Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.815

Rīgā 2009.gada 28.jūlijā (prot. Nr.50 8.§)
Noteikumi par būtiskām prasībām aerosola flakoniem un to marķēšanas un klasificēšanas kārtību
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka būtiskās prasības aerosola flakoniem, to ievērošanas uzraudzības kārtību, kā arī aerosola flakonu marķēšanas un klasificēšanas kārtību.

2. Noteikumi attiecas uz aerosola flakoniem, kuru kopējā ietilpība (atvērta aerosola flakona tilpums līdz aerosola flakona atveres malai (mililitros)) nav mazāka par 50 ml un nav lielāka par:

2.1. 1000 ml – metāla flakoniem;

2.2. 220 ml – aizsargātiem stikla flakoniem un plastmasas flakoniem, kuri pārplīstot nevar radīt šķembas;

2.3. 150 ml – neaizsargātiem stikla flakoniem un plastmasas flakoniem, kuri pārplīstot var radīt šķembas.

3. Latvijā aizliegts izplatīt aerosola flakonus, kuri neatbilst šo noteikumu prasībām.

4. Aerosola flakons ir jebkura atkārtoti neizmantojama tvertne, ko izgatavo no metāla, stikla vai plastmasas un kura satur saspiestu, sašķidrinātu vai zem spiediena šķīdinātu gāzi ar šķidrumu, pastu vai pulveri vai bez tā, un kuru aprīko ar ierīci, kas ļauj tvertnes saturam izplūst kopā ar gāzi putu, pastas, pulvera vai šķidrā veidā.

4.1 Viela šo noteikumu izpratnē atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulas (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (turpmāk – Regula Nr. 1272/2008), 2. panta 7. punktā noteiktajai definīcijai.

(MK 01.04.2014. noteikumu Nr.171 redakcijā)

4.2 Maisījums šo noteikumu izpratnē atbilst Regulas Nr. 1272/2008 2. panta 8. punktā noteiktajai definīcijai.

(MK 01.04.2014. noteikumu Nr.171 redakcijā)

II. Būtiskās prasības aerosola flakoniem

5. Pildīts aerosola flakons normālos vai paredzamos lietošanas un glabāšanas apstākļos atbilst šo noteikumu prasībām, un tā saturā aizliegts izmantot piroforiskas, pašsakarstošas vai ar ūdeni reaģējošas vielas un maisījumus, kas var radīt apdraudējumu personas veselībai un dzīvībai.

6. Aerosola flakona vārsts normālos vai paredzamos lietošanas, glabāšanas vai transportēšanas apstākļos ir hermētiski noslēgts, piemēram, ar aizsargvāku, kas pasargā to no nejaušas atvēršanās vai sabojāšanās.

7. Aerosola flakonā esošās vielas nemazina aerosola flakona mehānisko pretestību, arī to ilgstoši uzglabājot.

8. Aerosola flakona šķidrās fāzes tilpums (pildīta un aizvērta aerosola flakona tilpums tajā fāzē, kas nav gāzveida) 50 °C temperatūrā nepārsniedz 90 % no neto ietilpības.

9. Metāla aerosola flakons atbilst šādām prasībām:

9.1. kopējā ietilpība nepārsniedz 1000 ml;

9.2. aerosola flakoniem, kurus pilda 50 °C temperatūrā, ja spiediens ir zemāks par 6,7 bāriem, pārbaudes spiediens (spiediens, kuram uz 25 sekundēm pakļauj nepiepildītu aerosola flakonu, neradot tajā sūci vai, ja aerosola flakons izgatavots no metāla vai plastmasas, neradot tam redzamu vai ilgstošu deformāciju) ir vismaz 10 bāri;

9.3. aerosola flakoniem, kurus pilda 50 °C temperatūrā, ja spiediens ir 6,7 bāri vai lielāks, pārbaudes spiediens ir vismaz par 50 % lielāks nekā iekšējais spiediens (relatīvais spiediens) 50 °C temperatūrā;

9.4. iekšējais spiediens aerosola flakonā 50 °C temperatūrā nepārsniedz 12 bārus, ja tas pildīts ar sašķidrinātu gāzi vai gāzu maisījumu, kam, sajaucoties ar gaisu, 20 °C temperatūrā standarta spiedienā 1,013 bāri ir uzliesmošanas diapazons;

9.5. iekšējais spiediens aerosola flakonā 50 °C temperatūrā nepārsniedz 13,2 bārus, ja tas pildīts ar sašķidrinātu gāzi vai gāzu maisījumu, kam, sajaucoties ar gaisu, 20 °C temperatūrā standarta spiedienā 1,013 bāri nav uzliesmošanas diapazona;

9.6. iekšējais spiediens aerosola flakonā 50 °C temperatūrā nepārsniedz 15 bārus, ja tas pildīts ar saspiestu vai zem spiediena izšķīdinātu gāzi, kurai, sajaucoties ar gaisu, 20 °C temperatūrā standarta spiedienā 1,013 bāri nav uzliesmošanas diapazona.

(MK 07.11.2017. noteikumu Nr. 651 redakcijā)

10. Ar plastmasu pārklāts vai citādi apstrādāts (lai nodrošinātu tā ilgstošu aizsardzību) stikla aerosola flakons atbilst šādām prasībām:

10.1. tā pildīšanai izmanto saspiestu, sašķidrinātu vai šķīdinātu gāzi;

10.2. flakona kopējā ietilpība nepārsniedz 220 ml;

10.3. tam ir plastmasas pārklājums vai no cita piemērota materiāla izgatavots aizsargājošs apvalks, kas novērš lidojošas stikla lauskas, ja aerosola flakons nejauši saplīst. To veido tā, lai līdz 20 °C temperatūrai sasildīts un no 1,8 m augstuma uz betona grīdas nomests piepildīts aerosola flakons nerada lidojošas stikla lauskas;

10.4. aerosola flakons, kuru pilda ar saspiestu vai šķīdinātu gāzi, iztur vismaz 12 bāru pārbaudes spiedienu;

10.5. aerosola flakons, kuru pilda ar sašķidrinātu gāzi, iztur vismaz 10 bāru pārbaudes spiedienu;

10.6. ar saspiestu gāzi pildīts aerosola flakons 50 °C temperatūrā iztur iekšējo spiedienu, kas nepārsniedz 9 bārus;

10.7. ar šķīdinātu gāzi pildīts aerosola flakons 50 °C temperatūrā iztur iekšējo spiedienu, kas nepārsniedz 8 bārus;

10.8. ar sašķidrinātu gāzi vai sašķidrinātas gāzes maisījumu pildīts aerosola flakons 20 °C temperatūrā iztur iekšējo spiedienu, kas nepārsniedz šo noteikumu 1.pielikumā noteikto.

11. Neaizsargāts stikla aerosola flakons atbilst šādām prasībām:

11.1. tā pildīšanai izmanto sašķidrinātu vai šķīdinātu gāzi;

11.2. tā kopējā ietilpība nepārsniedz 150 ml;

11.3. pārbaudes spiediens ir vismaz 12 bāri;

11.4. ar šķīdinātu gāzi pildīts aerosola flakons 50 °C temperatūrā iztur iekšējo spiedienu, kas nepārsniedz 8 bārus;

11.5. ar sašķidrinātu gāzi pildīts aerosola flakons 20 °C temperatūrā iztur iekšējo spiedienu, kas nepārsniedz šo noteikumu 2.pielikumā noteikto.

12. Plastmasas aerosola flakoniem, kas plīstot nerada lauskas, piemēro šo noteikumu 10.punktā noteiktās prasības.

13. Plastmasas aerosola flakoniem, kas plīstot rada lauskas, piemēro šo noteikumu 11.punktā noteiktās prasības.

14. Asimetrisku, stipri deformētu vai citādi līdzīgi bojātu metāla aerosola flakonu atzīst par neatbilstošu šo noteikumu prasībām, izņemot gadījumu, ja aerosola flakons ar nelielu simetrijas deformāciju aerosola flakona pamatnē vai augšējā daļā iztur šo noteikumu 15.punktā noteikto plīšanas spiediena pārbaudi.

15. Ražotājs nodrošina, ka tukša metāla aerosola flakona plīšanas spiediens (minimālais spiediens, kura ietekmē aerosola flakons eksplodē vai plīst) ir vismaz par 20 % augstāks nekā pārbaudes spiediens.

16. Aerosola flakonu ražotājs nodrošina aerosola flakonu galīgo pārbaudi saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu.

17. Ražošanas procesā aerosola flakonu ražotājs analizē aerosola flakonu ugunsbīstamības un spiediena risku. Izsmidzināmiem aerosola flakoniem papildus analizē risku, ko rada parastos vai paredzamos lietošanas apstākļos izsmidzinātā aerosola flakona satura ieelpošana, ņemot vērā pilienu izmēru sadalījumu saistībā ar satura fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām.

III. Marķēšana un klasificēšana

18. Ražotājs, viņa pilnvarotais pārstāvis vai importētājs aerosola flakonu marķē ar simbolu “Э” vai “3” (apgriezts epsilons), kas apliecina, ka aerosola flakons atbilst šo noteikumu prasībām. Uz aerosola flakona aizliegts lietot marķējumu vai uzrakstus, kurus var sajaukt ar minētajiem simboliem.

19. Uz maisījumu vai vienu vielu saturoša aerosola flakona vai tam pievienotās etiķetes (ja maisījumu vai vienu vielu saturošā aerosola flakona kopējā ietilpība nav lielāka par 150 ml) papildus citos normatīvajos aktos par preču marķēšanas kārtību noteiktajām prasībām norāda šādu labi saredzamu, skaidri salasāmu un neizdzēšamu informāciju:

19.1. ražotāja, viņa pilnvarotā pārstāvja vai importētāja nosaukums un adrese vai preču zīme;

19.2. koda marķējums, kas ļauj noteikt pildījuma partiju;

19.3. kopējais nominālais tilpums;

19.4. lietošanas brīdinājuma uzraksti saskaņā ar šo noteikumu 19.1 punktu.

(MK 01.04.2014. noteikumu Nr.171 redakcijā)

19.1 Uz aerosola flakona vai tam pievienotās etiķetes norāda šādus lietošanas brīdinājuma uzrakstus:

19.1 1. (zaudējis spēku ar 01.06.2015.; sk. 32.punktu);

19.1 2. (zaudējis spēku ar 01.06.2015.; sk. 32.punktu);

19.1 3. (zaudējis spēku ar 01.06.2015.; sk. 32.punktu);

19.1 4. (zaudējis spēku ar 01.06.2015.; sk. 32.punktu);

19.1 5. (zaudējis spēku ar 01.06.2015.; sk. 32.punktu);

19.1 6. neatkarīgi no aerosola flakona satura:

19.1 6.1. bīstamības apzīmējums H229: "Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt";

19.1 6.2. drošības prasību apzīmējums P210 un P251 saskaņā ar Regulas Nr. 1272/2008 IV pielikuma 1. daļas 6.2. tabulu;

19.1 6.3. drošības prasību apzīmējums P410 + P412 saskaņā ar Regulas Nr. 1272/2008 IV pielikuma 1. daļas 6.4. tabulu;

19.1 7. neatkarīgi no aerosola flakona satura uz aerosola flakona un tam atsevišķi pievienotajā lietošanas instrukcijā ietver norādes, kas brīdina lietotājus par preces īpašo bīstamību;

19.1 8. ja aerosola flakons ir plaša patēriņa prece, – drošības prasību apzīmējums P102 saskaņā ar Regulas Nr. 1272/2008 IV pielikuma 1. daļas 6.1. tabulu;

19.1 9. ja aerosola flakonu atbilstoši šo noteikumu 21. punktam klasificē kā neuzliesmojošu, – "Uzmanību" un citi marķējuma zīmju elementi, kas attiecas uz 3. kategorijas aerosoliem, saskaņā ar Regulas Nr.  1272/2008 I pielikuma 2.3.1. tabulu;

19.1 10. ja aerosola flakons satur šo noteikumu 20. punktā minētās uzliesmojošās vielas, bet atbilstoši šo noteikumu 21. punktā minētajiem kritērijiem nav uzskatāms par uzliesmojošu vai īpaši viegli uzliesmojošu, – "X % no satura masas ir uzliesmojošas vielas";

19.1 11. ja aerosola flakonu atbilstoši šo noteikumu 21. punktam klasificē kā uzliesmojošu, – "Uzmanību" un citi marķējuma zīmju elementi, kas attiecas uz 2. kategorijas aerosoliem, saskaņā ar Regulas Nr.  1272/2008 I pielikuma 2.3.1. tabulu;

19.1 12. ja aerosola flakonu atbilstoši šo noteikumu 21. punktam klasificē kā īpaši viegli uzliesmojošu, – "Bīstami" un citi marķējuma zīmju elementi, kas attiecas uz 1. kategorijas aerosoliem, saskaņā ar Regulas Nr.  1272/2008 I pielikuma 2.3.1. tabulu.

(MK 01.04.2014. noteikumu Nr. 171 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.11.2017. noteikumiem Nr. 651)

20. Aerosola flakona saturu uzskata par uzliesmojošu, ja kādu no tā sastāvdaļām klasificē kā uzliesmojošu:

20.1. uzliesmojošs šķidrums ir šķidrums, kura uzliesmošanas punkts nepārsniedz 93 °C temperatūru;

20.2. uzliesmojoša cietviela ir cieta viela vai vielu maisījums, kas viegli aizdegas, izraisa vai veicina degšanu berzes rezultātā. Viegli uzliesmojošas cietvielas ir pulverveida, granulu vai pastas veida vielas vai maisījumi, kuru liesma ātri izplatās un kuri kļūst bīstami, ja tie aizdegas, īslaicīgi saskaroties ar uguns avotu;

20.3. uzliesmojoša gāze ir gāze vai gāzu maisījums, kura uzliesmošanas diapazons gaisā 1,013 bāru standarta spiedienā ir 20 °C.

21. Aerosola flakonus klasificē kā neuzliesmojošus, uzliesmojošus vai īpaši viegli uzliesmojošus, ņemot vērā to ķīmisko sadegšanas siltumu un uzliesmojošo sastāvdaļu masas daļu:

21.1. aerosola flakonu klasificē kā īpaši viegli uzliesmojošu, ja tas satur vismaz 85 % uzliesmojošu sastāvdaļu un ja ķīmiskais sadegšanas siltums ir 30 kJ/g vai vairāk;

21.2. aerosola flakonu klasificē kā neuzliesmojošu, ja tas satur 1 % uzliesmojošu sastāvdaļu vai mazāk un ja ķīmiskais sadegšanas siltums ir mazāks par 20 kJ/g;

21.3. aerosola flakonus, kas neatbilst šo noteikumu 21.1. un 21.2.apakš­punkta nosacījumiem, klasificē saskaņā ar šo noteikumu 22. un 23.punkta nosacījumiem vai uzskata par īpaši viegli uzliesmojošiem. Aizdegšanas attāluma pārbaudi, aizdegšanās pārbaudi slēgtās telpās un putu aerosola flakonu ugunsbīstamības pārbaudi veic atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam.

22. Uzliesmojošus izsmidzināmus aerosola flakonus, ņemot vērā to satura ķīmisko sadegšanas siltumu un aizdegšanās attāluma pārbaudes rezultātus (3.pielikums), klasificē šādi:

22.1. ja ķīmiskais sadegšanas siltums ir mazāks par 20 kJ/g:

22.1.1. aerosola flakonu klasificē kā uzliesmojošu, ja tā saturs aizdegas 15–75 cm (neieskaitot) attālumā;

22.1.2. aerosola flakonu klasificē kā īpaši viegli uzliesmojošu, ja tā saturs aizdegas 75 cm attālumā;

22.1.3. ja aerosola flakona saturs aizdegšanās attāluma pārbaudē neaizdegas, pārbauda tā aizdegšanos slēgtās telpās:

22.1.3.1. aerosola flakonu klasificē kā uzliesmojošu, ja laika ekvivalents, kurā tā saturs aizdegas, nepārsniedz 300 s/m3 vai sprādzienbīstamu vielu sadegšanas blīvums bez sprādziena nepārsniedz 300 g/m3;

22.1.3.2. aerosola flakonu klasificē kā neuzliesmojošu, ja laika ekvivalents, kurā tā saturs aizdegas, ir lielāks par 300 s/m3 vai sprādzienbīstamu vielu sadegšanas blīvums bez sprādziena ir lielāks par 300 g/m3;

22.2. ja ķīmiskais sadegšanas siltums ir 20 kJ/g vai lielāks:

22.2.1. aerosola flakonu klasificē kā īpaši viegli uzliesmojošu, ja tā saturs aizdegas 75 cm attālumā;

22.2.2. aerosola flakonu klasificē kā uzliesmojošu, ja tas neaizdegas 75 cm attālumā.

23. Uzliesmojošus putu aerosola flakonus, ņemot vērā šo noteikumu 3.pielikumā minētās pārbaudes, klasificē šādi:

23.1. putu aerosola flakona saturu klasificē kā īpaši viegli uzliesmojošu, ja:

23.1.1. aerosola flakona satura aizdegšanās liesmas augstums ir 20 cm vai lielāks un liesmas ilgums ir 2 s vai ilgāk;

23.1.2. aerosola flakona satura aizdegšanās liesmas augstums ir 4 cm vai lielāks un liesmas ilgums ir 7 s vai ilgāk;

23.2. putu aerosola flakona saturu klasificē kā uzliesmojošu, ja aerosola flakona satura aizdegšanās liesmas augstums ir 4 cm vai lielāks un liesmas ilgums ir 2 s vai ilgāk.

24. Aerosola flakona satura ķīmisko sadegšanas siltumu aprēķina, pamatojoties uz vispāratzītām metodēm, kas minētas atzītos standartos vai aprakstītas atzītā zinātniskajā literatūrā. Ražotājs nodrošina ķīmiskā sadegšanas siltuma noteikšanas metodes dokumentācijas pieejamību adresē, kas atbilstoši šo noteikumu 19.1.apakšpunktam norādīta uz aerosola flakona vai tam pievienotās etiķetes.

25. Lai aprēķinātu ķīmisko sadegšanas siltumu (ΔHc) kilodžoulos uz gramu (kJ/g), var izmantot šādu metodi – reizina teorētisko sadegšanas siltumu (ΔHcomb) ar sadegšanas efektivitāti, kas parasti ir mazāka par 1,0 (ierasta sadegšanas efektivitāte ir 0,95 vai 95 %). Kompozītam aerosola flakona saturam ķīmiskais sadegšanas siltums ir vienāds ar atsevišķu aerosola flakona satura sastāvdaļu svērto sadegšanas siltumu summu:

IV. Tirgus uzraudzība

26. Tirgus uzraudzības iestādes funkcijas veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

27. Veicot tirgus uzraudzību, Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonas ir tiesīgas pieprasīt un bez maksas saņemt aerosola flakonu paraugus un organizēt to ekspertīzi vai laboratorisku pārbaudi, lai noteiktu parauga atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

28. Konstatējot aerosola flakonu neatbilstību šo noteikumu prasībām, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir tiesīgs aizliegt aerosola flakonu tirdzniecību vai uzdot veikt konkrētus pasākumus preces atbilstības nodrošināšanai.

29. Tirgus uzraudzības iestāde atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam veic šādas aerosola flakonu pārbaudes:

29.1. nepiepildītu aerosola flakonu spiediena pārbaude;

29.2. piepildītu aerosola flakonu gaisa un ūdens necaurlaidības pārbaude;

29.3. aerosola flakonu ugunsbīstamības pārbaude:

29.3.1. izsmidzināmu aerosola flakonu aizdegšanās attāluma pārbaude;

29.3.2. izsmidzināmu aerosola flakonu aizdegšanās pārbaude slēgtā telpā;

29.3.3. tādu aerosola flakonu ugunsbīstamības pārbaude, kuru saturs tiek izvadīts putu veidā.

V. Noslēguma jautājumi

30. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumus Nr.121 “Būtiskas prasības aerosola flakoniem un to marķēšanas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2002, 47.nr.; 2008, 72.nr.).

31. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 29.aprīlī.

32. Šo noteikumu 19.1 1., 19.1 2., 19.1 3., 19.1 4. un 19.1 5. apakšpunkts ir spēkā līdz 2015. gada 1. jūnijam.

(MK 01.04.2014. noteikumu Nr.171 redakcijā)

33. Līdz 2015. gada 1. jūnijam uz maisījumus saturoša aerosola flakona vai tam pievienotās etiķetes lietošanas brīdinājuma uzrakstus norāda saskaņā ar šo noteikumu 19.1 1., 19.1 2., 19.1 3., 19.1 4. un 19.1 5. apakšpunktā vai saskaņā ar šo noteikumu 19.1 6., 19.1 7., 19.1 8., 19.1 9., 19.1 10., 19.1 11. un 19.1 12. apakšpunktā minētajām prasībām.

(MK 01.04.2014. noteikumu Nr.171 redakcijā)

34. Šo noteikumu 19.1 6., 19.1 7., 19.1 8., 19.1 9., 19.1 10., 19.1 11. un 19.1 12. apakšpunktā minētās prasības līdz 2017. gada 1. jūnijam var nepiemērot tiem maisījumus saturošiem aerosola flakoniem, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem laisti tirgū līdz 2015. gada 1. jūnijam.

(MK 01.04.2014. noteikumu Nr.171 redakcijā)

35. Šo noteikumu 19.1 1. 19.1 2., 19.1 3., 19.1 4. un 19.1 5. apakšpunktā minētās prasības attiecībā uz vienu vielu saturošiem aerosolu flakoniem piemēro līdz 2014. gada 18. jūnijam.

(MK 01.04.2014. noteikumu Nr.171 redakcijā)

36. Šo noteikumu 19.1 6., 19.1 7., 19.1 8. 19.1 9., 19.1 10. 19.1 11. un 19.1 12. apakšpunktā minētās prasības attiecībā uz vienu vielu saturošiem aerosolu flakoniem piemēro ar 2014. gada 19. jūniju.

(MK 01.04.2014. noteikumu Nr.171 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 01.04.2014. noteikumiem Nr. 171; MK 07.11.2017. noteikumiem Nr. 651)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1975.gada 22.maija Direktīvas 75/324/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz aerosola izsmidzinātājiem;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 5.septembra Direktīvas 2007/45/EK, ar ko paredz noteikumus par fasētu produktu nominālajiem daudzumiem, atceļ Padomes Direktīvas 75/106/EEK un 80/232/EEK un groza Padomes Direktīvu 76/211/EEK;

3) Komisijas 2008.gada 8.aprīļa Direktīvas 2008/47/EK, ar kuru, pielāgojoties tehnikas attīstībai, groza Padomes Direktīvu 75/324/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz aerosola izsmidzinātājiem;

4) Komisijas 2013. gada 19. marta Direktīvas 2013/10/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 75/324/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz aerosola izsmidzinātājiem, lai tajā paredzētos marķēšanas noteikumus pielāgotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu;

5) Komisijas 2016. gada 21. novembra Direktīvas Nr. 2016/2037, ar kuru attiecībā uz aerosola izsmidzinātāju maksimālo atļauto spiedienu un lai tajā noteiktos marķēšanas noteikumus pielāgotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu groza Padomes Direktīvu 75/324/EEK.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.815
Ar plastmasu pārklāta vai citādi ilgstošai aizsardzībai apstrādāta stikla aerosola flakona maksimālais iekšējais spiediens, kas pieļaujams 20 °C temperatūrā, attiecībā pret gāzes procentuālo daudzumu

Nr.
p.k.

Kopējā ietilpība

Sašķidrinātas gāzes procentuālā masa kopējā maisījumā

20 %

50 %

80 %

1.

no 50 līdz 80 ml

3,5 bāri

2,8 bāri

2,5 bāri

2.

< 80 līdz 160 ml

3,2 bāri

2,5 bāri

2,2 bāri

3.

< 160 līdz 220 ml

2,8 bāri

2,1 bārs

1,8 bāri

Piezīme. Iekšējā spiediena lielumu gāzes procentuālajam daudzumam, kas nav norādīts tabulā, aprēķina, izmantojot ekstrapolāciju.

Ekonomikas ministrs A.Kampars
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.815
Neaizsargāta stikla aerosola flakona maksimālais iekšējais spiediens, kas pieļaujams 20 °C temperatūrā, attiecībā pret gāzes procentuālo daudzumu

Nr.
p.k.

Kopējā ietilpība

Sašķidrinātas gāzes procentuālā masa kopējā maisījumā

20 %

50 %

80 %

1.

no 50 līdz 70 ml

1,5 bāri

1,5 bāri

1,25 bāri

2.

< 70 līdz 150 ml

1,5 bāri

1,5 bāri

1 bārs

Piezīme. Iekšējā spiediena lielumu gāzes procentuālajam daudzumam, kas nav norādīts šajā tabulā, aprēķina, izmantojot ekstrapolāciju.

Ekonomikas ministrs A.Kampars
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.815
Aerosola flakonu pārbaude

1. Piepildītu aerosola flakonu galīgās pārbaudes metodes, ko veic ražotājs

1. Ražošanas procesā ražotājs aerosola flakonu pārbauda ar vienu no šādām galīgās pārbaudes metodēm:

1.1. karstā ūdens peldes metode – katru piepildītu aerosola flakonu iegremdē karsta ūdens tilpnē. Ūdens temperatūra un pārbaudes ilgums ir tāds, lai aerosola flakona iekšējais spiediens būtu tāds, kāds ir aerosola flakona saturam nemainīgā 50 °C temperatūrā. Aerosola flakonus, kuriem pārbaudes laikā konstatē redzamu, noturīgu deformāciju vai sūci, atzīst par neatbilstošiem šo noteikumu prasībām;

1.2. karsēšanas metode – katru piepildītu aerosola flakonu sakarsē, lai aerosola flakona iekšējais spiediens būtu tāds, kāds ir aerosola flakona saturam nemainīgā 50 °C temperatūrā. Aerosola flakonus, kuriem pārbaudes laikā konstatē redzamu, noturīgu deformāciju vai sūci, atzīst par neatbilstošiem šo noteikumu prasībām. Karsēšanas metode nodrošina karstā ūdens peldes metodei līdzvērtīgu drošības līmeni un šā pielikuma 6. un 7.punktā minēto pārbaudes prasību izpildi;

1.3. aukstā (karstā ūdens peldei alternatīva) galīgās pārbaudes metode – metode, kas nodrošina karstā ūdens peldes metodei līdzvērtīgu drošības līmeni, ja tiek izpildītas Latvijas Republikai saistošā Eiropas valstu nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) A pielikumā minētās prasības attiecībā uz aerosola izsmidzinātāju alternatīvajām pārbaudes metodēm.

2. Aerosola flakonu, kurā pēc uzpildīšanas un pirms pirmās lietošanas notiek fiziskas vai ķīmiskas pārmaiņas, kas maina aerosola flakona satura spiedienu, pārbauda ar šā pielikuma 1.3.apakšpunktā minēto metodi.

3. Šā pielikuma 1.2. un 1.3.apakšpunktā minētās aerosola flakona galīgās pārbaudes metodes apstiprina tirgus uzraudzības iestāde.

4. Aerosola flakonu ražotājs tirgus uzraudzības iestādē iesniedz iesniegumu un tehnisko dokumentāciju, kurā aprakstīta ražotāja izstrādātā šā pielikuma 1.2. vai 1.3.apakšpunktā minētā galīgā pārbaudes metode.

5. Aerosola flakonu ražotājs nodrošina tirgus uzraudzības iestādes galīgas pārbaudes metodes apstiprinājuma, tehniskās dokumentācijas un kontroles ziņojumu pieejamību adresē, kas norādīta uz aerosola flakona vai tam pievienotās etiķetes.

2. Aerosola flakonu pārbaudes metodes, ko veic tirgus uzraudzības iestāde

2.1. Nepiepildītu aerosola flakonu spiediena pārbaude

6. Tirgus uzraudzības iestāde aerosola flakonu spiedienu pārbauda šādi:

6.1. no 2500 vienādu nepiepildītu aerosola flakonu partijas, kas saražota no viena materiāla nepārtraukta ražošanas procesa laikā, vai no partijas, kas saražota stundas laikā, brīvi izvēlas piecus aerosola flakonus un 25 sekundes pakļauj tos pārbaudes spiedienam;

6.2. ja kaut viens no izvēlētajiem aerosola flakoniem neiztur pārbaudi, no šīs pašas partijas tiek nejauši izvēlēti 10 citi aerosola flakoni, ko pakļauj iepriekš minētajai spiediena pārbaudei;

6.3. ja kaut viens no 10 nejauši izvēlētajiem aerosola flakoniem neiztur spiediena pārbaudi, visu partiju atzīst par neatbilstošu šo noteikumu prasībām.

2.2. Piepildītu aerosola flakonu gaisa un ūdens necaurlaidības pārbaude

7. Tirgus uzraudzības iestāde piepildītu aerosola flakonu gaisa un ūdens necaurlaidību pārbauda šādi:

7.1. no 2500 vienādu piepildītu aerosola flakonu partijas, kas saražota no viena materiāla nepārtraukta ražošanas procesa laikā, vai no partijas, kas saražota stundas laikā, brīvi izvēlas piecus aerosola flakonus un iegremdē tos tilpnē ar ūdeni. Ūdens temperatūra tilpnē un aerosola flakonu iegremdēšanas ilgums ir tāds, lai nodrošinātu aerosola flakonu satura vienmērīgu sasilšanu līdz 50 °C temperatūrai laikā, kas nepieciešams, lai pārliecinātos, ka aerosola flakoni nav eksplodējuši vai plīsuši;

7.2. ja kaut viens no izvēlētajiem aerosola flakoniem neiztur pārbaudi, no šīs pašas partijas tiek nejauši izvēlēti 10 citi aerosola flakoni, ko pakļauj iepriekš minētajai gaisa un ūdens necaurlaidības pārbaudei;

7.3. ja kaut viens no 10 nejauši izvēlētiem aerosola flakoniem neiztur gaisa un ūdens necaurlaidības pārbaudi, visu partiju atzīst par neatbilstošu šo noteikumu prasībām.

3. Aerosola flakonu ugunsbīstamības pārbaudes, ko veic tirgus uzraudzības iestāde un ražotājs

3.1. Izsmidzināmu aerosola flakonu aizdegšanās attāluma pārbaude

8. Aerosola flakonu aizdegšanās attālumu, ja to izsmidzināšanas attālums ir 15 cm vai vairāk, pārbauda šādi:

8.1. aerosola flakonu izsmidzina no 15 cm attāluma uguns avota (gāzes degļa ar zilu, nespožu liesmu, kuras augstums ir no 4 līdz 5 cm) virzienā;

8.2. ja uguns izplatās ar liesmu un nepārtraukti deg vismaz 5 sekundes, to uzskata par aerosola flakona aizdegšanos ar noturīgu degšanu.

9. Aerosola flakona aizdegšanās attāluma pārbaudei nepieciešamas šādas ierīces:

9.1. ūdens tilpne, kura uztur 20 °C temperatūru (precizitāte ± 1 °C);

9.2. kalibrēti laboratorijas svari ar atsvaru (precizitāte ± 1 g);

9.3. hronometrs (precizitāte ± 0,2 s);

9.4. lineāls, statīvs un skava ar iedaļām centimetros;

9.5. gāzes deglis ar statīvu un skavu;

9.6. termometrs (precizitāte ± 1 °C);

9.7. higrometrs (precizitāte ± 5 %);

9.8. manometrs (precizitāte ± 0,1 bārs).

10. Atkarībā no aerosola flakona satura daudzuma (pēc masas) aerosola flakonu pārbauda šādi:

10.1. ja aerosola flakons ir pilns, piemēro pilno pārbaudes procedūru. Aerosola flakona uzgali tur 15–90 cm attālumā no uguns avota un katru no trim aerosola flakoniem identiski pārbauda trīs reizes;

10.2. ja aerosola flakons satur 10–12 % no nominālās masas, katru no trim aerosola flakoniem pārbauda vienu reizi;

10.3. pārbaudes procedūrā aerosola flakonu iztukšo 30 sekunžu ilgos izsmidzināšanas intervālos, līdz tā saturs ir 10–12 % no nominālās masas. Pārbaudes procedūras laikā starp izsmidzināšanas reizēm ietur vismaz 300 sekunžu ilgu pauzi. Pau­zes laikā aerosola flakonu ievieto tilpnē ar ūdeni, lai uzturētu pārbaudes apstākļiem nepieciešamo temperatūru;

10.4. kad aerosola flakons ir sasniedzis 10–12 % no nominālās masas, veic šā pielikuma 11.10., 11.11., 11.12. un 11.13.apakšpunktā minētās darbības, ņemot vērā, ka aerosola flakonu novieto tikai vienā stāvoklī, ar sprauslu uz leju vai uz augšu atkarībā no tā, kurā stāvoklī tiek konstatēta pilna aerosola flakona aizdegšanās;

10.5. ja pilns aerosola flakons neaizdegas vispār, tad, pārbaudot aerosola flakonu, kurš satur 10–12 % no nominālās masas, tā uzgali novieto 15 cm attālumā no degļa liesmas;

10.6. ja pilns aerosola flakons aizdegas, tad, pārbaudot aerosola flakonu, kurš satur 10–12 % no nominālās masas, tā uzgali novieto par 15 cm tālāk, nekā pārbaudot pilnu aerosola flakonu;

10.7. aerosola flakonu pārbauda ik pēc 15 cm (15–90 cm intervālā), mērot no degļa liesmas līdz aerosola uzgalim. Ja aerosola flakons aizdegas no 60 cm attāluma, attālumu starp aerosola flakona uzgali un degļa liesmu palielina par 15 cm, ja aerosola flakons neaizdegas, attālumu samazina par 15 cm. Šī pārbaudes procedūra nosaka maksimālo attālumu no aerosola uzgaļa līdz degļa liesmai, kādā aerosola flakons aizdegas ar noturīgu liesmu, kā arī to, vai aerosola saturs neaizdegas, ja aerosola flakona uzgalis no degļa liesmas atrodas 15 cm attālumā.

11. Izsmidzināmu aerosola flakonu aizdegšanās attāluma pārbaudes procedūru veic šādi:

11.1. pirms katras pārbaudes sagatavo trīs pilnus attiecīgā produkta aerosola flakonus. Katru aerosola flakonu uzsilda un, lai no pievadcaurulītes izvadītu nehomogēno vielu, aerosola flakona saturu izsmidzina aptuveni 1 sekundi;

11.2. pārbaudes procedūrā precīzi ievēro aerosola flakona lietošanas instrukciju;

11.3. pārbaudes procedūru veic vilkmes skapī, labi vēdināmā telpā, kurā nav caurvēja, 20 °C temperatūrā (± 5 °C), ja relatīvais mitrums ir no 30 līdz 80 %. Pēc katras pārbaudes vilkmes skapi un telpu vēdina vismaz 3 minūtes. Veic visus nepieciešamos drošības pasākumus, lai novērstu degšanas produkta ieelpošanu;

11.4. aerosola flakonus silda ūdens peldē līdz 20 °C (± 1 °C) temperatūrai vismaz 30 minūtes, iegremdējot ne mazāk kā 95 % aerosola flakona (ja aerosola flakons ir iegremdēts pilnībā, pietiek ar 30 minūšu sagatavošanos);

11.5. reģistrē telpas gaisa temperatūru un relatīvo mitrumu;

11.6. aerosola flakonu nosver un atzīmē tā masu;

11.7. nosaka iekšējo spiedienu un sākotnējo izsmidzināšanas intensitāti 20 °C (± 1 °C) temperatūrā, lai atklātu nepilnīgi uzpildītus vai nekvalitatīvus aerosola flakonus;

11.8. gāzes degli novieto uz līdzenas horizontālas virsmas vai iestiprina statīvā, izmantojot skavu;

11.9. gāzes degļa liesmai jābūt nespožai un 4–5 cm augstai;

11.10. aerosola flakona sprauslu novieto vajadzīgajā attālumā no liesmas. Aerosola flakonu novieto tā, kā to paredzēts lietot, attiecīgi ar sprauslu uz augšu vai uz leju;

11.11. noregulē aerosola flakona uzgaļa sprauslu un degļa liesmu tādā līmenī, lai aerosola flakons izsmidzinās pret liesmas augšējo daļu (sk. 1.attēlu);

01.JPG (13319 bytes)

1.attēls

 

11.12. pirms satura izsmidzināšanas atbilstoši lietošanas instrukcijai sakrata aerosola flakona saturu;

11.13. aerosola flakona saturu izsmidzina 5 sekundes, ja aerosola flakons aizdegas, izsmidzināšanu turpina un nosaka degšanas ilgumu, sākot no aizdegšanās brīža;

11.14. ja aerosola flakons neaizdegas, tā aizdegšanos pārbauda, pavēršot aerosola flakonu pretēji tā paredzētajam lietošanas stāvoklim, nodrošinot aerosola flakona stāvokli, kādā tas visticamāk varētu aizdegties;

11.15. ja aerosola flakoni 15 cm attālumā neaizdegas, procedūru beidz. Tāpat pārbaudes procedūru beidz, ja aerosola flakona saturs aizdegas un noturīgi deg 90 cm attālumā no gāzes degļa;

11.16. ja aerosola flakons 15 cm attālumā neaizdegas, pārbaudes rezultātos atzīmē, ka aizdegšanās nav notikusi. Pārējos gadījumos aizdegšanās attālums ir maksimālais attālums no degļa liesmas līdz aerosola flakona uzgalim, kādā novērota aizdegšanās un noturīga degšana.

12. Aerosola flakona aizdegšanās attāluma pārbaudes rezultātus reģistrē tabulā (sk. 1.tabulu).

1.tabula

Datums

Temperatūra _____ °C

Relatīvais mitrums _____ %

Produkta nosaukums

Neto ietilpība

1.flakons

2.flakons

3.flakons

Sākotnējais uzpildes līmenis

%

%

%

Izsmidzinātāja attālums

Aizdegšanās pārbaude

1 2 3

1 2 3

1 2 3

15 cm

aizdegas/neaizdegas

30 cm

aizdegas/neaizdegas

45 cm

aizdegas/neaizdegas

60 cm

aizdegas/neaizdegas

75 cm

aizdegas/neaizdegas

90 cm

aizdegas/neaizdegas

Piezīmes (arī par flakona stāvokli)

 

3.2. Izsmidzināmu aerosola flakonu aizdegšanās pārbaude slēgtā telpā

13. Izsmidzināma aerosola flakona aizdegšanos slēgtā telpā pārbauda, lai noteiktu aerosola flakona izvadītā satura uguns­bīstamību, vērtējot satura aizdegšanās spēju slēgtā vai norobežotā telpā.

14. Izsmidzināma aerosola flakona aizdegšanos slēgtā telpā pārbauda šādi:

14.1. aerosola flakona saturu izsmidzina cilindriskā pārbaudes tvertnē, kurā ievietota degoša svece;

14.2. konstatējot aizdegšanos, atzīmē degšanas laiku un aerosola flakona izsmidzinātā satura daudzumu.

15. Izsmidzināma aerosola flakona aizdegšanās pārbaudei nepieciešamas šādas ierīces:

15.1. ūdens tilpne, kura uztur 20 °C temperatūru (precizitāte ± 1 °C);

15.2. hronometrs (precizitāte ± 0,2 s);

15.3. kalibrēti laboratorijas svari ar atsvaru (precizitāte ± 1 g);

15.4. termometrs (precizitāte ± 1 °C);

15.5. higrometrs (precizitāte ± 5 %);

15.6. manometrs (precizitāte ± 0,1 bārs);

15.7. cilindriska pārbaudes tvertne, kas atbilst šā pielikuma 16.punkta prasībām.

16. Cilindriskas pārbaudes tvertnes sagatavošana:

16.1. tvertnes tilpums ir aptuveni 200 dm3, diametrs – aptuveni 600 mm, garums – aptuveni 720 mm;

16.2. tvertnes vienā galā ir tvertnes noslēgšanas sistēma – vāks ar eņģi vai 0,01–0,02 mm bieza plastmasas plēve;

16.3. pierīkojot plastmasas plēvi, to nostiepj pāri tvertnes atvērtajam galam un nostiprina ar gumiju. Gumijas izturību pārbauda, tvertni novietojot uz sāniem un pie gumijas zemākā punkta pieliekot 0,45 kg smagumu. Gumija iztur pārbaudi, ja tā pastiepjas tikai par 25 mm. Plēvē 50 mm attālumā no tvertnes malas izdara 25 mm garu iegriezumu. Plēvei ir jābūt cieši nostieptai;

16.4. tvertnes otrā galā 100 mm attālumā no malas izurbj caurumu 50 mm diametrā. Pārbaudes procedūrā tvertni novieto tā, lai urbums atrastos visaugstākajā tās punktā (sk. 2.attēlu);

02.JPG (14981 bytes)

2.attēls

 

16.5. sagatavo 200 x 200 mm lielu metāla pamatni, uz kuras novieto 100 mm augstu parafīna sveci 20–40 mm diametrā. Sveci nomaina, kad tās augstums kļuvis mazāks par 80 mm. Sveces liesmu no aerosola flakona izsmidzinātā satura pasargā 200 mm augsts un 150 mm plats aerosola flakona izsmidzinātā satura slāpētājs – deflektors. Deflektors ietver 45° leņķī vērstu plakni, kas sākas 150 mm augstumā no deflektora pamatnes (sk. 3.attēlu);

03.JPG (11424 bytes)

3.attēls

 

16.6. sveci novieto uz metāla pamatnes tieši pa vidu starp abiem cilindra galiem (sk. 4.attēlu);

04.JPG (12246 bytes)

4.attēls

 

16.7. sagatavoto cilindru novieto uz zemes vai uz paliktņa vietā, kur temperatūra ir 15–25 °C.

17. Ja aerosola flakona saturs neizsmidzinās 90° leņķī attiecībā pret flakona vertikālo asi, aerosola flakona pārbaudes ierīces un procedūru pielāgo tā, lai aerosola flakona saturs izsmidzinātos 90° leņķī. Šos pielāgojumus reģistrē saskaņā ar laboratoriju darbības paraugpraksi (piemēram, standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2008 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”).

18. Izsmidzināmiem aerosola flakoniem aizdegšanās pārbaudes procedūru slēgtā telpā veic šādi:

18.1. pirms katras pārbaudes sagatavo trīs pilnus attiecīgā produkta aerosola flakonus. Katru aerosola flakonu uzsilda un, lai no pievadcaurulītes izvadītu nehomogēno vielu, aerosola flakona saturu izsmidzina aptuveni 1 sekundi;

18.2. pārbaudes procedūrā precīzi ievēro aerosola flakona lietošanas instrukciju;

18.3. pārbaudes procedūru veic labi vēdināmā telpā, kurā nav caurvēja, 20 °C temperatūrā (± 5 °C), ja relatīvais mitrums ir no 30 līdz 80 %;

18.4. aerosola flakonu silda ūdens peldē līdz 20 °C (± 1 °C) temperatūrai vismaz 30 minūtes, iegremdējot ne mazāk kā 95 % aerosola flakona (ja aerosola flakons ir iegremdēts pilnībā, pietiek ar 30 minūšu sagatavošanos);

18.5. izmēra vai aprēķina cilindra faktisko tilpumu (dm3);

18.6. nosaka aerosola flakona iekšējo spiedienu un sākotnējo izsmidzināšanas intensitāti 20 °C (± 1 °C) temperatūrā, lai atklātu nepilnīgi uzpildītus vai nekvalitatīvus aerosola flakonus;

18.7. aerosola flakonu nosver un atzīmē tā masu;

18.8. aizdedzina sveci un sagatavo cilindra tvertnes noslēgšanas sistēmu;

18.9. aerosola flakona izsmidzinātāja sprauslu novieto 35 mm attālumā no cilindra tvertnē izurbtā cauruma. Ja aerosola flakona saturs izsmidzinās platā strūklā, attālums var būt mazāks par 35 mm. Ieslēdz hronometru un aerosola flakona saturu izsmidzina virzienā uz cilindra tvertnes pretējā gala centru. Aerosola flakona sprauslu novieto tā, kā tas paredzēts lietošanas instrukcijā (ar sprauslu uz leju vai uz augšu);

18.10. aerosola flakona saturu cilindra tvertnē izsmidzina, līdz tas aizdegas. Konstatējot aizdegšanos, apstādina hronometru un atzīmē aizdegšanās laiku. Pēc tam aerosola flakonu no jauna nosver un atzīmē tā masu;

18.11. pēc pārbaudes procedūras tvertni izvēdina un iztīra, ja tajā sakrājušās nogulsnes, kas varētu ietekmēt turpmākās pārbaudes. Ja nepieciešams, ļauj tvertnei atdzist;

18.12. katru no trim aerosola flakoniem pārbauda vienu reizi.

19. Pēc aerosola flakona aizdegšanās pārbaudes slēgtā telpā sagatavo pārbaudes ziņojumu. Ziņojumā ietver šādu informāciju:

19.1. pārbaudāmais produkts un tā identifikācijas dati;

19.2. aerosola flakona iekšējais spiediens un izsmidzināšanas intensitāte;

19.3. telpas gaisa temperatūra un relatīvais mitrums;

19.4. attiecībā uz katru pārbaudes procedūru – izsmidzināšanas ilgums (s), kas nepieciešams, lai panāku aizdegšanos (ja aerosola flakona saturs neaizdegas, to attiecīgi norāda);

19.5. katrā pārbaudes reizē izsmidzinātā satura masa (g);

19.6. cilindra tvertnes faktiskais tilpums (dm3).

20. Laika ekvivalentu (teq), kas nepieciešams, lai panāktu aizdegšanos vienu kubikmetru lielā telpā, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

21. Sprādzienbīstamo vielu bez sprādziena sadegšanas blīvumu (Ddef), lai pārbaudes apstākļos panāktu aizdegšanos, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

 

3.3. Aerosola flakonu ugunsbīstamības pārbaude, kuru saturs tiek izvadīts putu, želejas vai pastas veidā

22. Lai pārbaudītu aerosola flakonu, kura saturs tiek izvadīts putu, želejas vai pastas veidā, nepieciešamas šādas ierīces:

22.1. lineāls, statīvs un skava;

22.2. ugunsizturīgs pulksteņa stikliņš aptuveni 150 mm diametrā;

22.3. hronometrs (precizitāte ± 0,2 s);

22.4. parafīna vai vaska svece un sērkociņš vai šķiltavas;

22.5. kalibrēti laboratorijas svari ar atsvaru (precizitāte ± 1 g);

22.6. ūdens tilpne, kura uztur 20 °C temperatūru (precizitāte ± 1 °C);

22.7. termometrs (precizitāte ± 1 °C);

22.8. higrometrs (precizitāte ± 5 %);

22.9. manometrs (precizitāte ± 0,1 bārs).

23. Pirms aerosola flakonu ugunsbīstamības pārbaudes veic šādus sagatavošanās darbus:

23.1. pulksteņa stikliņu novieto uz uguns­izturīgas virsmas;

23.2. aiz pulksteņa stikliņa, izmantojot statīvu un skavu, vertikāli nostiprina un novieto lineālu;

23.3. lineālu novieto tā, lai nulles punkts būtu vienā līmenī ar pulksteņa stikliņa pamatni.

24. Aerosola flakoniem, kuru saturs tiek izvadīts putu, želejas vai pastas veidā, veic šādu ugunsbīstamības pārbaudes procedūru:

24.1. pirms katras pārbaudes sagatavo 4 pilnus attiecīgā produkta aerosola flakonus. Katru aerosola flakonu uzsilda un, lai no pievadcaurulītes izvadītu nehomogēno vielu, aerosola flakona saturu izspiež aptuveni 1 sekundi;

24.2. pārbaudes procedūrā precīzi ievēro aerosola flakona lietošanas instrukciju;

24.3. pārbaudes procedūru veic labi vēdināmā telpā, kurā nav caurvēja, 20 °C temperatūrā (± 5 °C), ja relatīvais mitrums ir no 30 līdz 80 %;

24.4. aerosola flakonu silda ūdens peldē līdz 20 °C (± 1 °C) temperatūrai vismaz 30 minūtes, iegremdējot ne mazāk kā 95 % aerosola flakona (ja aerosola flakons ir iegremdēts pilnībā, pietiek ar 30 minūšu sagatavošanos);

24.5. reģistrē telpas gaisa temperatūru un relatīvo mitrumu;

24.6. nosaka aerosola flakona iekšējo spiedienu un sākotnējo izspiešanas intensitāti 20 °C (± 1 °C) temperatūrā, lai noteiktu aerosola flakona izvadītā satura daudzumu un atklātu nepilnīgi uzpildītus vai nekvalitatīvus aerosola flakonus;

24.7. aerosola flakonu nosver un atzīmē tā masu;

24.8. tīra pulksteņa stikliņa centrā izspiež aptuveni 5 g aerosola flakona satura (ne augstāku par 25 mm);

24.9.  5 sekundes pēc aerosola flakona satura izspiešanas parauga malai no apak­šas tuvina liesmas avotu un vienlaikus ieslēdz hronometru. Ja nepieciešams, pēc aptuveni 2 sekundēm liesmas avotu attālina no parauga malas, lai novērotu, vai nav notikusi aizdegšanās. Ja parauga aizdegšanās nav notikusi, paraugam no jauna tuvina liesmas avotu;

24.10. ja aerosola flakona satura paraugs aizdegas, reģistrē:

24.10.1. liesmas maksimālo augstumu (cm), mērot no pulksteņa stikliņa pamatnes;

24.10.2. liesmas degšanas ilgumu (s);

24.11. pēc aerosola flakona nožāvēšanas un atkārtotas nosvēršanas aprēķina izvadītā produkta masu;

24.12. pēc katras pārbaudes procedūras izvēdina telpu;

24.13. ja aerosola flakona satura paraugu neizdodas aizdedzināt un paraugs saglabā putu, želejas vai pastas konsistenci, atkārto šā pielikuma 24.7., 24.8., 24.9., 24.10. un 24.12.apakšpunktā minēto procedūru. Pirms atkārtota liesmas avota tuvināšanas nogaida 3 sekundes, 1, 2 vai 4 minūtes. Trīs no četriem aerosola flakoniem identiski pārbauda trīs reizes.

25. Pēc aerosola flakonu ugunsbīstamības pārbaudes sagatavo pārbaudes ziņojumu. Ziņojumā ietver šādu informāciju:

25.1. vai aerosola flakona saturs aizdegas;

25.2. aerosola flakona satura aizdegšanās liesmas maksimālais augstums (cm);

25.3. aerosola flakona satura aizdegšanās liesmas ilgums (s);

25.4. aerosola flakona satura pārbaudes parauga masa.

Ekonomikas ministrs A.Kampars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par būtiskām prasībām aerosola flakoniem un to marķēšanas un klasificēšanas kārtību Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 815Pieņemts: 28.07.2009.Stājas spēkā: 29.04.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 121, 31.07.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
195566
{"selected":{"value":"12.02.2018","content":"<font class='s-1'>12.02.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.02.2018","iso_value":"2018\/02\/12","content":"<font class='s-1'>12.02.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2015","iso_value":"2015\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2015.-11.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.04.2014","iso_value":"2014\/04\/17","content":"<font class='s-1'>17.04.2014.-31.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.04.2010","iso_value":"2010\/04\/29","content":"<font class='s-1'>29.04.2010.-16.04.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.02.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)