Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.971

Rīgā 2009.gada 25.augustā (prot. Nr.54 41.§)
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.2.1.aktivitāti “Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpo­jumi” papildinājuma 3.3.prioritātes “Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana” 3.3.2.pasākuma “Ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstība” 3.3.2.1.aktivitāti “Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. atbildīgo iestādi;

1.3. projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.4. prasības projekta iesniedzējam.

2. Aktivitātes mērķis ir Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizēšana un integrācija Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā, pasažieru pārvadājumu kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana Rīgā un ārpus Rīgas, ieviešot jaunas tehnoloģijas, attīstot ritošo sastāvu (tai skaitā modernizējot elektrovilcienu un dīzeļvilcienu ritošo sastāvu – iegādājoties jaunus vilcienus vai renovējot esošos) un infrastruktūru, tādējādi atslogojot Rīgas ielu tīklu un tiltus, vienlaikus samazinot apkārtējās vides piesārņojumu, ko rada autotransports.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.588 redakcijā)

3. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

4. Kopējais aktivitātei pieejamais Kohēzijas fonda finansējums ir 30 591 635 euro. Valsts budžeta finansējuma apmērs attiecināmajām izmaksām ir 2 294 381 euro.

(MK 19.05.2015. noteikumu Nr.237 redakcijā)

4.1 Aktivitātei pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 4. punktā minēto Kohēzijas fonda finansējumu, ir 4 492 476 euro. Aktivitātei pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 4. punktā minēto valsts budžeta finansējumu attiecināmajām izmaksām, ir 792 790 euro.

(MK 19.05.2015. noteikumu Nr.237 redakcijā)

5. Projektam, kas paredz vilcienu ritošā sastāva renovēšanu, minimālais nacionālais publiskais finansējums ir 2 294 381 euro no šo noteikumu 4. punktā minētā valsts budžeta finansējuma attiecināmajām izmaksām un 792 790 euro no šo noteikumu 4.1 punktā minētā saistību apjoma, kas pārsniedz šo noteikumu 4. punktā minēto valsts budžeta finansējumu attiecināmajām izmaksām. Projektam, kas paredz vilcienu ritošā sastāva renovēšanu, maksimālais Kohēzijas fonda finansējuma apjoms ir 17 493 967 euro no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

(MK 19.05.2015. noteikumu Nr.237 redakcijā)

6. Projektam, kas paredz valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras attīstīšanu, Kohēzijas fonda finansējums ir 100 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

(MK 19.05.2015. noteikumu Nr.237 redakcijā)

6.1 Ja aktivitātes ietvaros kādā projektā ir konstatēta neatbilstība vai tiek lauzts līgums par projekta īstenošanu, attiecīgais finansējums neatbilstoši veikto izdevumu apmērā vai atbilstoši summai, kas paredzēta līguma laušanas gadījumā, nevar tikt novirzīts jaunu projektu īstenošanai un papildu darbību finansēšanai īstenojamā projekta ietvaros.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.588 redakcijā)

II. Atbildīgā iestāde un projekta iesniedzējs

7. Aktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas veic Satiksmes ministrija. Atbildīgā iestāde:

7.1. īsteno starpniekinstitūcijas funkcijas un atbilstoši kompetencei nodro­šina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 4.punktā minētais aktivitātes īstenošanai pieejamais Kohēzijas fonda finansējums;

7.2. uzrauga pieejamā Kohēzijas fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes un projekta līmenī, kontrolējot projektu finansēšanas plānu izpildi.

8. Projekta iesniedzējs aktivitātes ietvaros ir valsts kapitālsabiedrība, kura saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumus regulējošiem normatīvajiem aktiem sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālajos starppilsētu nozīmes dzelzceļa maršrutos, vai valsts kapitālsabiedrība, kas pārvalda valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru.

9. Valsts kapitālsabiedrība, kas pārvalda valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru, var būt projekta iesniedzēja tikai tad, ja tiek īstenots publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras projekts.

III. Projekta atbalstāmās unneatbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

10. Projekta ietvaros atbalstāmā darbība ir dzelzceļa pasažieru apkalpošanai paredzētās infrastruktūras un ritošā sastāva modernizācija un renovācija.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.588 redakcijā)

11. Projekta attiecināmās izmaksas ir šādas:

11.1. izmaksas, kas saistītas ar esošo dīzeļvilcienu un elektrovilcienu ritošā sastāva modernizāciju un renovāciju, tai skaitā:

11.1.1. projekta dokumentācijas sagatavošanas izmaksas:

11.1.1.1. inženierizpētes izmaksas;

11.1.1.2. tehniski ekonomiskā pamatojuma izmaksas, tai skaitā izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādes izmaksas;

11.1.1.3. ar ietekmes uz vidi novērtējumu saistītās dokumentācijas izstrādes izmaksas;

11.1.2. dīzeļvilcienu un elektrovilcienu ritošā sastāva renovācijas darbu izmaksas;

11.1.3. ar pasažieru apkalpošanu un piekļuvi saistītā dīzeļvilcienu un elektrovilcienu aprīkojuma iegādes izmaksas;

11.1.4. dīzeļvilcienu un elektrovilcienu ritošā sastāva sertifikācijas izmaksas;

11.2. izmaksas, kas saistītas ar valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras attīstīšanu, tai skaitā:

11.2.1. projekta dokumentācijas sagatavošanas izmaksas:

11.2.1.1. inženierizpētes izmaksas;

11.2.1.2. tehniski ekonomiskā pamatojuma izmaksas, tai skaitā izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādes izmaksas;

11.2.1.3. ar ietekmes uz vidi novērtējumu saistītās dokumentācijas izstrādes izmaksas;

11.2.2. valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras būvniecības izmaksas:

11.2.2.1. projektēšanas izmaksas;

11.2.2.2. būvprojekta ekspertīžu izmaksas;

11.2.2.3. būvdarbu, nepieciešamo būvmateriālu, drošības un informācijas tehnoloģiju iegādes izmaksas, tai skaitā ar dzelzceļa infrastruktūru saistīto biļešu tirdzniecības sistēmas iekārtu iegādes izmaksas;

11.2.2.4. būvniecības uzraudzības izmaksas;

11.2.2.5. autoruzraudzības izmaksas;

11.2.3. izdevumi projekta īstenošanai nepieciešamās zemes iegādei, ja tie nepārsniedz 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

11.3. ar projekta darbībām tieši saistītas obligātās publicitātes izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasībām;

11.4. pievienotās vērtības nodoklis, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā;

11.5. izdevumi neparedzētiem gadījumiem, bet ne vairāk kā piecu procentu apmērā no kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.588 redakcijā)

11.1 Projekta tiešās attiecināmās izmaksas minētas šo noteikumu 11.1.2., 11.1.3., 11.1.4., 11.2.2. un 11.2.3.apakšpunktā.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.588 redakcijā)

11.2 Šo noteikumu 11.1.1.apakšpunktā minētās izmaksas nepārsniedz 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.588 redakcijā)

11.3 Šo noteikumu 11.2.1., 11.2.2.4. un 11.2.2.5.apakšpunktā minētās izmaksas kopā nepārsniedz piecus procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.588 redakcijā)

11.4 Šo noteikumu 11.2.2.3.apakšpunktā minētās izmaksas, kas saistītas ar pasažieru apkalpošanai paredzēto ēku rekonstrukciju un renovāciju, nepārsniedz 10 procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.588 redakcijā)

12. Projekta neattiecināmās izmaksas ir šādas:

12.1. izmaksas, kas pārsniedz apstiprinātajā projekta iesniegumā paredzēto attiecināmo izmaksu apmēru;

12.2. izmaksas, kas nav pamatotas ar atbilstošiem attaisnojuma dokumen­tiem;

12.3. citas ar projekta īstenošanu nedalāmi saistītās izmaksas.

13. Projekta izdevumos var iekļaut tikai šo noteikumu 11. un 12.punktā minētās izmaksas. Projekta izdevumos neiekļauj administratīvās izmaksas.

13.1 Izmaksas, ko Kohēzijas fonda projekta ietvaros finansējuma saņēmējs veic pēc 2015. gada 31. decembra, pilnā apmērā tiek segtas no finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 783 redakcijā)

14. Projekta īstenošanā radušās neattiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējs sedz no saviem līdzekļiem.

14.1 Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros radušās izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst kārtībai, kādā īsteno projektu, un radušās ne agrāk kā 2006.gada 24.oktobrī.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.588 redakcijā)

14.2 Projektu īsteno līdz 2015.gada 31.decembrim.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.588 redakcijā)

IV. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana, projektu iesniegumu iesniegšana un projekta iesnieguma veidlapa

15. Atbildīgā iestāde uzaicina šo noteikumu 8.punktā minēto projekta iesniedzēju iesniegt šiem noteikumiem atbilstošu projekta iesniegumu.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.588 redakcijā)

16. Ja ar šo noteikumu 15.punktā minēto projekta iesniegumu nav apgūts viss aktivitātē pieejamais finansējums, atbildīgā iestāde var rīkot turpmākās projektu iesniegumu atlases kārtas par atlikušo finansējumu.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.588 redakcijā)

17. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz atbildīgajā iestādē tās norādītajā termiņā, kas nav īsāks par 30 dienām.

18. (Svītrots ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.588)

19. Projekta iesniegumu sagatavo atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai (1.pielikums).

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.588 redakcijā)

20. Projekta iesniegumu iesniedz pa pastu, elektroniski vai personīgi.

21. Projekta iesniegumu papīra dokumenta veidā iesniedz divos eksem­plāros (viens oriģināls un viena kopija) un tam pievieno projekta iesnieguma elektronisko versiju uz datu nesēja (tajā ievietojamie dokumenti noformējami MS Word, MS Excel formātā).

22. Projekta iesniegumu elektroniski iesniedz elektroniska dokumenta veidā atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem. Projekta iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, apliecina ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām un nosūta uz elektroniskā pasta adresi investicijas@sam.gov.lv.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.588)

23. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumam pievieno šādus pavaddokumentus:

23.1. kredītiestādes garantijas vēstules kopiju vai projekta iesniedzēja apliecinājumu, ka līdzfinansējumam var tikt piesaistīti kredītresursi vai resursi ir pietiekami;

23.2. projekta vadības personāla dzīvesgaitas aprakstus (CV), kas apliecina, ka personālam ir atbilstoša pieredze un pietiekama projekta vadības kapacitāte, profesionālās un tehniskās zināšanas;

23.3. tehniski ekonomisko pamatojumu, kurā ietverti projekta izmaksu un ieguvumu analīzes aprēķini un jutīguma un risku analīzes aprēķini, kā arī aprēķinus pamatojošus dokumentus;

23.4. Uzņēmumu reģistra izsniegtas projekta iesniedzēja reģistrācijas apliecības kopiju;

23.5. dokumentus, kas apliecina, ka infrastruktūra, kurā tiek veiktas investīcijas, atrodas projekta iesniedzēja īpašumā vai valdījumā;

23.6. finanšu pārskatus par pēdējiem trim pārskata periodiem, no kuriem pēdējais finanšu pārskats nav vecāks par trim mēnešiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;

23.7. Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu;

23.8. citu informāciju, kas, pēc projekta iesniedzēja uzskatiem, ir būtiska lēmuma pieņemšanai (piemēram, aprēķini, kartes, shēmas).

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.588 redakcijā)

V. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un kritēriji

24. Aktivitātes ietvaros iesniegtā projekta iesnieguma vērtēšanu nodrošina atbildīgās iestādes izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā iekļauj Satiksmes ministrijas pārstāvjus. Komisijas sastāvu apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs. Vadošās iestādes pārstāvjiem ir tiesības piedalīties komisijas sēdēs novērotāja statusā.

25. Komisijas darbību reglamentē atbildīgās iestādes vadītāja apstiprināts nolikums.

26. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

27. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem vērtē ar “Jā” (atbilst) vai “Nē” (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem vērtē ar “Jā” (atbilst) vai “Nē” (neatbilst) vai piešķirot noteiktu punktu skaitu.

28. Lai noteiktu kopējo punktu skaitu šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā minētajos kritērijos, iegūto punktu skaitu katrā kritērijā reizina ar kritērija īpatsvara procentam atbilstošu skaitli.

29. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 4.punktā minētajam vērtēšanas kritērijam vērtē ar “Jā” (atbilst) vai “Nē” (neatbilst).

VI. Lēmuma pieņemšana

30. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina, ja tas atbilst visiem šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem vērtēšanas kritērijiem.

31. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ja projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kas pieļauj projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

32. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu noraida, ja tas neatbilst kādam no šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kas nepieļauj projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

33. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam.

34. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina 15 darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas.

35. Piecu darbdienu laikā pēc nosacījumu izpildi apliecinošo dokumentu saņemšanas komisija izvērtē lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi.

36. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, projekta iesniegums ir uzskatāms par apstiprinātu un atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 35.punktā minētā termiņa beigām nosūta projekta iesniedzējam pozitīvu atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi.

37. Ja lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti vai nav izpildīti šo noteikumu 34.punktā minētajā termiņā vai šo noteikumu 35.punktā minētais atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs, projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu, un atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 35.punktā minētā termiņa beigām nosūta projekta iesniedzējam negatīvu atzinumu.

38. Līgumā par projekta īstenošanu, kas noslēgts starp atbildīgo iestādi un finansējuma saņēmēju, atbildīgā iestāde norāda iepirkuma procedūras uzsākšanas termiņu (ja iepirkuma procedūra nav uzsākta agrāk) un maksājuma pieprasījuma sagatavošanas un Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēja izdevumu atmaksas veidu. Maksājuma pieprasījumu sagatavo un izdevumus atmaksā Eiropas Savienības vienotajā valūtā.

(Grozīts ar MK 19.05.2015. noteikumiem Nr.237)

39. Pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas atbildīgā iestāde, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšana un izdevumu deklarācijas sagatavošana.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.588 redakcijā)

40. Projektam, kurš nebūs pilnībā pabeigts līdz Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 56. panta 1. punktā noteiktajam termiņam, jābūt pilnībā pabeigtam, nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu, līdz 2016. gada 20. septembrim.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 783 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 415)

41. Atbildīgā iestāde projektam, kas minēts šo noteikumu 40. punktā, atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību veic noslēguma maksājumu pirms projekta mērķu sasniegšanas.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 783 redakcijā)

42. Finansējuma saņēmējam, īstenojot šo noteikumu 40. punktā minēto projektu, ir pienākums:

42.1. līdz projekta pabeigšanas un mērķa sasniegšanas dienai reizi mēnesī līdz piecpadsmitajam datumam, sākot ar 2016. gada 1. jūliju, iesniegt izskatīšanai atbildīgajā iestādē informāciju par projekta ieviešanas progresu un mērķa sasniegšanas riskiem, kā arī rīcības plānu to novēršanai;

42.2. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus, atmaksāt izdevumus, kas veikti projekta ietvaros, ja šo noteikumu 40. punktā noteiktajā termiņā netiek sasniegts projekta mērķis.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 783 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 415)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.971

(Pielikums MK 13.08.2013. noteikumu Nr.588 redakcijā)

A daļa

Kohēzijas fonda
projekta iesnieguma veidlapa

Projekta nosaukums:
Darbības programmas 2007.–2013.gadam nosaukums:

3. Infrastruktūra un pakalpojumi.

Prioritātes numurs un nosaukums:

3.3. Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana.

Pasākuma numurs un nosaukums:

3.3.2. Ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstība

Aktivitātes numurs un nosaukums:

3.3.2.1. Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība

Apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

N/A

Projekta iesniedzējs:

Aizpilda atbildīgā iestāde:

Projekta identifikācijas Nr.:
Projekta iesniegšanas datums:

Projektu atlases veids:

ierobežota atklāta

1. Sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju

Projekta iesniedzējs:

1.1. Nosaukums:
1.2. Reģistrācijas numurs:
1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:
1.4. Juridiskā adrese:Iela, mājas Nr.
Pilsēta, rajons
Valsts
Pasta indekss

1.5. Kontaktpersonas:

Tālrunis:

Fakss:

E-pasts:

Atbildīgā persona:

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Kontaktpersona:

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

1.6. Projekta iesniedzēja tips:

Kods

Nosaukums

X

I-8

Valsts akciju sabiedrība

1.7. Projekta iesniedzēja Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kods (lūdzam ierakstīt atbilstošo):

kods

nosaukums

2. Sadaļa – Projekta apraksts

2.1. Projekta mērķis un kopsavilkums par Kohēzijas fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām (minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par Kohēzijas fonda projekta iesniegumu):

2.2. Projekta īstenošanas vieta (lūdzam aizpildīt tabulu):

Projekta īstenošanas vietas adrese (ja iespējams norādīt):

Pašvaldība:

Plānošanas reģions (atzīmēt):Zemgales plānošanas reģions
Vidzemes plānošanas reģions
Rīgas plānošanas reģions
Kurzemes plānošanas reģions
Latgales plānošanas reģions

2.3. Projekta klasifikācija (lūdzam norādīt projekta saturam atbilstošo Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kodu):

kods

nosaukums

2.4. Projekta nepieciešamības pamatojums, konstatētās problēmas apraksts un problēmas risinājumi:

2.4.1. Vai projekta ietvaros ir paredzēta Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizēšana un integrācija Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā? (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

jā;

nē.

Ja atbilde ir "jā", lūdzam sniegt skaidrojumu, kādā veidā paredzēts īstenot dzelzceļa pasažieru apkalpošanai paredzētās infrastruktūras un ritošā sastāva modernizāciju:

2.4.2. Vai projekta ietvaros ir plānota pasažieru pārvadājumu kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana, ieviešot jaunas tehnoloģijas, attīstot ritošo sastāvu un infrastruktūru? (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

jā;

nē.

Ja atbilde ir "jā", lūdzam sniegt skaidrojumu, kādā veidā tiks nodrošināta pasažieru pārvadājumu kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana, ieviešot jaunas tehnoloģijas, attīstot ritošo sastāvu un infrastruktūru:

2.4.3. Vai projekta īstenošanas rezultātā tiks ieviestas jaunas tehnoloģijas un attīstīts ritošais sastāvs vai infrastruktūra, tādejādi atslogojot Pierīgas autoceļus, Rīgas ielu tīklu un tiltus, vienlaicīgi samazinot apkārtējās vides piesārņojumu, ko rada autotransports. (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

jā;

nē.

Ja atbilde ir "jā", lūdzam sniegt skaidrojumu, kādā veidā projekts nodrošinās Pierīgas autoceļu un Rīgas ielu un tiltu atslogojumu, samazinās apkārtējās vides piesārņojumu un vides piesārņojuma risku:

2.5. Aprakstīt projekta atbilstību aktivitātes mērķim - Rīgas piepilsētas dzelzceļa pasažieru pārvadājumu sistēmas modernizēšana un integrācija Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā, pasažieru pārvadājumu kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana Rīgā un ārpus Rīgas, ieviešot jaunas tehnoloģijas, attīstot ritošo sastāvu (tai skaitā modernizējot elektrovilcienu un dīzeļvilcienu ritošo sastāvu– iegādājoties jaunus vilcienus vai renovējot esošos) un infrastruktūru, tādējādi atslogojot Rīgas ielu tīklu un tiltus, vienlaikus samazinot apkārtējās vides piesārņojumu, ko rada autotransports.

2.6. Vai ir veikta projekta īstenošanas variantu analīze un piedāvāts tāds projekta risinājums, kurš nodrošina maksimālu pasažieru plūsmas novirzīšanu no privātā autotransporta vai komerctransporta uz dzelzceļa transportu (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

jā;

nē.

Ja atbilde ir "jā", lūdzam sniegt skaidrojumu, cik projekta īstenošanas varianti analizēti, kā arī aprakstīt, kāpēc tieši šis projekta risinājums nodrošinās maksimālu pasažieru plūsmas novirzīšanu no privātā autotransporta vai komerctransporta uz dzelzceļa transportu, salīdzinot to ar citiem variantiem.

2.7. Vai projekta īstenošanas rezultātā tiks attīstīta valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra? (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

jā;

nē.

Ja atbilde ir "jā", lūdzam sniegt projekta tehnisko parametru raksturojumu un projekta gatavības stadiju:

2.8. Aprakstīt plānotās projekta aktivitātes:

Nr.

Aktivitātes nosaukums

Aktivitātes īss apraksts

2.9. Sasniedzamie rezultāti aktivitāšu ietvaros:

Aktivitātes Nr.*

Projekta aktivitātes nosaukums

Rezultāts

Rezultāts skaitliskā izteiksmē

Skaits

Mērvienība

*Aktivitātēm jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (B daļa) norādītajām. Vienai aktivitātei var būt vairāki rezultāti.

2.10. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji (lūdzam aizpildīt tabulas):

2.10.1. Iznākuma rādītāji (Modernizēto 3 vagonu un 4 vagonu dīzeļvilcienu un elektrovilcienu skaits, izbūvētie peroni un labiekārtotās stacijas teritorijas):

Nr.

Rādītāja nosaukums*

Skaits

Mērvienība

1.

2.

3.

2.10.2. Rezultāta rādītāji:

Nr.

Rādītāja nosaukums

Skaits

Mērvienība

1.

2.

3.

3. Sadaļa – Projekta īstenošana

3.1. Raksturot projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības shēmu:

3.2. Raksturot projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības shēmai nepieciešamos resursus (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze):

3.3. Raksturot projekta vadības personāla pieredzi, projekta vadības kapacitāti, profesionālās un tehniskās zināšanas:

3.4. Norādīt projekta pabeigšanas datumu (norādīt gadu un mēnesi; lai projekts tiktu atbalstīts, projekta īstenošana jāpabeidz līdz 2015.gada31.decembrim):

3.5. Projekta īstenošanas laika grafiks (lūdzu aizpildīt B daļu).

3.6. Projekta rezultātu ilgtspēja - lūdzam aprakstīt, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu ilgtspēja vismaz 20 gadus pēc projekta īstenošanas:

3.7. Projekta uzturēšana – lūdzam aprakstīt, kā tiks nodrošināta objekta uzturēšana vismaz 20 gadus pēc projekta īstenošanas:

3.8. Vai objekts, kurā paredzēts veikt investīcijas, atrodas projekta iesniedzēja īpašumā vai valdījumā vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas, ja projekta īstenošana paredz dzelzceļa infrastruktūras modernizāciju? (kritēriju piemēro, ja projekta īstenošana paredz dzelzceļa infrastruktūras modernizāciju). (lūdzam atzīmēt atbilstošo, ja attiecināms):

jā;

nē.

3.9. Vai iegādātie pamatlīdzekļi paliks iesniedzēja īpašumā vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas? (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

jā;

nē.

3.10. Vai īstenojot projektu, tiks ņemtas vērā Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības dzelzceļa jomā? (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

jā;

nē.

4. sadaļa – Publicitāte

4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi:

Plāksne telpās
Preses relīzes
Informēšana masu medijos
Lielformāta informācijas stendi
Informācijas plāksnes
Informācija mājas lapā internetā
Citi (lūdzu norādīt)

4.2. Raksturot pasākumus, kas tiks īstenoti, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības attiecībā uz projekta publicitāti:

5. sadaļa - saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

5.1. Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti "Informācijas sabiedrība"

Vai īstenojot projektu ir paredzēti pasākumi horizontālās prioritātes "Informācijas sabiedrība" veicināšanai (piemēram, informācijas sistēmu izveide dzelzceļa stacijās, elektroniskā biļešu rezervēšanas sistēma)? (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

jā;

nē.

Lūdzam raksturot, kādi pasākumi tiks veikti horizontālās prioritātes "Informācijas sabiedrība" veicināšanai (ja attiecas):

5.2. Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti "Vienlīdzīgas iespējas"

Vai īstenojot projektu, tiks ņemtas vērā specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides un informācijas pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem? (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

jā;

nē.

Lūdzam raksturot, kādi pasākumi tiks veikti, lai projekta īstenošanas rezultātā nodrošinātu vides un informācijas pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (ja attiecināms):

5.3. Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti "Ilgtspējīga attīstība"

Vai īstenojot projektu, tiks novērsta vai samazināta negatīvā ietekme uz vides kvalitāti. (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

jā;

nē.

Lūdzam raksturot, kādi pasākumi tiks veikti, lai īstenojot projektu tiktu novērsta vai samazināta negatīvā ietekme uz vides kvalitāti:

6. sadaļa - Projekta ietekme uz vidi

6.1. Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu" noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām:

izvērtējums nav nepieciešams;

nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums;

nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums.

6.2 Ja 6.1.punktā norādīts, ka izvērtējums nav nepieciešams, sniegt pamatojumu norādītajai atbilstībai ar atsaucēm uz normatīvajiem aktiem, kas regulē ietekmes uz vidi novērtējuma jomu:

6.3. Ja 6.1.punktā norādīts, ka nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums vai ietekmes uz vidi novērtējums, pievienot raksturojumu*:

* Iesniegumam jāpievieno Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par IVN nepiemērošanu vai atzinumu par IVN noslēguma ziņojumu.

7. Sadaļa – Projekta izmaksas un finansēšanas avoti

7.1. Projekta finansēšanas plāns (aizpildīt C daļu).

7.2. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns (aizpildīt. D daļu).

7.3. Projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām izmaksām un to apjomam, projekta izmaksās ietvertas visas projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas, un plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un pamatotas attiecībā pret sagaidāmajiem rezultātiem, atbilst faktiskajām izmaksām nozarē projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

jā;

nē.

7.4. Vai projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi, lai nodrošinātu nacionālo līdzfinansējumu projekta īstenošanai? (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

jā;

nē.

7.5. Vai projektam ir veikta izmaksu un ieguvumu analīze? (atzīmēt atbilstošo):

jā;

nē.

Ja atbilde ir "jā", lūdzam aizpildīt tabulu

Projektu izmaksu un ieguvumu analīzē ir izmantota reālā finansiālā diskonta likme = …%

Projektu izmaksu un ieguvumu analīzē izmantotā sociālā diskonta likme = …%

Projekta ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ENPV =

Projekta ekonomiskā ienesīguma norma ERR=…%

Projekta investīciju finansiālā neto pašreizējā vērtība FNPV/C=…

Projekta investīciju finansiālā ienesīguma norma FRR/C=…%

7.6. Izmaksu - ieguvumu analīzes galvenie secinājumi:

7.7. Vai projektam ir veikta jutīguma un risku analīze? (atzīmēt atbilstošo):

jā;

nē.

8. Sadaļa – Apliecinājums

Es, apakšā parakstījies (-usies),
projekta iesniedzēja

(projekta iesniedzēja nosaukums)

atbildīgā amatpersona,

(vārds, uzvārds)

(amata nosaukums)

apliecinu, ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi,

(dd/mm/gggg)

• projekta iesniedzējam ir atbilstošs juridiskais statuss;

• projekta iesniedzējam ir atbilstošs pamatdarbības veids;

• Projekta iesniedzējam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, projekta iesniedzējs neatrodas sanācijas procesā, tam netiek veikta bankrota procedūra, nav piemērots izlīgums vai tā saimnieciskā darbība nav izbeigta, vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā, kā arī saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu finanšu pārskatiem tam nav novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes;

• projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

• Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma vai Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (ja projekta iesniedzējs ir privāto tiesību juridiska persona) par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu;

• projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Kohēzijas fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

• nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu noteiktajos termiņos;

• projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, kā arī projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros;

• projekta apstiprinājuma gadījumā projekta iesniegums netiks iesniegts finansēšanai vai līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem;

• projekts neatbilst komercdarbības atbalsta kontroli reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajām atbalsta pazīmēm.

Apņemos nodrošināt nacionālo finansējumu no saviem līdzekļiem projekta izmaksu pieauguma gadījumā.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Kohēzijas fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu plānotais Kohēzijas fonda finansējums (kārtējam gadam vai plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā pret projekta iesniedzēju var tikt uzsāktas administratīva un finansiāla rakstura sankcijas.

Apliecinu, ka projekta realizācijai nepieciešamā zeme ir manā īpašumā vai valdījumā būs vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas (attiecas uz infrastruktūras būvniecību vai modernizāciju).

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Paraksts:
Datums:
Zīmoga vieta

Dokumenta rekvizītus "Paraksts", "Datums" un "Zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

B daļa

Projekta īstenošanas laika grafiks:

Atbilstošās aktivitātes Nr. *

Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)

2013

2014

2015

1.**

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

* Jāsakrīt ar 2.5.punkta tabulā norādīto aktivitāšu numuriem.

**Laika grafikā attiecīgā gada kvartāla "lodziņā" norādīt konkrētu aktivitātes uzsākšanas un pabeigšanas mēnesi.

C Daļa

Finansēšanas plāns, LVL:

Gads

Kopējās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

Publiskās izmaksas

Publiskās attiecināmās izmaksas

Privātās attiecināmās izmaksas

KF finansējums

Pārējais finansējums

Attiecināmais valsts budžeta finansējums

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām

Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums

Cits publiskais finansējums (VBP)*

%

%

%

%

%

1=2+3

2

3=4+5

4=6+8+10+12+14

5

6

7=6/3

8

9=8/3

10

11=10/3

12

13=12/3

14

15=14/3

2013

2014

2015

Kopā

D daļa

Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, LVL:

Nr.
p.k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums*

Daudzums

Kopējā summa

Izmaksas

LVL

%

attiecināmās

neattiecināmās

KOPĀ

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām.

Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.971
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

(Pielikums MK 13.08.2013. noteikumu Nr.588 redakcijā)

1. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu (P*, N**)

Jā/Nē

1.1.Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu 

N

1.2.Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā 

N

1.3.Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā 

N

1.4.Projekta iesniegums sagatavots latviešu valodā 

N

1.5.Ir iesniegts projekta iesnieguma oriģināleksemplārs un viena kopija (šis nosacījums neattiecas, ja projekta iesniegums tiek iesniegts elektroniska dokumenta formā) 

P

1.6.Projekta iesnieguma lapas ir numurētas (šis nosacījums neattiecas, ja projekta iesniegums tiek iesniegts elektroniska dokumenta formā) 

P

1.7.Projekta iesnieguma kopija atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (šis nosacījums neattiecas, ja projekta iesniegums tiek iesniegts elektroniska dokumenta formā) 

P

1.8.Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajai projekta iesnieguma veidlapai 

N

1.9.Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts. 

P

1.10.Ja projekta iesniedzējs plāno līdzfinansēt projektu no kredīta līdzekļiem, ir pievienota kredītiestādes garantijas vēstules kopija vai projekta iesniedzēja apliecinājums, ka līdzfinansējumam var tikt piesaistīti arī kredītresursi 

P

1.11.Projekta iesniegumam ir pievienoti visi pielikumi un pavaddokumenti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par aktivitātes īstenošanu 

P

1.12.Projekta iesniegumam ir pievienota projekta iesnieguma elektroniskā versija (pielikumus var nepievienot) (šis nosacījums neattiecas, ja projekta iesniegums tiek iesniegts elektroniska dokumenta formā) 

P

1.13.Projekta iesnieguma finansēšanas plāns un budžeta kopsavilkums ir bez aritmētiskām kļūdām 

P

1.14.Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu 

N

1.15.Projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja paraksttiesīgā persona vai tās pilnvarota persona (ir pievienots pilnvaras apliecinošs dokuments) 

N

1.16.Kohēzijas fonda līdzfinansējuma procentuālais un summārais apjoms ir aprēķināts aritmētiski pareizi 

P

2. Atbilstības kritēriji  
2.1. Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

Jā/Nē

2.1.1.Projekta iesniedzējs ir valsts kapitālsabiedrība, kas pārvalda valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru, vai valsts kapitālsabiedrība, kura saskaņā ar sabiedriskā transporta pakalpojumus regulējošajiem normatīvajiem aktiem sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālos starppilsētu nozīmes dzelzceļa maršrutos 

N

2.1.2.Projekta iesniedzējam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, projekta iesniedzējs neatrodas sanācijas procesā, tam netiek veikta bankrota procedūra, nav piemērots izlīgums, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta, saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā, kā arī saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu finanšu pārskatiem tam nav novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes 

P

2.1.3.Projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu 

P

2.1.4.Projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi, lai nodrošinātu nacionālo līdzfinansējumu projekta īstenošanai 

N

2.1.5.Projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem projekta izmaksu pieauguma gadījumā 

N

2.1.6.Objekts, kurā paredzēts veikt investīcijas, atrodas projekta iesniedzēja īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas (kritēriju piemēro, ja projekta īstenošana paredz dzelzceļa infrastruktūras modernizāciju) 

P

2.1.7.Iegādātie pamatlīdzekļi paliks projekta iesniedzēja īpašumā vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas 

N

2.1.8.Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma vai Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (ja projekta iesniedzējs ir privāto tiesību juridiska persona) par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu 

N

2.2. Projekta atbilstības kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

Jā/Nē

2.2.1.Projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības shēma 

N

2.2.2.Projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības shēmas un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze) 

N

2.2.3.Projekta vadības personālam ir atbilstoša pieredze un pietiekama projekta vadības kapacitāte, profesionālās un tehniskās zināšanas 

P

2.2.4.Projektam ir veikta izmaksu un ieguvumu analīze 

N

2.2.5.Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē ir izmantota reālā finansiālā diskonta likme – 5 procenti 

N

2.2.6.Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē ir izmantota sociālā diskonta likme – 5,5 procenti 

N

2.2.7.Projekta ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV) ir lielāka par 0 

N

2.2.8.Projekta ekonomiskā ienesīguma norma (ERR) ir lielāka par 5,5 procentiem 

N

2.2.9.Projektam ir veikta jutīguma un risku analīze 

N

2.2.10.Projekta īstenošana tiks pabeigta Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajā termiņā 

N

2.2.11.Projekta iesniegums atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajam aktivitātes mērķim 

N

2.2.12.Projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām izmaksām un to apjomam, projekta izmaksās ietvertas visas projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas, un plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un pamatotas attiecībā pret sagaidāmajiem rezultātiem, atbilst faktiskajām izmaksām nozarē projekta iesnieguma iesniegšanas dienā 

P

2.2.13.Projekta iesniegumā ir veikta projekta īstenošanas variantu analīze un piedāvāts tāds projekta risinājums, kurš nodrošina maksimālu pasažieru plūsmas novirzīšanu no privātā autotransporta vai komerctransporta uz dzelzceļa transportu 

N

2.2.14.Projekta iesniegumā plānotie uzraudzības rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi 

N

2.2.15.Projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros 

N

2.2.16.Projekta ietvaros plānotie publicitātes un vizuālās identitātes pasākumi atbilst normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem 

P

2.2.17.Tiks nodrošināta projekta rezultātu ilgtspēja vismaz 20 gadus pēc projekta īstenošanas 

N

2.2.18.Tiks nodrošināta objekta uzturēšana vismaz 20 gadus pēc projekta īstenošanas 

N

2.2.19.Projekta iesniegumā norādītā Kohēzijas fonda atbalsta intensitāte nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteikto Kohēzijas fonda atbalsta intensitāti 

P

2.2.20.Īstenojot projektu, tiks ņemtas vērā Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības dzelzceļa jomā (ja attiecināms) 

N

3. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

Punkti
vai Jā/Nē/N/A

3.1.Projekta ekonomiskā ienesīguma norma (turpmāk – ERR) ir:
P.S. Punkti tiks piešķirti atbilstoši ERR lielumam
 

Punktus piešķir atbilstoši ERR lielumam. Kritērija īpatsvars 95 %

3.2.Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti "Informācijas sabiedrība" (ja attiecināms)* 

Kritērija īpatsvars 5 %

3.2.1.Projektā ir paredzēti pasākumi horizontālās prioritātes "Informācijas sabiedrība" veicināšanai (piemēram, informācijas sistēmu izveide dzelzceļa stacijās, elektroniskā biļešu rezervēšanas sistēma)

3

 
3.2.2.Projektā nav paredzēti pasākumi horizontālās prioritātes "Informācijas sabiedrība" veicināšanai

0

 
3.3.Projektā paredzētas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides un informācijas pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem 

N

3.4.Īstenojot projektu, tiks novērsta vai samazināta negatīvā ietekme uz vides kvalitāti 

N

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJS

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

Jā/Nē

4.1.Projekta iesniegums atbilst 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.8., 1.14., 1.15., 2.1.1., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.7., 2.1.8., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8., 2.2.9., 2.2.10., 2.2.11., 2.2.13., 2.2.14., 2.2.15., 2.2.17., 2.2.18., 2.2.20., 3.3. un 3.4.vērtēšanas kritērijam, kā arī 3.1. un 3.2.vērtēšanas kritērijā kopā saņēmis vismaz 500 punktus 

N

4.2.Sarindojot 4.1.kritērijā ar "Jā" novērtētos projektu iesniegumus dilstošā secībā, sākot ar visvairāk punktu ieguvušo, projektu atlases kārtā projekta iesniegumam pietiek finansējuma 

N

Piezīmes.
1. * Ja kritērijs neatbilst, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.
2. ** Ja kritērijs neatbilst, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.2.1.aktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 971Pieņemts: 25.08.2009.Stājas spēkā: 09.09.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 142, 08.09.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
197133
{"selected":{"value":"01.07.2016","content":"<font class='s-1'>01.07.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2016","iso_value":"2016\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.12.2015","iso_value":"2015\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2015.-30.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.05.2015","iso_value":"2015\/05\/29","content":"<font class='s-1'>29.05.2015.-29.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.08.2013","iso_value":"2013\/08\/30","content":"<font class='s-1'>30.08.2013.-28.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.09.2009","iso_value":"2009\/09\/09","content":"<font class='s-1'>09.09.2009.-29.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"