Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.668

Rīgā 2009.gada 30.jūnijā (prot. Nr.45 31.§)
Dabas lieguma “Daugava pie Kaibalas” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām
14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dabas lieguma “Daugava pie Kaibalas” (turpmāk – dabas liegums) individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību;

1.2. dabas lieguma apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu, tās lietošanas un izveidošanas kārtību.

2. Dabas liegums izveidots ūdensputnu atpūtas un ligzdošanas vietu aizsardzībai, kā arī īpaši aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanai.

3. Dabas lieguma platība ir 576 hektāri.

4. Dabas liegumu dabā apzīmē ar speciālu informatīvo zīmi. Speciālās informatīvās zīmes paraugs, tās lietošanas un izveidošanas kārtība noteikta šo noteikumu 1.pielikumā.

5. Dabas aizsardzības pārvalde nosaka ierobežotas pieejamības informācijas statusu informācijai par dabas liegumā esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja tās atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai. Minēto informāciju izplata tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.

5.1 Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju šajos noteikumos minētajām darbībām, izmanto dabas aizsardzības plānā ietverto informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem dabas lieguma teritorijā. Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama šo noteikumu 6.5.1., 6.5.2., 7.2.apakšpunktā un 8.punktā minētajām darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu.

(MK 09.07.2013. noteikumu Nr.371 redakcijā)

II. Ierobežojumi dabas lieguma teritorijā

6. Dabas lieguma teritorijā aizliegts:

6.1. ierīkot atkritumu poligonus, kā arī piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem un uzglabāt atkritumus tiem neparedzētās vietās;

6.2. laikposmā no 1.marta līdz 1.maijam pārvietoties ar jebkādiem motorizētiem ūdenstransporta līdzekļiem ar ieslēgtu motoru, izņemot gadījumus, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

6.3. ūdensputnu medībās lietot šāviņus, kas satur svinu;

6.4. pļaut pļavas virzienā no lauka malām uz centru;

6.5. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija, izņemot gadījumus, ja ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja:

6.5.1. inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju rekonstrukcijai;

6.5.2. publiski pieejamu izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektu ierīkošanai šo noteikumu 2.pielikumā norādītajās vietās;

6.5.3. īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanai;

6.5.4. dabiski apmežojušās vai pirms dabas lieguma izveidošanas apmežotas zemes lietošanas kategorijas maiņai uz zemes lietošanas kategoriju "mežs" vai "krūmājs";

6.6. dedzināt sausās zāles un niedru platības, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams īpaši aizsargājamo biotopu vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu apsaimniekošanai un ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja, kā arī ir rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;

6.7. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, kā arī ar dzīvniekiem un pajūgiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm, izņemot pārvietošanos ar velosipēdiem, kā arī gadījumus, ja pārvietošanās notiek pa teritorijas apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem vai pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

6.8. ierīkot nometnes ārpus šo noteikumu 2.pielikumā norādītām un īpaši ierīkotām atpūtas vietām;

6.9. kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos, izņemot ugunskurus pagalmos un ugunskurus ciršanas un niedru pļaušanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši ugunsdrošību un ugunsdzēsību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

6.10. rīkot autosacensības, motosacensības, velosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus, Nacionālo bruņoto spēku, civilās aizsardzības un zemessargu mācības, izņemot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības laikposmā no 1.jūlija līdz 1.martam Daugavas dziļūdens zonā (vieta, kuras dziļums ir lielāks par 2,5 metriem (ārpus virsūdens un peldlapu ūdensaugu joslas) un kura norādīta šo noteikumu 2.pielikumā), ja ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

6.11. uzstādīt vēja elektrostacijas;

6.12. iegūt derīgos izrakteņus;

6.13. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) palieņu, terašu un meža pļavas un lauces;

6.14. veikt darbības, kuru dēļ tiek pārveidots ūdenskrātuves (Daugavas) un salu krastu reljefs;

6.15. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;

6.16. ierīkot lauksaimniecības dzīvnieku – ierobežotā platībā turētu savvaļas sugu dzīvnieku – audzētavas, kā arī iežogotas platības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai nebrīvē, izņemot minēto audzētavu un iežogoto platību ierīkošanu pagalmos un dārzos;

6.17. būvēt un ierīkot hidrotehniskas būves un meliorācijas sistēmas;

6.18. lietot augu aizsardzības līdzekļus un minerālmēslus;

6.19. no 15.marta līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību un krūmu ciršanu, izņemot meža nekoksnes vērtību ieguvi, meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;

6.20. cirst kokus galvenajā, rekonstruktīvajā un kopšanas cirtē;

6.21. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, elektropārvades un citu lineāro komunikāciju uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz ceļiem;

6.22. mežaudzēs cirst nokaltušus kokus un izvākt kritušus kokus, kritalas vai to daļas, kuru diametrs resnākajā vietā ir lielāks par 25 centimetriem, izņemot bīstamo koku novākšanu.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.371)

7. Dabas lieguma teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

7.1. organizēt brīvā dabā publiskus sporta, izklaides un atpūtas pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 60 cilvēku;

7.2. ierīkot publiski pieejamus dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus (piemēram, takas, skatu torņus, maršrutus, atpūtas vietas, ugunskuru vietas, telšu vietas, stāvlaukumus, apmeklētāju centrus un informācijas centrus).

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.371)

8. Dabas lieguma teritorijā atļauts ierīkot jaunas ūdenstransporta līdzekļu piestātnes, ja ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja. Atļauju izsniedz, pamatojoties uz putnu sugu aizsardzības jomā sertificēta eksperta (eksperts, kurš ir tiesīgs sniegt atzinumu par attiecīgo sugu grupu, sugu un biotopu grupu saskaņā ar sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem) atzinumu.

(MK 09.07.2013. noteikumu Nr.371 redakcijā)

9. Dabas lieguma teritorijā atļauta koku ciršana sanitārajā cirtē, ja ir saņemts Valsts meža dienesta sanitārais atzinums (arī tad, ja mežaudzes šķērslaukums ir lielāks par kritisko šķērslaukumu). Šādā gadījumā Valsts meža dienests koku ciršanas apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Veicot sanitāro cirti, saglabā visus augtspējīgos kokus un ievēro Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumā noteiktās prasības.

(MK 09.07.2013. noteikumu Nr.371 redakcijā)

10. Šo noteikumu 2.pielikumā norādītajā teritorijā visu gadu aizliegts pārvietoties ar jebkādiem motorizētiem ūdenstransporta līdzekļiem ar ieslēgtu motoru, izņemot gadījumus, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju uzraudzību, valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu vai glābšanas un meklēšanas darbiem.

(MK 09.07.2013. noteikumu Nr.371 redakcijā)

11. Šo noteikumu 10.punktā minēto teritoriju dabā apzīmē (piemēram, ar zīmēm, bojām) Dabas aizsardzības pārvalde.

III. Sezonas liegums

12. Lai nodrošinātu putnu netraucētu atpūtu, ligzdošanu un barošanos, dabas liegumā ir noteikts sezonas liegums.

13. Sezonas lieguma shēma ir noteikta šo noteikumu 2.pielikumā, bet robežu apraksts minēts šo noteikumu 3.pielikumā.

14. Sezonas lieguma I teritorijā papildus šo noteikumu II nodaļā minētajiem ierobežojumiem aizliegts uzturēties katru gadu no ledus izkušanas vai no 1.marta (bezledus periodā) līdz ledus sasalšanai, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dabas lieguma uzraudzībai, apsaimniekošanas pasākumu vai zinātnisko pētījumu veikšanai un cilvēku glābšanas un meklēšanas darbiem.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.371)

15. Sezonas lieguma II teritorijā papildus šo noteikumu II nodaļā minētajiem ierobežojumiem aizliegts uzturēties katru gadu no 1.marta līdz 1.jūlijam, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams dabas lieguma uzraudzībai, apsaimniekošanas pasākumu vai zinātnisko pētījumu veikšanai un cilvēku glābšanas un meklēšanas darbiem.

(Grozīts ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.371)

16. Sezonas lieguma robežu (uz sauszemes un ūdenī) dabā apzīmē (piemēram, ar zīmēm, bojām) Dabas aizsardzības pārvalde.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.668
Speciālās informatīvās zīmes paraugs, tās lietošanas un izveidošanas kārtība

1. Speciālā informatīvā zīme dabas lieguma apzīmēšanai (turpmāk – zīme) ir zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu.

 

OZOLLAPA.JPG (9086 bytes)

2. Zīmes krāsas (krāsu prasības norādītas PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmās) ir šādas:

2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons) – gaiši zaļā krāsā (PANTONE 362C vai C70 M0 Y100 K0, vai ORACAL ECONOMY 064 (yellow green));

2.2. ozollapas piktogramma – baltā krāsā;

2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums – tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green));

2.4. zīmes ietvars – baltā krāsā.

3. Zīmes lietošanas kārtība:

3.1.  uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:

3.1.1. 300 x 300 mm;

3.1.2. 150 x 150 mm;

3.1.3. 75 x 75 mm;

3.2. poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot kvadrāta proporcijas, izvēlas atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5 x 5 mm;

3.3. pārējos gadījumos, kas nav minēti šā pielikuma 3.1. un 3.2.apakšpunktā, var lietot dažādu izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas;

3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem (arī sliežu ceļiem).

4. Zīmju izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību.

Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.668
Dabas lieguma “Daugava pie Kaibalas” apsaimniekošanas pasākumu un sezonas lieguma shēma

KN668P2_PAGE_1.JPG (198682 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.668
Dabas lieguma “Daugava pie Kaibalas” sezonas lieguma robežu apraksts

1. Sezonas lieguma I teritorijas robežas koordinātas

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

1.1.

1.*

554428

6280998

1.2.

2.

554288

6280959

1.3.

3.

554324

6281522

1.4.

4.

554362

6281652

1.5.

5.

554342

6281784

1.6.

6.

554362

6282026

1.7.

7.

554561

6282077

1.8.

8.

554734

6281797

1.9.

9.*

554868

6281797

Piezīme.

* Robežlīnija no 9. līdz 1.robežpunktam iet pa dabas lieguma ārējo robežu.

 

2. Sezonas lieguma II teritorijas robežas koordinātas

Nr.
p.k.

Koordinātu punkti

X koordināta

Y koordināta

2.1.

1.

553882

6279272

2.2.

2.

554171

6279177

2.3.

3.

554220

6278978

2.4.

4.

554006

6278763

Piezīme.

Par kartogrāfisko pamatu izmantota Latvijas topogrāfiskā karte mērogā 1:50 000. Shēma un robežpunktu koordinātas sastādītas bez robežpunktu uzmērīšanas dabā. Līdz precīzai robežu uzmērīšanai dabā pieļaujamas robežu novirzes no šajos noteikumos aprakstītajām robežām izmantotās kartes mēroga noteiktības robežās atbilstoši dabā esošajām faktiskajām robežām.

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dabas lieguma “Daugava pie Kaibalas” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 668Pieņemts: 30.06.2009.Stājas spēkā: 05.07.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 104, 04.07.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
194396
{"selected":{"value":"13.07.2013","content":"<font class='s-1'>13.07.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.07.2013","iso_value":"2013\/07\/13","content":"<font class='s-1'>13.07.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"05.07.2009","iso_value":"2009\/07\/05","content":"<font class='s-1'>05.07.2009.-12.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.07.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)