Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1050

Rīgā 2009.gada 15.septembrī (prot. Nr.57 12.§)
Aerostatu lidojumu veikšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma “Par aviāciju40.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka gaisa balonu un dirižabļu (turpmāk – aerostati) lido­jumu veikšanas kārtību Latvijas Republikas gaisa telpā, kā arī aerostatu lido­jumu atļaujas saņemšanas kārtību.

2. Noteikumi neattiecas uz bezpilota aerostatiem un aerostatu lidojumiem aviācijas skates laikā.

3. Lidojums ar aerostatu Latvijas Republikas gaisa telpā ir atļauts, ja:

3.1. valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" (turpmāk – Latvijas gaisa satiksme) normatīvajos aktos par gaisa telpas pārvaldību, struktūru un tās mainīšanas kārtību noteiktajā kārtībā ir apstiprinājusi aerostata lidojumu plānu, kas sastādīts atbilstoši Komisijas 2012. gada 26. septembra Īstenošanas regulas (ES) 923/2012, ar ko nosaka vienotus lidojumu noteikumus un ekspluatācijas normas aeronavigācijas pakalpojumiem un procedūrām un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1034/2011 un Regulas (EK) Nr. 1265/2007, (EK) Nr. 1794/2006, (EK) Nr. 730/2006, (EK) Nr. 1033/2006 un (ES) Nr. 255/2010 (turpmāk – Regula Nr. 923/2012), pielikuma SERA. 4005. punktā minētajām prasībām;

3.2. ir saņemta valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra) lidojumu atļauja lidojumam šajos noteikumos noteik­tajos gadījumos;

3.3. aerostats atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un aerostata kapteinis izpilda tās.

(Grozīts ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.703)

4. Civilās aviācijas aģentūras lidojumu atļauja jāsaņem, lai veiktu lidojumu ar aerostatu augstumā, kas mazāks, nekā noteikts Regulas Nr. 923/2012 pielikuma SERA. 5005. punkta "f" un "g" apakšpunktā.

(MK 19.11.2014. noteikumu Nr.703 redakcijā)

5. Šo noteikumu 4.punktā noteiktās prasības neattiecas uz lidojumu augstumu pacelšanās un nolaišanās laikā.

6. Ja aerostata lidojums paredzēts šo noteikumu 4.punktā minētajā augstu­mā, aerostata kapteinis ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms lidojuma iesniedz iesniegumu Civilās aviācijas aģentūrā lidojumu atļaujas saņemšanai. Iesniegumā norāda lidojumu plānā iekļaujamo informāciju un tam pievieno šādus doku­mentus:

6.1. apliecinājumu, ka ir saņemts lidojuma saskaņojums ar pašvaldību, kuras teritorijā plānota aerostata pacelšanās un nolaišanās (ja atbilstoši normatīvajiem aktiem konkrētajā gadījumā saskaņojums nepieciešams);

6.2. aerostata reģistrācijas apliecības kopiju;

6.3. dokumenta kopiju, kas apliecina aerostata derīgumu lidojumiem;

6.4. aerostata pilotu apliecību kopijas;

6.5. obligātās apdrošināšanas polises kopija atbilstoši likuma "Par aviāciju" 111. pantā minētajām prasībām.

(Grozīts ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.703)

7. Šo noteikumu 6.2., 6.3. un 6.4.apakš­punktā minētos dokumentus neiesniedz, ja tos izsniegusi Civilās aviācijas aģentūra.

8. Civilās aviācijas aģentūra divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 6.punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par lidojumu atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt lidojumu atļauju.

9. Ja Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu izsniegt lidojumu atļauju, tā nekavējoties par to informē aerostata kapteini un Latvijas gaisa satiksmi.

10. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu atteikt lidojumu atļaujas izsniegšanu, ja:

10.1. nav derīgs vai nav iesniegts kāds no šo noteikumu 6.2., 6.3. vai 6.4.apakš­punktā minētajiem dokumentiem (ievērojot šo noteikumu 7.punktā noteikto prasību);

10.2. pilotiem nav atbilstošas kvalifikācijas;

10.3. plānotā lidojuma laikā un maršrutā gaisa telpa ir aizņemta vai nav pieejama drošības apsvērumu dēļ.

11. Lidojumus ar aerostatu atļauts veikt, ja:

11.1. aerostats aprīkots ar:

11.1.1. ražotāja noteikto minimālo aprīkojumu;

11.1.2. transponderu (gaisa satiksmes kontroles radara sistēmas sastāvdaļa, kas izvietota uz gaisa kuģa un, saņemot zemes radara signālu, automātiski raida speciālu kodētu atbildes signālu), ja lidojumu plānots veikt gaisa telpas zonās, kur prasība lietot transponderu ir obligāta atbilstoši normatīvajiem aktiem par gaisa telpas izmantošanu;

11.1.3. ugunsdzēšamo aparātu;

11.1.4. skābekļa aprīkojumu, ja lidojuma augstums ir lielāks nekā 3000 metru (10000 pēdu) ilgāk par 30 minūtēm;

11.1.5. aeronavigācijas ugunīm atbilstoši Regulas Nr. 923/2012 pielikuma SERA. 3215. punktā minētajām prasībām;

11.2. meteoroloģiskie apstākļi atbilst Regulas Nr. 923/2012 pielikuma SERA. 5001. punktā minētajām prasībām un vēja ātrums nav lielāks par aerostata lidojumu un tehniskās apkopes rokas­grāmatā noteikto.

(Grozīts ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.703)

12. Lidojumus ar aerostatu nakts laikā veic, ievērojot Regulas Nr. 923/2012 pielikuma SERA. 5005. punkta "c" apakšpunktā minētās prasības.

(MK 19.11.2014. noteikumu Nr.703 redakcijā)

13. (Svītrots ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.703)

14. Lidojumu laikā aerostatus ekspluatē atbilstoši Regulas Nr. 923/2012 pielikuma SERA. 5005. punktā minētajiem vizuālo lidojumu noteikumiem un 1944. gada 7. decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 6. pielikumā minē­tajiem gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem, kā arī gaisa kuģa ekspluatācijas rokasgrāmatā noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.703)

15. Nosakot aerostata pacelšanās laukumu, aerostata kapteinis:

15.1. ievēro aerostata ražotāja lidojumu rokasgrāmatā noteiktās prasības;

15.2. nodrošina, ka personas, kas nav saistītas ar aerostata lidojumu, aero­stata sagatavošanās un pacelšanās laikā atrodas ne mazāk kā 20 metru attā­lumā no tā;

15.3. nodrošina, ka aerostata pacelšanās laikā tā tuvumā neatrodas šķēršļi, kas var apdraudēt lidojuma drošību.

(Grozīts ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.703)

16. Aerostata kapteinis pirmslidojuma apskatē pārliecinās, vai:

16.1. aerostatam ir veikta tehniskā apkope saskaņā ar izgatavotāja izstrā­dāto tehniskās apkopes dokumentāciju;

16.2. ir šādi dokumenti vai to kopijas:

16.2.1. gaisa kuģa reģistrācijas apliecība;

16.2.2. gaisa kuģa standarta vai speciālā apliecība par derīgumu lido­jumiem un lidojumu atļauja (ja nepieciešams);

16.2.3. gaisa kuģa ekspluatācijas rokasgrāmata, kā arī aerostata lidojumu un tehniskās apkopes rokasgrāmata;

16.2.4. gaisa kuģa lidojumu reģistrācijas žurnāls;

16.2.5. apdrošināšanas polises atbilstoši likuma “Par aviāciju111.pantā noteiktajām prasībām;

16.3. viņam un otram pilotam (ja tāds ir) ir derīga pilota apliecība ar atbilstošām kvalifikācijas atzīmēm un veselības stāvokļa atbilstību apliecinošs dokuments, kā arī personu apliecinošs dokuments;

16.4. aerostatā ir aero­na­vigācijas kartes (shēmas, plāni) visam lidojuma maršrutam (paredzot arī iespējamās novirzes no maršruta);

16.5. aerostata pasažieri ir instruēti par šādiem drošības notei­kumiem:

16.5.1. gaisa kuģa iekārtojums;

16.5.2. drošības jostu lietošana;

16.5.3. glābšanas vestes lietošana;

16.5.4. skābekļa aprīkojuma izvietojums un lietošana;

16.5.5. avārijas aprīkojums;

16.5.6. rīcība iespējamā avārijas situācijā;

16.6. krava (aerostatā esošie priekšmeti) ir novietota un nostiprināta atbilstoši gaisa kuģa ekspluatācijas rokasgrāmatā noteiktajai kārtībai;

16.7. uzpildīts nepieciešamais celtspējas resursu daudzums:

16.7.1. plānotā lidojuma maršruta veikšanai;

16.7.2. rezervei 30 minūšu ilgam lidojumam dirižabļiem un 15 minūšu ilgam lidojumam gaisa baloniem;

16.8. ir saņemta informācija par meteoroloģisko apstākļu atbilstību plā­notā lidojuma veikšanai;

16.9. gaisa kuģī ir attiecīgajam personu skaitam atbilstošs ekipējums:

16.9.1. pirmās palīdzības sniegšanai nepieciešamais medicīnisko mate­riālu komplekts;

16.9.2. glābšanas vestes;

16.9.3. glābšanas plosts (laiva), kas var uzņemt visus aerostatā esošos cilvēkus, ja lidojums plānots virs ūdenskrātuvēm tālāk par 500 metriem no krasta un aerostata grozs pats ūdenī nespēj pildīt glābšanas plosta funkcijas;

16.10. aerostatā ir šķiltavas vai sērkociņi un aizsargcimdi, un to rezerves komplekts.

(Grozīts ar MK 19.11.2014. noteikumiem Nr.703)

17. Lidojumu pārtrauc, ja:

17.1. aerostata kapteinis nespēj ietekmēt aerostata lidojuma virzienu un aerostats lido bīstamā vai aizliegtā virzienā;

17.2. aerostatam lidojuma laikā rodas tehniski sarežģījumi, kas var apdraudēt turpmāko lidojumu;

17.3. mainījušies meteoroloģiskie apstākļi un tie var apdraudēt lidojuma drošību.

18. Aizliegts veikt aerostata pacelšanos vai plānotu nosēšanos, ja netiek nodrošināts atbilstošs attālums (ne mazāk kā 15 metru (50 pēdu)) horizontālā un vertikālā virzienā no jebkura uz zemes vai ūdens virsmas izvietota objekta.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Aerostatu lidojumu veikšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1050Pieņemts: 15.09.2009.Stājas spēkā: 19.09.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 149, 18.09.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
197879
{"selected":{"value":"04.12.2014","content":"<font class='s-1'>04.12.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.12.2014","iso_value":"2014\/12\/04","content":"<font class='s-1'>04.12.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.09.2009","iso_value":"2009\/09\/19","content":"<font class='s-1'>19.09.2009.-03.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.12.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)