Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.851

Rīgā 2009.gada 4.augustā (prot. Nr.51 13.§)
Noteikumi par de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un piešķiršanas kārtību

1. Noteikumi nosaka de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību, kā arī šādus veidlapu paraugus:

1.1. uzskaites veidlapa par saņemto de minimis un citu ierobežota apmēra atbalstu (1.pielikums);

1.2. uzskaites veidlapa jauna de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta piešķiršanai (2.pielikums).

2. Šos noteikumus piemēro, ja komercsabiedrība ir saņēmusi, saņem vai plāno saņemt gan de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1998/2006), gan citu ierobežota apmēra atbalstu saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprinātu īpašu ekonomiskās krīzes situācijas atbalsta programmu ar maksimāli pieļaujamo atbalsta apmēru vienai komercsabiedrībai EUR 500 000 ekvivalentu latos.

3. Par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vienlaikus nevar piešķirt gan de minimis atbalstu, gan citu ierobežota apmēra atbalstu. Atbalsta sniedzējs ir atbildīgs par šā nosacījuma ievērošanu.

4. Ja komercsabiedrība ir saņēmusi, saņem vai plāno saņemt tikai de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1998/2006, piemēro vispārējos noteikumus de minimis atbalsta piešķiršanai un uzskaitei.

5. Komercsabiedrība, kura ir saņēmusi gan de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1998/2006 2.panta nosacījumiem, gan citu ierobežota apmēra atbalstu un kura vēlas saņemt de minimis atbalstu vai citu ierobežota apmēra atbalstu, atbalsta sniedzējam kopā ar iesniegumu atbalsta saņemšanai iesniedz (papīra formā vai elektroniski) šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minēto veidlapu, kurā iekļautas ziņas par komercsabiedrības kārtējā gadā un iepriekšējos divos kalendāra gados saņemto de minimis atbalstu un laikposmā no 2009.gada 1.marta līdz 2010.gada 31.decembrim saņemto citu ierobežota apmēra atbalstu.

6. Komercsabiedrība sniedz ziņas par iepriekš saņemto de minimis atbalstu un citu ierobežota apmēra atbalstu neatkarīgi no atbalsta sniegšanas veida un atbalsta sniedzēja.

7. Atbalsta sniedzējs, pamatojoties uz šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minētajā veidlapā sniegtajām ziņām, aizpilda šo noteikumu 1.2.apakšpunktā minēto veidlapu un nosaka:

7.1. konkrētai komercsabiedrībai pieļaujamo atbalsta summu;

7.2. konkrētai komercsabiedrībai piešķirto atbalsta summu.

8. Šo noteikumu 1.2.apakšpunktā minēto veidlapu sagatavo papīra formā (divos eksemplāros) vai elektroniski. Ja attiecīgo uzskaites veidlapu sagatavo papīra formā, vienu eksemplāru glabā pie atbalsta sniedzēja, bet otru – komercsabiedrībā.

9. Ja saskaņā ar komercsabiedrības iesniegto informāciju plānotais de minimis vai cits ierobežota apmēra atbalsts kopā ar komercsabiedrības iepriekš saņemto de minimis un citu ierobežota apmēra atbalstu laikposmā no 2008.gada 1.janvāra līdz dienai, kad iesniegums atbalsta saņemšanai iesniegts atbalsta sniedzējam, pārsniedz EUR 500 000 ekvivalentu latos, atbalsta sniedzējs pirms lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu par to informē Finanšu ministriju.

10. Atbalsta sniedzējs iesniedz Finanšu ministrijā no komercsabiedrības saņemto šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minēto veidlapu un informāciju par plānoto de minimis vai citu ierobežota apmēra atbalstu. Ja minētā veidlapa no komercsabiedrības saņemta papīra formā, atbalsta sniedzējs Finanšu ministrijā iesniedz veidlapas kopiju.

11. Ja Finanšu ministrija konstatē, ka plānotais de minimis vai cits ierobežota apmēra atbalsts laikposmā no 2008.gada 1.janvāra līdz dienai, kad iesniegums atbalsta saņemšanai iesniegts atbalsta sniedzējam:

11.1. pārsniedz EUR 500 000 ekvivalentu latos, tā informē atbalsta sniedzēju, ka tam Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteiktajā kārtībā jāiesniedz izvērtēšanai Finanšu ministrijā individuālā atbalsta projekta paziņojums;

11.2. nepārsniedz EUR 500 000 ekvivalentu latos, tā rakstiski informē atbalsta sniedzēju, ka plānoto atbalstu ir atļauts sniegt saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1998/2006 vai saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprinātu īpašu ekonomiskās krīzes situācijas atbalsta programmu ar maksimāli pieļaujamo atbalsta apmēru vienai komercsabiedrībai EUR 500 000 ekvivalentu latos (norāda pamatojumu).

12. Komercsabiedrība šo noteikumu 1.2.apakšpunktā minētās veidlapas glabā 10 gadus no dienas, kad tā saņēmusi pēdējo de minimis vai citu ierobežota apmēra atbalstu.

13. Atbalsta sniedzējs šo noteikumu 1.2.apakšpunktā minētās veidlapas glabā 10 gadus no dienas, kad konkrētajai komercsabiedrībai šāds atbalsts piešķirts. Ja de minimis vai cits ierobežota apmēra atbalsts sniegts atbalsta programmas ietvaros, atbalsta sniedzējs no komercsabiedrības saņemtās šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minētās veidlapas glabā 10 gadus no dienas, kad atbalsta programmas ietvaros piešķirts pēdējais atbalsts attiecīgajai komercsabiedrībai.

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Ekonomikas ministrs A.Kampars
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 4.augusta noteikumiem Nr.851
Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis un citu ierobežota apmēra atbalstu

Komercsabiedrības nosaukums _______________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________

Reģistrācijas numurs komercreģistrā ______________________

Tālrunis____________ Fakss_______________ E-pasts__________________

 

1. Informācija par komercsabiedrības _______.gadā saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1998/2006

 

Datums, kad piešķirts atbalsts, pamatojoties uz lēmumu vai līgumu

Atbalsta sniedzējs (Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 1.panta otrās daļas 2.punkts)

Atbalsta veids (Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 7.pants)

Piešķirtā atbalsta summa (latos)

Subsīdijas ekvivalents (latos) (Komerc­darbības atbalsta kontroles likuma 9.pants)

     
     
     

 

2. Informācija par komercsabiedrības _____.gadā saņemto citu ierobežota apmēra atbalstu, kurš komercsabiedrībai piešķirts saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprinātu īpašu ekonomiskās krīzes situācijas atbalsta programmu ar maksimāli pieļaujamo atbalsta apmēru vienai komercsabiedrībai EUR 500 000 ekvivalentu latos

Datums, kad piešķirts atbalsts, pamatojoties uz lēmumu vai līgumu

Atbalsta sniedzējs (Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 1.panta otrās daļas 2.punkts)

Atbalsta veids (Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 7.pants)

Piešķirtā atbalsta summa (latos)

Subsīdijas ekvivalents (latos) (Komerc­darbības atbalsta kontroles likuma 9.pants)

     
     
     

 

 

Apstiprinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

Atbildīgā persona

_____________________________________ _________________________
(vārds, uzvārds) (paraksts*)

_____________________________________ _________________________
(amats) (datums*)

Z.v.*

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus “paraksts”, “datums” un “Z.v.” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs A.Kampars
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 4.augusta noteikumiem Nr.851
Uzskaites veidlapa jauna de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta piešķiršanai

Komersanta nosaukums _____________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________

Reģistrācijas numurs komercreģistrā __________________________________

Tālrunis____________ Fakss_______________ E-pasts__________________

1. Informācija par komercsabiedrības kārtējā gadā un iepriekšējos divos kalendāra gados saņemto atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1998/2006

Gads

Subsīdijas ekvivalents (latos)

Kopā:

2. Informācija par komercsabiedrības laikposmā no 2009.gada 1.marta līdz 2010.gada 31.decembrim saņemto citu ierobežota apmēra atbalstu, kurš komercsabiedrībai piešķirts saskaņā ar Eiropas Komisijas apstiprinātu īpašu ekonomiskās krīzes situācijas atbalsta programmu ar maksimāli pieļaujamo atbalsta apmēru vienai komercsabiedrībai EUR 500 000 ekvivalentu latos

Gads

Subsīdijas ekvivalents (latos)

Kopā:

3. Maksimāli pieļaujamais cits ierobežota apmēra atbalsts vienai komercsabiedrībai kopā ar de minimis atbalstu laikposmā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim ir EUR 500 000, kas ir Ls ___________.

Tā ietvaros maksimāli pieļaujamais de minimis atbalsta apjoms ir EUR 200 000/ EUR 100 000 (Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulas (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma
87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam 2.panta 2.punkts), kas ir Ls_________.

4. Var piešķirt (vajadzīgo atzīmēt):

de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 379, 28.12.2006., 5.–10.lpp.)

℘ citu ierobežota apmēra atbalstu

________________ latu apmērā, kopā nepārsniedzot EUR 500 000 ekvivalentu latos.

5. Ar _________________________ _______________________ Nr.______
(institūcijas nosaukums) (dokumenta nosaukums)

ir piešķirts (vajadzīgo atzīmēt):

de minimis atbalsts

℘ cits ierobežota apmēra atbalsts

_______________ latu apmērā.

__________________________
(vieta, datums*)

_____________________________________ _________________________
(amats, vārds, uzvārds) (paraksts*)

Z.v.*

Atbalsta sniedzēja juridiskā adrese ____________________________________

Tālrunis ____________________________

Fakss ______________________________

E-pasta adrese _______________________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus “paraksts”, “datums” un “Z.v.” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ekonomikas ministrs A.Kampars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 851Pieņemts: 04.08.2009.Stājas spēkā: 12.08.2009.Zaudē spēku: 18.04.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 126, 11.08.2009.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
195915
12.08.2009
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"