Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.706

Rīgā 2009.gada 30.jūnijā (prot. Nr.45 55.§)
Kārtība, kādā ziņo par struktūrfondu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
vadības likuma
16.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūr­fondu (turpmāk – struktūrfonds) finansēto projektu (turpmāk – projekts) ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu.

2. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija, otrā līmeņa starpniekinstitūcija, grantu shēmas apsaimniekotājs, maksājumu iestāde un vadošā iestāde nodrošina efektīvas vadības un kontroles sistēmas izveidošanu, lai nepieļautu vai novērstu jebkādas neatbilstības projektu ieviešanā.

3. Ar neatbilstību šo noteikumu izpratnē saprot jebkuru struktūrfondu vadību reglamentējošā Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības tiesību akta pārkāpumu, kurš radies pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, otrā līmeņa starpniekinstitūcijas, struktūrfonda finansējuma saņēmēja, grantu shēmas apsaimnieko­tāja, granta finansējuma saņēmēja, maksājumu iestādes vai vadošās iestādes darbinieku darbības vai bezdarbības dēļ un kuram ir vai varētu būt negatīva ietekme uz Eiropas Kopienas budžetu.

II. Neatbilstības izvērtēšana, lēmuma pieņemšana par piešķirtā finansējuma izlietojumu un ziņošana par konstatēto neatbilstību

4. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija, otrā līmeņa starpniekinstitūcija un maksājumu iestāde izvērtē katru tās konstatēto iespējamo neatbilstību.

5. Grantu shēmas apsaimniekotājs izvērtē katru tā konstatēto iespējamo neatbilstību un ziņo par katru neatbilstību otrā līmeņa starpniekinstitūcijai.

6. Ja otrā līmeņa starpniekinstitūcijai vai grantu shēmas apsaimniekotājam ir aizdomas par iespējamo neatbilstību, otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs var vērsties institūcijā, kas veic pirmā līmeņa starp­niekinstitūcijas funkcijas. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu, ņemot vērā projekta ietvaros veikto izdevumu atbilstību, projekta mērķus un sagaidāmos rezultātus.

7. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija, otrā līmeņa starpniekinstitūcija un maksājumu iestāde, iesniedzot ceturkšņa ziņojumu par neatbilstību saistībā ar struktūrfonda īstenošanu saskaņā ar Eiropas Kopienas Regulas Nr. 1681/94 2., 3. un 5.pantu (pielikums) (turpmāk – ceturkšņa ziņojums), ziņo vadošajai iestādei par katru šādu konstatēto neatbilstību:

7.1. par neatbilstību, kuras kopējā summa latos, piemērojot valūtas kon­vertācijas kursu, kas noteikts Komisijas 2005.gada 12.decembra Regulas (EK) Nr. 2035/2005, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1681/94 par pārkāpumiem struktūr­politikas finansēšanā un nepareizi izmaksātu līdzekļu atgūšanu un par informācijas sistēmas izveidi šajā jomā, 1.panta 10.punktā, ir lielāka par EUR 10000, ja struktūrfonda finansējuma saņēmējam vai granta finansējuma saņēmējam ir veikti maksājumi, kas atzīti par nepareizi, nelikumīgi, projektā neplānoti neattiecināmi un neattaisnoti (turpmāk – neatbilstoši) veiktiem maksājumiem;

7.2. par neatbilstību, kuras kopējā summa latos, piemērojot valūtas kon­vertācijas kursu, kas noteikts Komisijas 2005.gada 12.decembra Regulas (EK) Nr. 2035/2005, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1681/94 par pārkāpumiem struktūr­politikas finansēšanā un nepareizi izmaksātu līdzekļu atgūšanu un par informā­cijas sistēmas izveidi šajā jomā, 1.panta 10.punktā, ir mazāka par EUR 10000, ja neatbilstība atkārtojas konkrētā projekta ietvaros un struktūrfonda finansējuma saņēmējam vai granta finansējuma saņēmējam ir veikti neatbilstoši maksājumi;

7.3. par sistēmiska rakstura neatbilstībām, kas var rasties citu projektu ieviešanā;

7.4. par aizdomām par krāpšanu vai organizēto noziedzību saskaņā ar Komisijas 2005.gada 12.decembra Regulas (EK) Nr. 2035/2005, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1681/94 par pārkāpumiem struktūrpolitikas finansēšanā un nepareizi izmaksātu līdzekļu atgūšanu un par informācijas sistēmas izveidi šajā jomā, 1.panta 2.punktu.

8. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija, otrā līmeņa starpniekinstitūcija un maksājumu iestāde var neziņot vadošajai iestādei par konstatēto neatbilstību, par kuru brīvprātīgi ziņo struktūrfonda finansējuma saņēmējs vai granta finansējuma saņēmējs, pirms pirmā līmeņa starpniekinstitūcija, otrā līmeņa starpniekinstitū­cija, grantu shēmas apsaimniekotājs vai maksājumu iestāde konstatējusi neatbilstību, ja neatbilstība ir novēršama un projekta ietvaros ir iespējama neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšana no projekta kārtējā vai nākamā maksājuma struktūrfonda finansējuma saņēmējam vai granta finansējuma saņēmējam.

9. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija, otrā līmeņa starpniekinstitūcija, grantu shēmas apsaimniekotājs un maksājumu iestāde nodrošina informācijas uzskaiti par konstatētajām neatbilstībām, par katru konstatēto neatbilstību norādot šādu informāciju (ja tā ir pieejama):

9.1. pasākums, aktivitāte, projekts, līguma numurs un nosaukums;

9.2. projekta kopējā izmaksu summa sadalījumā pa finansēšanas avotiem;

9.3. neatbilstoši veikto izdevumu veids un summa sadalījumā pa finansē­šanas avotiem;

9.4. konstatētās neatbilstības veikšanā īstenotās darbības apraksts;

9.5. neatbilstības atklāšanas metode;

9.6. atgūstamā un atgūtā finansējuma summa;

9.7. atgūšanas datums;

9.8. iesaistītās fiziskās un juridiskās personas (tai skaitā struktūrfonda finansējuma saņēmējs vai granta finansējuma saņēmējs).

10. Vadošajai iestādei ir tiesības pieprasīt, lai pirmā līmeņa starpniekinsti­tūcija, otrā līmeņa starpniekinstitūcija, grantu shēmas apsaimniekotājs un mak­sājumu iestāde iesniedz (papīra veidā un elektroniski) šo noteikumu 9.punktā minēto uzkrāto informāciju par visām plānošanas dokumenta ieviešanas periodā konstatētajām neatbilstībām uz informācijas pieprasīšanas brīdi.

11. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija reizi ceturksnī šo noteikumu 9.punktā minēto uzkrāto informāciju par konstatētajām neatbilstībām elektroniski nosūta pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai.

12. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija nodrošina, lai Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – struktūrfondu vadības informācijas sistēma) tiktu ievadīta informācija par tās konstatētajām neatbilstī­bām, par kurām ziņots vadošajai iestādei.

13. Lai struktūrfondu vadības informācijas sistēmā varētu ievadīt informā­ciju par šo noteikumu 7.punktā minētajām konstatētajām neatbilstībām, pirmā līmeņa starpniekinstitūcija un maksājumu iestāde (vienlaikus ar ziņošanu vadošajai iestādei) ziņo otrā līmeņa starpniekinstitūcijai par šīm neatbilstībām, iesniedzot ceturkšņa ziņojuma kopiju papīra veidā un elektroniski. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija attiecīgā struktūrfonda finansētā pasākuma ieviešanas procesā nodrošina, lai struktūrfondu vadības informācijas sistēmā tiktu ievadīta informācija par konstatētajām neatbilstībām, par kurām ziņojusi pirmā līmeņa starp­niekinstitūcija un maksājumu iestāde.

14. Šo noteikumu 7.punktā minēto ceturkšņa ziņojumu iesniedz (papīra veidā un elektroniski) vadošajā iestādē un maksājumu iestādē šādos termiņos:

14.1. par kārtējā gada I ceturksni – līdz 1.maijam;

14.2. par kārtējā gada II ceturksni – līdz 1.augustam;

14.3. par kārtējā gada III ceturksni – līdz 1.novembrim;

14.4. par iepriekšējā gada IV ceturksni – līdz 1.februārim.

15. Ja attiecīgajā ceturksnī nav konstatētas neatbilstības, pirmā līmeņa starpniek­institūcija, otrā līmeņa starpniekinstitūcija un maksājumu iestāde šo noteikumu 14.punktā minētajā termiņā par to rakstiski informē vadošo iestādi.

16. Ja, sagatavojot ceturkšņa ziņojumu, visa šo noteikumu pielikumā minētā informācija nav pieejama vai par iepriekšējo ceturksni iesniegtajā ceturkšņa ziņojumā iekļauto informāciju nepieciešams aktualizēt un papildināt, pirmā līmeņa starpniekinstitūcija, otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai maksājumu iestāde nodrošina trūkstošās vai aktualizētās informācijas iesniegšanu par tās konstatēto neatbilstību vadošajai iestādei nākamajos aktualizētajos ceturkšņa ziņojumos (papīra veidā un elektroniski).

17. Ja pirmā līmeņa starpniekinstitūcija, otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai maksājumu iestāde, pamatojoties uz tiesībaizsardzības iestādes sniegto atzinumu (ja tāds ir iesniegts), veicot papildu pārbaudes vai ņemot vērā citus struktūrfondu vadības pasākumus vai iegūto papildu informāciju, atzīst attiecīgajā ceturkšņa ziņojumā aprakstīto neatbilstības gadījumu par slēgtu, tad pirmā līmeņa starpniekinstitūcija, otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai maksājumu iestāde par to informē vadošo iestādi, sagatavojot kārtējo vai pēdējo ceturkšņa ziņojumu un pamatojot, kāpēc neatbilstības gadījums ir atzīstams par slēgtu.

18. Vadošā iestāde izvērtē šo noteikumu 7.punktā minētajos ceturkšņa ziņojumos iekļauto informāciju, ņemot vērā Finanšu ministrijas, Valsts kontroles, Eiropas Komisijas vai citu iestāžu audita atzinumus, Eiropas Komisijas lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, kā arī citu vadošās iestādes rīcībā esošo informāciju:

18.1. ja nepieciešams, pieprasa papildu informāciju no pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, otrā līmeņa starpniekinstitūcijas vai maksājumu iestādes;

18.2. veic finanšu kontroles un auditus pirmā līmeņa starpniekinstitūcijā, otrā līmeņa starpniekinstitūcijā, pie grantu shēmas apsaimniekotāja, granta finansējuma saņēmēja vai pie struktūrfonda finansējuma saņēmēja, lai gūtu pārliecību par neatbilstību atklāšanas un novēršanas pasākumu efektivitāti un pietiekamību;

18.3. ierosina papildu kontroles pasākumus pirmā līmeņa starpniekinsti­tūcijā, otrā līmeņa starpniekinstitūcijā, maksājumu iestādē, pie grantu shēmas apsaimniekotāja vai struktūrfonda finansējuma saņēmēja;

18.4. ja nepieciešams, precizē ceturkšņa ziņojumu, precizējumus elektroniski saskaņojot ar struktūrfondu vadībā iesaistīto iestādi, kura sagatavoja ceturkšņa ziņojumu.

19. Vadošā iestāde par ceturkšņa ziņojuma nosūtīšanu Eiropas Komisijai un Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojam informē maksājumu iestādi un struktūrfondu vadībā iesaistīto iestādi, kura sagatavoja ceturkšņa ziņojumu.

III. Lēmuma pieņemšana par projekta ietvaros neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu un vienošanās noslēgšana

20. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju, ja tā nav budžeta iestāde, var vienoties par labprātīgu neatbilstoši veikto izdevumu atmaksu.

21. Grantu shēmas apsaimniekotājs ar granta finansējuma saņēmēju, ja tā nav budžeta iestāde, var vienoties par labprātīgu neatbilstoši veikto izdevumu atmaksu.

22. Ja šo noteikumu 20. vai 21.punktā minētā vienošanās nav panākta, attiecīgi otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs, ja ir iespējams, ietur atgūstamo summu no projekta nākamā vai kārtējā maksājuma. Ja nav iespējams ieturēt atgūstamo summu no nākamā vai kārtējā maksājuma, otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs pieņem lēmumu par projekta ietvaros neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu.

23. Ja struktūrfonda finansējuma saņēmējs, kas veicis neatbilstošos izdevumus, ir tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai cita valsts iestāde (turpmāk – budžeta iestāde), otrā līmeņa starpniekinstitūcija pieņem lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, ja ir iespējams ieturēt atgūstamo summu no projekta nākamā vai kārtējā maksājuma struktūrfonda finansējuma saņēmējam.

24. Ja granta finansējuma saņēmējs, kas veicis neatbilstošos izdevumus, ir budžeta iestāde, grantu shēmas apsaimniekotājs pieņem lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, ja ir iespējams ieturēt atgūstamo summu no projekta nākamā vai kārtējā maksājuma granta finansējuma saņēmējam.

25. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 20.punktā minētās vienošanās noslēgšanas vai šo noteikumu 22. vai 23.punktā minētā lēmuma pieņemšanas, bet grantu shēmas apsaimniekotājs triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 21.punktā minētās vienošanās noslēgšanas vai šo noteikumu 22. vai 24.punktā minētā lēmuma pieņemšanas par attiecīgo darbību informē vadošo iestādi, Finanšu ministriju, maksājumu iestādi un pirmā līmeņa starpniekinstitūciju.

26. Ja grantu shēmas apsaimniekotājs pieņem šo noteikumu 22. vai 24.punktā minēto lēmumu vai noslēdz šo noteikumu 21.punktā minēto vienošanos, tas triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vai vienošanās noslēgšanas par attiecīgo darbību papildus informē arī otrā līmeņa starpniekinstitūciju.

27. Ja struktūrfonda finansējuma saņēmējs vai granta finansējuma saņēmējs ar tiesas spriedumu pasludināts par maksātnespējīgu, tad otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs iesniedz maksātnespējas administratoram kreditora pieprasījumu un maksājumu iestādei – kreditora pieprasījuma kopiju. Par kreditora pieprasījuma iesniegšanu otrā līmeņa starpniekinstitūcija un grantu shēmas apsaimniekotājs, iesniedzot šo noteikumu 7.punktā minēto ceturkšņa ziņojumu, informē vadošo iestādi.

28. Šo noteikumu 22.punktā minētajā lēmumā otrā līmeņa starpniek­institūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs papildus Administratīvā procesa likumā noteiktajai informācijai norāda šādas ziņas:

28.1. neatbilstoši veikto izdevumu summa sadalījumā pa finansējuma avotiem, tai skaitā:

28.1.1. struktūrfonda finansējuma daļa;

28.1.2. valsts finansējuma daļa;

28.2. atgūstamā summa sadalījumā pa finansējuma avotiem, tai skaitā:

28.2.1. struktūrfonda finansējuma daļa;

28.2.2. valsts finansējuma daļa;

28.3. projekta numurs;

28.4. atgūšanas termiņš;

28.5. konts, kurā veicams maksājums.

29. Kopējā projekta attiecināmo izmaksu summa tiek samazināta par struktūrfonda finansējuma saņēmēja vai granta finansējuma saņēmēja neatbilstoši veikto izdevumu summu, un šos finanšu līdzekļus nevar izmantot, lai veiktu samaksu tā projekta ietvaros, kurā tika konstatēta neatbilstība.

IV. Neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas kārtība

30. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija nodrošina neatbilstoši veikto izdevu­mu atgūšanu saskaņā ar šo noteikumu 20.punktā minēto vienošanos vai šo noteikumu 22.punktā minēto lēmumu. Grantu shēmas apsaimniekotājs nodrošina neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu saskaņā ar šo noteikumu 21.punktā minēto vienošanos vai šo noteikumu 22.punktā minēto lēmumu.

31. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs izvērtē atgūšanas procesa lietderību un efektivitāti, un, ja administratīvie un pārējie izdevumi, kas saistīti ar neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, ir lielāki par atgūstamo summu, otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs var pieņemt lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu norakstīšanu uz izdevumiem, ja atgūstamā summa vienam projektam vienas neatbilstības gadījumā nepārsniedz 50 latu.

32. Ja pieņemts šo noteikumu 31.punktā minētais lēmums, otrā līmeņa starpniek­institūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs papildus sagatavo attiecīgu grāmatvedības izziņu, kurā norāda datumu, kad neatbilstoši veiktie izdevumi norakstīti uz izdevumiem. Minēto datumu uzskata par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas datumu. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs grāmatvedības izziņas kopiju kopā ar lēmuma kopiju triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta vadošajai iestādei, Finanšu ministrijai un maksājumu iestādei.

33. Ja noslēgta šo noteikumu 20. vai 21.punktā minētā vienošanās, iesniegts šo noteikumu 27.punktā minētais kreditora prasījums vai ir pieņemts šo noteikumu 22., 23. vai 24.punktā minētais lēmums, otrā līmeņa starpniek­institūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs triju darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas papildus informē vadošo iestādi, Finanšu ministriju un maksājumu iestādi, attiecīgi norādot:

33.1. datumu, kad faktiski ieturēta summa, un ieturēto summu sadalījumā pa finansēšanas avotiem;

33.2. datumu, kad faktiski atmaksāti līdzekļi, un atmaksāto summu sadalījumā pa finansēšanas avotiem.

34. Neatbilstoši veikto izdevumu atmaksāšanai otrā līmeņa starpniekinsti­tūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs atver kontu Valsts kasē.

35. Ja granta finansējuma saņēmējs vai struktūrfonda finansējuma saņē­mējs, kas nav budžeta iestāde, neatmaksā neatbilstoši veiktos izdevumus šo noteikumu 20. un 21.punktā minētās vienošanās nosacījumos vai šo noteikumu 22.punktā minētajā lēmumā norādītajā termiņā, granta finansējuma saņēmējam vai struktūrfonda finansējuma saņēmējam par katru kavēto dienu var aprēķināt nokavējuma naudu 0,1 procenta apmērā no neatmaksātās summas. Otrā līmeņa starp­niekinstitūcija par to informē struktūrfonda finansējuma saņēmēju, grantu shēmas apsaim­niekotājs informē granta finansējuma saņēmēju, un attiecīgi otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai grantu shēmas apsaim­niekotājs nodrošina nokavējuma naudas ieskaitīšanu šo noteikumu 34.punktā minētajā kontā. Par nokavējuma naudas apmēru grantu shēmas apsaimniekotājs vai otrā līmeņa starpniek­institūcija informē maksājumu iestādi triju darbdienu laikā pēc struk­tūrfonda finansējuma saņēmēja vai granta finansējuma saņēmēja informēšanas.

36. Ja struktūrfonda finansējuma saņēmējs vai granta finansējuma saņēmējs, kurš veicis neatbilstošus izdevumus, nav budžeta iestāde, neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanai piemēro šādu kārtību:

36.1. ja struktūrfonda finansējuma saņēmējs neatbilstoši veiktos izdevumus nevar atmaksāt norādītajā termiņā un apmērā:

36.1.1. struktūrfonda finansējuma saņēmējs nekavējoties informē otrā līmeņa starpniekinstitūciju par nepieciešamajām izmaiņām norādītajā termiņā;

36.1.2. otrā līmeņa starpniekinstitūcija izvērtē šo noteikumu 36.1.1.apakš­punktā minēto informāciju un, ja nepieciešams, septiņu darbdienu laikā pēc tās saņemšanas vienojas par izmaiņām šo noteikumu 20.punktā minētās vienošanās nosacījumos vai saskaņā ar šo noteikumu 22.punktu pieņem jaunu lēmumu;

36.1.3. otrā līmeņa starpniekinstitūcija triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 36.1.2.apakšpunktā minēto izmaiņu veikšanas vai lēmuma pieņemšanas par piemēroto risinājumu informē vadošo iestādi, maksājumu iestādi un Finanšu ministriju;

36.2. ja granta finansējuma saņēmējs neatbilstoši veiktos izdevumus nevar atmaksāt norādītajā termiņā un apmērā:

36.2.1. granta finansējuma saņēmējs nekavējoties informē grantu shēmas apsaimniekotāju par nepieciešamajām izmaiņām norādītajā termiņā;

36.2.2. grantu shēmas apsaimniekotājs izvērtē šo noteikumu 36.2.1.apakš­punktā minēto informāciju un, ja nepieciešams, septiņu darbdienu laikā pēc tās saņemšanas vienojas par izmaiņām šo noteikumu 21.punktā minētās vienošanās nosacījumos vai saskaņā ar šo noteikumu 22.punktu pieņem jaunu lēmumu;

36.2.3. grantu shēmas apsaimniekotājs triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 36.2.2.apakšpunktā minēto izmaiņu veikšanas vai lēmuma pieņemšanas par piemēroto risinājumu informē vadošo iestādi, Finanšu ministriju, otrā līmeņa starpniek­institūciju un maksājumu iestādi.

37. Ja struktūrfonda finansējuma saņēmējs vai granta finansējuma sa­ņēmējs, kas nav budžeta iestāde, kalendāra mēneša laikā pēc šo noteikumu 20. vai 21.punktā minētās vienošanās nosacījumos vai 22.punktā minētajā lēmumā norādītā termiņa beigām nevar nodrošināt neatbilstoši veikto izdevumu atmaksāšanu un saskaņā ar šo noteikumu 36.punktu nevienojas par termiņa pagarināšanu, iestāde, kas sastādījusi šo noteikumu 20. un 21.punktā minēto vienošanos vai pieņēmusi šo noteikumu 22.punktā minēto lēmumu, veic darbības, lai nodrošinātu vienošanās vai lēmuma izpildi.

38. Ja struktūrfonda finansējuma saņēmējs vai granta finansējuma saņēmējs, kura rīcības dēļ veikti neatbilstoši izdevumi, ir budžeta iestāde un otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai ja grantu shēmas apsaimniekotājs nevar nodrošināt struktūrfonda finansējuma saņēmēja vai granta finansējuma saņēmēja neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu un nav piemērojama šo noteikumu 31.punktā paredzētā norakstīšana uz izdevumiem, piemēro šādu kārtību:

38.1. vadošā iestāde nosūta šo noteikumu 7. un 14.punktā minētajā ceturkšņa ziņojumā iekļauto informāciju budžeta iestādes (kas veica neatbilstošus izdevumus) augstākās iestādes vadītājam un Valsts kontrolei;

38.2. otrā līmeņa starpniekinstitūcija informē Ministru kabinetu par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem.

39. Par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas datumu (izņemot šo noteikumu 31. un 38.punktā minētos gadījumus un šo noteikumu 23. un 24.punktā minētos atgūstamās summas ieturēšanas gadījumus) uzskata datumu, kad neatbilstoši veiktie izdevumi ir atmaksāti šo noteikumu 34.punktā minētajā kontā. Atgūto summu pārrēķina Eiropas Savienības vienotajā valūtā, ievērojot Eiropas Savienības tiesību aktus par līdzekļu izmantošanas kārtību struktūrfondu budžeta pārvaldībā.

40. Šo noteikumu 38.punktā minētajos gadījumos par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas datumu uzskata datumu, kad otrā līmeņa starpniek­institūcija ir informējusi Ministru kabinetu par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem.

41. Līdz kārtējā gada trešajai darbdienai maksājumu iestāde informē otrā līmeņa starpniekinstitūciju un grantu shēmas apsaimniekotāju par valsts budžeta ieņēmumu kontu, kurā atmaksājami atgūtie līdzekļi un nokavējuma nauda. Ja tiek mainīti valsts budžeta ieņēmumu konta rekvizīti, maksājumu iestāde triju darbdienu laikā par to informē otrā līmeņa starpniekinstitūciju un grantu shēmas apsaimniekotāju.

42. Triju darbdienu laikā pēc līdzekļu ieskaitīšanas šo noteikumu 34.punktā minētajā kontā otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs iesniedz maksājumu iestādē maksājuma uzdevumu par atgūtā struktūrfonda un budžeta finansējuma, kā arī saņemtās nokavējuma naudas pār­skaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos. Maksājumu iestāde nodrošina maksājuma uzdevuma izpildi triju darbdienu laikā pēc maksājuma uzdevuma saņemšanas. Maksājumu iestāde nodrošina atgūtās struktūrfonda finansējuma summas atmaksāšanu attiecīgajā struktūrfonda kontā.

V. Neatbilstoši veikto izdevumu uzskaite

43. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 20.punktā minētās vienošanās noslēgšanas, šo noteikumu 22. vai 31.punktā minētā lēmuma pieņemšanas vai šo noteikumu 27.punktā minētā kreditora prasījuma iesniegšanas, kā arī pēc neatbilstoši veikto izdevumu norakstīšanas uz izdevumiem, neatbilstoši veikto izdevumu atmaksāšanas šo noteikumu 34.punktā minētajā kontā vai pēc šo noteikumu 38.2.apakšpunktā minētās informēšanas papildina struktūrfondu vadības informācijas sistēmu ar ziņām par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu.

44. Grantu shēmas apsaimniekotājs divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 21.punktā minētās vienošanās noslēgšanas, šo noteikumu 22. vai 31.punktā minētā lēmuma pieņemšanas vai šo noteikumu 27.punktā minētā kreditora prasījuma iesniegšanas, kā arī pēc neatbilstoši veikto izdevumu norakstīšanas uz izdevumiem, neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas šo noteikumu 34.punktā minētajā kontā vai pēc šo noteikumu 38.2.apakšpunktā minētās informēšanas papildina struktūrfondu vadības informācijas sistēmu ar ziņām par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu.

45. Maksājumu iestāde uzskaita neatbilstoši veikto izdevumu atmaksāja­mās un atmaksātās summas un atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajai kārtībai par struktūrfondu vadību un kontroli ziņo Eiropas Komisijai.

46. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija un grantu shēmas apsaimniekotājs atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā veic neatbilstoši veikto izdevumu grāmatvedības uzskaiti.

VI. Noslēguma jautājums

47. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumus Nr.544 “Kārtība, kādā ziņo par struktūrfondu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu” (Latvijas Vēstnesis, 2006, 102.nr.).

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.706

KN706P_PAGE_1.JPG (109107 bytes)

KN706P_PAGE_2.JPG (117578 bytes)

KN706P_PAGE_3.JPG (101873 bytes)

KN706P_PAGE_4.JPG (134890 bytes)

KN706P_PAGE_5.JPG (129211 bytes)

Finanšu ministrs E.Repše
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā ziņo par struktūrfondu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 706Pieņemts: 30.06.2009.Stājas spēkā: 10.07.2009.Zaudē spēku: 06.03.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 107, 09.07.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
194605
10.07.2009
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"