Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1060

Rīgā 2009.gada 15.septembrī (prot. Nr.57 31.§)
Noteikumi par bīstamo un piesārņojošo kravu apriti un kontroli ostās
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka prasības, kas jāievēro attiecībā uz bīstamo un piesārņojošo kravu apriti ostās, kā arī minēto prasību ievērošanas kontroli.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. bīstamās kravas šo noteikumu izpratnē ir:

2.1.1. kravas, kas klasificētas Starptautiskajā jūras bīstamo kravu kodeksā (turpmāk – IMDG kodekss);

2.1.2. lejamkravas, kas noteiktas Starptautiskā kodeksa par kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kuri pārvadā bīstamās ķīmiskās vielas kā lejamkravas (turpmāk – IBC kodekss), 17. nodaļā;

2.1.3. beramkravas, kas ietvertas Starptautiskā jūras beramkravu kodeksa (turpmāk – IMSBC kodekss) sarakstā kā kravas, kuras var radīt apdraudējumu (A grupas krava) vai kurām piemīt ķīmiska bīstamība (B grupas krava), kā arī materiāli, kas var radīt ķīmisku bīstamību tikai tad, ja tos pārvadā beramā veidā (MHB);

2.1.4. sašķidrinātu gāzu lejamkravas, kas noteiktas Starptautiskā kodeksa par kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kuri pārvadā sašķidrinātās gāzes kā lejamkravas (turpmāk – IGC kodekss), 19. nodaļā;

2.1.5. kravas, kas noteiktas IMSBC kodeksa 1.3. punktā, IBC kodeksa 1.1.6. apakšpunktā vai IGC kodeksa 1.1.6. apakšpunktā;

2.2. piesārņojošās kravas ir:

2.2.1. nafta, kas definēta 1973. gada Starptautiskās konvencijas par piesārņošanas novēršanu no kuģiem, kas grozīta ar tās 1978. gada protokolu (turpmāk – MARPOL konvencija), I pielikuma 1. noteikumā;

2.2.2. kaitīgās šķidrās vielas, kas definētas MARPOL konvencijas II pielikumā;

2.2.3. kaitīgās vielas iepakotā veidā, kas definētas MARPOL konvencijas III pielikuma 1. noteikumā;

2.3. kaitīga šķidra viela – jebkura viela, kura identificēta kā X, Y vai Z kategorijas piesārņojoša viela (saskaņā ar MARPOL konvencijas II pielikumu) un ir ietverta IBC kodeksa 17.nodaļas C ailē vai 18.nodaļā;

2.4. bīstama ķīmiska viela – jebkura ķīmiska viela šķidrā veidā, kura identificēta kā bīstamību radoša un ir ietverta IBC kodeksa 17.nodaļas D ailē ar norādi S vai S/P;

2.5. materiāli, kas ir bīstami tikai beramā veidā (MHB), – materiāli, kas var radīt ķīmisku bīstamību tikai tad, ja tos pārvadā beramā veidā, un kas nav klasificēti kā bīstamās kravas IMDG kodeksā;

2.6. kravas transporta vienība – sauszemes kravas transportlīdzeklis, dzelzceļa kravas vagons, kravas konteiners, autocisterna, dzelzceļa cisterna, portatīva cisterna vai cisternkonteiners;

2.7. bīstamo un piesārņojošo kravu aprite – bīstamo un piesārņojošo kravu iekraušanas vai izkraušanas operācijas kuģos, kravas transporta vienībās vai citos transport­līdzekļos, to pārvietošana noliktavā, termināļa teritorijā vai uz kuģa, ieskaitot šādu kravu ievešanu vai izvešanu, īslaicīgu uzglabāšanu ostas teritorijā, lai veiktu to turpmāku pārkraušanu no viena transportlīdzekļa citā;

2.8. kravu izvietošana – ķīpu, saiņu, kravas konteineru, cisternkonteineru, pārvietojamo tanku, transportlīdzekļu, citu kravas transporta vienību un beram­kravu izvietošana uz kuģa vai noliktavās, nojumēs, angāros vai citās vietās ostā;

2.9. kravas nosūtītājs – fiziska vai juridiska persona, kura ar kravas pārvadātāju ir noslēgusi līgumu par bīstamo un piesārņojošo kravu pārvadāšanu vai kuras vārdā ir noslēgts šis līgums;

2.10. (svītrots ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.160);

2.11. (svītrots ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.160).

(Grozīts ar MK 12.03.2024. noteikumiem Nr. 164)

3. Noteikumi neattiecas uz karakuģiem un kuģiem, uz kuriem bīstamā un piesārņojošā krava ir daļa no to aprīkojuma un apgādes.

II. Atbildība un pienākumi

4. Ostas pārvalde veic šo noteikumu ievērošanas kontroli attiecīgās ostas teritorijā. Ostas pārvalde norīko inspektoru (turpmāk – ostas inspektors), kurš pārzina nacionālās un starptautiskās prasības attiecībā uz bīstamo un piesārņojošo kravu apriti ostās un kura kvalifikāciju apstiprina kompetenci apliecinošs sertifikāts par to, ka ir apgūtas prasības, kas noteiktas MARPOL konvencijā, 1974. gada Starptautiskajā konvencijā par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras (ar tās 1978. un 1988. gada protokoliem) (turpmāk – SOLAS konvencija) un tām saistošajos kodeksos (IBC kodekss, IMDG kodekss, IMSBC kodekss, IGC kodekss), kā arī Starptautiskā naftas sabiedrību jūras foruma (OCIMF) Starptautiskajā naftas tankkuģu un termināļu drošības rokasgrāmatā (turpmāk – ISGOTT), Gāzvedēju tankkuģu un termināļu operatoru sabiedrības (turpmāk – SIGTTO) Vadlīnijās sašķidrināto gāzu apritei uz kuģiem un termināļos (turpmāk – SIGTTO vadlīnijas) un Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (turpmāk – IMO) rekomendācijās drošai bīstamo kravu pārvadāšanai un ar to saistītajām aktivitātēm ostās (turpmāk – IMO rekomendācijas). Ostas pārvalde nodrošina ostas inspektora apmācību, kā arī kompetences sertifikāta atjaunināšanu ne retāk kā reizi divos gados.

(MK 12.03.2024. noteikumu Nr. 164 redakcijā)

4.1 Ostas komersants, kurš veic bīstamo un piesārņojošo kravu iekraušanas operācijas kuģī vai izkraušanas operācijas no kuģa (turpmāk – ostas komersants), kalendāra gada pirmajā mēnesī iesniedz valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" (turpmāk – Latvijas Jūras administrācija) pārskatu par bīstamo un piesārņojošo kravu apriti iepriekšējā kalendāra gadā (5. pielikums).

(MK 12.03.2024. noteikumu Nr. 164 redakcijā)

5. Ostas inspektors:

5.1. ne retāk kā reizi gadā saskaņā ar šo noteikumu VI nodaļā minētajām prasībām pārbauda bīstamo un piesārņojošo kravu apriti ostas komersanta teritorijā;

5.2. (svītrots ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.160);

5.3. kalendāra gada pirmajā mēnesī iesniedz Latvijas Jūras administrācijā pārskatu par pārbaudēm, kas iepriekšējā gadā veiktas saskaņā ar šo noteikumu 5.1. apakšpunktu, par to gaitā atklātajiem trūkumiem un to novēršanu vai ierosinājumiem trūkumu novēršanai kuģa un krasta mijiedarbībā (mijiedarbība, kas notiek, kad kuģi tieši un nekavējoties ietekmē darbības, kas ietver personu vai preču kustību vai pakalpojumu sniegšanu no kuģa vai uz to).

(Grozīts ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr. 160; MK 12.03.2024. noteikumiem Nr. 164)

6. Latvijas Jūras administrācija veic pārraudzību attiecībā uz šo noteikumu ievērošanu ostās kuģa un krasta mijiedarbībā, kā arī veic pārbaudes uz kuģiem saskaņā ar šo noteikumu VIII nodaļā minētajām prasībām.

(MK 01.03.2011. noteikumu Nr.160 redakcijā)

7. Ostas komersants ir atbildīgs par bīstamo un piesārņojošo kravu aprites drošību un šo noteikumu ievērošanu, kā arī par kravu apritē iesaistīto darbinieku drošību un veselības aizsardzību. Ostas komersants norīko personu, kura ir atbildīga par kravas operācijām ar bīstamām un piesārņojošām kravām.

(MK 12.03.2024. noteikumu Nr. 164 redakcijā)

8. Latvijas Jūras administrācijai kopā ar ostu pārvaldēm, veicot šajā nodaļā minētos pienākumus, ir tiesības:

8.1. pieaicināt neatkarīgu institūciju vai ekspertu;

8.2. pieprasīt šajos noteikumos minēto dokumentāciju no ostas komersanta un no kravas nosūtītāja vai kravas pārvadātāja, vai to vietējā pārstāvja;

8.3. pieprasīt trūkumu novēršanu (arī pārtraukt kravas operācijas līdz trūkumu novēršanai), ja netiek ievērotas šajos noteikumos minētās prasības, tai skaitā ja kuģis, kravas transporta vienība vai iepakojums neatbilst bīstamo un piesārņojošo kravu pārvadāšanas prasībām vai netiek iesniegti pieprasītie dokumenti, vai konstatēti citi pārkāpumi.

(Grozīts ar MK 12.03.2024. noteikumiem Nr. 164)

III. Vispārīgās drošības prasības

9. Ostas komersanta darbinieki, kuri iesaistīti bīstamo un piesārņojošo kravu apritē, ir apmācīti atbilstoši bīstamo un piesārņojošo kravu aprites specifikai konkrētajā terminālī, kā arī savai darba specifikai un ir ieguvuši kompetenci apliecinošu sertifikātu par to, ka ir apgūtas prasības, kas noteiktas MARPOL konvencijā, SOLAS konvencijā un tām saistošajos kodeksos (IBC kodekss, IMDG kodekss, IMSBC kodekss, IGC kodekss), ISGOTT, SIGTTO vadlīnijās, kā arī IMO rekomendācijās. Ostas komersants saviem darbiniekiem, kuri iesaistīti bīstamo un piesārņojošo kravu apritē, nodrošina apmācību, kā arī kompetences sertifikāta atjaunināšanu ne retāk kā reizi divos gados.

(MK 12.03.2024. noteikumu Nr. 164 redakcijā)

10. Ja bīstamo un piesārņojošo vielu noplūde notikusi, veicot kravas operācijas, tās nekavējoties pārtrauc, un kuģa kapteinis nekavējoties informē par noplūdi piestātnes vai termināļa operatoru, kurš tālāk rīkojas saskaņā ar darbības plānu neparedzētiem piesārņojuma gadījumiem ostā, piestātnē, piestātņu grupā, naftas vai ķīmisko vielu terminālī.

(MK 01.03.2011. noteikumu Nr.160 redakcijā)

11. Kuģa īpašnieks nodrošina, lai uz kuģa, kas iesaistīts kravas operācijās ar bīstamām un piesārņojošām kravām, būtu:

11.1. aprīkojums atbilstoši IMO, Pasaules Veselības organizācijas (PVO) un Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) norādījumu "Pirmās medicīniskās palīdzības norādes, ko pielieto ar bīstamām kravām saistītos negadījumos" (Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods) (turpmāk – MFAG) 14. pielikumā "Medikamentu un aprīkojuma saraksts" minētajām prasībām;

11.2. specifisks papildaprīkojums, ja tiek pārvadātas īpašas kravas, kurām IMDG kodeksa norādījumos "Avārijas situāciju reaģēšanas procedūru norādes kuģiem, kuri pārvadā bīstamās kravas" (Emergency Response Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods) (turpmāk – EmS) tāds ir paredzēts.

(MK 12.03.2024. noteikumu Nr. 164 redakcijā)

12. Šajos noteikumos minētās prasības neierobežo papildu prasību piemē­rošanu saskaņā ar attiecīgās ostas noteikumiem.

IV. Bīstamo un piesārņojošo kravu transporta dokumenti un kuģa kravas dokumenti

13. Pirms iekraušanas operācijām kuģī, kas pārvadā bīstamo un piesārņojošo kravu, kravas nosūtītājs nodrošina, lai kuģa kapteinim vai viņa pārstāvim tiktu iesniegti šādi kravas dokumenti un attiecīgās kravas informācija:

13.1. ja pārvadā bīstamās un piesārņojošās kravas iepakotā veidā, – bīstamo kravu manifests, kas atbilst 1965. gada Starptautiskajā konvencijā par jūras satiksmes atvieglošanu noteiktajam paraugam (IMO FAL 7. veidlapa) vai ir līdzvērtīgs tam (turpmāk – bīstamo kravu manifests), vai detalizēts kravas plāns, vai bīstamo kravu speciāls saraksts atbilstoši SOLAS konvencijas VII nodaļas 4. noteikumā minētajām prasībām;

13.2. ja pārvadā bīstamās beramkravas:

13.2.1. kravas informācija atbilstoši IMBSC kodeksa 4.2. nodaļā "Informācijas nodrošināšana" minētajām prasībām;

13.2.2. bīstamo kravu manifests vai detalizēts kravas plāns, vai bīstamo kravu speciāls saraksts atbilstoši SOLAS konvencijas VII nodaļas 7-2. noteikumā minētajām prasībām;

13.3. ja pārvadā kaitīgu šķidro lejamkravu vai bīstamo ķīmisko lejamkravu, – kravas informācija atbilstoši IBC kodeksa 16.2. apakšnodaļā "Informācija par kravu" minētajām prasībām;

13.4. ja pārvadā sašķidrinātu gāzi, – kravas informācija atbilstoši IGC kodeksa 18.3. apakšnodaļā "Informācija par kravu" minētajām prasībām un, ja tiek pielietots inhibitors, sertifikāts atbilstoši IGC kodeksa 18.4. apakšnodaļā "Piemērotība pārvadāšanai" minētajām prasībām;

13.5. ja pārvadā naftu, – vielas drošības datu lapa, kuru iesniedz pirms kravas iekraušanas un kuģa degvielas bunkurēšanas, atbilstoši SOLAS konvencijas VI nodaļas 5-1. noteikumā minētajām prasībām.

(MK 12.03.2024. noteikumu Nr. 164 redakcijā)

14. Kuģiem neatkarīgi no to lieluma nedrīkst piedāvāt pārvadāt vai iekraut kuģī bīstamās vai piesārņojošās kravas ostā, ja kuģa kapteinim vai viņa pārstāvim nav iesniegta šāda informācija:

14.1. precīzs kravas tehniskais nosaukums;

14.2. kravas Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk – ANO) numurs (ja tāds ir);

14.3. kravas IMO bīstamības klase saskaņā ar IMDG kodeksu, IBC kodeksu, IGC kodeksu vai IMSBC kodeksu;

14.4. kuģa tips, ja kuģis pārvadā kravu, kas minēta Starptautiskajā kodeksā par iepakotas radioaktīvas kodoldegvielas, plutonija un radioaktīvo atkritumu ar augstu radioaktivitātes līmeni drošu pārvadāšanu ar kuģiem un atbilst SOLAS konvencijas VII nodaļas 14. noteikuma 2. punkta definīcijai (INF krava);

14.5. kravas daudzums;

14.6. kravas izvietojums uz kuģa;

14.7. transporta vienības (izņemot cisternas) identifikācijas numurs, ja kravu pārvadā kravas transporta vienībā;

14.8. apstiprinājums, ka uz kuģa atrodas kravas saraksts vai bīstamo kravu manifests, vai atbilstīgs iekraušanas plāns, kurā norādīta detalizēta informācija par bīstamajām un piesārņojošām kravām un to izvietojumu uz kuģa;

14.9. tās personas kontaktinformācija, no kuras var iegūt detalizētu informāciju par kravu un informāciju par rīcību situācijā, ja noticis negadījums.

(MK 12.03.2024. noteikumu Nr. 164 redakcijā)

15. Kravas nosūtītāja pienākums ir iesniegt kuģa kapteinim vai viņa pārstāvim šo noteikumu 14. punktā minēto informāciju un nodrošināt, ka pārvadāšanai paredzētā krava ir tā krava, kas deklarēta, ievērojot šo noteikumu 14. punktu.

15.1. (Svītrots)

15.2. (Svītrots)

15.3. (Svītrots)

15.4. (Svītrots)

15.5. (Svītrots)

15.6. (Svītrots)

15.7. (Svītrots)

15.8. (Svītrots)

15.9. (Svītrots)

(MK 12.03.2024. noteikumu Nr. 164 redakcijā)

16. (Svītrots ar MK 12.03.2024. noteikumiem Nr. 164)

17. (Svītrots ar MK 12.03.2024. noteikumiem Nr. 164)

V. Bīstamo un piesārņojošo kravu aprites vispārīgās prasības

18. Ostas pārvalde norāda bīstamo un piesārņojošo kravu uzglabāšanas vietas ostas teritorijā.

19. Sprāgstvielu ievešana ostā vai to tranzīts ir pieļaujams tikai tad, ja attiecīgās ostas pārvalde ir atļāvusi veikt šādu darbību noteiktā vietā ostā. 1.bīstamības klases (izņemot 1.4S bīstamības klasi) kravas ir atļauts ievest ostas teritorijā vai izvest no tās tikai tiešai iekraušanai kuģī vai izkraušanai no kuģa (imports vai eksports). Šādas kravas var palikt ostas teritorijā ne ilgāk par 48 stundām un tikai īpaši aprīkotās vietās.

20. Ja sprāgstvielas ostā ieved ar kuģi, ievēro pieļaujamo kuģa atrašanās attālumu no tuvākās apdzīvotās vietas (3.pielikums).

21. Radioaktīvo materiālu (7. bīstamības klase) ievešana ostā vai to tranzīts ir pieļaujams tikai saskaņā ar likumu "Par radiācijas drošību un kodoldrošību".

(MK 12.03.2024. noteikumu Nr. 164 redakcijā)

22. Bīstamām kravām ar kontrolējamu temperatūru (IMDG kodeksa 7.7.nodaļa “Temperatūras kontroles nosacījumi”) veic tiešās iekraušanas vai izkraušanas operācijas. Ja šādas kravas paliek ostas teritorijā, tās novieto īpaši norādītās vietās, kur kravas transporta vienības, kurās ir minētās kravas, iespējams pievienot krasta elektroapgādei, ja nepieciešams.

23. Infekciozas vielas (6.2 bīstamības klase) atļauts ievest ostas teritorijā vai izvest no tās tikai tiešai iekraušanai kuģī vai izkraušanai no kuģa (imports vai eksports). Šādas kravas var palikt ostas teritorijā ne ilgāk par 48 stundām.

(MK 12.03.2024. noteikumu Nr. 164 redakcijā)

24. Nestabilās vielas atļauts pieņemt ostā tikai tad, ja ir precizēti un izpildīti visi nosacījumi to drošai pārvadāšanai un apstrādāšanai saskaņā ar IMDG kodeksā minētajām prasībām.

(MK 12.03.2024. noteikumu Nr. 164 redakcijā)

25. Ostas komersants attiecībā uz tā atbildībā esošo teritoriju nodrošina:

25.1. noliktavās, nojumēs un citur ostas teritorijā esošu bīstamu un piesārņojošu kravu saraksta pieejamību (ieskaitot informāciju par to precīzu nosaukumu, ANO piešķirto numuru, klasifikāciju, daudzumu, precīzu norādi par minēto kravu atrašanās vietu), kā arī minētās informācijas pieejamību avārijas un glābšanas dienestiem situācijā, ja noticis negadījums;

25.2. informācijas pieejamību (jebkurā laikā) par darbību un pasākumiem avārijas situācijās, kā arī šādas informācijas izvietošanu vietās, kur tiek apstrādātas bīstamās un piesārņojošās kravas;

25.3. informācijas pieejamību par ugunsdzēsības aprīkojumu un skaidru tā marķējumu;

25.4. kontroli un pārraudzību, kā arī regulāras pārbaudes teritorijā, kur izvietotas bīstamās un piesārņojošās kravas, lai pārliecinātos, vai nav notikusi bīstamo un piesārņojošo vielu noplūde vai to iepakojuma bojājumi;

25.5. bīstamo un piesārņojošo kravu izvietošanu atbilstoši IMDG kodeksā minētajām prasībām par izvietošanu un segregāciju, kā arī atbilstoši bīstamo kravu segregācijas prasībām ostas teritorijā (4. pielikums);

25.6. norādi par ostā ienākošo kuģu pieļaujamo atrašanās vietu, ņemot vērā kravas bīstamības klasi un kravas daudzumu (3. pielikums);

25.7. pārejas savienojumus tādu konteineru dzesēšanai, kuri aprīkoti ar ūdens dzesēšanas sistēmu.

(Grozīts ar MK 12.03.2024. noteikumiem Nr. 164)

VI. Bīstamo un piesārņojošo kravu aprites kontrole ostā

26. Ostas inspektors veic pārbaudes par šo noteikumu un drošības pasākumu ievērošanu ostā, kā arī par bīstamo un piesārņojošo kravu drošu pārvadāšanu un uzglabāšanu. Ostas inspektors pārbauda:

26.1. bīstamo un piesārņojošo kravu dokumentus un to satura atbilstību šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām;

26.2. kā ostā tiek uzglabātas bīstamās un piesārņojošās kravas un kā notiek to segregācija, izvietošana un aprite;

26.3. vai kravas operāciju norises vietā dienas tumšajā laikā ir pietiekams apgaismojums;

26.4. vai kravas operāciju veikšanai paredzētie izvietošanas un pārvadāšanas mehānismi ir sertificēti un vai ar tiem darbojas apmācīts personāls;

26.5. vai tiek nodrošināta bīstamo iekārtu tehniskā uzraudzība;

26.6. iepakojumus un kravas transporta vienības, kas satur bīstamās un piesārņojošās kravas, lai pārliecinātos, ka tās ir iepakotas, marķētas un nodrošinātas ar bīstamības zīmēm atbilstoši IMDG kodeksā minētajām prasībām vai starptautiskajiem standartiem, kādi piemērojami attiecīgajam transporta veidam;

26.7. bīstamās kravas saturošo konteineru, cisternkonteineru, pārvietojamo tilpņu vai treileru ārējo stāvokli, lai konstatētu acīmredzamus bojājumus vai noplūdes pazīmes;

26.8. vai kravas transporta vienība atbilst IMO/ILO/UNECE Prakses kodeksā par kravas transporta vienību piekraušanu (turpmāk – CTU kodekss) minētajām prasībām;

26.9. konteinera apstiprinājuma plāksnes atbilstību 1972. gada Starptautiskajā konvencijā par drošiem konteineriem (ar grozījumiem) (CSC konvencija) minētajām prasībām.

(MK 12.03.2024. noteikumu Nr. 164 redakcijā)

27. Ja šajā nodaļā minētajās pārbaudēs ir atklāti trūkumi, kas var ietekmēt bīstamo un piesārņojošo kravu pārvadāšanu vai operācijas ar tām, ostas inspektors vai ostas komersanta norīkota atbildīgā persona nekavējoties ziņo par to ostas komersantam un kravas nosūtītājam vai kravas pārvadātājam un pieprasa novērst visus atklātos trūkumus pirms bīstamo kravu turpmākas pārvadāšanas vai operācijām ar tām. Ostas pārvalde norāda atbilstošas vietas ostas teritorijā, kur uzglabājamas kravas transporta vienības, kurām konstatēti bojājumi, noplūdes pazīmes vai citi trūkumi, kas var ietekmēt bīstamo un piesārņojošo kravu drošu turpmāku apriti.

(MK 12.03.2024. noteikumu Nr. 164 redakcijā)

28. Ja bīstamo vai piesārņojošo kravu saturošam konteineram vai citai kravas transporta vienībai ir konstatēti acīmredzami bojājumi vai noplūdes pazīmes vai ja radušās aizdomas par kravas satura neatbilstību dokumentos norādītajai informācijai, attiecīgo konteineru vai citu kravas transporta vienību ir tiesības atvērt, lai pārbaudītu tajā esošo kravu atbilstību dokumentos norādītajai informācijai, kā arī iepakojuma, nostiprināšanas un izvietojuma atbilstību noteiktajām prasībām. Šādā gadījumā ostas komersanta norīkota atbildīgā persona informē ostas komersantu, ostas inspektoru un kravas pārvaldītāju par konteinera vai citas kravas transporta vienības atvēršanu un to atver ostas inspektora un kravas pārvaldītāja vai tā pilnvarotas personas klātbūtnē. Ja konteineram vai citai kravas transporta vienībai ir konstatētas noplūdes pazīmes, ostas komersanta norīkota atbildīgā persona šāda konteinera vai citas kravas transporta vienības atvēršanas procesā pieaicina arī Valsts vides dienesta un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvjus. Ja bīstamo vai piesārņojošo kravu saturošais konteiners vai cita kravas transporta vienība ir pakļauta muitas kontrolei, ostas inspektors vai ostas komersanta norīkota atbildīgā persona saņem muitas atļauju atvērt attiecīgo konteineru vai citu kravas transporta vienību un atver to muitas amatpersonas klātbūtnē.

(MK 12.03.2024. noteikumu Nr. 164 redakcijā)

29. Bojātās kravas transporta vienības drīkst pārvietot tikai tad, ja tiek veikti drošības pasākumi, lai nodrošinātu, ka tās neradīs bīstamību turpmākajā pārvadāšanas vai apstrādes gaitā.

(MK 12.03.2024. noteikumu Nr. 164 redakcijā)

VII. Vispārīgās prasības operācijām ar bīstamām un piesārņojošām kravām

30. Veikt bīstamo un piesārņojošo kravu iekraušanas operācijas kuģī un pārvadāt minētās kravas ar kuģi ir atļauts tikai tad, ja tiek ievērotas šādas prasības:

30.1. attiecībā uz bīstamo un piesārņojošo kravu pārvadāšanu iepakojumā – SOLAS konvencijas II-2 nodaļas 19. noteikumā "Bīstamo kravu pārvadāšana", VII nodaļas A daļā "Bīstamo kravu pārvadāšana iepakojumā" un IMDG kodeksā minētās prasības;

30.2. attiecībā uz bīstamo beramkravu pārvadāšanu – SOLAS konvencijas II-2 nodaļas 19. noteikumā "Bīstamo kravu pārvadāšana", VII nodaļas A-1 daļā "Bīstamo beramkravu pārvadāšana" un IMSBC kodeksā minētās prasības;

30.3. attiecībā uz bīstamo un piesārņojošo šķidro vielu kā lejamkravu pārvadāšanu tankkuģos – SOLAS konvencijas II-2 nodaļas 16.(3) noteikumā "Papildprasības tankkuģiem" minētās prasības un prasības (ciktāl tās piemērojamas), kas minētas SOLAS konvencijas VII nodaļas B daļā, IBC kodeksā vai Kodeksā par kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kuri pārvadā bīstamās ķīmiskās vielas kā lejamkravas (turpmāk – BCH kodekss), un ISGOTT minētās prasības;

30.4. attiecībā uz sašķidrināto gāzu pārvadāšanu tankkuģos – SOLAS konvencijas II-2 nodaļas 16.(3) noteikumā minētās prasības un prasības (ciktāl tās piemērojamas), kas minētas SOLAS konvencijas VII nodaļas C daļā, IGC kodeksā vai Kodeksā par kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kuri pārvadā sašķidrinātas gāzes kā lejamkravas (turpmāk – GC kodekss);

30.5. attiecībā uz iesaiņotas radioaktīvās kodoldegvielas, plutonija un radioaktīvo atkritumu ar augsta līmeņa radioaktivitāti pārvadāšanu – prasības, kas minētas SOLAS konvencijas VII nodaļas D daļā "Speciālas prasības iepakotas radioaktīvās kodoldegvielas, plutonija un radioaktīvo atkritumu ar augsta līmeņa radioaktivitāti pārvadāšanai ar kuģiem" un Starptautiskajā kodeksā par iepakotas radioaktīvās kodoldegvielas, plutonija un radioaktīvo atkritumu ar augstu radioaktivitātes līmeni drošu pārvadāšanu ar kuģiem (INF kodekss).

(MK 12.03.2024. noteikumu Nr. 164 redakcijā)

31. Bīstamo atkritumu (atbilstoši definīcijai, kas minēta 1989. gada Bāzeles konvencijā par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo pārvadāšanu un to aizvākšanu) pārrobežu pārvadājumi ir pieļaujami, ja tie atbilst IMDG kodeksa 2.0.5. nodaļā "Atkritumu transportēšana" vai IBC kodeksa 20. nodaļā "Šķidro ķīmisko atkritumu transportēšana" minētajām prasībām, kā arī tiesību aktiem par bīstamo kravu apriti.

(MK 12.03.2024. noteikumu Nr. 164 redakcijā)

32. IMDG kodeksa 1.2. nodaļā definēto kravas transporta vienību uzkraušana uz kuģiem ir pieļaujama, ja tās atbilst CTU kodeksa prasībām. Aizliegts veikt kravas operācijas ar bīstamām un piesārņojošām kravām, ja kravas transporta vienība ir bojāta vai tās stāvoklis neatbilst drošai kravas turpmākai pārvadāšanai.

(MK 12.03.2024. noteikumu Nr. 164 redakcijā)

33. Atbilstoši kravas iekraušanas vai izkraušanas plānam, ko kuģa kapteinis saskaņo ar ostas komersantu, kuģa kravas operāciju laikā nodrošina, lai:

33.1. iepakotās bīstamās un piesārņojošās kravas tiktu izvietotas un segregētas, ievērojot IMDG kodeksa 7.1. nodaļā "Kravas izvietošana" un 7.2. nodaļā "Segregācija" minētās prasības un SOLAS konvencijas II-2 nodaļas 19. noteikumā "Bīstamo kravu pārvadāšana" noteiktos ierobežojumus;

33.2. bīstamās beramkravas tiktu krautas un atdalītas, ievērojot IMSBC kodeksa 9.3. nodaļā "Kravas izvietošana un segregācija" minētās prasības un SOLAS konvencijas II-2 nodaļas 19. noteikumā "Bīstamo kravu pārvadāšana" noteiktos ierobežojumus;

33.3. kaitīgās šķidrās vielas un bīstamās ķīmiskās vielas, ko pārvadā kā lejamkravas un kuru pārvadāšanai ir saistošs IBC kodekss vai BCH kodekss, tiktu krautas atbilstoši prasībām, kas piemērojamas šādām vielām un ir minētas IBC kodeksa 17. nodaļā "Minimālo prasību kopsavilkums" vai BCH kodeksa IV nodaļā "Speciālās prasības";

33.4. sašķidrinātās gāzes, kuru pārvadāšanai ir saistošs IGC kodekss vai GC kodekss, tiktu krautas atbilstoši prasībām, kas piemērojamas šādām vielām un ir minētas IGC kodeksa 19. nodaļā "Minimālo prasību kopsavilkums" vai GC kodeksa XIX nodaļā "Minimālo prasību kopsavilkums".

(MK 12.03.2024. noteikumu Nr. 164 redakcijā)

34. Kaitīgu šķidru vielu kravas pārpalikumus, tos saturošus mazgājamos un pirmsmazgāšanas ūdeņus un citus šīs vielas saturošus maisījumus kuģis nodod ostas atkritumu pieņemšanas iekārtās saskaņā ar MARPOL konvencijas II pielikuma 13. noteikuma prasībām un atbilstoši normatīvajiem aktiem par kuģu atkritumu pieņemšanas kārtību un kuģu atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtību, ja ostā ir pieejama atbilstoša ostas atkritumu pieņemšanas iekārta šādu kravas pārpalikumu, tos saturošu mazgājamo un pirmsmazgāšanas ūdeņu un citu šīs vielas saturošu maisījumu nodošanai.

(MK 12.03.2024. noteikumu Nr. 164 redakcijā)

VIII. Pārbaudes uz kuģa

35. Pārbaudes uz kuģiem, kas pārvadā bīstamās un piesārņojošās kravas, veic Latvijas Jūras administrācijas inspektors. Inspektors izvēles kārtībā ne retāk kā reizi mēnesī pārbauda, vai ir nodrošināta efektīva informācijas apmaiņa starp kuģi un termināli, kā arī pārbauda:

35.1. kuģim, kas pārvadā bīstamās un piesārņojošās kravas iepakojumā:

35.1.1. kuģa atbilstības dokumenta (Document of Compliance) (turpmāk – DOC) atbilstību SOLAS konvencijas II-2 nodaļas 19. noteikumā "Bīstamo kravu pārvadāšana" minētajām prasībām;

35.1.2. bīstamo un piesārņojošo kravu izvietojuma un segregācijas atbilstību IMDG kodeksā un SOLAS konvencijas II-2 nodaļas 19. noteikumā "Bīstamo kravu pārvadāšana" minētajām prasībām;

35.1.3. kuģa kravas dokumentu atbilstību SOLAS konvencijas VII nodaļas A daļā, IMDG kodeksa 5.4. nodaļā "Dokumenti" un šo noteikumu ​IV nodaļā minētajām prasībām;

35.1.4. konteineru un transportlīdzekļu marķējumu, bīstamības zīmju izvietojuma atbilstību IMDG kodeksā minētajām prasībām vai citiem piemērojamiem starptautiskajiem standartiem (ja šāda vizuāla pārbaude ir iespējama);

35.1.5. bīstamās un piesārņojošās kravas iepakojuma stāvokli, kā arī pārbauda, vai nav acīmredzamu bojājumu vai noplūdes pazīmju (ja šāda vizuāla apskate ir iespējama);

35.2. tankkuģim, kas pārvadā naftu:

35.2.1. starptautiskās naftas piesārņojuma novēršanas apliecības (IOPPC) atbilstību MARPOL konvencijas I pielikumā minētajām prasībām, kā arī pārvadājamās kravas atbilstību IOPPC norādītajam tankkuģa tipam un konstrukcijai;

35.2.2. naftas operāciju žurnāla I un II daļā veikto ierakstu atbilstību MARPOL konvencijas I pielikumā minētajām prasībām;

35.2.3. ārkārtas situāciju plāna rīcībai gadījumos, ja no kuģa noplūdusi nafta (SOPEP), atbilstību MARPOL konvencijas I pielikumā minētajām prasībām;

35.2.4. saskaņotā iekraušanas vai izkraušanas plāna, kuģa/krasta kontroles lapas un ķīmiskās vielas drošības datu lapas (Material Safety data sheet) (turpmāk – MSDS) atbilstību ISGOTT minētajām prasībām;

35.3. tankkuģim, kas pārvadā kaitīgās šķidrās vielas kā lejamkravas:

35.3.1. starptautiskās apliecības par piesārņojuma novēršanu, pārvadājot kaitīgās lejamkravas (NLS apliecība), atbilstību MARPOL konvencijas II pielikumā minētajām prasībām;

35.3.2. kravas operāciju žurnālā veikto ierakstu atbilstību MARPOL konvencijas II pielikumā minētajām prasībām, tai skaitā tanku pirmsmazgāšanai noteikto prasību izpildi;

35.3.3. ekspluatācijas procedūru atbilstību Procedūru un iekārtu rokasgrāmatā (Procedures and Arrangements Manual) minētajām prasībām;

35.3.4. ārkārtas situāciju plāna rīcībai gadījumos, kad no kuģa noplūdušas kaitīgās šķidrās vielas, atbilstību MARPOL konvencijas II pielikumā minētajām prasībām;

35.3.5. saskaņotā iekraušanas vai izkraušanas plāna, kuģa/krasta kontroles lapas un MSDS atbilstību Tankkuģu drošības norādījumos (ķīmiskās vielas) (Tanker Safety Guide (Chemicals)) minētajām prasībām;

35.4. tankkuģim, kas pārvadā bīstamās ķīmiskās vielas kā lejamkravas:

35.4.1. starptautiskās apliecības par piemērotību pārvadāt bīstamās ķīmiskās vielas kā lejamkravas (International Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk) vai apliecības par piemērotību pārvadāt bīstamās ķīmiskās vielas kā lejamkravas (Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk) atbilstību SOLAS konvencijā un IBC vai BCH minētajām prasībām;

35.4.2. kravas operāciju žurnālā veikto ierakstu atbilstību MARPOL konvencijas II pielikumā minētajām prasībām, tai skaitā tanku pirmsmazgāšanai noteikto prasību izpildi;

35.4.3. ekspluatācijas procedūru atbilstību Procedūru un iekārtu rokasgrāmatā (Procedures and Arrangements Manual) minētajām prasībām;

35.4.4. saskaņotā iekraušanas vai izkraušanas plāna, kuģa/krasta kontroles lapas un MSDS atbilstību Tankkuģu drošības norādījumos (ķīmiskās vielas) (Tanker Safety Guide (Chemicals)) minētajām prasībām;

35.5. tankkuģim, kas pārvadā sašķidrinātu gāzi kā lejamkravu:

35.5.1. starptautiskās apliecības par piemērotību pārvadāt sašķidrināto gāzi kā lejamkravu (International Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk) vai apliecības par piemērotību pārvadāt sašķidrināto gāzi kā lejamkravu (Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk) atbilstību SOLAS konvencijā, IGC kodeksā vai GC kodeksā minētajām prasībām;

35.5.2. saskaņotā iekraušanas vai izkraušanas plāna, kuģa/krasta kontroles lapas un MSDS atbilstību Tankkuģu drošības norādījumos (sašķidrināta gāze) (Tanker Safety Guide (Liquefied Gas)) minētajām prasībām;

35.6. kuģim, kas pārvadā bīstamās beramkravas:

35.6.1. kuģa DOC atbilstību SOLAS konvencijas II-2 nodaļas 19. noteikumā "Bīstamo kravu pārvadāšana" minētajām prasībām;

35.6.2. speciālo sarakstu vai bīstamo kravu manifestu, vai detalizētu kravas izvietošanas plānu atbilstību SOLAS konvencijas VII/7-2 nodaļā minētajām prasībām;

35.6.3. kravas izvietošanas un segregācijas prasību atbilstību SOLAS konvencijas II-2 nodaļas 19. noteikumā "Bīstamo kravu pārvadāšana" un IMSBC kodeksā minētajām prasībām.

(MK 12.03.2024. noteikumu Nr. 164 redakcijā)

35.1 Pārbaudes uz kuģiem veicamas šādā kārtībā:

35.11. ja kuģa pārbaudes laikā konstatēti trūkumi, kuri būtiski neietekmē kuģa, tā apkalpes, kravas un apkārtējās vides drošību (piemēram, nepareizi aizpildīts kravas operāciju žurnāls), Latvijas Jūras administrācijas inspektors pieprasa kuģa kapteinim novērst neatbilstības līdz kuģa iziešanai no ostas. Par šo neatbilstību novēršanu kuģa kapteinis ziņo inspektoram;

35.12. ja kuģa pārbaudes laikā konstatēti trūkumi, kuri būtiski ietekmē kuģa, tā apkalpes, kravas un apkārtējās vides drošību (piemēram, kuģa iekraušanas vai izkraušanas operācijas nenorit saskaņā ar apstiprināto kravas plānu), Latvijas Jūras administrācijas inspektors pieprasa kuģa kapteinim pārtraukt kravas operācijas līdz trūkumu novēršanai.

(MK 01.03.2011. noteikumu Nr. 160 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.03.2024. noteikumiem Nr. 164)

IX. Noslēguma jautājums

36. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumus Nr.199 “Noteikumi par bīstamo un piesārņojošo kravu apriti un kontroli ostās” (Latvijas Vēstnesis, 2006, 47.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 12.03.2024. noteikumu Nr. 164 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 27. jūnija Direktīvas 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu un atceļ Padomes Direktīvu 93/75/EEK;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvas 2009/17/EK, ar kuru groza Direktīvu 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra
noteikumiem Nr. 1060
Bīstamo kravu klasifikācija saskaņā ar IMDG kodeksu

(Pielikums svītrots ar MK 12.03.2024. noteikumiem Nr. 164)

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra
noteikumiem Nr. 1060

(Pielikums svītrots ar MK 12.03.2024. noteikumiem Nr. 164)

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1060
Kuģa ar bīstamu kravu atrašanās vieta ostā

Nr. p.k.

Bīstamās kravas
bīstamības klase
(saskaņā ar IMDG kodeksu)

Bīstamās kravas daudzums uz kuģa

Kuģa pieļaujamais attālums no tuvākās apdzīvotās vietas

Piezīmes

1.

1.1, 1.2 vai 1.5

līdz 125 kg

ne tuvāk par 100 m no apdzīvotas vietas

līdz 500 kg

ne tuvāk par 300 m no apdzīvotas vietas

līdz 30 000 kg

ne tuvāk par 500 m no apdzīvotas vietas

2.

1.3 vai 1.4

līdz 500 kg

ne tuvāk par 100 m no apdzīvotas vietas

līdz 30 000 kg

ne tuvāk par 300 m no apdzīvotas vietas

līdz 120 000 kg

ne tuvāk par 500 m no apdzīvotas vietas

gadījumus, ja kravas daudzums ir 120 000 kg vai lielāks, ostas kapteinis izskata atsevišķi

3.

1.4S

līdz 1 000 kg

ne tuvāk par 100 m no apdzīvotas vietas

4.

1.4S – piemēro vielām vai kravas transporta vienībām, kurām ANO piešķirtais numurs ir 0012 vai 0014 (munīcijai, kuras maksimālais kalibrs ir 19,1 mm) un 0055 vai 0105

līdz 300 000 kg

5.

5.2 – piemēro kravām, uz kuru iepakojuma ir uzlīme “eksplozīvs”

līdz 25 000 kg

Satiksmes ministrs K.Gerhards
4. pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra
noteikumiem Nr. 1060

(Pielikums MK 12.03.2024. noteikumu Nr. 164 redakcijā)

Bīstamo kravu segregācija ostas teritorijā
Nr. p. k.Vielas nosaukumsBīstamības klase2.12.22.334.14.24.35.15.26.189
1.Viegli uzliesmojošas gāzes2.1000sas0ss0a0
2.Gāzes, kas nav viegli uzliesmojošas un nav toksiskas2.2000a0a00a000
3.Toksiskas gāzes2.3000s0s00s000
4.Viegli uzliesmojoši šķidrumi3sas00ssss000
5.Cietas, viegli uzliesmojošas vielas, pašreaģējošas vielas un stabilizētas sprāgstvielas4.1a0000a0as0a0
6.Pašuzliesmojošas vielas4.2sassa0assaa0
7.Vielas, kas, saskaroties ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes4.3000a0a0ss0a0
8.Oksidējošas vielas5.1s00sass0sas0
9.Organiskie peroksīdi5.2sassssss0as0
10.Toksiskas vielas (šķidrumi un cietas vielas)6.100000a0aa000
11.Korozīvas vielas (šķidrumi un cietas vielas)8a000aaass000
12.Citas bīstamas vielas un izstrādājumi9000000000000

Paskaidrojumi.

1. 1. (izņemot 1.4S), 6.2 un 7. bīstamības klases kravas ir atļauts ievest ostā un izvest no ostas tikai tiešai to iekraušanai vai izkraušanai, tāpēc šo klašu kravas tabulā nav iekļautas. Dažos neparedzētos apstākļos šādas kravas var īslaicīgi palikt ostas teritorijā īpaši tām norādītās vietās.

2. 1. (izņemot 1.4S), 6.2 un 7. bīstamības klases kravu pieņemšanu un uzglabāšanu var regulēt ar attiecīgās ostas noteikumiem atbilstoši termināļu un pārkraušanas iekārtu iespējām.

3. Visas bīstamās un piesārņojošās kravas, ko ieved ostas teritorijā, ir marķētas, nodrošinātas ar uzlīmēm, iepakotas un dokumentētas atbilstoši IMDG kodeksā minētajām prasībām.

4. Bīstamo kravu segregāciju veic atbilstoši IMDG kodeksā minētajām prasībām:

4.1. iepakojumi, treileri, stacionārie vai platformas konteineri:

4.1.1. 0 – segregācija nav nepieciešama, ja vien ostas noteikumos nav paredzēts citādi;

4.1.2. a – projām no (away from) – minimālais attālums ir 3 m;

4.1.3. s – ir nepieciešama atdalīšana (separated from) – atklātā laukumā minimālais attālums ir 6 m, nojumēs vai noliktavās minimālais attālums ir 12 m, ja vien nav īpašas ugunsdrošas sienas;

4.2. slēgtie konteineri, portatīvās cisternas, slēgtie autotransporta līdzekļi:

4.2.1. 0 – segregācija nav nepieciešama;

4.2.2. a – projām no (away from) – segregācija nav nepieciešama;

4.2.3. s – ir nepieciešama atdalīšana (separated from) – atklātā laukumā minimālais attālums ir 3 m garumā un platumā, nojumēs un noliktavās minimālais attālums ir 6 m garumā un platumā, ja vien nav īpašas ugunsdrošas sienas;

4.3. autotransports ar nepārsegtu kravas kasti, dzelzceļa kravas vagoni, konteineri ar atvērtu augšējo daļu:

4.3.1. 0 – segregācija nav nepieciešama;

4.3.2. a – projām no (away from) – minimālais attālums ir 3 m;

4.3.3. s – ir nepieciešama atdalīšana (separated from) – atklātā laukumā minimālais attālums ir 6 m garumā un platumā, nojumēs un noliktavās minimālais attālums ir 12 m garumā un platumā, ja vien nav īpašas ugunsdrošas sienas.

5. pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.septembra
noteikumiem Nr. 1060

(Pielikums MK 12.03.2024. noteikumu Nr. 164 redakcijā)

Pārskats par bīstamo un piesārņojošo kravu apriti iepriekšējā kalendāra gadā
Ostas komersanta nosaukums 

Pārskats par 20_ . gadā pārkrautajām bīstamajām un piesārņojošajām kravām

Precīzs kravas nosaukumsIekrauts kuģos (apjoms/vienība)Izkrauts no kuģiem (apjoms/vienība)Piezīmes
Nafta (MARPOL I pielikums)
    
Bīstamās un piesārņojošās lejamkravas (IBC kodekss)1
    
Sašķidrinātā gāze kā lejamkrava (IGC kodekss)
    
Bīstamās beramkravas (IMSBC kodekss)2
    
Bīstamās un piesārņojošās kravas iepakojumā (IMDG kodekss)3
Precīzs kravas nosaukumsANO numurs   
     

Paskaidrojumi.

1 Lejamkravām (IBC kodekss) ailē "Piezīmes" norāda vielas kategoriju (X, Y, Z).

2 Bīstamām beramkravām (IMSBC kodekss) ailē "Piezīmes" norāda vielas bīstamības grupu (A, B vai MHB).

3 Bīstamām un piesārņojošām kravām iepakojumā ailē "Piezīmes" norāda bīstamības klasi saskaņā ar IMDG kodeksu.

Atbildīgā persona 
 (vārds, uzvārds, paraksts*)

Z. v.*

Datums* ____________________________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts", "Z. v." un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par bīstamo un piesārņojošo kravu apriti un kontroli ostās Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1060Pieņemts: 15.09.2009.Stājas spēkā: 19.09.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 149, 18.09.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
197887
{"selected":{"value":"19.03.2024","content":"<font class='s-1'>19.03.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.03.2024","iso_value":"2024\/03\/19","content":"<font class='s-1'>19.03.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"05.03.2011","iso_value":"2011\/03\/05","content":"<font class='s-1'>05.03.2011.-18.03.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.09.2009","iso_value":"2009\/09\/19","content":"<font class='s-1'>19.09.2009.-04.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.03.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"