Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ventspils pilsētas domes lēmums Nr.91

Ventspilī 2009.gada 1.jūnijā (prot. Nr.7; 4.§)

Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.2 "Pludmales lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi"

 

Nolūkā aktualizēt un precizēt Ventspils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.2 "Pludmales lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi" redakciju un saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas otro punktu, kā arī ņemot vērā Ventspils pilsētas domes Vides aizsardzības komisijas 29.01.2009. ieteikumu un Likumības komisijas 21.05.2009. ieteikumu, Pilsētas attīstības komitejas 28.05.2009. lēmumu,

Ventspils pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Ventspils pilsētas domes saistošos noteikumus Nr.5 "Grozījumi Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.2 "Pludmales lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi"" saskaņā ar pielikumu.

2. Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5 "Grozījumi Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.2 "Pludmales lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi'" stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Sēdes vadītājs Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks J.Vītoliņš


 

Pielikums

Ventspils pilsētas domes

2009.gada 1.jūnija lēmumam Nr.91 (prot. Nr.7; 4.§)

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5 "Grozījumi Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.2 "Pludmales lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi""

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 2.punktu

 

1.Izteikt Noteikumu 1.punkta 1.2.apakš­punktu šādā redakcijā:

"Peldvieta - pludmales teritorijā esošā ūdens daļa no krasta līnijas līdz peldošām bojām vai 2.jūras sēklim visā pludmales garumā, bet ne tuvāk kā 100 metrus no Ventspils ostas Dienvidu mola, kur peldēšana ir aizliegta.

2. Izteikt Noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

"Pludmales lietošanas un apsaimniekošanas noteikumu (turpmāk tekstā - Noteikumi) mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību pludmalē un peldvietā, tās apsaimniekošanas un uzturēšanas darba organizēšanu, kā arī sanitārās tīrības noteikumu ievērošanu pludmalē."

3. Izteikt Noteikumu 3.punkta ar jaunu 3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"Peldsezonas laikā pludmales uzkopšana un atkritumu izvešana no tās notiek katru dienu līdz plkst. 9.00, bet dienas laikā pēc vajadzības, nodrošinot regulāru pludmales tīrību."

4. Izteikt Noteikumu 3.punkta 3.6.apakš­punktu šādā redakcijā:

"Par apmeklētāju drošību centrālajā pilsētas pludmalē un peldvietā un sabiedrisko kārtību pludmalē peldsezonas laikā atbild pašvaldības policijas pludmales glābšanas dienests (turpmāk tekstā - Glābšanas dienests) savas kompetences ietvaros."

5. Izteikt Noteikumu 3.punkta 3.7.apakš­punktu šādā redakcijā:

"Pludmales un peldvietas piesārņojuma gadījumā Glābšanas dienests par piesārņojumu nekavējoties brīdina tās apmeklētājus un ziņo pašvaldības iestādei "Komunālā pārvalde" vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, kuri atkarībā no piesārņojuma veida organizē tā savākšanu."

6. Izteikt Noteikumu 3.punkta 3.9.apakš­punktu šādā redakcijā:

"Glābšanas dienests peldsezonas laikā pludmales un peldvietas apmeklētājiem nodrošina pirmās palīdzības sniegšanu un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukšanu."

7. Izteikt Noteikumu 4.punkta 4.9.apakš­punktu šādā redakcijā:

"Saskaņā ar tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanas likumdošanā noteikto smēķēšanas ierobežošanas principu (šobrīd - likuma "Par tabakas izstrādājumu realizāciju, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" 11. panta pirmās daļas 11.punkts), pludmalē smēķēšana atļauta īpaši paredzētās vietās, kas apzīmētas ar informācijas zīmi "atļauts smēķēt"."

8. Izteikt Noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:

"Centrālajā pilsētas peldvietā peldēšana atļauta līdz speciāli norobežotām vietām, ko nosaka peldošās bojas, bet, ja nav izvietotas bojas, tad līdz 2.jūras sēklim."

9.Izteikt Noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

"Peldsezonas ilgums noteikts saskaņā ar 11.08.1998 LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.300 "Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi", ja konkrētajā peldsezonā, ievērojot klimatiskos laika apstākļus, ar Ventspils pilsētas domes Izpilddirektora rīkojumu nav noteikts citādi."

10. Izteikt Noteikumu 7.punktu šādā redakcijā:

"Par šo Noteikumu neievērošanu Noteikumus pārkāpušo personu var saukt pie administratīvās atbildības, izsakot brīdinājumu vai uzliekot naudas sodu: fiziskajām personām - līdz Ls 250, juridiskajām personām - līdz Ls 1000."

11. Izteikt Noteikumu 8.punktu un tā apakšpunktus jaunā redakcijā:

"Noteikumu neievērošanas gadījumā piemērot administratīvo sodu ir tiesīgi:

8.1.Ventspils pilsētas domes Administratīvā komisija;

8.2.Ventspils pilsētas pašvaldības policija;

8.3.Ventspils pilsētas Būvniecības Administratīvā inspekcija."

12. Izteikt Noteikumu 9.punktu jaunā redakcijā:

"Lēmumu par Administratīvā soda piemērošanu viena mēneša laikā, no tā spēkā stāšanās brīža, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā."

13. Izteikt Noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:

"Administratīvais sods šo Noteikumu pārkāpušo personu neatbrīvo no pārkāpumu radīto materiālo seku novēršanas."

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks J.Vītoliņš


 

Pielikums

Apstiprināts

ar Ventspils pilsētas domes 23.08.2004.
lēmumu Nr.454 (prot. Nr.15; 10.§)

Grozījumi: Saistošie noteikumi Nr.5
pieņemti ar Ventspils pilsētas domes 01.06.2009. lēmumu Nr.91 (prot. Nr.7; 4.§)

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2

"Pludmales lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 2.punktu

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. Pludmale - sabiedriska un/vai publiska vieta, kas aizņem jūras krasta teritoriju starp ūdens līniju un vietu, kur sākas dabiskā sauszemes veģetācija, aptuveni 2,5 km gara jūras krasta daļa no Ventspils ostas Dienvidu mola līdz Ventspils pilsētas administratīvajai robežai dienvidu virzienā. Pludmales sastāvā ir - centrālā pilsētas pludmale un peldvieta, sērfotāju pludmale un nūdistu pludmale (pielikumā shēma ar robežām). Pludmale ir sabiedriska vieta, kas paredzēta ģimeņu, bērnu un individuālu personu atpūtai.

1.2. peldvieta - pludmales teritorijā esošā ūdens daļa no krasta līnijas līdz peldošām bojām vai 2.jūras sēklim visā pludmales garumā, bet ne tuvāk kā 100 metrus no Ventspils ostas Dienvidu mola, kur peldēšana ir aizliegta.

1.3. centrālā pilsētas pludmale un centrālā pilsētas peldvieta - 1,2 km gara pludmales un peldvietas daļa posmā no Dienvidu mola līdz Jūrmalas parka meliorācijas grāvim, uz kuru attiecināmas visas Starptautiskā vides izglītības fonda izvirzītās prasības Zilā karoga pludmalēm.

1.4. kāpu josla - īpaša pludmalei pieguļoša teritorijas daļa, ko veido smilts pauguri un ieplakas un uz kuru attiecināmi ar smilts eroziju saistīti īpaši aizliegumi, tāpēc to atļauts šķērsot tikai norādītajās vietās.

1.5. kāpu aizsargstādījumi - mākslīgi veidoti kārklu, smiltsērkšķu, kāpu niedru vai citi stādījumi, lai ierobežotu kāpu eroziju un novērstu smilšu pārvietošanos.

1.6. piesārņojums - jebkurš piesārņojums, kas var izraisīt ekoloģiski bīstamas sekas, infekcijas slimības vai rada neērtības pludmales apmeklētājiem.

1.7. situācija "peldēties aizliegts" - peldēšanās apdraud cilvēka dzīvību, un glābšanas dienestam nav iespējams veikt glābšanas darbu uz ūdens, un izvietotas īpašas par šo situāciju informējošas zīmes.

2. Pludmales lietošanas un apsaimniekošanas noteikumu (turpmāk tekstā - Noteikumi) mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību pludmalē un peldvietā, tās apsaimniekošanas un uzturēšanas darba organizēšanu, kā arī sanitārās tīrības noteikumu ievērošanu pludmalē.

3. Pludmales un peldvietas apsaimniekošanas noteikumi.

3.1. Pludmales sagatavošana atpūtas sezonas uzsākšanai tiek veikta katru gadu līdz 15.maijam.

3.2. Peldsezonas laikā pludmales uzkopšana un atkritumu izvešana no tās notiek katru dienu līdz plkst. 9.00, bet dienas laikā pēc vajadzības, nodrošinot regulāru pludmales tīrību.

3.3. Piesārņojuma gadījumā (neatkarīgi no sezonas) pludmales sakopšana tiek uzsākta nekavējoties.

3.4. Pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" organizē centrālās pilsētas pludmales apsaimniekošanas darbus, t.sk. tualešu apsaimniekošanu, pludmales inventāra (pārģērbšanās kabīņu, solu, gājēju laipu, žogu, šūpoļu, atkritumu urnu) uzturēšanu un remontu.

3.5. Pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" organizē pludmales kāpu aizsargstādījumu veidošanu un kopšanu.

3.6. Par apmeklētāju drošību centrālajā pilsētas pludmalē un peldvietā un sabiedrisko kārtību pludmalē peldsezonas laikā atbild pašvaldības policijas pludmales glābšanas dienests (turpmāk tekstā - Glābšanas dienests) savas kompetences ietvaros.

3.7. Pludmales un peldvietas piesārņojuma gadījumā Glābšanas dienests par piesārņojumu nekavējoties brīdina tās apmeklētājus un ziņo pašvaldības iestādei "Komunālā pārvalde" vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, kuri atkarībā no piesārņojuma veida organizē tā savākšanu.

3.8. Pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" peldsezonas laikā nodrošina centrālās pilsētas pludmales un peldvietas apmeklētājus ar labiekārtotu tualeti.

3.9. Glābšanas dienests peldsezonas laikā pludmales un peldvietas apmeklētājiem nodrošina pirmās palīdzības sniegšanu un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukšanu.

4. Pludmales un peldvietas lietošanas noteikumi.

4.1. Aizliegts piegružot pludmali un kāpu joslu ar atkritumiem, ierakt tos smiltīs, mest ūdenī.

4.2. Aizliegts bojāt pārģērbšanās kabīnes, soliņus, gājēju laipas, žogus, rotaļu iekārtas, informatīvās norādes, atkritumu urnas, skatu torņus un jebkuru citu inventāru.

4.3. Aizliegts staigāt pa kāpu aizsargstādījumiem, izrakt vai bojāt tos. Pārvietoties uz pludmali caur kāpu joslu drīkst tikai pa speciāli ierīkotām laipām. Kāpu joslā sauļoties drīkst tikai zonās, kas nav ierobežotas ar speciālām norādēm.

4.4. Pludmales un kāpu joslas teritorijā aizliegts ievest vai atrasties ar suņiem vai citiem mājdzīvniekiem.

4.5. Pludmalē un kāpu joslā aizliegts lauzt koku vai krūmu zarus, plūkt lapas, ziedus, augļus, bojāt mizu. Pludmalē un kāpu joslā aizliegts postīt putnu ligzdas.

4.6. Aizliegts ķert vai iznīcināt savvaļas dzīvniekus, izņemot gadījumos ar pašvaldības izdotām atļaujām.

4.7. Pludmalē un kāpu joslā aizliegts iebraukt ar mehanizētajiem transporta līdzekļiem un mopēdiem, izņemot ar specializēto transportu pludmales apsaimniekošanai un ar operatīvo transportu.

4.8. Pludmalē un kāpu joslā nav atļauta naktsmītņu ierīkošana, telšu celšana, ugunskuru kurināšana.

4.9. Saskaņā ar tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanas likumdošanā noteikto smēķēšanas ierobežošanas principu (šobrīd - likuma "Par tabakas izstrādājumu realizāciju, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" 11.panta pirmā daļa 11.punkts) pludmalē smēķēšana atļauta īpaši paredzētās vietās, kas apzīmētas ar informācijas zīmi "atļauts smēķēt".

4.10. Centrālajā pilsētas peldvietā aizliegts braukt ar vējdēļiem, ūdens motocikliem, motorlaivām, izņemot glābšanas dienesta laivu un gadījumus, kad saņemta īpaša pašvaldības atļauja.

4.11. Sabiedrisku masu pasākumu rīkošana Ventspils pilsētas pludmalē pirms tam rakstveidā jāsaskaņo ar Ventspils pilsētas domi.

4.12. Pludmalē un kāpu joslā aizliegts izmantot jebkāda veida stikla taras izstrādājumus.

4.13. Centrālās pilsētas pludmales un peldvietas apmeklētājiem peldvietā aizliegts peldēties, ja ir noteikta situācija un izvietota informācijas zīme "peldēties aizliegts".

5. Centrālajā pilsētas peldvietā peldēšana atļauta līdz speciāli norobežotām vietām, ko nosaka peldošās bojas, bet, ja nav izvietotas bojas, tad līdz 2.jūras sēklim.

6. Peldsezonas ilgums noteikts saskaņā ar 11.08.1998. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.300 "Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi", ja konkrētajā peldsezonā, ievērojot klimatiskos laika apstākļus, ar Ventspils pilsētas domes Izpilddirektora rīkojumu nav noteikts citādi.

7. Par šo Noteikumu neievērošanu Noteikumus pārkāpušo personu var saukt pie administratīvās atbildības, izsakot brīdinājumu vai uzliekot naudas sodu: fiziskajām personām - līdz Ls 250, juridiskajām personām - līdz Ls 1000.

8. Noteikumu neievērošanas gadījumā piemērot administratīvo sodu ir tiesīgi:

8.1. Ventspils pilsētas domes Administratīvā komisija;

8.2. Ventspils pilsētas pašvaldības policija;

8.3. Ventspils pilsētas Būvniecības Administratīvā inspekcija.

9. Lēmumu par Administratīvā soda piemērošanu viena mēneša laikā, no tā spēkā stāšanās brīža, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

10. Administratīvais sods šo Noteikumu pārkāpušo personu neatbrīvo no pārkāpumu radīto materiālo seku novēršanas.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks J.Vītoliņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.2 "Pludmales lietošanas un apsaimniekošanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: lēmums Numurs: 91Pieņemts: 01.06.2009.Stājas spēkā: 01.06.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 122, 04.08.2009.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
195655
01.06.2009
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)