Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumus Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.972

Rīgā 2009.gada 25.augustā (prot. Nr.54 45.§)
Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 57.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas kārtību.

2. Rezidentu apmācībai paredzētos finanšu līdzekļus administrē Veselības ministrija.

II. Rezidentu sadale

3. Veselības ministrija aprēķina no valsts budžeta līdzekļiem finansējamo rezidentūras vietu skaitu, pamatojoties uz šādiem datiem:

3.1. ārstniecības iestāžu sniegtā informācija par nepieciešamo ārstu skaitu;

3.2. pamatdarbā nestrādājošo ārstu skaits;

3.3. ārstu bezdarbnieku skaits;

3.4. prognozējamais ārstu skaits, kuri sasniegs pensijas vecumu turpmāko piecu gadu laikā;

3.5. to augstskolu priekšlikumi par val­stij nepieciešamo rezidentu vietu skaitu, kuras īsteno augstāko profesionālo studiju programmu ārsta grāda iegūšanai (turpmāk – augstskolas);

3.6. Eiropas Savienības dalībvalstu ārstu nodrošinājuma statistisko datu savstarpējā analīze;

3.7. demogrāfiskā situācija un attīstības prognozes.

(Grozīts ar MK 28.06.2011. noteikumiem Nr.513)

4. Veselības ministrija katru gadu līdz 1.jūlijam apstiprina rezidentu apmācībai paredzēto finanšu līdzekļu apjomu un rezidentu vietu skaitu sadalījumā pa specialitātēm.

(MK 28.06.2011. noteikumu Nr.513 redakcijā)

4.1 Augstskolas katru gadu līdz 20.jūlijam organizē rezidentūras pretendentu pieteikšanos rezidentūras studiju programmās saskaņā ar šo noteikumu 4.punktu apstiprinātajās specialitātēs un iesniedz Veselības ministrijā rezidentūras pretendentu sarakstu.

(MK 28.06.2011. noteikumu Nr.513 redakcijā)

4.2 Veselības ministrija katru gadu līdz 1.augustam apstiprina rezidentu vietu sadalījumu starp augstskolām. Specialitātēs, kurās rezidentūras pretendenti ir pieteikušies vairākās augstskolās, Veselības ministrija rezidentu vietas sadala starp augstskolām proporcionāli rezidentūras pretendentu skaitam specialitātē attiecīgajā augstskolā.

(MK 28.06.2011. noteikumu Nr.513 redakcijā)

5. Lai īstenotu rezidentūras studiju programmas, augstskolas:

5.1. organizē rezidentu izglītību un nodrošina apmācību saskaņā ar valsts akreditētu studiju programmu;

5.2. uzņem rezidentus noteiktās ārsta un zobārsta specialitāšu rezidentūras programmās;

5.3. slēdz līgumus ar ārstniecības iestādēm, kurās strādā ārsti, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieguvuši tiesības ārstniecības iestādēs apmācīt izglītojamos un ārstniecības personas (turpmāk – apmācīttiesīgs ārsts), par rezidentu praktiskās apmācības finansējumu, tajā skaitā par darba samaksu, ko saņem rezidents un apmācīttiesīgs ārsts, kura vadībā strādā rezidents;

5.4. slēdz līgumus ar rezidentūrā uzņemtām personām, nosakot, ka:

5.4.1. pēc rezidentūras beigšanas minētās personas turpmākos trīs gadus strādās Latvijas Republikas teritorijā ārstniecības iestādē, kura ir noslēgusi līgumu ar Veselības norēķinu centru par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu vai kura veselības aprūpes pakalpojumus sniedz ārpus Rīgas;

5.4.2. rezidents piecu gadu laikā sedz ar apmācību rezidentūrā saistītos izdevumus, ja viņš pēc rezidentūras beigšanas nepilda šo noteikumu 5.4.1.apakš­punktā minētos nosacījumus vai nesekmīgi apgūst apmācības programmu, vai pārtrauc apmācību rezidentūrā no augstskolas neatkarīgu iemeslu dēļ. Maksājumus veic katru mēnesi, gada laikā ieskaitot valsts budžeta ieņēmumos ne mazāk kā piekto daļu no kopējās rezidenta apmācībai izlietoto valsts budžeta līdzekļu summas.

(Grozīts ar MK 24.08.2010. noteikumiem Nr.795)

III. Rezidentūras finansēšana

6. Valsts pasūtījumu rezidentu apmācībā finansē no valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam.

7. Veselības ministrija slēdz līgumus ar augstskolām par rezidentu apmācību un apmācībai paredzēto finanšu līdzekļu piešķiršanu uz laiku, kas nav īsāks par vidējo rezidentūras programmu īstenošanai nepieciešamo ilgumu.

8. Šo noteikumu 7.punktā minētajā līgumā iekļauj šādus nosacījumus:

8.1. rezidentu apmācībai paredzētais finanšu līdzekļu apjoms, finanšu līdzekļu saņemšanas kārtība un pārskata sniegšanas kārtība par līdzekļu izlietojumu;

8.2. viena rezidenta apmācības vidējās izmaksas;

8.3. rezidenta darba samaksa, kas nav zemāka par normatīvajos aktos noteikto minimālo mēnešalgu;

8.4. tā apmācīttiesīgā ārsta darba samaksa, kura vadībā strādā rezidents;

8.5. šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētajām ārstniecības iestādēm piešķiramo finanšu līdzekļu apjoms rezidentu apmācībai;

8.6. kārtība, kādā augstskolas un šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētās ārstniecības iestādes sniedz Veselības ministrijai pārskatus par rezidentu apmācībai paredzēto finanšu līdzekļu izlietojumu;

8.7. kārtība, kādā rezidents atmaksā viņa apmācībā ieguldītos valsts finanšu līdzekļus, ja pēc rezidentūras beigšanas rezidents nepilda šo noteikumu 5.4.1.apakš­punktā minētos nosacījumus vai nesekmīgi apgūst apmācības programmu, vai pārtrauc apmācību rezidentūrā no augstskolas neatkarīgu iemeslu dēļ;

8.8. Veselības ministrijas tiesības 30 dienu laikā pēc rakstiska brīdinājuma nosūtīšanas attiecīgajai augstskolai pārtraukt tās turpmāko finansēšanu un noslēgt līgumu ar citu augstskolu, ja augstskola nepilda vai ir pārkāpusi šo noteikumu 7.punktā minētā līguma nosacījumus;

8.9. studiju programmas, kurās jāpiedāvā iespēja rezidentiem daļu no kopējās praktiskās apmācības apgūt daudzprofilu slimnīcās ārpus Rīgas, norādot šīs daļas procentuālo apjomu.

(Grozīts ar MK 24.08.2010. noteikumiem Nr.795)

9. Ja izdevumus, kas saistīti ar apmācību rezidentūrā, pilnā apmērā sedz juridiska vai fiziska persona, augstskola ir tiesīga uzņemt attiecīgo pretendentu rezidentūrā tā izvēlētajā specialitātē ārpus pretendentu atlases konkursa, informējot par to Veselības ministriju.

10. Ja augstskola nepilda vai ir pārkāpusi šo noteikumu 7.punktā minētā līguma nosacījumus, Veselības ministrija 30 dienu laikā pēc rakstiska brīdinājuma nosūtīšanas attiecīgajai augstskolai var pārtraukt tās turpmāko finansēšanu un noslēgt līgumu ar citu augstskolu.

11. Ja rezidents pēc rezidentūras beigšanas nepilda šo noteikumu 5.4.1.apakš­punktā minētos nosacījumus vai nesekmīgi apgūst apmācības programmu, vai pārtrauc apmācību rezidentūrā no augstskolas neatkarīgu iemeslu dēļ, Veselības ministrija pieņem lēmumu par rezidenta apmācībai izlietoto valsts budžeta līdzekļu atmaksu šo noteikumu 5.4.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

12. Līdzekļus, kas saņemti saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu, augstskolas izmanto:

12.1. ar rezidenta teorētisko apmācību saistīto izdevumu samaksai, tai skaitā sedzot izdevumus par mācību materiāliem un rezidentūras organizēšanu;

12.2. rezidenta zinātniskajai darbībai rezidentūras ietvaros;

12.3. izdevumu samaksai par materiāliem praktiskās apmācības nodroši­nāšanai;

12.4. citiem ar rezidenta apmācību saistītiem izdevumiem saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu.

13. Līdzekļus, kas saņemti saskaņā ar šo noteikumu 5.3.apakšpunktu, ārstniecības iestādes izmanto:

13.1. tā apmācīttiesīgā ārsta darba samaksai, kura vadībā strādā rezidents;

13.2. izdevumu samaksai par materiāliem praktiskās apmācības nodroši­nāšanai;

13.3. rezidenta darba samaksai.

IV. Noslēguma jautājumi

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 13.marta noteikumus Nr.120 “Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2001, 43.nr.; 2003, 85.nr.; 2005, 24.nr.; 2009, 37.nr.).

15. Augstskolas līdz 2009.gada 30.septembrim noslēdz pārjaunojuma līgumus ar ārstniecības iestādēm un rezidentiem, pārņemot Medicīnas profesionālās izglītības centra (turpmāk – centrs) tiesības un saistības attiecībā uz centra noslēgtajiem līgumiem ar ārstniecības iestādēm un rezidentiem par rezidentu praktisko apmācību un finanšu līdzekļu piešķiršanu. Augstskolas pārņem centra tiesības un saistības atbilstoši attiecīgajā augstskolā akreditētajām rezidentūras programmām, kuras ārstniecības iestādes īsteno ar centru noslēgto līgumu ietvaros.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministra vietā – reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 972Pieņemts: 25.08.2009.Stājas spēkā: 03.09.2009.Zaudē spēku: 07.09.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 139, 02.09.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
196874
{"selected":{"value":"06.07.2011","content":"<font class='s-1'>06.07.2011.-06.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.07.2011","iso_value":"2011\/07\/06","content":"<font class='s-1'>06.07.2011.-06.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.08.2010","iso_value":"2010\/08\/27","content":"<font class='s-1'>27.08.2010.-05.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.09.2009","iso_value":"2009\/09\/03","content":"<font class='s-1'>03.09.2009.-26.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.07.2011
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"