Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.177

Rīgā 2009.gada 16.jūnijā (prot. Nr.131, 246.§)
Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Rīgā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām21.panta pirmās daļas 15.punktu
un likuma “Par nodokļiem un nodevām12.panta pirmās daļas 10.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka ar nodevu par būvatļaujas saņemšanu (turpmāk – nodeva) apliekamos objektus, nodevas apmēru, nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Nodevu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem no Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) būvatļauju.

II. Nodevas aprēķināšanas kārtība

3. Nodevas apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

N = A x B x C x D x 0,5*, kur:

3.1. N – nodeva;

3.2. A – likme euro, kas atkarīga no būvapjoma – kopējās platības (ēkām), garuma (līnijbūvēm) vai apbūves laukuma (pārējām inženierbūvēm) (1.pielikums);

3.3. B – koeficients, kas atkarīgs no būves grupas vai klases (2.pielikums);

3.4. C – koeficients, kas piemērojams atkarībā no plānotā objekta atrašanās vietas Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas zonējumā (3. un 4.pielikums);

3.5. D – koeficients, kas atkarīgs no būvniecības veida (jaunbūve, rekonstrukcija, renovācija, restaurācija vai nojaukšana) (5.pielikums);

3.6. 0,5* – koeficients, kas piemērojams, veicot valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu restaurāciju.

(Rīgas domes 27.08.2013. saistošo noteikumu Nr.24 redakcijā)

4. (Svītrots ar Rīgas domes 15.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.82)

5. Objektam, kuru veido dažādas būves vai dažādi būves lietošanas veidi (izņemot līnijbūves šī objekta vajadzībām, ja tās nav patstāvīgs būvobjekts), kopējo nodevas apmēru nosaka, summējot katras būves vai būves lietošanas veida atsevišķi aprēķināto nodevas apmēru.

(Rīgas domes 15.06.2010. saistošo noteikumu Nr.82 redakcijā)

6. Ja pēc būvatļaujas saņemšanas, veicot izmaiņas Būvvaldē akceptētajā tehniskajā projektā, tiek palielināts objekta būv­apjoms, tad, akceptējot tehnisko projektu, Būvvalde pārrēķina nodevu un izsniedz jaunu maksājuma paziņojumu par nodevu, un būvniecības pasūtītājs nodevu apmaksā paziņojumā norādītajā termiņā.

III. Nodevas maksāšanas kārtība, atvieglojumi

7. Iesniedzot Būvvaldē būvniecības iesniegumu – uzskaites karti, būvniecības pasūtītājs norāda šādus nodevas maksātāja rekvizītus un iesniedz šādus dokumentus:

7.1. juridiska persona:

7.1.1. Uzņēmumu reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopiju;

7.1.2. juridisko un faktisko adresi;

7.1.3. nodokļu maksātāja konta numuru kredītiestādē;

7.1.4. tālruņa numuru un e-pasta adresi;

7.2. fiziska persona:

7.2.1. vārdu, uzvārdu;

7.2.2. personas kodu;

7.2.3. deklarēto un faktisko adresi;

7.2.4. tālruņa numuru un e-pasta adresi.

8. Nodevu maksā divās daļās – 40% no nodevas maksā pēc pozitīva Būvvaldes atzinuma – plānošanas un arhitektūras uzdevuma, būves nojaukšanas uzdevuma saņemšanas būvprojektēšanai, bet atlikušos 60% – saņemot būvatļauju. Nodevas maksājuma termiņu nosaka Būvvalde maksāšanas paziņojumā. Ja būvniecības saskaņošana netiek pabeigta un būvatļauja nav izsniegta, iekasētā pašvaldības nodevas daļa netiek atmaksāta.

9. Maksāšanas paziņojumu par nodevu 40% apmērā Būvvalde būvniecības pasūtītājam izsniedz reizē ar pozitīvu Būvvaldes atzinumu – plānošanas un arhitektūras uzdevumu, būves nojaukšanas uzdevumu būvprojektēšanai.

10. Pieprasot būvatļauju, būvniecības pasūtītājs būvatļaujas pieprasījumam pievieno maksājuma dokumentu, kas apliecina nodevas daļas 40% apmērā samaksu.

11. Pēc būvatļaujas pieprasījuma saņemšanas Būvvalde veic atlikušo nodevas daļas 60% apmērā aprēķinu, ņemot vērā faktisko objekta būvapjomu akceptētajā būvprojektā, un izsniedz būvniecības pasūtītājam maksāšanas paziņojumu. Ja būvapjoms palielinās vai samazinās, Būvvalde veic nodevas pārrēķinu. Ja saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības lēmumu tiek būvēti sociālie dzīvokļi, tad, veicot nodevas pārrēķinu, būvapjomā neieskaita sociālo dzīvokļu kopējo platību.

(Grozīts ar Rīgas domes 14.12.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.107)

12. Saņemot būvatļauju, būvniecības pasūtītājs uzrāda maksājuma dokumentus, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā.

13. No nodevas samaksas tiek atbrīvoti pirmās un otrās grupas invalīdi, maznodrošinātas personas un represētās personas, ja tās veic būvprojektēšanu un būvniecību savām vajadzībām (būvniecības objekti – dzīvokļi, viendzīvokļa vai divdzīvokļu dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas individuālai lietošanai), kā arī būvatļaujas saņēmēji, ja būvniecība finansēta pilnā apjomā par Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem vai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības lēmumu tiek veikta sociālās dzīvojamās mājas būvniecība.

(Grozīts ar Rīgas domes 14.12.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.107)

14. Nodevu ieskaita Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta vispārējo ieņēmumu kontā.

(Grozīts ar Rīgas domes 14.12.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.107)

IV. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

15. Nodevas samaksu un saistošo noteikumu izpildi kontrolē Būvvalde. Īstenojot nodevas maksājumu kontroli, Būvvaldei ir tiesību aktos noteiktās nodokļu administrācijas tiesības.

16. Savlaicīgi nesamaksāto nodevu piedzen likumā “Par nodokļiem un nodevām” paredzētajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

18. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “5 min”.

19. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Rīgas domes 2002.gada 14.maija saistošie noteikumi Nr.28 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Rīgā”.

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks
Rīgā 2009.gada 19.jūnijā
1.pielikums
Rīgas domes 2009.gada 16.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.177
Likme A – kopējā platība, garums vai apbūves laukums

(Pielikums Rīgas domes 27.08.2013. saistošo noteikumu Nr.24 redakcijā)

Nr.p.k.

Likme A (EUR)

Kopējā platība (m2) – ēkām

Garums (m) – līnijbūvēm

Apbūves laukums (m2) – pārējām inženierbūvēm

1.

17,07

Līdz 50

Līdz 120

Līdz 50

2.

19,92

51-60

121-140

51-60

3.

22,77

61-70

141-160

61-70

4.

25,61

71-80

161-180

71-80

5.

28,46

81-100

181-200

81-100

6.

34,15

101-120

201-240

101-120

7.

39,84

121-140

241-280

121-140

8.

45,53

141-160

281-320

141-160

9.

51,22

161-190

321-360

161-190

10.

56,91

191-220

361-400

191-220

11.

64,03

221-250

401-450

221-250

12.

71,14

251-300

451-500

251-300

13.

78,26

301-350

501-550

301-350

14.

85,37

351-400

551-600

351-400

15.

92,49

401-450

601-650

401-450

16.

99,60

451-500

651-700

451-500

17.

106,72

501-600

701-750

501-600

18.

113,83

601-700

751-800

601-700

19.

128,06

701-800

801-900

701-800

20.

142,29

801-900

901-1000

801-900

21.

156,52

901-1000

1001-1100

901-1000

22.

170,74

1001-1500

1101-1200

1001-1500

23.

184,97

1501-2000

1201-1300

1501-2000

24.

199,20

2001-2500

1301-1400

2001-2500

25.

213,43

2501-3000

1401-1500

2501-3000

26.

227,66

3001-3500

1501-1600

3001-3500

27.

241,89

3501-4000

1601-1700

3501-4000

28.

249

4001-4500

1701-1800

4001-4500

29.

256,12

4501-5000

1801-1900

4501-5000

30.

263,23

5001-5500

1901-2000

5001-5500

31.

270,35

5501-6000

2001-2100

5501-6000

32.

277,46

6001-6500

2101-2200

6001-6500

33.

284,57

6501-7000

2201-2300

6501-7000

34.

291,69

7001-7500

2301-2400

7001-7500

35.

298,80

7501-8000

2401-2500

7501-8000

36.

305,92

8001-8500

2501-2600

8001-8500

37.

313,03

8501-9000

2601-2700

8501-9000

38.

320,15

9001-9500

2701-2800

9001-9500

39.

327,26

9501-10000

2801-2900

9501-10000

40.

334,37

10001-11000

2901-3000

10001-11000

41.

341,49

11001-12000*

3001-3100*

11001-12000*

*Katriem nākamajiem būvapjoma 1000 m2 kopējās platības, 100 m garuma vai 1000 m2 apbūves laukuma likmes summa palielinās par 7,11 euro.

2.pielikums
Rīgas domes 2009.gada 16.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.177
Koeficients B – būves grupa vai klase

(Pielikums Rīgas domes 15.06.2010. saistošo noteikumu Nr.82 redakcijā)

Būvju klasifikācijas kods

Būves veids (saskaņā ar būvju klasifikatoru)

Koeficients B

1261

Kazino un spēļu zāles

10

1211

Viesnīcu ēkas

Viesnīcas telpu grupa

6

122

Biroju ēkas

123

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas

5

1252

Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas

Rezervuāra, bunkura, silosa, noliktavas telpu grupa

12611

Ēkas plašizklaides pasākumiem

Plašizklaides pasākumu telpu grupa

1241

Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītās ēkas

Sakaru, stacijas, termināļa telpu grupa

4

2112

Laukumi

212

Sliežu ceļi

213

Lidlauku skrejceļi

215

Ostas, ūdensceļi, dambji un citas hidrobūves

111,1121

Viena un/vai divu dzīvokļu māju kvartāls

3

1122

Triju vai vairāku dzīvokļu mājas

Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa

1200

Koplietošanas telpu grupa

1212

Citas īslaicīgās apmešanās ēkas

Citu īslaicīgās apmešanās telpu grupa

1242

Garāžu ēkas

Garāžas telpu grupa

1251

Rūpnieciskās ražošanas ēkas

Rūpnieciskās ražošanas telpu grupa

1274

Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas

Cita, iepriekš neklasificēta, telpu grupa

2112

Autoceļi, ielas un ceļi

214

Tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi

221

Maģistrālie cauruļvadi, maģistrālās sakaru un elektropārvades līnijas

230

Kompleksās būves rūpnieciskās ražošanas uzņēmumos

242

Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves

2222

Siltumapgādes cauruļvadi

113

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas

2

1262

Muzeji un bibliotēkas

Muzeja vai bibliotēkas telpu grupa

1263

Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas

Izglītības iestāžu telpu grupa

1264

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa

1265

Sporta ēkas

Sporta telpu grupa

1272

Kulta ēkas

Kulta telpu grupa

1273

Kultūrvēsturiskie objekti

Kultūrvēsturiska objekta telpu grupa

2223

Vietējās nozīmes cauruļvadi un kabeļi

1114

Viena dzīvokļa mājas

1

11215

Divu dzīvokļu mājas

Divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa

2411

Sporta laukumi

0,75

2412

Citas sporta un atpūtas būves

0,5

1 Nepiemēro kazino un spēļu zālei.

2 Nepiemēro laukumiem.

3 Nepiemēro siltumapgādes cauruļvadiem.

4,5 Nepiemēro viena un/vai divu dzīvokļu māju kvartālam.

3.pielikums
Rīgas domes 2009.gada 16.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.177
Rīgas zonējums koeficienta C piemērošanai*

Koeficients C

1.zona

3

2.zona

2

3.zona

1,5

4.zona

1

1.zona

Vecrīga

11.novembra krastmala–Krišjāņa Valdemāra iela–Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris–Aspazijas bulvāris–13.janvāra iela.

 

2.zona

Centrs

Daugavas krastmala no Vanšu tilta līdz Eksportostai–Eksporta iela–Hanzas iela–Krišjāņa Valdemāra iela–Alojas iela–Tallinas iela–Aleksandra Čaka iela–Matīsa iela–Avotu iela–Lāčplēša iela–dzelzceļš–Gogoļa iela–Turgeņeva iela–Daugavas krastmala–13.janvāra iela–Aspazijas bulvāris–Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris–Krišjāņa Valdemāra iela.

Centram piegulošā teritorija

Daugavgrīvas iela līdz Ziemeļu tilta trasei (Bukultu iela–Spilves iela)–Eksportosta–dzelzceļa loks gar Brasas staciju un Zemitānu staciju līdz Matīsa ielai–Mazā Matīsa iela–dzelzceļa stacija “Vagonu parks”–dzelzceļš–Slāvu iela–Dienvidu tilta trase–Daugavas krasts–Bieķengrāvis–Mūkusalas ielas gals–Bauskas iela–Kārļa Ulmaņa gatve–Lielirbes iela–Kalnciema iela.

Mežaparks

Meža prospekts–Ezermalas iela–Cimzes iela–Ķīšezera krasts–Ķīšezera iela–Kokneses prospekts–Glika iela–Stendera iela–Visbijas prospekts–Inčukalna iela.

Ja šajās teritorijās esošās ielas posms atrodas 1.zonas teritorijā, tam piemērojams 1.zonas koeficients.

2.zonas koeficients tiek piemērots būvobjektiem, kuri tiek būvēti uz zemesgabaliem, kas piekļaujas šādām ielām:

13.janvāra ielas posms no Aspazijas bulvāra virzienā uz Marijas ielu

Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela

Aleksandra Čaka iela

Anniņmuižas bulvāris

Augusta Deglava iela

Bāriņu iela

Barona ielas posms no Tallinas ielas līdz Gaisa tiltam

Biķernieku ielas posms no Brīvības gatves līdz Juglas ielai

Brīvības gatve

Brīvības ielas posms no Tallinas ielas līdz Gaisa tiltam

Bruņinieku iela

Dārzciema iela

Daugavgrīvas iela

Daugavgrīvas šoseja

Duntes iela

Dzelzavas iela

Dzirnavu iela

Džutas iela

Eksporta iela

Ezermalas iela

Firsa Sadovņikova iela

Flotes iela

Gaigalas iela

Ganību dambis

Gogoļa iela

Gunāra Astras iela

Ģertrūdes iela

Hanzas iela

Ieriķu iela

Ilūkstes iela

Jaunciema gatve

Juglas iela

Jūrmalas gatve

Kalnciema ielas posms no Slokas ielas līdz Lielirbes ielai

Kārļa Ulmaņa gatve

Krasta iela

Krišjāņa Valdemāra iela

Krustpils iela

Kurzemes prospekts

Ķīšezera iela

Lāčplēša iela

Lielirbes iela

Lielvārdes iela

Lokomotīves iela

Lubānas ielas posms no Slāvu apļa līdz Augusta Deglava ielai

Lugažu iela

Mārupes iela

Maskavas iela

Matīsa iela

Mīlgrāvja iela

Mūkusalas iela

Pērnavas iela

Piedrujas iela

Piestātnes iela

Pildas iela

Pulkveža Brieža iela

Raņķa dambis

Ropažu iela

Salaspils iela

Satekles iela

Skanstes iela

Slokas ielas posms no Uzvaras bulvāra līdz Kalnciema ielai

Senču iela

Sergeja Eizenšteina iela

Slāvu iela

Stabu iela

Tallinas iela

Tilta iela

Ulbrokas iela

Uzvaras bulvāris

Vairoga iela

Valmieras iela

Vestienas iela

Vienības gatve

Viestura prospekts

Viskaļu iela

Ziepniekkalna iela

Zirņu iela

Ja šajā sarakstā esošās ielas posms atrodas 1.zonas teritorijā, tam piemērojams 1.zonas koeficients.

 

3.zona

Teika

Brīvības gatve–Šmerļa iela–Stāmerienas iela–Stūrīša iela–Dzērbenes iela–Lielvārdes iela–Biķernieku iela.

Ja šajā teritorijā esošās ielas posms minēts 2.zonas ielu sarakstā, tam piemērojams 2.zonas koeficients.

Aplokciems

Ķīšezera krasts–Aplokciema ielas abas puses–Viestura prospekts–Lēdurgas iela–Mores iela.

Ja šajā teritorijā esošās ielas posms minēts 2.zonas ielu sarakstā, tam piemērojams 2.zonas koeficients.

3.zonas koeficients tiek piemērots būvobjektiem, kuri tiek būvēti uz zemesgabaliem, kas piekļaujas šādām maģistrālajām ielām:

Āgenskalna iela

Aizsaules iela

Albatrosu iela

Alīses iela

Anniņmuižas iela

Apuzes iela

Asītes iela

Atlantijas iela

Augusta Dombrovska iela

Baložu ielas posms no Āgenskalna ielas līdz Kalnciema ielai

Baseina iela

Bauskas iela

Bebru iela

Berģu iela

Biķernieku ielas posms no Juglas ielas līdz pilsētas robežai

Braslas iela

Buļļu ielas posms no Daugavgrīvas ielas līdz Kleistu ielai

Čiekurkalna 1.līnija

Čiekurkalna 2.līnija

Dagmāras iela

Dambja iela

Dammes iela

Dzintara iela

Dzirciema iela

Emmas iela

Ezera iela

Gaiļezera iela

Gaujas iela

Gobas iela

Gramzdas iela

Granīta iela

Graudu iela

Grenču iela

Ģimnastikas iela

Hipokrāta iela

Ilūkstes iela

Jūrkalnes iela

Kaivas iela

Kalnciema ielas posms no Lielirbes ielas līdz Mūkupurva ielai

Kandavas iela

Kantora iela

Kapteiņu iela

Kastrānes iela

Katlakalna iela

Kleistu iela

Kreimeņu iela

Kristapa iela

Krustabaznīcas iela

Kuldīgas iela

Lēdurgas iela

Lidoņu iela

Lielā iela

Liepājas iela

Lizuma iela

Lubānas ielas posms no Rēznas ielas līdz Salaspils ielai

Malienas iela

Mālu iela

Mangaļu prospekts

Mārkalnes iela

Meldru iela

Melnsila iela

Murjāņu iela

Nīcgales iela

Ojāra Vācieša iela

Ozolciema iela

Pakalniešu iela

Parādes iela

Priedaines ielas posms no Mūkupurva ielas līdz Zolitūdes ielai

Prūšu iela

Rātsupītes iela

Rostokas iela

Rucavas iela

Rušonu iela

Saulkalnes iela

Sesku iela

Silciema iela

Silikātu iela

Slokas ielas posms no Kalnciema ielas līdz Kurzemes prospektam

Spilves iela

Stārķu iela

Stāvvadu iela

Stirnu iela

Stūrmaņu iela

Šampētera iela

Šmerļa iela

Tadaiķu iela

Taisnā iela

Tēriņu iela

Tvaika iela

Upesciema iela

Upesgrīvas ielas posms no Kārļa Ulmaņa gatves līdz Daibes ielai

Vaidavas iela

Valdeķu iela

Varoņu iela

Veiksmes iela

Vecāķu prospekts

Ventspils iela

Vietalvas iela

Vīlipa iela

Višķu iela

Volguntes iela

Zentenes iela

Zolitūdes iela

Ja šajā sarakstā esošās ielas posms atrodas 1. vai 2.zonas teritorijā, tam piemērojams attiecīgi 1. vai 2.zonas koeficients.

 

4.zona

Pārējā Rīgas pilsētas teritorija

Ja šajā teritorijā esošās ielas posms minēts 2. vai 3.zonas ielu sarakstā, tam piemērojams attiecīgi 2. vai 3.zonas koeficients.

*Saskaņā ar 4.pielikumu “Karte–Rīgas zonējums koeficienta C piemērošanai”

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks
4.pielikums
Rīgas domes 16.06.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.177
Karte – Rīgas zonējums koeficienta C piemērošanai

02.JPG (162923 bytes)

Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks
5.pielikums
Rīgas domes 2009.gada 16.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.177
Koeficients D – būvniecības veids

(Pielikums grozīts ar Rīgas domes 15.06.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.82)

Nr.
p.k.

Būvniecības veids

Koeficients D

1.

Jaunbūve

1

2.

Rekonstrukcija

0,8

3.

Renovācija vai restaurācija

0,5

4.

Nojaukšana0,3
Rīgas domes priekšsēdētājs J.Birks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Rīgā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 177Pieņemts: 16.06.2009.Stājas spēkā: 31.07.2009.Zaudē spēku: 01.07.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 120, 30.07.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
195498
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.01.2011","iso_value":"2011\/01\/12","content":"<font class='s-1'>12.01.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2010","iso_value":"2010\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2010.-11.01.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.07.2009","iso_value":"2009\/07\/31","content":"<font class='s-1'>31.07.2009.-09.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"