Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.769

Rīgā 2009.gada 14.jūlijā (prot. Nr.48 4.§)
Vecāko amatpersonu sanāksmes Eiropas Savienības jautājumos nolikums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Vecāko amatpersonu sanāksme Eiropas Savienības jautājumos (turpmāk – sanāksme) nodrošina valsts pārvaldes iestāžu un citu institūciju sadarbību jautājumos, kas saistīti ar Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības lēmumu ierosināšanas, sagatavošanas un pieņemšanas procesā.

2. Sanāksmei ir šādi uzdevumi:

2.1. izskatīt sanāksmes dalībnieku priekšlikumus par Latvijas Republikas prioritātēm saistībā ar tās dalību Eiropas Savienībā;

2.2. izskatīt sanāksmes dalībnieku priekšlikumus par vienotas, ar Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienībā saistītas valsts politikas īstenošanu;

2.3. izskatīt nacionālo pozīciju par Eiropas Komisijas priekšlikumu vai Eiropas Savienības tiesību aktu projektu vai citu jautājumu, ja tas ir vairāku valsts pārvaldes iestāžu kompetencē vai būtiski skar Latvijas Republikas intereses;

2.4. noteikt valsts pārvaldes iestādes, kas atbildīgas par Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības Padomes darba grupām un komitejām, kā arī par Eiropas Komisijas priekšlikumiem un Eiropas Savienības tiesību aktu projektiem vai citiem jautājumiem, un līdzatbildīgās institūcijas, ņemot vērā attiecīgo valsts pārvaldes iestāžu un institūciju nolikumā un citos normatīvajos aktos noteikto kompetenču sadalījumu, kā arī izskatīt strīdus gadījumus par atbildības un kompetenču sadalījumu;

2.5. izskatīt atbildības un kompetenču sadalījumu, Latvijas Republikas pozīciju vai jebkuru citu ar nacionālajām pozīcijām saistītu jautājumu, par kuru nav iespējams vienoties nacionālās pozīcijas izstrādes gaitā;

2.6. lemt par nacionālās pozīcijas projekta vai cita sanāksmes kompetencē esoša jautājuma iesniegšanu izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē vai Ministru kabinetā;

2.7. apstiprināt nacionālās pozīcijas projekta izstrādes nepieciešamību par Eiropas Komisijas priekšlikumiem vai Eiropas Savienības tiesību aktu projektiem un tā izstrādes termiņus;

2.7.1 (zaudējis spēku ar 01.07.2015.; sk. 21.punktu);

2.8. izskatīt citus sanāksmes dalībnieku ierosinātus jautājumus, kas saistīti ar Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienībā.

(Grozīts ar MK 24.07.2012. noteikumiem Nr.498; MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.580)

2.1 Šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minētā uzdevuma izpildei izmanto valsts informācijas sistēmu darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem (turpmāk – sistēma ESVIS).

(MK 30.09.2014. noteikumu Nr.580 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.11.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

II. Sanāksmes sastāvs un darbība

3. Sanāksmes sastāvā ar balsstiesībām iekļauj pa vienam katras ministrijas, Valsts kancelejas un Latvijas Bankas pārstāvim, kurš attiecīgajā valsts iestādē ir atbildīgs par Eiropas Savienības jautājumiem (turpmāk – vecākā amatpersona Eiropas Savienības jautājumos). Vecākās amatpersonas Eiropas Savienības jautājumos prombūtnes laikā attiecīgās valsts iestādes intereses pārstāv vecākās amatpersonas Eiropas Savienības jautājumos vietnieks. Vecākās amatpersonas Eiropas Savienības jautājumos un viņu vietniekus dalībai sanāksmē izvirza, pamatojoties uz attiecīgās ministrijas valsts sekretāra vai valsts iestādes vadītāja pilnvarojumu.

(MK 02.05.2023. noteikumu Nr. 210 redakcijā)

3.1 (Zaudējis spēku ar 01.07.2015.; sk. 21.punktu)

4. Sanāksmes personālsastāvu apstiprina ārlietu ministrs. Ārlietu ministrija informāciju par sanāksmes sastāvu ievieto ministrijas tīmekļvietnē.

(MK 02.05.2023. noteikumu Nr. 210 redakcijā)

5. Sanāksmē ar padomdevēja tiesībām piedalās šādu institūciju pārstāvji:

5.1. Saeimas Eiropas lietu komisija;

5.2. (svītrots ar MK 02.05.2023. noteikumiem Nr. 210);

5.3. Ministru prezidenta birojs;

5.4. Valsts valodas centrs;

5.5. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome;

5.6. Valsts kontrole;

5.7. Ģenerālprokuratūra;

5.8. (svītrots ar MK 02.05.2023. noteikumiem Nr. 210);

5.9. Latvijas Pašvaldību savienība;

5.10. Latvijas Darba devēju konfederācija;

5.11. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība;

5.12. (svītrots ar MK 02.05.2023. noteikumiem Nr. 210).

(Grozīts ar MK 24.07.2012. noteikumiem Nr.498)

6. Vecākās amatpersonas Eiropas Savienības jautājumos un viņu vietnieki ir sanāksmes locekļi. Sanāksmes locekļi un pārstāvji, kas sanāksmē piedalās ar padomdevēja tiesībām, ir sanāksmes dalībnieki.

7. Sanāksmes priekšsēdētājs ir Ārlietu ministrijas vecākā amatpersona Eiropas Savienības jautājumos. Sanāksmes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa funkcijas pilda Ārlietu ministrijas vecākās amatpersonas Eiropas Savienības jautājumos vietnieks.

III. Sanāksmes sēdes, to sagatavošana un norise

8. Sanāksmes sēdes (turpmāk – sēde) parasti notiek reizi divās nedēļās (parasti pirmdienās). Sēdes laiku, vietu un darba kārtību nosaka sanāksmes priekšsēdētājs. Sēdes darbu materiāltehniski nodrošina Ārlietu ministrija.

(Grozīts ar MK 24.07.2012. noteikumiem Nr.498)

8.1 Sanāksmes priekšsēdētājam ir tiesības sasaukt sanāksmi, kurā piedalās tikai vecākās amatpersonas Eiropas Savienības jautājumos vai tikai ar sanāksmes darba kārtībā minētajiem jautājumiem saistītie sanāksmes dalībnieki.

(MK 30.09.2014. noteikumu Nr.580 redakcijā)

8.2 Sanāksmes priekšsēdētājam ir tiesības deleģēt sanāksmes vadību citai amatpersonai pēc saviem ieskatiem.

(MK 30.09.2014. noteikumu Nr.580 redakcijā)

9. Sanāksmes dalībnieki ir tiesīgi uzaicināt sēdē piedalīties ekspertus, kuru kompetencē ir izskatāmie jautājumi. Biedrību un nodibinājumu pārstāvji, uz kuriem attiecas kāds no sēdes darba kārtības jautājumiem, sēdes var apmeklēt, piesakoties Ārlietu ministrijā ne vēlāk kā trīs stundas pirms sēdes sākuma.

10. Jautājumus sēdes darba kārtībā iekļauj pēc sanāksmes dalībnieka priekšlikuma ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms sēdes (izņēmuma gadījumā – vismaz trīs stundas pirms sēdes). Nacionālās pozīcijas izskatīšanu sēdē var ierosināt arī biedrības un nodibinājumi, iepriekš informējot par attiecīgo jautājumu atbildīgo sanāksmes locekli. Sēdes darba kārtību ne vēlāk kā darbdienu pirms sēdes ievieto Ārlietu ministrijas mājaslapā internetā.

11. Valsts pārvaldes iestāde vai cita institūcija, kuras kompetencē ir izskatāmais jautājums, sēdē izskatāmos materiālus ne vēlāk kā darbdienu pirms sēdes ievieto un izplata sistēmā ESVIS.

(MK 30.09.2014. noteikumu Nr.580 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.11.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

12. Materiālus, kas saistīti ar Eiropas Savienības Padomes sanāksmes un tās Pastāvīgo pārstāvju komitejas (COREPER) darbu, pēc saskaņošanas ar sanāksmes priekšsēdētāju ne vēlāk kā trīs stundas pirms sēdes sākuma ievieto un izplata sistēmā ESVIS.

(MK 30.09.2014. noteikumu Nr.580 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.11.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

13. Ja nepieciešams, sanāksmes priekšsēdētājs var sasaukt ārkārtas sēdi, par to paziņojot ne vēlāk kā darbdienu pirms sēdes. Ārkārtas sēdes darba kārtību un izskatāmos materiālus, ņemot vērā informācijas pieejamības ierobežojumus, Ārlietu ministrija ne vēlāk kā trīs stundas pirms sēdes ievieto un izplata sistēmā ESVIS.

(Grozīts ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.580; grozījumi punktā stājas spēkā 01.11.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

IV. Sanāksmes lēmumi

14. Sanāksme ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divas trešdaļas sanāksmes locekļu. Sanāksme lēmumus pieņem vienbalsīgi. Ja sanāksmes laikā netiek panākta vienošanās, sanāksmes priekšsēdētājs vai valsts iestāde, kuras kompetencē ir attiecīgais jautājums, var ierosināt to izskatīt Valsts sekretāru sanāksmē vai Ministru kabinetā.

15. Vecākā amatpersona Eiropas Savienības jautājumos atbilstoši pārstāvētās valsts iestādes kompetencei:

15.1. informē pārstāvētās valsts pārvaldes iestādes un tās padotībā esošās iestādes darbiniekus par sanāksmes lēmumiem;

15.2. nodrošina sanāksmes lēmumu izpildi noteiktajos termiņos.

16. Sēdes protokolē Ārlietu ministrijas norīkota amatpersona. Protokolā norāda darba kārtību, personas, kuras piedalījušās sēdē un izteikušās par attiecīgo jautājumu, un pieņemtos lēmumus.

17. Ārlietu ministrija triju darbdienu laikā pēc sēdes sēdes protokola projektu ievieto un izplata sistēmā ESVIS. Darbdienas laikā pēc protokola projekta saņemšanas sanāksmes dalībniekiem ir tiesības izteikt iebildumus pret protokola projektu, norādot pamatojumu. Saskaņoto protokolu paraksta sanāksmes priekšsēdētājs (sēdes vadītājs). Ārlietu ministrija parakstīto protokolu piecu darbdienu laikā pēc sēdes ievieto Ārlietu ministrijas mājaslapā internetā.

(MK 24.07.2012. noteikumu Nr.498 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.580; grozījumi punktā stājas spēkā 01.11.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

V. Noslēguma jautājums

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra noteikumus Nr.842 “Vecāko amatpersonu sanāksmes Eiropas Savienības jautājumos nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 162.nr.; 2005, 88., 206.nr.; 2006, 128.nr.).

19. Šo noteikumu 14. punktu prezidentūras laikā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 30. jūnijam nepiemēro. Šajā laikā sanāksme ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divas trešdaļas sanāksmes locekļu. Sanāksme lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Ja sanāksmes laikā netiek panākta vienošanās, sanāksmes priekšsēdētājs vai valsts iestāde, kuras kompetencē ir attiecīgais jautājums, var ierosināt to izskatīt Eiropas Savienības Padomē koordinācijas padomē.

(MK 30.09.2014. noteikumu Nr.580 redakcijā)

20. Šo noteikumu 17. punktu prezidentūras laikā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 30. jūnijam nepiemēro. Šajā laikā Ārlietu ministrija sēdes protokolu ievieto un izplata sistēmā ESVIS 24 stundu laikā pēc sēdes. Tas tiek ievietots un izplatīts sistēmā ESVIS bez saskaņošanas ar sanāksmes dalībniekiem un ietver tikai sanāksmes lemjošo daļu. Sanāksmē pieņemtie lēmumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi, ja vien sanāksmes locekļi nav lēmuši citādi.

(MK 30.09.2014. noteikumu Nr.580 redakcijā)

21. Šo noteikumu 2.7.1 apakšpunkts un 3.1 punkts zaudē spēku 2015. gada 1. jūlijā.

(MK 30.09.2014. noteikumu Nr.580 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ārlietu ministra vietā – tieslietu ministrs M.Segliņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Vecāko amatpersonu sanāksmes Eiropas Savienības jautājumos nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 769Pieņemts: 14.07.2009.Stājas spēkā: 22.07.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 114, 21.07.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
195056
{"selected":{"value":"04.05.2023","content":"<font class='s-1'>04.05.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.05.2023","iso_value":"2023\/05\/04","content":"<font class='s-1'>04.05.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2015","iso_value":"2015\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2015.-03.05.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2014","iso_value":"2014\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2014.-30.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.10.2014","iso_value":"2014\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2014.-31.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.07.2012","iso_value":"2012\/07\/27","content":"<font class='s-1'>27.07.2012.-02.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.07.2009","iso_value":"2009\/07\/22","content":"<font class='s-1'>22.07.2009.-26.07.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.05.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"