Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Latvijas Bankas noteikumi Nr.43

Rīgā 2009.gada 10.septembrī
Vērtspapīru pārskatu sagatavošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par Latvijas Banku39.pantu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā banka, ārvalsts bankas filiāle un ieguldījumu brokeru sabiedrība sagatavo un iesniedz Latvijas Bankai vērtspapīru pārskatus (tālāk tekstā – pārskati).

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. emisija – vērtspapīru kopums, kurā visiem vērtspapīriem ir vienādas nostiprinātās tiesības;

2.2. vērtspapīrs – privāttiesību dokuments, kas apliecina emitenta saistības pret dokumentu īpašnieku, nemainoties tajā nostiprināto tiesību apjomam, vai apliecina īpašnieka līdzdalību;

2.3. kapitāla vērtspapīrs – akcija un tai pielīdzināms vērtspapīrs, kas nodrošina līdzdalību kapitālsabiedrības kapitālā. Ieguldījumu fonda, t.sk. naudas tirgus fonda, ieguldījumu apliecība uzskatāma par kapitāla vērtspapīru;

2.4. kotēta akcija – akcija, kas tiek iekļauta regulētos tirgos;

2.5. nekotēta akcija – akcija, kas netiek iekļauta regulētos tirgos;

2.6. ieguldījumu apliecība – vērtspapīrs, kas apliecina ieguldītāja līdzdalību ieguldījumu fondā un no šīs līdzdalības izrietošās tiesības;

2.7. cits kapitāla vērtspapīrs – kapitāla vērtspapīrs, kas nav akcija, ieguldījumu fonda, t.sk. naudas tirgus fonda, ieguldījumu apliecība;

2.8. pavalsts valdība – atsevišķa institucionāla vienība, kura līmenī, kas ir zemāks par centrālās valdības līmeni un augstāks par vietējā līmeņa valdības institucionālo vienību līmeni, veic dažas no valdības funkcijām, izņemot sociālās nodrošināšanas fondu administrēšanu. Pavalsts valdībā ietver tās valsts pārvaldes iestādes, kuras kontrolē un galvenokārt finansē pavalsts valdība un kuru kompetence nepārsniedz pavalsts ekonomisko teritoriju.

2.9. Citu noteikumos lietoto terminu lietojums atbilst Latvijas Bankas “Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas noteikumu” terminu lietojumam.

3. Noteikumu mērķis ir iegūt informāciju, kas nepieciešama valsts maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistikas, finanšu kontu statistikas un citu finanšu starpnieku statistikas sagatavošanai un publicēšanai atbilstoši starptautiskajiem standartiem un Eiropas Centrālās bankas normatīvajiem aktiem.

2. Pārskatu sagatavošana
2.1. Pārskatu sagatavošanas pamatprasības

4. Banka un ārvalsts bankas filiāle sagatavo šādus pārskatus:

4.1. “Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats” (1. pielikums);

4.2. “Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskats” (2. pielikums);

4.3. “Īpašumā esošo kapitāla vērtspapīru ceturkšņa pārskats (atbilstoši “Mēneša bilances pārskata” 0700. un 1700. pozīcijai)” (3. pielikums).

5. Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas iekļauta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izveidotajā finanšu instrumentu tirgus ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju reģistrā un kam ir licence finanšu instrumentu turēšanas blakuspakalpojuma sniegšanai, sagatavo šādus pārskatus:

5.1. “Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats” (1. pielikums);

5.2. “Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskats” (2. pielikums).

2.2. “Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats”

6. “Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskatā” iekļauj informāciju par vērtspapīriem, kuriem Nacionālo numerācijas aģentūru asociācijas dalībnieks vai pilnvarnieks piešķīris starptautisko vērtspapīru identifikācijas numuru (International Securities Identification Number; tālāk tekstā – ISIN kods) saskaņā ar starptautisko standartu ISO 6166 “ISIN kodi”.

7. Pārskata 1. daļā “Vērtspapīru atlikumi” uzrāda informāciju par bilances aktīvos uzrādītajiem, kā arī finanšu instrumentu kontos, t.sk. bankas, ārvalsts bankas filiāles vai ieguldījumu brokeru sabiedrības klientu īpašumā, esošajiem vērtspapīriem pārskata mēneša pēdējā datumā.

8. Pārskata 2. daļā “Nerezidentu vērtspapīru raksturlielumi” uzrāda to vērtspapīru raksturlielumus, kuriem 1. daļas pozīcijā “Emitenta valsts kods” uzrādītais kods nav “LV”.

9. Banka un ārvalsts bankas filiāle pārskatā neiekļauj vērtspapīrus, kuri nodrošina līdzdalību saistītā vai radniecīgā sabiedrībā.

10. Bankai un ārvalsts bankas filiālei pārskatā norādīto savā īpašumā esošo vērtspapīru pozīciju “Uzskaites vērtība (latos)” un “Skaits” reizinājumu kopsumma atbilst “Mēneša bilances pārskata” 0500. un 0600. pozīcijai (izņemot 0607. pozīciju “Valsts privatizācijas sertifikāti”).

2.3. “Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskats”

11. “Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskatā” iekļauj informāciju par tiem bilances aktīvos uzrādītajiem, kā arī finanšu instrumentu kontos, t.sk. bankas, ārvalsts bankas filiāles vai ieguldījumu brokeru sabiedrības klientu īpašumā, esošajiem vērtspapīriem pārskata mēneša pēdējā datumā, par kuriem informācija nav iekļauta “Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskatā”.

12. Banka un ārvalsts bankas filiāle pārskatā neiekļauj vērtspapīrus, kuri nodrošina līdzdalību saistītā vai radniecīgā sabiedrībā.

13. Bankai un ārvalsts bankas filiālei pārskatā norādīto savā īpašumā esošo vērtspapīru pozīciju “Uzskaites vērtība (latos)” un “Skaits” reizinājumu kopsumma atbilst “Mēneša bilances pārskata” 0500. un 0600. pozīcijai (izņemot 0607. pozīciju “Valsts privatizācijas sertifikāti”).

2.4. “Īpašumā esošo kapitāla vērtspapīru ceturkšņa pārskats (atbilstoši “Mēneša bilances pārskata” 0700. un 1700. pozīcijai)”

14. “Īpašumā esošo kapitāla vērtspapīru ceturkšņa pārskatā (atbilstoši “Mēneša bilances pārskata” 0700. un 1700. pozīcijai)” banka un ārvalsts bankas filiāle iekļauj informāciju par vērtspapīriem, kuri nodrošina līdzdalību saistītās un radniecīgās sabiedrībās pārskata ceturkšņa pēdējā datumā.

15. Pārskata pozīciju “Uzskaites vērtība (latos)” un “Skaits” reizinājumu kopsumma atbilst “Mēneša bilances pārskata” 0700. un 1700. pozīcijai.

2.5. Pārskatu pozīcijas

16. Pozīcijā “ISIN kods” uzrāda attiecīgā vērtspapīra 12 zīmju kodu, ko saskaņā ar starptautisko standartu ISO 6166 “ISIN kodi” piešķīris Nacionālo numerācijas aģentūru asociācijas dalībnieks vai pilnvarnieks.

17. Pozīcijā “Emitenta valsts kods” uzrāda vērtspapīra emitenta rezidences kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 “Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi”. Ja emitents emisiju veicis, izmantojot citas sabiedrības starpniecību, uzrāda emisijā piesaistīto līdzekļu gala saņēmēja valsts kodu.

18. Pozīcijā “Emitenta sektora kods” uzrāda šādu emitenta sektora kodu (ja emitents emisiju veicis, izmantojot citas sabiedrības starpniecību, uzrāda emisijā piesaistīto līdzekļu gala saņēmēja sektora kodu; ieguldījumu fonda, t.sk. naudas tirgus fonda un pensiju fonda, emitētajiem vērtspapīriem piederību emitenta sektoram nosaka pēc fonda veida):

18.1. nefinanšu sabiedrībām – kodu “S.11”;

18.2. centrālajām bankām – kodu “S.121”;

18.3. kredītiestādēm – kodu “S.1221”;

18.4. naudas tirgus fondiem – kodu “S.1222”;

18.5. krājaizdevu sabiedrībām – kodu “S.1223”;

18.6. ieguldījumu fondiem, izņemot naudas tirgus fondus, – kodu “S.1231”;

18.7. citiem finanšu starpniekiem, izņemot apdrošināšanas sabiedrības, pensiju un ieguldījumu fondus, – kodu “S.1232”;

18.8. finanšu palīgsabiedrībām – kodu “S.124”;

18.9. apdrošināšanas sabiedrībām un pensiju fondiem – kodu “S.125”;

18.10. centrālajām valdībām – kodu “S.1311”;

18.11. pavalsts valdībām – kodu “S.1312”;

18.12. vietējām valdībām – kodu “S.1313”;

18.13. valsts obligātās nefondētās pensiju shēmas līdzekļiem – kodu “S.1314”;

18.14. mājsaimniecībām – kodu “S.14”;

18.15. mājsaimniecības apkalpojošajām biedrībām un nodibinājumiem – kodu “S.15”.

19. Pozīcijā “Emitenta nosaukums” uzrāda pilnu vērtspapīra emitenta nosaukumu. Ja emitents emisiju veicis, izmantojot citas sabiedrības starpniecību, uzrāda emisijā piesaistīto līdzekļu gala saņēmēja nosaukumu.

20. Pozīcijā “Emisijas datums” uzrāda datumu, kurā vērtspapīrs emitēts. Ja veikta papildemisija, uzrāda sākotnējās emisijas datumu.

21. Pozīcijā “Dzēšanas datums” uzrāda parāda vērtspapīra dzēšanas datumu.

22. Pozīcijā “Instrumenta kods” uzrāda šādu vērtspapīra kodu:

22.1. īstermiņa parāda vērtspapīriem – kodu “F.331”;

22.2. ilgtermiņa parāda vērtspapīriem – kodu “F.332”;

22.3. kotētām akcijām – kodu “F.511”;

22.4. nekotētām akcijām – kodu “F.512”;

22.5. citiem kapitāla vērtspapīriem – kodu “F.513”;

22.6. ieguldījumu fondu, izņemot naudas tirgus fondus, ieguldījumu apliecībām – kodu “F.521”;

22.7. naudas tirgus fondu ieguldījumu apliecībām – kodu “F.522”.

23. Pozīcijā “Valūtas kods” uzrāda vērtspapīru emisijas valūtas kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 “Valūtu un resursu kodi”.

24. Pozīcijā “Nominālvērtība” uzrāda vērtspapīra nominālvērtību.

25. Pozīcijā “Kupona likme (%)” uzrāda parāda vērtspapīra kupona likmes apmēru procentos pārskata mēneša pēdējā datumā.

26. Pozīcijā “Īpašnieka valsts kods” uzrāda vērtspapīra īpašnieka rezidences kodu saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 “Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi”:

26.1. klientu uzdevumā turētiem vērtspapīriem uzrāda attiecīgā klienta valsts kodu;

26.2. nominālajā finanšu instrumentu kontā esošiem vērtspapīriem, kuriem nav iespējams uzrādīt personu, kam vērtspapīri pieder, uzrāda nominālā finanšu instrumentu konta turētāja valsts kodu;

26.3. reverse repo darījuma rezultātā iegūtiem vērtspapīriem uzrāda darījuma partnera valsts kodu.

27. Pozīcijā “Īpašnieka sektora kods” uzrāda tā īpašnieka, kura valsts kods norādīts pozīcijā “Īpašnieka valsts kods”, sektora kodu saskaņā ar šo noteikumu 18.1.–18.15. apakš­punktu. Ieguldījumu fonda, t.sk. naudas tirgus fonda un pensiju fonda, portfelī ietilpstošajiem vērtspapīriem piederību īpašnieka sektoram nosaka pēc fonda veida.

28. Pozīcijā “Īpašnieka identifikācijas kods” uzrāda īpašnieka vai nominālā finanšu instrumentu konta turētāja – rezidenta – identifikācijas kodu:

28.1. bankai, ārvalsts bankas filiālei un naudas tirgus fondam – atbilstošo kodu (MFI kodu) saskaņā ar “Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu sarakstu”, kuru uztur un publicē Latvijas Banka;

28.2. ieguldījumu brokeru sabiedrībai – atbilstošo reģistrācijas numuru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā;

28.3. ieguldījumu fondam, izņemot naudas tirgus fondu, – atbilstošo kodu saskaņā ar “Latvijas Republikas ieguldījumu fondu sarakstu”, kuru uztur un publicē Latvijas Banka.

29. Pozīcijā “Papildinformācija” uzrāda darījumu vai starpniecību raksturojošo kodu:

29.1. repo darījumā iesaistītiem vērtspapīriem – kodu “R”;

29.2. reverse repo darījumā iesaistītiem (iegūtiem) vērtspapīriem – kodu “RR”;

29.3. nominālajos finanšu instrumentu kontos esošiem vērtspapīriem – kodu “N”;

29.4. repo darījumā iesaistītiem un nominālajos finanšu instrumentu kontos esošiem vērtspapīriem – kodu “RN”;

29.5. reverse repo darījumā iesaistītiem (iegūtiem) un nominālajos finanšu instrumentu kontos esošiem vērtspapīriem – kodu “RRN”.

30. Pozīcijā “Uzskaites vērtība (latos)” uzrāda viena vērtspapīra uzskaites vērtību latos ar astoņām zīmēm aiz komata. Pārrēķinu latos veic pēc Latvijas Bankas noteiktā attiecīgās valūtas kursa pārskata perioda pēdējā datumā. Šīs pozīcijas kopsummu uzrāda pozīcijā “Kontrolsumma”.

31. Pozīcijā “Skaits” uzrāda individuāla īpašnieka kontā esošo vērtspapīru skaitu. Šīs pozīcijas kopsummu uzrāda pozīcijā “Kontrolsumma”.

32. Pozīcijā “Kopējais emitētais apjoms” uzrāda vērtspapīru kopējo emitēto apjomu emisijas valūtā.

33. Pozīcijā “Emitenta pašu kapitāls” uzrāda emitenta pašu kapitāla (starpība starp aktīviem un saistībām) apjomu emisijas valūtā.

34. Pozīcijā “Emitenta pārskata gada peļņa/zaudējumi” uzrāda emitenta pārskata gada peļņu vai zaudējumus, kas radušies periodā no finanšu gada sākuma līdz pārskata ceturkšņa pēdējam datumam, emisijas valūtā.

35. Pozīcijā “Emitenta NACE kods” uzrāda emitenta Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā (NACE 2. red.) četrzīmju kodu.

36. Pozīcijā “Emitenta reģistrācijas numurs” uzrāda emitenta, kuram pozīcijā “Emitenta valsts kods” uzrādīts kods “LV”, reģistrācijas numuru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā.

3. Pārskatu iesniegšanas kārtība

37. Banka, ārvalsts bankas filiāle un ieguldījumu brokeru sabiedrība “Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskatu” un “Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskatu” iesniedz Latvijas Bankai reizi mēnesī līdz nākamā mēneša piektajai darbadienai.

38. Banka un ārvalsts bankas filiāle “Īpašumā esošo kapitāla vērtspapīru ceturkšņa pārskatu (atbilstoši “Mēneša bilances pārskata” 0700. un 1700. pozīcijai)” iesniedz Latvijas Bankai reizi ceturksnī:

38.1. par 1. ceturksni – līdz maija piektajai darbadienai;

38.2. par 2. ceturksni – līdz augusta piektajai darbadienai;

38.3. par 3. ceturksni – līdz novembra piektajai darbadienai;

38.4. par 4. ceturksni – līdz februāra piektajai darbadienai.

39. Pārskatus Latvijas Bankai iesniedz elektroniskā veidā saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto kārtību.

4. Noslēguma jautājumi

40. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2007. gada 12. jūlija noteikumus Nr. 6 “”Vērtspapīru īpašnieku mēneša pārskata” sagatavošanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2007, Nr. 116).

41. Noteikumi stājas spēkā 2010. gada 1. aprīlī.

42. Mēneša pārskati par 2010. gada martu iesniedzami Latvijas Bankai līdz 2010. gada 7. aprīlim.

43. Ceturkšņa pārskats par 2010. gada 1. ceturksni iesniedzams Latvijas Bankai līdz 2010. gada 10. maijam.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
1.pielikums
Latvijas Bankas
2009.gada 10.septembra noteikumiem Nr.43
Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats

BANKA43-PIEL1.JPG (46954 bytes)

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
2.pielikums
Latvijas Bankas
2009.gada 10.septembra noteikumiem Nr.43
Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskats

BANKA43-PIEL2.JPG (43276 bytes)

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
3.pielikums
Latvijas Bankas
2009.gada 10.septembra noteikumiem Nr.43
Īpašumā esošo kapitāla vērtspapīru ceturkšņa pārskats (atbilstoši “Mēneša bilances pārskata” 0700. un 1700. pozīcijai)

BANKA43-PIEL3.JPG (36241 bytes)

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Vērtspapīru pārskatu sagatavošanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 43Pieņemts: 10.09.2009.Stājas spēkā: 01.04.2010.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 152, 24.09.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
198132
01.04.2010
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"