Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.890

Rīgā 2009.gada 11.augustā (prot. Nr.52 22.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas Republikas
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu (turpmāk – programma) finansējuma saņēmējiem no Latvijas Republikas (turpmāk – finansējuma saņēmējs).

2. Valsts budžeta līdzekļus programmu projektu īstenošanai var pieprasīt šādi finansējuma saņēmēji, ja plānotā valsts budžeta līdzekļu piešķiršana projektu īstenošanai nav uzskatāma par komercdarbības atbalstu Komercdarbības atbalsta kontroles likuma izpratnē:

2.1. pašvaldības un to izveidotās iestādes;

2.2. no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskās personas (tai skaitā plānošanas reģioni) un to izveidotās iestādes;

2.3. biedrības un nodibinājumi;

2.4. pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības;

2.5. valsts budžeta iestādes.

(MK 09.10.2012. noteikumu Nr.688 redakcijā)

3. Finansējuma saņēmēji var piedalīties šādu ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu īstenojamo 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu projektos:

3.1. Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programma;

3.2. Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programma;

3.3. Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma;

3.4. Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma;

3.5. starpreģionu sadarbības programma INTERREG IVC;

3.6. pilsētvides attīstības programma URBACT II;

3.7. ESPON 2013 programma (Eiropas telpiskās plānošanas pārraudzības tīkls).

4. Finansējuma saņēmēji var piedalīties šādu ar Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta atbalstu īstenojamo programmu projektos:

4.1. Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programma;

4.2. Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma.

5. Uz valsts budžeta finansējumu piecu procentu apmērā šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 4.1. un 4.2.apakšpunktā minēto programmu projektu īstenošanai var pieteikties šo noteikumu 2.1., 2.3. un 2.4.apakšpunktā minētie finansējuma saņēmēji.

(MK 09.10.2012. noteikumu Nr.688 redakcijā)

5.1 Uz valsts budžeta finansējumu 10 procentu apmērā šo noteikumu 4.1. un 4.2.apakšpunktā minēto programmu projektu īstenošanai, kas saistīti ar robežšķērsošanas vietu attīstību, var pieteikties šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minētie finansējuma saņēmēji, kurus ir pilnvarojusi attiecīgā nozares ministrija.

(MK 09.10.2012. noteikumu Nr.688 redakcijā)

6. Uz valsts budžeta finansējumu līdz 100 procentiem šo noteikumu 3. un 4.punktā minēto programmu projektu īstenošanai var pieteikties šo noteikumu 2.2. un 2.5.apakšpunktā minētie finansējuma saņēmēji saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumiem Nr.1306 "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu īstenošanai un veic maksājumus".

(MK 09.10.2012. noteikumu Nr.688 redakcijā)

7. Šo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3.apakš­punktā minēto programmu projektus finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, valsts budžeta līdzekļiem, pašvaldību budžeta līdzekļiem un pārējo programmu finansējuma saņēmēju līdzekļiem, ievērojot šādas projektu finansēšanas avotu proporcijas:

7.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums projekta daļai, kurā piedalās programmu finansējuma saņēmējs no Latvijas Republikas, – līdz 85 procentiem;

7.2. Latvijas puses finansējums projekta daļai, kurā piedalās programmu finansējuma saņēmējs no Latvijas Republikas, – ne mazāk kā 15 procentu, tai skaitā:

7.2.1. valsts budžeta līdzekļi – pieci procenti;

7.2.2. programmu finansējuma saņēmēja līdzekļi – ne mazāk kā 10 procentu.

(Grozīts ar MK 09.10.2012. noteikumiem Nr.688)

8. Šo noteikumu 3.4., 3.5. un 3.7.apakšpunktā minēto programmu projektus finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, valsts budžeta līdzekļiem, pašvaldību budžeta līdzekļiem un pārējo programmu finansējuma saņēmēju līdzekļiem, ievērojot šādas projektu finansēšanas avotu proporcijas:

8.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums projekta daļai, kurā piedalās programmu finansējuma saņēmējs no Latvijas Republikas, – līdz 85 procentiem;

8.2. līdzekļi, ko nodrošina programmu finansējuma saņēmējs no Latvijas Republikas, – ne mazāk kā 15 procentu.

(MK 09.10.2012. noteikumu Nr.688 redakcijā)

9. Šo noteikumu 3.6.apakšpunktā minēto programmu projektus finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, valsts budžeta līdzekļiem, pašvaldību budžeta līdzekļiem un pārējo programmu finansējuma saņēmēju līdzekļiem, ievērojot šādas projektu finansēšanas avotu proporcijas:

9.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums projekta daļai, kurā piedalās programmu finansējuma saņēmējs no Latvijas Republikas, – līdz 80 procentiem;

9.2. līdzekļi, ko nodrošina programmu finansējuma saņēmējs no Latvijas Republikas, – ne mazāk kā 20 procentu.

(Grozīts ar MK 09.10.2012. noteikumiem Nr.688)

10. Šo noteikumu 4.punktā minēto programmu projektus finansē no Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta līdzekļiem, valsts budžeta līdzekļiem, pašvaldību budžeta līdzekļiem un pārējo programmu finansējuma saņēmēju līdzekļiem, ievērojot šādas projektu finansēšanas avotu proporcijas:

10.1. Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta līdzfinansējums projekta daļai, kurā piedalās programmu finansējuma saņēmējs no Latvijas Republikas, – līdz 90 procentiem;

10.2. Latvijas puses finansējums projekta daļai, kurā piedalās programmu finansējuma saņēmējs no Latvijas Republikas, – ne mazāk kā 10 procentu, tai skaitā:

10.2.1. valsts budžeta līdzekļi – pieci procenti;

10.2.2. līdzekļi, ko nodrošina programmu finansējuma saņēmējs no Latvijas Republikas, – ne mazāk kā pieci procenti;

10.3. šo noteikumu 5.1 punktā minētajā gadījumā Latvijas puses finansējumu projekta daļai, kurā piedalās programmu finansējuma saņēmējs no Latvijas Republikas, veido valsts budžeta līdzekļi 10 procentu apmērā.

(MK 09.10.2012. noteikumu Nr.688 redakcijā)

11. Šo noteikumu 2.1., 2.3. un 2.4.apakš­punktā minētie programmu finansējuma saņēmēji var finansēt projektus no saviem līdzekļiem un nepieprasīt šo noteikumu 7.2.1. un 10.2.1.apakšpunktā minētos valsts budžeta līdzekļus.

11.1 Ja šo noteikumu 3.punktā minēto programmu pieejamais finansējums nav pietiekams projekta īstenošanai pilnā apmērā, kā rezultātā šo noteikumu 2.2. un 2.5.apakšpunktā minētie finansējuma saņēmēji pārsniedz projekta daļai noteikto valsts nacionālā finansējuma minimālo proporciju vairāk nekā par pieciem procentiem, lēmumu par papildus nepieciešamo valsts budžeta finansējuma piešķiršanu pieņem Ministru kabinets.

(MK 09.10.2012. noteikumu Nr.688 redakcijā)

II. Valsts budžeta finansējuma piešķiršana un līguma slēgšana par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu

12. Šo noteikumu 2.1., 2.3. un 2.4.apakšpunktā minētie finansējuma saņēmēji triju mēnešu laikā pēc tam, kad ar programmas vadošo iestādi noslēgts līgums par programmas līdzfinansējuma piešķiršanu (turpmāk – līdzfinansēšanas līgums), iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – ministrija) iesniegumu par valsts budžeta finansējuma pieprasījumu projektam (turpmāk – iesniegums) (pielikums) un apliecinātu līdzfinansēšanas līguma kopiju šo noteikumu 3.2., 3.3. un 4.2.apakšpunktā minēto programmu projektiem.

(MK 29.11.2011. noteikumu Nr.911 redakcijā)

13. Ministrija izveido un uztur valsts budžeta finansējuma piešķiršanas un izlietošanas informatīvo datubāzi (turpmāk – datubāze).

14. Lai nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas atklātumu, datubāzē iekļauj šādu informāciju:

14.1. finansējuma saņēmēja sniegtā informācija atbilstoši šo noteikumu pielikumam;

14.2. datums, kad pieņemts lēmums par programmas līdzfinansējuma piešķiršanu, datums, kad nosūtīts paziņojums par minētā lēmuma pieņemšanu, un paziņojuma numurs;

14.3. datums, kad noslēgts līgums par valsts budžeta finansējuma piešķir­šanu, un līguma numurs;

14.4. maksājumu dzēšanas grafiks, kas norādīts līgumā par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu;

14.5. pārskaitītā valsts budžeta finansējuma summa, pārskaitīšanas datums un maksājuma uzdevuma numurs;

14.6. pirmā līmeņa finanšu kontroles vai izdevumu atbilstības pārbaudes atzinuma datums un atzinumā apstiprinātie izdevumi;

14.7. apstiprinātā valsts budžeta finansējuma summa, kas norādīta lē­mumā par finansējuma piešķiršanu;

14.8. šo noteikumu 28.4.apakšpunktā minētie dati;

14.9. informācija par līgumā par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu noteikto saistību izpildi.

15. Ministrija reģistrē iesniegumus datubāzē to iesniegšanas secībā un katram iesniegumam piešķir reģistrācijas numuru.

16. Ministrija izskata iesniegumus to reģistrācijas secībā, ņemot vērā šādus valsts budžeta finansējuma piešķiršanas nosacījumus:

16.1. atbilstība šo noteikumu 3. vai 4.punktā norādītajām programmām;

16.2. šo noteikumu 2.1., 2.3. un 2.4.apakš­punktā minētie finansējuma saņēmēji;

16.3. iesnieguma veidlapas atbilstība šo noteikumu pielikuma saturam;

16.4. vai iesniegumam par šo noteikumu 3.2., 3.3. un 4.2.apakšpunktā minēto programmu projektiem ir pievienoti dokumenti, kas pamato programmas līdzfinansējuma piešķiršanu (apliecināta līdzfinansēšanas līguma kopija).

(Grozīts ar MK 29.11.2011. noteikumiem Nr.911)

17. Ministrija mēneša laikā izskata programmu finansējuma saņēmēja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, ņemot vērā šo noteikumu 16.punktā minētos valsts budžeta finansējuma piešķiršanas nosacījumus, un pieņem lēmumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt valsts budžeta līdzekļus.

18. Ministrija 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 17.punktā minētā lēmuma pieņemšanas nosūta to finansējuma saņēmējam.

19. Ja lēmums par atteikumu piešķirt valsts budžeta līdzekļus pieņemts tāpēc, ka nav ievēroti šo noteikumu 16.3. vai 16.4.apakš­punktā minētie nosacījumi, finansējuma saņēmējs 10 darbdienu laikā var izpildīt attiecīgās prasības un iesniegt jaunu iesniegumu.

20. Ministrija mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas piešķirt valsts budžeta līdzekļus slēdz ar finansējuma saņēmēju līgumu par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu atbilstoši šo noteikumu 7.2.1. un 10.2.1.apakšpunktā minētajai projektu finansēšanas avotu proporcijai.

21. Finansējuma saņēmējs par attiecīgās programmas Uzraudzības komitejā vai Apvienotajā tehniskajā sekretariātā apstiprinātajām līdzfinansēšanas līguma izmaiņām projekta ieviešanas termiņos, projekta partnera finansējumā vai par projekta partnera maiņu informē ministriju piecu darbdienu laikā pēc izmaiņu apstiprināšanas.

22. Valsts budžeta finansējumu piešķir, ņemot vērā finansējuma saņēmēja projekta attiecināmās izmaksas un šo noteikumu 7. vai 10.punktā minēto projektu finansēšanas avotu proporciju, un akceptē, ņemot vērā projekta pirmā līmeņa finanšu kontroles vai izdevumu atbilstības pārbaudes atzinumā apstiprinātos izdevumus.

(Grozīts ar MK 09.10.2012. noteikumiem Nr.688)

23. Valsts budžeta finansējumu piešķir euro.

(MK 06.08.2013. noteikumu Nr.504 redakcijā)

III. Valsts budžeta finansējuma izmaksāšana un atmaksāšana

24. Valsts budžeta finansējumu ieskaita finansējuma saņēmēja norēķinu kontā Valsts kasē, kas norādīts līgumā par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu.

(Grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.504)

25. Piecu darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu ministrija avansā pārskaita uz šo noteikumu 24.punktā minēto kontu valsts budžeta līdzekļus 90 procentu apmērā no piešķirtās summas.

26. Ministrija mēneša laikā pēc pirmā līmeņa finanšu kontroles vai izdevumu atbilstības pārbaudes pēdējā pārskata perioda gala atzinuma saņemšanas precizē valsts budžeta finansējuma summu un rakstiski iesniedz finansējuma saņēmējam paziņojumu par atlikušā valsts budžeta finansējuma maksāšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 09.10.2012. noteikumiem Nr.688)

27. Atlikušo valsts budžeta finansējumu līdz 10 procentu apmēram no piešķirtās summas pārskaita uz šo noteikumu 24.punktā minēto kontu saskaņā ar šo noteikumu 28.4.apakšpunktu pēc tam, kad saņemts pirmā līmeņa finanšu kontroles vai izdevumu atbilstības pārbaudes pozitīvais gala atzinums par projektam piešķirto līdzekļu izlietojumu un informācija par finansējuma sadalījumu projekta partneriem, ja finansējuma saņēmējs ir projekta vadošais partneris.

(Grozīts ar MK 09.10.2012. noteikumiem Nr.688)

28. Valsts budžeta līdzekļu izlietojumu akceptē un precizē šādā kārtībā:

28.1. piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu ministrija akceptē saskaņā ar finansējuma izlietojuma grafiku, kas norādīts līgumā par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu, un izdara attiecīgus ierakstus datubāzē;

28.2. valsts budžeta līdzekļu izlietojuma akceptēšanas pamatojums ir pirmā līmeņa finanšu kontroles vai izdevumu atbilstības pārbaudes atzinums;

28.3. valsts budžeta līdzekļu izlietojumu akceptē, ņemot vērā šo noteikumu 7.2.1. un 10.2.1.apakšpunktā minēto projektu finansēšanas avotu proporciju un pirmā līmeņa finanšu kontroles vai izdevumu atbilstības pārbaudes atzinumā apstiprinātos izdevumus;

28.4. projektam piešķirto valsts budžeta finansējumu precizē, ņemot vērā šo noteikumu 7. un 10.punktā minēto projektu finansēšanas avotu proporciju un pirmā līmeņa finanšu kontroles vai izdevumu atbilstības pārbaudes gala atzinumā apstiprinātos izdevumus (turpmāk – precizētais valsts budžeta finansējums):

28.4.1. ja starpība starp finansējuma saņēmēja kontā ieskaitīto valsts budžeta finansējuma summu un precizēto valsts budžeta finansējuma summu ir pozitīva, finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc ministrijas paziņojuma saņemšanas par līdzekļu atmaksu iemaksā šo starpību paziņojumā norādītajā kontā;

28.4.2. ja starpība starp finansējuma saņēmēja kontā ieskaitīto valsts budžeta finansējuma summu un precizēto valsts budžeta līdzfinansējuma summu ir negatīva, ministrija piecu darbdienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas iemaksā starpību līgumā par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu norādītajā finansējuma saņēmēja kontā;

28.5. ja projekta īstenošanas laikā un piecus gadus (ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu finansētajiem projektiem) vai septiņus gadus (ar Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta atbalstu finansētajiem projektiem) pēc noslēguma maksājuma, kas veikts pēc projekta īstenošanas, tiek konstatēta neatbilstība un pieņemts lēmums par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, finansējuma saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas atmaksā piešķirto valsts budžeta finansējumu ministrijai, ievērojot šo noteikumu 7. un 10.punktā minētās projektu finansēšanas avotu proporcijas.

(Grozīts ar MK 29.11.2011. noteikumiem Nr.911; MK 09.10.2012. noteikumiem Nr.688)

29. Ja pēc līguma noslēgšanas par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu palielinās finansējuma saņēmēja daļa projektā, valsts budžeta līdzekļu daļu nepalielina.

IV. Noslēguma jautājumi

30. Valsts budžeta līdzekļus piešķir projektiem, par kuriem līdzfinansēšanas līgums noslēgts pēc 2008.gada 1.janvāra.

31. Valsts budžeta līdzekļus, kas piešķirti saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumiem Nr.752 “Kārtība, kādā plāno un piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” finansējuma saņēmējiem no Latvijas Republikas”, izlieto šo noteikumu 24., 25., 26., 27., 28. un 29.punktā minētajā kārtībā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.890
Iesniegums par valsts budžeta finansējuma pieprasījumu Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas projekta finansējuma saņēmējam no Latvijas Republikas

(Pielikums grozīts ar MK 29.11.2011. noteikumiem Nr.911)

 Projekta reģistrācijas  numurs  

1. Informācija par projekta partneri (finansējuma saņēmēju):

  1.1. projekta partnera nosaukums (latviešu valodā)

  1.2. projekta partnera nosaukums (angļu valodā)

  1.3. projekta partnera juridiskais statuss

  1.4. projekta partnera nodokļu maksātāja reģistrācijas datums un numurs

  1.5. darbības pamats (piemēram, rīkojums, nolikums, statūti)

  1.6. juridiskā adrese

  1.7. biroja adrese

  1.8. kontaktpersona

  1.9. tālruņa numurs

  1.10. faksa numurs

  1.11. e-pasta adrese

2. Informācija par projektu:

  2.1. projekta nosaukums (latviešu valodā)

  2.2. projekta nosaukums (angļu valodā)

  2.3. projekta nosaukuma saīsinājums

  2.4. projekta mērķis

  2.5. projekta atbilstība Teritoriālās sadarbības programmai 

  2.6. plānotais projekta īstenošanas laiks (mēnešos)

  2.7. projekta partnera finansējums projektā (EUR):

  2.7.1. ERAF/EKPI līdzfinansējums

  2.7.2. nacionālais finansējums

Piezīme. Pielikumā ir pievienots pretendenta parakstīts apliecinājums par tā maksātspēju, finanšu stabilitāti, nodokļu saistību izpildi un sniegtās informācijas patiesumu.

  Iesniedzējs

  

 Datums*

  

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 890Pieņemts: 11.08.2009.Stājas spēkā: 15.08.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 129, 14.08.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
196130
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.10.2012","iso_value":"2012\/10\/12","content":"<font class='s-1'>12.10.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.12.2011","iso_value":"2011\/12\/03","content":"<font class='s-1'>03.12.2011.-11.10.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.08.2009","iso_value":"2009\/08\/15","content":"<font class='s-1'>15.08.2009.-02.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)