Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumus Nr. 839 "Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.693

Rīgā 2009.gada 30.jūnijā (prot. Nr.45 85.§)
Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Nodrošinājuma valsts aģentūra (turpmāk – aģentūra) ir iekšlietu ministra pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Iekšlietu ministrs aģentūras pakļautību īsteno ar Iekšlietu ministrijas starpniecību.

2. Aģentūra izveidota, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu (turpmāk – iestāde) darbību nekustamo īpašumu, publisko iepirkumu un valsts materiālo rezervju jomā, kā arī veiktu normatīvajos aktos noteiktās darbības ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, kas saistīta ar krimināl­lietām, administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem.

II. Aģentūras valsts pārvaldes funkcijas un uzdevumi

3. Aģentūrai ir šādas valsts pārvaldes funkcijas:

3.1. valsts materiālo rezervju veidošana, glabāšana, uzskaite, atjaunināšana, izsniegšana, iznomāšana, aizdošana, realizācija un norakstīšana (tai skaitā pārstrāde un apglabāšana);

3.2. ar krimināllietām saistīto lietisko pierādījumu un arestētās mantas glabāšana, realizācija vai iznīcināšana;

3.3. administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un dokumentu glabāšana, realizācija vai iznīcināšana;

3.4. iestāžu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo īpašumu pārvaldīšana un apsaimniekošana;

3.5. būvniecības prasību izstrādes organizēšana;

3.6. centralizēto iepirkumu veikšana iestāžu vajadzībām.

4. Lai īstenotu valsts pārvaldes funkcijas, aģentūrai ir šādi uzdevumi:

4.1. uzskaitīt valsts materiālās rezerves un sagatavot pārskatus par darbībām ar valsts materiālajām rezervēm;

4.2. nodrošināt valsts materiālo rezervju gatavību katastrofu seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanai;

4.3. organizēt valsts materiālo rezervju iegādi un atjaunināšanu;

4.4. realizēt vai utilizēt no valsts materiālo rezervju nomenklatūras izņemtos valsts materiālo rezervju resursus;

4.5. uzglabāt valsts materiālās rezerves un slēgt glabājuma līgumus ar atbildīgajiem glabātājiem par valsts materiālo rezervju resursu uzglabāšanu;

4.6. izvērtēt un pieņemt lēmumu par atbildīgo glabātāju priekšlikumiem valsts materiālo rezervju resursu norakstīšanai;

4.7. glabāt, realizēt vai iznīcināt ar krimināllietām saistītos lietiskos pierādījumus saskaņā ar procesa virzītāja nolēmumu krimināllietā;

4.8. saskaņā ar procesa virzītāja nolēmumu krimināllietā glabāt arestēto mantu;

4.9. saskaņā ar procesa virzītāja nolēmumu krimināllietā atdot ar krimināl­procesu saistītos lietiskos pierādījumus un arestēto mantu attiecīgajām personām vai, ja lietiskie pierādījumi ir realizēti vai iznīcināti, atlīdzināt to vērtību;

4.10. glabāt, realizēt vai iznīcināt administratīvo pārkāpumu lietā izņemto mantu saskaņā ar atbildīgās institūcijas lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā;

4.11. glabāt administratīvo pārkāpumu lietā izņemtos dokumentus saskaņā ar atbildīgās institūcijas lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā;

4.12. saskaņā ar atbildīgās institūcijas lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā atdot izņemto mantu un dokumentus attiecīgajām personām vai, ja izņemtā manta ir realizēta vai iznīcināta, atlīdzināt tās vērtību;

4.13. nodot izpildei dokumentus par izdevumu piedziņu no personas, kurai uzlikts administratīvais sods, ja minētie izdevumi aģentūrai radušies saistībā ar izņemtās mantas un dokumentu pārvietošanu, glabāšanu, realizēšanu un iznīcināšanu;

4.14. nodot izpildei izpildrīkojumu, kas uzliek adresātam pienākumu izpildīt administratīvo aktu un samaksāt noteiktu naudas summu, piemērojot naudas summas piedziņu;

4.15. apsaimniekot iestāžu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo nekustamo īpašumu, kas nodots aģentūras pārvaldīšanā;

4.16. nodrošināt Iekšlietu ministrijas personā reģistrējamā nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā;

4.17. uzturēt iestāžu valdījumā esošo nekustamo īpašumu datubāzi;

4.18. nodrošināt valsts austrumu robežas demarkāciju;

4.19. nodrošināt iestāžu vajadzībām nepieciešamā īpašuma būvniecības prasību izstrādi un to īstenošanas uzraudzību;

4.20. izstrādāt un saskaņot ar attiecīgajām iestādēm projektēšanas tehniskos uzdevumus;

4.21. pamatojoties uz iestāžu pieteikumiem, sagatavot un iesniegt iekšlietu ministram apstiprināšanai Iekšlietu ministrijas iepirkuma plānu kārtējam gadam;

4.22. veikt iepirkuma procedūras iestāžu vajadzībām saskaņā ar iekšlietu ministra apstiprinātu iepirkuma plānu kārtējam gadam;

4.23. nodrošināt iestādes ar materiāltehnisko nodrošinājumu;

4.24. nodrošināt Iekšlietu ministrijas konsolidētā gada pārskata par iepirkumiem sagatavošanu;

4.25. vadīt aģentūrai deleģētos valsts un starptautiskos projektus un programmas;

4.26. sniegt iekšlietu ministram nepieciešamo informāciju un priekšlikumus aģentūras darbības jautājumos;

4.27. sniegt metodisku un konsultatīvu palīdzību Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm aģentūras kompetencē esošajos jautājumos.

5. Aģentūra noteiktās valsts pārvaldes funkcijas un uzdevumus veic saskaņā ar iekšlietu ministra apstiprinātu vidēja termiņa darbības stratēģiju, kārtējā gada darbības plānu un kārtējā gada budžetu, kā arī saskaņā ar pārvaldes līgumu, ko iekšlietu ministrs noslēdzis ar aģentūras direktoru.

III. Aģentūras kompetence

6. Aģentūrai ir šādas tiesības:

6.1. pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no privātpersonām aģentūras valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

6.2. publicēt informatīvus materiālus un sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļos par aģentūras kompetencē esošajiem jautājumiem;

6.3. pieaicināt speciālistus (ekspertus), lai veiktu ar aģentūras darbību saistītus uzdevumus;

6.4. iekasēt maksu par sniegtajiem publiskajiem maksas pakalpojumiem.

IV. Aģentūras manta un finansēšanas kārtība

7. Aģentūras manta ir valsts manta, kas nodota aģentūras valdījumā, kā arī kustamā manta, ko aģentūra iegādājusies tās darbības nodrošināšanai.

8. Aģentūra ar tās mantu rīkojas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:

9.1. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

9.2. pašu ieņēmumi un ieņēmumi par aģentūras sniegtajiem publiska­jiem maksas pakalpojumiem;

9.3. ziedojumi un dāvinājumi;

9.4. ārvalstu vai starptautisko organizāciju finansiālās palīdzības līdzekļi.

10. Aģentūra likumā “Par budžetu un finanšu vadību” noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju ir tiesīga ņemt aizņēmumus. Pirms finanšu ministra atļaujas saņemšanas minētajiem darījumiem aģentūra sagatavoto dokumentāciju saskaņo ar iekšlietu ministru.

V. Aģentūras pārvalde

11. Aģentūru vada aģentūras direktors. Aģentūras direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata iekšlietu ministrs.

12. Aģentūras direktora pienākumi ir noteikti aģentūras pārvaldes līgumā, Publisko aģentūru likumā un citos normatīvajos aktos. Aģentūras direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.

VI. Aģentūras darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

13. Aģentūras amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram. Direktora lēmumu par aģentūras amatpersonu izdotajiem administratīvajiem aktiem un faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

14. Aģentūras direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Iekšlietu ministrijā. Iekšlietu ministrijas lēmumus par aģentūras direktora izdotajiem administratīvajiem aktiem un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

15. Aģentūras direktors pārvaldes līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā iesniedz iekšlietu ministram kārtējo pārskatu un gada pārskatu par pārvaldes līguma izpildi un finanšu resursu izlietojumu.

VII. Noslēguma jautājumi

16. Atzīt par spēku zaudējušiem:

16.1. Ministru kabineta 2004.gada 12.oktobra noteikumus Nr.847 “Valsts aģentūras “Materiālās rezerves” nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 165.nr.; 2005, 76.nr.; 2006, 48.nr.; 2008, 198.nr.);

16.2. Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumus Nr.913 “Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 180.nr.; 2005, 189.nr.).

17. Noteikumi piemērojami ar 2009.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 693Pieņemts: 30.06.2009.Stājas spēkā: 10.07.2009.Piemērojams ar: 01.07.2009.Zaudē spēku: 01.01.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 107, 09.07.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
194602
10.07.2009
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"