Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.926

Rīgā 2009.gada 18.augustā (prot. Nr.53 10.§)
Noteikumi par sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu, ierīču vai instrumentu un to komponentu apriti
Izdoti saskaņā ar Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5.1panta ceturto un devīto daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Drošības policija izsniedz noteikta parauga speciālo atļauju (licenci) (turpmāk – speciālā atļauja (licence)) komercdarbībai ar Latvijas Republikas Nacionālajā stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstā minētajām sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītām vai pielāgotām iekārtām, ierīcēm vai instrumentiem un to komponentiem (turpmāk – speciālās ierīces);

1.2. speciālās atļaujas (licences) pārreģistrācijas, darbības apturēšanas un anulēšanas kārtību;

1.3. speciālo ierīču aprites kārtību – kārtību, kādā komersants veic speciālo ierīču importu, eksportu, tranzītu un pārvietošanu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī glabāšanu, realizāciju, ražošanu un apkalpošanu (remontu un apkopi);

1.4. kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, un maksājamās valsts nodevas apmēru.

(Grozīts ar MK 12.10.2010. noteikumiem Nr.973)

2. Speciālo atļauju (licenci) izsniedz, pārreģistrē un anulē, kā arī tās darbību aptur un atjauno Drošības policijas izveidota licencēšanas komisija (turpmāk – licencēšanas komisija). Licencēšanas komisijas sastāvā ir ne mazāk kā piecas amatpersonas.

(Grozīts ar MK 12.10.2010. noteikumiem Nr.973)

2. Kārtība, kādā Drošības policija izsniedz speciālo atļauju (licenci)

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 12.10.2010. noteikumiem Nr.973)

2.1. Iesnieguma iesniegšanas kārtība speciālās atļaujas (licences) saņemšanai

3. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci), komersants licencēšanas komisijā iesniedz iesniegumu speciālās atļaujas (licences) saņemšanai (1.pielikums) un šādu dokumentu kopijas:

3.1. apliecinājumu, ka komersanta īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir nekustamais īpašums – telpa, kurā komersants glabās un ražos speciālās ierīces vai veiks to apkalpošanu (remontu un apkopi);

3.2. dokumentus, kas apliecina, ka telpa, kurā komersants glabās, ražos vai veiks speciālo ierīču apkalpošanu (remontu un apkopi), ir:

3.2.1. aprīkota ar signalizāciju un minētā signalizācija ir savienota ar centralizēto apsardzes pulti;

3.2.2. aprīkota ar piekļuves kontroles sistēmu un nodrošināta pret nepie­derošu personu neatļautu iekļūšanu;

3.2.3. nodrošināta ar līdzekļiem speciālo ierīču un tehnoloģiskās doku­mentācijas glabāšanai;

3.3. sarakstu, kurā norāda komersanta dalībniekus (fiziskas personas), vadītājus, personas, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijās, un komersanta dar­biniekus, kuri tieši saistīti ar speciālajā atļaujā (licencē) minēto darbību veikšanu (turpmāk – lietotājs), norādot katra lietotāja amatu un personas kodu. Sarakstam pievieno šādus dokumentus par katru komersanta darbinieku:

3.3.1. psihiatra atzinumu, ka lietotājam nav diagnosticēti psihiski traucējumi;

3.3.2. narkologa atzinumu, ka lietotājam nav diagnosticēta alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība.

(Grozīts ar MK 12.10.2010. noteikumiem Nr.973)

4. Iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(MK 12.10.2010. noteikumu Nr.973 redakcijā)

2.2. Iesnieguma izskatīšana licencēšanas komisijā

5. Licencēšanas komisija 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 3.punktā minētā iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas:

5.1. pārbauda, vai lietotāji atbilst Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5.1 panta trešajā daļā noteiktajām prasībām;

5.2. pārbauda, vai uz lietotājiem neattiecas Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5.1 panta septītajā daļā noteiktie ierobežojumi speciālās atļaujas (licences) saņemšanai;

5.3. pieprasa no Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka komersantam nav nodokļu parādu;

5.4. pieprasa no Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par muitas noliktavu, kurā komersants glabās speciālās ierīces;

5.5. pieprasa no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņu par to, vai lietotājs pēdējā gada laikā nav administratīvi sodīts par alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē izdarītiem pārkāpumiem;

5.6. pieprasa no Drošības policijas atzinumu par to, ka telpa, kurā komer­sants glabās, ražos vai veiks speciālo ierīču apkalpošanu (remontu un apkopi), un līdzekļi speciālo ierīču un tehnoloģiskās dokumentācijas glabāšanai atbilst prasībām darbam ar valsts noslēpuma objektiem;

5.7. pieprasa informāciju no Valsts policijas, prokuratūras un valsts drošības iestādēm par to, vai šo iestāžu rīcībā nav ziņu, kas apliecinātu lietotāju piederību pie aizliegtiem militarizētiem vai bruņotiem grupējumiem, biedrībām, nodibinājumiem, politiskajām partijām vai to apvienībām, arodbiedrībām vai to savienībām, kā arī reliģiskām organizācijām.

(Grozīts ar MK 12.10.2010. noteikumiem Nr.973)

6. Šo noteikumu 5.3. un 5.4.apakšpunktā minētos dokumentus var iesniegt arī komersants vienlaikus ar šo noteikumu 3.punktā minēto iesniegumu.

7. Ja informāciju par lietotāju – ārvalsts pilsoni – bijis nepieciešams piepra­sīt no ārvalsts tiesībaizsardzības iestādes un informācija nav saņemta noteiktajā termiņā, licencēšanas komisija Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina iesnieguma izskatīšanas termiņu līdz pieprasītās informācijas saņemšanas dienai.

8. Licencēšanas komisija ir tiesīga uz licencēšanas komisijas sēdi uzaicināt komersanta vadītāju vai tā pilnvaroto pārstāvi. Ja uzaicinātā persona neierodas uz licencēšanas komisijas sēdi, jautājumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu atliek, nosaka citu izskatīšanas datumu ne vēlāk kā mēneša laikā pēc jautājuma atlikšanas un par to rakstiski informē iesnieguma iesniedzēju.

9. Ja komersanta vadītājs vai viņa pilnvarotā persona atkārtoti neierodas uz licencēšanas komisijas sēdi, iesniegumu un tam pievienotos dokumentus ar norādi, ka iesniegums no jauna iesniedzams vispārējā kārtībā, nosūta komer­santam.

10. Ja iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir nepilnīga vai neprecīza, nav saņemtas šo noteikumu 5.3., 5.4. un 5.5.apakšpunktā minētās izziņas vai lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu pārbaude, licencēšanas komisija Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu un veic lēmuma pieņemšanai nepieciešamo papildu pārbaudi vai pieprasa no komersanta nepieciešamo informāciju. Iesniegumu izskata pēc nepieciešamās informācijas vai pārbaudes rezultātu saņemšanas.

(Grozīts ar MK 12.10.2010. noteikumiem Nr.973)

11. Licencēšanas komisija pēc iesnieguma izskatīšanas pieņem lēmumu izsniegt speciālo atļauju (licenci) vai atteikt speciālās atļaujas (licences) izsnieg­šanu. Par pieņemto lēmumu licencēšanas komisija rakstiski informē komersantu.

12. Ja šo noteikumu 5.1. un 5.2.apakš­punktā minētajās pārbaudēs konsta­tēti Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5.1 pantā minētie ierobežojumi vai saņemtas komersantam negatīvas šo noteikumu 5.3. un 5.4.apakšpunktā minētās izziņas, licencēšanas komisija pieņem lēmumu atteikt speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.

(Grozīts ar MK 12.10.2010. noteikumiem Nr.973)

13. Ja pieņemts lēmums atteikt speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu, licencēšanas komisija triju darbdienu laikā pēc licencēšanas komisijas sēdes paziņo par to komersantam. Ja pieņemts lēmums izsniegt speciālo atļauju (licenci), licencēšanas komisija triju darbdienu laikā pēc valsts nodevas saņemšanas izsniedz komersanta vadītājam vai tā pilnvarotajai personai noteikta parauga speciālo atļauju (licenci) (2.pielikums).

(Grozīts ar MK 12.10.2010. noteikumiem Nr.973)

14. Speciālajā atļaujā (licencē) norāda komersanta veidu, nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, speciālās atļaujas (licences) veidu un adresi, kurā atļauta speciālo ierīču glabāšana, realizācija, ražošana vai apkalpošana.

15. Saņemot speciālo atļauju (licenci) papīra formā, komersanta vadītājs vai viņa pilnvarotā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un parakstās par speciālās atļaujas (licences) saņemšanu.

(MK 12.10.2010. noteikumu Nr.973 redakcijā)

15.1 Ja komersants iesniegumā norādījis, ka speciālo atļauju (licenci) vēlas saņemt elektroniska dokumenta veidā, licencēšanas komisija pārbauda, vai ir samaksāta valsts nodeva, un triju darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nosūta speciālo atļauju (licenci) elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(MK 12.10.2010. noteikumu Nr.973 redakcijā)

16. Ja Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā noteiktajos gadījumos licencēšanas komisija pieņem lēmumu atteikt speciālās atļaujas (licences) izsnieg­šanu, komersants iesniegumu jaunas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai atkārtoti var iesniegt ne agrāk kā pēc gada.

2.3. Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana atkārtoti

17. Ja mainījušās speciālajā atļaujā (licencē) norādītās ziņas, komersants iesniedz licencēšanas komisijā iesniegumu speciālās atļaujas (licences) saņem­šanai. Iesniegumam pievieno izmaiņas apliecinošus dokumentus. Licencēšanas komisija mēneša laikā pārbauda iesniegumu, par pieņemto lēmumu rakstiski informē komersantu un, ja lēmums ir pozitīvs, atkārtoti izsniedz speciālo atļauju (licenci). Komersants atsāk komercdarbību pēc speciālās atļaujas (licences) saņemšanas.

(Grozīts ar MK 12.10.2010. noteikumiem Nr.973)

18. Ja speciālā atļauja (licence) ir nozaudēta, komersants ne vēlāk kā triju darbdienu laikā informē par to licencēšanas komisiju un iesniedz iesniegumu ar lūgumu izsniegt speciālās atļaujas (licences) dublikātu. Licencēšanas komisija izsniedz speciālās atļaujas (licences) dublikātu 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

19. Saņemot speciālo atļauju (licenci) atkārtoti vai speciālās atļaujas (licences) dublikātu papīra formā, komersanta vadītājs vai viņa pilnvarotā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un parakstās par speciālās atļaujas (licences) saņemšanu.

(MK 12.10.2010. noteikumu Nr.973 redakcijā)

19.1 Ja komersants iesniegumā norādījis, ka atkārtoti izsniedzamo speciālo atļauju (licenci) vai speciālās atļaujas (licences) dublikātu vēlas saņemt elektroniska dokumenta veidā, licencēšanas komisija pārbauda, vai ir samaksāta valsts nodeva, un triju darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nosūta speciālo atļauju (licenci) elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(MK 12.10.2010. noteikumu Nr.973 redakcijā)

20. Ja komersants vēlas mainīt lietotāju, komersants par to informē licencēšanas komisiju, iesniedzot attiecīgi šo noteikumu 3.3.1. un 3.3.2.apakš­punktā minētos dokumentus, un licencēšanas komisija mēneša laikā sniedz atzinumu, vai uz lietotāju neattiecas Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5.1 pantā noteiktie ierobežojumi. Ja informāciju par lietotāju – ārvalsts pilsoni – bijis nepieciešams pieprasīt no ārvalsts tiesībaizsardzības iestādes un informācija nav saņemta noteiktajā termiņā, licencēšanas komisija Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pagarina iesnieguma izskatīšanas termiņu līdz piepra­sītās informācijas saņemšanas dienai. Komersants izmaiņas lietotāju sastāvā izdara pēc tam, kad saņemts licencēšanas komisijas atzinums.

2.4. Speciālās atļaujas (licences) pārreģistrācija

21. Lai veiktu speciālās atļaujas (licences) ikgadējo pārreģistrāciju, komersants ne vēlāk kā mēnesi pirms pārreģistrācijas termiņa beigām iesniedz licencēšanas komisijā šo noteikumu 3.punktā minētos dokumentus, ja tajos minētās ziņas ir mainījušās, beidzies dokumenta derīguma termiņš vai mainīti lietotāji.

22. Licencēšanas komisija 30 dienu laikā veic pārbaudi un par pieņemto lēmumu rakstiski informē komersantu.

2.5. Speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšana un anulēšana

23. Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā noteiktajos gadījumos licencēšanas komisija pieņem lēmumu apturēt speciālās atļaujas (licences) darbību un informē par to Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju.

24. Komersants, kam apturēta speciālās atļaujas (licences) darbība, speciālajā atļaujā (licencē) norādīto komercdarbību atsāk tikai pēc tam, kad licencēšanas komisija pieņēmusi lēmumu par speciālās atļaujas (licences) darbības atjaunošanu.

25. Ja licencēšanas komisija nav saņēmusi informāciju, ka komersants mēneša laikā pēc lēmuma saņemšanas par speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšanu ir novērsis pārkāpumu, speciālo atļauju (licenci) anulē. Lai saņemtu jaunu speciālo atļauju (licenci), komersants iesniedz dokumentus vispārējā kārtībā.

26. Licencēšanas komisija, pieņemot lēmumu anulēt speciālo atļauju (licenci), nosaka datumu, ar kuru speciālā atļauja (licence) ir anulēta, bet ne vēlāku par mēnesi no lēmuma pieņemšanas dienas. Par pieņemto lēmumu licencēšanas komisija rakstiski informē Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju.

27. Ja licencēšanas komisija pieņēmusi lēmumu anulēt speciālo atļauju (licenci), tā triju darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas par to rakstiski informē komersantu administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

28. Ja pieņemts lēmums anulēt speciālo atļauju (licenci), komersants (komersanta dalībnieks vai amatpersona, kas izveidojusi jaunu komercsabied­rību) iesniegumu speciālās atļaujas (licences) saņemšanai var iesniegt ne agrāk kā pēc gada.

29. Ja speciālās atļaujas (licences) darbība pārtraukta vai speciālā atļauja (licence) anulēta, komersants triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas nodod speciālo atļauju (licenci) licencēšanas komisijā.

30. Komersants, kurš nolēmis izbeigt speciālajā atļaujā (licencē) norādīto komercdarbību, licencēšanas komisijā iesniedz iesniegumu par komercdarbības izbeigšanu un šo noteikumu 43.punktā minēto pārskatu un nodod speciālo atļauju (licenci) anulēšanai.

3. Kārtība, kādā komersanti importē, eksportē, pārvadā tranzītā, pārvieto, transportē, glabā un realizē speciālās ierīces
3.1. Vispārīgās prasības

31. Komersants realizējamās speciālās ierīces glabā īpaši ierīkotās telpās, kuras atbilst prasībām darbam ar valsts noslēpuma objektiem un kuru adrese norādīta speciālajā atļaujā (licencē).

(MK 12.10.2010. noteikumu Nr.973 redakcijā)

32. Komersants nodrošina, lai speciālajā atļaujā (licencē) norādītajās telpās darba laikā būtu iespējams iekļūt un veikt pārbaudi valsts institūciju amatpersonām, kuras ir tiesīgas veikt komercdarbības kontroli.

33. Komersants realizējamās speciālās ierīces glabā tādā muitas noliktavā, kuras turētājs ir saņēmis Valsts ieņēmumu dienesta atļauju Latvijas Republikas Nacionālajā stratēģiskas nozīmes preču un pakalpo­jumu sarakstā minēto preču glabāšanai.

(Grozīts ar MK 12.10.2010. noteikumiem Nr.973)

34. Speciālajā atļaujā (licencē) norādīto komercdarbību komersants veic, nodrošinot tādus aprites apstākļus, lai speciālās ierīces nenonāktu nepiederošu personu rīcībā. Ja komercdarbībā nepieciešams izmantot valsts noslēpumu, komersants nodrošina tā aizsardzību atbilstoši valsts noslēpuma jomu regulē­jošiem normatīvajiem aktiem.

3.2. Speciālo ierīču imports, eksports, tranzīts, glabāšana un realizācija

35. Komersants glabā, importē, eksportē, pārvieto, pārvadā tranzītā un realizē speciālās ierīces, kuras tas ražojis vai iegādājies:

35.1. no komersantiem, kuriem Iekšlietu ministrija izsniegusi speciālo atļauju (licenci) preces ražošanai un realizācijai;

35.2. no institūcijām;

35.3. ārvalstīs no komersantiem.

36. Lai veiktu speciālajā atļaujā (licencē) norādīto komercdarbību, komersantam nepieciešams:

36.1. iegādājoties speciālās ierīces no ārvalsts komersanta vai no komersanta, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci), noformēt darījuma attaisnojuma dokumentu;

36.2. iegādājoties speciālās ierīces ārvalstīs, papildus šo noteikumu 36.1.apakš­punktā minētajam darījuma attaisnojuma dokumentam saņemt licenci stratēģiskas nozīmes preču importam vai pārvietošanai no Eiropas Savienības dalībvalstīm;

36.3. iegādājoties vai saņemot speciālās ierīces no Iekšlietu ministrijas, valsts drošības iestādēm, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, prokuratūras vai Valsts ieņēmumu dienesta, attiecīgās iestādes (turpmāk – iestāde) vēstulē (divos eksemplāros) izdarīt ierakstu par speciālo ierīču iegādi un saņemšanu (dokumenta pirmais eksemplārs glabājas pie komersanta).

(Grozīts ar MK 12.10.2010. noteikumiem Nr.973)

37. Diennakts laikā pēc speciālo ierīču iegādes vai ievešanas Latvijas Republikā vai pārvešanas no vienas telpas, kurā komersants glabās, ražos vai veiks speciālo ierīču apkalpošanu (remontu un apkopi), uz otru komersants speciālās ierīces reģistrē komersanta speciālo ierīču uzskaites žurnālā (3.pieli­kums). Speciālās ierīces eksportē, pārvieto vai pārvadā tranzītā un realizē tikai pēc reģistrēšanas minētajā žurnālā.

38. Speciālo ierīču uzskaites žurnāls ir cauršūts, ar numurētām lapām un apstiprināts ar komersanta zīmogu un Drošības policijas zīmogu. Speciālo ierīču uzskaites žurnāls atrodas katrā speciālo ierīču realizācijas vietā un glabātavā.

39. Komersants speciālās ierīces importē, eksportē un pārvieto tranzītā atbilstoši Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas izsniegtajai stratēģiskas nozīmes preču licencei un šīs licences pieprasījuma deklarācijā norādītajām ziņām.

40. Speciālo ierīču importa, eksporta, pārvietošanas vai pārvadāšanas tranzītā laikā viens Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas izsniegtās stratēģiskas nozīmes preču licences eksemplārs atrodas kopā ar preci.

41. Komersants, realizējot speciālās ierīces, noformē darījuma attaisnojuma dokumentus.

(Grozīts ar MK 12.10.2010. noteikumiem Nr.973)

42. Komersanta uzskaitē ir:

42.1. darījumu attaisnojuma dokumenti;

42.2. darījumu attaisnojuma dokumentu uzskaites žurnāls;

42.3. komersanta īpašumā esošo speciālo ierīču ražotāja tehniskā doku­mentācija;

42.4. speciālo ierīču importa, eksporta, pārvietošanas un tranzīta darījumu dokumenti;

42.5. speciālo ierīču uzskaites žurnāls.

(Grozīts ar MK 12.10.2010. noteikumiem Nr.973)

43. Komersants reizi gadā vai izbeidzot komercdarbību iesniedz licen­cēšanas komisijā pārskatu par visām komersanta glabāšanā esošajām un pārskata periodā realizētajām speciālajām ierīcēm (4.pielikums). Pārskatā norāda katras speciālās ierīces veidu, modeli, sēriju (ja tādu ir piešķīris iekārtas izgatavotājs), numuru (ja tādu ir piešķīris iekārtas izgatavotājs) un tās juridiskās personas nosaukumu, kura iegādājusies speciālo ierīci.

44. Ja komersanta darbība ir apturēta vai pārtraukta, tā vadītājs triju darbdienu laikā:

44.1. rakstiski informē par to licencēšanas komisiju;

44.2. nodod licencēšanas komisijai speciālo atļauju (licenci) un speciālo ierīču uzskaites žurnālu.

3.3. Speciālo ierīču ražošana un tehniskā apkalpošana (remonts un apkope)

45. Komersants ražo speciālās ierīces un veic to apkalpošanu (remontu un apkopi) telpās, kuras atbilst prasībām darbam ar valsts noslēpuma objektiem un kuru adrese norādīta speciālajā atļaujā (licencē).

(MK 12.10.2010. noteikumu Nr.973 redakcijā)

46. Komersants nodrošina, lai speciālajā atļaujā (licencē) norādītajās telpās, kurās tiek veikta komercdarbība, darba laikā būtu iespējams iekļūt un veikt pārbaudi valsts institūciju amatpersonām, kuras ir tiesīgas veikt komercdarbības kontroli.

3.4. Speciālo ierīču ražošana

47. Izgatavoto speciālo ierīci komersants attiecīgi reģistrē izgatavoto speciālo ierīču uzskaites žurnālā (5.pielikums), norādot izgatavošanas datumu, veidu un piešķirto numuru.

48. Izgatavoto speciālo ierīci marķē atbilstoši normatīvajos aktos noteik­tajiem standartiem.

49. Par tādu speciālo ierīču uzskaiti un izmantošanu, kuras pēc iestāžu pasūtījuma izgatavotas viena konkrēta uzdevuma izpildei un ir vai nav maskētas, atbild iestāde, pēc kuras pasūtījuma attiecīgā speciālā ierīce izgatavota. Uzskaites un izmantošanas kārtību nosaka attiecīgās iestādes vadītājs.

3.5. Speciālo ierīču apkalpošana (remonts un apkope)

50. Komersants pieņem remontā un veic apkopi speciālajām ierīcēm, kas saņemtas no:

50.1. komersanta, kuram ir speciālā atļauja (licence);

50.2. iestādes;

50.3. ārvalstu komersanta;

50.4. ārvalstu institūcijas.

51. Nododot speciālo ierīci apkalpošanai (remontam un apkopei), šo noteikumu 50.1.apakšpunktā minētā komersanta vadītājs vai tā pilnvarotā atbildīgā persona vai iestādes pilnvarotā atbildīgā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz apzīmogotu juridiskās personas vai iestādes vēstuli, ko parakstījis komersanta vai iestādes vadītājs (divos eksemplāros). Vēstulē norāda:

51.1. juridiskās personas vai iestādes rekvizītus, vēstules sastādīšanas datumu un reģistrācijas numuru;

51.2. pilnvarotās atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

51.3. juridiskās personas speciālās atļaujas (licences) numuru;

51.4. tā komersanta nosaukumu un adresi, kuram speciālo ierīci nodod remontam;

51.5. apkalpošanai (remontam un apkopei) nodotās speciālās ierīces veidu un numuru (ja tādu ir piešķīris izgatavotājs);

51.6. nepieciešamo pakalpojumu.

52. Saņemot speciālo ierīci apkalpošanai (remontam un apkopei), komer­sants to reģistrē speciālo ierīču apkalpošanas (remonta un apkopes) uzskaites žurnālā (6.pielikums). Žurnālā norāda:

52.1. speciālās ierīces nosaukumu, veidu un numuru (ja tādu ir piešķīris izgatavotājs);

52.2. komersanta vai iestādes vēstules saņemšanas datumu un reģistrācijas numuru;

52.3. komersanta vai iestādes nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;

52.4. komersanta pilnvarotās atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

52.5. iestādes pilnvarotās atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un amatu;

52.6. speciālās ierīces pieņemšanas datumu un laiku;

52.7. veicamos darbus.

53. Speciālo ierīču apkalpošanas (remonta un apkopes) uzskaites žurnāls ir cauršūts, ar numurētām lapām un apstiprināts ar komersanta zīmogu.

54. Nododot speciālo ierīci apkalpošanai (remontam un apkopei), kā arī saņemot speciālo ierīci pēc remonta, persona, kas to nodod un saņem, parakstās speciālo ierīču tehniskās apkalpošanas (remonta un apkopes) uzskaites žurnālā.

55. Komersanta vadītājs vai darbinieks, kas veic speciālās ierīces apkalpo­šanu (remontu un apkopi), saņemot speciālo ierīci apkalpošanai (remontam un apkopei), parakstās šo noteikumu 51.punktā minētajā vēstulē (abos eksemplāros) un apstiprina to ar zīmogu.

56. Komersanta vadītājs vai darbinieks, kas veic speciālās ierīces apkalpo­šanu (remontu un apkopi), atdodot speciālo ierīci pēc apkalpošanas (remonta un apkopes) šo noteikumu 51.2.apakšpunktā minētajai atbildīgajai personai, parakstās juridiskās personas un iestādes vēstulē (abos eksem­plāros), norāda veikto darbu apjomu un apzīmogo to. Persona, kas saņem speciālo ierīci, vēstulē (abos eksemplāros) apliecina speciālās ierīces saņemšanu ar parakstu.

57. Viens vēstules eksemplārs paliek komersantam, otrs – juridiskajai personai vai iestādei, kura nodeva speciālo ierīci apkalpošanai (remontam un apkopei).

58. Pēc juridiskās personas vai iestādes rakstiska lūguma komersants var veikt juridiskās personas vai iestādes rīcībā esošo speciālo ierīču apkalpošanu (remontu un apkopi) to telpās.

4. Valsts nodevas apmērs par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju un valsts nodevas samaksas kārtība

59. Valsts nodevas apmērs par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu ir 1422,87 euro.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1225)

60. Valsts nodevas apmērs par speciālās atļaujas (licences) saņemšanu atkārtoti vai speciālās atļaujas (licences) dublikāta saņemšanu ir 14,23 euro.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1225)

61. Speciālo atļauju (licenci) pārreģistrē bez maksas.

62. Valsts nodevu maksā pirms speciālās atļaujas (licences) (arī atkārtoti) vai speciālās atļaujas (licences) dublikāta saņemšanas, izmantojot tādas maksājumu iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu likuma izpratnē.

(Grozīts ar MK 12.10.2010. noteikumiem Nr.973)

63. Valsts nodevu par anulētām speciālajām atļaujām (licencēm) neatmaksā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 18.augusta noteikumiem Nr.926

(Pielikums MK 12.10.2010. noteikumu Nr.973 redakcijā)

Iesnieguma paraugs speciālās atļaujas (licences) saņemšanai

 Lūdzu izsniegt  
  

 (juridiskās personas veids, nosaukums, reģistrācijas Nr.,

  

 juridiskā un faktiskā adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

  
  
 speciālo atļauju (licenci)

par tiesībām nodarboties ar komercdarbību ar Latvijas Republikas Nacionālajā stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstā minētajām sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītām vai pielāgotām iekārtām, ierīcēm vai instrumentiem un to komponentiem


 

Ražošanas (izgatavošanas) vai tehniskās apkalpošanas darbnīcas, glabātavas un realizācijas telpu adreses:

  
  
  
  

1. Apliecinu, ka sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu, ierīču vai instrumentu un to komponentu glabātavas, realizācijas, ražošanas vai apkalpošanas telpas ir komersanta (vajadzīgo atzīmēt ar X attiecīgajā kvadrātā):

īpašumā

valdījumā

lietošanā

2. Iesniegumam pievienoju (iesniegtos dokumentus atzīmēt ar X attiecīgajā kvadrātā):

2.1. dokumentus, kas apliecina, ka telpa, kurā komersants uzglabās, ražos vai veiks speciālo ierīču apkalpošanu (remontu un apkopi), ir:

aprīkota ar signalizāciju un minētā signalizācija savienota ar centralizēto apsardzes pulti

aprīkota ar piekļuves kontroles sistēmu un nodrošināta pret nepiederošu personu neatļautu iekļūšanu

nodrošināta ar līdzekļiem speciālo ierīču un tehnoloģiskās dokumentācijas uzglabāšanai

2.2. komersanta dalībnieku sarakstu, kurā norādīti komersanta dalībnieki – fiziskās personas, vadītāji un personas, kas ieņem amatus komersanta pārvaldes institūcijās, komersanta darbinieki, kuri tieši saistīti ar sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu, ierīču vai instrumentu un to komponentu izgatavošanu, tehnisko apkalpošanu, realizāciju, glabāšanu, transportēšanu, apsardzi vai attiecīgu pakalpojumu sniegšanu (sarakstā norāda katras personas amatu un personas kodu)

2.3. šādus dokumentus par katru darbinieku:

2.3.1. psihiatra atzinums

2.3.2. narkologa atzinums

3. Speciālo atļauju (licenci) vēlos saņemt:

3.1. papīra formā

3.2. elektroniska dokumenta veidā

Komersanta vadītājs   

  

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 Z.v.*

 

(datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 18.augusta noteikumiem Nr.926

(Pielikums MK 12.10.2010. noteikumu Nr.973 redakcijā)

(papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

DROŠĪBAS POLICIJA

SPECIĀLĀ ATĻAUJA (LICENCE) Nr._____

 Izsniegta  
  

 (komersanta veids, nosaukums, reģistrācijas Nr.,

  

 juridiskā adrese un elektroniskā pasta adrese)

 


par tiesībām nodarboties ar komercdarbību
ar Latvijas Republikas Nacionālajā stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstā minētajām
sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītām vai pielāgotām iekārtām, ierīcēm vai instrumentiem un to komponentiem

 Biroja adrese  
  

  

 Adrese  
  

(telpa, kurā atļauta speciālo ierīču glabāšana, realizācija, ražošana vai tehniskā apkalpošana)

  

Izsniegta _____.gada ____.____________, Drošības policijas licencēšanas komisijas sēdes protokols Nr.____

Drošības policijas licencēšanas komisijas priekšsēdētājs   

  

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Z.v.*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 18.augusta noteikumiem Nr.926

(Pielikums MK 12.10.2010. noteikumu Nr.973 redakcijā)

Komersanta sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu, ierīču vai instrumentu un to komponentu uzskaites žurnāla paraugs

  (Drošības policijas licencētā komersanta veids, nosaukums, adrese)

 Nr.
p.k.

 Iegāde

 Realizācija

iegādes vai ievešanas datums

piegādātāja nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds un personas kods), adrese, pavadzīmes (pavadvēstules) numurs un datums, atļaujas (licences) izsniegšanas datums, numurs un izsniedzējas iestādes nosaukums

 speciālās ierīces nosaukums, veids

speciālās ierīces 

numurs

(ja tādu piešķīris izgatavotājs)

 realizācijas datums vai datums, kad speciālā ierīce pārvesta uz citu telpu

 persona, kurai realizēta speciālā ierīce (juridiskās personas nosaukums un adrese vai fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods un reģistrētā adrese, vai komersanta telpu adrese, uz kuru pārvesta speciālā ierīce)

  iegādāšanās atļaujas izsniegšanas datums un numurs, izsniedzējas iestādes nosaukums vai pavadzīmes numurs un datums

 pircēja vai saņēmēja paraksts

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

         
        

 

4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 18.augusta noteikumiem Nr.926
Pārskats par komersanta glabāšanā esošajām un 20___.gadā realizētajām speciālajām ierīcēm

Nr.
p.k.

Nosaukums

Veids

Modelis, sērija
(ja tādu piešķīris izgatavotājs)

Numurs
(ja tādu piešķīris izgatavotājs)

Juridiskā persona, kura iegādājusies speciālo ierīci
(nosaukums)

1

2

3

4

5

6

      
Iekšlietu ministre L.Mūrniece
5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 18.augusta noteikumiem Nr.926
Komersanta izgatavoto sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu, ierīču vai instrumentu un to komponentu uzskaites žurnāla paraugs

Nr.
p.k.

Izgatavošanas datums

Speciālās ierīces nosaukums un veids

Speciālās ierīces numurs

1

2

3

4

   
Iekšlietu ministre L.Mūrniece
6.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 18.augusta noteikumiem Nr.926
Speciālo ierīču apkalpošanas (apkopes un remonta) uzskaites žurnāla paraugs

Nr.
p.k.

Speciālās ierīces nosaukums, veids un numurs
(ja tādu piešķīris izgatavotājs)

Komersanta vai institūcijas vēstules saņemšanas datums un reģistrācijas numurs

Komersanta vai institūcijas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese

Komersanta
atbildīgās personas vārds, uzvārds un personas kods

Speciālās ierīces saņemšanas
datums un laiks

Veicamie darbi

1

2

3

4

5

6

7

       
Iekšlietu ministre L.Mūrniece
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 926Pieņemts: 18.08.2009.Stājas spēkā: 22.08.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 133, 21.08.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
196352
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"21.10.2010","iso_value":"2010\/10\/21","content":"<font class='s-1'>21.10.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.08.2009","iso_value":"2009\/08\/22","content":"<font class='s-1'>22.08.2009.-20.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"