Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1007

Rīgā 2009.gada 8.septembrī (prot. Nr.56 13.§)
Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un atgūstami neatbilstoši veiktie izdevumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā sniedz ziņojumus par Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” 2007.–2013.gadam programmu (turpmāk – programma) finansēto projektu (turpmāk – projekts) ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus.

2. Nacionālā atbildīgā iestāde nodrošina līdzdalību programmu uzraudzībā un izvērtēšanā, finanšu kontroles un revīzijas veikšanā, lai nepieļautu un novērstu jebkādas neatbilstības programmu projektu ieviešanā.

3. Nacionālā atbildīgā iestāde ir atbildīga par programmu projektu ieviešanā konstatēto neatbilstību izvērtēšanu, uzskaiti, ziņošanu un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu no finansējuma saņēmēja, kas atrodas Latvijas Republikas teritorijā.

II. Neatbilstības izvērtēšana, uzskaite un ziņošana par konstatēto neatbilstību

4. Jebkura attiecīgās programmas vadībā iesaistītā institūcija un persona var identificēt iespējamu neatbilstību programmu projektu ieviešanā un ziņot par to nacionālajai atbildīgajai iestādei 10 darbdienu laikā no neatbilstības konstatēšanas.

5. Pirmā līmeņa finanšu kontroles institūcija katru ceturksni ziņo nacionālajai atbildīgajai iestādei par kārtējā pārskata periodā konstatētajām neatbilstībām programmu projektu ieviešanā, nosūtot ceturkšņa ziņojumu 10 darbdienu laikā no pārskata perioda beigām.

6. Nacionālajai atbildīgajai iestādei ir tiesības pieprasīt, lai attiecīgās programmas vadībā iesaistītā institūcija un persona septiņu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas iesniedz papīra formā un elektroniska dokumenta veidā vai tikai elektroniska dokumenta veidā informāciju par visām neatbilstībām 2007.–2013.gada Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodā, kas konstatētas līdz informācijas pieprasīšanas dienai.

7. Nacionālā atbildīgā iestāde 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 4., 5. un 6.punktā minētās informācijas saņemšanas izvērtē katru attiecīgās programmas vadībā iesaistītās institūcijas vai personas konstatēto iespējamo neatbilstību.

8. Ja nacionālā atbildīgā iestāde konstatē, ka konkrētais gadījums nav uzskatāms par neatbilstību, nacionālā atbildīgā iestāde septiņu darbdienu laikā par to rakstiski informē attiecīgās programmas vadībā iesaistīto institūciju vai personu, kas sniedza informāciju par iespējamo neatbilstību.

9. Ja nacionālā atbildīgā iestāde konstatē, ka konkrētais gadījums ir uzskatāms par neatbilstību, tā:

9.1. septiņu darbdienu laikā pieņem lēmumu par darbībām konstatētās neatbilstības novēršanai vai par piešķirtā finansējuma atgūšanu, ja finansējuma saņēmējam ir atmaksāti neatbilstoši veiktie izdevumi;

9.2. piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas rakstiski par to informē attiecīgās programmas vadošo iestādi, kas ar finansējuma saņēmēju noslēgusi finansēšanas līgumu par projekta ieviešanu (norāda projekta numuru, nosaukumu, līguma numuru, finansējuma saņēmēju, izdevumu pozīciju un neatbilstoši veikto izdevumu summu, tai skaitā neattiecināmo Eiropas Savienības fondu finansējumu un neattiecināmo nacionālo finansējumu).

10. Nacionālā atbildīgā iestāde nodrošina informācijas uzskaiti par katru neatbilstību, ko nacionālā atbildīgā iestāde vai attiecīgās programmas vadībā iesaistītā institūcija vai persona konstatējusi, un par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu. Informāciju uzskaita nacionālās atbildīgās iestādes izveidotajā neatbilstību uzskaites reģistrā.

11. Nacionālā atbildīgā iestāde var neziņot attiecīgās programmas vadošajai iestādei par konstatēto neatbilstību, par kuru brīvprātīgi ziņo finansējuma saņēmējs, vienlaikus vienojoties ar finansējuma saņēmēju par darbībām neatbilstības novēršanai, ja attiecīgo neatbilstību nav konstatējusi attiecīgās programmas vadībā iesaistītā institūcija, Eiropas Komisija vai cita iestāde, kas veic programmas projekta īstenošanas pārbaudes, un ja neatbilstība ir novēršama, kā arī finansējuma saņēmējam nav atmaksāti neatbilstoši veiktie izdevumi.

12. Nacionālā atbildīgā iestāde sniedz ceturkšņa ziņojumu par neatbilstību Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieviešanā saskaņā ar Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1828/2006), 28.panta 1.punktu un 30.panta 1.punktu (turpmāk – ceturkšņa ziņojums) (pielikums) un saskaņā ar šiem noteikumiem informē par:

12.1. (svītrots ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.967);

12.2. (svītrots ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.967);

12.3. sistēmiskām neatbilstībām, kas var rasties attiecīgās programmas citu projektu ieviešanā;

12.4. aizdomām par krāpšanu vai organizēto noziedzību programmu projektu ieviešanā;

12.5. neatbilstību, par kuru ir pamatotas aizdomas, ka šai neatbilstībai var būt sekas ārpus attiecīgās programmas teritorijas;

12.6. neatbilstību, kura saskaņā ar nacionālās atbildīgās iestādes rīcībā esošo informāciju radusies, izmantojot nelikumīgas metodes, kas iepriekš nav novērotas.

13. Šo noteikumu 12.4.apakšpunktā minētajos gadījumos, kā arī šo noteikumu 12.3.apakšpunktā minētajos gadījumos, ja nav piemērojams šo noteikumu 11.punkts, nacionālā atbildīgā iestāde par katru konstatēto neatbilstību ziņo Eiropas Komisijai un attiecīgās programmas vadošajai iestādei, iesniedzot sākotnējo ceturkšņa ziņojumu elektroniska dokumenta veidā šādos termiņos:

13.1. par kārtējā gada I ceturksni – līdz kārtējā gada 31.maijam;

13.2. par kārtējā gada II ceturksni – līdz kārtējā gada 31.augustam;

13.3. par kārtējā gada III ceturksni – līdz kārtējā gada 30.novembrim;

13.4. par kārtējā gada IV ceturksni – līdz nākamā gada 28.februārim.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.967)

14. (Svītrots ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.967)

15. Ja projektu ieviešanā neatbilstības nav konstatētas, nacionālā atbildīgā iestāde šo noteikumu 13.punktā noteiktajos termiņos rakstiski informē par to Eiropas Komisiju un attiecīgās programmas vadošo iestādi.

16. Saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1828/2006 29.pantu nacionālā atbildīgā iestāde iesniedz ziņojumu par neatbilstībām elektroniska dokumenta veidā steidzamības kārtībā piecu darbdienu laikā no šo noteikumu 7.punktā minētā termiņa, ja:

16.1. saņemta sūdzība par darbību vai bezdarbību, kas rada aizdomas par noziedzīgu nodarījumu programmu projektu ieviešanā;

16.2. konstatētas šo noteikumu 12.5. un 12.6.apakšpunktā minētās neatbilstības.

17. Ja nacionālā atbildīgā iestāde, veicot papildu pārbaudes pasākumus, uzskata attiecīgajā ceturkšņa ziņojumā minēto neatbilstības gadījumu par slēgtu, nacionālā atbildīgā iestāde šo noteikumu 13.punktā noteiktajos termiņos informē par to Eiropas Komisiju un attiecīgās programmas vadošo iestādi. Ceturkšņa ziņojumā norāda pamatojumu, kāpēc neatbilstības gadījums ir uzskatāms par slēgtu.

18. Ja iesniegtajā ceturkšņa ziņojumā iekļauto informāciju ir nepieciešams aktualizēt vai papildināt, nacionālā atbildīgā iestāde nodrošina trūkstošās vai aktualizētās informācijas iekļaušanu nākamā pārskata perioda ceturkšņa ziņojumā.

III. Neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana

19. Ja finansējuma saņēmējs, kura īstenotajā programmas projektā ir konstatēta neatbilstība (neatkarīgi no tās finansējuma apjoma), ir tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona un finansējuma saņēmējam nav atmaksāti neatbilstoši veiktie izdevumi, nacionālā atbildīgā iestāde:

19.1. piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 9.punktā minētā lēmuma pieņemšanas rakstiski informē attiecīgās programmas vadošo iestādi par nepieciešamību ieturēt neatbilstoši veiktos izdevumus no kārtējās veiktās izdevumu atmaksas finansējuma saņēmēja budžetā. Ja finansējuma saņēmējs ir padotības iestāde, informācijas kopiju nosūta tās tiešās valsts pārvaldes iestādes vadītājam, kuras padotībā atrodas attiecīgā iestāde;

19.2. sagatavo un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs iesniedz Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par neatbilstoši veiktajiem un ieturētajiem izdevumiem (norāda programmas un projekta numuru un nosaukumu, finansējuma saņēmēju, kopējo neatbilstoši veikto izdevumu kopsummu un tās sadalījumu pa finansēšanas avotiem).

(Grozīts ar MK 14.06.2011. noteikumiem Nr.444)

20. Ja nav iespējams nodrošināt neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu atbilstoši šo noteikumu 19.punktam vai ja finansējuma saņēmējam ir atmaksāti veiktie izdevumi:

20.1. nacionālā atbildīgā iestāde sagatavo un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs iesniedz Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par nepieciešamību atmaksāt neatbilstoši veiktos izdevumus attiecīgās programmas budžetā (norāda programmas un projekta numuru un nosaukumu, finansējuma saņēmēju, kopējo neatbilstoši veikto izdevumu kopsummu un tās sadalījumu pa finansēšanas avotiem, kā arī atmaksāšanas termiņu);

20.2. Ministru kabinets pieņem lēmumu par valsts budžeta līdzekļu novirzīšanu neatbilstoši veikto izdevumu atmaksāšanai;

20.3. tiešās valsts pārvaldes iestāde 10 dienu laikā pēc šo noteikumu 20.2.apakš­punktā minētā Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas iesniedz Valsts kasē maksājuma uzdevumu par finanšu līdzekļu atmaksāšanu attiecīgās programmas sertifikācijas iestādes programmas budžeta kontā. Maksājuma uzdevuma kopiju nosūta nacionālajai atbildīgajai iestādei.

(Grozīts ar MK 14.06.2011. noteikumiem Nr.444)

21. Ja finansējuma saņēmējs, kura īstenotajā programmas projektā ir konstatēta neatbilstība, nav tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona, nacionālā atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 9.punktā minētā lēmuma pieņemšanas rakstiski informē attiecīgās programmas vadošo iestādi un finansējuma saņēmēju par nepieciešamību ieturēt neatbilstoši veiktos izdevumus no kārtējās veikto izdevumu atmaksas finansējuma saņēmēja budžetā.

22. Ja nav iespējams nodrošināt neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu at­bil­stoši šo noteikumu 21.punktam vai ja finansējuma saņēmējam ir atmak­sāti veiktie izdevumi, nacionālā atbildīgā iestāde saskaņā ar Eiropas Savie­nī­bas struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu vadības li­kuma 22.pantu vienojas ar finansējuma saņēmēju civiltiesiskajā kārtībā par neat­bilstoši veikto izdevumu atmaksāšanu. Ja 20 darbdienu laikā pēc šo notei­kumu 9.punktā minētā lēmuma par piešķirtā finansējuma atgūšanu pieņemšanas nevar panākt vienošanos par neatbilstoši veikto izdevumu atmaksāšanu, nacionālā atbildīgā iestāde izdod administratīvo aktu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu un triju darbdienu laikā iesniedz to finansējuma saņēmējam. Administratīvā akta kopiju nosūta attiecīgās programmas vadošajai iestādei.

23. Ja nacionālā atbildīgā iestāde izdod šo noteikumu 22.punktā minēto administratīvo aktu un finansējuma saņēmējs neatbilstoši veiktos izdevumus nespēj atmaksāt administratīvajā aktā noteiktajā termiņā:

23.1. finansējuma saņēmējs triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 22.punktā minētā administratīvā akta saņemšanas rakstiski informē nacionālo atbil­dīgo iestādi par nepieciešamību mainīt administratīvā akta izpildei noteikto termiņu un pamato to;

23.2. nacionālā atbildīgā iestāde pēc šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas piecu darbdienu laikā izvērtē iesniegto informāciju un, ja informācija tiek atzīta par pamatotu, izdod administratīvo aktu par termiņa pagarināšanu, rakstiski informējot par to finansējuma saņēmēju, un administratīvā akta kopiju nosūta pa pastu attiecīgās programmas vadošajai iestādei.

24. Finansējuma saņēmējs triju darbdienu laikā pēc neatbilstoši veikto izdevumu atmaksāšanas informē nacionālo atbildīgo iestādi par neatbilstoši veikto izdevumu atmaksāšanu attiecīgās programmas sertifikācijas iestādes programmas budžeta kontā, iesniedzot maksājuma uzdevuma kopiju. Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, nacionālā atbildīgā iestāde uzskata konkrēto neatbilstības gadījumu par slēgtu un izdara attiecīgu ierakstu šo noteikumu 10.punktā minētajā reģistrā.

25. Šo noteikumu 20. un 21.punktā minētajā gadījumā par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas datumu uzskata datumu, kad neatbilstoši veikto izdevumu summa ir atmaksāta attiecīgās programmas sertifikācijas iestādes programmas budžeta kontā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 8.septembra noteikumiem Nr.1007

(Pielikums grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.967)

KN1007-PIEL1_PAGE_1.JPG (133337 bytes)

KN1007-PIEL1_PAGE_2.JPG (166363 bytes)

KN1007-PIEL1_PAGE_3.JPG (193386 bytes)

KN1007-PIEL1_PAGE_4.JPG (162758 bytes)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1007Pieņemts: 08.09.2009.Stājas spēkā: 12.09.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 145, 11.09.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
197444
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"18.06.2011","iso_value":"2011\/06\/18","content":"<font class='s-1'>18.06.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.09.2009","iso_value":"2009\/09\/12","content":"<font class='s-1'>12.09.2009.-17.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"