Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.521

Rīgā 2009.gada 9.jūnijā (prot. Nr.39 17.§)
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.3.apakšaktivitāti “Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbi­nātība” papildinājuma 1.2.prioritātes “Izglītība un prasmes” 1.2.1.pasākuma “Pro­fe­sionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība” 1.2.1.2.aktivitātes “Vis­pā­rējo zināšanu un prasmju uzlabošana” 1.2.1.2.3.apakšaktivitāti “Vispārējās iz­glī­tības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana” (turp­māk – apakšaktivitāte);

1.2. prasības projekta iesniedzējam;

1.3. projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Apakšaktivitātes mērķis ir paaugstināt vispārējā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetenci un nodrošināt prasmju atjaunošanu, īpaši saistībā ar modernizēto izglītības saturu, inovācijām un uz zināšanām balstītu sabiedrību.

3. Apakšaktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 5.punktā minē­tās darbības un veicinot šādu uzraudzības rādītāju sasniegšanu:

3.1. iznākuma rādītāju – 20 000 vispārējās izglītības pedagogu, kas pilnveidojuši kompetenci un kvalifikāciju, no kuriem:

3.1.1. Rīgas plānošanas reģionā – 8200;

3.1.2. Vidzemes plānošanas reģionā – 2700;

3.1.3. Kurzemes plānošanas reģionā – 3200;

3.1.4. Zemgales plānošanas reģionā – 2700;

3.1.5. Latgales plānošanas reģionā – 3200;

3.2. rezultāta rādītāju – 50 procentu vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu, kas pilnveidojuši kompetenci profesionālajā un vispārējā izglī­tībā (īpatsvars attiecībā pret kopējo pedagogu skaitu).

4. Apakšaktivitātes mērķa grupa ir vispārējās izglītības pedagogi.

5. Projekta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

5.1. vispārējā izglītībā iesaistīto pedagogu profesionālās un pedagoģiskās kompetences paaugstināšanai nepieciešamo tālākizglītības programmu vai kursu izstrāde;

5.2. vispārējā izglītībā iesaistīto pedagogu tālākizglītības īstenošana profesionālās un pedagoģiskās kompetences paaugstināšanai;

5.3. vispārējā izglītībā iesaistīto pedagogu tālākizglītība saistībā ar uzlaboto vispārējās izglītības saturu, mācību metodēm un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmu, tai skaitā informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā;

5.4. vispārējā izglītībā iesaistīto pedagogu tālākizglītība valsts valodas mācīšanā (īpaši jauniešiem, kuriem dzimtā valoda nav latviešu valoda) un mācību priekšmetu pasniegšanā valsts valodā mazākumtautību izglītības programmās, tai skaitā saistībā ar uzlabotajiem vispārējās izglītības standartiem, programmām, mācību metodēm valsts valodā un mācību materiāliem darbam e-vidē;

5.5. atbalsta pasākumi vispārējās izglītības pedagogu sagatavošanai, tai skaitā alternatīvu modeļu īstenošana, kas pamatota uz pedagogu darbu un praksi izglītības iestādē, pedagogu studiju programmu izstrāde vai pilnveide, tai skaitā saistībā ar uzlaboto vispārējās izglītības saturu un mācību metodēm, kā arī studiju programmu īstenošanas uzlabošana.

6. Apakšaktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. Apakšaktivitātei pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 3 923 464 lati, ko veido Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 3 334 943 latu apmērā un nacionālais publiskais finansējums no valsts budžeta līdzekļiem 588 521 lata apmērā.

(MK 04.09.2012. noteikumu Nr.616 redakcijā)

7. Maksimālais pieļaujamais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma apmērs ir 85 procenti no kopējās projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Nacionālo publisko finansējumu 15 procentu apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas nodrošina no valsts budžeta līdzekļiem.

8. Apakšaktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. Atbildīgā iestāde ierobežoto projektu iesniegumu atlasi organizē par visu apakšaktivitātē pieejamo finansējumu un ne vairāk kā divās projektu iesniegumu atlases kārtās. Atbildīgajai iestādei ir tiesības atkārtoti organizēt projektu iesniegumu atlases kārtu, ja nav apgūts viss apakšaktivitātē pieejamais finan­sējums, nosūtot uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu projekta iesnie­dzējam, kura projekta iesniegums nav iesniegts noteiktajā termiņā vai ticis noraidīts.

9. Apakšaktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Izglī­tības un zinātnes ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgā iestāde:

9.1. nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu:

9.1.1. izstrādā projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapu un projekta iesnie­guma vērtēšanas un projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku;

9.1.2. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

9.1.3. izstrādā un apstiprina komisijas nolikumu;

9.1.4. nosūta ierobežotam projekta iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

9.1.5. izvērtē projekta iesniegumu un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, kā arī izvērtē lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi;

9.2. uzkrāj datus par projekta iesniegumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

9.3. saskaņo šo noteikumu 59.punktā minētos projekta grozījumus;

9.4. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par apakšaktivitātes īstenošanu;

9.5. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 6.punktā minētais apakšaktivitātes īstenošanai pieejamais finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi apakšaktivitātes līmenī.

10. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde:

10.1. 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas izstrādā vienošanās projektu par projekta īstenošanu saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, un iesniedz to saskaņošanai atbildīgajā iestādē;

10.2. slēdz ar finansējuma saņēmēju vienošanos par projekta īstenošanu un nosaka projekta īstenošanas prasības finansējuma saņēmējam;

10.3. nodrošina projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā un uzrauga Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projekta līmenī;

10.4. sniedz Izglītības un zinātnes ministrijai informāciju par valsts budžeta līdzekļu plānošanu projekta īstenošanai;

10.5. izskata finansējuma saņēmēja iepirkumu plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

10.6. sagatavo un iesniedz informāciju atbildīgajai iestādei par apakšaktivitātes īstenošanu un tai pieejamā finansējuma apguvi, pēc atbildīgās iestādes pieprasījuma sniedzot informāciju par atsevišķu projektu;

10.7. sagatavo maksājumu prognozi un iesniedz to maksājumu iestādē;

10.8. sagatavo Eiropas Sociālā fonda līdzekļu pieprasījumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam un iesniedz to vadošajā iestādē un atbildīgajā iestādē;

10.9. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumus un sagatavo izdevumu deklarāciju;

10.10. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par noslēgtās vienošanās noteikumu izpildes prasībām un izpildi;

10.11. apstiprina grozījumus projektā, ievērojot šo noteikumu 58. un 59.punktā minētos nosacījumus;

10.12. uzkrāj datus par projekta īstenošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

10.13. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par noslēgto vienošanos ar finansējuma saņēmēju.

11. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

II. Prasības projekta iesniedzējam

12. Projekta iesniedzējs var būt:

12.1. valsts pārvaldes iestāde, kurai normatīvajos aktos noteiktas funkcijas vispārējās izglītības satura un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas izstrādē nacionālā līmenī;

12.2. valsts pārvaldes iestāde, kas nodrošina valsts valodas apguves sistēmu;

12.3. valsts pārvaldes iestāde, kurai normatīvajos aktos noteiktas funkcijas vispārējās izglītības kvalitātes un tās vērtēšanas nodrošināšanā nacionālā līmenī;

12.4. augstākās izglītības institūcijas, kas īsteno pedagogu sagatavošanas studiju programmas.

13. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu var iesniegt un projektu īstenot individuāli vai partnerībā, noslēdzot ar partneri sadarbības līgumu par projekta īstenošanu. Ja projektu īsteno partnerībā, projekta iesniegumu iesniedz vadošais partneris, kurš ir atbildīgs par projekta īstenošanu un ir uzskatāms par projekta iesniedzēju un, ja projekts tiek apstiprināts, par finansējuma saņēmēju. Ja projektā iesaistīti sadarbības partneri, to izvēle ir pamatota (sadarbības partneru kompetence atbilst projektā plānotajām aktivitātēm, un projekta iesniegumā ir sniegts pamatojums, kāpēc partneru iesaiste ir nepieciešama).

14. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 351 402 lati, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 2 811 216 latu.

III. Projekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

15. Atbildīgā iestāde ne vēlāk kā 60 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums) projekta iesniedzējam, kas atbilst šo noteikumu 12.punktā minētajām prasībām.

16. Uzaicinājumā norāda:

16.1. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 darb­dienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

16.2. projekta iesnieguma iesniegšanas vietu un kārtību;

16.3. tīmekļa vietni, kurā publicēti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti;

16.4. citu informāciju, kuru atbildīgā iestāde uzskata par nepieciešamu norādīt uzaicinājumā.

17. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz, ievērojot šādas prasības:

17.1. atļauts iesniegt vienu projekta iesniegumu vienā projektu iesniegumu atlases kārtā;

17.2. projekta iesniegumu veido aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa (1.pielikums) un šādi pielikumi:

17.2.1. projekta iesniedzēja sagatavots finansēšanas plāna projekts valsts budžeta iestādēm saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (ja projekta iesniedzējs ir valsts budžeta iestāde) (2.pielikums);

17.2.2. projekta iesniedzēja aptaujas lapa par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās (attiecināms uz pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu);

17.2.3. sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā (ja projekta īstenošanā ir paredzēts iesaistīt sadarbības partneri) (3.pielikums);

17.2.4. sadarbības līguma projekts, norādot sadarbības partnera pienā­kumus, tiesības un atbildību (ja projekta īstenošanā ir paredzēts iesaistīt sadarbības partneri);

17.3. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzējas institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona. Ja projekta iesniegumu paraksta pilnvarota persona, tam pievieno attiecīgo pilnvarojumu.

(Grozīts ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.765)

18. Lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 28.5.apakš­punktā minētajam kritērijam, projekta iesniedzējs projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus nemaina un nedzēš.

19. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt:

19.1. papīra formā trijos eksemplāros (viens oriģināleksemplārs ar norādi “oriģināls” un divas kopijas ar norādi “kopija”). Visus dokumentus ievieto iepakojumā un aizzīmogo;

19.2. elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

20. Atbildīgā iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz vai 10 darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām nosūta pa pastu vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

IV. Projektu iesniegumu vērtēšana

21. Projekta iesniedzēju un projekta iesniegumu vērtē šādā secībā –atbilstoši šo noteikumu 28.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, 29.punktā minētajiem atbilstības kritērijiem, 30.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem un 31.punktā minētajam finansējuma piešķiršanas kritērijam.

22. Apakšaktivitātes ietvaros iesniegto projekta iesniegumu vērtē šo noteikumu 9.1.2.apakšpunktā minētā komisija. Komisijas sastāvā iekļauj Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjus.

23. Komisijas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvji. Komisija var pieaicināt vienu vai vairākus ekspertus (bez balsstiesībām).

24. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes apstiprināts komisijas nolikums.

25. Uzsākot darbu, komisijas locekļi, eksperti un novērotāji paraksta apliecinājumu, ka komisijas sēžu laikā iegūto informāciju un dokumentu saturu neizpaudīs trešajām personām, kā arī komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņi varētu pārkāpt normatīvajos aktos par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību noteiktos ierobežojumus Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajai personai un kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrētā projekta iesnieguma apstiprināšanā.

26. Projekta iesniegumu vērtē, ievērojot šos noteikumus, atbildīgās iestādes izstrādātu un apstiprinātu projektu iesnie­gumu vērtēšanas kārtību un normatīvos aktus, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, kā arī izmantojot projekta iesnieguma vērtēšanas un projekta iesnie­guma vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku.

27. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritērijam vērtē ar “Jā” (atbilst) un “Nē” (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

28. Administratīvie kritēriji (projekta iesnieguma noformēšanas un iesniegšanas atbilstības kritēriji):

28.1. projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei;

28.2. projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā;

28.3. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

28.4. projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā;

28.5. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši šo noteikumu 17.2.apakšpunktā minētajai projekta iesnieguma veidlapai, un visas veidlapas sadaļas ir aizpildītas;

28.6. projekta iesniegums ir iesniegts atbilstoši noteiktajām prasībām – papīra formā (nepieciešamajā projekta iesnieguma eksemplāru skaitā), iesnieguma oriģināls un kopijas ir cauršūtas (caurauklotas), vai elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā;

28.7. projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona;

28.8. projekta iesniegumam ir pievienoti visi šo noteikumu 17.2.apakšpunktā minētie pielikumi;

28.9. projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst šo noteikumu 55.punktā minētajam projekta īstenošanas periodam;

28.10. projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un attiecināmo izmaksu kopsumma norādīta pilnos latos;

28.11. projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums procentos nepārsniedz šo noteikumu 7.punktā minēto pieļaujamo apmēru;

28.12. projekta iesniegumā pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma nav mazāka par šo noteikumu 14.punktā minēto minimālo attiecināmo izmaksu summu un nepārsniedz šo noteikumu 14.punktā minēto maksimālo attiecināmo izmaksu summu;

28.13. projekta iesniegumā attiecināmās izmaksas pa gadiem norādītas pilnos latos aritmētiski pareizi un atbilst budžeta kopsavilkumā norādītajām kopsummām;

28.14. projekta iesniegumā norādītās attiecināmo izmaksu pozīcijas atbilst šo noteikumu 43. un 51.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām;

28.15. projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 43.2.3.apakšpunktā un 49. un 50.punktā minētos izmaksu ierobežojumus.

(Grozīts ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.765; MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.269)

29. Atbilstības kritēriji (projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstības kritēriji):

29.1. projekta iesniedzējs ir šo noteikumu 12.punktā minētā iestāde vai institūcija;

29.2. projekta mērķis atbilst šo noteikumu 2.punktā minētajam apakšaktivitātes mērķim;

29.3. projekts paredz īstenot vienu vai vairākas šo noteikumu 5.punktā minētās atbalstāmās darbības;

29.4. projekta iesniegumā ir definēta risināmā problēma un pamatotas izvēlētās mērķa grupas vajadzības;

29.5. projektā plānotās aktivitātes paredz definētās problēmas risināšanu un mērķa grupas vajadzību apmierināšanu;

29.6. projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu;

29.7. projekta iesniegumā plānotie rezultāti un to rādītāji ir precīzi formulēti un izmērāmi (sasniedzamie rezultāti ir norādīti vienībās ar konkrētām vērtībām);

29.8. projektā plānotie rezultāti un to rādītāji sniedz ieguldījumu šo noteikumu 3.punktā minētā iznākuma rādītāja sasniegšanā;

29.9. projekta iesniedzējs apņemas projekta īstenošanā nepieļaut diskrimināciju (dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas, invaliditātes un citu faktoru dēļ);

29.10. projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības un uzraudzības sistēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze), un tie atbilst projekta vajadzībām;

29.11. projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana pēc projekta pabeigšanas;

29.12. projekta iesniegumā norādītās izmaksas atbilst paredzētajam projekta īstenošanas laikposmam, tās ir nepieciešamas un pamatotas, lai sasniegtu projekta mērķus un īstenotu plānotās darbības;

29.13. projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanā noteiktajām publicitātes prasībām.

30. Kvalitātes kritēriji (specifiskie ieviešanas un horizontālo prioritāšu atbilstības kritēriji):

30.1. savstarpējā sadarbība starp finansējuma saņēmējiem projektu īstenošanā un apakšaktivitātes mērķa sasniegšanā:

30.1.1. savstarpējā sadarbība nav paredzēta (0 punktu);

30.1.2. sadarbība starp finansējuma saņēmējiem tikai projektu iesniegumu sagatavošanā, lai novērstu projektos plānoto aktivitāšu pārklāšanos (viens punkts);

30.1.3. sadarbība starp finansējuma saņēmējiem projektu iesniegumu sagatavošanā, paredzēta savstarpējās informācijas apmaiņa par projektu īstenošanu un rezultātiem (divi punkti);

30.1.4. sadarbība starp finansējuma saņēmējiem projektu iesniegumu sagatavošanā, paredzēta savstarpējās informācijas apmaiņa par projektu īstenošanu un rezultātiem, kā arī iesaiste konkrētu projektu aktivitāšu īstenošanā (trīs punkti);

30.2. projekta gatavība īstenošanas uzsākšanai:

30.2.1. mērķa grupas apmācību vajadzības nav noteiktas, un tās plānots apzināt, uzsākot projekta īstenošanu (0 punktu);

30.2.2. mērķa grupas apmācību vajadzības ir apzinātas vispārīgi, izstrādāts nepieciešamo tālākizglītības kursu vispārīgais apraksts, apmācību vajadzības attiecīgajām pedagogu grupām paredzēts precizēt, uzsākot projekta īstenošanu (viens punkts);

30.2.3. mērķa grupas apmācību vajadzības attiecīgajām pedagogu grupām ir apzinātas, un izstrādāts nepieciešamo tālākizglītības kursu apraksts (divi punkti);

30.3. inovatīvu risinājumu izstrāde un ieviešana pedagogu sagatavošanā un tālākizglītībā (modernu mācību metožu, radošu un interaktīvu pieeju, modernu tehnoloģiju izmantošana un apguve mācību procesā, alternatīvu modeļu izveide pedagogu sagatavošanai, kas pamatota uz pedagoga darbu un praksi izglītības iestādē, tādu sadarbības partneru iesaiste, kuriem ir pieredze un zināšanas inovatīvu risinājumu īstenošanā):

30.3.1. nav paredzēta projektā (0 punktu);

30.3.2. ir paredzēta projektā (divi punkti);

30.4. projekta iesniegumā paredzētie risinājumi mērķauditorijas informētības nodrošināšanai par projekta ietvaros īstenotajiem tālākizglītības un kompetences paaugstināšanas pasākumiem:

30.4.1. nav sniegts skaidrojums, kā tiks nodrošināta mērķauditorijas informētība (0 punktu);

30.4.2. paredzēti vispārīgi informēšanas pasākumi, kas nav tieši vērsti uz konkrēto mērķauditoriju un tās vajadzībām (viens punkts);

30.4.3. paredzēti informēšanas pasākumi, kas ir vērsti uz konkrēto mērķauditoriju un tās vajadzībām (divi punkti);

30.5. projektā ir ņemtas vērā tiešās mērķauditorijas iespējas piedalīties tālākizglītības un kompetences paaugstināšanas pasākumos, paredzot apmācību iespēju dažādošanu un pielāgošanu mērķauditorijas vajadzībām (elastīgs apmācību grafiks, sabiedriskā transporta pieejamība un citi faktori):

30.5.1. nav ņemtas vērā (0 punktu);

30.5.2. mērķauditorijas vajadzības apzinātas daļēji, iespēju dažādošana un pielāgošana ņemta vērā daļēji (viens punkts);

30.5.3. ir apzinātas mērķauditorijas vajadzības, paredzēta iespēju dažādošana un pielāgošana atbilstoši vajadzībām (trīs punkti);

30.6. projekta īstenošanas risku izvērtējums:

30.6.1. projekta iesniegumā nav izvērtēti iespējamie riski vai projekta iesniegumā iespējamie riski izvērtēti nepilnīgi, un pasākumu plāns identificēto risku novēršanai nav izstrādāts (0 punktu);

30.6.2. projekta iesniegumā iespējamie riski ir izvērtēti kvalitatīvi, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi (viens punkts);

30.6.3. projekta iesniegumā iespējamie riski ir izvērtēti kvalitatīvi, tai skaitā novērtēts iespējamais izmaksu sadārdzinājums, izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai (divi punkti);

30.7. projekta ietekme uz teritorijas līdzsvarotas attīstības horizontālo prioritāti:

30.7.1. projekta iesniegumā nav norādīts, kā tiks ievērots teritorijas līdzsvarotas attīstības princips projekta īstenošanā (0 punktu);

30.7.2. projektā teritorijas līdzsvarotas attīstības princips ievērots, paredzot atbalsta sniegšanu vispārējā izglītībā iesaistītajiem pedagogiem visos plānošanas reģionos vai paredzot savstarpējo sadarbību ar vismaz vienu augstākās izglītības institūciju, kas nodrošina pedagogu sagatavošanu konkrētajā studiju virzienā (viens punkts);

30.7.3. projektā teritorijas līdzsvarotas attīstības princips ievērots, paredzot atbalsta sniegšanu vispārējā izglītībā iesaistītajiem pedagogiem visos plānošanas reģionos, ņemot vērā vispārējās izglītības iestādēs esošo izglītojamo un pedagogu skaitu, vai paredzot savstarpējo sadarbību ar visām augstākās izglītības institūcijām, kas nodrošina pedagogu sagatavošanu konkrētajā studiju virzienā (divi punkti);

30.8. projektā paredzētās aktivitātes sekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu (dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un invalīdu tiesību) ievērošanu:

30.8.1. nesekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu ievērošanu (0 punktu);

30.8.2. sekmē viena pamatprincipa ievērošanu (viens punkts);

30.8.3. sekmē divu pamatprincipu ievērošanu (divi punkti);

30.8.4. sekmē triju pamatprincipu ievērošanu (trīs punkti);

30.9. projekta ietekme uz informācijas sabiedrības horizontālo prioritāti:

30.9.1. projekts neparedz mērķa grupas apmācību darbam ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām (0 punktu);

30.9.2. projektā paredzēta mērķa grupas apmācība informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanas prasmju uzlabošanai un izmantošanai mācību procesā (viens punkts);

30.9.3. projektā paredzēta mērķa grupas apmācība informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanas prasmju uzlabošanai un izmantošanai mācību procesā, kā arī e-resursu un e-mācību vides risinājumu ieviešanai pedagogu tālākizglītības procesā (divi punkti).

31. Finansējuma piešķiršanas kritērijs – ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 28.1., 28.2., 28.3., 28.4., 28.5., 29.1., 29.2., 29.3., 29.8. un 29.9.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī šo noteikumu 30.1., 30.2., 30.4., 30.5., 30.6., 30.7., 30.8. un 30.9.apakšpunktā minētajos vērtēšanas kritērijos katrā ir saņēmis vismaz vienu punktu, tad, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu, projekta iesniegumam pietiek apakšaktivitātes ietvaros pieejamā finansējuma.

V. Lēmuma pieņemšana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un tā paziņošana

32. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja atbilstība visiem šo noteikumu 28., 29. un 31.punktā minētajiem projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem ir novērtēta ar “Jā”.

33. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu noraidīt un tālāk nevērtēt projekta iesniegumu, ja:

33.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 28.1., 28.2., 28.3., 28.4., 28.5., 29.1., 29.2., 29.3., 29.8. vai 29.9.apakš­punktā minētajiem kritērijiem;

33.2. vērtējumā par atbilstību kādā no šo noteikumu 30.1., 30.2., 30.4., 30.5., 30.6., 30.7., 30.8. vai 30.9.apakšpunktā minē­tajiem projekta iesnieguma kvalitātes kritērijiem saņemts mazāk par vienu punktu.

34. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu noraidīt projekta iesniegumu, ja tas šo noteikumu 31.punktā minētajā finansējuma piešķiršanas kritērijā ir novērtēts ar “Nē”.

35. Atbildīgā iestāde var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt vienošanos par projekta īstenošanu. Minētajā lēmumā var ietvert šādus nosacījumus:

35.1. projekta iesnieguma precizēšana atbilstoši šo noteikumu 28.6., 28.7., 28.8., 28.9., 28.10., 28.11., 28.12., 28.13., 28.14., 28.15., 29.4., 29.5., 29.6., 29.7., 29.10., 29.11., 29.12. vai 29.13.apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

35.2. izmaksu precizēšana, bet nepārsniedzot šo noteikumu 43.2.3.apakšpunktā un 49. un 50.punktā minētos izmaksu ierobežojumus;

35.3. citas atbildīgās iestādes noteiktas tiesiski pamatotas darbības veikšana, lai noslēgtu vienošanos par projekta īstenošanu.

(Grozīts ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.765; MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.269)

36. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas nosūta:

36.1. projekta iesniedzējam – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, projekta iesnieguma noraidīšanu vai projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu;

36.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un projekta iesniegumu:

36.2.1. ja projekta iesniegums iesniegts papīra formā, nosūta tā oriģināl­eksemplāru;

36.2.2. ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā, to nosūta atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām.

37. Ja projekta iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumu, projekta iesniedzējs lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu noteiktajā termiņā, kas nepārsniedz 30 darbdienas no lēmuma spēkā stāšanās dienas, nodrošina nosacījumu izpildi un iesniedz atbildīgajā iestādē izvērtēšanai informāciju par nosacījumu izpildi. Lēmumā noteiktajā termiņā informāciju par nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā divas reizes.

38. Atbildīgā iestāde 20 darbdienu laikā pēc lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu noteiktā termiņa izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi (turpmāk – atzinums).

39. Ja projekta iesniedzējs nodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi lēmumā noteiktajā termiņā, atbildīgās iestādes atzinums ir pozitīvs un atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas nosūta:

39.1. projekta iesniedzējam – atzinumu;

39.2. sadarbības iestādei – lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu un apstiprināto projekta iesniegumu:

39.2.1. ja projekta iesniegums iesniegts papīra formā, nosūta tā oriģināl­eksemplāru;

39.2.2. ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta formā, to nosūta atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām.

40. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi vai nenodrošina to lēmumā noteiktajā termiņā, atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs un projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas nosūta atzinumu projekta iesniedzējam.

41. Ja projekta iesniegums ir apstiprināts, sadarbības iestāde ar finansējuma saņēmēju slēdz vienošanos par projekta īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

42. 20 darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas par projekta iesnieguma noraidīšanu vai šo noteikumu 40.punktā minētajos gadījumos projekta iesniedzējam ir tiesības pieprasīt atbildīgajai iestādei informācijas apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegt divas iesniegtā projekta iesnieguma kopijas.

VI. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

43. Projekta ietvaros attiecināmās izmaksas iedala šādās izmaksu pozīcijās:

43.1. netiešās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenojamām aktivitātēm;

43.2. tiešās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenojamām aktivitātēm:

43.2.1. projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas šo noteikumu 5.punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

43.2.2. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

43.2.3. projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas (nepārsniedzot 1000 latu);

43.3. neparedzētās izmaksas.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.765 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.269; MK 19.10.2011. noteikumiem Nr.825)

44. (Svītrots ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.765)

45. (Svītrots ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.765)

46. (Svītrots ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.765)

47. Šo noteikumu 43.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija var ietvert šādas izmaksas:

47.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas;

47.2. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

47.3. transporta izmaksas (izmaksas par degvielu, par transportlīdzekļa nomu, par transporta pakalpojumu pirkšanu, par sabiedriskā transporta izmantošanu);

47.4. telpu īres, nomas izmaksas;

47.5. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

47.6. biroja un kancelejas preču izmaksas;

47.7. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

47.8. komandējumu vai darba braucienu izmaksas;

47.9. (svītrots ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.269).

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.765 redakcijā)

47.1 Šo noteikumu 43.2.3.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ir uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai, un tās var ietvert valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.765 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.269)

47.2 Šo noteikumu 43.1.apakšpunktā minētajām netiešajām izmaksām var piemērot netiešo izmaksu nemainīgo likmi vai tās var plānot kā faktiskās attiecināmās izmaksas ne vairāk kā piecu procentu apmērā no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.

(MK 19.10.2011. noteikumu Nr.825 redakcijā)

47.3 Piemērojot netiešo izmaksu nemainīgo likmi, šo noteikumu 43.1.apakšpunktā minētās netiešās izmaksas plāno kā vienu izmaksu pozīciju.

(MK 19.10.2011. noteikumu Nr.825 redakcijā)

47.4 Plānojot netiešās izmaksas kā faktiskās attiecināmās izmaksas, šo noteikumu 47.1.apakšpunktā minētās projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas ietver izmaksas uz uzņēmuma līguma pamata, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

(MK 19.10.2011. noteikumu Nr.825 redakcijā)

48. Šo noteikumu 43.2.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija var ietvert šādas izmaksas:

48.1. atlīdzības izmaksas projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītajām personām, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

48.2. (svītrots ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.765);

48.3. (svītrots ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.765);

48.4. (svītrots ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.765);

48.5. (svītrots ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.765);

48.6. (svītrots ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.765);

48.7. (svītrots ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.765);

48.8. ar apmācību un semināru organizēšanu un īstenošanu saistītas izmaksas (transporta izdevumi dalībniekiem un lektoriem nokļūšanai pasākuma norises vietā, informācijas tehnoloģiju aprīkojuma un telpu īres izmaksas, ja projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešams īrēt telpas ārpus finansējuma saņēmēja un projekta īstenošanas sadarbības partnera juridiskās un faktiskās uzturēšanās adreses, izdales materiālu nodrošinājums);

48.9. pakalpojumu izmaksas, kas ir pamatotas un saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu, izņemot izmaksas, kas minētas šo noteikumu 47.punktā.

(Grozīts ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.765)

49. Šo noteikumu 43.2.2.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija nepārsniedz vienu procentu no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.765)

50. Šo noteikumu 43.3.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija nepārsniedz 0,5 procentus no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, un to izmanto šo noteikumu 43.1. un 43.2.1.apakšpunktā minēto izmaksu segšanai.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.765 redakcijā)

51. Attiecināmo izmaksu neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

52. Projekta iesniegumā neiekļauj izmaksas, kuras nav norādītas šo noteikumu 43. vai 51.punktā.

53. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda vai valsts budžeta līdzekļiem nav attiecināmas izmaksas, kuras:

53.1. neatbilst šo noteikumu 43.2.3.apakšpunktā un 49. vai 50.punktā minēto izmaksu apmēra ierobežojumam;

53.2. nav radušās projekta aktivitāšu īstenošanas laikā (izņemot šo noteikumu 43.2.3.apakšpunktā minētās izmaksas) vai kuru maksājumi veikti vēlāk nekā mēnesi pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

53.3. nav pamatotas ar izmaksas attaisnojošiem dokumentiem vai radušās normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ;

53.4. neatbilst pamatotas finanšu vadības principiem, īpaši naudas vērtībai un izmaksu efektivitātei un nav saistītas ar projekta īstenošanas aktivitātēm.

(Grozīts ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.765; MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.269)

VII. Projekta īstenošanas nosacījumi

54. Finansējuma saņēmējs vispārējā izglītībā iesaistīto pedagogu profesionālās un pedagoģiskās kompetences paaugstināšanai nepieciešamo tālākizglītības programmu vai kursu saturu attiecīgajā mācību priekšmetā saskaņo ar attiecīgā mācību priekšmeta skolotāju profesionālo asociāciju.

55. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanu var uzsākt, pirms noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, bet ne vēlāk kā divus mēnešus pēc vieno­šanās noslēgšanas. Projektu īsteno ne ilgāk kā līdz 2013.gada 31.decembrim.

56. Sadarbības iestāde atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību, pārskaita finansējuma saņēmējam (kas nav valsts budžeta iestāde) avansa maksājumu, nepārsniedzot 20 procentu no projektam paredzētā Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansējuma apmēra, ņemot vērā termiņus un kārtību, ko nosaka vienošanās par projekta īstenošanu.

57. Finansējuma saņēmējs savā tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

58. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, izņemot šo noteikumu 59.punktā minētos gadījumus.

59. Projekta grozījumus saskaņo ar atbildīgo iestādi, ja izmaiņas ir saistītas ar:

59.1. projekta mērķi;

59.2. finansējuma saņēmēja maiņu;

59.3. projekta sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem;

59.4. projekta kopējo izmaksu sadalījumu pa gadiem (attiecināms uz valsts budžeta iestādi, kas atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā);

59.5. projekta īstenošanas sākuma un beigu termiņu (attiecināms uz valsts budžeta iestādi, kas atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā).

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.765 redakcijā)

60. Finansējuma saņēmējs, neizdarot grozījumus projektā, var veikt projekta izmaksu pārdali:

60.1. starp šo noteikumu 43.2.1. un 43.2.2.apakšpunktā noteiktajām izmaksu pozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas un ievērojot šo noteikumu 49.punktā noteikto izmaksu ierobežojumu;

60.2. šo noteikumu 43.2.1. un 43.2.2.apakšpunktā minēto pozīciju ietvaros.

(Grozīts ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.765)

61. Finansējuma saņēmējs, sniedzot sadarbības iestādei maksājuma pieprasījumu, pievieno skaidrojumu par šo noteikumu 60.punktā minētās izmaksu pārdales pamatotību. Ja minētais skaidrojums nav iesniegts vai nav pamatots, sadarbības iestāde izmaksu pārdali var uzskatīt par nenotikušu.

62. Atbildīgajai iestādei ir tiesības pieprasīt informāciju no finansējuma saņēmēja par projekta īstenošanas gaitu un sasniegto rezultātu atbilstību plānotajiem rezultātiem.

63. Atbildīgajai iestādei, ja nepieciešams, ir tiesības ierosināt grozījumus projektā, sagatavojot un nosūtot sadarbības iestādei un finansējuma saņēmējam priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem projektā.

64. Finansējuma saņēmējs 10 darbdienu laikā no šo noteikumu 63.punktā minēto priekšlikumu saņemšanas dienas sagatavo un iesniedz projekta grozījumu pieprasījumu sadarbības iestādē vai arī sniedz argumentētu pamatojumu atbildīgajai iestādei un sadarbības iestādei par lēmumu neierosināt grozījumus projektā.

65. Ja finansējuma saņēmējs nesasniedz projekta iesniegumā norādīto iznākuma rādītāju vai nenodrošina finansējuma apguvi vienošanās par projekta īstenošanu noteiktajā apmērā un termiņos, vai nepilda citas vienošanās par projekta īstenošanu noteiktās saistības, sadarbības iestāde informē atbildīgo iestādi.

VIII. Noslēguma jautājumi

66. Lai noteiktu šo noteikumu 47.3 punktā minēto netiešo izmaksu attiecināmību un apmēru, Ministru kabinets lemj par netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.765 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.10.2011. noteikumiem Nr.825)

67. Līdz šo noteikumu 66.punktā minētā netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra noteikšanai netiešās izmaksas netiek plānotas.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.765 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.269)

68. Pēc šo noteikumu 66.punktā minētā netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra noteikšanas netiešās izmaksas plāno saskaņā ar Ministru kabineta noteikto netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru un piemēro no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.765 redakcijā)

69. (Svītrots ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.765)

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1. pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.521

(Pielikums grozīts ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr. 269)

 

Projekta nosaukums:

 

 

 

Darbības programmas 2007. - 2013.gadam nosaukums:"Cilvēkresursi un nodarbinātība"
Prioritātes numurs un nosaukums:1.2. "Izglītība un prasmes"

 

Pasākuma numurs un nosaukums:1.2.1."Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība"

 

Aktivitātes numurs un nosaukums:1.2.1.2. "Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana"

 

Apakšaktivitātes numurs un nosaukums:1.2.1.2.3. "Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana"

 

Projekta iesniedzējs: 

Aizpilda atbildīgā iestāde /sadarbības iestāde:

 
Projekta identifikācijas Nr.:_ _ _ / /__ __ __ __/__ __/__ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __/__ __ __ __
Projekta iesniegšanas datums: 

 

Projektu atlases veids:
ierobežota  atklāta  

 

 
1. A. sadaļa – pamatinformācija par projekta iesniedzēju
 
1.1. Projekta
iesniedzējs:
 nosaukums  
 reģistrācijas Nr.                     
 nodokļu maksātāja                     
 reģistrācijas numurs                     
     
juridiskā adrese Iela, mājas Nr.  
  Pilsēta, novads  
  Valsts  
  Pasta indekss  
   
tīmekļa vietne  
 
1.2. Projekta iesniedzēja
atbildīgā amatpersona:
 vārds, uzvārds  
 ieņemamais amats  
 kontakti Tālrunis  
  Fakss  
  E-pasts  
 
1.3. Projekta
iesniedzēja kontaktpersona:
 vārds, uzvārds  
 ieņemamais amats  
 kontakti Tālrunis  
  Fakss  
  E-pasts  

1.4. Projekta iesniedzēja tips (lūdzam atzīmēt atbilstošo):1

  KodsNosaukums
  I-1Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
  I-2Akciju sabiedrība
  I-3Kooperatīvā sabiedrība
  I-4Individuālais uzņēmums
  I-5Individuālais komersants
  I-6Zemnieka saimniecība
  I-7Zvejnieka saimniecība
  I-8Valsts akciju sabiedrība
  I-9Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
  I-10Valsts aģentūra
  I-11Pašvaldības aģentūra
  I-12Reliģiska organizācija
  I-13Sabiedrība ar papildu atbildību
  I-14Fiziska persona
  I-15Valsts pārvaldes iestāde
  I-16Pašvaldību iestāde
  I-17Eiropas Savienības institūcija
  I-18Valsts izglītības iestāde
  I-19Pašvaldību izglītības iestāde
  I-20Privāta izglītības iestāde
  I-21Biedrība
  I-22Nodibinājums
  I-23Centrālā banka
  I-24Kredītiestāde vai finanšu sabiedrība
  I-25Kreditēšanā iesaistīta sabiedrība (piem., līzinga sabiedrība, brokeru sabiedrība)
  I-26Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi
  I-27Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras
  I-28Pašvaldība
  I-29Plānošanas reģions
  I-30Pilnsabiedrība
  I-31Komandītsabiedrība
  I-32Atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības un plānošanas reģionus)
  I-33Atvasinātas publiskas personas izveidota publiska aģentūra

1.5. Projekta iesniedzēja NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kods (lūdzam ierakstīt atbilstošo):

   
kods nosaukums
 
1. B. sadaļa – Pamatinformācija par Sadarbības partneri, ja paredzēts
(ja projekta īstenošanā paredzēts piesaistīt vairākus partnerus, informāciju norāda par katru partneri)
 
1.6. Sadarbības partneris:
 nosaukums  
 reģistrācijas Nr.                     
 nodokļu maksātāja                     
 reģistrācijas numurs                     
     
juridiskā adrese Iela, mājas Nr.  
  Pilsēta, novads  
  Valsts  
  Pasta indekss  
 
1.7. Sadarbības partnera atbildīgā amatpersona:
 vārds, uzvārds  
 ieņemamais amats  
 kontakti Tālrunis  
  Fakss  
  E-pasts  
 
1.8. Sadarbības partnera kontaktpersona:
 vārds, uzvārds  
 ieņemamais amats  
 kontakti Tālrunis  
  Fakss  
  E-pasta adrese  

1.9. Sadarbības partnera tips (lūdzam atzīmēt atbilstošo):2

  KodsNosaukums
  I-1Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
  I-2Akciju sabiedrība
  I-3Kooperatīvā sabiedrība
  I-4Individuālais uzņēmums
  I-5Individuālais komersants
  I-6Zemnieka saimniecība
  I-7Zvejnieka saimniecība
  I-8Valsts akciju sabiedrība
  I-9Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
  I-10Valsts aģentūra
  I-11Pašvaldības aģentūra
  I-12Reliģiska organizācija
  I-13Sabiedrība ar papildu atbildību
  I-14Fiziska persona
  I-15Valsts pārvaldes iestāde
  I-16Pašvaldību iestāde
  I-17Eiropas Savienības institūcija
  I-18Valsts izglītības iestāde
  I-19Pašvaldību izglītības iestāde
  I-20Privāta izglītības iestāde
  I-21Biedrība
  I-22Nodibinājums
  I-23Centrālā banka
  I-24Kredītiestāde vai finanšu sabiedrība
  I-25Kreditēšanā iesaistīta sabiedrība (piem., līzinga sabiedrība, brokeru sabiedrība)
  I-26Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi
  I-27Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras
  I-28Pašvaldība
  I-29Plānošanas reģions
  I-30Pilnsabiedrība
  I-31Komandītsabiedrība
  I-32Atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības un plānošanas reģionus)
  I-33Atvasinātas publiskas personas izveidota publiska aģentūra

1.10. Sadarbības partnera NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kods (lūdzam ierakstīt atbilstošo):

   
kods nosaukums

1.11. Pamatojums sadarbības partnera vai partneru iesaistei projekta īstenošanā (kāpēc partnera iesaiste ir nepieciešama, sadarbības partnera kompetences atbilstība projektā plānotajām aktivitātēm) (ne vairāk kā 1500 rakstu zīmes):

 
 
2. sadaļa – Projekta apraksts
 
2.1. Kopsavilkums par Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām (minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu) (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):
 

2.2. Projekta īstenošanas vieta:

Lūdzam norādīt:

Projekta īstenošanas vietas adrese (ja iespējams norādīt): 
Pašvaldība: 
Plānošanas reģions (atzīmēt):Kurzeme 
Latgale 
Zemgale 
Vidzeme 
Rīga 
Administratīvā vienība (atzīmēt):Rīgas pilsēta 
 Visa Latvija 

2.3. Projekta klasifikācija (lūdzam norādīt projekta saturam atbilstošo NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu):

   
kods nosaukums
 
2.4. Norādīt projekta nepieciešamības pamatojumu jeb sniegt konstatētās problēmas aprakstu (ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes):
 
 
2.5. Sniegt izvēlētās problēmas risinājuma aprakstu (ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes):
 
 
2.6. Norādīt projekta mērķi (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):
 
 
2.7. Aprakstīt plānotās projekta aktivitātes (ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes):
Nr.Aktivitātes nosaukumsAktivitātes apraksts
   

2.8. Sasniedzamie rezultāti aktivitāšu ietvaros:

Aktivitātes Nr.*

 

Projekta aktivitātes nosaukums

 

Rezultāts (produkts vai pakalpojums )Rezultāts skaitliskā izteiksmē
SkaitsMērvienība
     
     
     
     

*Aktivitātēm jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (3.10.punktā) norādītajām. Vienai aktivitātei var būt vairāki rezultāti, kā arī vairākām aktivitātēm var būt viens rezultāts.

2.9. Norādīt projekta atbilstību Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajam mērķim (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):
 

2.10. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes īstenošanu norādītajiem:

2.10.1. Iznākuma rādītāji:

Nr.Rādītāja nosaukumsSkaitsMērvienība
1.Plānotais vispārējās izglītības pedagogu skaits, kas pilnveidos kompetenci un kvalifikāciju:  
 Kurzemes plānošanas reģionā  
 Latgales plānošanas reģionā  
 Zemgales plānošanas reģionā  
 Vidzemes plānošanas reģionā  
 Rīgas plānošanas reģionā  
 Kopā  

2.10.2. Rezultāta rādītāji:

Nr.Rādītāja nosaukumsSkaitsMērvienība
1.Nav jāaizpilda  
 
2.11. Projekta tiešās mērķa grupas/-u skaits un raksturojums (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes)
 
 
3. sadaļa – Projekta īstenošana (aizpilda, ja iekļauts projekta vērtēšanas kritērijos)
 
3.1. Raksturot projekta īstenošanas un vadības kapacitāti: projekta ieviešanas, vadības un uzraudzības sistēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze) (ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes):
 
 
  
3.2. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums:  
  (pilnos mēnešos)
 
3.3. Aprakstīt projektā plānoto sadarbību starp finansējuma saņēmējiem projektu īstenošanā un apakšaktivitātes mērķa sasniegšanā (ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes):
 
 
3.4. Aprakstīt projekta gatavību īstenošanas uzsākšanai (ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes):
 
 
3.5. Aprakstīt projektā plānoto inovatīvu risinājumu izstrādi un ieviešanu pedagogu sagatavošanā un tālākizglītībā (modernu mācību metožu, radošu un interaktīvu pieeju, modernu tehnoloģiju izmantošana un apguve mācību procesā, alternatīvu modeļu izveide pedagogu sagatavošanai, kas pamatota uz pedagoga darbu un praksi izglītības iestādē, tādu sadarbības partneru iesaiste, kuriem ir pieredze un zināšanas inovatīvu risinājumu īstenošanā) (ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes):
 
 
3.6. Aprakstīt projektā paredzētos risinājumus mērķauditorijas informētības nodrošināšanai par projekta ietvaros īstenotajiem tālākizglītības un kompetences paaugstināšanas pasākumiem (ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes):
 
 
3.7. Aprakstīt, kā projektā ir ņemtas vērā tiešās mērķauditorijas iespējas piedalīties tālākizglītības un kompetences paaugstināšanas pasākumos, paredzot apmācību iespēju dažādošanu un pielāgošanu mērķauditorijas vajadzībām (piemēram, elastīgs apmācību grafiks, sabiedriskā transporta pieejamība un citi faktori) (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes):
 
 
3.8. Projekta īstenošanas risku izvērtējums, tai skaitā pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes, nepieciešamības gadījumā pievienojot papildu informāciju):
 
 
3.9. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projekta sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):
 
 
3.10. Projekta īstenošanas laika grafiks
Atbilstošās aktivitātes Nr.3Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņos)

 

20092010201120122013
1.2.3.4.1.2.3.4.1.2.3.4.1.2.3.4.1.2.3.4.
                     
                     
                     
                     
 
4. sadaļa - Publicitāte

4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi:

 
Plāksne telpās
 
 
 
Preses relīzes
 
 
 
Informēšana masu medijos
 
 
 
Lielformāta informācijas stendi
 
 
 
Informācijas plāksnes
 
 
 
Informācija tīmekļa vietnē
 
 
 
Citi (lūdzu norādīt)
 
 
 
 
4.2. Raksturot pasākumus, kas tiks īstenoti, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības attiecībā uz projekta publicitāti:
 
 
5. sadaļa - saskaņa ar horizontālajām prioritātēm (papildina projekta iesnieguma veidlapu, ja iekļauts projekta vērtēšanas kritērijos)
 
5.1. Aprakstīt projekta ietekmi uz horizontālo prioritāti "Teritorijas līdzsvarota attīstība" (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes):
 
 
5.2. Apraksts, kā projektā paredzētās aktivitātes sekmēs vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu (dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un invalīdu tiesību) ievērošanu (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes):
 
 
5.3. Apraksts, kā projekts paredz nodrošināt ietekmi uz horizontālo prioritāti "Informācijas sabiedrība" (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes):
 
 
6. sadaļa – Projekta izmaksas un finansēšanas avoti

6.1. Projekta finansēšanas plāns, LVL

 %20092010201120122013Kopā
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)4
Kopējās izmaksasKopējās izmaksas       
Kopējās attiecināmās izmaksasKopējās attiecināmās izmaksas

100 %

      
Publiskais finansējums       
Publiskais finansējumsAttiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējums       
Attiecināmais valsts budžeta finansējums       
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām       
Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums       
Attiecināmais cits publiskais finansējums       
Privātās attiecināmās izmaksas       
Neattiecināmās izmaksas       

6.2. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, LVL:

Nr.p.k.Izmaksu pozīcijas nosaukums*Vienības nosaukumsDaudzumsKopējā summaIzmaksas
LVL%attiecināmāsneattiecināmās
1.Netiešās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenojamām aktivitātēm      
2.Tiešās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenojamām aktivitātēm  

 

 

  
2.1.projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas atbalstāmo darbību veikšanai   

 

 

  
2.2.projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu (ne vairāk kā 1 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām)      
2.3.projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas (nepārsniedzot 1000 latu)      
3.Neparedzētās izmaksas (nepārsniedzot 0,5 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām)      
 KOPĀ    100 %  

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu norādītajām izmaksu pozīcijām.

7. sadaļa – APLIECINĀJUMS

Es, apakšā parakstījies (-usies),

projekta iesniedzēja 
 projekta iesniedzēja nosaukums
atbildīgā amatpersona, ,
 vārds, uzvārds
  ,
 amata nosaukums
apliecinu, ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi, :
 dd/mm/gggg

• projekta iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

• projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

• projekta iesniedzējam ir atbilstošs juridiskais statuss;

• projekta iesniedzējam ir atbilstošs pamatdarbības veids;

• projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi;

• projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

• nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu noteiktajos termiņos;

• projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, un projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros;

• projekta apstiprinājuma gadījumā tieši šis projekta iesniegums netiks iesniegts finansēšanai vai līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Sociālā fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu plānotais Eiropas Sociālā fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas pret augstāk minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Apņemos projekta īstenošanā ievērot nediskriminācijas principus un nepieļaut diskrimināciju dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas, invaliditātes, vecuma vai citu faktoru dēļ.

 
Paraksts*:
 
 
Datums*:
 
 
 
dd/mm/gggg
 
Zīmoga vieta*
 

 

*Dokumenta rekvizītus "Paraksts", "Datums" un "Zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

 

1 Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par apakšaktivitātes īstenošanu

2 Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par apakšaktivitātes īstenošanu

3 Jāsakrīt ar 2.7.punktā norādītās aktivitātes numuru

4 Kopējās summas pa ailēm veidojas šādi: (7) = (2) + (3) + (..)+ (6)

5 Piemēram, Kultūrkapitālfonda finansējums

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
2. pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.521
Finansēšanas plāna projekts valsts budžeta iestādēm
 Projekta nosaukums 
 Projekta iesnieguma reģ. Nr. 
 Projekta iesniedzēja nosaukums 
 
KodsKoda nosaukums_____.gada summa1.ceturksnis2.ceturksnis3.ceturksnis4.ceturksnis
21710Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem     
1000–9000Izdevumi – kopā     
1000–4000; 6000–7000Uzturēšanas izdevumi     
1000–2000Kārtējie izdevumi     
1000Atlīdzība     
1100Atalgojums     
1200Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, sociālā rakstura pabalsti un kompensācijas     
2000Preces un pakalpojumi     
6000Sociālie pabalsti     
5000Pamatkapitāla veidošana     
       
Atbildīgā amatpersona  Z.v.* Grāmatvedis 
 (vārds, uzvārds un paraksts)*    (vārds, uzvārds un paraksts)*

Informācija par paraksttiesīgajām amatpersonām1:

1. Vārds, uzvārds:

Amats:

Personas kods:

Pilnvarojums (pirmais vai otrais paraksts):

Pilnvaru termiņš (norādīt laikposmu):

2.

...

Kontakttālrunis _______________________

Datums* _______________________

Piezīmes.

1.1 Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra instrukciju Nr.17 "Maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē".

2. * Dokumenta rekvizītus "paraksts", "zīmoga vieta" ("Z.v. ") un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
3. pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.521
Sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā

20 ___.gada ____ . __________

 
(partnera nosaukums)
tā pārstāvja 
 (amats, vārds, uzvārds)
personā, kas rīkojas saskaņā ar ,
   
apliecina, ka ir iepazinies ar darbības programmas ''Cilvēkresursi un nodarbinātība'' papildinājuma 1.2.prioritātes ''Izglītība un prasmes'' 1.2.1.pasākuma ''Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība'' 1.2.1.2.aktivitātes ''Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana'' 1.2.1.2.3.apakšaktivitātes ''Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana'' projekta iesniegumu
 
(projekta nosaukums)
pirms tā iesniegšanas Izglītības un zinātnes ministrijā (turpmāk – ministrija) un izpratis savus uzdevumus projekta īstenošanā.
Sadarbības partneris pilnvaro 
 (projekta iesniedzēja nosaukums)

iesniegt projekta iesniegumu ministrijā, pārstāvēt partnerībā iesaistīto sadarbības partneri sarunās ar ministriju, slēgt vienošanos un iesniegt finanšu plānus un pārskatus Valsts izglītības attīstības aģentūrā, ja projekta iesniegums tiks apstiprināts.

Sadarbības partneris apliecina, ka, ja projekts tiks apstiprināts, piedalīsies projekta īstenošanā un nodrošinās sadarbības partnerim uzticēto uzdevumu veikšanu, ievērojot labas partnerības principus.

Pilnvara ir izdota bez pārpilnvarojuma tiesībām un ir derīga no šī apliecinājuma apstiprināšanas brīža līdz projekta gala pārskata apstiprināšanai.

Partnera pārstāvis

     
(amats) (paraksts)* (vārds, uzvārds)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.3.apakšaktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 521Pieņemts: 09.06.2009.Stājas spēkā: 03.07.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 102, 02.07.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
194219
{"selected":{"value":"19.09.2012","content":"<font class='s-1'>19.09.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.09.2012","iso_value":"2012\/09\/19","content":"<font class='s-1'>19.09.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"26.10.2011","iso_value":"2011\/10\/26","content":"<font class='s-1'>26.10.2011.-18.09.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.04.2011","iso_value":"2011\/04\/15","content":"<font class='s-1'>15.04.2011.-25.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.08.2010","iso_value":"2010\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2010.-14.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.07.2009","iso_value":"2009\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2009.-18.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.09.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)