Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.970

Rīgā 2009.gada 25.augustā (prot. Nr.54 22.§)
Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā
Izdoti saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likuma 11.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka sabiedrības līdzdalības kārtību Saeimas, Ministru kabineta, tiešās valsts pārvaldes iestāžu, valsts pārvaldes iestāžu, kas nav padotas Ministru kabinetam, plānošanas reģionu un pašvaldību (turpmāk – institūcijas) attīstības plānošanas procesā (turpmāk – sabiedrības līdzdalības kārtība).

2. Noteikumu mērķis ir sekmēt efektīvu, atklātu, ietverošu, savlaicīgu un atbildīgu sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas procesā, tādējādi paaug­stinot plānošanas procesa kvalitāti un plānošanas rezultātu atbilstību sabiedrības vajadzībām un interesēm.

3. Sabiedrības līdzdalību īsteno formālās (piemēram, biedrības, nodibinā­jumi, arodbiedrības, darba devēju organizācijas, reliģiskās organizācijas) un neformālās (nereģistrētas iniciatīvu grupas, interešu apvienības) sabiedrības grupas, kā arī atsevišķas fiziskas personas (turpmāk – sabiedrības pārstāvji).

4. Sabiedrības līdzdalības kārtība netiek piemērota:

4.1. institūciju vadības dokumentu plānošanas procesā;

4.2. ja sabiedrības līdzdalība attīstības plānošanas procesā tiek regulēta ar citu ārējo normatīvo aktu;

4.3. ja izstrādājamais dokuments satur ierobežotas pieejamības informāciju vai valsts noslēpumu.

5. Institūcija piemēro sabiedrības līdzdalības kārtību arī to tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Sabiedrības līdzdalība tiesību aktu projektu izstrādē tiek organizēta saskaņā ar šo noteikumu II nodaļā noteiktajiem attīstības plānošanas procesa posmiem un veidiem un III nodaļā noteiktajiem principiem.

(MK 30.04.2013. noteikumu Nr.237 redakcijā)

II. Sabiedrības līdzdalības veidi

5.1 Sabiedrības līdzdalība tiesību aktu projektu izstrādē tiek atspoguļota tiesību akta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma ziņojumu sagatavošanas kārtību un izziņā par atzinumos izteiktajiem iebildumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Ministru kabineta iekšējās kārtības un darbības jautājumiem.

(MK 30.04.2013. noteikumu Nr.237 redakcijā)

6. Sabiedrības līdzdalība ir iespējama šādos attīstības plānošanas procesa posmos:

6.1. attīstības plānošanas procesa ierosināšanā (tai skaitā problēmu konsta­tēšanā un politikas alternatīvu noteikšanā);

6.2. attīstības plānošanas dokumenta izstrādē;

6.3. lēmuma pieņemšanas procesā lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā;

6.4. attīstības plānošanas dokumenta ieviešanā;

6.5. attīstības plānošanas dokumenta ieviešanas uzraudzībā un novērtēšanā;

6.6. attīstības plānošanas dokumenta aktualizācijā.

7. Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties attīstības plānošanā:

7.1. piedaloties starpinstitūciju darba grupās un konsultatīvajās padomēs;

7.2. piedaloties sabiedriskajā apspriedē;

7.3. iesaistoties publiskajā apspriešanā;

7.4. iesaistoties diskusiju grupās, forumos un citās līdzdalības aktivitātēs (piemēram, videokonferencēs un sabiedriskās domas aptaujās);

7.4.1 rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā;

7.5. sagatavojot atzinumu attīstības plānošanas dokumentam pirms lēmuma pieņemšanas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā:

7.5.1. tiešajā valsts pārvaldē – Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātam attīstības plānošanas dokumenta projektam atbilstoši Ministru kabineta iekšējo kārtību un darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

7.5.2. pašvaldībās un citās institūcijās – to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

7.6. sniedzot iebildumus un priekšlikumus lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā lēmuma pieņemšanas procesā:

7.6.1. tiešajā valsts pārvaldē – Ministru kabineta komitejas un Ministru kabineta sēdē atbilstoši Ministru kabineta iekšējo kārtību un darbību reglamen­tējošiem normatīvajiem aktiem;

7.6.2. pašvaldībās – domes sēdēs, komitejās un komisijās atbilstoši pašvaldības nolikumam;

7.6.3. citās institūcijās – atbilstoši tajās noteiktajai iekšējai lēmumu pieņemšanas kārtībai;

7.7. līdzdarbojoties politikas ieviešanā Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.237)

8. Institūcija, iesaistot sabiedrības pārstāvjus starpinstitūciju darba grupās un konsultatīvajās padomēs:

8.1. sabiedrības pārstāvjus izvēlas ar atklātas procedūras palīdzību, publi­cējot informāciju par darba grupas vai konsultatīvās padomes izveidi un iespējām tajā pieteikties (1.pielikums) institūcijas mājaslapā sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”, kā arī, ja iespējams, izplatot to citos sabiedrībai pieejamos veidos;

8.2. var noteikt kritērijus (pamatojot to nepieciešamību), kādiem jāatbilst iesaistāmajiem sabiedrības pārstāvjiem;

8.3. nodrošina, ka tiek uzklausīti arī tie sabiedrības pārstāvji, kuri izrādījuši interesi līdzdarboties darba grupā vai konsultatīvajā padomē, taču tās sastāvā nav iekļauti.

8.1 Attīstības plānošanas dokumenta izstrādes stadija nozīmē, ka institūcijai ir konceptuāla ideja par problēmas iespējamo risinājumu vai izstrādāts sākotnējais attīstības plānošanas dokumenta projekts. Sabiedrības līdzdalība attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta projekta izstrādes stadijā tiek izvērtēta un atspoguļota attīstības plānošanas dokumentā vai tiesību akta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā).

(MK 30.04.2013. noteikumu Nr.237 redakcijā)

9. Sabiedriskā apspriede ir sanāksme, kurā piedalās un savus iebildumus un priekšlikumus sniedz sabiedrības pārstāvji. Institūcija, organizējot sabiedrisko apspriedi:

9.1. informē par sanāksmes vietu, laiku un atbildīgo amatpersonu;

9.2. nodrošina, ka visa ar sanāksmi saistītā informācija ir pieejama institū­cijas mājaslapā ne mazāk kā 14 dienas pirms sabiedriskās apspriedes. Ja nepie­ciešams, informāciju var izplatīt citos sabiedrībai pieejamos veidos;

9.3. pēc tiešās mērķgrupas pieprasījuma, ja iespējams, institūcijas budžeta ietvaros nodrošina sanāksmes un ar to saistīto dokumentu pieejamību un sapro­tamību tiešajai mērķgrupai nepieciešamajā formātā;

9.4. ne vēlāk kā 14 dienas pēc sanāksmes tās kopsavilkumu (2.pielikums) un dalībnieku sarakstu ievieto institūcijas mājaslapā sadaļā "Sabiedrības līdzdalība", kā arī, ja iespējams, izplata citos sabiedrībai pieejamos veidos. Ja attīstības plānošanas dokumenta projektu virza apstiprināšanai Ministru kabinetā, sabiedrības pārstāvju izteiktos iebildumus iekļauj izziņā par atzinumos izteiktajiem iebildumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Ministru kabineta iekšējās kārtības un darbības jautājumiem. Izziņu publicē institūcijas mājaslapā sadaļā "Sabiedrības līdzdalība", vienlaikus nosūtot precizētos dokumentus saskaņošanas dalībniekiem.

(Grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.237)

10. Publiskā apspriešana ir ar ārējo normatīvo aktu vai institūcijas noteikts laikposms, kurā sabiedrības pārstāvji sniedz savus iebildumus un priekšlikumus vai piedalās citās institūcijas organizētās sabiedrības līdzdalības aktivitātēs (piemēram, sabiedriskajās apspriedēs un sabiedriskās domas aptaujās). Institūcija, organizējot publisko apspriešanu:

10.1. nosaka publiskās apspriešanas laiku, ne īsāku par 30 dienām, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi;

10.2. nodrošina apspriežamo dokumentu publisku pieejamību mājaslapā visu publiskās apspriešanas laiku. Ja nepieciešams, informāciju var izplatīt citos sabiedrībai pieejamos veidos;

10.3. pēc tiešās mērķgrupas pieprasījuma, ja iespējams, institūcijas budžeta ietvaros nodrošina informācijas pieejamību un saprotamību tiešajai mērķgrupai nepieciešamajā formātā;

10.4. paziņojumā par publisko apspriešanu norāda atbildīgo amatpersonu, kurai iesniedzami viedokļi;

10.5. ne vēlāk kā 30 dienas pēc publiskās apspriešanas beigām tās kopsavilkumu (2.pielikums) un dalībnieku sarakstu ievieto institūcijas mājaslapā sadaļā "Sabiedrības līdzdalība", kā arī, ja iespējams, izplata citos sabiedrībai pieejamos veidos. Ja attīstības plānošanas dokumenta projektu virza apstiprināšanai Ministru kabinetā, sabiedrības pārstāvju izteiktos iebildumus iekļauj izziņā par atzinumos izteiktajiem iebildumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Ministru kabineta iekšējās kārtības un darbības jautājumiem. Izziņu publicē institūcijas mājaslapā sadaļā "Sabiedrības līdzdalība", vienlaikus nosūtot precizētos dokumentus saskaņošanas dalībniekiem.

(Grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.237)

III. Sabiedrības līdzdalības organizēšana

11. Institūcija, lemjot par attīstības plānošanas uzsākšanu politikas jomā, nozarē vai teritorijā, nosaka amatpersonu, kas ir atbildīga par sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu uzsāktajā attīstības plānošanas procesā.

12. Atbildīgā amatpersona plāno sabiedrības līdzdalību:

12.1. apzina un iesaista sabiedrības mērķgrupas, kuras tieši skars attīstības plānošanas dokuments;

12.2. izvēlas piemērotākos sabiedrības līdzdalības veidus, veicinot efektīvu, atklātu, ietverošu, savlaicīgu un atbildīgu sabiedrības iesaistīšanos attīstības plānošanas procesā.

13. Atbildīgā amatpersona sagatavo un publicē institūcijas mājaslapā sadaļā "Sabiedrības līdzdalība" paziņojumu par līdzdalības procesu (1.pielikums) ne vēlāk kā 14 dienas pirms attīstības plānošanas dokumenta projekta iesniegšanas lēmējinstitūcijā lēmuma pieņemšanai, ja normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš, atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā iestādes ievieto informāciju internetā, kā arī, izvērtējot nepieciešamību, izplata to citos sabiedrībai pieejamos veidos, lai iespējami labāk sasniegtu mērķauditoriju.

(MK 30.04.2013. noteikumu Nr.237 redakcijā)

14. Tiešās valsts pārvaldes institūcijas elektroniski sagatavotus paziņoju­mus par līdzdalības procesu iesniedz Valsts kancelejā publicēšanai tās mājas­lapā. Pašvaldības elektroniski sagatavotus paziņojumus par līdzdalības procesu iesniedz tam plānošanas reģionam, kurā ietilpst attiecīgā vietējā pašvaldība, publicēšanai tā mājaslapā. Plānošanas reģioni elektroniski sagatavotus paziņo­jumus par līdzdalības procesu iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā publicēšanai tās mājaslapā. Valsts kanceleja, plānošanas reģioni un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija minētos paziņojumus publicē savā mājaslapā ne vēlāk kā trīs darbdienas pēc to saņemšanas.

(Grozīts ar MK 30.04.2013. noteikumiem Nr.237)

15. Sabiedrības pārstāvja pienākums ir institūcijas paziņojumā noteiktajos termiņos un veidā informēt institūciju par savu interesi iesaistīties attīstības plānošanas procesā, norādot paziņojumā pieprasīto informāciju, kā arī turpmākajā līdzdalības procesā ievērot institūcijas noteiktos termiņus.

16. Informāciju par atsevišķām sabiedrības iesaistīšanas iniciatīvām (disku­sijām, sabiedriskajām apspriedēm un citām sabiedrības iesaistīšanas aktivitātēm), kuras nav iepriekš plānotas un norādītas paziņojumā, institūcija publicē savā mājaslapā sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” ne mazāk kā septiņas dienas pirms iniciatīvas norises sākuma un izplata paziņojumā noteiktajā kārtībā, kā arī, ja nepieciešams, citos sabiedrībai pieejamos veidos.

17. Iesniedzot attīstības plānošanas dokumenta projektu lēmējinstitūcijā lēmuma pieņemšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par attīstības plānošanu un attiecīgo institūciju iekšējo kārtību un darbību, tam pievieno plānošanas procesā izteiktos sabiedrības pārstāvju viedokļus atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam un publicē tos institūcijas mājaslapā sadaļā "Sabiedrības līdzdalība". Ja attīstības plānošanas dokumenta projektu virza apstiprināšanai Ministru kabinetā, sabiedrības pārstāvju izteiktos iebildumus iekļauj izziņā par atzinumos izteiktajiem iebildumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Ministru kabineta iekšējās kārtības un darbības jautājumiem. Izziņu publicē institūcijas mājaslapā sadaļā "Sabiedrības līdzdalība", vienlaikus nosūtot dokumentus Valsts kancelejai izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejas sēdē vai Ministru kabineta sēdē.

(MK 30.04.2013. noteikumu Nr.237 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājums

18. Šo noteikumu III nodaļa stājas spēkā sešus mēnešus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs M.Segliņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970
Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

(Pielikums MK 30.04.2013. noteikumu Nr.237 redakcijā)

1.

Dokumenta veidsNorāda dokumenta veidu – attīstības plānošanas dokuments (politikas plānošanas dokuments vai teritorijas plānošanas dokuments) vai tiesību akts

2.

Dokumenta nosaukumsNorāda esošo vai iespējamo dokumenta nosaukumu, ja attiecināms, norāda arī dokumenta plānoto darbības termiņu

3.

Politikas joma un nozare vai teritorijaNorāda, kādā politikas jomā un nozarē atbilstoši normatīvajiem aktiem par Ministru kabineta iekšējās kārtības un darbības jautājumiem vai kādā teritorijā dokuments tiek izstrādāts

4.

Dokumenta mērķgrupasNorāda visas sabiedrības mērķgrupas, kuru intereses skar dokumenta izstrāde un kuru viedokli institūcija vēlētos saņemt

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtībaNorāda dokumenta mērķi, raksturojot esošās problēmas un pamatojot dokumenta izstrādes nepieciešamību (ne vairāk kā 300 vārdu)

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzībaNorāda institūcijas plānoto dokumenta virzību un termiņu, kādā plānots izstrādāt dokumentu

7.

DokumentiPievieno visas uz dokumentu attiecināmās datnes elektroniskā formā (attīstības plānošanas dokuments, tiesību akts un tā anotācija, citi dokumenti, kas sniedz papildu informāciju, piemēram, pētījumi)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarbotiesNorāda sabiedrības līdzdalības veidus, kurus plānots izmantot dokumenta izstrādē, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.punktam

9.

Pieteikšanās līdzdalībaiNorāda pieteikšanās veidu un termiņu, līdz kuram institūcija gaida pieteikumus līdzdalībai. Šajā ailē institūcija var norādīt, ka lūdz sabiedrības pārstāvjus pieteikties, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi) un vēlamo līdzdalības veidu, ja ailē "Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties" institūcija ir plānojusi vairākas līdzdalības iespējas

10.

Cita informācijaNorāda jebkādu citu informāciju, kas ir institūcijas rīcībā un varētu būt noderīga sabiedrības pārstāvjiem līdzdalības plānošanā

11.

Atbildīgā amatpersonaNorāda par dokumenta izstrādi atbildīgās amatpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970
Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumentu

Nr.
p.k.

Iebilduma/priekšlikuma iesniedzējs

Iesniegtā iebilduma/
priekšlikuma būtība

Ņemts vērā/
nav ņemts vērā

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums
nav ņemts vērā

     
     

 

Datums*

_______________________________________
 

(dd/mm/gggg)

 

Atbildīgā amatpersona

_____________________________________
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Tieslietu ministrs M.Segliņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 970Pieņemts: 25.08.2009.Stājas spēkā: 05.09.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 141, 04.09.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
197033
{"selected":{"value":"01.07.2013","content":"<font class='s-1'>01.07.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2013","iso_value":"2013\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"05.09.2009","iso_value":"2009\/09\/05","content":"<font class='s-1'>05.09.2009.-30.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2013
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"