Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.675

Rīgā 2009.gada 30.jūnijā (prot. Nr.45 52.§)
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.3.aktivitāti “Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Infrastruktūra un pakal­pojumi” papildinājuma 3.4.prioritātes “Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiska­jai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.3.pasākuma “Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” 3.4.3.3.aktivitāti “Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kul­tūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izman­tošanā” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus (turpmāk – projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji);

1.3. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību;

1.5. atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir nodrošināt tādu kultūras pieminekļu saglabāšanu, pieejamību sabiedrībai un sociālekonomisku izmantošanu, kas atrodas privāt­īpašumā un nodrošina nozīmīgas publiskas funkcijas.

3. Aktivitātes īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase. Atklātu projektu iesniegumu atlasi atbildīgā iestāde organizē kārtās, izsludinot paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu. Ja projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā netiek apgūts viss attiecīgajā kārtā pieejamais finansējums vai tiek piešķirts papildu finansējums, atbildīgā iestāde organizē papildu atlases kārtas par pieejamo finansējumu.

(MK 04.06.2013. noteikumu Nr.305 redakcijā)

4. Aktivitāti līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 5 691 486 euro. Privātais finansējums ir ne mazāk kā 2 845 744 euro.

(MK 25.02.2014. noteikumu Nr.115 redakcijā)

4.1 Aktivitātes ietvaros pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 4. punktā minēto Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu (turpmāk – virssaistību finansējums), ir 5 691 488 euro. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmējs (turpmāk – finansējuma saņēmējs) nodrošina līdzfinansējumu proporcionāli projekta īstenošanai paredzētajam virssaistību finansējumam saskaņā ar šo noteikumu 5.2 punktu.

(MK 25.02.2014. noteikumu Nr.115 redakcijā)

5. Aktivitātes pirmās atlases kārtas ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums vienam projektam ir ne vairāk kā 2 845 743 euro un ne mazāk kā 355 718 euro. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma intensitāte nepārsniedz 50 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.

(MK 25.02.2014. noteikumu Nr.115 redakcijā)

5.1 Aktivitātes otrās atlases kārtas ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums vienam projektam ir ne vairāk kā 355 718 euro un ne mazāk kā 142 288 euro. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma intensitāte nepārsniedz 50 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.

(MK 25.02.2014. noteikumu Nr.115 redakcijā)

5.2 Aktivitātes trešās atlases kārtas ietvaros virssaistību finansējumu piešķir projekta iesniedzējam – biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskai organizācijai, kura atbilst šo noteikumu 10. punktā minētajām prasībām. Trešās atlases kārtas ietvaros pieejamais virssaistību finansējums ir 5 691 488 euro. Aktivitātes trešās atlases kārtas ietvaros vienam projektam pieejamais virssaistību finansējums ir ne vairāk kā 5 691 488 euro un ne mazāk kā 1 422 872 euro. Virssaistību finansējuma intensitāte nepārsniedz 85 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.

(MK 25.02.2014. noteikumu Nr.115 redakcijā)

5.3 Aktivitātes ceturtās atlases kārtas ietvaros Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu un atlikušo virssaistību finansējumu piešķir juridiskai vai komercreģistrā reģistrētai fiziskai personai, kura atbilst šo noteikumu 10. punktā minētajām prasībām, izņemot biedrību, nodibinājumu vai reliģisko organizāciju. Ceturtās atlases kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir vismaz 846 342 euro. Aktivitātes ceturtās atlases kārtas ietvaros vienam projektam pieejamais finansējums ir ne vairāk kā 142 288 euro un ne mazāk kā 35 572 euro. Eiropas Reģionālās attīstības fonda un virssaistību finansējuma intensitāte nepārsniedz 50 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.

(MK 25.02.2014. noteikumu Nr.115 redakcijā)

5.4 Aktivitātes piektās atlases kārtas ietvaros pieejamo atlikušo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu piešķir projekta iesniedzējam – biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskai organizācijai, kura atbilst šo noteikumu 10. punktā minētajām prasībām. Piektās atlases kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir 457 187 euro. Aktivitātes piektās atlases kārtas ietvaros pieejamais finansējums vienam projektam ir ne vairāk kā 50 000 euro un ne mazāk kā 10 000 euro. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma intensitāte nepārsniedz 85 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.

(MK 25.02.2014. noteikumu Nr.115 redakcijā)

5.5 Aktivitātes sestās atlases kārtas ietvaros pieejamo atlikušo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu piešķir juridiskai vai komercreģistrā reģistrētai fiziskai personai, kura atbilst šo noteikumu 10. punktā minētajām prasībām, izņemot biedrību, nodibinājumu vai reliģisko organizāciju. Sestās atlases kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir 304 792 euro. Aktivitātes sestās atlases kārtas ietvaros vienam projektam pieejamais finansējums ir ne vairāk kā 50 000 euro un ne mazāk kā 10 000 euro. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma intensitāte nepārsniedz 50 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.

(MK 25.02.2014. noteikumu Nr.115 redakcijā)

6. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgā iestāde ir Kultūras ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde), sadarbības iestāde ir Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde).

7. Atbildīgā iestāde:

7.1. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispā­rīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes Regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitā­tes līmenī;

7.2. nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, tai skaitā izstrādā projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikumu;

7.3. nodrošina projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas izveidošanu;

7.4. izstrādā projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku un sniedz projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu;

7.5. izstrādā objekta darbības plāna izstrādes metodiku;

7.5.1 izstrādā izmaksu efektivitātes novērtējuma metodiku;

7.6. pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstip­rināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informē par to projekta iesniedzēju (ja projekta iesniegums tiek apstiprināts, informē arī sadarbības iestādi);

7.7. uzkrāj datus par projekta iesniegumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

7.8. saskaņo ar sadarbības iestādi standarta līgumu par projekta īstenošanu;

7.9. saskaņo līguma grozījumus, ja grozījumi skar īstenošanas termiņu, sagaidāmos rezultātus, izmaiņas kopējo attiecināmo izmaksu apjomā vai to sadalījumā pa gadiem;

7.10. analizē aktivitātes īstenošanas problēmas un sniedz priekšlikumus vadošajai iestādei par aktivitātes īstenošanas uzlabošanu;

7.11. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitāti, atbilstoši normatīvajiem aktiem par tādas informācijas publiskošanu, kas saistīta ar Eiropas Savienības fondu projektiem, un publici­tātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

(Grozīts ar MK 04.06.2013. noteikumiem Nr.305)

8. Sadarbības iestāde:

8.1. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tai skaitā Padomes Regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

8.2. izstrādā standarta līgumu par projekta īstenošanu;

8.3. slēdz līgumu ar finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanu;

8.4. veic projekta iepirkumu pirmspārbaudi atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu iepirkumu pirms­pārbaudi;

8.5. (svītrots ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.534);

8.6. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par projektu īstenošanu un līguma noteikumu izpildi;

8.7. analizē projektu īstenošanas problēmas un sniedz priekšlikumus atbildīgajai iestādei par projektu īstenošanas uzlabošanu;

8.8. pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājuma pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas, sagatavo maksājuma rīkojumus, kā arī sagatavo apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai;

8.9. izvērtē projekta riskus, katru gadu sagatavo pārbaužu plānu projekta īstenošanas vietās un veic minētās pārbaudes;

8.10. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzkrāj Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā datus par projektiem, izņemot šo noteikumu 7.7.apakšpunktā minētos datus;

8.11. sadarbojas ar atbildīgo iestādi sabiedrības informēšanas jautājumos.

(Grozīts ar MK 04.06.2013. noteikumiem Nr.305)

9. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

II. Prasības projekta iesniedzējam

10. Aktivitātes ietvaros projekta iesniegumu var iesniegt juridiska vai komercreģistrā reģistrēta fiziska persona, kuras īpašumā ir kultūras piemineklis.

11. Prasības projekta iesniedzējam:

11.1. tas ar tiesas lēmumu nav atzīts par maksātnespējīgu (tai skaitā neat­rodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā), tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistra informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā (ja attiecināms);

11.2. tas citu Eiropas Savienības struktūrfondu vai Kohēzijas fonda projektu īstenošanas laikā nav tīši maldinājis sadarbības iestādi vai atbildīgo iestādi, sniedzot nepatiesu informāciju saistībā ar minēto projektu īstenošanu;

11.3. tā interesēs fiziska persona nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un tam saskaņā ar Krimināllikumu nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

11.4. tas nav saņēmis finansējumu vai neparedz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģio­nālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem;

11.5. tas ir ievērojis finansējuma saņemšanas nosacījumus atbilstoši nor­matīvajiem aktiem, kuri regulē valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, un maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību;

11.6. tas nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma vai Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (ja projekta iesniedzējs ir privāto tiesību juridiska persona) par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu.

(Grozīts ar MK 04.06.2013. noteikumiem Nr.305)

12. Aktivitātes vienas atlases kārtas ietvaros projekta iesniedzējs var iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu.

(MK 04.06.2013. noteikumu Nr.305 redakcijā)

III. Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

13. Projekta ietvaros atbalstāmās darbības ir tādu privāto kultūras man­tojuma objektu saglabāšana un atjaunošana, kuros tiek nodrošināta atjaunojamo objektu plaša pieejamība sabiedrībai.

14. Aktivitātes ietvaros atbalsta tikai tādas darbības, kuras ir tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām un ir samērīgas un pamatotas.

15. Finansējumu nepiešķir darbībām, par kurām finansējuma saņēmējs veicis samaksu pirms līguma noslēgšanas par projekta īstenošanu, izņemot šo noteikumu 16.1.1.apakšpunktā minēto gadījumu.

16. Aktivitātes ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksas:

16.1. tiešās attiecināmās izmaksas:

16.1.1. projekta sagatavošanas izmaksas (izņemot veidlapas aizpildīšanas izmaksas), kas radušās pēc 2009.gada 1.janvāra, – to apmērs nepārsniedz 10 procentu no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, kas veiktas, ievērojot iepirkumu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības (izņemot izmaksas, kas radušās, pamatojoties uz darba līgumu), tai skaitā:

16.1.1.1. būvprojekta sagatavošanas izmaksas;

16.1.1.2. inženierizpētes izmaksas;

16.1.1.3. būvprojekta apsekošanas izmaksas;

16.1.1.4. kultūrvēsturiskās izpētes izmaksas;

16.1.1.5. kultūrvēsturiskās inventarizācijas izmaksas;

16.1.2. projekta uzraudzības izmaksas (izņemot izmaksas, kas radušās, pamatojoties uz darba līgumu):

16.1.2.1. būvuzraudzības izmaksas;

16.1.2.2. autoruzraudzības izmaksas;

16.1.2.3. arheoloģiskās uzraudzības izmaksas;

16.1.3. nedzīvojamo ēku un būvju renovācijas, restaurācijas un konservācijas izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem būvniecības un kultūras pieminekļu aizsardzības jomā (izņemot izmaksas, kas radušās, pamatojoties uz darba līgumu);

16.1.4. (svītrots ar MK 12.07.2011. noteikumiem Nr.551);

16.1.5. projekta attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ja projekta iesniedzējs tās nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā;

16.2. netiešās attiecināmās izmaksas:

16.2.1. neparedzētie izdevumi projekta īstenošanai, nepārsniedzot piecus procentus no kopējām projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām (neparedzētos izdevumus, ja nepieciešams, var izmantot ar projekta īstenošanu saistīto tiešo attiecināmo izmaksu segšanai);

16.2.2. aktivitātes trešās, ceturtās, piektās un sestās atlases kārtas ietvaros ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes pasākumu izmaksas, kas ir obligātas un veiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

(MK 15.06.2010. noteikumu Nr.534 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.07.2011. noteikumiem Nr.551; MK 04.06.2013. noteikumiem Nr.305; MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.115)

17. Aktivitātes pirmās un otrās atlases kārtas ietvaros neattiecināmas ir izmaksas, kas saistītas ar informācijas un publicitātes pasākumiem par projekta īstenošanu.

(MK 04.06.2013. noteikumu Nr.305 redakcijā)

18. Projekta izmaksās iekļauj tikai šo noteikumu 16. un 17.punktā minētās izmaksas.

(MK 12.07.2011. noteikumu Nr.551 redakcijā)

IV. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

19. Atbildīgā iestāde paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina vismaz mēnesi pirms projektu iesniegumu atlases uzsākšanas:

19.1. oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”;

19.2. atbildīgās iestādes mājaslapā internetā (www.km.gov.lv).

(Grozīts ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.115)

19.1 Projektu iesniegumu konkursa trešo un ceturto atlases kārtu izsludina ne vēlāk kā 2013.gada 4.jūlijā.

(MK 04.06.2013. noteikumu Nr.305 redakcijā)

19.2 Projektu iesniegumu konkursa piekto un sesto atlases kārtu izsludina ne vēlāk kā 2014. gada 31. martā.

(MK 25.02.2014. noteikumu Nr.115 redakcijā)

20. Šo noteikumu 19.punktā minētajā paziņojumā norāda:

20.1. aktivitātes nosaukumu;

20.2. aktivitātes mērķi;

20.3. projektu iesniegumu pieņemšanas sākuma un beigu datumu;

20.4. projektu iesniegumu iesniegšanas kārtību;

20.5. plānotos informatīvos pasākumus;

20.6. jautājumu iesniegšanas iespējas;

20.7. papildinformācijas saņemšanas iespējas.

21. Lai pieteiktos finansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs atbildīga­jā iestādē iesniedz projekta iesniegumu:

21.1. projekta iesnieguma veidlapu (1.pielikums);

21.2. šādus papildu dokumentus:

21.2.1. statūtu kopija (ja projekta iesniedzējs ir biedrība vai nodibinā­jums);

21.2.2. pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības kopija, ja projekta iesniedzējs ir ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona;

21.2.3. projekta iesniedzēja piekrišanas vēstule (vēstules oriģinālu iesniedz atsevišķi, neiesietu projekta iesniegumā), kurā projekta iesniedzējs pilnvaro atbildīgo iestādi pieprasīt no Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par projekta iesniedzēja nodokļu nomaksu (2.pielikums);

21.2.4. kredītiestādes izziņa par kredīta piešķiršanu, kurā norādīta šo noteikumu 4.1 pielikumā minētā informācija (ja attiecināms), vai kredītiestādes izziņa par konta atlikumu, kurā norādīta šo noteikumu 4.2 pielikumā minētā informācija (ja attiecināms) par projekta iesniedzēju (turpmāk – izziņas). Izziņas iesniedz par summu, kas nav mazāka par projekta privātā līdzfinansējuma apmēru. Projekta iesnieguma iesniegšanas dienā kredītiestādes izziņa nedrīkst būt vecāka par 30 kalendāra dienām;

21.2.5. būvvaldes apstiprināta objekta tehniskā projekta kopija (ja attiecināms);

21.2.5.1 būvvaldes apstiprināta vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceres kopija (ja attiecināms);

21.2.6. būvvaldes apstiprināta objekta tehniskā projekta kopija nulles ciklam (ja attiecināms);

21.2.7. būvvaldē saskaņota skiču projekta kopija (ja attiecināms);

21.2.8. būvvaldes izdota plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopija (ja attiecināms);

21.2.9. visu inženierkomunikāciju īpašnieku vai apsaimniekotāju izdoto tehnisko noteikumu kopijas (ja attiecināms);

21.2.10. paraksttiesīgas personas apliecinājums, ka līdz atbildīgās iestādes norādītajam termiņam projekta iesniedzējs iesniegs būvvaldes apstiprinātu pilnu objekta tehnisko projektu (ja attiecināms);

21.2.11. izstrādāta iepirkumu dokumentācija par būvniecību (ja attie­cināms);

21.2.12. atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 501-06 būvizmaksu no­teikšanas kārtībai izstrādātas būvniecības izmaksu tāmes kopija, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, vai prognozētās būvniecības izmaksu tāme, norādot un nodalot visas darbu un materiālu izmaksu pozīcijas, kas ir iekļautas projekta attiecināmajās un neattiecināmajās izmaksās (ja attiecināms);

21.2.13. (svītrots ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.534);

21.2.14. Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma kopija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu vai atzinuma kopija par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu (ja attiecināms);

21.2.15. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinuma kopija, kas apliecina, ka iecerētais projekts atbilst kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām (ja attiecināms);

21.2.16. (svītrots ar MK 04.06.2013. noteikumiem Nr.305);

21.2.17. (svītrots ar MK 04.06.2013. noteikumiem Nr.305);

21.2.18. spēkā esoša objekta darbības plāna kopija (darbības plāns izstrādāts atbilstoši atbildīgās iestādes izstrādātajai metodikai par objekta darbības plāna izstrādi);

21.2.19. ja projekta publiskais finansējums pārsniedz piecus miljonus euro, izmaksu efektivitātes novērtējumu atbilstoši atbildīgās iestādes izstrādātajai metodikai par izmaksu efektivitātes novērtējuma izstrādi.

(Grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.534; MK 04.06.2013. noteikumiem Nr.305; MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.115)

21.1 Uz aktivitātes trešo, ceturto, piekto un sesto atlases kārtu neattiecina šo noteikumu 21.2.6., 21.2.7., 21.2.8., 21.2.9. un 21.2.10. apakšpunktu.

(MK 25.02.2014. noteikumu Nr.115 redakcijā)

22. Projekta iesnieguma oriģinālu noformē saskaņā ar normatīvajiem ak­tiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.

23. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt:

23.1. papīra formā, iesniedzot personīgi atbildīgajā iestādē vai nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē;

23.2. elektroniska dokumenta veidā, iesniedzot personīgi atbildīgajā iestādē, nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē vai nosūtot uz atbildīgās iestādes elektroniskā pasta adresi.

24. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, to iesniedz trijos eksemplāros (oriģinālu, kopiju un identisku elektronisko kopiju elektroniskajā datu nesējā) ar attiecīgām norādēm. Katru projekta iesnieguma eksemplāru iesniedz caurauklotu, sanumurētu, ar satura rādītāju, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu galus pielīmē, apzīmogo ar projekta iesniedzēja zīmogu un uz uzlīmes norāda informāciju par dokumenta lapu skaitu, apliecinājumu par dokumenta satura pareizību, dokumenta autora nosaukumu, parakstu, datumu un dokumenta izstrādāšanas vietu. Projekta iesniedzēja piekrišanas vēstules (ja attiecināms) iesniedz atsevišķi, necaurauklotas projekta iesniegumā, atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam.

(Grozīts ar MK 04.06.2013. noteikumiem Nr.305)

25. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, to paraksta ar drošu elektronisko parakstu, pievieno laika zīmogu un noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.

26. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē, to ievieto aploksnē vai kastē, uz kuras norāda šādu infor­māciju:

26.1. adresāts: Kultūras ministrija, K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364;

26.2. aktivitātes nosaukums;

26.3. projekta iesniedzēja nosaukums un adrese;

26.4. projekta nosaukums;

26.5. norāde “Neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas”.

27. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz atbildīgās iestādes elektroniskā pasta adresi, elektroniskā pasta paziņojuma sadaļā “Tēma” norāda šo noteikumu 26.punktā minēto informāciju.

28. Atbildīgā iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā saņem­šanas dienā. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz vai piecu darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām nosūta pa pastu vai elek­troniski elektroniska dokumenta veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

V. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

29. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodro­šina projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā iekļauj pārstāvjus no atbildīgās iestādes – Kultūras ministrijas un tās padotības iestādes – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas. Komisija darbojas atbilstoši atbildīgās iestādes apstiprinātajam nolikumam.

(Grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.534)

30. Komisijas sēdēs novērotāja statusā bez balsstiesībām var piedalīties vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvji.

31. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem, atbilstības un finansējuma piešķiršanas kritērijiem vērtē ar “Jā” – atbilst un “Nē” – neatbilst. Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

32. Ja projekta iesniegumā nav informācijas, lai izvērtētu projekta iesnie­guma atbilstību vienam vai vairākiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī ja minētā informācija nav salasāma vai nav iesniegta latviešu valodā, uzskata, ka projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam, vai attiecīgajā kritērijā piešķir zemāko vērtējumu.

33. Kritēriju vērtēšanas secība:

33.1. vispirms komisija vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 5.pielikuma 28., 29., 30., 31. un 37.punktā minētajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no minētajiem kritērijiem, projekta iesnieguma vērtēšanu atbilstoši pārējiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem neturpina;

33.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 5.pielikuma 28., 29., 30., 31. un 37.punktā minētajiem kritērijiem, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 5.pielikuma 10., 11., 12., 13., 14., 17., 19., 20., 21., 24., 26. un 27.punktā minētajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no minētajiem kritērijiem, projekta iesnieguma vērtēšanu atbilstoši pārējiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem neturpina;

33.3. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 5.pielikuma 10., 11., 12., 13., 14., 17., 19., 20., 21., 24., 26. un 27.punktā minētajiem kritērijiem, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem. Ja projekta iesniegums vērtējumā par atbilstību kvalitātes kritērijiem saņem mazāk nekā 21 punktu, projekta iesnieguma vērtēšanu atbilstoši pārējiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem neturpina;

33.4. ja projekta iesniegums vērtējumā par atbilstību kvalitātes kritērijiem ir saņēmis 21 punktu vai vairāk, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo notei­kumu 5.pielikumā minētajiem finansējuma piešķiršanas kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam finansējuma piešķiršanas kritērijam, projekta iesnieguma vērtēšanu atbilstoši pārējiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem neturpina;

33.5. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 5.pielikumā minētajiem finansējuma piešķiršanas kritērijiem, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 5.pielikuma 9., 15., 16., 18., 22., 23., 25., 32., 33., 34., 35., 36., 38. un 39.punktā minētajiem kritērijiem.

(Grozīts ar MK 04.06.2013. noteikumiem Nr.305)

34. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņem, ja projekta iesniegums ir saņēmis vismaz 21 punktu vērtējumā par atbilstību projekta kvalitātes un horizontālo prioritāšu kritērijiem un novērtēts ar “Jā” par atbilstību projekta atbilstības un projekta iesniedzēja atbilstības kritērijiem, adminis­tratīvajiem kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritērijiem.

(Grozīts ar MK 04.06.2013. noteikumiem Nr.305)

35. Ja vairāki projektu iesniegumi saņem vienādu punktu skaitu, priekšroku dod projekta iesniegumam ar lielāku šo noteikumu 5.pielikuma 1. un 5.punktā minēto kvalitātes kritēriju vērtējuma kopsummu. Ja arī šo kritēriju vērtējuma kopsumma ir vienāda, priekšroku dod projekta iesniegumam ar zemāku pieprasītā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma intensitāti.

(MK 04.06.2013. noteikumu Nr.305 redakcijā)

35.1 Ja vairāki projektu iesniegumi saņem vienādu punktu skaitu aktivitātes trešajā atlases kārtā, priekšroku dod projekta iesniegumam ar lielāku šo noteikumu 5.pielikuma 1. un 5.punktā minēto kvalitātes kritēriju vērtējuma kopsummu. Ja arī šo kritēriju vērtējumu kopsumma ir vienāda, priekšroku dod projekta iesniegumam ar lielāku pieprasītā kopējā virssaistību finansējuma apmēru.

(MK 04.06.2013. noteikumu Nr.305 redakcijā)

36. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert šādus nosacījumus, kas jāizpilda projekta iesniedzējam, lai tas varētu noslēgt līgumu par projekta īstenošanu:

36.1. iesniegt papildu skaidrojumu;

36.2. nodrošināt projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 5.pielikuma 32., 33., 34., 35., 36., 38. un 39.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem;

36.3. nodrošināt projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 5.pielikuma 9., 15., 16., 18., 22., 23. un 25.punktā minētajiem atbilstības kritērijiem;

36.4. precizēt projekta iesnieguma izmaksas, tai skaitā projekta iesnieguma būvniecības izmaksu tāmi vai projekta finansējuma avotus, projekta finansēšanas plānu vai projekta budžeta kopsavilkumu, ja ir pieļautas aritmētiskas aprēķinu kļūdas;

36.5. precizēt spēkā esošo objekta darbības plānu;

36.6. precizēt projekta īstenošanas uzsākšanas laiku un laika grafiku vai izmaksu plānojumu sadalījumā pa gadiem.

(Grozīts ar MK 04.06.2013. noteikumiem Nr.305)

37. Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja projekta iesniegums neatbilst šādiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem:

37.1. šo noteikumu 5.pielikuma 28., 29., 30., 31. un 37.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem;

37.2. šo noteikumu 5.pielikuma 10., 11., 12., 13., 14., 17., 19., 20., 21., 24., 26. un 27.punktā minētajiem atbilstības kritērijiem;

37.3. šo noteikumu 5.pielikuma 40. un 41.punktā minētajiem finansējuma piešķiršanas kritērijiem.

(Grozīts ar MK 04.06.2013. noteikumiem Nr.305)

38. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde paziņo projekta iesniedzējam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

39. Ja pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosa­cījumu, lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina atbil­dīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav ilgāks par mēnesi no attiecīgā lēmuma saņemšanas dienas.

40. Komisija izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju, un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertajiem nosacījumiem.

41. Ja projekta iesniedzējs neizpilda lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus vai neizpilda tos noteiktajā termiņā, projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu.

42. Atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam nosūta divu darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas.

VI. Projekta īstenošanas nosacījumi

43. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

44. (Svītrots ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.534)

45. Pirmās un otrās atlases kārtas ietvaros projektu iesniegumos minētās aktivitātes finansējuma saņēmējs īsteno četru gadu laikā, trešās un ceturtās atlases kārtas ietvaros – 22 mēnešu laikā, piektās un sestās atlases kārtas ietvaros – 10 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 30. jūnijam.

(MK 25.02.2014. noteikumu Nr.115 redakcijā)

46. Ja iepirkuma konkurss nav izsludināts pirms līguma noslēgšanas ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu, finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma konkursu izsludina ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas. Ja pirmo iepirkuma konkursu neizsludina minētajā termiņā, sadarbības iestāde par to ziņo atbildīgajai iestādei. Atbildīgā iestāde var lemt par līguma laušanu.

46.1 Ja aktivitātes ietvaros kādā projektā ir konstatēta neatbilstība vai tiek izbeigts līgums par projekta īstenošanu, konstatēto neatbilstību vai izbeigto civiltiesisko līgumu rezultātā atbrīvotais finansējums neatbilstoši veikto izdevumu apmērā nevar tikt novirzīts jaunu projektu īstenošanai un papildu darbību finansēšanai īstenojamā projekta ietvaros.

(MK 04.06.2013. noteikumu Nr.305 redakcijā)

46.2 Sadarbības iestāde šo noteikumu 4.1 punktā minēto virssaistību finansējumu uzņemas tikai tad, ja projekta ietvaros atbalstāmās darbības (tai skaitā iepirkums) tiks uzsāktas vai turpinātas ne vēlāk kā pirmajā ceturksnī pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas vai attiecīgu grozījumu izdarīšanas līguma nosacījumos un izdevumi projekta ietvaros tiks veikti pirmajā pusgadā pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas vai attiecīgu grozījumu izdarīšanas līguma nosacījumos.

(MK 04.06.2013. noteikumu Nr.305 redakcijā)

47. Finansējuma saņēmējam ir pieejams avansa maksājums ne vairāk kā 35 procentu apmērā no kopējā projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apjoma.

48. Finansējuma saņēmējs pieprasa avansa maksājumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

48.1. finansējuma saņēmējs ar sadarbības iestādi ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu;

48.2. finansējuma saņēmējs ir iesniedzis sadarbības iestādē iepirkumu plānu;

48.3. ir atvērts līgumā par projekta īstenošanu norādītais norēķinu konts;

48.4. finansējuma saņēmējs ir iesniedzis sadarbības iestādē bankas garantiju par avansa summu.

(Grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.534)

49. Finansējuma saņēmējs nodrošina, lai aktuālā informācija par projekta īstenošanas gaitu tiktu ievietota finansējuma saņēmēja mājaslapā internetā (ja tāda ir) ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Kultūras ministrs I.Dālderis
Kultūras ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.675

(Pielikums grozīts ar MK 15.06.2010. noteikumiem Nr.534; MK 12.07.2011. noteikumiem Nr.551; MK 04.06.2013. noteikumiem Nr.305; MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.115)

N675.LAB.-PIEL1_PAGE_03.JPG (101603 bytes)

N675.LAB.-PIEL1_PAGE_05.JPG (104285 bytes)

N675.LAB.-PIEL1_PAGE_06.JPG (122695 bytes)

Kultūras ministrs I.Dālderis
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.675

N675.LAB.-PIEL2.JPG (58686 bytes)

Kultūras ministrs I.Dālderis
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.675
Projekta iesniedzēja piekrišanas vēstule

(Pielikums svītrots ar MK 04.06.2013. noteikumiem Nr.305)

4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.675
Projekta iesniedzēja piekrišanas vēstule

(Pielikums svītrots ar MK 04.06.2013. noteikumiem Nr.305)

4.1 pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.675
Kredītiestādes izziņa par kredīta piešķiršanu

(Pielikums MK 04.06.2013. noteikumu Nr.305 redakcijā)

  
 

(juridiskās personas nosaukums, kurai kredītiestāde sniedz izziņu)


 
 
 (datums)

 
Par kredīta piešķiršanu 
 

(juridiskās personas nosaukums)

 

apliecina, ka ir piešķīrusi

(kredītiestādes nosaukums)

 
 

,

(juridiskās personas nosaukums)

 
reģistrācijas numurs komercreģistrā , aizdevumu 
  ()

(valūta, summa)

 

(valūta un summa vārdiem)

apmērā projekta īstenošanai. 
 

(projekta nosaukums)

  

Lēmums par aizdevuma piešķiršanu ir spēkā līdz  20______.gada ______. __________________________________.

      

(kredītiestādes paraksttiesīgās personas amats)

  

(vārds, uzvārds un paraksts)

  

 

(kredītiestādes kontaktpersona, kas varētu sniegt papildu informāciju par projektu:
vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

4.2 pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.675
Kredītiestādes izziņa par konta atlikumu

(Pielikums MK 04.06.2013. noteikumu Nr.305 redakcijā)

  
 

(juridiskās personas nosaukums, kurai kredītiestāde sniedz izziņu)


 
 
 (datums)

 
 

apliecina, ka

(kredītiestādes nosaukums)

 
 

, reģistrācijas

(juridiskās personas nosaukums)

 

numurs komercreģistrā _____________________________________________________________________________________________,
ir atvērts norēķinu konts Nr. _____________________________________________________________________________________, kurā atlikums uz 20____.gada _____._____________________ ir

  ()

(valūta, summa)

 

(valūta un summa vārdiem)

 

     

(kredītiestādes paraksttiesīgās personas amats)

  

(vārds, uzvārds un paraksts)

5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.675
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

(Pielikums MK 04.06.2013. noteikumu Nr.305 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.02.2014. noteikumiem Nr.115)

Kvalitātes kritēriji

Projekta kvalitātes kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Punktu skaits

1.Būvniecības projekta gatavība projekta iesnieguma iesniegšanas dienā:

Kritērijā jāsaņem vismaz 1 punkts

1.1.projekta iesniegumam pievienots būvvaldē apstiprināts būvprojekts tehniskā projekta stadijā vai būvvaldē apstiprināta vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas iecere (ja attiecināms) un būvniecības izmaksu tāme, ir izsludināts iepirkums par projektā paredzētajiem ieguldījumiem infrastruktūrā

5

1.2.projekta iesniegumam pievienots būvvaldē apstiprināts būvprojekts tehniskā projekta stadijā vai būvvaldē apstiprināta vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas iecere (ja attiecināms) un būvniecības izmaksu tāme, ir izstrādāta iepirkuma dokumentācija par projektā paredzētajiem ieguldījumiem infrastruktūrā

3

1.3.projekta iesniegumam pievienots būvvaldē apstiprināts būvprojekts tehniskā projekta stadijā vai būvvaldē apstiprināta vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas iecere (ja attiecināms) un būvniecības izmaksu tāme, nav sagatavota iepirkuma dokumentācija par projektā paredzētajiem ieguldījumiem infrastruktūrā

1

1.4.nav izpildītas 1.1., 1.2. vai 1.3.apakškritērijā noteiktās prasības

0

2.Projekta īstenošanas risku (būvniecības, iepirkuma un realizācijas riski, iespējamais izmaksu sadārdzinājums, iekļaušanās projekta īstenošanas laika grafikā) izvērtējums:

Kritērijā jāsaņem vismaz 4 punkti

2.1.projekta iesniegumā ir izvērtēti iespējamie riski (būvniecības, iepirkuma un realizācijas riski, iespējamais izmaksu sadārdzinājums, iekļaušanās projekta īstenošanas laika grafikā), izstrādāts pasākumu plāns visu identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

6

2.2.projekta iesniegumā iespējamie riski identificēti daļēji (būvniecības, iepirkuma un realizācijas riski, iespējamais izmaksu sadārdzinājums, iekļaušanās projekta īstenošanas laika grafikā), izstrādāts nepilnīgs pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

4

2.3.projekta iesniegumā nav izvērtēti iespējamie riski

0

3.Projekta iesniegumā un objekta darbības plānā paredzēti publicitātes un informācijas pasākumi, kuru ietvaros tiks veicināta kultūras pieminekļa atpazīstamība:

Kritērijā jāsaņem vismaz 2 punkti

3.1.starptautiskā mērogā

6

3.2.valsts mērogā

4

3.3.reģiona mērogā

2

3.4.projekta iesniegumā un objekta darbības plānā nav paredzēti kultūras pieminekļa publicitātes un informācijas pasākumi

0

4.Īstenojot projektu, ir saglabāts un atjaunots valsts aizsargājamais kultūras piemineklis, kas ir:

Kritērijā jāsaņem vismaz 2 punkti

4.1.valsts nozīmes koka arhitektūras kultūras piemineklis

4

4.2.valsts nozīmes kultūras piemineklis

2

4.3.nav izpildītas 4.1. vai 4.2.apakškritērijā noteiktās prasības

0

5.Projekta rezultātā atjaunotais un saglabātais objekts ir sabiedriskas nozīmes būve, kurā:

Kritērijā jāsaņem vismaz 3 punkti

5.1.saskaņā ar normatīvajos aktos par kultūras pieminekļu saglabāšanu un aizsardzību noteiktajām funkcijām var rīkot kultūras un valsts nozīmes pasākumus

6

5.2.saskaņā ar objekta darbības plānā noteiktajām funkcijām var rīkot kultūras un valsts nozīmes pasākumus

3

5.3.objektā nav paredzēts rīkot kultūras un valsts nozīmes pasākumus

0

Kritēriji par horizontālajām prioritātēm

Vērtēšanas sistēma

Punktu skala

6.Projekta iesniedzēja finansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā ir lielāka nekā Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktā minimālā līdzfinansējuma daļa:

Kritērijs nav izslēdzošs

6.1.par 10 vai vairāk procentiem

4

6.2.no 7,50 līdz 9,99 procentiem

3

6.3.no 5 līdz 7,49 procentiem

2

6.4.līdz 4,99 procentiem

1

6.5.projekta iesniedzēja finansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā nav lielāka par Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteikto minimālo līdzfinansējuma daļu

0

7.Izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs (iedzīvotāju skaits plānošanas reģionā, kuriem projekta īstenošanas rezultātā nodrošināta pieeja kultūras un valsts nozīmes pasākumiem, pret ieguldītajām investīcijām (euro)):

Kritērijs nav izslēdzošs

7.1.no 3,51

3

7.2.no 1,51 līdz 3,5

2

7.3.līdz 1,5 (ieskaitot)

1

8.Projekta iesniegumā paredzētas specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem:

Kritērijā jāsaņem vismaz 2 punkti

8.1.četras vai vairāk specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai

3

8.2.no vienas līdz trim specifiskām darbībām vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai

2

8.3.nav paredzētas specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai

0

Atbilstības kritēriji

Projekta atbilstības kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē/Nav attiecināms

Noraidāms vai precizējams٭

9.Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz maksimāli iespējamo līdzfinansējuma apjomu

P

10.Projekta mērķis atbilst aktivitātes mērķim – nodrošināt tādu kultūras pieminekļu saglabāšanu, pieejamību sabiedrībai un sociālekonomisku izmantošanu, kas atrodas privātīpašumā un nodrošina nozīmīgas publiskas funkcijas

N

11.Projekta iesniegumā plānotās darbības un sagaidāmie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti, pamatoti un izmērāmi, vērsti uz projekta mērķa un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu, mērķa grupas vajadzību apmierināšanu

N

12.Projektu paredzēts īstenot līdz 2015.gada 30.jūnijam

N

13.Objekts, kurā plānotas investīcijas, atrodas projekta iesniedzēja īpašumā

N

14.Projekta iesniegumam pievienots spēkā esošs objekta darbības plāns ar darbības termiņu vismaz pieci gadi no projekta pabeigšanas dienas

N

15.Projekta iesniegumā aprakstīta projekta vadības, uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēma

P

16.Projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām izmaksām un plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un pamatotas attiecībā pret sagaidāmajiem rezultātiem, atbilst faktiskajām izmaksām nozarē projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī

P

17.Finansējuma saņēmējs nodrošinās nepieciešamos resursus projekta īstenošanai

N

18.Projekta ietvaros plānotie publicitātes un vizuālās identitātes pasākumi atbilst normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem

P

19.Projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem, ja projekta izmaksas pieaugs

N

20.Projektā plānotās darbības netiek un nav finansētas vai līdzfinansētas no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem un citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros

N

21.Projekta iesniegumā paredzēto darbu rezultātā saglabājas objekta kultūrvēsturiskā vērtība (autentiskums)

N

22.Projekta iesniegumā ir noteikts, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas

P

23.Projektam ir veikts izmaksu efektivitātes novērtējums, projekta izmaksas uz vienu iegūtā labuma vienību nepārsniedz MK noteikumos par aktivitātes īstenošanu attiecīgajām projekta darbībām noteikto maksimālo izmaksu līmeni (ja attiecināms)

P/NA

Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

Noraidāms
vai precizējams٭

24.Projekta iesniedzējs ir juridiska vai komercreģistrā reģistrēta fiziska persona, kuras īpašumā ir kultūras piemineklis

N

25.Projekta iesniedzējam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu

P

26.Projekta iesniedzējam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība nav izbeigta

N

27.Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma vai Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (ja projekta iesniedzējs ir privāto tiesību juridiska persona) par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu

N

Administratīvie kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē/Nav attiecināms

Noraidāms
vai precizējams٭

28.Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā

N

29.Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

N

30.Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā

N

31.Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu ir iesniedzis vienā no šādiem veidiem:

N

31.1.pa pastu vai personīgi aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē vai kastē)
31.2.elektroniska dokumenta veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un pievienotu laika zīmogu
32.Projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir caurauklots (cauršūts), un projekta iesnieguma lapas ir numurētas (ja attiecināms)

P/NA

33.Projekta iesniegums iesniegts divos eksemplāros, no kuriem viens ir oriģināleksemplārs, otrs – kopija elektroniskā datu nesējā, un uz tiem ir attiecīgas norādes (ja attiecināms)

P/NA

34.Projekta iesnieguma kopija elektroniskā datu nesējā atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (ja attiecināms)

P/NA

35.Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām prasībām

P

36.Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, tajā skaitā projekta iesniegumā iekļauti visi MK noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktie papildus iesniedzamie dokumenti

P

37.Projekta iesniegumu ir parakstījusi paraksttiesīgā persona atbilstoši normatīvajiem aktiem

N

38.Projekta iesniegumā finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts

P

39.Projekta iesniegumā finanšu aprēķins ir veikts euro

P

Finansējuma piešķiršanas kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

Noraidāms
vai precizējams٭

40.Projekta iesniegums atbilst 10., 11., 12., 13., 14., 17., 19., 20., 21., 24., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 37. vērtēšanas kritērijam, kā arī 1.vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz vienu punktu, 2.vērtēšanas kritērijā – vismaz četrus punktus, 3.vērtēšanas kritērijā – vismaz divus punktus, 4.vērtēšanas kritērijā – vismaz divus punktus, 5.vērtēšanas kritērijā – vismaz trīs punktus, 8.vērtēšanas kritērijā – vismaz divus punktus un kopā – vismaz 14 punktus, vērtējot pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem

N

41.Sarindojot 40.vērtēšanas kritērijā ar "Jā" novērtētos projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo, projekta iesniegumam pietiek aktivitātē pieejamā finansējuma

N

KOPĀ

38

Ja projekta iesniegums ieguvis mazāk par 21 punktu, tas tiek noraidīts

*Piezīme.

N – ja vērtējums ir negatīvs, projekta iesniegumu noraida.

P – ja vērtējums ir negatīvs, var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.3.aktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 675Pieņemts: 30.06.2009.Stājas spēkā: 21.08.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 132, 20.08.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
196289
{"selected":{"value":"04.03.2014","content":"<font class='s-1'>04.03.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.03.2014","iso_value":"2014\/03\/04","content":"<font class='s-1'>04.03.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.06.2013","iso_value":"2013\/06\/14","content":"<font class='s-1'>14.06.2013.-03.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.07.2011","iso_value":"2011\/07\/15","content":"<font class='s-1'>15.07.2011.-13.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.09.2010","iso_value":"2010\/09\/22","content":"<font class='s-1'>22.09.2010.-14.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.06.2010","iso_value":"2010\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2010.-21.09.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.08.2009","iso_value":"2009\/08\/21","content":"<font class='s-1'>21.08.2009.-28.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.03.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"