerciālu izmantošanu.

4. Projektus finansē no kārtējam gadam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem zinātniskās darbības nodrošināšanai.

5. Latvijas Zinātnes padome (turpmāk – padome) projektu finansēšanai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus sadala pa zinātnes nozarēm un apakšnozarēm (turpmāk – finansējuma sadale), lai nodrošinātu līdzsvarotu zinātnes virzienu pārstāvību un attīstību, vienlaikus saglabājot augstu zinātnisko kvalitāti.

6. Padome veic finansējuma sadali, pamatojoties uz:

6.1. zinātnes nozaru zinātniskā potenciāla un rezultativitātes, kā arī zinātnisko publikāciju kvalitātes un atpazīstamības analīzi;

6.2. padomes ekspertu komisijas (turpmāk – komisija) priekšlikumiem, kas balstās uz iepriekšējos gados iesniegto projektu ekspertīžu rezultātiem.

7. Līdzekļus projektu īstenošanai var piešķirt zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētām institūcijām (turpmāk – zinātniskā institūcija). Zinātniskās institūcijas ir atbildīgas par projekta izpildes materiāltehnisko un saimniecisko nodrošinājumu, projektu finansējuma izlietošanas uzskaiti un finanšu pārskatu sniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. Finansējumu projektu izpildei piešķir, ievērojot Eiropas Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula).

II. Projektu īstenošanas nosacījumi

9. Projekta īstenošanas laiks nepārsniedz četrus gadus. Finansējums projektam tiek piešķirts pa posmiem, kuru ilgums ir viens gads.

10. Projektu īsteno zinātnieks vai zinātniskā grupa. Projekta vadītājs ir atbildīgs par savu un citu projektā iesaistīto personu darbību atbilstoši projektā noteiktajiem uzdevumiem un zinātniskās ētikas normām, kā arī par projekta zinātnisko progresu raksturojošās dokumentācijas savlaicīgu iesniegšanu šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

11. Atbalsta šādus projektu veidus:

11.1. tematisko pētījumu projektus;

11.2. pētnieciskās sadarbības projektus.

12. Tematisko pētījumu projekts paredz noteiktas zinātniskas problēmas risināšanu, to īsteno zinātnieks vai zinātniskā grupa, kuras locekļi var būt no vienas vai vairākām zinātniskajām institūcijām.

13. Tematiskā pētījuma projekta uzdevumus plāno un to izpildi pārrauga projekta vadītājs.

14. Pētnieciskās sadarbības projekts paredz starpnozaru pētījumus, lai risinātu ar vienojošu mērķi saistītas zinātniskas problēmas, tai skaitā noteikta pētnieciskās infrastruktūras objekta (piemēram, kolekcijas, datubāzes, unikālas iekārtas) izmantošanu. To īstenošanā piedalās zinātnieki vai zinātniskās grupas vismaz no trim zinātniskajām institūcijām.

15. Pētnieciskās sadarbības projekta uzdevumus plāno un to izpildi pārrauga projekta vadītājs. Pētījumu koordināciju nodrošina vadības grupa. Vadības grupu veido projekta vadītājs un atsevišķu zinātnisko grupu pārstāvji.

16. Zinātniskais personāls piedalās ne vairāk kā divu vienlaikus īstenojamu projektu izpildē.

III. Projektu izvērtēšana

17. Padome izstrādā un pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju apstiprina projektu konkursa (turpmāk – konkurss) nolikumu. Nolikumā nosaka:

17.1. projekta maksimālo un minimālo finansējuma apjomu, pamatojoties uz finansējuma sadali;

17.2. projekta attiecināmo izmaksu pozīcijas un to pieļaujamo īpatsvaru projekta budžetā;

17.3. projekta vadītāja, projekta galveno izpildītāju un izpildītāju dalības nosacījumus;

17.4. kārtību, kādā noformējams un iesniedzams vēl neuzsākta projekta finansējuma iesniegums (1.pielikums) (turpmāk – projekta iesniegums);

17.5. kārtību, kādā noformējams un iesniedzams jau uzsākta projekta finansējuma iesniegums ar precizēto darba plānu nākamajam finanšu gadam (1.pielikums) (turpmāk – projekta posma iesniegums);

17.6. citu informāciju (ja nepieciešams).

18. Konkursu izsludina Izglītības un zinātnes ministrija, ievietojot paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un laikrakstā “Zinātnes Vēstnesis”, kā arī padomes mājaslapā, Studiju un zinātnes administrācijas (turpmāk – administrācija) mājaslapā un Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā internetā.

19. Konkurss notiek katru gadu. Projekta iesniedzējs konkursa nolikuma noteiktajā kārtībā līdz kārtējā gada oktobra pirmajai darbdienai iesniedz padomē projekta iesniegumu vai projekta posma iesniegumu vienā eksemplārā datorizdrukā, kā arī nosūta to elektroniski DOC vai DOCX datņu formātā ar elektronisko parakstu vai paroli vai PDF datnes formātā uz nolikumā noteikto padomes elektroniskā pasta adresi.

20. Vairākos posmos īstenojama projekta vadītājs līdz kārtējā gada oktobra pirmajai darbdienai padomē papildus iesniedz zinātnisko starppārskatu par projekta 1.posma izpildi pirmajā pusgadā (2.pielikums).

21. Padome izvērtē projekta iesnieguma vai projekta posma iesnieguma atbilstību administratīvās atbilstības kritērijiem (3.pielikums) un nosūta to pēc piederības komisijai.

22. Ja projekta iesniegums vai projekta posma iesniegums neatbilst administratīvās atbilstības kritērijiem, padome 10 darbdienu laikā pēc tā reģistrēšanas informē projekta iesniedzēju, nosūtot attiecīgu paziņojumu par konstatētajām neatbilstībām. Projekta iesniedzējs piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas precizēto projekta iesniegumu vai projekta posma iesniegumu iesniedz padomē atkārtotai izvērtēšanai. Ja atkārtoti izvērtētais projekta iesniegums vai projekta posma iesniegums neatbilst kādam no administratīvās atbilstības kritērijiem, to uzskata par neatbalstāmu, un padome nosūta projekta iesniedzējam pamatotu atteikumu.

23. Pēc projekta posma iesnieguma administratīvās izvērtēšanas atbilstoši padomes apstiprinātajam projekta posmu ekspertīzes nolikumam komisija izvērtē zinātnisko starp-pārskatu un projekta posma iesniegumu un sniedz padomei atzinumu par projekta turpmāko atbalstu un finansējuma apjomu.

24. Pēc projekta iesnieguma administratīvās izvērtēšanas projekta iesniegumu nodod izvērtēšanai ekspertīzē. Projekta iesniegumu izvērtē padomes ekspertu datubāzē reģistrētie zinātnieki (turpmāk – eksperti).

25. Tematiskā pētījumu projekta iesniegumu izvērtē vismaz trīs eksperti. Pētnieciskās sadarbības projekta iesniegumu izvērtē vismaz četri eksperti.

26. Lai nodrošinātu neatkarīgu un kompetentu projektu iesniegumu vērtēšanu, kā arī novērstu iespējamo interešu konfliktu, projekta iesnieguma izvērtēšanā atsevišķā zinātnes nozarē un apakšnozarē padome var iesaistīt ārvalstu zinātniekus. Tādā gadījumā padome konkursa nolikumā norāda tās zinātnes nozares un apakšnozares, kurās projekta iesnieguma izvērtēšanā tiks iesaistīti ārvalstu eksperti, kā arī nosacījumus, kādi jāievēro projektu iesniegumu sagatavošanā (piemēram, projekta iesnieguma tulkojums angļu valodā).

27. Izvērtējot projektu iesniegumus, eksperts nedrīkst nonākt interešu konfliktā un izpaust iesniegumā ietverto informāciju projekta vērtēšanā neiesaistītām personām. Interešu konflikta neesību un apņemšanos ievērot konfidencialitāti eksperts apliecina ar parakstu eksperta vērtējuma veidlapā (4.pielikums). Ar ekspertu slēdz uzņēmuma līgumu, paredzot atbildību, kas iestājas, ja eksperts neievēro parakstīto apliecinājumu.

28. Eksperts izvērtē projekta iesniegumu, nosaka tā atbilstību projektu vērtēšanas kritērijiem un aizpilda eksperta vērtējuma veidlapu (4.pielikums). Veidlapu iesniedz komisijai.

29. Projekta iesniegumu eksperts izvērtē pēc šādiem kritērijiem:

29.1. projekta atbilstība fundamentālo un lietišķo pētījumu mērķim atbilstoši šo noteikumu 30.punktam;

29.2. projekta iesnieguma zinātniskā kvalitāte atbilstoši šo noteikumu 31.punktam;

29.3. projekta vadītāja un galveno izpildītāju zinātniskā kvalifikācija un projekta izpildītāju kvalifikācija atbilstoši šo noteikumu 32., 33. un 34.punktam;

29.4. projekta īstenošanas iespējas un nodrošinājums atbilstoši šo noteikumu 35.punktam;

29.5. pieprasīto finanšu līdzekļu pamatojums atbilstoši šo noteikumu 36.punktam.

30. Ņemot vērā pieejamo informāciju par pētījumu attīstību Latvijā un citās valstīs, eksperts izvērtē projekta atbilstību fundamentālo un lietišķo pētījumu mērķiem:

30.1. spēju radīt jaunas zināšanas;

30.2. spēju radīt jaunas tehnoloģiskās atziņas (ja tādas ir paredzamas);

30.3. plānoto rezultātu nozīmi zinātnes nozarei kopumā;

30.4. plānoto rezultātu konkurētspēju starptautiskajā zinātniskajā apritē.

31. Projekta iesnieguma zinātnisko kvalitāti eksperts izvērtē pēc iesniegumā sniegtās informācijas, ņemot vērā, vai projektam ir:

31.1. skaidri noteikts sasniedzams mērķis;

31.2. precīzi definēti darba uzdevumi un izstrādāts rīcības plāns to izpildei;

31.3. izvēlētas darba metodes, kas atbilst un ir efektīvi izmantojamas, lai sasniegtu mērķus un izpildītu projekta uzdevumus;

31.4. paredzēti alternatīvi darba izpildes varianti;

31.5. noteikts sasniedzamais rezultāts un uzskaitāmās vērtības;

31.6. pietiekami plaši parādīta saikne ar citiem projektiem un pētījumu programmām, kuros iesaistīti iesniedzēji un viņus pārstāvošā zinātniskā institūcija;

31.7. pamatota komandējumu, konferenču vai sanāksmju organizēšanas mērķtiecība un atbilstība plānoto uzdevumu izpildei.

32. Projekta vadītāja un galveno izpildītāju zinātnisko kvalifikāciju un projekta izpildītāju kvalifikāciju eksperts izvērtē pēc projekta iesniegumā iekļautās informācijas un pievienotajiem izpildītāju dzīves gājuma aprakstiem (CV).

33. Projekta vadītāja un galveno izpildītāju zinātnisko kvalifikāciju raksturo:

33.1. publicētie zinātniskie darbi, iegūtie patenti, reģistrētas šķirnes, ievērojot šādus kritērijus:

33.1.1. zinātniskie raksti ir publicēti starptautiski recenzētos izdevumos, ir pieejami starptautiskajā zinātniskajā apritē, citēti citu zinātnieku darbos un atrodami starptautiski lietotās datubāzēs;

33.1.2. zinātniskās monogrāfijas ir pieejamas starptautiskajā zinātniskajā apritē, informācija par tām atrodama starptautiski lietotās datubāzēs;

33.1.3. patenti un reģistrētās šķirnes ir pieejamas starptautiskajā zinātniskajā apritē, pārdotas licences;

33.1.4. publicēto zinātnisko darbu nozīmību starptautiskajā zinātniskajā apritē var apstiprināt kvantitatīvi indikatori;

33.2. vadītie projekti, promocijas un maģistra darbi;

33.3. pieredze zinātnisko projektu īstenošanā un vadībā;

33.4. līdzdalība zinātniskajās organizācijās, starptautiskā sadarbība;

33.5. zinātniskais grāds.

34. Projekta izpildītāju kvalifikāciju raksturo zināšanu un darba pieredzes atbilstība atsevišķu projekta zinātnisku uzdevumu izpildei.

35. Projekta īstenošanas iespējas un nodrošinājumu eksperts izvērtē pēc projekta iesniegumā sniegtās informācijas, ņemot vērā, vai:

35.1. projekta īstenotāji ir tiesīgi veikt plānotos pētījumus;

35.2. projekta īstenotāju vai tos pārstāvošās zinātniskās institūcijas rīcībā ir nepieciešamais zinātniskais aprīkojums vai arī ir iespējams šādu aparatūru izmantot citās zinātniskajās institūcijās;

35.3. ir noslēgti līgumi par sadarbību projekta īstenošanā ar vairākām zinātniskajām institūcijām Latvijā vai ārvalstīs (vai minētos līgumus ir paredzēts noslēgt);

35.4. projektā tiek izmantota unikāla zinātniskā aparatūra, tādējādi sekmējot zinātniskās infrastruktūras uzlabošanai ieguldīto līdzekļu efektīvu izmantošanu;

35.5. zinātniskās institūcijas telpiskā infrastruktūra atbilst projekta īstenošanas nosacījumiem;

35.6. projekta pieteicējiem ir pieejami zinātniskās informācijas avoti, kas nepieciešami projekta īstenošanai.

36. Pieprasīto finanšu līdzekļu pamatojumu eksperts izvērtē pēc projektā iekļautās informācijas, ņemot vērā, vai:

36.1. projekta budžets ir pārskatāms un pietiekami detalizēts;

36.2. paredzētās izmaksas ir adekvātas plānotajiem uzdevumiem;

36.3. izmaksas ir samērojamas ar iegūstamajām uzskaitāmajām vērtībām.

37. Šo noteikumu 29.punktā minētos kritērijus eksperts vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu un pamatojot savu vērtējumu:

37.1. šo noteikumu 29.2. un 29.3.apakš­punktā minētos kritērijus novērtē piecu punktu sistēmā – “izcili” (5), “ļoti labi” (4), “labi” (3), “apmierinoši” (2) vai “neapmierinoši” (1). Pieļaujams projektu iesniegumu novērtēt arī ar 4,5; 3,5 un 2,5 punktiem, ja eksperts uzskata, ka projekta iesniegumā sniegtā informācija precīzi neatbilst kādam no veselos punktos izteiktajiem vērtējumiem;

37.2. šo noteikumu 29.1. un 29.4.apakšpunktā minētos kritērijus novērtē trīs punktu sistēmā – atbilst visiem kritērijiem (2), atbilst daļai kritēriju (1), neatbilst kritērijiem (0);

37.3. šo noteikumu 29.5.apakšpunktā minēto kritēriju novērtē trīs punktu sistēmā – pilnīgi pamatots (2), daļēji pamatots un nepieciešamas korekcijas (1), nepamatots (0).

38. Ekspertiem ar komisijas starpniecību ir tiesības vienu reizi pieprasīt no projekta iesniedzēja papildu informāciju, kas nepieciešama attiecīgā projekta iesnieguma izvērtēšanai.

39. Ja kāda eksperta kopējais projekta vērtējums atšķiras no jebkura cita eksperta kopējā projekta vērtējuma vairāk nekā par 50 procentiem, komisija organizē pieaicināto ekspertu diskusiju, lai vienotos par projekta iesnieguma vērtējumu, vai piesaista projekta vērtēšanai papildu ekspertu.

40. Pēc ekspertu vērtējumu veidlapu (4.pielikums) saņemšanas projekta iesniegumu tālāk izvērtē komisija, ja tas:

40.1. šo noteikumu 29.1.apakšpunktā noteiktajā kritērijā ir ieguvis vismaz 1,5 punktus visu ekspertu vidējā vērtējumā;

40.2. šo noteikumu 29.2.apakšpunktā noteiktajā kritērijā ir ieguvis vismaz 3,5 punktus visu ekspertu vidējā vērtējumā;

40.3. šo noteikumu 29.3.apakšpunktā noteiktajos kritērijos ir ieguvis vismaz trīs punktus visu ekspertu vidējā vērtējumā.

41. Komisija šo noteikumu 37.punktā noteiktajā kārtībā novērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 29.1., 29.4. un 29.5.apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem. Ja komisijas vērtējums kaut vienā no šiem trim kritērijiem ir negatīvs (0 punktu), projekts uzskatāms par neatbalstāmu.

42. Pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas komisija:

42.1. salīdzina projektu iesniegumu vidējo vērtējumu un sastāda projektu iesniegumu sarakstu pēc iegūtā vidējā punktu skaita dilstošā secībā katrā zinātnes apakšnozarē;

42.2. salīdzinoši izvērtē pieprasīto projekta finanšu līdzekļu pamatojumu un lemj par ieteicamo projekta finansējuma apjomu, ja nepieciešams, konsultējoties ar projekta vadītāju;

42.3. nosaka atbalstāmos un neatbalstāmos projektus, ievērojot padomes noteikto finansējuma sadali;

42.4. sagatavo un iesniedz padomei atzinumu par projektu iesniegumiem.

IV. Projektu finansēšana

43. Lēmumu par projekta finansēšanu vai projekta neatbalstīšanu padome pieņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, lēmuma pieņemšanas termiņu skaitot no dienas, kad beidzies konkursa nolikumā noteiktais projektu iesniegšanas termiņš vai saņemts šo noteikumu 22.punktā minētais precizētais projekta iesniegums. Lēmumu kopā ar komisijas atzinumu, kurā iekļauts ekspertu vērtējumu kopsavilkums, padome noformē kā administratīvo aktu un nosūta projekta iesniedzējam. Padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

44. Padomei ir tiesības koriģēt atbalstāmu projektu, šīs korekcijas saskaņojot ar projekta iesniedzēju. Korekcijas projektā var attiekties arī uz projektam piešķiramo finansējumu, paredzēto projekta uzdevumu un tā izpildes apjomu, taču nedrīkst būtiski grozīt projekta mērķus un mainīt vairāk par pusi no projekta iesniegumā minētajiem galvenajiem projekta izpildītājiem. Pēc projekta koriģēšanas padome pieņem lēmumu par projekta finansēšanu un nosūta to projekta iesniedzējam šo noteikumu 43.punktā noteiktajā kārtībā.

45. Pēc šo noteikumu 23.punktā minētā atzinuma saņemšanas padome pieņem lēmumu par projekta finansēšanas turpināšanu vai projekta neatbalstīšanu un nosūta to projekta iesniedzējam šo noteikumu 43.punktā noteiktajā kārtībā.

46. Lēmumu par visu projektu finansēšanu kārtējā gadā padome pieņem pēc visu šo noteikumu 43., 44. un 45.punktā minēto lēmumu pieņemšanas. Lēmumam kā neatņemama tā sastāvdaļa tiek pievienots atbalstīto projektu saraksts ar katram projektam piešķiramā finansējuma apmēru (turpmāk – saraksts). Piecu darbdienu laikā pēc šā lēmuma pieņemšanas tā apliecinātu kopiju padome nosūta administrācijai vienā eksemplārā, bet sarakstu nosūta administrācijai elektroniski DOC, DOCX, XLS vai XLSX datņu formātā. Padome publicē lēmumu par visu projektu finansēšanu kārtējā gadā un atbalstīto projektu sarakstu ar katram projektam piešķirtā finansējuma apmēru laikrakstā “Zinātnes Vēstnesis”, kā arī padomes mājaslapā internetā.

V. Projektu administrēšana

47. Administrācija pēc šo noteikumu 46.punktā minētā lēmuma saņemšanas slēdz līgumu par jauna projekta izpildi ar projekta vadītāju un zinātnisko institūciju, kas uzņemas projekta izpildes materiāltehnisko un saimniecisko nodrošinājumu, projekta finansējuma izlietošanas uzskaiti un finanšu pārskatu sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. (5.pielikums) (turpmāk – līgums). Līgumā par finansējuma saņēmēju norāda attiecīgo zinātnisko institūciju.

48. Administrācija pēc šo noteikumu 46.punktā minētā lēmuma un 52.punktā minēto dokumentu saņemšanas, izskatīšanas un apstiprināšanas paraksta līguma 2., 3. un 4.pielikumu ar jau uzsākta projekta vadītāju un zinātnisko institūciju.

49. Projekta vadītājs iesniedz zinātnisko pārskatu par projekta īstenošanu (2.pielikums), finanšu pārskatu par projektam piešķirtā finansējuma izlietojumu (līguma 5.pielikums) (turpmāk – finanšu pārskats), pārskatu par zinātniskās grupas locekļiem (līguma 6.pielikums), kā arī projekta pieņemšanas un nodošanas aktu (līguma 7.pielikums):

49.1. zinātnisko pārskatu, pārskatu par zinātniskās grupas locekļiem un pieņemšanas un nodošanas aktu iesniedz reizi gadā;

49.2. finanšu pārskatu iesniedz divas reizes gadā.

50. Zinātnisko pārskatu par projekta īstenošanu iepriekšējā projekta posmā (2.pielikums) vai noslēguma zinātnisko pārskatu par projekta īstenošanas laikā paveikto (2.pielikums) projekta vadītājs iesniedz padomē līdz kārtējā gada janvāra trešajai pirmdienai. Zinātnisko pārskatu apstiprina līgumā norādītās zinātniskās institūcijas vadītājs.

51. Pamatojoties uz kārtējā gadā iesniegtajiem projektu zinātniskajiem pārskatiem, padome divu mēnešu laikā no to saņemšanas sagatavo pārskatu par projektu zinātnisko lietderību un iesniedz to Izglītības uz zinātnes ministrijā vienā eksemplārā datorizdrukā, kā arī nosūta to elektroniski DOC vai DOCX datņu formātā uz Izglītības un zinātnes ministrijas elektroniskā pasta adresi pasts@izm.gov.lv. Minēto pārskatu padome publicē tās mājaslapā internetā.

52. Pusgada un gada finanšu pārskatu, pārskatu par zinātniskās grupas locekļiem un pieņemšanas un nodošanas aktu sagatavo līgumā norādītā zinātniskā institūcija. Pusgada finanšu pārskatu (līguma 5.pielikums) zinātniskā institūcija iesniedz administrācijā līdz jūlija trešajai pirmdienai. Gada finanšu pārskatu (līguma 5.pielikums), pārskatu par zinātniskās grupas locekļiem (līguma 6.pielikums) un pieņemšanas un nodošanas aktu (līguma 7.pielikums) zinātniskā institūcija iesniedz administrācijā līdz janvāra trešajai pirmdienai.

53. Administrācija pusgada un gada finanšu pārskatus un pārskatus par zinātniskās grupas locekļiem izskata mēneša laikā pēc to saņemšanas. Ja administrācija konstatē, ka projektam piešķirtie līdzekļi tiek izlietoti neatbilstoši līgumam, tai ir tiesības pieņemt lēmumu par vienpusēju atkāpšanos no līguma, 10 darbdienas iepriekš brīdinot projekta vadītāju un līgumā norādīto zinātnisko institūciju un informējot par to padomi. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

54. Administrācijai ir tiesības zinātniskajās institūcijās pārbaudīt projekta ietvaros piešķirtā finansējuma izlietojumu.

55. Pamatojoties uz kārtējā gadā iesniegtajiem gada finanšu pārskatiem, administrācija divu mēnešu laikā no to saņemšanas sagatavo pārskatu par fundamentālajiem un lietišķajiem pētījumu projektiem piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un iesniedz to Izglītības uz zinātnes ministrijā vienā eksemplārā datorizdrukā, kā arī nosūta to elektroniski DOC, DOCX, XLS vai XLSX datņu formātā uz Izglītības un zinātnes ministrijas elektroniskā pasta adresi pasts@izm.gov.lv. Minēto pārskatu administrācija publicē tās mājaslapā internetā.

56. Administrācija nodrošina pieeju projektu finanšu pārskatiem par pabeigtiem projektu posmiem.

57. Izglītības un zinātnes ministrijai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt administrācijai projektu finanšu pārskatus par īstenotajiem projektu posmiem.

VI. Noslēguma jautājums

58. Projektu iesniegšanas termiņš 2009.gadā ir 2.novembris.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.septembra noteikumiem Nr.1066
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.septembra noteikumiem Nr.1066
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.septembra noteikumiem Nr.1066
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu iesniegumu administratīvās atbilstības kritēriji1

Pieteikums

Nr.
p.k.

Kritērijs

1.

Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā2.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai (Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumu Nr.1066 “Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība” (turpmāk – noteikumi) 1.pielikums)3.

Projekta iesniegums aizpildīts datorrakstā latviešu valodā4.

Projekta iesniegums ir iesniegts gan datorizdrukā, gan elektroniski (noteikumu 19.punkts)5.

Projekta iesniegumam ir pievienoti visi noteikumos norādītie pielikumi6.

Ir iesniegts projekta iesnieguma tulkojums angļu valodā un ievērotas citas konkursa nolikumā noteiktās prasības, ja projekta iesnieguma izvērtēšanai paredzēts iesaistīt ārvalstu ekspertus (noteikumu 26.punkts)7.

Projekta iesniegumā pieprasītais finansējuma apjoms atbilst konkursa nolikumā noteiktajam minimālajam un maksimālajam finansējuma apjomam (noteikumu 17.1.apakšpunkts)8.

Projekta budžets ir aprēķināts latos, un visas izmaksas norādītas latos9.

Finansiālā tāme ir noformēta aritmētiski precīzi, un visas izmaksas atbilst atbalstāmajām izmaksām10.

Projekta iesniedzējs īstenos projektu zinātniskajā institūcijā, kura ir reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā (noteikumu 7.punkts)11.

Ir iesniegtas uzskaites veidlapas par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, ja iesniedzējs īsteno projektu zinātniskajā institūtā vai augstskolā

Neattiecas

Attiecas

12.

Projekta gaitā veicamās darbības un rezultāti attiecas uz:12.1.

Komisijas 2001.gada 12.janvāra Regulas Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88.panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, 1.panta 2.punktā un 6.a panta 2.punktā noteiktajiem ierobežojumiem12.2.

Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulas Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam 1.panta 1.punktā noteiktajiem ierobežojumiemPiezīme.

1 Ja kādā no kritērijiem vērtējums ir “nē” (12.kritērijam – “attiecas”), projekta izskatīšanu neturpina.

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.septembra noteikumiem Nr.1066
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta iesnieguma eksperta vērtējums

Projekta numurs

Zinātnes nozare, apakšnozare

Projekta veids
(vajadzīgo atzīmēt)

Tematisko pētījumu projekts

Pētnieciskās sadarbības projekts

Projekta nosaukums un vadītājs

Nr.
p.k.

Vērtēšanas kritēriji

1.

Projekta iesnieguma atbilstība fundamentālo un lietišķo pētījumu mērķim (Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumu Nr.1066 “Funda­mentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība” (turpmāk – noteikumi) 30.punkts)

Punktu skaits ______(0, 1 vai 2)

Komentārs

2.

Projekta iesnieguma zinātniskā kvalitāte (noteikumu 31.punkts)

Punktu skaits _____(no 1 līdz 5)

Komentārs

3.

Projekta vadītāja un galveno izpildītāju zinātniskā kvalifikācija un projekta izpildītāju kvalifikācija (noteikumu 33. un 34.punkts)

Punktu skaits _____(no 1 līdz 5)

Komentārs

4.

Projekta izpildes iespējas un nodrošinājums (noteikumu 35.punkts)

Punktu skaits ______(0, 1 vai 2)

Komentārs

5.

Pieprasīto finanšu līdzekļu pamatojums (noteikumu 36.punkts)

Punktu skaits ______(0, 1 vai 2)

Komentārs

Apliecinu, ka šā projekta izstrādē un izpildē neesmu piedalījies un nepiedalās arī mani radinieki, mani tieši padotie vai tiešie vadītāji, kā arī ekspertējamā projekta pieteicēji vai to radinieki nav iesaistīti manis paša vai manu radinieku konkursam pieteiktajos projektos.

Apņemos neizpaust projekta iesniegumā norādīto informāciju personām, kuras nav saistītas ar iesnieguma vērtēšanu.

 

Eksperts ____________________________________________________
 (vārds, uzvārds, paraksts un datums)
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.septembra noteikumiem Nr.1066
Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1066Pieņemts: 22.09.2009.Stājas spēkā: 03.10.2009.Zaudē spēku: 01.04.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 157, 02.10.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
198594
03.10.2009
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"