Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.787

Rīgā 2009.gada 14.jūlijā (prot. Nr.48 66.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.418 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 6.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.418 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 104.nr.; 2008, 175.nr.; 2009, 27.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Ja atbildīgajai iestādei vai sadarbības iestādei nav pieejami finanšu resursi civiltiesiskā līguma par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu vai vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (turpmāk - līgums) saistību izpildei, bet Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs, kas nav valsts budžeta iestāde vai plānošanas reģions, līguma saistības var izpildīt par saviem līdzekļiem (tai skaitā no sava budžeta ieņēmumiem, budžeta līdzekļu atlikumiem vai aizņēmuma), atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde slēdz līgumu ar šādu finansējuma saņēmēju un atsevišķā valsts budžeta programmā plāno ieņēmumus no ārvalstu finanšu palīdzības, kā arī atbilstošos izdevumus tajā budžeta gadā, kurā paredzētas atmaksas finansējuma saņēmējam."

2. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Kārtību, kādā Eiropas Savienības fonda ietvaros tiek veikti maksājumi Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam, un īpašos nosacījumus maksājumu dokumentu priekšpārbaudēm nosaka līgums, ņemot vērā šādus iespējamos maksājuma veidus:

19.1. avansa maksājums Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam, ja tas ir paredzēts normatīvajā aktā par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu saskaņā ar šo noteikumu 50.1 un 50.2 punktā noteikto, vai avansa maksājums Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam, kurš īsteno Eiropas Savienības fonda projektu, kam piešķirts komercdarbības atbalsts, ja avansa maksājums ir paredzēts normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu un tiek maksāts atbilstoši Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulai (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk - Padomes Regula (EK) Nr. 1083/2006);

19.2. starpposma maksājums projekta ietvaros, ko veic, pamatojoties uz veiktajiem izdevumiem, tai skaitā avansa maksājumiem, saskaņā ar pakalpojumu, preču piegādes vai darba līgumu;

19.3. noslēguma maksājums pēc projekta īstenošanas."

3. Papildināt noteikumus ar 21.2 punktu šādā redakcijā:

"21.2  Maksājuma pieprasījumu sagatavo un Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēja izdevumus atmaksā latos vai Eiropas Savienības vienotajā valūtā, ja tas ir paredzēts normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fonda aktivitātes ieviešanu. Izdevumus atmaksā no Eiropas Savienības fonda finansējuma un, ja tas ir paredzēts Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumā, no valsts budžeta finansējuma."

4. Izteikt 24. un 25.punktu šādā redakcijā:

"24. Ja Eiropas Savienības fonda finansējumu saņem pašvaldība vai Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs, kas nav valsts budžeta iestāde, plānošanas reģions vai pašvaldība (turpmāk - cits finansējuma saņēmējs), ar kuru līgums tiek slēgts pēc tam, kad atbildīgajai iestādei vai sadarbības iestādei ir pieejami finanšu resursi līguma saistību izpildei:

24.1. pašvaldība vai cits finansējuma saņēmējs, īstenojot Eiropas Savienības fonda projektu, veic maksājumus no saviem līdzekļiem;

24.2. pašvaldība vai cits finansējuma saņēmējs iesniedz maksājuma pieprasījumu un tam pievienotos izdevumu attaisnojuma dokumentus atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

24.3. atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pārbauda šo noteikumu 24.2.apakš­punktā minētos dokumentus un apstiprina maksājuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu summu, kas attiecināma finansēšanai no Eiropas Savienības fonda un atbilst līgumā noteiktajām prasībām, sagatavo maksājuma uzdevumu par attiecināmo izdevumu atmaksu Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma likmei, norādot budžeta izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām;

24.4. un ja pašvaldība vai cits finansējuma saņēmējs projekta īstenošanai izmanto aizņēmumu no valsts budžeta, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pārbauda šo noteikumu 24.2.apakšpunktā minētos dokumentus un apstiprina maksājuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu summu, kas attiecināma finansēšanai no Eiropas Savienības fonda un atbilst līgumā noteiktajām prasībām, un sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta kontā aizņēmuma atmaksai, norādot izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. Par aizņēmuma atmaksu valsts budžeta kontā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde sagatavo pašvaldībai vai citam finansējuma saņēmējam informāciju, kurā norāda pārskaitīto līdzekļu summu un datumu;

24.5. atmaksas Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam veic saskaņā ar šo noteikumu 30.punktu.

25. Ja Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs ir pašvaldība vai cits finansējuma saņēmējs, ar kuru līgums tiek slēgts atbilstoši šo noteikumu 2.1 punktā noteiktajai kārtībai:

25.1. pašvaldība vai cits finansējuma saņēmējs, īstenojot Eiropas Savienības fonda projektu, veic maksājumus no saviem līdzekļiem;

25.2. pašvaldība vai cits finansējuma saņēmējs iesniedz maksājuma pieprasījumu un tam pievienotos izdevumu attaisnojuma dokumentus atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

25.3. atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pārbauda šo noteikumu 25.2.apakš­punktā minētos dokumentus un apstiprina maksājuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu summu, kas attiecināma finansēšanai no Eiropas Savienības fonda un atbilst līgumā noteiktajām prasībām, sagatavo maksājuma uzdevumu par attiecināmo izdevumu atmaksu Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma likmei, norādot budžeta izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām;

25.4. un ja pašvaldība vai cits finansējuma saņēmējs projekta īstenošanai izmanto aizņēmumu no valsts budžeta, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pārbauda šo noteikumu 25.2.apakšpunktā minētos dokumentus un apstiprina maksājuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izdevumu summu, kas attiecināma finansēšanai no Eiropas Savienības fonda un atbilst līgumā noteiktajām prasībām, un sagatavo maksājuma uzdevumu par Eiropas Savienības finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta kontā aizņēmuma atmaksai, norādot izdevumu klasifikācijas kodu atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. Par aizņēmuma atmaksu valsts budžeta kontā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde sagatavo pašvaldībai vai citam finansējuma saņēmējam informāciju, kurā norāda pārskaitīto līdzekļu summu un datumu;

25.5. atmaksas Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam veic saskaņā ar šo noteikumu 30.1 punktu."

5. Izteikt 27.punktu šādā redakcijā:

"27. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde šo noteikumu 23.1.3., 23.2.3., 24.3., 24.4., 25.3., 25.4. un 26.4.apakšpunktā minēto maksājuma uzdevumu, apstiprinātu maksājuma pieprasījuma kopiju un maksājuma uzdevumu kopsavilkumu (5.pielikums) iesniedz maksājumu iestādē. Vienlaikus atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde elektroniski nosūta maksājuma uzdevumu kopsavilkumu uz e-pasta adresēm ND@kase.gov.lv un PFPD@kase.gov.lv. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde šo noteikumu 25.3. un 25.4.apakšpunktā minēto maksājuma uzdevumu iesniedz maksājumu iestādē pēc līdzekļu saņemšanas no Eiropas Komisijas."

6. Izteikt 28.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes atbilstoši šo noteikumu 23.1.3., 23.2.3., 24.3., 24.4., 25.3., 25.4. un 26.4.apakš­punktam apstiprinātā maksājuma pieprasījuma attiecināmo izdevumu summa ir mazāka par Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēja pieprasīto attiecināmo izdevumu summu, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde kopā ar apstiprinātu maksājuma pieprasījuma kopiju iesniedz maksājumu iestādē sagatavotā pamatojošā dokumenta (aprēķins, lēmums vai cits dokuments) kopiju."

7. Izteikt 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Ja Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde, plānošanas reģions vai Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs, kuram tiek piemērota šo noteikumu 24.punktā minētā maksājumu kārtība, maksājumu iestāde veic atmaksu Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam, aizņēmuma atmaksu vai pārskaitījumu valsts budžeta ieņēmumos saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 27.punktā minēto dokumentu saņemšanas (termiņš tiek pagarināts par precizējumu un pieprasītās papildu informācijas izskatīšanai nepieciešamo laiku, bet ne ilgāk kā par trim darbdienām). Neapstiprināto maksājuma pieprasījumu vai maksājuma uzdevumu maksājumu iestāde vienas darbdienas laikā pēc ieraksta veikšanas maksājuma pieprasījumā par maksājuma pieprasījuma neapstiprināšanu iesniedz atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē atkārtotai pārbaudei un labošanai. Maksājumu iestāde pieņem no atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes maksājuma pieprasījumu un maksājuma uzdevumu līdz 2015.gada 15.novembrim."

8. Papildināt noteikumus ar 30.1 punktu šādā redakcijā:

"30.1 Ja Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs ir pašvaldība vai cits finansējuma saņēmējs, kuram tiek piemērota šo noteikumu 25.punktā minētā maksājumu kārtība, maksājumu iestāde veic atmaksu Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam vai aizņēmuma atmaksu saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 27.punktā minēto dokumentu saņemšanas (termiņš tiek pagarināts par precizējumu un pieprasītās papildu informācijas izskatīšanai nepieciešamo laiku, bet ne ilgāk kā par trim darbdienām) un pēc tam, kad ir saņemti Eiropas Savienības fonda līdzekļi no Eiropas Komisijas. Neapstiprināto maksājuma pieprasījumu vai maksājuma uzdevumu maksājumu iestāde divu darbdienu laikā pēc ieraksta veikšanas maksājuma pieprasījumā par maksājuma pieprasījuma neapstiprināšanu iesniedz atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē atkārtotai pārbaudei un labošanai. Maksājumu iestāde pieņem no atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes maksājuma pieprasījumu un maksājuma uzdevumu līdz 2015.gada 15.novembrim."

9. Izteikt 32.punktu šādā redakcijā:

"32. No Eiropas Komisijas saņemtos Eiropas Savienības fonda līdzekļus ieskaita valsts budžeta ieņēmumos. Par Eiropas Savienības finansējuma saņēmējiem, kuriem tiek piemērota šo noteikumu 25.punktā noteiktā maksājumu kārtība, saņemtos līdzekļus Eiropas Savienības vienotajā valūtā maksājumu iestāde triju darbdienu laikā no līdzekļu saņemšanas dienas pārskaita no valsts budžeta ieņēmumiem attiecīgajai atbildīgajai iestādei vai sadarbības iestādei, ja tā šos līdzekļus ir plānojusi atbilstoši šo noteikumu 2.1 punktam. Ieskaitāmās summas apmērs tiek noteikts atbilstoši projekta apstiprinātajam attiecināmajam Eiropas Savienības fonda finansējumam, kas Eiropas Komisijai tika deklarēts Eiropas Savienības vienotajā valūtā, un atbilstošo summu atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pārskaita Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam."

10. Papildināt V nodaļu ar 32. 1 punktu šādā redakcijā:

"32.1 Ja attiecīgā fonda valsts budžeta ieņēmumos veidojas negatīvs atlikums, maksājumu iestāde par to ziņo Finanšu ministrijai."

11. Izteikt 34.punktu šādā redakcijā:

"34. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde sagatavo un iesniedz sertifikācijas iestādē:

34.1. starpposma izdevumu deklarāciju (6.pielikums), pievienojot aizpildītu apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai (7.pielikums) līdz nākamā mēneša desmitajam datumam par izdevumiem, kas ir veikti līdz iepriekšējā mēneša beigām;

34.2. noslēguma izdevumu deklarāciju (6.pielikums) atsevišķi par 1., 2. un 3.darbības programmu atbilstoši tās pārziņā esošajām aktivitātēm, pievienojot aizpildītu apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai (7.pielikums), - līdz 2016.gada 30.jūnijam."

12. Svītrot 36. un 37.punktu.

13. Izteikt 40.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.1. starpposma izdevumu deklarāciju pārbauda 18 darbdienu laikā (termiņš tiek pagarināts par precizējumu veikšanai un pieprasītās papildu informācijas sniegšanai nepieciešamo laiku);".

14. Papildināt noteikumus ar 51. un 52.punktu šādā redakcijā:

"51. Eiropas Savienības fonda projektiem:

51.1. kuriem finansējums ir piešķirts pirms 2009.gada 29.jūlija (izņemot Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.1.1.2.aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei", 1.1.2.1.1.apakš­aktivitātes "Atbalsts maģistra studiju īstenošanai" un 1.1.2.1.2.apakšaktivitātes "Atbalsts doktora studiju īstenošanai" projektus), piemēro maksājumu plūsmu, kas noteikta normatīvajos aktos par attiecīgās aktivitātes īstenošanu;

51.2. Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošajiem darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.1.1.2.aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei", 1.1.2.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts maģistra studiju īstenošanai" un 1.1.2.1.2.apakš­aktivitātes "Atbalsts doktora studiju īstenošanai" projektiem piemēro maksājumu plūsmu, kas noteikta normatīvajos aktos par attiecīgās aktivitātes īstenošanu;

51.3. par kuriem ir pieņemts lēmums par apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumiem un par kuriem ir iesniegts pieprasījums līdzekļu pārdalei no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", piemērojamo maksājumu plūsmu nosaka, lemjot par līdzekļu pārdali no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

52. Avansa maksājumu var paredzēt, lemjot par normatīvā akta apstiprināšanu attiecīgās aktivitātes īstenošanai. Šādā gadījumā avansa maksājuma saņemšanai, kā arī starpposma maksājumu saņemšanai un visu Eiropas Savienības fonda projekta izdevumu veikšanai nepieciešamajiem līdzekļiem Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs atver kontu Valsts kasē un, īstenojot Eiropas Savienības fonda projektu, visus maksājumus veic no šā konta."

15. Izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.418

Maksājuma pieprasījums

PIE-KN787_PAGE_1.JPG (125901 bytes)

PIE-KN787_PAGE_2.JPG (48944 bytes)

PIE-KN787_PAGE_3.JPG (133664 bytes)

PIE-KN787_PAGE_4.JPG (103660 bytes)

PIE-KN787_PAGE_5.JPG (77096 bytes)

PIE-KN787_PAGE_6.JPG (145598 bytes)

PIE-KN787_PAGE_7.JPG (19858 bytes)

 

 

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 29.jūliju.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.418 "Kārtība, kādā paredzami valsts .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 787Pieņemts: 14.07.2009.Stājas spēkā: 29.07.2009.Zaudē spēku: 25.11.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 118, 28.07.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
195354
29.07.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)