Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2014.gadam

(Likuma nosaukums grozīts ar 21.01.2010. un 14.04.2011. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2011.)

1.pants. Likuma mērķis ir sniegt personām sociālo nodrošinājumu pieejamā finansējuma ietvaros saskaņā ar likumiem par valsts budžetu kārtējam gadam laika periodā no 2009.gada 1.jūlija līdz 2014.gadam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.04.2011. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2011.)

2.pants.

(Izslēgts ar 21.01.2010. likumu, kas stājas spēkā 30.01.2010.)

3.pants.

(Izslēgts ar 21.01.2010. likumu, kas stājas spēkā 30.01.2010.)

4.pants. Laika periodā no 2009.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 31.decembrim Valsts sociālo pabalstu likumā noteiktā ģimenes valsts pabalsta apmērs par katru bērnu ir 11,38 euro mēnesī.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.11.2012. un 19.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

5.pants. (1) Personai, kura bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" noteikto vecāku pabalstu, kas piešķirts par laika periodā līdz 2010.gada 2.maijam dzimuša bērna kopšanu, izmaksā 50 procentu apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra.

(2) Vecāku pabalsta izmaksu šā panta pirmajā daļā noteiktajā apmērā uzsāk ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā personai ir beidzies bērna kopšanas atvaļinājums vai persona sāk gūt ienākumus kā pašnodarbinātais, bet pārtrauc ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kurā personai piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums vai tā negūst ienākumus kā pašnodarbinātais.

(3) Līdz 2014.gada 31.decembrim sociāli apdrošinātajai personai, kura atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai bērna kopšanas dēļ negūst ienākumus kā pašnodarbinātais, par laika periodā pēc 2010.gada 2.novembra dzimuša bērna kopšanu saskaņā ar likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 10.6 pantu piešķirto vecāku pabalstu izmaksā šādā apmērā:

1) ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā ir līdz 32,75 euro (ieskaitot), — piešķirtajā apmērā;

2) ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā pārsniedz 32,75 euro, — par vienu kalendāra dienu izmaksā 32,75 euro un 50 procentus no piešķirtā pabalsta summas, kas vienā kalendāra dienā pārsniedz 32,75 euro.

(01.12.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.04.2011., 15.11.2012. un 19.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

6.pants. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra šā likuma 5.pantā noteiktā pabalsta izmaksas veic, pamatojoties uz Valsts ieņēmuma dienesta informāciju par periodiem, kuros persona reģistrēta kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.01.2010. likumu, kas stājas spēkā 30.01.2010.)

7.pants. Lai atgūtu valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu un valsts sociālā pabalsta pārmaksas, kas radušās, nepiemērojot šajā likumā noteiktos ierobežojumus, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra veic ieturējumus 10 procentu apmērā no katra piešķirtā sociālās apdrošināšanas pakalpojuma vai valsts sociālā pabalsta.

8.pants.

(Izslēgts ar 21.01.2010. likumu, kas stājas spēkā 30.01.2010.)

9.pants. Ministru kabinets divas reizes gadā izvērtē turpmāku šajā likumā noteikto valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu noteikšanas pamatotību un iesniedz Saeimai ziņojumu par ierobežojumu saglabāšanu un, ja nepieciešams, likumprojektu par ierobežojumu daļēju vai pilnīgu atcelšanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.01.2010. likumu, kas stājas spēkā 30.01.2010.)

10.pants.

(Izslēgts ar 21.01.2010. likumu, kas stājas spēkā 30.01.2010.)

11.pants.

(Izslēgts ar 15.11.2012. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2013.)

12.pants. Laika periodā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim saskaņā ar likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 17.pantu piešķirto slimības pabalstu un saskaņā ar likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" 19.pantu piešķirto slimības pabalstu izmaksā šādā apmērā:

1) ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā ir līdz 16,38 euro (ieskaitot), - piešķirtajā apmērā;

2) ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā pārsniedz 16,38 euro, - par vienu kalendāra dienu izmaksā 16,38 euro un 50 procentus no piešķirtā pabalsta summas, kas vienā kalendāra dienā pārsniedz 16,38 euro.

(01.12.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.04.2011., 15.11.2012. un 19.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

13.pants. Ja laika periodā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim saskaņā ar likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 7.pantu noteiktais bezdarbnieka pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā pārsniedz 16,38 euro, tad par vienu kalendāra dienu piešķiramā bezdarbnieka pabalsta apmērs ir summa, ko veido 16,38 euro un 50 procenti no aprēķinātās pabalsta summas, kas vienā kalendāra dienā pārsniedz 16,38 euro.

(01.12.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.04.2011. un 19.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

14.pants. Laika periodā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim saskaņā ar likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 10.pantu piešķirto maternitātes pabalstu un saskaņā ar likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 10.3 pantu piešķirto paternitātes pabalstu izmaksā šādā apmērā:

1) ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā ir līdz 32,75 euro (ieskaitot), — piešķirtajā apmērā;

2) ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā pārsniedz 32,75 euro, — par vienu kalendāra dienu izmaksā 32,75 euro un 50 procentus no piešķirtā pabalsta summas, kas vienā kalendāra dienā pārsniedz 32,75 euro.

(15.11.2012. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

Pārejas noteikumi

1. Personai, kurai bija noteikta invaliditāte un kura laikā no 2009.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 31.oktobrim saskaņā ar šā likuma 2. un 3.panta noteikumiem saņēma valsts vecuma pensiju vai saskaņā ar nolikumu “Par izdienas pensijām” un nolikumu “Par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēju pensijām)” piešķirto izdienas pensiju ierobežotā apmērā, izmaksā nesaņemto pensijas daļu no 2009.gada 1.novembra.

(17.09.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.11.2009.)

2. Personai, kurai pārejoša darbnespēja ir iestājusies līdz 2009.gada 31.decembrim un nepārtraukti turpinās pēc 2010.gada 1.janvāra, slimības pabalstu izmaksā likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 17.pantā vai likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" 19.pantā noteiktajā apmērā.

(01.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

3. Bezdarbniekam, kuram bezdarbnieka pabalsts piešķirts līdz 2009.gada 31.decembrim un tā izmaksa turpinās pēc 2010.gada 1.janvāra, bezdarbnieka pabalstu izmaksā saskaņā ar likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 7. un 9.pantā un tā pārejas noteikumu 12.punktā noteikto.

(01.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

4. Personai, kurai pārejoša darbnespēja sakarā ar grūtniecību un dzemdībām ir iestājusies līdz 2010.gada 2.novembrim un nepārtraukti turpinās pēc 2010.gada 3.novembra, maternitātes pabalstu izmaksā likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 10.pantā noteiktajā apmērā.

(01.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

5. Bērna tēvam, kuram atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu ir sācies līdz 2010.gada 2.novembrim un nepārtraukti turpinās pēc 2010.gada 3.novembra, paternitātes pabalstu izmaksā likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 10.3 pantā noteiktajā apmērā.

(01.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2010.)

6. Personai, kurai vecāku pabalsts piešķirts līdz 2012.gada 31.decembrim un tā izmaksa nepārtraukti turpinās pēc 2013.gada 1.janvāra, vecāku pabalstu par laika periodu no 2013.gada 1.janvāra izmaksā apmērā, kāds noteikts no 2013.gada 1.janvāra.

(15.11.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2013.)

7. Personai, kurai pārejoša darbnespēja sakarā ar grūtniecību un dzemdībām ir iestājusies līdz 2012.gada 31.decembrim un nepārtraukti turpinās pēc 2013.gada 1.janvāra, maternitātes pabalstu par laika periodu no 2013.gada 1.janvāra izmaksā šā likuma 14.pantā noteiktajā apmērā.

(15.11.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2013.)

8. Bērna tēvam, kuram atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu ir sācies līdz 2012.gada 31.decembrim un nepārtraukti turpinās pēc 2013.gada 1.janvāra, paternitātes pabalstu par laika periodu no 2013.gada 1.janvāra izmaksā šā likuma 14.pantā noteiktajā apmērā.

(15.11.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2013.)

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 16.jūnijā.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2009.gada 30.jūnijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2014.gadam Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 16.06.2009.Stājas spēkā: 01.07.2009.Zaudē spēku: 01.01.2015.Tēma: Sociālā aizsardzībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 100, 30.06.2009.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 14, 23.07.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
194076
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2011","iso_value":"2011\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2011.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.01.2010","iso_value":"2010\/01\/30","content":"<font class='s-1'>30.01.2010.-30.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-29.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.12.2009","iso_value":"2009\/12\/22","content":"<font class='s-1'>22.12.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2009","iso_value":"2009\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2009.-21.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-31.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"