Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1065

Rīgā 2009.gada 15.septembrī (prot. Nr.57 55.§)
Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai

(Noteikumu nosaukums MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. atbalsta piešķiršanas nosacījumus aizdevuma veidā (turpmāk – aizdevums), lai veicinātu sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju attīstību (turpmāk – saimnieciskās darbības veicēji), kā arī energoefektivitātes paaugstināšanas, atjaunojamo energoresursu veicināšanas, oglekļa dioksīda emisijas samazināšanas un enerģijas izmaksu galapatērētājiem samazināšanas pasākumu (turpmāk – energoefektivitātes pasākumi) īstenošanai;

1.2. atbalsta piešķiršanas nosacījumus aizdevumu veidā šo noteikumu 5. punktā minētā finansējuma ietvaros un kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.7. pasākumu "Aizdevumi sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju attīstībai" (turpmāk – 3.1.1.7. pasākums), 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.1. pasākumu "Aizdevumi sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju attīstības veicināšanai" (turpmāk – 13.1.1.1. pasākums) un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tai skaitā ar produktīvām investīcijām" 1.2.3.5. pasākumu "Aizdevumi, produktivitātes kāpināšanai (investīcijas un apgrozāmie līdzekļi)" (turpmāk – 1.2.3.5. pasākums) (turpmāk kopā – pasākums) tiešo finanšu instrumentu veidā;

1.3. atbalsta īstenošanas kārtību;

1.4. pieejamo finansējumu vai tā avotu, atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus.

(MK 16.11.2021. noteikumu Nr. 749 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 28)

2. Aizdevumus sniedz akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum"). Minētie aizdevumi papildina finanšu tirgū pieejamo kredītiestāžu finansējumu.

(Grozīts ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr. 416; MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 265)

3. Noteikumu mērķis ir uzlabot Latvijā reģistrētu saimnieciskās darbības veicēju pieeju finansējumam, tādējādi veicinot Latvijas Republikas tautsaimniecības attīstību un energoefektivitātes pasākumu īstenošanu.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

4. Sabiedrība "Altum" saimnieciskās darbības veicējiem sniedz apgrozāmo līdzekļu aizdevumus un investīciju aizdevumus.

(Grozīts ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.416)

4.1 1.2.3.5. pasākuma ietvaros sabiedrība "Altum" šo noteikumu 7.2. un 7.6. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem sniedz atbalstu šo noteikumu II un III nodaļā minēto aizdevumu veidā.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

4.2 1.2.3.5. pasākuma ietvaros apgrozāmo līdzekļu investīcijas ir pakārtotas investīciju aizdevumiem.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

5. Sabiedrībai "Altum" pieejamais publiskais finansējums aizdevumu programmas īstenošanai ir 41 000 000 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums 25 000 000 euro apmērā šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem, lai finansētu šo noteikumu II un III nodaļā minētos aizdevumus 3.1.1.7. pasākumā, un ERAF finansējums 13 600 000 euro apmērā un valsts budžeta finansējums 2 400 000 euro apmērā šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem, lai finansētu šo noteikumu II un III nodaļā minētos aizdevumus 13.1.1.1. pasākumā ar iespēju mainīt (palielināt vai samazināt) ERAF finansējumu atsevišķi katram 3.1.1.7. un 13.1.1.1. pasākumam, nepārsniedzot kopējo ERAF finansējumu, kas katram pasākumam atbilstošā prioritārā virziena specifiskajiem atbalsta mērķiem pieejams fondu fondā saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumu Nr. 118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" pasākumu, 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.1. pasākuma "MVU izveide un attīstība" ieviešanai" 3.1., 3.2. vai 3.3. apakšpunktu. Papildus sabiedrībai "Altum" ir pieejams finansējums:

5.1. 5 000 000 euro apmērā garantiju un procentu likmju subsīdijas fonda izveidei. Finansējuma avots ir Eiropas Savienības fondu 2004.–2006. gada plānošanas perioda 2.4.1. nacionālās programmas "Aizdevumi (t. sk. mikrokredīti) komercdarbības uzsākšanai" atmaksu publiskā finansējuma daļa 2 500 000 euro apmērā un Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.3.1.2. aktivitātes "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" atmaksu publiskā finansējuma daļa 2 500 000 euro apmērā;

5.2. 1 772 360 euro apmērā šo noteikumu III1 nodaļā minēto aizdevumu pirmo zaudējumu segšanai. Finansējuma avots ir Eiropas Savienības fondu 2007.2013. gada plānošanas perioda darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" 2.2.1.4.1. apakšaktivitātes "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" ietvaros neizmantotā publiskā finansējuma daļa 581 642 euro apmērā un Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.3.1.2. aktivitātes "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" ietvaros neizmantotā publiskā finansējuma daļa 1 190 718 euro apmērā;

5.3. 2 000 000 euro apmērā šo noteikumu III2 nodaļā minēto aizdevumu finansēšanai un pirmo zaudējumu segšanai. Finansējuma avots ir Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" atmaksu publiskā finansējuma daļa;

5.4. līdz 20 000 000 euro – šo noteikumu 5. punktā minētā 3.1.1.7. un 13.1.1.1. pasākumam pieejamā finansējuma atmaksātā publiskā finansējuma daļaŠī atmaksātā publiskā finansējuma daļa pieejama arī turpmākai programmas īstenošanai;

5.5. 1.2.3.5. pasākumam paredzētais finansējums šo noteikumu II un III nodaļā minēto aizdevumu finansēšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam finanšu instrumentu īstenošanu;

5.6. šo noteikumu III1 un III2 nodaļā minēto aizdevumu finansēšanai – valsts aizdevums un papildu resursi no starptautiskajām finanšu institūcijām vai finanšu tirgiem.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

5.1 Ekonomikas ministrija slēdz līgumu ar sabiedrību "Altum" par šo noteikumu 5.1., 5.2. un 5.3. apakšpunktā minētā papildus pieejamā finansējuma izlietošanas, uzraudzības un piešķiršanas kārtību.

(MK 16.11.2021. noteikumu Nr. 749 redakcijā)

5.2 Sabiedrība "Altum" izveido iekšēji nodalītu garantiju un procentu likmes subsīdijas fondu saskaņā ar šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minēto papildus pieejamo finansējumu.

(MK 16.11.2021. noteikumu Nr. 749 redakcijā)

5.3 Lai nodrošinātu finansējumu aizdevuma piešķiršanai šo noteikumu ietvaros, sabiedrība "Altum" papildus piesaista valsts aizdevumu līdz 110 000 000 euro atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtību, nepiemērojot aizdevuma riska procentu likmi. Sabiedrība "Altum" aizdevuma piešķiršanai var piesaistīt papildu resursus no starptautiskajām finanšu institūcijām vai finanšu tirgos, tostarp sniedzot kopīgu finansējumu ar citiem tirgus dalībniekiem. Šo noteikumu ietvaros izsniegtos aizdevumus var finansēt no šajā punktā un no šo noteikumu 5. punktā minētajiem resursiem.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

5.4 Sabiedrība "Altum" izveido aizdevumu fondu saskaņā ar šo noteikumu 5. punktā (izņemot 5.5. apakšpunktu) minētajiem nosacījumiem. Sabiedrība "Altum" izveido īpašo fondu saskaņā ar šo noteikumu 5.5. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

5.5 Sabiedrības "Altum" pārvaldības izmaksas: 

5.51. šo noteikumu 5.4 punktā minētā aizdevumu fonda ietvaros visā programmas īstenošanas laikā tiek segtas no atmaksātā publiskā finansējuma par aizdevumiem, kas izsniegti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu, ievērojot atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešās daļas prasībām izstrādāto programmu novērtējumu; 

5.52. 1.2.3.5. pasākuma īstenošanas laikā tiek segtas no 1.2.3.5. pasākuma finansējuma, ievērojot atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešās daļas prasībām izstrādāto programmu novērtējumu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – regula 2021/1060), 68. panta 4. punktā noteiktās robežvērtības;

5.53. 1.2.3.5. pasākuma ietvaros pēc atbilstības perioda noslēguma tiek segtas no atmaksātā publiskā finansējuma līdz divu procentu apmēram no gada vidējā kredītportfeļa apmēra, bet ne vairāk kā 600 000 euro.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

5.6 3.1.1.7. pasākuma ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim sasniedzamais iznākuma rādītājs – 125 saimnieciskās darbības veicēji, kuri saņem finansiālu atbalstu, kas nav granti.

(MK 16.11.2021. noteikumu Nr. 749 redakcijā)

5.7 13.1.1.1. pasākuma ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim:

5.71. sasniedzamais iznākuma rādītājs – 45 saimnieciskās darbības veicēji, kuri saņem finansiālu atbalstu, kas nav granti;

5.72. sasniedzamie rezultatīvie rādītāji:

5.72.1. mazo un vidējo komersantu skaits uz 1000 iedzīvotājiem – 40 komersanti;

5.72.2. mazo un vidējo komersantu produktivitāte uz vienu nodarbināto (euro, 2010. gada salīdzināmajās cenās) – 16 757 euro.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 108 redakcijā)

6. Aizdevuma līgumu noslēgšanas beigu termiņš ir termiņš, kas noteikts:

6.1. Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr.  1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr.  1407/2013) 7. panta 4. punktā un 8. pantā;

6.2. Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr.  1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr.  1408/2013) 7. panta 4. punktā un 8. pantā;

6.3. Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulas (ES) Nr.  717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190/45) (turpmāk – Komisijas regula Nr.  717/2014) 7. panta 4. punktā un 8. pantā;

6.4. Komisijas 2022. gada 14. decembra Regulas (ES) 2022/2472, ar kuru, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu, dažu kategoriju atbalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgu ar iekšējo tirgu (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk – Komisijas regula 2022/2472), 63. panta 4. punktā un 64. pantā;

6.5. Komisijas 2022. gada 14. decembra Regulas (ES) 2022/2473, ar kuru, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu, dažu kategoriju atbalstu uzņēmumiem, kas nodarbojas ar zvejas un akvakultūras produktu ražošanu, apstrādi un tirdzniecību, atzīst par saderīgu ar iekšējo tirgu (turpmāk – Komisijas regula 2022/2473), 58. panta 4. punktā un 59. pantā;

6.6. Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, L 187) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), 58. panta 5. punktā un 59. pantā.

(MK 07.04.2020. noteikumu Nr. 186 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.11.2021. noteikumiem Nr. 749; MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 28)

7. Šo noteikumu izpratnē saimnieciskās darbības veicēji ir:

7.1. sīkās (mikro), mazās un vidējās kooperatīvās sabiedrības, kurām saskaņā ar kooperatīvo sabiedrību darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem piešķirts atbilstības statuss;

7.2. sīkie (mikro), mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji, kuri atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajām definīcijām;

7.3. sīkie (mikro), mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu un atbilst Komisijas regulas 2022/2472 I pielikumā noteiktajām definīcijām;

7.4. sīkie (mikro), mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji, kuri nodarbojas ar zvejas un akvakultūras produktu ražošanu, apstrādi un tirdzniecību un atbilst Komisijas regulas 2022/2473 I pielikumā noteiktajām definīcijām;

7.5. lielie saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktam;

7.6. mazās vidējas kapitalizācijas sabiedrības un vidējās kapitalizācijas sabiedrības, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. jūnija Regulas (ES) 2015/1017 par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas Investīciju konsultāciju centru un Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 – Eiropas Stratēģisko investīciju fonds, 2. pantam.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr. 184 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr. 416; MK 16.12.2014. noteikumiem Nr. 772; MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 278; MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 595; MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 265; MK 16.11.2021. noteikumiem Nr. 749; MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 28)

8. Aizdevumus sniedz saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem ir ekonomiski pamatoti turpmākās darbības plāni, bet nav pieejams kredītiestāžu finansējums paaugstināta riska dēļ.

8.1 (Svītrots ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 265)

8.2 (Svītrots ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 265)

9. (Svītrots ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 265)

10. Aizdevumus nepiešķir saimnieciskās darbības veicējam, ja:

10.1. tam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds,  izņemot gadījumu, ja tam ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, vai noslēgts vienošanās līgums;

10.2. tam, iesniedzot pieteikumu šo noteikumu 14.15.15.121., 22., 22.130.230.10 vai 30.11 punktā minētajam aizdevumam, ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ir ierosināts vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai saimnieciskās darbības veicējs atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru;

10.3. tas, iesniedzot pieteikumu šo noteikumu 22. punktā minētajam aizdevumam, atbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja statusam saskaņā ar Komisijas regulas 2022/2472 2. panta 59. punktu;

10.4. tas, iesniedzot pieteikumu šo noteikumu 22.1 punktā minētajam aizdevumam, atbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja statusam saskaņā ar Komisijas regulas 2022/2473 2. panta 29. apakšpunktu;

10.5. tas ir šo noteikumu 7.5. vai 7.6. apakšpunktā minētais saimnieciskās darbības veicējs, kurš pretendē uz aizdevumu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013, un tā finansiālā situācija ir zemāka par "B–" kredītreitingu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 4. panta 3. punkta "a" apakšpunktam.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr. 416 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.10.2015. noteikumiem Nr. 588; MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 278; MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 595; MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 265; MK 16.11.2021. noteikumiem Nr. 749; MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 28)

11. Atbalstu šo noteikumu ietvaros nesniedz šādām saimnieciskās darbības veicēju darbībām un nozarēm:

11.1. ieroču un munīcijas tirdzniecībai (NACE 2. red. grupā 47.78 "Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos" iekļautā ieroču un munīcijas mazumtirdzniecība un grupa 46.90 "Nespecializētā vairumtirdzniecība");

11.2. tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai (NACE 2. red. 12. nodaļa "Tabakas izstrādājumu ražošana", grupa 46.35 "Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība" un grupa 47.26 "Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

11.3. azartspēlēm un derībām (NACE 2. red. 92. nodaļa "Azartspēles un derības");

11.4. finanšu un apdrošināšanas darbībai (NACE 2. red. K sadaļa "Finanšu un apdrošināšanas darbības");

11.5. operācijām ar nekustamo īpašumu (NACE 2. red. L sadaļas "Operācijas ar nekustamo īpašumu" grupa 68.1 "Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana" un grupa 68.31 "Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu"), izņemot 68.1 grupu "Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana", ja saimnieciskās darbības veicējs veiks nekustamā īpašuma (būves), kura galvenais lietošanas veids atbilstoši normatīvajam regulējumam par būvju klasifikāciju ir triju vai vairāku dzīvokļu māja, būvniecību, atjaunošanu vai pārbūvi ārpus Jūrmalas valstspilsētas, Rīgas valstspilsētas un Rīgas valstspilsētai piegulošo novadu (Mārupes novads, Olaines novads, Ķekavas novads, Salaspils novads, Ropažu novads, Ādažu novads) administratīvās teritorijas;

11.6. alkohola tirdzniecībai (NACE 2. red. grupa 46.34 "Dzērienu vairumtirdzniecība" un grupa 47.25 "Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

11.7. kravas autotransporta iegādei saimnieciskās darbības veicējiem, kas darbojas transporta nozarē (NACE 2. red. H sadaļa "Transports un uzglabāšana");

11.8. (svītrots ar MK 16.11.2021. noteikumiem Nr. 749);

11.9. neapbūvētas zemes iegādei un citu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu īstenošanai, ja aizdevuma finansēšanai tiek izmantots šo noteikumu 5. punktā minētais finansējums.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 265 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.04.2020. noteikumiem Nr. 186; MK 16.11.2021. noteikumiem Nr. 749)

11.1 Papildus šo noteikumu 11. punktā un 14.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem apgrozāmos līdzekļus, kas finansēti 1.2.3.5. pasākuma ietvaros, nepiešķir šādām nozarēm un darbībām:

11.11. nozarēm, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) 2021/1058 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu (turpmāk – regula 2021/1058) 7. panta 1. punktā;

11.12. darbībām, kuras uzskatāmas par faktiski pabeigtām vai pilnībā īstenotām, pirms ir iesniegts pieteikums par atbalsta programmas finansējuma saņemšanu, ievērojot regulas 2021/1060 63. panta 6. punktu;

11.13. esošu vai jaunu saistību dzēšanai, tai skaitā parāda procentiem saskaņā ar regulas 2021/1060 64. panta 1. punkta "a" apakšpunktu.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

11.2 Papildus šo noteikumu 11., 12.7, 12.8, 21.2 un 21.3 punktā minētajiem nosacījumiem investīciju aizdevumus, kas finansēti 1.2.3.5. pasākuma ietvaros, nepiešķir šādām nozarēm un darbībām:

11.21. nozarēm, kas noteiktas regulas 2021/1058 7. panta 1. punktā;

11.22. darbībām, kuras uzskatāmas par faktiski pabeigtām vai pilnībā īstenotām, pirms ir iesniegts pieteikums par atbalsta programmas finansējuma saņemšanu, ievērojot regulas 2021/1060 63. panta 6. punktu;

11.23. esošu vai jaunu saistību dzēšanai, tai skaitā parāda procentiem saskaņā ar regulas 2021/1060 64. panta 1. punkta "a" apakšpunktu.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

12. (Svītrots ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 265)

12.1 Šo noteikumu 11.4. un 11.5. apakšpunktā minētie nozaru ierobežojumi neattiecas uz šo noteikumu III1 un III2 nodaļā minētajiem aizdevumiem.

(MK 07.04.2020. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

12.2 Mēneša laikā pēc aizdevuma piešķiršanas sabiedrība "Altum" savā tīmekļvietnē ievieto informāciju par aizdevuma saņēmēju, aizdevuma izlietojuma mērķi, aizdevuma summu un aizdevuma piešķiršanas datumu. Par aizdevumu, kas izsniegts saskaņā ar Komisijas regulu 2022/2472, finanšu institūcija nodrošina informācijas publicēšanu atbilstoši Komisijas regulas 2022/2472 9. panta 1. punkta "c" apakšpunktā un 3. punktā noteiktajām prasībām. Par aizdevumu, kas izsniegts saskaņā ar Komisijas regulu 2022/2473, finanšu institūcija nodrošina informācijas publicēšanu atbilstoši Komisijas regulas 2022/2473 9. panta 1. punkta "c" apakšpunktā un 3. punktā noteiktajām prasībām.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

12.3 Sabiedrība "Altum" informāciju par atbalstu, kas izsniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014, publicē atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktam.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

12.4 Šo noteikumu 5. punktā minētais finansējums sedz zaudējumus no neatgūtajiem aizdevumiem, kas izsniegti šo noteikumu 5.4 punktā minētā aizdevumu fonda un īpašā fonda ietvaros.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

12.5 Lai saņemtu atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014, saimnieciskās darbības veicējs ņem vērā, ka sniegtajam atbalstam ir stimulējoša ietekme atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā minētajām pazīmēm:

12.51. aizdevuma pieteikums atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā ietvertajām prasībām par pieteikumā iekļaujamo informāciju un ir iesniegts pirms darbu uzsākšanas projektā;

12.52. ja par vienām un tām pašām projekta attiecināmajām izmaksām tiek sniegts atbalsts vairāku valsts atbalsta programmu ietvaros, komersants darbus projektā var uzsākt tikai pēc tam, kad visās valsts iestādēs, kurās šim pašam projektam komersants ir pieteicies vai plāno pieteikties, ir saņemts projekta iesniegums par projekta īstenošanu, kurā sniegta visa informācija par plānoto un piešķirto atbalstu tam pašam projektam (tai skaitā par tām pašām attiecināmajām izmaksām), norādot atbalsta piešķiršanas datumu (tai skaitā plānoto atbalsta piešķiršanas datumu), atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

12.6 Saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 23. punktu šo noteikumu 12.51. apakšpunktā minētais darbu sākums ir ar ieguldījumu saistītu būvdarbu sākums vai pirmā juridiski saistošā apņemšanās pasūtīt aprīkojumu, vai citas saistības, kas padara ieguldījumu neatgriezenisku, – atkarībā no tā, kas notiek pirmais. Zemes pirkšanu un tādus sagatavošanās darbus kā atļauju saņemšana un priekšizpētes veikšana neuzskata par darbu sākumu. Attiecībā uz pārņemšanu "darbu sākums" ir brīdis, kad tiek iegādāti aktīvi, kas ir tieši saistīti ar iegādāto uzņēmējdarbības vietu. Projekta izmaksas ir attiecināmas pie nosacījuma, ka projektā darbi sākti pēc aizdevuma pieteikuma iesniegšanas sabiedrībā "Altum".

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

12.7 Ja atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu, atbalstu nepiešķir šādām darbībām un nozarēm:

12.71. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punktā noteiktajām darbībām;

12.72. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktā noteiktajām nozarēm atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 8., 9., 10. un 11. punktam.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

12.8 Ja atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014, atbalstu nepiešķir:

12.81. ja uz saimnieciskās darbības veicēju attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktu;

12.82. ja saimnieciskās darbības veicējs atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktu, izņemot Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "c" apakšpunktā minēto izņēmumu. Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkta "c" apakšpunktā minēto nosacījumu pārbauda, pamatojoties uz atbalsta pretendenta iesniegtu apliecinājumu.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

12.9 Atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 saimnieciskās darbības veicējam piešķir, ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 ​​​​​​​1. panta 5. punktā minētos nosacījumus.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

II. Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi

13. Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi paredzēti saimnieciskās darbības veicēju apgrozāmo līdzekļu papildināšanai.

14. Šo noteikumu 7.1.7.2. un 7.6. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem:

14.1. apgrozāmo līdzekļu aizdevumus sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013;

14.2. apgrozāmos līdzekļus nepiešķir nozarēm un darbībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr.  1407/2013 1. pantā.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

15. Šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem:

15.1. apgrozāmo līdzekļu aizdevumus sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1408/2013;

15.2. apgrozāmos līdzekļus nepiešķir darbībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. pantā.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr. 416 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.04.2020. noteikumiem Nr. 186; MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 28)

15.1 Šo noteikumu 7.4. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem:

15.1 1. apgrozāmo līdzekļu aizdevumus sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  717/2014;

15.12. apgrozāmos līdzekļus nepiešķir darbībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. pantā.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 278 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.04.2020. noteikumiem Nr. 186; MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 28)

16. Lai saņemtu apgrozāmo līdzekļu aizdevumu, saimnieciskās darbības veicēji iesniedz sabiedrībā "Altum" aizdevuma pieteikumu, kurā ietverts biznesa projekta apraksts, kā arī cita sabiedrības "Altum" norādītā informācija.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

17. Sabiedrība "Altum" pieņem lēmumu par apgrozāmo līdzekļu aizdevuma piešķiršanu, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēja iesniegtajiem šo noteikumu 16. punktā minētajiem dokumentiem, finansējot tikai tādas darbības, kuras sabiedrība "Altum" ir atzinusi par ekonomiski dzīvotspējīgām, tai skaitā izvērtējot saimnieciskās darbības veicēja biznesa idejas potenciālu un ilgtspēju, projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu, nodrošinājuma pietiekamību un likviditāti, saimnieciskās darbības veicēja esošo un nākotnes finanšu situāciju, zināšanu un pieredzes atbilstību, kā arī analizējot identificētos uzņēmējdarbības riskus un citus faktorus saimnieciskās darbības veicēja aizdevuma kvalitātes noteikšanai, tai skaitā nodrošinot pamatotas projekta līdzfinansējuma un nodrošinājuma koeficienta attiecības piemērošanu.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

18. Apgrozāmo līdzekļu aizdevuma maksimālais apmērs vienam šo noteikumu 7.2. un 7.6. apakšpunktā minētajam saimnieciskās darbības veicējam ir 1 000 000 euro. Apgrozāmo līdzekļu aizdevuma termiņš – līdz pieciem gadiem. Atkārtotu apgrozāmo līdzekļu aizdevumu tā paša projekta ietvaros saimnieciskās darbības veicējs var saņemt ar nosacījumu, ka kārtējā apgrozāmo līdzekļu aizdevuma piešķiršanas brīdī piešķirtā apgrozāmo līdzekļu aizdevuma kopsumma nepārsniedz šajā punktā minēto aizdevuma maksimālo apmēru un sabiedrība "Altum" ir pieņēmusi lēmumu saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

18.1 Apgrozāmo līdzekļu aizdevuma maksimālais apmērs vienam šo noteikumu 7.1., 7.3. un 7.4. apakšpunktā minētajam saimnieciskās darbības veicējam ir 285 000 euro. Apgrozāmo līdzekļu aizdevuma termiņš – līdz pieciem gadiem. Atkārtotu apgrozāmo līdzekļu aizdevumu tā paša projekta ietvaros saimnieciskās darbības veicējs var saņemt ar nosacījumu, ka kārtējā apgrozāmo līdzekļu aizdevuma piešķiršanas brīdī piešķirtā apgrozāmo līdzekļu aizdevuma kopsumma nepārsniedz šajā punktā minēto aizdevuma maksimālo apmēru un sabiedrība "Altum" ir pieņēmusi lēmumu saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

19. Piešķirot apgrozāmo līdzekļu aizdevumu, vienam saimnieciskās darbības veicējam sniegtā de minimis atbalsta kopējā summa viena vienota uzņēmuma līmenī nedrīkst pārsniegt:

19.1. šo noteikumu 7.1.7.2. un 7.6. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem – Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto apjomu;

19.2. šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem – Komisijas regulas Nr.  1408/2013 3. panta 3."a" punktā noteikto apjomu.

19.3. šo noteikumu 7.4. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem – Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2.a punktā noteikto apjomu.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr. 416 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 278; MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 265; MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 28)

19.1 Viens vienots uzņēmums šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktā noteiktajai definīcijai.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 278 redakcijā)

III. Investīciju aizdevumi

20. Investīciju aizdevumi ir paredzēti ieguldījumu veikšanai Latvijas Republikas teritorijā.

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1434)

21. Šo noteikumu 7.1.7.2., 7.5. un 7.6. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem investīciju aizdevumus sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 vai kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. un 14. pantu.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

21.1 (Svītrots ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 265)

21.2 Ja šo noteikumu 7.1.7.2., 7.5. un 7.6. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem atbalstu sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, atbalstu nepiešķir nozarēm un darbībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. pantā.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

21.3 Ja šo noteikumu 7.1.7.2., 7.5. un 7.6. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem atbalstu sniedz kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014, atbalstu nepiešķir šādām darbībām un nozarēm:

21.31. Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "a" punktā noteiktajām nozarēm atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 13., 43. un 43.a punktam;

21.32. Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "b" punktā noteiktajām nozarēm atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 45. un 130. punktā noteiktajām definīcijām un platjoslas tīkla attīstīšanai.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

21.4 Ja šo noteikumu 7.1.7.2., 7.5. un 7.6. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem atbalstu sniedz kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014, atbalstu nepiešķir:

21.41. ja netiek ievēroti Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 7. punktā minētie nosacījumi;

21.42. ja saimnieciskās darbības veicējs nav iesniedzis sabiedrībā "Altum" projekta iesniedzēja parakstītu apliecinājumu, ka tas nav veicis un neveiks Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 16. punktā norādītās darbības, kuras definētas Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 61. punkta "a" apakšpunktā.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

21.5 Ja šo noteikumu 7.1.7.2.7.5. un 7.6. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem atbalstu sniedz kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014, atbalstāmi ir ieguldījumi materiālajos aktīvos (saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 29. punktu) un nemateriālajos aktīvos (saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 30. punktu), ievērojot šādus nosacījumus:

21.51. projekta attiecināmās izmaksas ir sākotnējie ieguldījumi saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 49. punktu;

21.52. aktīvi ir jauni (izņemot gadījumus, ja saimnieciskās darbības veicējs ir sīkais (mikro), mazais vai vidējais saimnieciskās darbības veicējs, un izņemot uzņēmējdarbības vietas iegādi);

21.53. ar materiālo aktīvu nomu saistītās izmaksas ir attiecināmas, ja ir ievēroti Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 6. punktā minētie nosacījumi;

21.54. nemateriālie aktīvi atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 8. punktā minētajiem nosacījumiem. Lielajiem komersantiem nemateriālos aktīvus var finansēt līdz 50 % no sākotnējo ieguldījumu kopējām attiecināmajām ieguldījumu izmaksām;

21.55. atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 5. punktā noteiktajām prasībām sākotnējie ieguldījumi pēc projekta pabeigšanas paliek Latvijas Republikā attiecīgajā kopējās statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas 3. līmeņa (turpmāk – NUTS 3) 2021. gada datu reģionā, kurā tiek īstenots atbalstāmais projekts, vismaz piecus gadus lielajam saimnieciskās darbības veicējam vai trīs gadus mazajam vai vidējam saimnieciskās darbības veicējam.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

21.6 Ja šo noteikumu 7.1.7.2., 7.5. un 7.6. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem atbalstu sniedz kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014, maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte no projekta attiecināmajām izmaksām:

21.61. Rīgas NUTS 3 2021. gada datu reģionā – 30 % (lielajam saimnieciskās darbības veicējam), 40 % (vidējam saimnieciskās darbības veicējam) vai 50 % (sīkajam (mikro) vai mazajam saimnieciskās darbības veicējam);

21.62. Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales NUTS 3 2021. gada datu reģionā – 40 % (lielajam saimnieciskās darbības veicējam), 50 % (vidējam saimnieciskās darbības veicējam) vai 60 % (sīkajam (mikro) vai mazajam saimnieciskās darbības veicējam);

21.63. administratīvām teritorijām Pierīgas reģionā (tai skaitā arī Limbažu novadā, Ogres novadā, Saulkrastu novadā un Tukuma novadā) – 30 % (lielajam saimnieciskās darbības veicējam), 40 % (vidējam saimnieciskās darbības veicējam) vai 50 % (sīkajam (mikro) vai mazajam saimnieciskās darbības veicējam).

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

21.7 Ja šo noteikumu 7.1.7.2., 7.5. un 7.6. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem atbalstu sniedz kā reģionālo atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014, ikvienu sākotnējo ieguldījumu, kurš attiecas uz to pašu vai līdzīgu darbību un kuru saimnieciskās darbības veicējs ir sācis triju gadu laikā no dienas, kad ir sākti darbi pie cita atbalstītā ieguldījuma tajā pašā NUTS 3 2021. gada datu reģionā, uzskata par daļu no vienota ieguldījumu projekta. Atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 50. punktam "tā pati vai līdzīga darbība" ir darbība, kas ietilpst tajā pašā Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 2. redakcijas (turpmāk – NACE 2. red.) klasē. Vienotam ieguldījumu projektam, kas ir lielu ieguldījumu projekts, un lielu ieguldījumu projektam, kas nav vienotais ieguldījumu projekts, saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 52. punktu (neatkarīgi no tā, vai ieguldījumus veic mazs, vidējs vai liels komersants), atbalsta kopsumma nepārsniedz lieliem ieguldījumu projektiem noteikto koriģēto atbalsta summu:

21.71. Rīgā:

21.71.1. projektam līdz 55 miljoniem euro piemēro 30 % no attiecināmo izmaksu summas;

21.71.2. projekta daļai no 55 līdz 110 miljoniem euro piemēro 15 % no attiecināmo izmaksu summas;

21.71.3. projekta daļai, kas pārsniedz 110 miljonus euro, piemēro 0 % no attiecināmo izmaksu summas;

21.72. Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionā:

21.72.1. projektam līdz 55 miljoniem euro piemēro 40 % no attiecināmo izmaksu summas;

21.72.2. projekta daļai no 55 līdz 110 miljoniem euro piemēro 20 % no attiecināmo izmaksu summas;

21.72.3. projekta daļai, kas pārsniedz 110 miljonus euro, piemēro 0 % no attiecināmo izmaksu summas;

21.73. administratīvajām teritorijām Pierīgas reģionā (tai skaitā arī Limbažu novadā, Ogres novadā, Saulkrastu novadā un Tukuma novadā):

21.73.1. projektam līdz 55 miljoniem euro piemēro 30 % no attiecināmo izmaksu summas;

21.73.2. projekta daļai no 55 līdz 110 miljoniem euro piemēro 15 % no attiecināmo izmaksu summas;

21.73.3. projekta daļai, kas pārsniedz 110 miljonus euro, piemēro 0 % no attiecināmo izmaksu summas.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

21.8 Atbalstu, kas sniegts ieguldījumu izmaksām saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu, nedrīkst apvienot ar reģionālo atbalstu tā paša vai cita reģionālā atbalsta projekta vai programmas ietvaros attiecībā uz atbalstu paredzamo algu izmaksām.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

21.9 Attiecināmās izmaksas, kas pārsniedz Komisijas regulā Nr. 651/2014 noteikto maksimāli pieļaujamo intensitāti, saimnieciskās darbības veicējs sedz no līdzekļiem, kas nav saistīti ar jebkādu valsts atbalstu, tai skaitā de minimis atbalstu.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

21.10 Ja atbalsts tiek sniegts kā reģionālais atbalsts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014, saimnieciskās darbības veicējs atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 14. punktam nodrošina līdzfinansējumu vismaz 25 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, izmantojot pašu līdzekļus vai ārējo finansējumu, tai skaitā cita finansētāja izsniegtu kredītu. Par šo līdzfinansējumu nav saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai skaitā de minimis atbalsts.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

22. Šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem:

22.1. investīciju aizdevumus sniedz kā atbalstu ieguldījumiem lauksaimniecības uzņēmumos saskaņā ar Komisijas regulas 2022/2472 14. pantu;

22.2. investīciju aizdevumus nepiešķir darbībām, kas noteiktas Komisijas regulas 2022/2472 1. panta 3., 4., 5., 6. un 7. punktā.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr.184 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.12.2014. noteikumiem Nr.772; MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 28)

22.1 Šo noteikumu 7.4. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem:

22.11. investīciju aizdevumus sniedz kā atbalstu ieguldījumiem saskaņā ar Komisijas regulas 2022/2473 19., 21., 24., 28., 33. vai 46. pantu;

22.12. investīciju aizdevumus nepiešķir darbībām, kas noteiktas Komisijas regulas 2022/2473 1. panta 3., 4., 5., 6. un 7. punktā.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 278 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 28)

23. Lai saņemtu investīciju aizdevumu, tai skaitā šo noteikumu IV nodaļā minēto garantiju, saimnieciskās darbības veicējs iesniedz sabiedrībā "Altum" aizdevuma pieteikumu, kurā ietverts biznesa projekta apraksts, kā arī cita sabiedrības "Altum" norādītā informācija.

(MK 16.11.2021. noteikumu Nr. 749 redakcijā)

23.1 Šo noteikumu 7.3. un 7.4. apakšpunktā minētie saimnieciskās darbības veicēji šo noteikumu 23. punktā minētos dokumentus sabiedrībā "Altum" iesniedz, ievērojot Komisijas regulas 2022/2472 6. panta 2. punktu un Komisijas regulas 2022/2473 6. panta 2. punktu.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

23.2 Lai saņemtu investīciju aizdevumu kapitālsabiedrību kapitāla daļu iegādei, tiek vērtēts, vai darbības rezultātā tiek nodrošināta saimnieciskās darbības veicēja attīstība vai darbības paplašināšana.

(MK 16.11.2021. noteikumu Nr. 749 redakcijā)

24. Sabiedrība "Altum" pieņem lēmumu par investīciju aizdevuma piešķiršanu, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēja iesniegtajiem šo noteikumu 23. punktā minētajiem dokumentiem, finansējot tikai tādas darbības, kuras sabiedrība "Altum" ir atzinusi par ekonomiski dzīvotspējīgām, tai skaitā izvērtējot saimnieciskās darbības veicēja biznesa idejas potenciālu un ilgtspēju, projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu, nodrošinājuma pietiekamību un likviditāti, saimnieciskās darbības veicēja esošo un nākotnes finanšu situāciju, zināšanu un pieredzes atbilstību, kā arī analizējot identificētos uzņēmējdarbības riskus un citus faktorus saimnieciskās darbības veicēja aizdevuma kvalitātes noteikšanai, tai skaitā nodrošinot pamatotas projekta līdzfinansējuma un nodrošinājuma koeficienta attiecības piemērošanu.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

25. (Svītrots ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1434)

26. (Svītrots ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1434)

27. Investīciju aizdevuma maksimālais apmērs šo noteikumu 7. punktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem ir 5 000 000 euro. Investīciju aizdevumu termiņš – līdz 15 gadiem ar iespēju atmaksas termiņu pagarināt līdz pieciem gadiem, ja saņemta pamatota informācija. Saimnieciskās darbības veicējs var saņemt atkārtotu investīciju aizdevumu ar nosacījumu, ka kārtējā investīciju aizdevuma piešķiršanas brīdī piešķirtā investīciju aizdevuma kopsumma nepārsniedz šajā punktā minēto aizdevuma maksimālo apmēru un sabiedrība "Altum" ir pieņēmusi lēmumu saskaņā ar šo noteikumu 24. punktu.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

27.1 (Svītrots ar MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 278)

28. (Svītrots ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1434)

28.1 (Svītrots ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 265)

29. Piešķirot investīciju aizdevumus:

29.1. šo noteikumu 7.1.7.2., 7.5. un 7.6. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem de minimis kopējā summa viena vienota uzņēmuma līmenī nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto apjomu;

29.2. šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem atbalsta intensitāte nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas 2022/2472 14. panta 11., 12., 13. un 14. punktā noteiktos ierobežojumus;

29.3. šo noteikumu 7.4. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem atbalsta intensitāte nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas 2022/2473 19. panta 3. punktā, 21. panta 8. punktā, 24. panta 6. punktā, 28. panta 3. punktā, 33. panta 5. punktā vai 46. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus;

29.4. šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētajam saimnieciskās darbības veicējam atbalstu nepiešķir, ja uz to attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums atbilstoši Komisijas regulas 2022/2472 1. panta 4. punktam;

29.5. šo noteikumu 7.4. apakšpunktā minētajam saimnieciskās darbības veicējam atbalstu nepiešķir, ja uz to attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums atbilstoši Komisijas regulas 2022/2473 1. panta 5. punktam.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr. 1434 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr. 416; MK 16.12.2014. noteikumiem Nr. 772; MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 278; MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 265; MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 28)

30. (Svītrots ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1434)

III1. Aizdevumi energoefektivitātes pasākumu īstenošanai

(Nodaļa MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

30.1 Aizdevumi ir paredzēti ar energoefektivitātes pasākumiem saistītu projektu īstenošanai.

(MK 16.11.2021. noteikumu Nr. 749 redakcijā)

30.2 Šo noteikumu 7.1., 7.2., 7.5. un 7.6. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem, tostarp energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējiem, aizdevumus sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013 un nepiešķir nozarēm un darbībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr.  1407/2013 ​​​​​​​1. pantā.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

30.3 Lai saņemtu aizdevumu, tai skaitā šo noteikumu IV nodaļā minēto garantiju, saimnieciskās darbības veicējs, tostarp energoefektivitātes pasākumu sniedzējs, iesniedz aizdevuma pieteikumu, kurā ietverts biznesa projekta apraksts, kā arī cita sabiedrības "Altum" norādītā informācija.

(MK 16.11.2021. noteikumu Nr. 749 redakcijā)

30.4 Sabiedrība "Altum" pieņem lēmumu par energoefektivitātes paaugstināšanas aizdevuma piešķiršanu, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēja iesniegtajiem šo noteikumu 30.3 punktā minētajiem dokumentiem, finansējot tikai tādas darbības, kuras sabiedrība "Altum" ir atzinusi par ekonomiski dzīvotspējīgām, tai skaitā izvērtējot saimnieciskās darbības veicēja biznesa idejas potenciālu un ilgtspēju, projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu, nodrošinājuma pietiekamību un likviditāti, saimnieciskās darbības veicēja esošo un nākotnes finanšu situāciju, zināšanu un pieredzes atbilstību, kā arī analizējot identificētos uzņēmējdarbības riskus un citus faktorus saimnieciskās darbības veicēja aizdevuma kvalitātes noteikšanai, tai skaitā nodrošinot pamatotas projekta līdzfinansējuma un nodrošinājuma koeficienta attiecības piemērošanu.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

30.5 Energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēji energoefektivitātes pasākumu īstenošanai sabiedrībā "Altum" papildus šo noteikumu 30.3 punktā minētajiem dokumentiem iesniedz aprēķinus, kas pamato, ka aizdevuma atmaksa tiks veikta no energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēju klientu maksājumiem, kas tiek veikti no ietaupītajiem finanšu resursiem, īstenojot energoefektivitātes pasākumus (ja attiecināms).

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

30.6 (Svītrots ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 265)

30.7 Saimnieciskās darbības veicēja, tostarp energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēja, ieguldījums energoefektivitātes pasākumos no saviem resursiem vai ārējā finansējuma, kas nav saistīts ar jebkādu komercdarbības atbalstu, ir vismaz 10 % no energoefektivitātes pasākumu kopējām izmaksām.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

30.8 Aizdevuma maksimālais apmērs saimnieciskās darbības veicējam, tostarp energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējam, ir  5 000 000 euro. Aizdevuma maksimālais termiņš ir 20 gadi. Saimnieciskās darbības veicējs, tostarp energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs, var saņemt atkārtotu aizdevumu ar nosacījumu, ka kārtējā aizdevuma piešķiršanas brīdī piešķirtā aizdevuma un vēl neatmaksāto aizdevumu atlikumu kopsumma nepārsniedz šajā punktā minēto maksimālo aizdevuma summu.

(MK 16.11.2021. noteikumu Nr. 749 redakcijā)

30.9 Piešķirot aizdevumu saimnieciskās darbības veicējam, tostarp energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējam:

30.91. šo noteikumu 7.1., 7.2., 7.5. un 7.6. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem de minimis atbalsta kopējā summa viena vienota uzņēmuma līmenī nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr.  1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto apmēru;

30.92. šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem atbalsta intensitāte nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas 2022/2472 14. panta 11. punktā noteiktos ierobežojumus;

30.93. šo noteikumu 7.4. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem atbalsta intensitāte nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas 2022/2473 19. panta 3. punktā, 21. panta 8. punktā, 24. panta 6. punktā, 28. panta 3. punktā, 33. panta 5. punktā vai 46. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 265 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 28)

30.10 Šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem aizdevumus sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1408/2013 un nepiešķir darbībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr.  1408/2013 1. pantā.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

30.11 Šo noteikumu 7.4. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem aizdevumus sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 717/2014 un nepiešķir darbībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr.  717/2014 1. pantā.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

III2. Aizdevumi energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju naudas plūsmas iegādei

(Nodaļa MK 07.04.2020. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

30.12 Aizdevumi ir paredzēti nākotnes naudas plūsmu iegādei (turpmāk – finanšu pakalpojumi) no energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēja, kas:

30.12 1. pakalpojumu ir sniedzis Latvijas Republikas teritorijā un par to ir noslēdzis energoefektivitātes pakalpojuma līgumu ar energoefektivitātes pakalpojuma saņēmēju;

30.12 2. ir noslēdzis līgumu par plānoto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu kvalitāti ar saimnieciskās darbības veicēju, kas nodrošina finanšu pakalpojumu.

(MK 07.04.2020. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

30.13 Aizdevumus var piešķirt ne vairāk kā 2 000 000 euro apmērā.

(MK 07.04.2020. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

30.14 Aizdevumu sniedz šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013 un nepiešķir nozarēm un darbībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr.  1407/2013 1. pantā.

(MK 07.04.2020. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

30.15 Lai saņemtu aizdevumu, saimnieciskās darbības veicējs iesniedz aizdevuma pieteikumu, kurā ietverts biznesa projekta apraksts, kā arī cita sabiedrības "Altum" norādītā informācija.

(MK 07.04.2020. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

30.16 Sabiedrība "Altum" pieņem lēmumu par aizdevuma piešķiršanu, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēja iesniegtajiem šo noteikumu 30.15 punktā minētajiem dokumentiem, finansējot tikai tādas darbības, kuras sabiedrība "Altum" ir atzinusi par ekonomiski dzīvotspējīgām. Sabiedrība "Altum" izvērtē saimnieciskās darbības veicēja biznesa idejas potenciālu un ilgtspēju, tās īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu, nodrošinājuma pietiekamību un likviditāti, saimnieciskās darbības veicēja esošo un nākotnes finanšu situāciju, zināšanu un pieredzes atbilstību, kā arī analizē identificētos uzņēmējdarbības riskus un citus aizdevuma kvalitātes faktorus, lai piemērotu pamatotu finanšu pakalpojuma līdzfinansējuma un nodrošinājuma koeficienta attiecību.

(MK 07.04.2020. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

30.17 Saimnieciskās darbības veicējs nodrošina līdzfinansējumu vismaz 10 % apmērā no finanšu pakalpojuma izmaksām, izmantojot pašu līdzekļus vai ārējo finansējumu, par ko nav saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai skaitā de minimis atbalsts.

(MK 07.04.2020. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

30.18 Aizdevuma maksimālais termiņš ir 20 gadi.

(MK 07.04.2020. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

30.19 Aizdevumam var piemērot pamatsummas atmaksas atlikto termiņu.

(MK 07.04.2020. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

30.20 Aizdevuma pamatsummu sāk atmaksāt, ja pirms aizdevuma atmaksas termiņa beigām ir atlikusi ne mazāk kā viena ceturtdaļa no kopējā aizdevuma termiņa.

(MK 07.04.2020. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

30.21 Aizdevums nepārsniedz 45 % no finanšu pakalpojuma izmaksām.

(MK 07.04.2020. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

30.22 Piešķirot aizdevumu saimnieciskās darbības veicējam, de minimis atbalsta kopējā summa viena vienota uzņēmuma līmenī nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr.  1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto apmēru.

(MK 07.04.2020. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

IV. Atbalsta intensitāte un summēšana

31. Subsīdijas ekvivalentu euro saimnieciskās darbības veicējiem aprēķina, faktiski samaksāto procentu summu atskaitot no procentu summas, kura jāmaksā saskaņā ar Eiropas Komisijas konkrētajam periodam noteikto bāzes likmi, kā arī riska likmi, kuras procentuālais apmērs tiek noteikts atbilstoši sabiedrības "Altum" izsniegtajam aizdevuma saņēmēja reitingam un piedāvātajam nodrošinājumam (bāzes un risku likmes publicētas Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta mājaslapā internetā). Ja saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar šo noteikumu 31.1 punktu pagarina aizdevuma termiņu, tad no jauna izvērtē un pārbauda saimnieciskās darbības veicēja atbilstību de minimis atbalsta nosacījumiem un veic subsīdijas ekvivalenta aprēķinu.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

31.1 Sabiedrības "Altum" aizdevuma termiņa pagarinājums, nepārsniedzot šo noteikumu 18., 18.127.30.8 un 30.18 punktā minēto maksimālo aizdevuma termiņu attiecīgajam aizdevumam, ir iespējams:

31.11. ja atbalstu sākotnēji sniedz kā de minimis atbalstu vai saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 un termiņa pagarinājums nerada sākotnēji piešķirtā valsts atbalsta summas un intensitātes pārsniegumu, nodrošinot Komisijas regulas Nr. 651/2014 5. pantā vai Komisijas regulas Nr. 1407/2013 ​​​​​​​4. pantā noteiktos atbalsta pārredzamības nosacījumus, tas ir, netiek piešķirts jauns atbalsts;

31.12. kā jauns atbalsts, ko sniedz kā de minimis atbalstu, ja atbalstu arī sākotnēji sniedz kā de minimis atbalstu. Ja komersants atbilst valsts atbalsta saņemšanas prasībām, atbalstu piešķir brīdī, kad sabiedrība "Altum" pieņem jaunu lēmumu, kurā ir noteikts atbalsta maksimālais apmērs.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

32. Lai saņemtu aizdevumu, kas minēts:

32.1. šo noteikumu II nodaļā, 21. punktā, III1 un III2 nodaļā, saimnieciskās darbības veicējs sabiedrībā "Altum" iesniedz informāciju par saimnieciskās darbības veicēja:

32.1.1. iepriekš saņemto de minimis atbalstu, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;

32.1.2. plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu, intensitāti un plānoto vai piešķirto atbalsta summu;

32.2. šo noteikumu 22.1. un 22.1. apakšpunktā, saimnieciskās darbības veicējs sabiedrībā "Altum" iesniedz informāciju par saimnieciskās darbības veicēja iepriekš saņemto atbalstu ieguldījumu projektiem, kā arī informāciju par iesniegtajiem pieteikumiem par atbalsta saņemšanu ieguldījumiem citu atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu ietvaros, par kuriem atbildīgā institūcija vēl nav pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 265 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.04.2020. noteikumiem Nr. 186; MK 16.11.2021. noteikumiem Nr. 749)

33. (Svītrots ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.416)

34. Šo noteikumu ietvaros piešķirto atbalstu:

34.1. var apvienot ar citu saņemto de minimis atbalstu, nepārsniedzot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2.a punktā noteikto maksimālo apmēru attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados – apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī;

34.2. par tām pašām attiecināmajām izmaksām var apvienot ar citas atbalsta programmas vai ad-hoc atbalsta projekta ietvaros saņemto atbalstu, tai skaitā par tām pašām attiecināmajām izmaksām saņemto atbalstu, ja šo noteikumu ietvaros saņemtais atbalsts kopā ar citas atbalsta programmas vai ad-hoc atbalsta projekta ietvaros saņemto atbalstu nepārsniedz šajos noteikumos paredzēto finansējuma intensitāti, kā arī Komisijas regulas Nr. 651/2014, Komisijas regulas 2022/2472 vai Komisijas regulas 2022/2473 maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti;

34.3. nevar apvienot ar atbalstu, kuru atbilstoši Eiropas Komisijas pieņemtajam lēmumam sabiedrība "Altum" sniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība, un par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr. 1434 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr. 416; MK 28.04.2020. noteikumiem Nr. 237; MK 09.01.2024. noteikumiem Nr. 28)

35. (Svītrots ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 595)

36. (Svītrots ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 595)

V. Atbalsta uzskaite

37. Sabiedrība "Altum" atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem. Viens vienots uzņēmums atbilst Komisijas regulas Nr.  1407/2013 2. panta 2. punktā minētajiem nosacījumiem.

(MK 07.04.2020. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

37.1 Ja saimnieciskās darbības veicējs vienlaikus darbojas arī Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "aa", "b" vai "c" apakšpunktā noteiktajā jomā, tas saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu nodala nozaru darbības vai izmaksas.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

37.2 Par atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014, Komisijas regulu 2022/2472 vai Komisijas regulu 2022/2473, vai de minimis atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013, Komisijas regulu Nr.  1408/2013 vai Komisijas regulu Nr.  717/2014, sabiedrība "Altum" nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no dienas, kad piešķirts pēdējais atbalsts saskaņā ar šiem noteikumiem, bet saimnieciskās darbības veicējs nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

37.3 Šo noteikumu 7. punktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem atbalstu piešķir brīdī, kad sabiedrība "Altum" pieņem lēmumu par aizdevuma vai garantijas piešķiršanu, kurā ir noteikts atbalsta maksimālais apjoms un atbalsta intensitāte. Atbalstu piešķir, ja šo noteikumu 7. punktā minētie saimnieciskās darbības veicēji atbalsta piešķiršanas brīdī atbilst šajos noteikumos minētajām valsts atbalsta saņemšanas prasībām.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

37.4 Ja tiek pārkāptas Komisijas regulas 2022/2472 vai Komisijas regulas 2022/2473 prasības, līdzfinansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" visu šo noteikumu ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

37.5 Ja tiek pārkāptas Komisijas regulas Nr. 1407/2013, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" visu atbalsta pasākuma ietvaros saņemto nelikumīgo de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

37.6 Ja tiek pārkāpti Komisijas regulas Nr. 651/2014 nosacījumi, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

37.7 Ja atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 un saimnieciskās darbības veicējs vienlaikus darbojas gan atbalstāmajās nozarēs, gan arī nozarēs, kurās atbalstu nepiešķir saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktu, saimnieciskās darbības veicējs, piemērojot izmaksu vai darbību nodalīšanu, nodrošina, ka darbības, kas Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktā noteiktas kā neatbalstāmas, negūst labumu no atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

37.8 Sabiedrība "Altum" izvērtē, vai saimnieciskās darbības veicējs ievēro korupcijas, krāpšanas un interešu konflikta novēršanas prasības.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

VI. Saimnieciskās darbības veicējiem pieejamās garantijas

(Nodaļa MK 22.07.2014. noteikumu Nr.416 redakcijā)

38. Garantijas no šo noteikumu 5.2 punktā minētā fonda sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013 šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem:

38.1. kas darbojas apstrādes rūpniecības nozarē (NACE 2. red. C sadaļa). Garantijas minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem pieejamas šo noteikumu III nodaļā minētajiem investīciju aizdevumiem;

38.2. tostarp energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējiem, kas plāno īstenot energoefektivitātes pasākumus. Garantijas minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem pieejamas šo noteikumu III1 nodaļā minētajiem aizdevumiem energoefektivitātes pasākumu īstenošanai.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

38.1 Šo noteikumu 38. punktā minētās garantijas pieejamas investīciju aizdevumiem šādā apmērā:

38.1 1. ieguldījumiem infrastruktūras uzlabošanai, ja pieteicējs plāno ūdensapgādes, siltumapgādes, sadzīves kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un novadīšanas infrastruktūras ierīkošanas un pārbūves, pazemes komunikāciju infrastruktūras ierīkošanas un pārbūves, gāzes, elektroenerģijas, sakaru komunikāciju infrastruktūras pievadu ierīkošanas un pārbūves un pievadceļu būvniecības vai rekonstrukcijas darbus, kā arī energoefektivitātes pasākumu īstenošanu. Garantijas apjoms – 80 % no aizdevuma summas;

38.1 2. pārējiem investīciju aizdevumiem garantijas apjoms – 65 % no aizdevuma summas.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

38.2 Šo noteikumu IV nodaļā minēto garantiju piešķir, ja saimnieciskās darbības veicējs atbilst šo noteikumu 32.1. apakšpunktā minētajām prasībām.

(MK 16.11.2021. noteikumu Nr. 749 redakcijā)

39. Garantijas nepiešķir šo noteikumu 10.1. un 10.2. apakšpunktā minētajos gadījumos.

40. Subsīdijas ekvivalentu saimnieciskās darbības veicējam nosaka, pamatojoties uz kredīta kvalitātes klases gada drošās zonas prēmijas likmi saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu.

41. Ja garantijas ilgums pārsniedz gadu, atbalsta ekvivalents tiek diskontēts, izmantojot Eiropas Komisijas Latvijai apstiprināto atsauces likmi, ko nosaka atbilstoši Komisijas paziņojumam par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodes pārskatīšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008. gada 19. janvāris, Nr. C 014) un kuras bāzes likmei tiek pieskaitīti 100 bāzes punkti.

42. Garantiju saņēmējiem de minimis kopējā summa viena vienota uzņēmuma līmenī nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto apjomu.

43. Šo noteikumu VI nodaļā minētās garantijas drīkst apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros saņemto atbalstu saskaņā ar šo noteikumu 34.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

44. Ja šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu paredzēts apvienot ar reģionālo atbalstu ieguldījumiem, ko sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. pantu vai Eiropas Komisijas apstiprināto atbalsta programmu, vai individuālo atbalsta projektu, atbalsta saņēmējam projekta īstenošanā jāiegulda vismaz 25 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, izmantojot savus resursus vai ārējo finansējumu, kas nav saistīts ar jebkādu komercdarbības atbalstu, tai skaitā de minimis atbalstu.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

45. Sabiedrība "Altum" atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar šo noteikumu 37. punktu.

46. (Svītrots ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 265)

46.1 Piesakoties šo noteikumu V nodaļā minētajām garantijām, saimnieciskās darbības veicējs iesniedz sabiedrībā "Altum" informāciju par saimnieciskās darbības veicēja iepriekš saņemto atbalstu, kā arī informāciju par iesniegtajiem pieteikumiem atbalsta saņemšanai citu atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu ietvaros, par kuriem atbildīgā institūcija vēl nav pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

VII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 278 redakcijā, nodaļas nosaukums rogzīts ar MK 28.04.2020. noteikumiem Nr. 237)

47. Aizdevumu pieteikumus, kas sabiedrībā "Altum" iesniegti pirms šo noteikumu 8.1 punkta spēkā stāšanās dienas, izskata saskaņā ar tiem normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā aizdevuma pieteikuma iesniegšanas dienā.

48. (Zaudējis spēku ar 01.01.2021.; sk. 49. punktu)

49. Šo noteikumu 48. punkts ir spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim.

(MK 28.04.2020. noteikumu Nr. 237 redakcijā)

50. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 un Komisijas regulu Nr. 1407/2013 ​​​​​​​var pieņemt līdz šo regulu darbības beigām.

(MK 09.01.2024. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
1. pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1065
Pārskats par saimnieciskās darbības veicējiem, kuri ir saņēmuši finansējumu

(Pielikums svītrots ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 595)

2. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 15. septembra noteikumiem Nr. 1065
Drošās zonas prēmijas likmes

(Pielikums MK 22.07.2014. noteikumu Nr.416 redakcijā)

Kredītu kvalitāte

Standard and Poor's

Fitch

Moody's

Gada drošās zonas prēmija

Visaugstākā kvalitāteAAAAAAAaa

0,4 %

Ļoti augsta maksātspējaAA +AA +Aa 1

0,4 %

AAAAAa 2
AA –AA –Aa 3
Augsta maksātspējaA +A +A 1

0,55 %

AAA 2
A –A –A 3
Pietiekama maksātspējaBBB +BBB +Baa 1

0,8 %

BBBBBBBaa 2
BBB –BBB –Baa 3
Maksātspēja jutīgi reaģē uz nelabvēlīgiem apstākļiemBB +BB +Ba 1

2,0 %

BBBBBa 2
BB –BB –Ba 3

3,8 %

Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļiB +B +B 1
BBB 2

6,3 %

B –B –B 3
Maksātspēja ir atkarīga no labvēlīgu apstākļu noturīgumaCCC +CCC +Caa 1Nevar nodrošināt gada drošās zonas prēmiju
CCCCCCCaa 2
CCC –CCC –Caa 3
CCCC 
 C 
Netiek pildītas vai gandrīz netiek pildītas saistībasSDDDDCaNevar nodrošināt gada drošās zonas prēmiju
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1065Pieņemts: 15.09.2009.Stājas spēkā: 30.09.2009.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 154, 29.09.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
198282
{"selected":{"value":"11.01.2024","content":"<font class='s-1'>11.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.01.2024","iso_value":"2024\/01\/11","content":"<font class='s-1'>11.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"10.03.2023","iso_value":"2023\/03\/10","content":"<font class='s-1'>10.03.2023.-10.01.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.11.2021","iso_value":"2021\/11\/23","content":"<font class='s-1'>23.11.2021.-09.03.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-22.11.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.04.2020","iso_value":"2020\/04\/30","content":"<font class='s-1'>30.04.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.04.2020","iso_value":"2020\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2020.-29.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.06.2019","iso_value":"2019\/06\/21","content":"<font class='s-1'>21.06.2019.-07.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.10.2017","iso_value":"2017\/10\/11","content":"<font class='s-1'>11.10.2017.-20.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.05.2016","iso_value":"2016\/05\/14","content":"<font class='s-1'>14.05.2016.-10.10.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.10.2015","iso_value":"2015\/10\/16","content":"<font class='s-1'>16.10.2015.-13.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.12.2014","iso_value":"2014\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2014.-15.10.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2014","iso_value":"2014\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2014.-23.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.12.2013","iso_value":"2013\/12\/17","content":"<font class='s-1'>17.12.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.03.2012","iso_value":"2012\/03\/28","content":"<font class='s-1'>28.03.2012.-16.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.10.2010","iso_value":"2010\/10\/14","content":"<font class='s-1'>14.10.2010.-27.03.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.09.2009","iso_value":"2009\/09\/30","content":"<font class='s-1'>30.09.2009.-13.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.01.2024
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"