Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.946

Rīgā 2009.gada 18.augustā (prot. Nr.53 62.§)
Noteikumi par apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts zemes dienests nosaka apbūvēta zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām, ņemot vērā pēdējo atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 68.panta pirmajā daļā noteiktajai kārtībai apstiprināto kadastrālo vērtību bāzi, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – kadastra informācijas sistēma) reģistrētos datus par zemesgabala platību, apgrūtinājumiem un zemesgabala lietošanas mērķi privatizācijai.

2. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 8.panta otrajā daļā minēto zemesgabala lietošanas mērķi privatizācijai (turpmāk – privatizācijas lietošanas mērķis) pēc privatizāciju veicošās institūcijas pieprasījuma nosaka pašvaldība, kuras teritorijā atrodas attiecīgais zemesgabals, pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādīto atļauto zemes izmantošanu.

3. Šajos noteikumos lietotais termins “zemesgabals” atbilst Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā lietotajam terminam “zemes vienība”.

II. Privatizācijas lietošanas mērķa noteikšana

4. Privatizāciju veicošā institūcija iesniedz privatizējamo zemesgabalu sarakstu pašvaldībai. Sarakstā norāda:

4.1. zemesgabala adresi;

4.2. zemesgabala kadastra apzīmējumu;

4.3. zemesgabala kopplatību;

4.4. kadastra informācijas sistēmā reģistrēto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (mērķus) (turpmāk – kadastrā reģistrētais lietošanas mērķis) un tam (tiem) piekrītošo platību.

5. Pašvaldība izvērtē, vai zemesgabalam noteiktais kadastrā reģistrētais lietošanas mērķis atbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai atļautajai zemes izmantošanai.

6. Ja pašvaldībā ir stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, kas izstrādāts saskaņā ar Teritorijas plānošanas likumu, un zemesgabala kadastrā reģistrētais lietošanas mērķis:

6.1. sakrīt ar teritorijas plānojumā norādīto atļauto izmantošanu, – par zemesgabala privatizācijas lietošanas mērķi nosaka kadastrā reģistrēto lietošanas mērķi;

6.2. nesakrīt ar teritorijas plānojumā norādīto atļauto izmantošanu, – par zemesgabala privatizācijas lietošanas mērķi nosaka teritorijas plānojumā norādīto atļauto izmantošanu.

7. Ja pašvaldībā nav stājies spēkā vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, kas izstrādāts saskaņā ar Teritorijas plānošanas likumu, pašvaldība nosaka zemesgabala privatizācijas lietošanas mērķi atbilstoši zemesgabala faktiskajai izmantošanai.

8. Ja uz zemesgabala, kuru izmanto lauksaimniecībai, mežsaimniecībai vai ūdenssaimniecībai, atrodas būves, zemesgabalam nosaka vairākus privatizācijas lietošanas mērķus, no kuriem viens ir no klases “Apbūves zeme”.

9. Ja par zemesgabala privatizācijas lietošanas mērķi nosaka kadastrā reģistrēto lietošanas mērķi, pašvaldība sagatavo izziņu par lietošanas mērķu atbilstību un 10 darbdienu laikā nosūta to privatizāciju veicošajai institūcijai.

10. Ja par zemesgabala privatizācijas lietošanas mērķi nenosaka kadastrā reģistrēto lietošanas mērķi, pašvaldība mēneša laikā zemesgabalam nosaka privatizācijas lietošanas mērķi, sagatavo attiecīgu izziņu un nosūta to privatizāciju veicošajai institūcijai.

11. Privatizācijas lietošanas mērķa kodu un nosaukumu nosaka atbilstoši klasifikācijai, kas ietverta normatīvajā aktā, kurš regulē nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu.

12. Zemesgabala privatizācijas lietošanas mērķi izmanto tikai tam, lai noteiktu zemesgabala privatizācijas vērtību, un to nereģistrē kadastra informācijas sistēmā.

III. Zemesgabala privatizācijas vērtības noteikšana

13. Privatizāciju veicošā institūcija iesniedz Valsts zemes dienestā iesniegumu (pielikums) par zemesgabala privatizācijas vērtības noteikšanu. Iesniegumā norāda:

13.1. zemesgabala adresi;

13.2. zemesgabala kadastra apzīmējumu;

13.3. zemesgabala kopplatību;

13.4. noteikto privatizācijas lietošanas mērķi (mērķus) un tam (tiem) piekrītošās zemes platības.

14. Zemesgabala privatizācijas vērtības noteikšanā izmanto šādus datus:

14.1. privatizāciju veicošās institūcijas iesniegto informāciju par zemesgabalu:

14.1.1. kadastra apzīmējumu;

14.1.2. kopplatību kvadrātmetros;

14.1.3. privatizācijas lietošanas mērķi (mērķus) un tam (tiem) piekrītošās zemes platības;

14.2. pēdējo atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 68.panta pirmajā daļā noteiktajai kārtībai apstiprināto kadastrālo vērtību bāzi attiecīgajam lietošanas mērķim (mērķiem):

14.2.1. vērtību zonas zemes bāzes vērtību;

14.2.2. standartplatību;

14.2.3. standartplatības korekcijas koeficientu;

14.3. kadastra informācijas sistēmā reģistrēto:

14.3.1. zemesgabala apgrūtinājumu korekcijas koeficientu;

14.3.2. zemesgabala piesārņojuma korekcijas koeficientu.

15. Ja privatizācijas lietošanas mērķis ir no lietošanas mērķu grupas “Lauksaimniecības zeme” vai “Ūdens objektu zeme”, par zemes bāzes vērtību lauku apvidos pieņem attiecīgās vērtību zonas lauksaimniecībā izmantojamās zemes bāzes vērtību III kvalitātes grupai.

16. Ja privatizācijas lietošanas mērķis ir no lietošanas mērķu grupas “Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu”, par zemes bāzes vērtību lauku apvidos pieņem attiecīgās vērtību zonas meža zemes bāzes vērtību IV kvalitātes grupai.

17. Ja kadastra informācijas sistēmā zemesgabalam reģistrēti divi apgrūtinājuma koeficienti, kas saskaņā ar normatīvo aktu, kurš regulē kadastrālo vērtēšanu, atbilst gan apbūves zemes lietošanas mērķim, gan lauku zemes lietošanas mērķim, privatizācijas vērtības noteikšanai piemēro apgrūtinājuma korekcijas koeficientu ar mazāko skaitlisko vērtību.

18. Zemesgabala privatizācijas vērtību aprēķina, izmantojot šādu formulu:

V = (Σ(Bv × PLM × Ksamaz)) ×Kapgr × KP, kur

V – zemesgabala privatizācijas vērtība euro;

Bv – zemes bāzes vērtība euro par kvadrātmetru;

PLM – privatizācijas lietošanas mērķim piekrītošā zemes platība kvadrātmetros;

Ksamaz – platības korekcijas koeficients;

Kapgr – apgrūtinājumu korekcijas koeficients;

KP piesārņojuma korekcijas koeficients.
(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.954)

19. Platības korekcijas koeficientu (Ksamaz) izmanto tām privatizācijas lietošanas mērķu zemes platībām, kuras pārsniedz apstiprināto standartplatību. Koeficientu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Ksamaz = (Pst + (PLM – Pst) × Kst)/PLM, kur

Ksamaz – platības korekcijas koeficients;

Pst – standartplatība lietošanas mērķim vērtību zonā kvadrātmetros;

PLM – privatizācijas lietošanas mērķim piekrītošā platība kvadrātmetros;

Kst – standartplatības korekcijas koeficients lietošanas mērķim vērtību zonā.

20. Valsts zemes dienests izsniedz privatizāciju veicošai institūcijai izziņu par zemesgabala privatizācijas vērtību. Izziņā norāda:

20.1. zemesgabala adresi;

20.2. zemesgabala kadastra apzīmējumu;

20.3. zemesgabala kopplatību;

20.4. zemesgabala privatizācijas vērtību;

20.5. zemesgabala privatizācijas lietošanas mērķi (mērķus) un tam (tiem) piekrītošās zemes platības;

20.6. vērtību zonu un vērtību zonas bāzes vērtību (vērtības) attiecīgajam lietošanas mērķim (mērķiem);

20.7. platības korekcijas koeficientu;

20.8. zemesgabala apgrūtinājumu korekcijas koeficientu;

20.9. zemesgabala piesārņojuma korekcijas koeficientu.

21. Privatizācijas vērtību nosaka 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma reģistrācijas Valsts zemes dienestā.

22. Privatizācijas vērtību aprēķina ar precizitāti līdz vienam euro.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.954)

IV. Noslēguma jautājumi

23. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumus Nr.642 “Noteikumi par apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 137.nr.; 2008, 41.nr.).

24. Ja privatizāciju veicošās institūcijas iesniegumā norādītā zemesgabala kopplatība nesakrīt ar kadastra informācijas sistēmā reģistrēto, privatizācijas vērtību neaprēķina. Par konstatēto neatbilstību un nepieciešamību pārbaudīt iesniegumā norādīto informāciju Valsts zemes dienests paziņo privatizāciju veicošai institūcijai piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

25. Ar privatizācijas vērtības noteikšanu saistītos izdevumus sedz privatizāciju veicošā institūcija saskaņā ar Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

26. Atbilstoši šiem noteikumiem noteiktā privatizācijas vērtība ir piemērojama arī atsavināšanas un nomas vajadzībām saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 9.panta septīto daļu, 20.panta pirmo un devīto daļu, 26.panta ceturto daļu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”. Šādā gadījumā privatizāciju veicošās institūcijas darbības veic attiecīgās atsavināšanu vai iznomāšanu veicošās institūcijas.

27. Valsts zemes dienesta noteiktā privatizācijas vērtība atsavināšanas un privatizācijas vajadzībām derīga līdz zemesgabala cenas noteikšanas dienai, nomas vajadzībām – līdz nomas līguma noslēgšanas dienai, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc attiecīgā zemesgabala privatizācijas vērtības noteikšanas.

28. Ja atsavināmajam zemesgabalam kadastra informācijas sistēmā reģistrēts tikai viens lietošanas mērķis un tas ir no lietošanas mērķu grupas “Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme”, atsavināšanu veicošā institūcija privatizācijas lietošanas mērķi norāda atbilstoši kadastra informācijas sistēmā reģistrētajam lietošanas mērķim, nepieprasot no pašvaldības šo noteikumu 9. vai 10.punktā minētās izziņas.

29. Ja privatizējamam vai atsavināmam zemesgabalam privatizācijas lietošanas mērķis jau noteikts pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, tas atkārtoti nav jānosaka. Privatizāciju veicošā institūcija attiecīgo privatizācijas lietošanas mērķi norāda iesniegumā, nepieprasot no pašvaldības šo noteikumu 9. vai 10.punktā minētās izziņas.

30. Lai noteiktu privatizācijas lietošanas mērķi, ja novada teritorijas plānojums nav stājies spēkā, pašvaldība izmanto novada pašvaldības teritorijā ietilpstošo bijušo vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu.

31. Privatizācijas lietošanas mērķi nosaka atbilstoši zemesgabala kadastrā reģistrētajam lietošanas mērķim, ja privatizācijas vērtību saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” paredzēts izmantot nomas vajadzībām.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs M.Segliņš
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 18.augusta noteikumiem Nr.946
Iesnieguma paraugs par apbūvēta zemesgabala privatizācijas vērtības noteikšanu

Nr.________

__________________________________________________________

(juridiskās personas nosaukums, nodokļu maksātāja numurs,

__________________________________________________________

adrese, tālruņa numurs)

 

lūdz noteikt apbūvēta zemesgabala privatizācijas vērtību.

1. Zemesgabala adrese ______________________________________________

2. Zemesgabala kadastra apzīmējums __________________________________

3. Zemesgabala kopplatība (m2) ______________________________________

4. Zemesgabala privatizācijas lietošanas mērķa kods, nosaukums un tam piekrītošā zemes platība:

Nr.
p.k.

Lietošanas mērķa

kods

nosaukums

platība (m²)

    
    
    

Samaksu garantējam.

20___.gada____.____________

Amatpersona   
 

(vārds, uzvārds)

 

 (paraksts)*

* Dokumenta rekvizītu “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Tieslietu ministrs M.Segliņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 946Pieņemts: 18.08.2009.Stājas spēkā: 27.08.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 135, 26.08.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
196479
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"27.08.2009","iso_value":"2009\/08\/27","content":"<font class='s-1'>27.08.2009.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)