Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta rīkojums Nr.47

Rīgā 1993.gada 21.septembrī (prot. nr.10 11.§)
Par valsts uzņēmuma "Ventspils nafta" pārveidošanu valsts akciju sabiedrībā

1. Ņemot vērā Finansu ministrijas priekšlikumu, kā arī saskaņā ar Latvijas Republikas 1992. gada 7. jūlija likumu "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" pārveidot valsts uzņēmumu "Ventspils nafta" par valsts akciju sabiedrību "Ventspils nafta".

2. Apstiprināt valsts akciju sabiedrības "Ventspils nafta" statūtus.

3. Iecelt valsts kā akcionāres pienākumu un tiesību realizēšanai valsts akciju sabiedrībā "Ventspils nafta" šādus valsts pilnvarniekus (pārstāvjus), kuri veic arī akcionāru pilnsapulces un padomes locekļu funkcijas:

U.Osi - finansu ministru;

A.Bataragu - Ekonomikas ministrijas valsts sekretāri;

U.Pētersonu - Satiksmes ministrijas valsts sekretāru;

A.Lembergu - Ventspils pilsētas Tautas deputātu padomes priekšsēdētāju.

4. Iecelt par valsts akciju sabiedrības "Ventspils nafta" padomes priekšsēdētāju finansu ministru U.Osi.

5. Iecelt par valsts akciju sabiedrības "Ventspils nafta" padomes locekļu alternatīvajiem kandidātiem:

E.Krastiņu - valsts īpašuma valsts ministru;

J.Bērziņu - Ekonomikas ministrijas Enerģētikas attīstības un resursu bilances departamenta direktora vietnieci;

I.Šulci - Satiksmes ministrijas Struktūrpolitikas un ekonomikas departamenta direktora vietnieci;

A.Zalānu - Ventspils pilsētas Tautas deputātu padomes valdes vadītāja vietnieku.

6. Valsts akciju sabiedrībai "Ventspils nafta" organizēt valsts uzņēmuma "Ventspils nafta" mantas novērtēšanu, pieaicinot zvērinātus revidentus, un iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par attiecīgiem grozījumiem valsts akciju sabiedrības "Ventspils nafta" statūtos.

7. Valsts akciju sabiedrības "Ventspils nafta" padomei līdz 1993. gada 15. novembrim izvērtēt valsts uzņēmuma "Ventspils nafta" ieguldījumu lietderību citās uzņēmējsabiedrībās un iesniegt priekšlikumus Ministru kabinetā.

8. Noteikt, ka valsts akciju sabiedrību "Ventspils nafta" privatizēt, apvienot ar citu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), reorganizēt vai likvidēt var tikai ar Ministru kabineta rīkojumu.

9. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru Padomes 1993. gada 16. jūlija lēmumu nr. 394 "Par valsts uzņēmuma "Ventspils nafta" pārveidošanu valsts akciju sabiedrībā".

Ministru prezidents V.Birkavs

Finansu ministrs U.Osis
APSTIPRINĀTI
ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
1993.gada 21.septembra rīkojumu Nr.47-r
VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBAS "VENTSPILS NAFTA" STATŪTI

(Grozīti ar MK 03.05.1994. rīkojumu Nr.214; MK 03.01.1995. rīkojumu Nr.3; MK 17.10.1995. rīkojumu Nr.586)

Reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1993.g. "___" septembrī Nr. ___________

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Valsts akciju sabiedrība "Ventspils nafta" ir Latvijas Republikas akciju sabiedrība (turpmāk - Sabiedrība), kurā visas akcijas pieder valstij.

1.2. Sabiedrība nodibināta, pārveidojot valsts uzņēmumu "Ventspils nafta" (turpmāk - valsts uzņēmums) saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās".

1.3. Valstij piederošo akciju turētājs ir Latvijas Republikas Valsts īpašuma fonds, bet līdz tā izveidošanai - Finansu ministrijas Valsts uzņēmumu departaments (turpmāk - Fonds).

1.4. Sabiedrības atrašanās vietas adrese un juridiskā adrese: Talsu ielā 75, Ventspils, Latvija, LV-3600.

1.5. Sabiedrības saīsinātais nosaukums - Valsts a/s "Ventspils nafta".

1.6. Sabiedrības dibināšanu un darbību nosaka Latvijas Republikas likumi "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās", "Par uzņēmējdarbību", "Par akciju sabiedrībām", Civillikums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti, kā arī šie statūti.

1.7. Sabiedrību var privatizēt, apvienot ar citu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), citādi reorganizēt vai likvidēt tikai ar Latvijas Republikas Ministru kabineta (turpmāk - Ministru kabinets) rīkojumu.

1.8. Sabiedrība atbild par savām saistībām ar visu tai piederošo mantu, uz kuru saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem var vērst piedziņu.

1.9. Valsts neatbild par Sabiedrības saistībām, izņemot to, ka valsts kā akcionārs atbild par Sabiedrības saistībām ar savu ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā.

1.10. Sabiedrība neatbild par valsts saistībām.

1.11. Sabiedrība ir juridiska persona. Tai ir patstāvīga bilance un savi norēķinu konti.

1.12. Sabiedrībai ir atsevišķa manta. Tā var savā vārdā iegūt mantiskas un nemantiskas tiesības un uzņemties pienākumus, var būt prasītāja un atbildētāja tiesā, saimnieciskajā tiesā vai šķīrējtiesā.

1.13. Sabiedrība var piedalīties citās uzņēmējsabiedrībās tikai uz Ministru kabineta rīkojuma (atļaujas) pamata.

1.14. Sabiedrība var iznomāt nekustamo mantu tikai ar tās padomes atļauju.

1.15. Sabiedrība var veidot savas struktūrvienības un filiāles, atvērt pārstāvniecības.

1.16. Filiāles un pārstāvniecības darbojas Sabiedrības vārdā uz to nolikuma (statūtu) pamata.

1.17. Ja filiāles tiek atvērtas Latvijas Republikā, tās jāreģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

1.18. Sabiedrībai ir emblēma un zīmogs ar Sabiedrības nosaukumu un emblēmu.

1.19. Sabiedrība ir dibināta uz nenoteiktu laiku.

1.20. Pārveidojamā valsts uzņēmuma manta, tiesības, pienākumi un saistības, kas noteiktas likumdošanas aktos, līgumos, darba koplīgumā, vienošanās protokolos un citos dokumentos, pilnībā pāriet Sabiedrībai ar tās reģistrācijas brīdi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

1.21. Sabiedrības darbības mērķis un galvenie darbības virzieni ir:

1.21.1. veikt komercdarbību, arī ārējo ekonomisko darbību un eksporta un importa operācijas pamatojoties uz savstarpējiem līgumiem starp piegādātājiem, pasūtītājiem un Sabiedrību;

1.21.2. nodrošināt naftas un naftas produktu pieņemšanu, uzglabāšanu un pārkraušanu eksporta un importa vajadzībām, kā arī piegādāt naftas produktus atsevišķiem pasūtītājiem;

1.21.21.3. nodrošināt ar bunkurkravu Latvijas Republikas un ārvalstu kuģus;

1.21.4. pārstrādāt un attīrīt balasta ūdeņus, naftas atlikumus un ar naftu piesārņotos notekūdeņus;

1.21.5. pilnveidot naftas un naftas produktu pieņemšanas, uzglabāšanas un pārkraušanas tehnoloģiju, piesaistot Latvijas un ārvalstu firmas, lai nodrošinātu ugunsdrošības, darba un vides aizsardzības noteikumus.

1.22. Sabiedrība ir tiesīga veikt jebkuru saimniecisko darbību, kas nav aizliegta ar likumu.

1.23. Sabiedrības statūtus var grozīt ar Ministru kabineta piekrišanu.

2. SABIEDRĪBAS PAMATKAPITĀLS

2.1. Sabiedrības reģistrētais pamatkapitāls ir Ls 6.570.000. Tas sadalās 6570 parastās akcijās ar balsstiesībām. Katras akcijas nominālvērtība ir Ls 1000.

2.2. Sabiedrības pamatkapitālu veido pārveidojamā valsts uzņēmuma manta. Minētā manta novērtēta saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" 6. panta pirmo daļu.

2.3. Sabiedrības pamatkapitālu var palielināt vai samazināt pēc akcionāru pilnsapulces ierosinājuma ar Ministru kabineta rīkojumu.

2.4. Sabiedrība var palielināt savu kapitālu, iesaistot papildu kapitālu vai pārveidojot daļu no uzkrātā kapitāla par tās pamatkapitālu.

2.5. Ja pamatkapitālu palielina, iesaistot papildu kapitālu, Sabiedrība izlaiž akcijas. Jaunām akcijām nosakāma tāda pati nominālvērtība kā iepriekšējām akcijām.

Par jauno akciju parakstītāju var būt tikai valsts (Fonda personā), ieguldot valsts līdzekļus.

2.6. Ja tiek ierosināta pamatkapitāla samazināšana, akcionāru pilnsapulcei jānorāda pamatkapitāla samazināšanas iemesli.

2.7. Samazinot pamatkapitālu, Sabiedrībai jāievēro likvidācijas gadījumā paredzētie noteikumi par Sabiedrības kreditoru interešu aizsardzību.

2.8. Ja palielina vai samazina pamatkapitālu, jāizdara attiecīgi grozījumi Sabiedrības statūtos, kurus jāapstiprina Ministru kabinetam. Valdei tie jāreģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

3. REZERVES KAPITĀLS

3.1. Sabiedrība uzkrāj rezerves kapitālu. Tas izmantojams neparedzētu izdevumu segšanai. Tajā katru gadu ieskaita 5 procentus no peļņas, kurus aprēķina pēc nodokļu nomaksas un amortizācijas atskaitījumu atrēķināšanas, līdz rezerves kapitāls sasniedz 15% no pamatkapitāla. Bez tam rezerves kapitālu veido arī papildmaksa par jaunu izlaidumu akcijām un citi ienākumi.

3.2. Obligātie 5% ieskaitījumi atjaunojami, tiklīdz rezerves kapitāls ir mazāks par 15% no pamatkapitāla.

3.3. Rezerves kapitāls jānogulda tā, lai to katrā laikā var netraucēti realizēt.

3.4. Rezerves kapitāls izlietojams vienīgi bilancē norādīto zaudējumu segšanai.

4. AKCIJAS

4.1. Sabiedrība izlaiž parastās akcijas likumā paredzētajā kārtībā, apjomā un termiņos. Visas akcijas ir vārda vērtspapīri.

4.2. Visas akcijas ir valsts īpašums, un to turētājs ir Fonds.

4.3. Visas Sabiedrības akcijas tiek reģistrētas saskaņā ar likumu "Par akciju sabiedrībām".

5. OBLIGĀCIJAS

5.1. Pēc divu darbības gadu pārskatu apstiprināšanas Sabiedrība var izlaist obligācijas, kuru kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt 20% no pamatkapitāla vērtības.

5.2. Visas izlaižamās obligācijas ir vārda obligācijas. Tās reģistrējamas obligacionāru žurnālā.

5.3. Sabiedrības obligācijas var realizēt fiziskām un juridiskām personām. Obligāciju realizācija nav Sabiedrības privatizācija, un tai nav nepieciešams privatizācijas projekts. Priekšrocība obligāciju iegādē ir Sabiedrības, Sabiedrības uzņēmumu darbiniekiem un to uzņēmējsabiedrību darbiniekiem, kuru dalībnieks ir Sabiedrība.

5.4. Obligacionārs saņem vērtspapīru - obligāciju pēc tam, kad samaksāta visa obligācijas nominālvērtība. Obligacionāri ir tiesīgi iepazīties ar Sabiedrības dokumentiem padomes noteiktajā kārtībā un apjomā.

6. SABIEDRĪBAS PĀRVALDE

6.1. Sabiedrības pārvaldes institūcijas ir akcionāru pilnsapulce, padome un valde.

6.2. Akcionāru pilnsapulces funkcijas veic Ministru kabineta iecelta padome. Tās locekļi vienlaikus ir valsts pilnvarnieki, kuri darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma pārvaldi uzņēmējsabiedrībās" un likumu "Par akciju sabiedrībām".

6.3. Padomes locekļiem (valsts pilnvarniekiem), pildot akcionāru pilnsapulces un padomes funkcijas, balsošanā katram ir viena balss.

7. AKCIONĀRU PILNSAPULCE

7.1. Kārtējo akcionāru pilnsapulci sasauc valde ik gadu ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc saimnieciskās darbības gada beigām.

7.2. Ārkārtas akcionāru pilnsapulci sasauc valde pēc savas iniciatīvas vai tad, ja to pieprasa kāds no zvērinātajiem revidentiem vai valsts pilnvarniekiem.

7.3. Paziņojumu par akcionāru pilnsapulces sasaukšanu valde nosūta visiem padomes locekļiem vismaz 25 dienas pirms akcionāru pilnsapulces ierakstītā vēstulē, ar telegrāfu, teleksu vai telefaksu.

7.4. Akcionāru pilnsapulce ir tiesīga, ja tajā piedalās vismaz 8 padomes locekļi (valsts pilnvarnieki).

7.5. Padome, ja tajā piedalās visi tās locekļi, var ar visu padomes locekļu vienbalsīgu lēmumu turpināt padomes sēdi kā akcionāru pilnsapulci un tās darba kārtībā iekļaut jebkuru jautājumu, ja tam piekrīt visi padomes locekļi.

7.6. Vienīgi padomes locekļiem, veicot akcionāru pilnsapulces funkcijas, ir tiesības:

7.6.1. izskatīt Sabiedrības valdes ziņojumu un apstiprināt Sabiedrības gada pārskatu;

7.6.2. atbrīvot no atbildības vai ierosināt saukt pie atbildības valdes locekļus par aizvadīto darbības gadu;

7.6.3. sadalīt aizvadītā darbības gada peļņu atbilstoši statūtiem;

7.6.4. apstiprināt valdes izstrādāto Sabiedrības kārtējā gada budžetu un darbības plānu;

7.6.5. ievēlēt amatā un atcelt no amata valdes locekļus un zvērinātos revidentus, ievērojot spēkā esošos darba likumdošanas aktus, lemt par prasību vai sūdzību celšanu vai par prasību vai sūdzību izbeigšanu pret tiem;

7.6.6. likumu ietvaros apstiprināt un grozīt valdes reglamentu, kā arī zvērinātajiem revidentiem un likvidatoriem paredzētās instrukcijas;

7.6.7. noteikt valdes locekļu un zvērināto revidentu atalgojumu;

7.6.8. ievēlēt vērtēšanas komisiju mantas vērtības pieauguma vai samazinājuma konstatēšanai, kā arī apstiprināt tās doto novērtējumu;

7.6.9. ievēlēt pastāvīgās vai pagaidu komisijas atsevišķu jautājumu noskaidrošanai vai kontrolēšanai;

7.6.10. ierosināt jautājumus par pamatkapitāla palielināšanu un samazināšanu;

7.6.11. lemt par obligāciju izlaišanu un to realizācijas kārtību;

7.6.12. ierosināt Ministru kabinetam grozīt Sabiedrības statūtus.

7.7. Akcionāru pilnsapulces lēmumi par akciju sabiedrības darbības mērķu un galveno darbības virzienu grozīšanu ir spēkā, ja par tiem nobalso vismaz trīs ceturtdaļas no valsts pilnvarnieku (padomes locekļu) kopskaita. Pārējos lēmumus akcionāru pilnsapulce pieņem ar klātesošo valsts pilnvarnieku (padomes locekļu) balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

7.8. Ministru kabinets var ar vienreizēju pilnvaru uzdot citai personai pārstāvēt valsts intereses Sabiedrībā, ja ieceltais valsts pilnvarnieks (padomes loceklis) slimības vai cita iemesla dēļ to nevar veikt.

7.9. Valsts pilnvarnieks, piedaloties akcionāru pilnsapulcē un pildot padomes locekļa pienākumus, ir atbildīgs par savu darbību likumā paredzētajā kārtībā.

8. PADOME

8.1. Sabiedrības padome sastāv no padomes priekšsēdētāja, kuram vienlaikus ir arī visas šajos statūtos minētās padomes locekļa tiesības un pienākumi, 10 padomes locekļiem.

8.2. Par Sabiedrības padomes priekšsēdētāju, padomes locekli, padomes priekšsēdētāja vai padomes locekļa alternatīvo kandidātu nevar būt ne valdes loceklis, ne Sabiedrības zvērinātais revidents.

8.3. Akciju sabiedrības padomes priekšsēdētāju, padomes locekļus ieceļ amatā un atceļ no amata ar Ministru kabineta rīkojumu.

8.4. Ja padomes priekšsēdētājs vai padomes loceklis noliek savas pilnvaras, Ministru kabinets parasti ieceļ viņa vietā attiecīgo padomes priekšsēdētāja vai padomes locekļa alternatīvo kandidātu un ieceļ jaunu padomes priekšsēdētāja vai padomes locekļa alternatīvo kandidātu.

8.5. Padomes loceklis nevar uzticēt savus pienākumus padomē pildīt citai personai. Padomes priekšsēdētājs pildīt savus pienākumus padomē var uzticēt kādam no padomes locekļiem.

8.6. Akciju sabiedrības padomes uzdevumi ir:

8.6.1. pastāvīgi kontrolēt Sabiedrības valdes darbu un raudzīties, lai Sabiedrības lietas tiktu kārtotas saskaņā ar likumiem, Sabiedrības statūtiem un akcionāru pilnsapulces lēmumiem;

8.6.2. pārbaudīt valdes iesniegto Sabiedrības budžetu;

8.6.3. pārbaudīt Sabiedrības gada pārskatu un valdes priekšlikumus par peļņas sadali;

8.6.4. pārstāvēt Sabiedrību tiesā visās Sabiedrības celtajās prasībās pret valdes locekļiem, kā arī valdes celtajās prasībās pret Sabiedrību;

8.6.5. novērtēt Sabiedrības darbību un valdes ziņojumu, kā arī izteikt priekšlikumus Sabiedrības darbības uzlabošanai;

8.6.6. izskatīt valdes priekšlikumus un dot piekrišanu šādu svarīgu jautājumu izlemšanai:

- uzņēmumu pirkšana, pārdošana, iznomāšana vai to darbības apturēšana;

- nekustamas mantas pirkšana, pārdošana vai iznomāšana;

- filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana, kā arī to nolikumu (statūtu) apstiprināšana;

- jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana;

- vispārīgo darbības principu noteikšana;

- aizņēmumu līgumu noslēgšana virs padomes noteiktajām summām.

8.7. Akciju sabiedrības padomei ir tiesības izskatīt un izlemt visus jautājumus, kas attiecas uz Sabiedrības darbību, izņemot tos jautājumus, kuru izlemšana ir akcionāru pilnsapulces vai Ministru kabineta prerogatīva, ja tas nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem statūtiem.

8.8. Sabiedrības padomes sēdes sasauc padomes priekšsēdētājs pēc vajadzības. Katram padomes loceklim ir tiesības pieprasīt padomes sasaukšanu, motivējot sasaukšanas vajadzību un nolūku.

8.9. Padomes sēdes ir tiesīgas, ja tajās piedalās padomes priekšsēdētājs vai tas padomes loceklis, kuram padomes priekšsēdētājs uzticējis pildīt savus pienākumus, un vēl vismaz 6 padomes locekļi.

8.10. Padomes sēdēs padomes priekšsēdētājam un padomes locekļiem katram ir viena balss.

8.11. Padome savus lēmumus pieņem ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja vai tā padomes locekļa balss, kuram padomes priekšsēdētājs uzticējis pildīt savus pienākumus. Padomes sēžu protokolus paraksta visi klātesošie padomes locekļi.

9. VALDE

9.1. Sabiedrības darbību vada valde. Tā sastāv no Sabiedrības prezidenta, kurš vienlaikus ir valdes priekšsēdētājs, Sabiedrības viceprezidenta, kurš vienlaikus ir valdes priekšsēdētāja vietnieks, un līdz 5 valdes locekļiem.

9.2. Sabiedrības prezidentu, viceprezidentu un valdes locekļus ieceļ amatā un atceļ no amata akcionāru pilnsapulce. Sabiedrības prezidentu, viceprezidentu un valdes locekli ieceļ amatā uz trim gadiem. Pēc šā termiņa izbeigšanās akcionāru pilnsapulce var viņus iecelt uz jaunu termiņu. Visas pārmaiņas valdes sastāvā, kā arī valdes locekļu paraksta tiesībās, ko apstiprina padome, valdei jāpaziņo Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.

9.3. Valde darbojas pēc akcionāru pilnsapulces apstiprināta reglamenta un pilda savas funkcijas padomes uzraudzībā.

9.4. Valde pārzina un vada visas Sabiedrības lietas. Tā atbild par visu Sabiedrības saimniecisko darbību, kā arī par likumam atbilstošu grāmatvedību. Valde pārstāv Sabiedrību un pārvalda Sabiedrības mantu, kā arī rīkojas ar tās kapitālu atbilstoši likumiem, citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, šo statūtu noteikumiem, padomes un akcionāru pilnsapulces lēmumiem. Valde lemj visus jautājumus, kas saistīti ar Sabiedrības darbību un neietilpst padomes, akcionāru pilnsapulces vai Ministru kabineta kompetencē.

9.5. Sabiedrības prezidentam, viceprezidentam un valdes locekļiem jāpaziņo padomei, kādos uzņēmumos vai uzņēmējsabiedrībās vēl viņi strādā, kādi uzņēmumi pieder viņiem vai viņu laulātajiem, radiniekiem vai svaiņiem, skaitot radniecību līdz 3.pakāpei un svainību līdz 2.pakāpei, kādās uzņēmējsabiedrībās viņiem vai viņu laulātajiem, radiniekiem vai svaiņiem, skaitot radniecību līdz 3.pakāpei un svainību līdz 2.pakāpei, pieder kapitāla daļas (akcijas, daļas, pajas) un kādās uzņēmējsabiedrībās viņi ir padomes, valdes vai citas pārvaldes institūcijas locekļi.

9.6. Valde kārto izdevumus Sabiedrības budžeta ietvaros. To ik gadu apstiprina akcionāru sapulce, kura lemj, par kādu summu valde īpašos gadījumos var pārsniegt budžeta ietvarus, turklāt valde atbild par šādu izdevumu pamatotību.

9.7. Pilnvaras, līgumus un citus dokumentus paraksta Sabiedrības prezidents vai persona, kas viņu aizvieto. Bankas dokumentus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, paraksta valdes pilnvarotas personas.

9.8. Ja Sabiedrības intereses saduras ar Sabiedrības prezidenta, viceprezidenta vai valdes locekļa, viņa laulātā, radinieka vai svaiņa interesēm, skaitot radniecību līdz 3.pakāpei un svainību līdz 2.pakāpei, jautājumu izlemj valdes sēdē, kurā ieinteresētais valdes loceklis nedrīkst piedalīties, un tas atzīmējams valdes sēdes protokolā. Sabiedrības prezidents, viceprezidents un valdes locekļi, kas pārkāpj šos noteikumus, atbild par Sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem.

9.9. Valdes sēdes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi mēnesī. Tās sasauc Sabiedrības prezidents.

9.10. Valdes sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās Sabiedrības prezidents vai viceprezidents un ne mazāk kā puse no pārējiem valdes locekļiem.

9.11. Katram valdes loceklim ir viena balss. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, tad izšķirošā ir prezidenta balss, bet, ja prezidents nepiedalās valdes sēdē - viceprezidenta balss.

9.12. Valdes sēdēs bez balsstiesībām drīkst piedalīties padomes locekļi.

9.13. Valdes sēdes protokolā ir jāatzīmē, kā ir balsojis katrs valdes loceklis. Ja valdes loceklis nepiekrīt valdes lēmumam un balso pret un ja tas tiek ierakstīts protokolā, viņš nav atbildīgs par pieņemto lēmumu.

9.14. Valdei reizi ceturksnī jāsniedz rakstveida ziņojums par savu darbību padomei, kurā jāatspoguļo svarīgākās ieceres uzņēmējdarbībā un Sabiedrības pārvaldē.

9.15. Sabiedrības prezidentam jāinformē padome par ikvienu nozīmīgu Sabiedrības darba aspektu.

9.16. Padomei ir tiesības, ievērojot darba likumdošanas aktu noteikumus, jebkurā laikā atstādināt jebkuru valdes locekli no darba valdē, ja viņš rupji pārkāpj savus darba pienākumus vai neatbilst ieņemamajam amatam vai izpildāmajam darbam. Tādā gadījumā padomei jāierosina akcionāru pilnsapulcei lemt par viņa atbrīvošanu no atbildības un amata un jauna valdes locekļa iecelšanu.

9.17. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt lūgumu atbrīvot viņu no uzticēto pienākumu pildīšanas. Šajā gadījumā padome lemj jautājumu par viņa atbrīvošanu no atbildības. Padomei jāierosina akcionāru pilnsapulcei jautājumu par jauna valdes locekļa iecelšanu.

9.18. Valdes locekļiem jāpilda savi pienākumi saskaņā ar likuma prasībām, šo statūtu noteikumiem un valdes reglamentu. Ja Sabiedrības prezidents, viceprezidents vai valdes locekļi rīkojas nelikumīgi vai apzināti ļaunprātīgi, pārkāpj savas pilnvaras vai neievēro likumus, šo statūtu noteikumus, padomes vai akcionāru pilnsapulces lēmumus, viņi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem valsts, Sabiedrības un tās kreditoru priekšā pilnā apmērā ar visu savu īpašumu.

9.19. Mēneša laikā no Sabiedrības reģistrēšanas brīža valde izstrādā valdes reglamentu, kuru apstiprina akcionāru pilnsapulce.

10. SABIEDRĪBAS PREZIDENTS

10.1. Sabiedrības prezidentu ievēl akcionāru pilnsapulce pēc valdes priekšlikuma. Prezidents vada valdi un veic Sabiedrības saimniecisko un operatīvo vadību:

- nosaka štatus;

- ir tiesīgs patstāvīgi izlemt visus viņa pārziņā nodotos ar Sabiedrības darbību saistītos jautājumus;

- pārstāv Sabiedrības intereses valsts un pašvaldību iestādēs, visos uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās;

- rīkojas ar Sabiedrības mantu un naudas līdzekļiem;

- slēdz saimnieciskus un darba līgumus;

- izsniedz pilnvaras;

- atver bankās norēķinu kontus un citus kontus;

- izdod pavēles un dod norādījumus, kas obligāti visiem Sabiedrības darbiniekiem, turklāt norādījumi var būt arī mutiski;

- atbild par to, lai tiktu izpildīti uzņēmēja pienākumi atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ugunsdrošībā, eksplozijdrošībā, darba, veselības un vides aizsardzības jomā;

- pieņem darbā un atbrīvo no darba uzņēmuma darbiniekus;

- nosaka darba samaksas un materiālās stimulēšanas sistēmu, kuru apstiprina valde;

- nosaka darbinieku kompetenci;

- veic citas Valdes reglamentā paredzētās darbības.

10.2. Sabiedrības prezidenta pienākumus viņa ilgstošas prombūtnes laikā (slimība, atvaļinājums, komandējums) pilda Sabiedrības viceprezidents.

11. SABIEDRĪBAS UZŅĒMĒJDARBĪBA

11.1. Sabiedrība īsteno uzņēmējdarbību atbilstoši šajos Statūtos noteiktajiem mērķiem un darbības virzieniem. Sabiedrības pastāvīgi nosaka ražošanas apjomu un struktūru, veic tās plānošanu un organizēšanu, kā arī realizē produkciju.

11.2. Sabiedrība pēc savstarpējas vienošanās vai saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem piedalās Ventspils pilsētas sociālās programmas un citu sociālo programmu realizēšanā, neizlietojot šiem nolūkiem vairāk par 10% no peļņas, kas paliek Sabiedrības rīcībā pēc nodokļu nomaksas.

11.3. Sabiedrība izpilda normatīvajos aktos noteiktās prasības darba aizsardzībā, veselības aizsardzībā, vides aizsardzībā, cilvēku drošībā avāriju un dabas katastrofu gadījumos un citās jomās, kas paredzētas Latvijas Republikas likumā "Par uzņēmējdarbību" un citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

11.4. Darba attiecības Sabiedrībā regulē Latvijas Republikas darba likumdošanas akti. Sabiedrībā nevar strādāt personas, kas savā starpā ir tuvi radinieki vai laulātā radinieki, ja viņi kopējā darbā pakļauti viens otram vai tieši kontrolē viens otru. Sabiedrībā strādājošo darbinieku interešu aizsardzībai un sociālo vajadzību nodrošināšanai likumā "Par darba koplīgumiem" noteiktajā kārtībā tiek slēgts darba koplīgums.

11.5. Sabiedrības darbinieki ir personīgi atbildīgi par viņiem uzlikto pienākumu izpildi.

11.6. Sabiedrības darbinieku darba samaksas un materiālās stimulēšanas noteikumus apstiprina valde.

11.7. Sabiedrības kreditēšanas jautājumus nosaka valdes reglaments.

12. GADA PĀRSKATA SASTĀDĪŠANA UN PEĻŅAS SADALĪŠANA

12.1. Sabiedrība organizē grāmatvedību un statistisko uzskaiti, kā arī sastāda, iesniedz un publicē gada pārskatu saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem "Par grāmatvedību" un "Par uzņēmumu gada pārskatiem".

12.2. Sabiedrības grāmatvedībai ir uzskatāmi jāatspoguļo visi Sabiedrības saimnieciskie darījumi un īpašuma stāvoklis. Grāmatvedība jākārto tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā persona varētu gūt skaidru priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli, tās saimnieciskajiem darījumiem noteiktā laika posmā, kā arī lai varētu konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.

12.3. Grāmatvedībai ir jānodrošina Sabiedrības ieņēmumu un izdevumu norobežošana pa pārskata periodiem.

12.4. Sabiedrības dokumenti ir jākārto valsts valodā. Ja saimnieciskajos darījumos piedalās ārvalstu juridiskā vai fiziskā persona, pusēm vienojoties, var lietot arī citu, šai personai un revidentiem pieņemamu valodu. Grāmatvedības reģistros nedrīkst izdarīt ierakstus, kuri nav pamatoti ar attaisnojuma dokumentiem.

12.5. Sabiedrības pārskata gads sakrīt ar kalendāra gadu.

12.6. Katram pārskata gadam Sabiedrībai ir jāsastāda gada pārskats, kas kā vienots kopums sastāv no bilances, peļņas un zaudējumu aprēķina.

12.7. Gada pārskatam ir jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par Sabiedrības līdzekļiem, saistībām, tās finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Sabiedrības gada pārskatu paraksta prezidents.

12.8. Ziņojumā, kas iesniedzams un publicējams kopā ar gada pārskatu, jānorāda padomes un valdes locekļu vārds, uzvārds, adrese un ieņemamais amats, kā arī ziņas, ar kādiem citiem uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām šīm personām ir darba attiecības, kādi uzņēmumi tām vai to laulātajiem, radiniekiem vai svaiņiem, skaitot radniecību līdz 3.pakāpei un svainību līdz 2.pakāpei, pieder un kādās uzņēmējsabiedrībās tām vai to laulātajiem, radiniekiem vai svaiņiem, skaitot radniecību līdz 3.pakāpei un svainību līdz 2.pakāpei, pieder kapitāla daļas vai kādās uzņēmējsabiedrībās tās ir padomes vai valdes locekļi. Šīs ziņas jāsniedz arī par tām personām, kas pārskata gadā no šiem amatiem aizgājušas.

12.9. Ne vēlāk kā divus mēnešus pēc pārskata gada beigām valde iesniedz zvērinātajiem revidentiem pārbaudīšanai Sabiedrības gada pārskatu.

12.10. Gada pārskata pārbaudei ir jāaptver arī Sabiedrības pārbaude, lai noskaidrotu, vai uzskaite Sabiedrībā atbilst grāmatvedības pamatnoteikumiem.

12.11. Ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām Sabiedrībai jānosūta pēc Sabiedrības atrašanās vietas Valsts finansu inspekcijas iestādei, Valsts statistikas komitejas iestādei un Fondam pārbaudīta un apstiprināta gada pārskata noraksts, ziņojums un zvērināto revidentu atzinums.

12.12. Padomes apstiprināto gada pārskatu un ziņojumu divu nedēļu laikā pēc apstiprināšanas jāpublicē likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

12.13. Pēc gada pārskata apstiprināšanas tiek papildināts rezerves kapitāls. Par atlikušās summas izlietošanu lemj akcionāru pilnsapulce, ievērojot statūtus un spēkā esošos normatīvos aktus. Akcionāru pilnsapulce nosaka summas, kas ieskaitāmas citos kapitālos, atvēlējamas Sabiedrības darbinieku prēmēšanai un sociālajām vajadzībām saskaņā ar darba koplīgumu, kā arī izlietojamas labdarības un citiem mērķiem.

12.14. Valsts kapitāla daļai atbilstošā dividende, bet ne mazāk par 10% no peļņas, kas paliek Sabiedrības rīcībā pēc nodokļu nomaksas, tiek ieskaitīta valsts budžetā un citos valsts fondos likumā noteiktajā kārtībā.

13. SABIEDRĪBAS DARBĪBAS UZRAUDZĪBA UN REVĪZIJA

13.1. Sabiedrības darbību kontrolē pieaicināti zvērināti revidenti, pastāvīgas vai pagaidu komisijas atsevišķos jautājumos, kā arī tam pilnvarotas valsts institūcijas.

13.2. Akcionāru pilnsapulce ik gadu ievēl zvērinātus revidentus. Zvērinātie revidenti pārbauda kārtējā gada darbību un darbojas līdz nākamajai kārtējai akcionāru pilnsapulcei.

13.3. Par zvērinātiem revidentiem var ievēlēt tikai tādas personas, kuras ieguvušas zvērināta revidenta tiesības saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par zvērinātiem revidentiem", vai ārvalstu zvērinātos revidentus.

13.4. Par zvērinātiem revidentiem var ievēlēt tikai tādas personas, kam ar Sabiedrību nav nekādu saimniecisku sakaru un kas nestrādā Sabiedrībā vai uzņēmējsabiedrībās, kuru dalībnieks ir Sabiedrība, un nav Sabiedrības vai uzņēmējsabiedrību, kuru dalībnieks ir Sabiedrība, padomes vai valdes locekļi. Bijušos padomes un valdes locekļus trīs gadu laikā pēc izstāšanās no valdes vai padomes nedrīkst iecelt par zvērinātiem revidentiem.

13.5. Sabiedrības valdei ir jāiesniedz zvērinātajiem revidentiem pārbaudei gada pārskats un ziņojums tūlīt pēc to sastādīšanas.

13.6. Zvērinātajiem revidentiem jādod iespēja pārbaudīt visus grāmatvedības reģistrus, ierakstus un attaisnojuma dokumentus, kā arī līdzekļu apjomu un parādus, īpaši kasi, kā arī vērtspapīru krājumus un produkcijas atlikumu.

13.7. Zvērinātie revidenti drīkst pieprasīt no Sabiedrības darbiniekiem visas ziņas un paskaidrojumus, kas vajadzīgi rūpīgai pārbaudei. Ja tas nepieciešams, šādu informāciju viņi var pieprasīt arī pirms gada pārskata saņemšanas.

13.8. Par izdarīto revīziju zvērinātie revidenti sastāda rakstveida atzinumu, kurā viņi norāda, vai gada pārskats un ziņojums, kā arī Sabiedrības grāmatvedība atbilst likuma prasībām, vai bilance sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Sabiedrības līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī par peļņu un zaudējumiem pārskata gadā, un vai valde sniegusi visas nepieciešamās ziņas, dokumentus un paskaidrojumus gada pārskata pārbaudīšanai.

13.9. Zvērinātie revidenti veic savu darbību atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

13.10. Zvērinātais revidents ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies valstij, Sabiedrībai un trešajām personām, ja viņš apzināti vai nolaidības dēļ nav izpildījis viņam uzliktos pienākumus.

13.11. Padome var izveidot pastāvīgas vai pagaidu komisijas atsevišķu jautājumu noskaidrošanai vai kontrolēšanai. Šādas komisijas darbojas padomes vadībā.

14. SABIEDRĪBAS REORGANIZĀCIJA UN LIKVIDĀCIJA

14.1. Sabiedrību var privatizēt, sadalīt, apvienot ar citu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai citādi reorganizēt tikai ar Ministru kabineta rīkojumu tādā kārtībā, kādu nosaka Latvijas Republikas likumi "Par uzņēmējdarbību", "Par akciju sabiedrībām" un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.

14.2. Sabiedrība darbību izbeidz pēc Ministru kabineta rīkojuma vai tiesas nolēmuma saskaņā ar likumu "Par uzņēmējdarbību", likumu "Par akciju sabiedrībām" un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

14.3. Ja Sabiedrības darbību izbeidz ar likvidāciju, Ministru kabinets ieceļ Sabiedrības likvidatorus.

14.4. Likvidatoriem jāapmierina kreditoru prasības un citas pretenzijas Latvijas Republikas likuma "Par uzņēmējdarbību" un citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un secībā.

14.5. Sabiedrība izbeidz savu darbību ar brīdi, kad tā tiek izslēgta no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra.

Sagatavoja I.ĒLERTS
tel. 229 816

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par valsts uzņēmuma "Ventspils nafta" pārveidošanu valsts akciju sabiedrībā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 47-rPieņemts: 21.09.1993.Stājas spēkā: 21.09.1993.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 87, 09.10.1993.; Diena, 219, 13.10.1993.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
198265
{"selected":{"value":"17.10.1995","content":"<font class='s-1'>17.10.1995.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.10.1995","iso_value":"1995\/10\/17","content":"<font class='s-1'>17.10.1995.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"03.01.1995","iso_value":"1995\/01\/03","content":"<font class='s-1'>03.01.1995.-16.10.1995.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.05.1994","iso_value":"1994\/05\/03","content":"<font class='s-1'>03.05.1994.-02.01.1995.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.09.1993","iso_value":"1993\/09\/21","content":"<font class='s-1'>21.09.1993.-02.05.1994.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.10.1995
85
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)