Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.854

Rīgā 2009.gada 4.augustā (prot. Nr.51 16.§)
Noteikumi par vienkāršoto deklarēšanu un vietējo muitošanu, vienoto atļauju, atzītā komersanta sertifikātu un atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusu
Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 4.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā izsniedz, atsaka izsniegt, aptur vai anulē vienkāršotās deklarēšanas un vietējās muitošanas atļauju;

1.2. citus jautājumus, kas attiecas uz vienkāršotās deklarēšanas vai vietējās muitošanas režīma piemērošanu;

1.3. kārtību, kādā izsniedz vai saskaņo vienoto atļauju;

1.4. kārtību, kādā izsniedz, atsaka izsniegt, aptur vai anulē atzītā komersanta sertifikātu;

1.5. kārtību, kādā piešķir, aptur vai anulē atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusu.

2. Vienkāršoto deklarēšanu nepiemēro:

2.1. alkoholam;

2.2. tabakas izstrādājumiem;

2.3. naftas produktiem (degvielai) vietējā muitošanā;

2.4. stratēģiskas nozīmes precēm;

2.5. narkotiskajām vielām;

2.6. psihotropajām vielām;

2.7. prekursoriem;

2.8. zālēm;

2.9. citām precēm, kuru imports vai eksports ir ierobežots saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

3. Šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā noteiktais ierobežojums neattiecas uz komerciālo transportlīdzekļu un ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību apgādi, kā arī preču ievešanu beznodokļu tirdzniecības veikalos.

4. Atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusu un vietējo muitošanu nepiemēro:

4.1. stratēģiskas nozīmes precēm;

4.2. narkotiskajām vielām;

4.3. psihotropajām vielām;

4.4. prekursoriem;

4.5. zālēm;

4.6. citām precēm, kuru imports, eksports vai tranzīts ir ierobežots saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

5. Vietējo muitošanu tām akcīzes precēm, kurām tiek piemērota atliktā akcīzes nodokļa maksāšana, izmanto tikai tas komersants, kuram ir speciālā atļauja (licence) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai.

6. Komersants, kurš saņēmis vietējās muitošanas atļauju, nevar reģistrēt Vienoto administratīvo dokumentu, piesakot Eiropas Savienības tarifa kvotu vietējā muitošanā.

7. Lai komersants atbilstu Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regulas (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (turpmāk – regula Nr. 2454/93), 253.a panta prasībām, komersantam normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos jāiegūst atļauja preču deklarēšanai elektroniskā veidā.

8. Lai saņemtu vienkāršotās deklarēšanas un vietējās muitošanas atļauju, vienoto atļauju un atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusu, komersantam jāatbilst regulā Nr. 2454/93 noteiktajiem atļaujas saņemšanas nosacījumiem.

9. Ja komersants normatīvajos aktos muitas jomā noteiktajos gadījumos izmanto Valsts ieņēmumu dienestā iegādātās plombas, tam ir pienākums katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā informāciju par izlietoto plombu numuriem.

II. Vienkāršotās deklarēšanas atļaujas un vietējās muitošanas atļaujas izsniegšana, apturēšana un anulēšana

10. Vienkāršotās deklarēšanas atļauju un vietējās muitošanas atļauju izsniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu muitas pārvaldes un Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālā iestāde (turpmāk – teritoriālās muitas iestādes).

11. Ja vienkāršotās deklarēšanas atļauju vai vietējās muitošanas atļauju paredzēts izmantot vairākām teritoriālajām muitas iestādēm pakļautajās muitas iestādēs, atļauju izsniedz un ar pārējām teritoriālajām muitas iestādēm saskaņo tā teritoriālā muitas iestāde, kuras darbības teritorijā komersants ir reģistrēts.

12. Lai saņemtu vienkāršotās deklarēšanas atļauju vai vietējās muitošanas atļauju, komersants iesniedz teritoriālajā muitas iestādē iesniegumu saskaņā ar regulas Nr. 2454/93 253.b panta nosacījumiem.

13. Teritoriālā muitas iestāde pēc šo noteikumu 12.punktā minētā iesnieguma saņemšanas un izvērtēšanas nodrošina regulā Nr. 2454/93 minēto atļaujas izsniegšanas nosacījumu un kritēriju pārbaudi un izsniedz vienkāršotās deklarēšanas atļauju vai vietējās muitošanas atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt vienkāršotās deklarēšanas atļauju vai vietējās muitošanas atļauju.

14. Komersants divu nedēļu laikā pēc vietējās muitošanas atļaujas saņemšanas iesniedz teritoriālajā muitas iestādē atzītā eksportētāja vai atzītā importētāja zīmoga nospieduma paraugu, nodrošinājuma paraugu un aprakstu (norādot nodrošinājuma uzlikšanas veidu), kā arī to fizisko personu sarakstu (vārds, uzvārds, personas kods, paraksta paraugs), kuras ir tiesīgas parakstīt muitas deklarācijas.

15. Teritoriālajai muitas iestādei ir pienākums:

15.1. pēc normatīvajos aktos noteikto nosacījumu izpildes nekavējoties piešķirt komersantam pieeju attiecīgajai informācijas sistēmai, ar kuru tiek nodrošināta muitas deklarāciju apstrāde;

15.2. nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā informēt valsts akciju sabiedrību “Latvijas dzelzceļš” par komersantiem, kuri saņēmuši vietējās muitošanas atļauju, ko izmantos ar dzelzceļa transportu pārvadājamām un muitas kontrolei pakļautām kravām, kā arī par minētās atļaujas apturēšanu, anulēšanu vai atļaujā veiktajiem grozījumiem un nosūtīt valsts akciju sabiedrībai “Latvijas dzelzceļš” atzītā nosūtītāja, atzītā saņēmēja, atzītā ekspor­tētāja vai atzītā importētāja zīmoga nospieduma paraugu un to fizisko personu vārdu, uzvārdu, personas kodu un paraksta paraugu, kuras ir tiesīgas parakstīt muitas deklarācijas.

16. Teritoriālā muitas iestāde pieņem lēmumu par:

16.1. vienkāršotās deklarēšanas atļaujas vai vietējās muitošanas atļaujas apturēšanu regulas Nr. 2454/93 253.d pantā minētajos gadījumos;

16.2. vienkāršotās deklarēšanas atļaujas vai vietējās muitošanas atļaujas atjaunošanu regulas Nr.2454 253.e pantā minētajos gadījumos;

16.3. vienkāršotās deklarēšanas atļaujas vai vietējās muitošanas atļaujas anulēšanu regulas Nr. 2454/93 253.g pantā minētajos gadījumos;

16.4. grozījumu izdarīšanu vienkāršotās deklarēšanas atļaujā vai vietējās muitošanas atļaujā pēc teritoriālās muitas iestādes iniciatīvas vai uz komersanta iesnieguma pamata.

III. Vienotā atļauja

17. Lai saņemtu regulas Nr. 2454/93 1.panta 13.punktā minēto vienoto atļauju (izņemot vienoto atļauju muitas procedūrai – glabāšana muitas noliktavā), komersants teritoriālajā muitas iestādē iesniedz regulas Nr. 2454/93 67.pielikumā noteikto iesniegumu.

18. Teritoriālā muitas iestāde izsniedz komersantam šādas vienotās atļaujas:

18.1. vienkāršotās deklarēšanas vienoto atļauju un vietējās muitošanas vienoto atļauju saskaņā ar regulas Nr. 2454/93 253.1 panta nosacījumiem;

18.2. vienoto atļauju muitas procedūrām ar ekonomisku ietekmi saskaņā ar regulas Nr. 2454/93 500., 501., 502., 503., 504., 505., 506., 507. un 508.panta nosacījumiem (izņemot vienoto atļauju muitas procedūrai – glabāšana muitas noliktavā);

18.3. vienoto atļauju muitas procedūrai – laišana brīvā apgrozībā, pakļaujot preces īpašai izmantošanai, – saskaņā ar regulas Nr. 2454/93 292., 293., 294., 295., 296., 297., 298., 299. un 300.panta nosacījumiem.

19. Citās Eiropas Savienības dalībvalstīs izsniedzamās vienotās atļaujas projekta izskatīšanu un saskaņošanu (izņemot atļaujas projektu muitas procedūrai – glabāšana muitas noliktavā) veic tā teritoriālā muitas iestāde, kuras uzraudzībā atrodas atļaujas projektā uzrādītās muitas iestādes.

20. Lai saņemtu regulas Nr. 2454/93 1.panta 13.punktā minēto vienoto atļauju muitas procedūrai – glabāšana muitas noliktavā –, komersants Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajā muitas pārvaldē (turpmāk – Galvenā muitas pārvalde) iesniedz regulas Nr. 2454/93 67.pielikumā noteikto iesniegumu.

21. Pēc šo noteikumu 20.punktā minētā iesnieguma saņemšanas Galvenā muitas pārvalde saskaņā ar regulas Nr. 2454/93 500., 501., 502., 503., 504., 505., 506., 507. un 508.panta nosacījumiem izsniedz komersantam vienoto atļauju muitas procedūrai – glabāšana muitas noliktavā.

22. Citās Eiropas Savienības dalībvalstīs izsniedzamās vienotās atļaujas projekta saskaņošanu muitas procedūrai – glabāšana muitas noliktavā – veic Galvenā muitas pārvalde.

IV. Atzītā komersanta sertifikāta izsniegšana, apturēšana un anulēšana

23. Atzītā komersanta sertifikātu komersantam izsniedz Galvenā muitas pārvalde.

24. Lai saņemtu atzītā komersanta sertifikātu, komersants iesniedz Galvenajā muitas pārvaldē iesniegumu saskaņā ar regulas Nr. 2454/93 14.c panta nosacījumiem.

25. Pēc šo noteikumu 24.punktā minētā iesnieguma saņemšanas Galvenā muitas pārvalde pārbauda regulā Nr. 2454/93 minētos nosacījumus atzītā komersanta sertifikāta iesnieguma apstiprināšanai un paziņo komersantam par atzītā komersanta sertifikāta iesnieguma apstiprināšanu saskaņā ar regulas Nr. 2454/93 14.c pantu vai pieņem lēmumu noraidīt atzītā komer­santa sertifikāta iesniegumu. Ja nepieciešams, Galvenā muitas pārvalde pieprasa komersantam iesniegt papildu informāciju atzītā komersanta sertifikāta iesnieguma apstiprināšanai.

26. Galvenā muitas pārvalde pēc šo noteikumu 24.punktā minētā iesnieguma apstiprināšanas pārbauda regulā Nr. 2454/93 noteiktos atzītā komersanta sertifikāta izsniegšanas nosacījumus un kritērijus un izsniedz atzītā komersanta sertifikātu vai saskaņā ar regulas Nr. 2454/93 14.o pantu paziņo komersantam par atzītā komersanta iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarināšanu vai apturēšanu, vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atzītā komersanta sertifikātu.

27. Galvenā muitas pārvalde pieņem šādus lēmumus:

27.1. par atzītā komersanta sertifikāta apturēšanu regulas Nr. 2454/93 14.r pantā minētajos gadījumos;

27.2. par atzītā komersanta sertifikāta atjaunošanu pēc tā apturēšanas regulas Nr. 2454/93 14.t minētajos gadījumos;

27.3. par atzītā komersanta sertifikāta anulēšanu regulas Nr. 2454/93 14.v pantā minētajos gadījumos;

27.4. par grozījumu izdarīšanu atzītā komersanta sertifikātā pēc Galvenās muitas pārvaldes iniciatīvas vai uz komersanta iesnieguma pamata.

V. Atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusa piešķiršana, apturēšana un anulēšana

28. Teritoriālā muitas iestāde atļauj komersantam darboties kā atzītajam nosūtītājam vai atzītajam saņēmējam, ja komersants atbilst regulas Nr. 2454/93 373.panta pirmās daļas nosacījumiem.

29. Lai saņemtu atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusu, komersants iesniedz iesniegumu tajā teritoriālajā muitas iestādē, kuras uzraudzībā atrodas telpas vai teritorija, kur tiks uzsākta vai pabeigta muitas procedūra – tranzīts.

30. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

30.1. komersanta nosaukums;

30.2. juridiskā adrese;

30.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;

30.4. preču saņemšanai vai nosūtīšanai piemērotās telpas vai teritorijas adrese, kur tiks uzsākta vai pabeigta muitas procedūra – tranzīts. Pievieno minēto telpu vai teritoriju plānu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, faksa numuru, ziņas par kontaktpersonu;

30.5. informācija par to, cik bieži pēdējo sešu mēnešu laikā preces tikušas pieteiktas muitas procedūrai – tranzīts;

30.6. vēlamā uzraudzības muitas iestāde (atļauts nenorādīt);

30.7. preču uzskaites kārtība (veids un saturs);

30.8. Valsts ieņēmumu dienesta izdotās vispārējā galvojuma apliecības numurs un izsniegšanas datums.

31. Teritoriālā muitas iestāde pēc šo noteikumu 29.punktā minētā iesnieguma izskatīšanas izsniedz atļauju atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusa izmantošanai (turpmāk – atļauja). Atļaujā norāda šādu informāciju:

31.1. telpas vai teritorija, kur ir tiesības uzsākt vai pabeigt muitas proce­dūru – tranzīts;

31.2. uzraudzības muitas iestāde;

31.3. preču saraksts, kurām aizliegts piemērot tranzīta procedūru – uzsākt tranzīta procedūru atzītā nosūtītāja telpās vai pabeigt tranzīta procedūru atzītā saņēmēja telpās;

31.4. atsauce uz izmantoto galvojumu vai atbrīvojumu no galvojuma;

31.5. kārtība, kādā notiek informācijas un dokumentu aprite starp komersantu un muitas iestādi;

31.6. termiņš, kādā atzītais nosūtītājs vai atzītais saņēmējs saņem elektroniskos paziņojumus par preču izkraušanas vai izlaišanas atļauju;

31.7. atļautā tranzīta procedūra:

31.7.1. T1 (ārējais tranzīts);

31.7.2. T2 (iekšējais tranzīts);

31.7.3. T2F (iekšējais tranzīts, ja preces tiek nosūtītas uz, no vai starp Eiropas Savienības muitas teritorijas zonām ar atšķirīgu nodokļu režīmu);

31.7.4. TIR pārvadājumi (pārvadājumi, kas minēti 1975.gada 14.novembra Muitas konvencijā par starptautiskajiem preču pārvadājumiem, izmantojot TIR karneti) (šis gadījums attiecas tikai uz atzīto saņēmēju).

32. Komersants divu nedēļu laikā pēc atļaujas saņemšanas iesniedz teritoriālajā muitas iestādē atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja zīmoga nospieduma paraugu, nodrošinājuma paraugu un aprakstu (norādot nodrošinājuma uzlikšanas veidu), kā arī to fizisko personu sarakstu (vārds, uzvārds, personas kods, paraksta paraugs), kuras ir tiesīgas parakstīt muitas deklarācijas.

33. Teritoriālā muitas iestāde nepiešķir komersantam atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusu, ja nav ievērots kāds no šajos noteikumos vai regulā Nr. 2454/93 minētajiem nosacījumiem atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusa saņemšanai.

34. Teritoriālā muitas iestāde atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusu aptur šādos gadījumos:

34.1. ja ir pārkāpts kāds no regulā Nr. 2454/93 minētajiem atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusa saņemšanas vai turēšanas nosacījumiem vai pienākumiem, ko nosaka statuss, un komersants nav veicis visas nepieciešamās darbības, lai novērstu šo pārkāpumu un šādu pārkāpumu atkārtošanos;

34.2. ja komersants, izmantojot atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusu, nav deklarējis preces muitas procedūrai – tranzīts – vai nav saņēmis preces, kurām tranzīta procedūra piemērota ilgāk par trim mēnešiem.

35. Ja apturēts atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statuss, statusa turētājam ir pienākums teritoriālās muitas iestādes noteiktajā termiņā novērst konstatētās neatbilstības. Teritoriālā muitas iestāde atjauno atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusu šādos gadījumos:

35.1. ja konstatētās neatbilstības ir novērstas;

35.2. šo noteikumu 34.2.apakšpunktā minētajā gadījumā, ja komersants mēnesi pirms plānotās darbības atjaunošanas informē teritoriālo muitas iestādi par atļaujas izmantošanu.

36. Teritoriālā muitas iestāde atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusu anulē šādos gadījumos:

36.1. ja komersants lēmumā par atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusa apturēšanu noteiktajā termiņā nav novērsis konstatētās nepilnības;

36.2. ja nav izpildīts kāds no atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusa saņemšanas vai turēšanas nosacījumiem vai pienākumiem, ko nosaka statuss, un konstatētās nepilnības nav iespējams novērst;

36.3. ja saskaņā ar šo noteikumu 34.2.apakš­punktu atļauja apturēta un nav atjaunota deviņu mēnešu laikā.

37. Teritoriālajai muitas iestādei ir pienākums:

37.1. pēc normatīvajos aktos muitas jomā noteikto nosacījumu izpildes un līguma noslēgšanas starp Valsts ieņēmumu dienestu un komersantu nekavējoties piešķirt komersantam pieeju jaunajai datorizētajai tranzīta kontroles sistēmai;

37.2. nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā informēt valsts akciju sabiedrību “Latvijas dzelzceļš” par komersantiem, kuri saņēmuši atļauju izmantot atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusu, ko izmantos ar dzelzceļa transportu pārvadājamām un muitas kontrolei pakļautām kravām, kā arī par minētās atļaujas apturēšanu, anulēšanu vai atļaujā veiktajiem grozījumiem un nosūtīt valsts akciju sabiedrībai “Latvijas dzelzceļš” atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja zīmoga nospieduma paraugu un to fizisko personu vārdu, uzvārdu, personas kodu un paraksta paraugu, kuras ir tiesīgas parakstīt muitas deklarācijas.

VI. Noslēguma jautājumi

38. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumus Nr.883 “Noteikumi par vienkāršoto muitošanu un atzītā komersanta sertifikāta izsniegšanu” (Latvijas Vēstnesis, 2006, 176.nr.; 2008, 24.nr.).

39. Vienkāršotās deklarēšanas atļaujas, vietējās muitošanas atļaujas un atļaujas atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusa izmantošanai, kas izsniegtas komersantiem pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, ir derīgas.

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Ekonomikas ministrs A.Kampars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par vienkāršoto deklarēšanu un vietējo muitošanu, vienoto atļauju, atzītā komersanta .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 854Pieņemts: 04.08.2009.Stājas spēkā: 12.08.2009.Zaudē spēku: 24.11.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 126, 11.08.2009.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
195917
12.08.2009
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"