Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likums

1.pants. Likuma mērķis un darbības joma

(1) Likuma mērķis ir veicināt un atvieglot Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (turpmāk — sadarbības grupa) dalībnieku pārrobežu, starptautisko vai starpreģionālo sadarbību nolūkā stiprināt sociālo un ekonomisko kohēziju.

(2) Sadarbības grupu darbību nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.jūlija regula (EK) Nr. 1082/2006 par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG) (turpmāk — Regula Nr. 1082/2006), Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regula (ES) Nr. 1302/2013, ar ko groza regulu (EK) Nr. 1082/2006 par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG) attiecībā uz šādu grupu izveides un darbības precizēšanu, vienkāršošanu un uzlabošanu (turpmāk — Regula Nr. 1302/2013), šis likums un citi normatīvie akti, kā arī sadarbības grupas dibināšanas dokumenti.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.12.2015. likumu, kas stājas spēkā 16.12.2015.)

2.pants. Sadarbības grupas tiesiskais statuss

Sadarbības grupa ir juridiskā persona un ir tiesīga darboties tās sastāvā esošo dalībnieku vārdā. Tā uzskatāma par nodibinātu ar dienu, kad sadarbības grupa ierakstīta Eiropas teritoriālās sadarbības grupu reģistrā (turpmāk — reģistrs).

3.pants. Sadarbības grupas dalībnieki

(1) Sadarbības grupu var izveidot dalībnieki, kas atrodas vismaz divu Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā, izņemot Regulas Nr. 1302/2013 1.panta 4.punktā noteiktos gadījumus.

(2) Sadarbības grupas dalībnieks no Latvijas var būt:

1) publisko tiesību juridiskā persona, arī ar savas iestādes starpniecību;

2) privāto tiesību juridiskā persona, kas vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:

a) ir nodibināta vai darbojas, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības, kurām nav komerciāla vai rūpnieciska rakstura,

b) atrodas publisko tiesību juridiskās personas vai tās institūcijas padotībā vai izšķirošā ietekmē vai šiem kritērijiem atbilstošas privāto tiesību juridiskās personas izšķirošā ietekmē;

3) privāto tiesību juridiskā persona, kurai ir piešķirtas tiesības sniegt vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumus.

(3) Sadarbības grupas dalībnieks var būt arī tāda iestāde, kas pierēķināma vairākām publisko tiesību juridiskajām personām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.12.2015. likumu, kas stājas spēkā 16.12.2015.)

4.pants. Sadarbības grupas dibināšanas dokumenti

Sadarbības grupas dibināšanas dokumenti ir sadarbības grupas dibināšanas līgums un statūti.

5.pants. Sadarbības grupas dibināšanas ierosinājums

(1) Paredzamais sadarbības grupas dalībnieks no Latvijas nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk — ministrija) paziņojumu par savu nodomu piedalīties sadarbības grupā (neatkarīgi no tā, vai grupa tiek vai netiek reģistrēta Latvijā). Paziņojumam pievieno paredzamās sadarbības grupas dibināšanas līguma un statūtu kopiju.

(2) Ministrija sešu mēnešu laikā pēc šā panta pirmajā daļā minēto dokumentu saņemšanas apstiprina vai neapstiprina paredzamā dalībnieka dalību sadarbības grupā.

(3) Ministrija neapstiprina paredzamā dalībnieka dalību sadarbības grupā Regulas Nr. 1302/2013 1.panta 5.punktā noteiktajos gadījumos.

(4) Latvijā nereģistrēta sadarbības grupa iesniedz ministrijai sadarbības grupas dibināšanas līguma un statūtu galīgo redakciju.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.12.2010. un 03.12.2015. likumu, kas stājas spēkā 16.12.2015.)

6.pants. Sadarbības grupas reģistrācija

(1) Sadarbības grupu Latvijā reģistrē ministrija, uz attiecīga pieteikuma pamata izdarot ierakstu reģistrā.

(2) Pieteikumā sadarbības grupas ierakstīšanai reģistrā norāda:

1) sadarbības grupas nosaukumu;

2) sadarbības grupas dalībnieku nosaukumu un adresi, kā arī to personu vārdu, uzvārdu, identifikācijas kodu, dzīvesvietu un amatu, kuras ir tiesīgas pārstāvēt dalībnieku;

3) to personu vārdu, uzvārdu, identifikācijas kodu, dzīvesvietu un amatu, kuras ir tiesīgas pārstāvēt sadarbības grupu, kā arī šīm personām noteikto pārstāvības apjomu;

4) sadarbības grupas pamatkapitāla lielumu, ja tāds paredzēts statūtos;

5) sadarbības grupas juridisko adresi.

(3) Pieteikumam pievieno:

1) sadarbības grupas dibināšanas dokumentus;

2) ja statūtos paredzēta sadarbības grupas pamatkapitāla esība, — bankas izziņu par pamatkapitāla apmaksu;

3) katra sadarbības grupas dalībnieka pārstāvja rakstveida piekrišanu būt par grupas locekli. Šāda piekrišana nav jāiesniedz, ja attiecīgais sadarbības grupas dalībnieka pārstāvis parakstījis pieteikumu sadarbības grupas ierakstīšanai reģistrā.

(4) Ministrija sešu mēnešu laikā pēc šā panta otrajā un trešajā daļā minēto dokumentu saņemšanas reģistrē sadarbības grupu reģistrā un izsniedz reģistrācijas apliecību vai atsaka reģistrāciju reģistrā.

(5) Sadarbības grupas juridiskā adrese var tikt reģistrēta Latvijā, ja vismaz viens no sadarbības grupas locekļiem ir reģistrēts Latvijā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.12.2015. likumu, kas stājas spēkā 16.12.2015.)

7.pants. Informācijas publicēšana par sadarbības grupas reģistrāciju

(1) Sadarbības grupa 10 darbdienu laikā pēc tās reģistrācijas reģistrā publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” paziņojumu par sadarbības grupas izveidi, tajā ietverot šādu informāciju:

1) sadarbības grupas nosaukums;

2) sadarbības grupas mērķis;

3) sadarbības grupas uzdevumi;

4) sadarbības grupas dalībnieki;

5) sadarbības grupas juridiskā adrese.

(2) Sadarbības grupa Regulas Nr. 1302/2013 1.panta 7.punktā noteiktajā kārtībā nosūta Reģionu komitejai informāciju par sadarbības grupas izveidi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.12.2015. likumu, kas stājas spēkā 16.12.2015.)

8.pants. Sadarbības grupas dibināšanas dokumentu grozījumi

(1) Lai Latvijā reģistrētas sadarbības grupas dibināšanas līguma grozījumi un statūtu grozījumi, kuri prasa izdarīt grozījumus dibināšanas līgumā, būtu spēkā, tie reģistrējami ministrijā šā likuma 6.pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Latvijā nereģistrētas sadarbības grupas dibināšanas līguma grozījumi un statūtu grozījumi, kuri prasa izdarīt grozījumus dibināšanas līgumā, pirms to iesniegšanas reģistrācijai citā Eiropas Savienības dalībvalstī saskaņojami ar ministriju šā likuma 5.pantā noteiktajā kārtībā.

9.pants. Sadarbības grupas pamatkapitāla apmaksa un tās veidi

(1) Sadarbības grupa statūtos nosaka grupas pamatkapitāla esību vai neesību, tā lielumu un apmaksas veidu.

(2) Sadarbības grupas pamatkapitālu apmaksā ar naudu vai mantisku ieguldījumu. Sadarbības grupas pamatkapitālu izsaka pilnos euro.

(3) Ieguldījums sadarbības grupas pamatkapitālā kļūst par sadarbības grupas īpašumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.12.2015. likumu, kas stājas spēkā 16.12.2015.)

10.pants. Sadarbības grupas darbības izbeigšana

(1) Sadarbības grupas darbības izbeigšanas gadījumus un kārtību nosaka Regula Nr. 1082/2006, citi normatīvie akti un sadarbības grupas dibināšanas dokumenti, kā arī šā panta otrā un trešā daļa.

(2) Lēmumu par sadarbības grupas darbības izbeigšanu vai lēmumu par pienākumu sadarbības grupas dalībniekam no Latvijas izstāties no Latvijā nereģistrētas sadarbības grupas, kā arī lēmumu par reģistra ieraksta anulēšanu pieņem ministrija.

(3) Sadarbības grupas darbības izbeigšanas gadījumā uzsākams grupas likvidācijas process. Sadarbības grupu likvidācijai piemēro noteikumus, kas normatīvajos aktos paredzēti biedrības likvidēšanai, ciktāl šajā likumā un Regulā Nr. 1082/2006 nav noteikts citādi.

(4) Par sadarbības grupas darbības izbeigšanu ministrija publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” attiecīgu paziņojumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.12.2015. likumu, kas stājas spēkā 16.12.2015.)

11.pants. Sadarbības grupas maksātnespēja

Sadarbības grupas maksātnespējas gadījumā piemēro maksātnespējas procesu regulējošus normatīvos aktus, ciktāl šajā likumā, Regulas Nr. 1082/2006 12.pantā un Regulas Nr. 1302/2013 1.panta 13.punktā nav noteikts citādi.

(03.12.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.12.2015.)

12.pants. Lēmumu pārsūdzēšana

Šā likuma 5.panta otrajā daļā, 6.panta ceturtajā daļā un 10.panta otrajā daļā minētos ministrijas lēmumus var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

13.pants. Finansējuma pārvaldības kontrole

Publisko tiesību juridisko personu, kā arī starptautisko finanšu instrumentu piešķirtā finansējuma pārvaldību kontrolē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

14.pants. Sadarbības grupas gada pārskats

(1) Pēc pārskata gada beigām sadarbības grupa normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo sadarbības grupas gada pārskatu.

(2) Sadarbības grupas gada pārskatu iesniedz ministrijai. Gada pārskatam pievieno:

1) revidenta atzinumu par gada pārskatu;

2) sadarbības grupas dalībnieku sapulces protokola izrakstu ar lēmumu par gada pārskata apstiprināšanu;

3) ziņojumu par sadarbības grupas darbībām un aktivitātēm pārskata gadā.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 20.augustā.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2009.gada 4.septembrī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas teritoriālās sadarbības grupu likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.08.2009.Stājas spēkā: 05.09.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 141, 04.09.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
197032
{"selected":{"value":"16.12.2015","content":"<font class='s-1'>16.12.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.12.2015","iso_value":"2015\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-15.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.09.2009","iso_value":"2009\/09\/05","content":"<font class='s-1'>05.09.2009.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.12.2015
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"