Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Ministru kabineta noteikumi Nr.1065

Rīgā 2009.gada 15.septembrī (prot. Nr.57 55.§)
Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai

(Noteikumu nosaukums MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar  Attīstības finanšu
institūcijas likuma
12. panta ceturto daļu
(Grozīta ar MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 278; MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 265)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka atbalsta piešķiršanas nosacījumus aizdevuma veidā (turpmāk – aizdevums), lai veicinātu sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju attīstību (turpmāk – saimnieciskās darbības veicēji), kā arī energoefektivitātes paaugstināšanas, atjaunojamo energoresursu veicināšanas, oglekļa dioksīda emisijas samazināšanas un enerģijas izmaksu galapatērētājiem samazināšanas pasākumu (turpmāk – energoefektivitātes pasākumi) īstenošanai.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 595 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 265)

2. Aizdevumus sniedz akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum"). Minētie aizdevumi papildina finanšu tirgū pieejamo kredītiestāžu finansējumu.

(Grozīts ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr. 416; MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 265)

3. Noteikumu mērķis ir uzlabot Latvijā reģistrētu saimnieciskās darbības veicēju pieeju finansējumam, tādējādi veicinot Latvijas Republikas tautsaimniecības attīstību un energoefektivitātes pasākumu īstenošanu.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

4. Sabiedrība "Altum" saimnieciskās darbības veicējiem sniedz apgrozāmo līdzekļu aizdevumus un investīciju aizdevumus.

(Grozīts ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.416)

5. Kopējais aizdevumu apmērs ir 204 047 797,11 euro. Papildus sabiedrībai "Altum" ir pieejams finansējums:

5.1. 5 000 000 euro apmērā garantiju un procentu likmju subsīdijas fonda izveidei. Finansējuma avots ir Eiropas Savienības fondu 2004.–2006. gada plānošanas perioda 2.4.1. nacionālās programmas "Aizdevumi (t. sk. mikrokredīti) komercdarbības uzsākšanai" atmaksu publiskā finansējuma daļa 2 500 000 euro apmērā un Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.3.1.2. aktivitātes "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" atmaksu publiskā finansējuma daļa 2 500 000 euro apmērā;

5.2. 1 772 360,80 euro šo noteikumu III1 nodaļā minēto aizdevumu pirmo zaudējumu segšanai. Finansējuma avots ir Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda darbības programmas "Uzņēmējdarbības un inovācijas" 2.2.1.4.1. apakšaktivitātes "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" ietvaros neizmantotā publiskā finansējuma daļa 581 642,18 euro apmērā un Eiropas Savienības fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.3.1.2. aktivitātes "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" ietvaros neizmantotā publiskā finansējuma daļa 1 190 718,62 euro apmērā;

5.3. 2 000 000 euro šo noteikumu III2 nodaļā minēto aizdevumu finansēšanai un pirmo zaudējumu segšanai. Finansējuma avots ir Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" atmaksu publiskā finansējuma daļa.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 265 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.04.2020. noteikumiem Nr. 186)

5.1 Ekonomikas ministrija slēdz līgumu ar sabiedrību "Altum" par šo noteikumu 5. punktā minētā papildus pieejamā finansējuma izlietošanas, uzraudzības un piešķiršanas kārtību.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.416 redakcijā)

5.2 Sabiedrība "Altum" izveido iekšēji nodalītu garantiju un procentu likmes subsīdijas fondu saskaņā ar šo noteikumu 5. punktā minēto papildus pieejamo finansējumu.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr.416 redakcijā)

5.3 Sabiedrībai "Altum" investīciju aizdevumu finansēšanai piešķir valsts aizdevumu 55 000 000 euro apmērā atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtību, nepiemērojot aizdevuma riska procentu likmi. Valsts aizdevumu piešķir kredītlīnijas veidā, un tā izmantošanas mērķis ir ilgtermiņa investīciju un energoefektivitātes pasākumu finansēšana šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 595 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 265)

6. Aizdevuma līgumu noslēgšanas beigu termiņš ir termiņš, kas noteikts:

6.1. Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr.  1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr.  1407/2013) 7. panta 4. punktā un 8. pantā;

6.2. Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr.  1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr.  1408/2013) 7. panta 4. punktā un 8. pantā;

6.3. Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulas (ES) Nr.  717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190/45) (turpmāk – Komisijas regula Nr.  717/2014) 7. panta 4. punktā un 8. pantā.

(MK 07.04.2020. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

7. Šo noteikumu izpratnē saimnieciskās darbības veicēji ir:

7.1. sīkās (mikro), mazās un vidējās kooperatīvās sabiedrības, kurām saskaņā ar kooperatīvo sabiedrību darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem piešķirts atbilstības statuss;

7.2. sīkie (mikro), mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji, kuri atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, L 187) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), 1. pielikumā noteiktajām definīcijām;

7.3. sīkie (mikro), mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu un atbilst Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 702/2014), 1. panta 1. punkta "a" apakšpunkta nosacījumiem;

7.4. sīkie (mikro), mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji, kas darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 28. decembris, Nr. L 354/1);

7.5. lielie saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 24. punktam.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr. 184 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr. 416; MK 16.12.2014. noteikumiem Nr. 772; MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 278; MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 595; MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 265)

8. Aizdevumus sniedz saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem ir ekonomiski pamatoti turpmākās darbības plāni, bet nav pieejams kredītiestāžu finansējums paaugstināta riska dēļ.

8.1 (Svītrots ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 265)

8.2 (Svītrots ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 265)

9. (Svītrots ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 265)

10. Aizdevumus nepiešķir saimnieciskās darbības veicējam, ja:

10.1. tam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju ir nodokļu vai nodevu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro (neattiecas uz gadījumiem, ja saimnieciskās darbības veicējs ir vienojies ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda atmaksas grafiku un pilda šīs vienošanās nosacījumus);

10.2. tam, iesniedzot pieteikumu šo noteikumu 14.15.15.1, 21., 22., 22.1, 30.2, 30.10 vai 30.11 punktā minētajam aizdevumam, ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai tas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma pieprasītu maksātnespējas procedūru;

10.3. tas, iesniedzot pieteikumu šo noteikumu 22. punktā minētajam aizdevumam, atbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja statusam saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  702/2014 2. panta 14. punkta "a", "b" vai "d" apakšpunktu;

10.4. tas, iesniedzot pieteikumu šo noteikumu 22.1 punktā minētajam aizdevumam, atbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja statusam saskaņā ar Komisijas 2014. gada 16. decembra Regulas (ES) Nr. 1388/2014, ar ko konkrētas atbalsta kategorijas uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar zvejas un akvakultūras produktu ražošanu, apstrādi un tirdzniecību, atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 24. decembris, Nr. L 369) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1388/2014), 3. panta 5. apakšpunktu;

10.5. tas ir šo noteikumu 7.5. apakšpunktā minētais saimnieciskās darbības veicējs un, iesniedzot pieteikumu šo noteikumu 30.2 punktā minētajam aizdevumam, tā kredītreitings ir zemāks par "B-".

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr. 416 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.10.2015. noteikumiem Nr. 588; MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 278; MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 595; MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 265)

11. Atbalstu šo noteikumu ietvaros nesniedz šādām saimnieciskās darbības veicēju darbībām un nozarēm:

11.1. ieroču un munīcijas tirdzniecībai (NACE 2. red. grupā 47.78 "Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos" iekļautā ieroču un munīcijas mazumtirdzniecība un grupa 46.90 "Nespecializētā vairumtirdzniecība");

11.2. tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai (NACE 2. red. 12. nodaļa "Tabakas izstrādājumu ražošana", grupa 46.35 "Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība" un grupa 47.26 "Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

11.3. azartspēlēm un derībām (NACE 2. red. 92. nodaļa "Azartspēles un derības");

11.4. finanšu un apdrošināšanas darbībai (NACE 2. red. K sadaļa "Finanšu un apdrošināšanas darbības");

11.5. operācijām ar nekustamo īpašumu (NACE 2. red. L sadaļas "Operācijas ar nekustamo īpašumu" grupa 68.1 "Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana" un grupa 68.31 "Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu");

11.6. alkohola tirdzniecībai (NACE 2. red. grupa 46.34 "Dzērienu vairumtirdzniecība" un grupa 47.25 "Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

11.7. kravas autotransporta iegādei saimnieciskās darbības veicējiem, kas darbojas transporta nozarē (NACE 2. red. H sadaļa "Transports un uzglabāšana");

11.8. tā nekustamā īpašuma attīstīšanai, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrējams kā dzīvojamā māja vai daudzdzīvokļu māja.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 265 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.04.2020. noteikumiem Nr. 186)

12. (Svītrots ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 265)

12.1 Šo noteikumu 11.4. un 11.5. apakšpunktā minētie nozaru ierobežojumi neattiecas uz šo noteikumu III1 un III2 nodaļā minētajiem aizdevumiem.

(MK 07.04.2020. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

12.2 Viena mēneša laikā pēc aizdevuma piešķiršanas sabiedrība "Altum" savā tīmekļvietnē ievieto informāciju par aizdevuma saņēmēju, aizdevuma izlietojuma mērķi, aizdevuma summu un aizdevuma piešķiršanas datumu. Par aizdevumu, kas izsniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  702/2014, finanšu institūcija nodrošina informācijas publicēšanu atbilstoši Komisijas regulas Nr.  702/2014 9. panta 2. punkta "c" apakšpunktā un 4. punktā noteiktajām prasībām un Komisijas regulas Nr.  1388/2014 9. panta 2. punkta "c" apakšpunktā un 3. punktā noteiktajām prasībām.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

II. Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi

13. Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi paredzēti saimnieciskās darbības veicēju apgrozāmo līdzekļu papildināšanai.

14. Šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem:

14.1. apgrozāmo līdzekļu aizdevumus sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013;

14.2. apgrozāmos līdzekļus nepiešķir nozarēm un darbībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. pantā.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr. 416 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.10.2015. noteikumiem Nr. 588; MK 07.04.2020. noteikumiem Nr. 186)

15. Šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem:

15.1. apgrozāmo līdzekļu aizdevumus sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1408/2013;

15.2. apgrozāmos līdzekļus nepiešķir nozarēm, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. pantā.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr. 416 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.04.2020. noteikumiem Nr. 186)

15.1 Šo noteikumu 7.4. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem:

15.1 1. apgrozāmo līdzekļu aizdevumus sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  717/2014;

15.1 2. apgrozāmos līdzekļus nepiešķir nozarēm, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. pantā.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 278 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.04.2020. noteikumiem Nr. 186)

16. Lai saņemtu apgrozāmo līdzekļu aizdevumu, saimnieciskās darbības veicēji iesniedz sabiedrībā "Altum" aizdevuma pieteikumu, kurā ietverts biznesa projekta apraksts, kā arī cita sabiedrības "Altum" norādītā informācija.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

17. Sabiedrība "Altum" pieņem lēmumu par apgrozāmo līdzekļu aizdevuma piešķiršanu, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēja iesniegtajiem šo noteikumu 16. punktā minētajiem dokumentiem, finansējot tikai tādas darbības, kuras sabiedrība "Altum" ir atzinusi par ekonomiski dzīvotspējīgām, tai skaitā izvērtējot saimnieciskās darbības veicēja biznesa idejas potenciālu un ilgtspēju, projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu, nodrošinājuma pietiekamību un likviditāti, saimnieciskās darbības veicēja esošo un nākotnes finanšu situāciju, zināšanu un pieredzes atbilstību, kā arī analizējot identificētos uzņēmējdarbības riskus un citus faktorus saimnieciskās darbības veicēja aizdevuma kvalitātes noteikšanai, tai skaitā nodrošinot pamatotas projekta līdzfinansējuma un nodrošinājuma koeficienta attiecības piemērošanu.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

18. Apgrozāmo līdzekļu aizdevuma maksimālais apmērs vienam šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētajam saimnieciskās darbības veicējam ir 1 000 000 euro. Apgrozāmo līdzekļu aizdevuma termiņš – līdz pieciem gadiem. Atkārtotu apgrozāmo līdzekļu aizdevumu tā paša projekta ietvaros saimnieciskās darbības veicējs var saņemt ar nosacījumu, ka kārtējā apgrozāmo līdzekļu aizdevuma piešķiršanas brīdī piešķirtā apgrozāmo līdzekļu aizdevuma kopsumma nepārsniedz šajā punktā minēto aizdevuma maksimālo apmēru un sabiedrība "Altum" ir pieņēmusi lēmumu saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

18.1 Apgrozāmo līdzekļu aizdevuma maksimālais apmērs vienam šo noteikumu 7.1., 7.3. un 7.4. apakšpunktā minētajam saimnieciskās darbības veicējam ir 285 000 euro. Apgrozāmo līdzekļu aizdevuma termiņš – līdz pieciem gadiem. Atkārtotu apgrozāmo līdzekļu aizdevumu tā paša projekta ietvaros saimnieciskās darbības veicējs var saņemt ar nosacījumu, ka kārtējā apgrozāmo līdzekļu aizdevuma piešķiršanas brīdī piešķirtā apgrozāmo līdzekļu aizdevuma kopsumma nepārsniedz šajā punktā minēto aizdevuma maksimālo apmēru un sabiedrība "Altum" ir pieņēmusi lēmumu saskaņā ar šo noteikumu 17. punktu.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

19. Piešķirot apgrozāmo līdzekļu aizdevumu, vienam saimnieciskās darbības veicējam sniegtā de minimis atbalsta kopējā summa viena vienota uzņēmuma līmenī nedrīkst pārsniegt:

19.1. šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem – Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto apjomu;

19.2. šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem – Komisijas regulas Nr.  1408/2013 3. panta 3."a" punktā noteikto apjomu.

19.3. šo noteikumu 7.4. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem – Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā noteikto apjomu.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr. 416 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 278; MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 265)

19.1 Viens vienots uzņēmums šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktā noteiktajai definīcijai.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 278 redakcijā)

III. Investīciju aizdevumi

20. Investīciju aizdevumi ir paredzēti ieguldījumu veikšanai Latvijas Republikas teritorijā.

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1434)

21. Šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem investīciju aizdevumus sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un nepiešķir nozarēm un darbībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. pantā.

(MK 22.07.2014. noteikumu Nr. 416 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.10.2015. noteikumiem Nr. 588)

21.1 (Svītrots ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 265)

22. Šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem:

22.1. investīciju aizdevumus sniedz kā atbalstu ieguldījumiem lauksaimniecības uzņēmumos saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 702/2014 14. pantu;

22.2. investīciju aizdevumus nepiešķir darbībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 702/2014 1. panta 3., 4., 5., 6. un 7. punktā.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr.184 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.12.2014. noteikumiem Nr.772)

22.1 Šo noteikumu 7.4. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem:

22.1 1. investīciju aizdevumus sniedz kā atbalstu ieguldījumiem saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1388/2014 17., 19., 23., 27., 31. vai 42. pantu;

22.1 2. investīciju aizdevumus nepiešķir darbībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 1388/2014 1. panta 3. un 4. punktā.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 278 redakcijā)

23. Lai saņemtu investīciju aizdevumu, saimnieciskās darbības veicējs iesniedz sabiedrībā "Altum" aizdevuma pieteikumu, kurā ietverts biznesa projekta apraksts, kā arī cita sabiedrības "Altum" norādītā informācija.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

23.1 Šo noteikumu 7.3. un 7.4. apakšpunktā minētie saimnieciskās darbības veicēji sabiedrībā "Altum" iesniedz šo noteikumu 23. punktā minētos dokumentus, ievērojot Komisijas regulas Nr.  702/2014 6. panta 2. punktu un Komisijas regulas Nr.  1388/2014 6. panta 2. punktu.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

24. Sabiedrība "Altum" pieņem lēmumu par investīciju aizdevuma piešķiršanu, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēja iesniegtajiem šo noteikumu 23. punktā minētajiem dokumentiem, finansējot tikai tādas darbības, kuras sabiedrība "Altum" ir atzinusi par ekonomiski dzīvotspējīgām, tai skaitā izvērtējot saimnieciskās darbības veicēja biznesa idejas potenciālu un ilgtspēju, projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu, nodrošinājuma pietiekamību un likviditāti, saimnieciskās darbības veicēja esošo un nākotnes finanšu situāciju, zināšanu un pieredzes atbilstību, kā arī analizējot identificētos uzņēmējdarbības riskus un citus faktorus saimnieciskās darbības veicēja aizdevuma kvalitātes noteikšanai, tai skaitā nodrošinot pamatotas projekta līdzfinansējuma un nodrošinājuma koeficienta attiecības piemērošanu.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

25. (Svītrots ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1434)

26. (Svītrots ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1434)

27. Investīciju aizdevuma maksimālais apmērs šo noteikumu 7. punktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem ir 2 850 000 euro. Investīciju aizdevumu termiņš – līdz 15 gadiem ar iespēju atmaksas termiņu pagarināt līdz pieciem gadiem, ja saņemta pamatota informācija. Saimnieciskās darbības veicējs var saņemt atkārtotu investīciju aizdevumu ar nosacījumu, ka kārtējā investīciju aizdevuma piešķiršanas brīdī piešķirtā investīciju aizdevuma kopsumma nepārsniedz šajā punktā minēto maksimālo aizdevuma summu un sabiedrība "Altum" ir pieņēmusi lēmumu saskaņā ar šo noteikumu 24. punktu.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 278 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 265)

27.1 (Svītrots ar MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 278)

28. (Svītrots ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1434)

28.1 (Svītrots ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 265)

29. Piešķirot investīciju aizdevumus:

29.1. šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem de minimis kopējā summa viena vienota uzņēmuma līmenī nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto apjomu;

29.2. šo noteikumu 7.3.apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem atbalsta intensitāte nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 702/2014 14. panta 12. punktā noteiktos ierobežojumus;

29.3. šo noteikumu 7.4. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem atbalsta intensitāte nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1388/2014 17. panta "b" apakšpunktā, 19. panta "b" apakšpunktā, 23. panta "b" apakšpunktā, 27. panta "b" apakšpunktā, 31. panta "b" apakšpunktā vai 42. panta "b" apakšpunktā noteiktos ierobežojumus;

29.4. šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētajam saimnieciskās darbības veicējam atbalstu nepiešķir, ja uz to attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums atbilstoši Komisijas regulas Nr.  702/2014 1. panta 5. punktam;

29.5. šo noteikumu 7.4. apakšpunktā minētajam saimnieciskās darbības veicējam atbalstu nepiešķir, ja uz to attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums atbilstoši Komisijas regulas Nr.  1388/2014 1. panta 3. punkta "e" apakšpunktam.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr. 1434 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr. 416; MK 16.12.2014. noteikumiem Nr. 772; MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 278; MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 265)

30. (Svītrots ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1434)

III1. Aizdevumi energoefektivitātes pasākumu īstenošanai

(Nodaļa MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

30.1 Aizdevumi ir paredzēti ar energoefektivitātes pasākumiem saistītu projektu īstenošanai Latvijas Republikas teritorijā.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

30.2 Šo noteikumu 7.1., 7.2. un 7.5. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem, tostarp energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējiem, aizdevumus sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013 un nepiešķir nozarēm un darbībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr.  1407/2013 1. pantā.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

30.3 Lai saņemtu aizdevumu, saimnieciskās darbības veicējs, tostarp energoefektivitātes pasākumu sniedzējs, iesniedz aizdevuma pieteikumu, kurā ietverts biznesa projekta apraksts, kā arī cita sabiedrības "Altum" norādītā informācija.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

30.4 Sabiedrība "Altum" pieņem lēmumu par energoefektivitātes paaugstināšanas aizdevuma piešķiršanu, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēja iesniegtajiem šo noteikumu 30.3 punktā minētajiem dokumentiem, finansējot tikai tādas darbības, kuras sabiedrība "Altum" ir atzinusi par ekonomiski dzīvotspējīgām, tai skaitā izvērtējot saimnieciskās darbības veicēja biznesa idejas potenciālu un ilgtspēju, projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu, nodrošinājuma pietiekamību un likviditāti, saimnieciskās darbības veicēja esošo un nākotnes finanšu situāciju, zināšanu un pieredzes atbilstību, kā arī analizējot identificētos uzņēmējdarbības riskus un citus faktorus saimnieciskās darbības veicēja aizdevuma kvalitātes noteikšanai, tai skaitā nodrošinot pamatotas projekta līdzfinansējuma un nodrošinājuma koeficienta attiecības piemērošanu.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

30.5 Energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēji energoefektivitātes pasākumu īstenošanai sabiedrībā "Altum" papildus šo noteikumu 30.3 punktā minētajiem dokumentiem iesniedz aprēķinus, kas pamato, ka aizdevuma atmaksa tiks veikta no energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēju klientu maksājumiem, kas tiek veikti no ietaupītajiem finanšu resursiem, īstenojot energoefektivitātes pasākumus (ja attiecināms).

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

30.6 (Svītrots ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 265)

30.7 Saimnieciskās darbības veicēja, tostarp energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēja, ieguldījums energoefektivitātes pasākumos no saviem resursiem vai ārējā finansējuma, kas nav saistīts ar jebkādu komercdarbības atbalstu, ir vismaz 10 % no energoefektivitātes pasākumu kopējām izmaksām.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

30.8 Aizdevuma maksimālais apmērs saimnieciskās darbības veicējam, tostarp energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējam, ir 2 850 000 euro. Aizdevuma maksimālais termiņš ir 20 gadi.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

30.9 Piešķirot aizdevumu saimnieciskās darbības veicējam, tostarp energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējam:

30.9 1. šo noteikumu 7.1., 7.2. un 7.5. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem de minimis atbalsta kopējā summa viena vienota uzņēmuma līmenī nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr.  1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto apmēru;

30.9 2. šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem atbalsta intensitāte nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr.  702/2014 14. panta 12. punktā noteiktos ierobežojumus;

30.9 3. šo noteikumu 7.4. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem atbalsta intensitāte nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr.  1388/2014 17. panta "b" apakšpunktā, 19. panta "b" apakšpunktā, 23. panta "b" apakšpunktā, 27. panta "b" apakšpunktā, 31. panta "b" apakšpunktā vai 42. panta "b" apakšpunktā noteiktos ierobežojumus.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

30.10 Šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem aizdevumus sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1408/2013 un nepiešķir nozarēm, kas noteiktas Komisijas regulas Nr.  1408/2013 1. pantā.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

30.11 Šo noteikumu 7.4. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem aizdevumus sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 717/2014 un nepiešķir nozarēm, kas noteiktas Komisijas regulas Nr.  717/2014 1. pantā.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

III2. Aizdevumi energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju naudas plūsmas iegādei

(Nodaļa MK 07.04.2020. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

30.12 Aizdevumi ir paredzēti nākotnes naudas plūsmu iegādei (turpmāk – finanšu pakalpojumi) no energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēja, kas:

30.12 1. pakalpojumu ir sniedzis Latvijas Republikas teritorijā un par to ir noslēdzis energoefektivitātes pakalpojuma līgumu ar energoefektivitātes pakalpojuma saņēmēju;

30.12 2. ir noslēdzis līgumu par plānoto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu kvalitāti ar saimnieciskās darbības veicēju, kas nodrošina finanšu pakalpojumu.

(MK 07.04.2020. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

30.13 Aizdevumus var piešķirt ne vairāk kā 2 000 000 euro apmērā.

(MK 07.04.2020. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

30.14 Aizdevumu sniedz šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013 un nepiešķir nozarēm un darbībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr.  1407/2013 1. pantā.

(MK 07.04.2020. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

30.15 Lai saņemtu aizdevumu, saimnieciskās darbības veicējs iesniedz aizdevuma pieteikumu, kurā ietverts biznesa projekta apraksts, kā arī cita sabiedrības "Altum" norādītā informācija.

(MK 07.04.2020. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

30.16 Sabiedrība "Altum" pieņem lēmumu par aizdevuma piešķiršanu, pamatojoties uz saimnieciskās darbības veicēja iesniegtajiem šo noteikumu 30.15 punktā minētajiem dokumentiem, finansējot tikai tādas darbības, kuras sabiedrība "Altum" ir atzinusi par ekonomiski dzīvotspējīgām. Sabiedrība "Altum" izvērtē saimnieciskās darbības veicēja biznesa idejas potenciālu un ilgtspēju, tās īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu, nodrošinājuma pietiekamību un likviditāti, saimnieciskās darbības veicēja esošo un nākotnes finanšu situāciju, zināšanu un pieredzes atbilstību, kā arī analizē identificētos uzņēmējdarbības riskus un citus aizdevuma kvalitātes faktorus, lai piemērotu pamatotu finanšu pakalpojuma līdzfinansējuma un nodrošinājuma koeficienta attiecību.

(MK 07.04.2020. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

30.17 Saimnieciskās darbības veicējs nodrošina līdzfinansējumu vismaz 10 % apmērā no finanšu pakalpojuma izmaksām, izmantojot pašu līdzekļus vai ārējo finansējumu, par ko nav saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai skaitā de minimis atbalsts.

(MK 07.04.2020. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

30.18 Aizdevuma maksimālais termiņš ir 20 gadi.

(MK 07.04.2020. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

30.19 Aizdevumam var piemērot pamatsummas atmaksas atlikto termiņu.

(MK 07.04.2020. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

30.20 Aizdevuma pamatsummu sāk atmaksāt, ja pirms aizdevuma atmaksas termiņa beigām ir atlikusi ne mazāk kā viena ceturtdaļa no kopējā aizdevuma termiņa.

(MK 07.04.2020. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

30.21 Aizdevums nepārsniedz 45 % no finanšu pakalpojuma izmaksām.

(MK 07.04.2020. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

30.22 Piešķirot aizdevumu saimnieciskās darbības veicējam, de minimis atbalsta kopējā summa viena vienota uzņēmuma līmenī nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr.  1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto apmēru.

(MK 07.04.2020. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

IV. Atbalsta intensitāte un summēšana

31. Subsīdijas ekvivalentu euro saimnieciskās darbības veicējiem aprēķina, faktiski samaksāto procentu summu atskaitot no procentu summas, kura jāmaksā saskaņā ar Eiropas Komisijas konkrētajam periodam noteikto bāzes likmi, kā arī riska likmi, kuras procentuālais apmērs tiek noteikts atbilstoši sabiedrības "Altum" izsniegtajam aizdevuma saņēmēja reitingam un piedāvātajam nodrošinājumam (bāzes un risku likmes publicētas Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta mājaslapā internetā). Ja saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar šo noteikumu 48. punktu pagarina aizdevuma termiņu, tad no jauna izvērtē un pārbauda saimnieciskās darbības veicēja atbilstību de minimis atbalsta nosacījumiem un veic subsīdijas ekvivalenta aprēķinu.

(MK 13.03.2012. noteikumu Nr. 184 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr. 1434; MK 22.07.2014. noteikumiem Nr. 416; MK 28.04.2020. noteikumiem Nr. 237)

32. Lai saņemtu aizdevumu, kas minēts:

32.1. šo noteikumu II nodaļā, 21. punktā, III1 un III2 nodaļā, saimnieciskās darbības veicējs sabiedrībā "Altum" iesniedz informāciju par saimnieciskās darbības veicēja iepriekš saņemto de minimis atbalstu, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;

32.2. šo noteikumu 22.1. un 22.1 1. apakšpunktā, saimnieciskās darbības veicējs sabiedrībā "Altum" iesniedz informāciju par saimnieciskās darbības veicēja iepriekš saņemto atbalstu ieguldījumu projektiem, kā arī informāciju par iesniegtajiem pieteikumiem par atbalsta saņemšanu ieguldījumiem citu atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu ietvaros, par kuriem atbildīgā institūcija vēl nav pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 265 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.04.2020. noteikumiem Nr. 186)

33. (Svītrots ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr.416)

34. Šo noteikumu ietvaros piešķirto atbalstu:

34.1. var apvienot ar citu de minimis saņemto atbalstu, nepārsniedzot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo apmēru attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados – apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī;

34.2. par tām pašām attiecināmajām izmaksām var apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros saņemto atbalstu, ja kopējā atbalsta intensitāte nepārsniedz Komisijas regulā Nr. 651/2014 vai Eiropas Komisijas apstiprinātajā atbalsta programmā, vai individuālajā atbalsta projektā noteikto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti;

34.3. nevar apvienot ar atbalstu, kuru atbilstoši Eiropas Komisijas pieņemtajam lēmumam sabiedrība "Altum" sniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība, un par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr. 1434 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.07.2014. noteikumiem Nr. 416; MK 28.04.2020. noteikumiem Nr. 237)

35. (Svītrots ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 595)

36. (Svītrots ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 595)

V. Atbalsta uzskaite

37. Sabiedrība "Altum" atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem. Viens vienots uzņēmums atbilst Komisijas regulas Nr.  1407/2013 2. panta 2. punktā minētajiem nosacījumiem.

(MK 07.04.2020. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

37.1 Ja saimnieciskās darbības veicējs vienlaikus darbojas arī Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b", "c", "d" vai "e" apakšpunktā noteiktajā jomā, tas saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu nodala nozaru darbības vai izmaksas.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 278 redakcijā)

37.2 Sabiedrība "Altum" un saimnieciskās darbības veicējs informāciju par de minimis atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013, Komisijas regulu Nr.  1408/2013 un Komisijas regulu Nr.  717/2014, glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

37.3 Sabiedrība "Altum" saimnieciskās darbības veicējam de minimis atbalstu piešķir, pieņemot lēmumu par aizdevuma vai garantiju piešķiršanu.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

37.4 Ja iesniedzējs ir pārkāpis Komisijas regulas Nr.  1407/2013, Komisijas regulas Nr.  717/2014 vai Komisijas regulas Nr.  1408/2013 prasības, iesniedzējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar attiecīgo regulu, kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr.  794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

(MK 07.04.2020. noteikumu Nr. 186 redakcijā)

VI. Saimnieciskās darbības veicējiem pieejamās garantijas

(Nodaļa MK 22.07.2014. noteikumu Nr.416 redakcijā)

38. Garantijas no šo noteikumu 5.2 punktā minētā fonda sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.  1407/2013 šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem:

38.1. kas darbojas apstrādes rūpniecības nozarē (NACE 2. red. C sadaļa). Garantijas minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem pieejamas šo noteikumu III nodaļā minētajiem investīciju aizdevumiem;

38.2. tostarp energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējiem, kas plāno īstenot energoefektivitātes pasākumus. Garantijas minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem pieejamas šo noteikumu III1 nodaļā minētajiem aizdevumiem energoefektivitātes pasākumu īstenošanai.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

38.1 Šo noteikumu 38. punktā minētās garantijas pieejamas investīciju aizdevumiem šādā apmērā:

38.1 1. ieguldījumiem infrastruktūras uzlabošanai, ja pieteicējs plāno ūdensapgādes, siltumapgādes, sadzīves kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un novadīšanas infrastruktūras ierīkošanas un pārbūves, pazemes komunikāciju infrastruktūras ierīkošanas un pārbūves, gāzes, elektroenerģijas, sakaru komunikāciju infrastruktūras pievadu ierīkošanas un pārbūves un pievadceļu būvniecības vai rekonstrukcijas darbus, kā arī energoefektivitātes pasākumu īstenošanu. Garantijas apjoms – 80 % no aizdevuma summas;

38.1 2. pārējiem investīciju aizdevumiem garantijas apjoms – 65 % no aizdevuma summas.

(MK 26.09.2017. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

39. Garantijas nepiešķir šo noteikumu 10.1. un 10.2. apakšpunktā minētajos gadījumos.

40. Subsīdijas ekvivalentu saimnieciskās darbības veicējam nosaka, pamatojoties uz kredīta kvalitātes klases gada drošās zonas prēmijas likmi saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu.

41. Ja garantijas ilgums pārsniedz gadu, atbalsta ekvivalents tiek diskontēts, izmantojot Eiropas Komisijas Latvijai apstiprināto atsauces likmi, ko nosaka atbilstoši Komisijas paziņojumam par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodes pārskatīšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008. gada 19. janvāris, Nr. C 014) un kuras bāzes likmei tiek pieskaitīti 100 bāzes punkti.

42. Garantiju saņēmējiem de minimis kopējā summa viena vienota uzņēmuma līmenī nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto apjomu.

43. Šo noteikumu VI nodaļā minētās garantijas drīkst apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros saņemto atbalstu saskaņā ar šo noteikumu 34.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

44. Ja šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu paredzēts apvienot ar reģionālo atbalstu ieguldījumiem, ko sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  651/2014 14. pantu vai Eiropas Komisijas apstiprināto atbalsta programmu, vai individuālo atbalsta projektu, atbalsta saņēmējam projekta īstenošanā jāiegulda vismaz 25 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, izmantojot savus resursus vai ārējo finansējumu, kas nav saistīts ar jebkādu komercdarbības atbalstu, tai skaitā de minimis atbalstu.

(MK 18.06.2019. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

45. Sabiedrība "Altum" atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar šo noteikumu 37. punktu.

46. (Svītrots ar MK 18.06.2019. noteikumiem Nr. 265)

VII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 278 redakcijā, nodaļas nosaukums rogzīts ar MK 28.04.2020. noteikumiem Nr. 237)

47. Aizdevumu pieteikumus, kas sabiedrībā "Altum" iesniegti pirms šo noteikumu 8.1 punkta spēkā stāšanās dienas, izskata saskaņā ar tiem normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā aizdevuma pieteikuma iesniegšanas dienā.

48. (Zaudējis spēku ar 01.01.2021.; sk. 49. punktu)

49. Šo noteikumu 48. punkts ir spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim.

(MK 28.04.2020. noteikumu Nr. 237 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
1. pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1065
Pārskats par saimnieciskās darbības veicējiem, kuri ir saņēmuši finansējumu

(Pielikums svītrots ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 595)

2. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 15. septembra noteikumiem Nr. 1065
Drošās zonas prēmijas likmes

(Pielikums MK 22.07.2014. noteikumu Nr.416 redakcijā)

Kredītu kvalitāte

Standard and Poor's

Fitch

Moody's

Gada drošās zonas prēmija

Visaugstākā kvalitāteAAAAAAAaa

0,4 %

Ļoti augsta maksātspējaAA +AA +Aa 1

0,4 %

AAAAAa 2
AA –AA –Aa 3
Augsta maksātspējaA +A +A 1

0,55 %

AAA 2
A –A –A 3
Pietiekama maksātspējaBBB +BBB +Baa 1

0,8 %

BBBBBBBaa 2
BBB –BBB –Baa 3
Maksātspēja jutīgi reaģē uz nelabvēlīgiem apstākļiemBB +BB +Ba 1

2,0 %

BBBBBa 2
BB –BB –Ba 3

3,8 %

Maksātspēju varētu mazināt nelabvēlīgi apstākļiB +B +B 1
BBB 2

6,3 %

B –B –B 3
Maksātspēja ir atkarīga no labvēlīgu apstākļu noturīgumaCCC +CCC +Caa 1Nevar nodrošināt gada drošās zonas prēmiju
CCCCCCCaa 2
CCC –CCC –Caa 3
CCCC 
 C 
Netiek pildītas vai gandrīz netiek pildītas saistībasSDDDDCaNevar nodrošināt gada drošās zonas prēmiju
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1065Pieņemts: 15.09.2009.Stājas spēkā: 30.09.2009.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 154, 29.09.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
198282
{"selected":{"value":"01.01.2021","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.04.2020","iso_value":"2020\/04\/30","content":"<font class='s-1'>30.04.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.04.2020","iso_value":"2020\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2020.-29.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.06.2019","iso_value":"2019\/06\/21","content":"<font class='s-1'>21.06.2019.-07.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.10.2017","iso_value":"2017\/10\/11","content":"<font class='s-1'>11.10.2017.-20.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.05.2016","iso_value":"2016\/05\/14","content":"<font class='s-1'>14.05.2016.-10.10.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.10.2015","iso_value":"2015\/10\/16","content":"<font class='s-1'>16.10.2015.-13.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.12.2014","iso_value":"2014\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2014.-15.10.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2014","iso_value":"2014\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2014.-23.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.12.2013","iso_value":"2013\/12\/17","content":"<font class='s-1'>17.12.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.03.2012","iso_value":"2012\/03\/28","content":"<font class='s-1'>28.03.2012.-16.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.10.2010","iso_value":"2010\/10\/14","content":"<font class='s-1'>14.10.2010.-27.03.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.09.2009","iso_value":"2009\/09\/30","content":"<font class='s-1'>30.09.2009.-13.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)