Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.981

Rīgā 2009.gada 1.septembrī (prot. Nr.55 15.§)
Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 25. punktu un
Epidemioloģiskās drošības likuma 38.panta pirmo daļu
(MK 27.06.2017. noteikumu Nr. 377 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka bērnu nometņu (turpmāk – nometne) organizēšanas un darbības kārtību un higiēnas prasības nometnes organizētājam.

(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 501 redakcijā)

2. Nometne ir mērķtiecīgi organizēts pasākums, kurā vairāk nekā puse dalībnieku ir bērni (turpmāk – dalībnieks) un kas paredzēts, lai saskaņā ar nometnes programmu nodrošinātu dalībnieku saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un sekmētu vispusīgu attīstību.

2.1 Šajos noteikumos noteiktā nometņu organizēšanas un darbības kārtība, izņemot šo noteikumu 10.13. apakšpunkta un 11. punkta nosacījumus, nav attiecināma uz valsts aizsardzības mācības nometnēm.

(MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 237 redakcijā)

3. Pēc diennakts laika, kurā dalībnieks uzturas nometnē, nometnes iedala:

3.1. dienas nometne – nometne bez nakšņošanas;

3.2. diennakts nometne – nometne ar nakšņošanu.

4. Pēc dalībnieku izmitināšanas nometnes iedala:

4.1. nometne telpās;

4.2. nometne ārpus telpām;

4.3. nometnes telpās un ārpus telpām.

5. Pēc dalībnieku sastāva nometnes iedala:

5.1. atvērta nometne – nometne paredzēta jebkuram dalībniekam;

5.2. slēgta nometne – nometne paredzēta konkrētai dalībnieku mērķgrupai.

II. Nometnes organizētājs, tā tiesības un pienākumi

6. Nometni ir tiesības organizēt:

6.1. valsts un pašvaldību institūcijai (turpmāk – institūcija);

6.2. fiziskai personai, ja tā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta komercreģistrā kā individu­ālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs;

6.3. juridiskai personai.

7. Nometnes organizētājs (turpmāk – organizētājs) ir atbildīgs par nometnes organizēšanu un darbību.

8. Pirms nometnes darbības uzsākšanas organizētājs:

8.1. slēdz darba līgumu vai uzņēmuma līgumu, vai līgumu par brīvprātīgo darbu ar nometnes vadītāju un citiem nometnes darbības nodrošināšanai nepieciešamiem darbiniekiem (turpmāk – darbinieki);

8.2. nodrošina nometnes programmas izstrādi un apstiprina to. Programmā ietver nometnes darbības mērķus, uzdevumus, mērķgrupu un citus jautājumus, kurus organizētājs uzskata par būtiskiem;

8.3. nodrošina nometnes darba kārtības noteikumu un drošības noteikumu izstrādi, ņemot vērā diennakts laiku, kurā dalībnieki uzturas nometnē, izmitināšanas veidu un nometnes programmu, un apstiprina minētos noteikumus. Nometnes drošības noteikumos atbilstoši nometnes darbības programmai iekļauj nosacījumus traumu un ievainojumu profilaksei;

8.4. nodrošina nometnes iekšējās kārtības noteikumu izstrādi. Minētajos noteikumos norāda dalībnieku tiesības, pienākumus, atbildību un citus būtiskus jautājumus, kas jāievēro nometnes dalībniekiem, atrodoties nometnē;

8.5. saņem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pozitīvu atzinumu par nometnes vietas atbilstību ugunsdrošības prasībām;

8.6. saņem Veselības inspekcijas pozitīvu atzinumu, ka nometne gatava uzsākt darbību;

8.7. reģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu;

8.8. slēdz rakstisku līgumu ar dalībnieka likumisko pārstāvi par dalībnieka (tai skaitā ārvalstnieka) uzņemšanu nometnē, izņemot nometni akreditētas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes audzēkņiem, kur tā ir noteikta kā izglītības programmas sastāvdaļa un ir noslēgts līgums par profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas apguvi. Līgumā par uzņemšanu nometnē nosaka dalībnieka, likumiskā pārstāvja un organizētāja tiesības un pienākumus. Ja nometnē piedalās dalībnieku (tai skaitā ārvalstnieku) grupa, kurai ir viens likumiskais pārstāvis, rakstisku līgumu ar likumisko pārstāvi slēdz par visiem grupas dalībniekiem kopumā. Ja nometnes dalībnieks kalendāra gada laikā piedalās vairākās viena organizētāja rīkotajās nometnēs, var slēgt vienu līgumu ar dalībnieka likumisko pārstāvi;

8.9. iepazīstina dalībnieka likumisko pārstāvi ar nometnes iekšējās kārtības noteikumiem;

8.10. iesniedz Valsts izglītības satura centra tīmekļvietnē www.nometnes.gov.lv norādīto informāciju par nometnes iekļaušanu vienotajā informācijas sistēmā.

(Grozīts ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 377; MK 05.09.2023. noteikumiem Nr. 501)

9. Šo noteikumu 8.5. un 8.6.apakšpunktā minētais atzinumus nav nepieciešams:

9.1. nometnei ārpus telpām;

9.2. nometnei telpās un ārpus telpām par nometnes darbību ārpus telpām;

9.3. ja attiecīgais atzinums par nometnes norises vietu jau ir un atzinumā noteiktais nometnes rīkošanas termiņš nav beidzies;

9.4. ja mainās nometnes veids no diennakts nometnes uz dienas nometni;

9.5. ja nometnes norises vietā vai objektā, kur paredzēta nometnes norises vieta, attiecīgajā kalendāra gadā ir veiktas pārbaudes saskaņā ar attiecīgās jomas normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar MK 09.06.2020. noteikumiem Nr. 366; MK 05.09.2023. noteikumiem Nr. 501)

10. Nometnes darbības laikā organizētājs nodrošina:

10.1. nometnes programmas īstenošanu;

10.2. neatliekamo medicīnisko palīdzību dalībniekiem, darbiniekiem un nometnes vadītājam;

10.3. iespēju dalībniekiem, darbiniekiem un nometnes vadītājam izsaukt operatīvos dienestus;

10.4. dalībnieku ēdināšanu, ievērojot veselīga uztura ieteikumus un pārtikas apritē noteiktās higiēnas prasības;

10.5. dalībnieku informēšanu un apmācību par ievainojumu un traumu profilakses jautājumiem atbilstoši nometnes darbības programmai;

10.6. vismaz vienu darbinieku (neskaitot saimnieciskos darbiniekus) uz 10 dalībniekiem;

10.7. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, darba aizsardzības, vides aizsardzības un citu prasību ievērošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

10.8. šādas informācijas izvietošanu nometnē ikvienai personai redzamā vietā:

10.8.1. nometnes juridiskā un faktiskā adrese, kontakttālrunis;

10.8.2. organizētāja nosaukums vai vārds un uzvārds, kontakttālrunis;

10.8.3. nometnes vadītāja vārds un uzvārds, kontakttālrunis;

10.8.4. tās ārstniecības personas vai ārstniecības iestādes kontakttālrunis un atrašanās vieta, ar kuru ir noslēgta vienošanās par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Jaunsardzes centra organizētās nometnēs vienošanās par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu netiek slēgta, ja dalībniekiem ir pieejams darbinieks, kas apmācīts paplašinātā pirmās palīdzības sniegšanā saskaņā ar normatīvajos aktos par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā noteiktajām mācību programmām, izņemot nometnes, kurās Jaunsardzes centrs izvērtējis ārstniecības personas nepieciešamību un slēdzis vienošanos par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu nometnē;

10.8.5. informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu;

10.8.6. dalībnieku guļvietu izvietojuma plāns diennakts nometnē;

10.8.7. nometnes iekšējās kārtības noteikumi un drošības noteikumi;

10.8.8. nometnes dienas kārtība;

10.8.9. konfesija, kas darbojas reliģiska satura nometnē;

10.9. dalībnieku drošību saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu;

10.10. nometnes vadītāju ar mobilo saziņas līdzekli un medicīnisko aptieciņu pirmās palīdzības sniegšanai, ja saskaņā ar nometnes programmu paredzēta dalībnieku došanās ārpus nometnes teritorijas;

10.11. pedikulozes un infekcijas slimību pazīmju (caurejas, vemšanas, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzeltes, paaugstinātas ķermeņa temperatūras, infekciozas izcelsmes izsitumu) neesības novērtēšanu dalībniekiem nometnes pirmajā dienā, ko veic ārstniecības persona, ar kuru organizētājs noslēdzis vienošanos par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Jaunsardzes centra organizētās nometnēs attiecīgo pārbaudi, ja ir aizdomas, var veikt darbinieks, kurš apmācīts paplašinātā pirmās palīdzības sniegšanā saskaņā ar normatīvajos aktos par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā noteiktajām mācību programmām, ja nav noslēgta vienošanās par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu;

10.12. nometnes atbilstību vismaz šādām higiēnas prasībām:

10.12.1. nometnes teritorija ir sakopta, labiekārtota un dalībniekiem droša;

10.12.2. nometnes ēkā vai tās tuvumā neatrodas institūcijas (objekti), kuru darbība var apdraudēt dalībnieku drošību un veselību;

10.12.3. nometnē tiek nodrošināta sadzīves atkritumu savākšana un uzglabāšana slēgtos konteineros, kuri atrodas vismaz 20 metru attālumā no ēku logiem, vai speciāli šim nolūkam paredzētos noslēgtos atkritumu maisos, kurus nogādā atkritumu uzglabāšanas vietā;

10.12.4. nometnē ir nodrošinātas nepieciešamās telpu grupas, vietas vai zonas nometnes programmas īstenošanai – mācībām, atpūtai, sportam, ēšanai, gulēšanai, personīgās higiēnas ievērošanai;

10.12.5. diennakts nometnēs dalībniekiem ir nodrošināts viegli kopjams gulēšanas inventārs. Dalībnieku gultas veļu un dvieļus maina ne retāk kā reizi 10 dienās. Netīro veļu līdz mazgāšanai uzglabā atsevišķi šim nolūkam paredzētā maisā vai tvertnē;

10.12.6. diennakts nometnēs ir nodrošināta vieta vai telpa īslaicīgai dalībnieka izolācijai infekcijas slimību gadījumos, līdz ierodas likumiskie pārstāvji vai neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvji;

10.12.7. nometnes laikā peldēšanās pieļaujama tikai drošās peldvietās un dienas gaismā. Peldēšanos organizē peldvietās, kas iekļautas valsts monitoringa programmā vai kurās pirms nometnes darbības uzsākšanas ir veikta peldvietas ūdens kvalitātes pārbaude jebkurā šajā jomā akreditētā laboratorijā;

10.12.8. nometnē izmantotais dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām vai arī tiek izmantots rūpnieciski fasēts dzeramais ūdens;

10.12.9. nometnes telpās nodrošina tīrību un kārtību. Telpu mitro uzkopšanu veic pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi dienā. Tualetes un dušas telpas, kā arī sanitāri tehniskās ierīces uzkopj pēc vajadzības, bet ne retāk kā divas reizes dienā, izmantojot dezinfekcijas līdzekļus;

10.12.10. nometnes dušas un tualetes telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru;

10.12.11. nometnē nodrošina vietu vai telpu uzkopšanas inventāra uzglabāšanai. Dezinfekcijas līdzekļus uzglabā dalībniekiem nepieejamā vietā;

10.13. nometnes atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem un pretepidēmijas pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai.

(Grozīts ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 377; MK 09.06.2020. noteikumiem Nr. 366; MK 05.09.2023. noteikumiem Nr. 501)

III. Nometnes vadītājs un viņa pienākumi

11. Par nometnes vadītāju var būt persona, kura apguvusi Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprināto nometņu vadītāju kursu programmu un saņēmusi Valsts izglītības satura centra apliecību par programmas apguvi papīra dokumenta vai elektroniskā formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apstiprinātu ar laika zīmogu. Valsts izglītības satura centrs ziņas par apliecības iegūšanu reģistrē valsts informācijas sistēmā "Bērnu un jauniešu nometņu vadītājiem izsniegto apliecību datubāze".

(MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 237 redakcijā)

12. Nometnes vadītājs:

12.1. īsteno nometnes programmu, nodrošinot izglītojošu, saturīgu un lietderīgu brīvā laika organizēšanu, un vada nometnes darbu;

12.2. pirms nometnes darbības uzsākšanas iepazīstina darbiniekus ar darba kārtības noteikumiem, iekšējās kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem (tai skaitā darba drošības un ugunsdrošības noteikumiem), veicot par to ierakstu nometnes žurnālā (2.pielikums);

12.3. pirms nometnes darbības uzsākšanas iepazīstina dalībniekus ar iekšējās kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem (tai skaitā darba drošības un ugunsdrošības noteikumiem), veicot par to ierakstu nometnes žurnālā, un ir atbildīgs par minēto noteikumu ievērošanu;

12.4. nodrošina dalībnieku drošību, kā arī veselības un dzīvības aizsardzību;

12.5. nodrošina dalībnieku tiesību un interešu ievērošanu;

12.6. ir atbildīgs par rotaļu un sporta ierīču, inventāra, aprīkojuma un nodarbībās izmantojamo materiālu drošumu, nekaitīgumu un atbilstību dalībnieku vecumam;

12.7. ir atbildīgs par dalībnieku saudzīgu izturēšanos pret vidi;

12.8. nodrošina ar mobilo saziņas līdzekli un medicīnisko aptieciņu pirmās palīdzības sniegšanai darbinieku, kurš vada dalībnieku grupu, ja saskaņā ar nometnes programmu dalībnieki dodas ārpus nometnes teritorijas;

12.9. nekavējoties informē organizētāju, likumiskos pārstāvjus un atbildīgās institūcijas, ja ir apdraudēta dalībnieka drošība, veselība vai dzīvība;

12.10. nepieļauj nepiederošu personu uzturēšanos nometnes teritorijā;

12.11. aizpilda nometnes žurnālu (2.pielikums).

IV. Dalībnieka likumiskā pārstāvja pienākumi

13. Dalībnieka likumiskie pārstāvji, slēdzot ar organizētāju šo noteikumu 8.8. apakš­punktā minēto līgumu, iesniedz šādus dokumentus un apliecina, ka sniegtā informācija ir patiesa:

13.1. anketu, kurā norādīta šāda informācija par dalībnieku:

13.1.1. vārds, uzvārds, dzimšanas dati;

13.1.2. deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adrese;

13.1.3. dalībnieka likumisko pārstāvju vārds, uzvārds, kontakttālrunis;

13.1.4. peldētprasme;

13.1.5. iepriekšējā dalība nometnēs;

13.1.6. ja attiecināms, informācija, ka dalībnieka veselības aprūpe tiek uzraudzīta normatīvajos aktos par sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību noteiktajā kārtībā;

13.1.7. cita būtiska informācija par dalībnieku, kas var būt noderīga nometnes organizētājiem pakalpojuma nodrošināšanai un piemērotas pirmās palīdzības sniegšanai, tai skaitā hroniskās saslimšanas, alerģijas, lietojamie medikamenti, uztura pielāgojumi, fiziskās slodzes ierobežojumi un nepieciešamie atbalsta pasākumi.

(MK 05.09.2023. noteikumu Nr. 501 redakcijā)

13.1 Šo noteikumu 13. punktā minētās prasības nav attiecināmas uz jaunsargiem Jaunsardzes centra rīkotajos pasākumos.

(MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 237 redakcijā)

14. Ārvalstnieki primārās veselības aprūpes ārsta izziņas iesniedz atbilstoši mītnes valsts normatīvo aktu prasībām.

15. Dalībnieka likumiskie pārstāvji un apmeklētāji ievēro nometnes iekšējās kārtības noteikumus.

V. Nometnes darbības saskaņošana

16. Par nometnes organizēšanu un darbības sākuma datumu organizētājs informē pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā tā notiks (turpmāk – pašvaldība).

17. Organizētājs mēnesi pirms nometnes darbības uzsākšanas iesniedz pašvaldībā iesniegumu par nometnes organizēšanu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

17.1. nometnes organizētāja kontaktinformācija – juridiskās personas vai institūcijas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakttālrunis vai fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adrese un kontakttālrunis;

17.2. nometnes vadītāja vārds, uzvārds, kontakttālrunis;

17.3. nometnes nosaukums, darbības laiks un vieta, nometnes veids atbilstoši dalībnieka uzturēšanās laikam diennaktī nometnē un izmitināšanas veidam, nometnes programma;

17.4. dalībnieku skaits un vecums.

18. Organizētājs šo noteikumu 17.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādu dokumentu kopijas (izņemot, ja dokumentus iesniedz elektroniski):

18.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinumu par nometnes vietas atbilstību ugunsdrošības prasībām (izņemot šo noteikumu 9.punktā minētos gadījumus);

18.2. Veselības inspekcijas atzinumu par nometnes gata­vību uzsākt darbību (izņemot šo noteikumu 9.punktā minētos gadījumus);

18.3. dokumentu, kas apliecina, ka dalībnieku ēdināšanas pakalpojums reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā.

VI. Noslēguma jautājumi

19. Noteikumu izpildi atbilstoši kompetencei kontrolē tiesīb­aizsardzības iestādes un šādas uzraudzības institūcijas:

19.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;

19.2. Veselības inspekcija;

19.3. Pārtikas un veterinārais dienests;

19.4. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

19.1 (Svītrots ar MK 14.01.2021. noteikumiem Nr. 35)

19.2 (Svītrots ar MK 14.01.2021. noteikumiem Nr. 35)

19.3 Šo noteikumu 10.13. apakšpunkts stājas spēkā 2020. gada 10. jūnijā.

(MK 09.06.2020. noteikumu Nr. 366 redakcijā)

19.4 (Svītrots ar MK 19.04.2022. noteikumiem Nr. 237)

19.5 (Svītrots ar MK 19.04.2022. noteikumiem Nr. 237)

19.6 Līdz 2022. gada 31. decembrim šo noteikumu 8.6. apakšpunktā minētais atzinums ir nepieciešams visām nometnēm.

(MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 237 redakcijā)

19.7 (Svītrots ar MK 05.09.2023. noteikumiem Nr. 501)

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumus Nr.447 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2001, 154.nr.; 2002, 143.nr.; 2005, 43.nr.; 2008, 87.nr.).

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 1.septembra
noteikumiem Nr. 981
Informācija par nometni

(Pielikums svītrots ar MK 05.09.2023. noteikumiem Nr. 501)

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.981
KN981-PIEL2_PAGE_1.JPG (29571 bytes)

KN981-PIEL2_PAGE_2.JPG (28463 bytes)

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 981Pieņemts: 01.09.2009.Stājas spēkā: 05.09.2009.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 141, 04.09.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
197039
{"selected":{"value":"08.09.2023","content":"<font class='s-1'>08.09.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.09.2023","iso_value":"2023\/09\/08","content":"<font class='s-1'>08.09.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"22.04.2022","iso_value":"2022\/04\/22","content":"<font class='s-1'>22.04.2022.-07.09.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.06.2021","iso_value":"2021\/06\/18","content":"<font class='s-1'>18.06.2021.-21.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.01.2021","iso_value":"2021\/01\/21","content":"<font class='s-1'>21.01.2021.-17.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.06.2020","iso_value":"2020\/06\/10","content":"<font class='s-1'>10.06.2020.-20.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2017","iso_value":"2017\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2017.-09.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2017","iso_value":"2017\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2017.-30.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.09.2009","iso_value":"2009\/09\/05","content":"<font class='s-1'>05.09.2009.-30.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.09.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"