Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.572

Rīgā 2009.gada 24.augustā (prot. Nr.52 77.§)

Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp budžeta programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

 

1. Saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2009.gadam" 27. un 28.pantu pārdalīt apropriāciju:

1.1. Satiksmes ministrijas pamatbudžeta ietvaros:

1.1.1. programmā 11.00.00 "Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbības nodrošināšana" atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumam 622 latu apmērā;

1.1.2. apakšprogrammā 23.06.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana" no izdevumiem valsts budžeta mērķdotācijai kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām 3 079 000 latu apmērā uz izdevumiem valsts budžeta kapitālo izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu;

1.1.3. programmā 38.00.00 "Transeiropas tīklu kopējās intereses projekti" no izdevumiem pamatkapitāla veidošanai 2 719 latu apmērā uz izdevumiem kārtējiem maksājumiem Eiropas Kopienas budžetā;

1.1.4. programmā 41.00.00 "Civilās aviācijas aģentūras darbības nodrošinā­šana" atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumam 110 993 latu apmērā;

1.2. Labklājības ministrijas pamatbudžeta ietvaros:

1.2.1. apakšprogrammā 05.03.00 "Aprūpe valsts sociālās aprūpes institū­cijās" no izdevumiem precēm un pakalpojumiem 228 296 latu apmērā uz izdevumiem sociālajiem pabalstiem;

1.2.2. no apakšprogrammas 07.10.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā nodarbinātības infrastruktūras attīstība (2007-2013)" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus pamat­kapitāla veidošanai 442 553 latu apmērā uz apakšprogrammas 05.64.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pasākumi darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai (2007-2013)" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem pamatkapitāla veidošanai;

1.3. Veselības ministrijas pamatbudžeta ietvaros:

1.3.1. apakšprogrammā 02.04.00 "Rezidentu apmācība un tālākizglītība" no izdevumiem precēm un pakalpojumiem 8 500 latu apmērā un izdevumiem pamatkapitāla veidošanai 2 010 latu apmērā uz izdevumiem atlīdzībai, atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumam 19 451 lata apmērā;

1.3.2. apakšprogrammā 06.01.00 "Bibliotēka" no izdevumiem pamatkapitāla veidošanai 2 699 latu apmērā uz izdevumiem atlīdzībai, atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumam 8 754 latu apmērā;

1.3.3. apakšprogrammā 06.02.00 "Muzejs" no izdevumiem pamatkapitāla veidošanai 15 983 latu apmērā uz izdevumiem atlīdzībai;

1.3.4. apakšprogrammā 07.03.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013)" atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumam 6 265 latu apmērā;

1.3.5. no apakšprogrammas 07.03.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013)" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus precēm un pakalpojumiem 1 584 505 latu apmērā uz apakšprogrammas 04.03.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2007-2013)" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 1 584 505 latu apmērā, izdevumiem precēm un pakalpojumiem 514 latu apmērā, izdevumiem subsīdijām un dotācijām 190 475 latu apmērā un izdevumiem pamatkapitāla veidošanai 1 393 516 latu apmērā;

1.3.6. apakšprogrammā 33.02.00 "Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana" no izdevumiem precēm un pakalpojumiem 252 839 latu apmērā uz izdevumiem atlīdzībai;

1.3.7. apakšprogrammā 33.10.00 "E-veselības pamatnostādņu ieviešana" no izdevumiem precēm un pakalpojumiem 7 830 latu apmērā uz izdevumiem atlīdzībai, atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumam 1 026 latu apmērā;

1.3.8. programmā 34.00.00 "Kvalitātes atbilstības un ekonomiskais novēr­tējums, tirgus uzraudzība" no izdevumiem precēm un pakalpojumiem 39 721 lata apmērā uz izdevumiem atlīdzībai, atlīdzības ietvaros samazināt izdevumus atalgojumam 72 215 latu apmērā;

1.3.9. programmā 35.00.00 "Uzskaite" no izdevumiem precēm un pakalpo­jumiem 28 104 latu apmērā uz izdevumiem atlīdzībai.

2. Pārdali starp budžeta programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām veikt saskaņā ar šā rīkojuma 1. un 2.pielikumu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 24.augusta rīkojumam Nr.572

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām

Ls

Programmas kods

Funkciju klasifik. kods

2009.gada plāns

Izmaiņas

Kopā ar izmaiņām

17. Satiksmes ministrija

Resursi izdevumu segšanai

298 764 497

298 764 497

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

2 979 486

2 979 486

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

35 368 207

35 368 207

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

2 813 012

2 813 012

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

260 416 804

260 416 804

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

224 630 650

224 630 650

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

35 786 154

35 786 154

Izdevumi - kopā

306 344 183

306 344 183

Uzturēšanas izdevumi

176 387 573

2 719

176 390 292

Kārtējie izdevumi

66 837 061

66 837 061

Atlīdzība

4 340 778

4 340 778

Atalgojums

3 491 287

-111 615

3 379 672

Preces un pakalpojumi

62 496 283

62 496 283

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

54 082 908

54 082 908

Subsīdijas un dotācijas

54 082 908

54 082 908

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

720 686

2 719

723 405

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

482 666

2 719

485 385

Starptautiskā sadarbība

238 020

238 020

Uzturēšanas izdevumu transferti

54 746 918

54 746 918

Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām

54 746 918

54 746 918

Kapitālie izdevumi

129 956 610

-2 719

129 953 891

Pamatkapitāla veidošana

88 278 444

-2 719

88 275 725

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

41 678 166

41 678 166

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

41 678 166

41 678 166

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

3 079 000

3 079 000

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

3 079 000

3 079 000

Valsts budžeta mērķdotācija kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām

3 079 000

-3 079 000

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

38 599 166

38 599 166

Finansiālā bilance

-7 579 686

-7 579 686

Finansēšana

7 579 686

7 579 686

Naudas līdzekļi

7 579 686

7 579 686

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 346 997

1 346 997

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

6 232 689

6 232 689

11.00.00

04.530

Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbības nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

304 689

304 689

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

304 689

304 689

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

304 689

304 689

Izdevumi - kopā

304 689

304 689

Uzturēšanas izdevumi

299 689

299 689

Kārtējie izdevumi

299 689

299 689

Atlīdzība

215 624

215 624

Atalgojums

173 348

-622

172 726

Preces un pakalpojumi

84 065

84 065

Kapitālie izdevumi

5 000

5 000

Pamatkapitāla veidošana

5 000

5 000

23.00.00

04.510

Valsts autoceļu fonds

Resursi izdevumu segšanai

124 318 570

124 318 570

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

354 000

354 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

123 964 570

123 964 570

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

123 964 570

123 964 570

Izdevumi - kopā

124 922 693

124 922 693

Uzturēšanas izdevumi

86 828 072

86 828 072

Kārtējie izdevumi

58 563 072

58 563 072

Preces un pakalpojumi

58 563 072

58 563 072

Uzturēšanas izdevumu transferti

28 265 000

28 265 000

Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām

28 265 000

28 265 000

Kapitālie izdevumi

38 094 621

38 094 621

Pamatkapitāla veidošana

35 015 621

35 015 621

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

3 079 000

3 079 000

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

3 079 000

3 079 000

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

3 079 000

3 079 000

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

3 079 000

3 079 000

Valsts budžeta mērķdotācija kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām

3 079 000

-3 079 000

Finansiālā bilance

-604 123

-604 123

Finansēšana

604 123

604 123

Naudas līdzekļi

604 123

604 123

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

604 123

604 123

23.06.00

04.510

Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana

Resursi izdevumu segšanai

96 053 570

96 053 570

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

354 000

354 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

95 699 570

95 699 570

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

95 699 570

95 699 570

Izdevumi - kopā

96 657 693

96 657 693

Uzturēšanas izdevumi

58 563 072

58 563 072

Kārtējie izdevumi

58 563 072

58 563 072

Preces un pakalpojumi

58 563 072

58 563 072

Kapitālie izdevumi

38 094 621

38 094 621

Pamatkapitāla veidošana

35 015 621

35 015 621

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

3 079 000

3 079 000

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

3 079 000

3 079 000

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

3 079 000

3 079 000

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

3 079 000

3 079 000

Valsts budžeta mērķdotācija kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām

3 079 000

-3 079 000

Finansiālā bilance

-604 123

-604 123

Finansēšana

604 123

604 123

Naudas līdzekļi

604 123

604 123

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

604 123

604 123

38.00.00

04.500

Transeiropas tīklu kopējās intereses projekti

Resursi izdevumu segšanai

3 432 255

3 432 255

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

3 034 672

3 034 672

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

397 583

397 583

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

397 583

397 583

Izdevumi - kopā

3 613 834

3 613 834

Uzturēšanas izdevumi

1 005 552

2 719

1 008 271

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

522 886

522 886

Subsīdijas un dotācijas

522 886

522 886

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

482 666

2 719

485 385

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

482 666

2 719

485 385

Kapitālie izdevumi

2 608 282

-2 719

2 605 563

Pamatkapitāla veidošana

2 608 282

-2 719

2 605 563

Finansiālā bilance

-181 579

-181 579

Finansēšana

181 579

181 579

Naudas līdzekļi

181 579

181 579

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

181 579

181 579

41.00.00

04.540

Civilās aviācijas aģentūras darbības nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

1 747 234

1 747 234

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

1 747 234

1 747 234

Izdevumi - kopā

1 654 709

1 654 709

Uzturēšanas izdevumi

1 585 509

1 585 509

Kārtējie izdevumi

1 553 279

1 553 279

Atlīdzība

934 745

934 745

Atalgojums

848 593

-110 993

737 600

Preces un pakalpojumi

618 534

618 534

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

32 230

32 230

Starptautiskā sadarbība

32 230

32 230

Kapitālie izdevumi

69 200

69 200

Pamatkapitāla veidošana

69 200

69 200

Finansiālā bilance

92 525

92 525

Finansēšana

-92 525

-92 525

Naudas līdzekļi

-92 525

-92 525

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-92 525

-92 525

18. Labklājības ministrija

Resursi izdevumu segšanai

188 247 465

188 247 465

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

6 154 309

6 154 309

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

6 838

6 838

Transferti

31 195

31 195

Valsts budžeta transferti

31 195

31 195

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

31 195

31 195

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

31 195

31 195

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

8 600

8 600

Valsts pamatbudžeta finansēto iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

22 595

22 595

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

182 055 123

182 055 123

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

174 227 108

174 227 108

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

7 828 015

7 828 015

Izdevumi - kopā

188 449 836

188 449 836

Uzturēšanas izdevumi

184 745 337

184 745 337

Kārtējie izdevumi

50 168 876

-228 296

49 940 580

Atlīdzība

26 954 753

26 954 753

Atalgojums

21 185 482

21 185 482

Preces un pakalpojumi

23 214 123

-228 296

22 985 827

Procentu izdevumi

3 000

3 000

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

109 742 173

228 296

109 970 469

Subsīdijas un dotācijas

7 668 288

7 668 288

Sociālie pabalsti

102 073 885

228 296

102 302 181

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

4 285

4 285

Starptautiskā sadarbība

4 285

4 285

Uzturēšanas izdevumu transferti

24 827 003

24 827 003

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

16 815 243

16 815 243

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

16 815 243

16 815 243

Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām

154 824

154 824

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

28 921

28 921

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

7 828 015

7 828 015

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

7 828 015

7 828 015

Kapitālie izdevumi

3 704 499

3 704 499

Pamatkapitāla veidošana

3 704 499

3 704 499

Finansiālā bilance

-202 371

-202 371

Finansēšana

202 371

202 371

Naudas līdzekļi

202 371

202 371

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

202 581

202 581

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-210

-210

05.00.00

10.000

Valsts sociālie pakalpojumi

Resursi izdevumu segšanai

34 472 624

442 553

34 915 177

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

6 138 539

6 138 539

Transferti

8 600

8 600

Valsts budžeta transferti

8 600

8 600

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

8 600

8 600

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

8 600

8 600

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

8 600

8 600

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

28 325 485

442 553

28 768 038

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

28 325 485

442 553

28 768 038

Izdevumi - kopā

34 673 166

442 553

35 115 719

Uzturēšanas izdevumi

32 823 237

32 823 237

Kārtējie izdevumi

27 243 463

-228 296

27 015 167

Atlīdzība

17 994 758

17 994 758

Atalgojums

14 283 969

14 283 969

Preces un pakalpojumi

9 248 705

-228 296

9 020 409

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

5 424 950

228 296

5 653 246

Subsīdijas un dotācijas

5 225 201

5 225 201

Sociālie pabalsti

199 749

228 296

428 045

Uzturēšanas izdevumu transferti

154 824

154 824

Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām

154 824

154 824

Kapitālie izdevumi

1 849 929

442 553

2 292 482

Pamatkapitāla veidošana

1 849 929

442 553

2 292 482

Finansiālā bilance

-200 542

-200 542

Finansēšana

200 542

200 542

Naudas līdzekļi

200 542

200 542

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

200 542

200 542

05.03.00

10.120

Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās

Resursi izdevumu segšanai

21 992 890

21 992 890

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

5 307 929

5 307 929

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

16 684 961

16 684 961

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

16 684 961

16 684 961

Izdevumi - kopā

22 192 972

22 192 972

Uzturēšanas izdevumi

21 893 020

21 893 020

Kārtējie izdevumi

21 700 109

-228 296

21 471 813

Atlīdzība

14 209 018

14 209 018

Atalgojums

11 346 403

11 346 403

Preces un pakalpojumi

7 491 091

-228 296

7 262 795

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

192 911

228 296

421 207

Sociālie pabalsti

192 911

228 296

421 207

Kapitālie izdevumi

299 952

299 952

Pamatkapitāla veidošana

299 952

299 952

Finansiālā bilance

-200 082

-200 082

Finansēšana

200 082

200 082

Naudas līdzekļi

200 082

200 082

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

200 082

200 082

05.64.00

10.120

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pasākumi darbaspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai (2007-2013)

Resursi izdevumu segšanai

1 432 695

442 553

1 875 248

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 432 695

442 553

1 875 248

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 432 695

442 553

1 875 248

Izdevumi - kopā

1 432 695

442 553

1 875 248

Uzturēšanas izdevumi

32 695

32 695

Kārtējie izdevumi

32 695

32 695

Atlīdzība

31 584

31 584

Atalgojums

25 452

25 452

Preces un pakalpojumi

1 111

1 111

Kapitālie izdevumi

1 400 000

442 553

1 842 553

Pamatkapitāla veidošana

1 400 000

442 553

1 842 553

07.00.00

4.120

Darba tirgus attīstība

Resursi izdevumu segšanai

28 506 895

-442 553

28 064 342

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

7 370

7 370

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

28 499 525

-442 553

28 056 972

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

20 671 510

-442 553

20 228 957

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

7 828 015

7 828 015

Izdevumi - kopā

28 508 934

-442 553

28 066 381

Uzturēšanas izdevumi

26 760 459

26 760 459

Kārtējie izdevumi

16 499 492

16 499 492

Atlīdzība

4 631 826

4 631 826

Atalgojums

3 509 016

3 509 016

Preces un pakalpojumi

11 867 666

11 867 666

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

2 429 087

2 429 087

Subsīdijas un dotācijas

2 429 087

2 429 087

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

3 865

3 865

Starptautiskā sadarbība

3 865

3 865

Uzturēšanas izdevumu transferti

7 828 015

7 828 015

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

7 828 015

7 828 015

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

7 828 015

7 828 015

Kapitālie izdevumi

1 748 475

-442 553

1 305 922

Pamatkapitāla veidošana

1 748 475

-442 553

1 305 922

Finansiālā bilance

-2 039

-2 039

Finansēšana

2 039

2 039

Naudas līdzekļi

2 039

2 039

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

2 039

2 039

07.10.00

4.121

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā nodarbinātības infrastruktūras attīstība (2007-2013)

Resursi izdevumu segšanai

1 996 624

-442 553

1 554 071

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 996 624

-442 553

1 554 071

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 996 624

-442 553

1 554 071

Izdevumi - kopā

1 996 624

-442 553

1 554 071

Uzturēšanas izdevumi

263 149

263 149

Kārtējie izdevumi

263 149

263 149

Atlīdzība

49 543

49 543

Atalgojums

39 925

39 925

Preces un pakalpojumi

213 606

213 606

Kapitālie izdevumi

1 733 475

-442 553

1 290 922

Pamatkapitāla veidošana

1 733 475

-442 553

1 290 922

29. Veselības ministrija

Resursi izdevumu segšanai

452 505 020

452 505 020

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

12 466 472

12 466 472

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

35 573

35 573

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

440 002 975

440 002 975

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

434 882 311

434 882 311

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

5 120 664

5 120 664

Izdevumi - kopā

453 639 801

453 639 801

Uzturēšanas izdevumi

449 740 908

-1 372 824

448 368 084

Kārtējie izdevumi

65 566 043

-1 563 299

64 002 744

Atlīdzība

38 536 670

357 686

38 894 356

Atalgojums

29 891 874

-107 711

29 784 163

Preces un pakalpojumi

27 029 373

-1 920 985

25 108 388

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

367 450 501

190 475

367 640 976

Subsīdijas un dotācijas

367 450 501

190 475

367 640 976

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

77 047

77 047

Starptautiskā sadarbība

77 047

77 047

Uzturēšanas izdevumu transferti

16 647 317

16 647 317

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

11 551 590

11 551 590

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

5 095 727

5 095 727

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

5 095 727

5 095 727

Kapitālie izdevumi

3 898 893

1 372 824

5 271 717

Pamatkapitāla veidošana

3 873 956

1 372 824

5 246 780

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

24 937

24 937

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

24 937

24 937

Finansiālā bilance

-1 134 781

-1 134 781

Finansēšana

1 134 781

1 134 781

Naudas līdzekļi

1 134 781

1 134 781

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 133 758

1 133 758

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 023

1 023

02.00.00

09.000

Izglītība

Resursi izdevumu segšanai

15 993 689

15 993 689

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

1 920

1 920

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 991 769

15 991 769

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 991 769

15 991 769

Izdevumi - kopā

16 007 534

16 007 534

Uzturēšanas izdevumi

16 002 624

2 010

16 004 634

Kārtējie izdevumi

192 918

2 010

194 928

Atlīdzība

145 251

10 510

155 761

Atalgojums

112 677

-19 451

93 226

Preces un pakalpojumi

47 667

-8 500

39 167

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

4 300 465

4 300 465

Subsīdijas un dotācijas

4 300 465

4 300 465

Uzturēšanas izdevumu transferti

11 509 241

11 509 241

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

11 509 241

11 509 241

Kapitālie izdevumi

4 910

-2 010

2 900

Pamatkapitāla veidošana

4 910

-2 010

2 900

Finansiālā bilance

-13 845

-13 845

Finansēšana

13 845

13 845

Naudas līdzekļi

13 845

13 845

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

13 845

13 845

02.04.00

09.800

Rezidentu apmācība un tālākizglītība

Resursi izdevumu segšanai

4 904 982

4 904 982

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

1 920

1 920

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 903 062

4 903 062

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 903 062

4 903 062

Izdevumi - kopā

4 918 827

4 918 827

Uzturēšanas izdevumi

4 913 917

2 010

4 915 927

Kārtējie izdevumi

192 918

2 010

194 928

Atlīdzība

145 251

10 510

155 761

Atalgojums

112 677

-19 451

93 226

Preces un pakalpojumi

47 667

-8 500

39 167

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

4 300 465

4 300 465

Subsīdijas un dotācijas

4 300 465

4 300 465

Uzturēšanas izdevumu transferti

420 534

420 534

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

420 534

420 534

Kapitālie izdevumi

4 910

-2 010

2 900

Pamatkapitāla veidošana

4 910

-2 010

2 900

Finansiālā bilance

-13 845

-13 845

Finansēšana

13 845

13 845

Naudas līdzekļi

13 845

13 845

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

13 845

13 845

04.00.00

07.610

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie sabiedrības veselības pasākumi

Resursi izdevumu segšanai

18 936 736

1 584 505

20 521 241

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18 936 736

1 584 505

20 521 241

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 655 084

1 584 505

16 239 589

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

4 281 652

4 281 652

Izdevumi - kopā

18 936 736

1 584 505

20 521 241

Uzturēšanas izdevumi

18 882 461

190 989

19 073 450

Kārtējie izdevumi

19 939

514

20 453

Preces un pakalpojumi

19 939

514

20 453

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

14 605 807

190 475

14 796 282

Subsīdijas un dotācijas

14 605 807

190 475

14 796 282

Uzturēšanas izdevumu transferti

4 256 715

4 256 715

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

4 256 715

4 256 715

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

4 256 715

4 256 715

Kapitālie izdevumi

54 275

1 393 516

1 447 791

Pamatkapitāla veidošana

29 338

1 393 516

1 422 854

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

24 937

24 937

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

24 937

24 937

04.03.00

07.610

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2007-2013)

Resursi izdevumu segšanai

4 049 277

1 584 505

5 633 782

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 049 277

1 584 505

5 633 782

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 049 277

1 584 505

5 633 782

Izdevumi - kopā

4 049 277

1 584 505

5 633 782

Uzturēšanas izdevumi

4 019 939

190 989

4 210 928

Kārtējie izdevumi

19 939

514

20 453

Preces un pakalpojumi

19 939

514

20 453

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

4 000 000

190 475

4 190 475

Subsīdijas un dotācijas

4 000 000

190 475

4 190 475

Kapitālie izdevumi

29 338

1 393 516

1 422 854

Pamatkapitāla veidošana

29 338

1 393 516

1 422 854

06.00.00

08.200

Kultūra

Resursi izdevumu segšanai

1 168 556

1 168 556

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

46 863

46 863

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 121 693

1 121 693

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 121 693

1 121 693

Izdevumi - kopā

1 178 694

1 178 694

Uzturēšanas izdevumi

1 015 443

18 682

1 034 125

Kārtējie izdevumi

1 015 443

18 682

1 034 125

Atlīdzība

839 288

18 682

857 970

Atalgojums

678 494

-8 754

669 740

Preces un pakalpojumi

176 155

176 155

Kapitālie izdevumi

163 251

-18 682

144 569

Pamatkapitāla veidošana

163 251

-18 682

144 569

Finansiālā bilance

-10 138

-10 138

Finansēšana

10 138

10 138

Naudas līdzekļi

10 138

10 138

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

10 138

10 138

06.01.00

08.210

Bibliotēka

Resursi izdevumu segšanai

388 614

388 614

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

6 863

6 863

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

381 751

381 751

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

381 751

381 751

Izdevumi - kopā

399 752

399 752

Uzturēšanas izdevumi

397 053

2 699

399 752

Kārtējie izdevumi

397 053

2 699

399 752

Atlīdzība

337 990

2 699

340 689

Atalgojums

274 514

-8 754

265 760

Preces un pakalpojumi

59 063

59 063

Kapitālie izdevumi

2 699

-2 699

Pamatkapitāla veidošana

2 699

-2 699

Finansiālā bilance

-11 138

-11 138

Finansēšana

11 138

11 138

Naudas līdzekļi

11 138

11 138

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

11 138

11 138

06.02.00

08.220

Muzejs

Resursi izdevumu segšanai

779 942

779 942

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

40 000

40 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

739 942

739 942

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

739 942

739 942

Izdevumi - kopā

778 942

778 942

Uzturēšanas izdevumi

618 390

15 983

634 373

Kārtējie izdevumi

618 390

15 983

634 373

Atlīdzība

501 298

15 983

517 281

Atalgojums

403 980

403 980

Preces un pakalpojumi

117 092

117 092

Kapitālie izdevumi

160 552

-15 983

144 569

Pamatkapitāla veidošana

160 552

-15 983

144 569

Finansiālā bilance

1 000

1 000

Finansēšana

-1 000

-1 000

Naudas līdzekļi

-1 000

-1 000

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 000

-1 000

07.00.00

07.610

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sabiedrības veselības pasākumi

Resursi izdevumu segšanai

4 543 386

-1 584 505

2 958 881

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 543 386

-1 584 505

2 958 881

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 704 374

-1 584 505

2 119 869

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

839 012

839 012

Izdevumi - kopā

4 543 386

-1 584 505

2 958 881

Uzturēšanas izdevumi

4 543 386

-1 584 505

2 958 881

Kārtējie izdevumi

3 704 374

-1 584 505

2 119 869

Atlīdzība

53 050

53 050

Atalgojums

42 752

-6 265

36 487

Preces un pakalpojumi

3 651 324

-1 584 505

2 066 819

Uzturēšanas izdevumu transferti

839 012

839 012

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

839 012

839 012

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

839 012

839 012

07.03.00

07.610

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013)

Resursi izdevumu segšanai

3 704 374

-1 584 505

2 119 869

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 704 374

-1 584 505

2 119 869

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 704 374

-1 584 505

2 119 869

Izdevumi - kopā

3 704 374

-1 584 505

2 119 869

Uzturēšanas izdevumi

3 704 374

-1 584 505

2 119 869

Kārtējie izdevumi

3 704 374

-1 584 505

2 119 869

Atlīdzība

53 050

53 050

Atalgojums

42 752

-6 265

36 487

Preces un pakalpojumi

3 651 324

-1 584 505

2 066 819

33.00.00

07.000

Veselības aprūpes nodrošināšana

Resursi izdevumu segšanai

383 155 431

383 155 431

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

2 756 501

2 756 501

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

380 398 930

380 398 930

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

380 398 930

380 398 930

Izdevumi - kopā

384 077 360

384 077 360

Uzturēšanas izdevumi

381 046 152

381 046 152

Kārtējie izdevumi

37 159 856

37 159 856

Atlīdzība

21 155 502

260 669

21 416 171

Atalgojums

16 639 806

-1 026

16 638 780

Preces un pakalpojumi

16 004 354

-260 669

15 743 685

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

343 886 296

343 886 296

Subsīdijas un dotācijas

343 886 296

343 886 296

Kapitālie izdevumi

3 031 208

3 031 208

Pamatkapitāla veidošana

3 031 208

3 031 208

Finansiālā bilance

-921 929

-921 929

Finansēšana

921 929

921 929

Naudas līdzekļi

921 929

921 929

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

921 929

921 929

33.02.00

07.320

Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana

Resursi izdevumu segšanai

20 575 191

20 575 191

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

1 446 471

1 446 471

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

19 128 720

19 128 720

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

19 128 720

19 128 720

Izdevumi - kopā

20 636 742

20 636 742

Uzturēšanas izdevumi

18 680 412

18 680 412

Kārtējie izdevumi

18 680 412

18 680 412

Atlīdzība

9 940 692

252 839

10 193 531

Atalgojums

7 940 721

7 940 721

Preces un pakalpojumi

8 739 720

-252 839

8 486 881

Kapitālie izdevumi

1 956 330

1 956 330

Pamatkapitāla veidošana

1 956 330

1 956 330

Finansiālā bilance

-61 551

-61 551

Finansēšana

61 551

61 551

Naudas līdzekļi

61 551

61 551

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

61 551

61 551

33.10.00

07.610

E-veselības pamatnostādņu ieviešana

Resursi izdevumu segšanai

306 962

306 962

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

306 962

306 962

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

306 962

306 962

Izdevumi - kopā

306 962

306 962

Uzturēšanas izdevumi

178 962

178 962

Kārtējie izdevumi

178 962

178 962

Atlīdzība

71 871

7 830

79 701

Atalgojums

57 265

-1 026

56 239

Preces un pakalpojumi

107 091

-7 830

99 261

Kapitālie izdevumi

128 000

128 000

Pamatkapitāla veidošana

128 000

128 000

34.00.00

07.610

Kvalitātes atbilstības un ekonomiskais novērtējums, tirgus uzraudzība

Resursi izdevumu segšanai

14 045 398

14 045 398

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

5 509 608

5 509 608

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 535 790

8 535 790

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 535 790

8 535 790

Izdevumi - kopā

14 258 479

14 258 479

Uzturēšanas izdevumi

13 697 037

13 697 037

Kārtējie izdevumi

13 697 037

13 697 037

Atlīdzība

9 293 057

39 721

9 332 778

Atalgojums

7 187 723

-72 215

7 115 508

Preces un pakalpojumi

4 403 980

-39 721

4 364 259

Kapitālie izdevumi

561 442

561 442

Pamatkapitāla veidošana

561 442

561 442

Finansiālā bilance

-213 081

-213 081

Finansēšana

213 081

213 081

Naudas līdzekļi

213 081

213 081

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

213 081

213 081

35.00.00

07.610

Uzskaite

Resursi izdevumu segšanai

947 006

947 006

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā

3 800

3 800

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

943 206

943 206

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

943 206

943 206

Izdevumi - kopā

957 881

957 881

Uzturēšanas izdevumi

943 501

943 501

Kārtējie izdevumi

351 614

351 614

Atlīdzība

249 359

28 104

277 463

Atalgojums

200 360

200 360

Preces un pakalpojumi

102 255

-28 104

74 151

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

591 887

591 887

Subsīdijas un dotācijas

591 887

591 887

Kapitālie izdevumi

14 380

14 380

Pamatkapitāla veidošana

14 380

14 380

Finansiālā bilance

-10 875

-10 875

Finansēšana

10 875

10 875

Naudas līdzekļi

10 875

10 875

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

10 875

10 875

Finanšu ministrs E.Repše

 

 

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums

Ministru kabineta

2009.gada 24.augusta rīkojumam Nr.572

Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms

Progr., apakšpr. kods

Saistību uzdevumu veidi

Projekta kods

2009.gada plāns

Izmaiņas

Kopā ar izmaiņām

Pamatbudžets (Ls)

Progr., apakšpr. kods

Saistību uzdevumu veidi

Projekta kods

2009.gada plāns

Izmaiņas

Kopā ar izmaiņām

17. Satiksmes ministrija

Eiropas Kopienas atbalsts transporta, telekomunikāciju un enerģijas
infrastruktūras tīkliem

Resursi izdevumu segšanai

3 432 255

3 432 255

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

3 034 672

3 034 672

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

397 583

397 583

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

397 583

397 583

Izdevumi - kopā

3 613 834

3 613 834

Uzturēšanas izdevumi

1 005 552

2 719

1 008 271

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

522 886

522 886

Subsīdijas un dotācijas

522 886

522 886

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

482 666

2 719

485 385

 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

482 666

2 719

485 385

Kapitālie izdevumi

2 608 282

-2 719

2 605 563

Pamatkapitāla veidošana

2 608 282

-2 719

2 605 563

Finansiālā bilance

-181 579

-181 579

Finansēšana

181 579

181 579

Naudas līdzekļi

181 579

181 579

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

181 579

181 579

38.00.00

Transeiropas tīklu kopējās intereses projekti

Eiropas Kopienas atbalsts transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīkliem

Resursi izdevumu segšanai

3 432 255

3 432 255

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

3 034 672

3 034 672

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

397 583

397 583

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

397 583

397 583

Izdevumi - kopā

3 613 834

3 613 834

Uzturēšanas izdevumi

1 005 552

2 719

1 008 271

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

522 886

522 886

Subsīdijas un dotācijas

522 886

522 886

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

482 666

2 719

485 385

 Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

482 666

2 719

485 385

Kapitālie izdevumi

2 608 282

-2 719

2 605 563

Pamatkapitāla veidošana

2 608 282

-2 719

2 605 563

Finansiālā bilance

-181 579

-181 579

Finansēšana

181 579

181 579

Naudas līdzekļi

181 579

181 579

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

181 579

181 579

18. Labklājības ministrija

Eiropas Reģionālās attīstības fonds 2007. - 2013.gada programmēšanas
periodam

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Resursi izdevumu segšanai

3 884 714

3 884 714

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 884 714

3 884 714

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 884 714

3 884 714

Izdevumi - kopā

3 884 714

3 884 714

Uzturēšanas izdevumi

671 744

671 744

Kārtējie izdevumi

671 744

671 744

Atlīdzība

110 278

110 278

Atalgojums

88 868

88 868

Preces un pakalpojumi

561 466

561 466

Kapitālie izdevumi

3 212 970

3 212 970

Pamatkapitāla veidošana

3 212 970

3 212 970

05.00.00

Valsts sociālie pakalpojumi

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Resursi izdevumu segšanai

1 432 695

442 553

1 875 248

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 432 695

442 553

1 875 248

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 432 695

442 553

1 875 248

Izdevumi - kopā

1 432 695

442 553

1 875 248

Uzturēšanas izdevumi

32 695

32 695

Kārtējie izdevumi

32 695

32 695

Atlīdzība

31 584

31 584

Atalgojums

25 452

25 452

Preces un pakalpojumi

1 111

1 111

Kapitālie izdevumi

1 400 000

442 553

1 842 553

Pamatkapitāla veidošana

1 400 000

442 553

1 842 553

05.64.00

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pasākumi darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai (2007-2013)

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Resursi izdevumu segšanai

1 432 695

442 553

1 875 248

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 432 695

442 553

1 875 248

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 432 695

442 553

1 875 248

Izdevumi - kopā

1 432 695

442 553

1 875 248

Uzturēšanas izdevumi

32 695

32 695

Kārtējie izdevumi

32 695

32 695

Atlīdzība

31 584

31 584

Atalgojums

25 452

25 452

Preces un pakalpojumi

1 111

1 111

Kapitālie izdevumi

1 400 000

442 553

1 842 553

Pamatkapitāla veidošana

1 400 000

442 553

1 842 553

07.00.00

Darba tirgus attīstība

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Resursi izdevumu segšanai

1 996 624

-442 553

1 554 071

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 996 624

-442 553

1 554 071

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 996 624

-442 553

1 554 071

Izdevumi - kopā

1 996 624

-442 553

1 554 071

Uzturēšanas izdevumi

263 149

263 149

Kārtējie izdevumi

263 149

263 149

Atlīdzība

49 543

49 543

Atalgojums

39 925

39 925

Preces un pakalpojumi

213 606

213 606

Kapitālie izdevumi

1 733 475

-442 553

1 290 922

Pamatkapitāla veidošana

1 733 475

-442 553

1 290 922

07.10.00

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā nodarbinātības infrastruktūras attīstība (2007-2013)

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Resursi izdevumu segšanai

1 996 624

-442 553

1 554 071

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 996 624

-442 553

1 554 071

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 996 624

-442 553

1 554 071

Izdevumi - kopā

1 996 624

-442 553

1 554 071

Uzturēšanas izdevumi

263 149

263 149

Kārtējie izdevumi

263 149

263 149

Atlīdzība

49 543

49 543

Atalgojums

39 925

39 925

Preces un pakalpojumi

213 606

213 606

Kapitālie izdevumi

1 733 475

-442 553

1 290 922

Pamatkapitāla veidošana

1 733 475

-442 553

1 290 922

29. Veselības ministrija

Eiropas Reģionālās attīstības fonds 2007. - 2013.gada programmēšanas periodam

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Resursi izdevumu segšanai

18 936 736

1 584 505

20 521 241

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18 936 736

1 584 505

20 521 241

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 655 084

1 584 505

16 239 589

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

4 281 652

4 281 652

Izdevumi - kopā

18 936 736

1 584 505

20 521 241

Uzturēšanas izdevumi

18 882 461

190 989

19 073 450

Kārtējie izdevumi

19 939

514

20 453

Preces un pakalpojumi

19 939

514

20 453

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

14 605 807

190 475

14 796 282

Subsīdijas un dotācijas

14 605 807

190 475

14 796 282

Uzturēšanas izdevumu transferti

4 256 715

4 256 715

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

4 256 715

4 256 715

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

4 256 715

4 256 715

Kapitālie izdevumi

54 275

1 393 516

1 447 791

Pamatkapitāla veidošana

29 338

1 393 516

1 422 854

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

24 937

24 937

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

24 937

24 937

04.00.00

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie sabiedrības veselības pasākumi

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Resursi izdevumu segšanai

18 936 736

1 584 505

20 521 241

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18 936 736

1 584 505

20 521 241

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 655 084

1 584 505

16 239 589

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

4 281 652

4 281 652

Izdevumi - kopā

18 936 736

1 584 505

20 521 241

Uzturēšanas izdevumi

18 882 461

190 989

19 073 450

Kārtējie izdevumi

19 939

514

20 453

Preces un pakalpojumi

19 939

514

20 453

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

14 605 807

190 475

14 796 282

Subsīdijas un dotācijas

14 605 807

190 475

14 796 282

Uzturēšanas izdevumu transferti

4 256 715

4 256 715

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

4 256 715

4 256 715

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

4 256 715

4 256 715

Kapitālie izdevumi

54 275

1 393 516

1 447 791

Pamatkapitāla veidošana

29 338

1 393 516

1 422 854

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

24 937

24 937

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

24 937

24 937

04.03.00

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2007-2013)

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Resursi izdevumu segšanai

4 049 277

1 584 505

5 633 782

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 049 277

1 584 505

5 633 782

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 049 277

1 584 505

5 633 782

Izdevumi - kopā

4 049 277

1 584 505

5 633 782

Uzturēšanas izdevumi

4 019 939

190 989

4 210 928

Kārtējie izdevumi

19 939

514

20 453

Preces un pakalpojumi

19 939

514

20 453

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

4 000 000

190 475

4 190 475

Subsīdijas un dotācijas

4 000 000

190 475

4 190 475

Kapitālie izdevumi

29 338

1 393 516

1 422 854

Pamatkapitāla veidošana

29 338

1 393 516

1 422 854

Eiropas Sociālais fonds (ESF) 2007. - 2013.gada programmēšanas periodam

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Resursi izdevumu segšanai

4 543 386

-1 584 505

2 958 881

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 543 386

-1 584 505

2 958 881

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 704 374

-1 584 505

2 119 869

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

839 012

839 012

Izdevumi - kopā

4 543 386

-1 584 505

2 958 881

Uzturēšanas izdevumi

4 543 386

-1 584 505

2 958 881

Kārtējie izdevumi

3 704 374

-1 584 505

2 119 869

Atlīdzība

53 050

53 050

Atalgojums

42 752

-6 265

36 487

Preces un pakalpojumi

3 651 324

-1 584 505

2 066 819

Uzturēšanas izdevumu transferti

839 012

839 012

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

839 012

839 012

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

839 012

839 012

07.00.00

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sabiedrības veselības pasākumi

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Resursi izdevumu segšanai

4 543 386

-1 584 505

2 958 881

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 543 386

-1 584 505

2 958 881

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 704 374

-1 584 505

2 119 869

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

839 012

839 012

Izdevumi - kopā

4 543 386

-1 584 505

2 958 881

Uzturēšanas izdevumi

4 543 386

-1 584 505

2 958 881

Kārtējie izdevumi

3 704 374

-1 584 505

2 119 869

Atlīdzība

53 050

53 050

Atalgojums

42 752

-6 265

36 487

Preces un pakalpojumi

3 651 324

-1 584 505

2 066 819

Uzturēšanas izdevumu transferti

839 012

839 012

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

839 012

839 012

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos projektos

839 012

839 012

07.03.00

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013)

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Resursi izdevumu segšanai

3 704 374

-1 584 505

2 119 869

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 704 374

-1 584 505

2 119 869

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 704 374

-1 584 505

2 119 869

Izdevumi - kopā

3 704 374

-1 584 505

2 119 869

Uzturēšanas izdevumi

3 704 374

-1 584 505

2 119 869

Kārtējie izdevumi

3 704 374

-1 584 505

2 119 869

Atlīdzība

53 050

53 050

Atalgojums

42 752

-6 265

36 487

Preces un pakalpojumi

3 651 324

-1 584 505

2 066 819

Finanšu ministrs E.Repše

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp budžeta programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 572Pieņemts: 24.08.2009.Stājas spēkā: 24.08.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 136, 27.08.2009.
196589
24.08.2009
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"