Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 22.nr.; 1999, 14.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 22.nr.; 2005, 2.nr.; 2007, 15.nr.; 2009, 9.nr.) šādus grozījumus:

1. 3.pantā:

izteikt otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) tā ir zemes starpgabals atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajam un par to pašvaldības dome (padome) ir pieņēmusi lēmumu, ka tā ir starpgabals, izņemot šā likuma 8.pantā minēto uz valsts vārda zemesgrāmatā ierakstāmo zemi;";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma:

1) apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi;

2) neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi."

2. Papildināt 4.1 panta otro daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) tā ir zemes starpgabals atbilstoši šā likuma 3.panta otrās daļas 4.punktam."

3. 6.pantā:

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Pašvaldības domes (padomes) lēmumu un Ministru kabineta rīkojumu par pilsētu zemes piederību, piekritību vai izmantošanu zemes reformas pabeigšanai Valsts zemes dienestam iesniedz līdz 2009.gada 30.decembrim (Rīgas pilsētas pašvaldība līdz 2010.gada 30.decembrim), bet par lauku apvidu zemes piederību, piekritību vai izmantošanu zemes reformas pabeigšanai - likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" noteiktajā termiņā.";

papildināt pantu ar septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ministru kabinets pieņem rīkojumu par zemes piekritību valstij attiecībā uz visām šā likuma 8.pantā minētajām valstij piekrītošajām zemēm.

(8) Lauku apvidu un pilsētu zemi, par kuru līdz 2009.gada 30.decembrim (Rīgas pilsētas pašvaldībā līdz 2010.gada 30.decembrim) nav pieņemts un Valsts zemes dienestam iesniegts pašvaldības domes (padomes) lēmums un Ministru kabineta rīkojums par zemes piederību, piekritību vai izmantošanu zemes reformas pabeigšanai, Valsts zemes dienests ieskaita rezerves zemes fondā."

4. Papildināt 8.pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Uz valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā zemesgrāmatās tiek ierakstīta valstij piederošā un piekrītošā zeme, uz kuras atrodas akciju sabiedrības "Latvenergo" īpašumā vai valdījumā esošie energoapgādes objekti un kura ir nepieciešama valsts komercdarbības veikšanai."

5. 9.panta pirmajā daļā:

aizstāt ievaddaļā vārdus "Par zemes gabaliem" ar vārdiem "Par neapbūvētiem zemes gabaliem";

izslēgt 4. un 6.punktu;

aizstāt 5.punktā vārdus "zemes gabala" ar vārdiem "nekustamā īpašuma objekta".

6. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. (1) Par valstij vai pašvaldībām piederošiem un piekrītošiem zemes gabaliem sastādāma uzziņa, kurā jānorāda:

1) zemes gabala platība;

2) pašreizējais zemes lietotājs, zemes lietošanas nosacījumi (pastāvīgā lietošana, termiņlietošana, noma);

3) kādas ēkas (būves) atrodas uz zemes gabala;

4) nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi;

5) pamatojums atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam jaunu valsts vai pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai teritorijas izmantošanai valstij vai pašvaldībai noteikto funkciju īstenošanai.

(2) Uzziņai pievienojami dokumenti, kas apstiprina uzziņā norādītos apstākļus. Ja valsts zemi pieprasījusi pašvaldība vai pašvaldības zemi - valsts, šis zemes gabals nav ierakstāms zemesgrāmatā, kamēr nav panākta vienošanās starp attiecīgo valsts institūciju un pašvaldību vai zemes strīds nav izskatīts šā likuma 11.pantā noteiktajā kārtībā.

(3) Ja zemes gabals pašvaldībai piekrīt saskaņā ar šā likuma 3.panta otrās daļas 2.punktu vai 4.1 panta otrās daļas 5.punktu, uzziņai pievieno Valsts zemes dienesta kadastra izziņu.

(4) Ja zemes gabals valstij piekrīt saskaņā ar šā likuma 2.panta otrās daļas 3.punktu vai 4.1 panta pirmās daļas 5.punktu, uzziņai pievieno Valsts zemes dienesta kadastra izziņu.

(5) Uzziņu paraksta šā likuma 8.pantā noteiktās valsts institūcijas administratīvais vadītājs, valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" valde vai attiecīgās pašvaldības domes priekšsēdētājs."

7. Papildināt likumu ar 10.1 pantu šādā redakcijā:

"10.1 pants. (1) Par valstij vai pašvaldībām piederošiem un piekrītošiem zemes gabaliem, uz kuriem atrodas publiskās lietošanas transporta infrastruktūras objekti (ielas un ceļi, dzelzceļa zemes nodalījuma josla, ceļu zemes nodalījuma josla, ielu sarkanās līnijas un citi normatīvajos aktos noteiktie autoceļu un dzelzceļa publiskās lietošanas infrastruktūras objekti), sastādāma uzziņa, kurā jānorāda:

1) zemes gabala platība;

2) informācija par to, ka uz zemes gabala atrodas noteikts publiskās lietošanas transporta infrastruktūras objekts;

3) nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi;

4) informācija par to, vai uz zemes gabala atrodas citām personām piederošas ēkas (būves).

(2) Uzziņai pievienojami dokumenti, kas apstiprina uzziņā norādītos apstākļus. Zemes gabala platību apliecina, iesniedzot zemes robežu plānu. Ja zemes gabals nav kadastrāli uzmērīts, tā platību apliecina Valsts zemes dienesta kadastra izziņa, kam pievienota informācija no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem par zemes gabala platību un izvietojumu apvidū.

(3) Uzziņu paraksta šā likuma 8.pantā noteiktās valsts institūcijas administratīvais vadītājs, valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" valde vai attiecīgās pašvaldības domes priekšsēdētājs."

8. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

"13. pants. (1) Valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās par pamatu ir šādi dokumenti:

1) šā likuma 9., 10. vai 10.1 pantā noteiktajā kārtībā sastādīta uzziņa;

2) šā likuma 9. vai 10.pantā minētajā gadījumā - zemes robežu plāns;

3) šā likuma 10.1 pantā minētajā gadījumā - zemes robežu plāns vai informācija no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem par zemes gabala platību un izvietojumu apvidū;

4) ja netiek pievienots zemes robežu plāns, - pašvaldības izziņa par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem. Izziņa sastādāma atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, ja tāds ir apstiprināts. Ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojums ir apstiprināšanas procesā, tad pašvaldība izziņu sastāda atbilstoši tās rīcībā esošajai informācijai;

5) Valsts zemes dienesta kadastra izziņa;

6) šā likuma 10. vai 10.1 pantā minētajā gadījumā - ēku (būvju) piederību apliecinoši dokumenti, bet attiecībā uz publiskās lietošanas transporta infrastruktūras objektiem - konkrētā objekta pārvaldītāja parakstīta izziņa, kas apliecina, ka konkrētais publiskās lietošanas transporta infrastruktūras objekts ir valsts, pašvaldības vai valsts akciju sabiedrības "Latvijas Dzelzceļš" valdījumā;

7) strīda gadījumā - spēkā stājies Centrālās zemes komisijas lēmums vai tiesas spriedums;

8) pašvaldības domes (padomes) lēmums vai Ministru kabineta rīkojums par zemes piederību vai piekritību;

9) iesniegums attiecīgajai zemesgrāmatu nodaļai.

(2) Vienlaikus ar valsts vai pašvaldības zemes īpašuma tiesībām zemesgrāmatās nostiprināmas īpašuma tiesības attiecīgi uz valstij vai pašvaldībām piederošām ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemes gabala, atbilstoši likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" noteiktajam."

9. 16.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Zemi, kura zemesgrāmatā ierakstīta uz valsts vai pašvaldības vārda, nepievienojot uzziņai zemes robežu plānu, nedrīkst atsavināt līdz brīdim, kad ir veikta zemes kadastrālā uzmērīšana, izņemot gadījumus, kad valsts nodod zemes gabalu bez atlīdzības pašvaldībai vai iegulda kapitālsabiedrībā vai pašvaldība nodod zemes gabalu bez atlīdzības valstij vai iegulda kapitālsabiedrībā.";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "pirmajā daļā" ar vārdiem "un 1.1 daļā".

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 12.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 30.jūnijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 12.06.2009.Stājas spēkā: 01.07.2009.Tēma: Pašvaldības; Nekustamais īpašums, būvniecībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 100, 30.06.2009.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 15, 13.08.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
194051
01.07.2009
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)