Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kriminālprocesa likumā

Izdarīt Kriminālprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 11., 20.nr.; 2006, 4.nr.; 2007, 3., 13.nr.; 2008, 1., 15.nr.; 2009, 9.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 51.panta 5.punktu šādā redakcijā:

"5) šajā procesā ir liecinieks, cietušais vai viņa pārstāvis vai persona, kura īsteno aizstāvību vai ir veikusi aizstāvību vai cietušā pārstāvību."

2. Aizstāt 425.panta otrajā daļā vārdu "Triju" ar vārdu "Piecu".

3. 683.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "procesa virzītājs" ar vārdiem "vai tiesa, kas kontrolē sprieduma vai lēmuma pilnīgu izpildi, vai tiesa, kas lemj par soda aizstāšanu ar arestu vai brīvības atņemšanu";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ierosinājumu izskata 10 dienu laikā, bet neatliekamos gadījumos - nekavējoties pēc tā saņemšanas Ģenerālprokuratūrā un par rezultātiem informē procesa virzītāju vai tiesu, kas vērsās ar ierosinājumu lūgt ārvalstij personas izdošanu. Izskatīšanas termiņu var pagarināt ģenerālprokurors, un par to tiek informēts procesa virzītājs vai tiesa, kas vērsās ar ierosinājumu lūgt ārvalstij personas izdošanu."

4. Papildināt 685.panta pirmo daļu pēc vārdiem "procesa virzītājs" ar vārdiem "vai tiesa, kas kontrolē sprieduma vai lēmuma pilnīgu izpildi, vai tiesa, kas lemj par soda aizstāšanu ar arestu vai brīvības atņemšanu".

5.  Papildināt 692.pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Pēc nolēmuma stāšanās spēkā Eiropas apcietinājuma lēmumu pieņem tiesa, kas kontrolē sprieduma vai lēmuma pilnīgu izpildi, vai tiesa, kas lemj par soda aizstāšanu ar arestu vai brīvības atņemšanu."

6. 694.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja pieprasītās personas atrašanās vieta nav zināma, Ģenerālproku­ratūra Eiropas apcietinājuma lēmuma kopiju nosūta Valsts policijai personas starptautiskās meklēšanas nodrošināšanai.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ja dalībvalsts lūdz garantēt, ka tās izdotā persona pēc notiesāšanas Latvijā tiks nodota atpakaļ brīvības atņemšanas soda izciešanai, šādu garantiju sniedz Ģenerālprokuratūra."

7. Papildināt 695.panta otro daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) persona Eiropas Savienības dalībvalstī tam ir piekritusi;".

8. Papildināt 696.panta otro daļu ar vārdiem "ja starptautiskajā līgumā nav noteikts citādi".

9. Aizstāt 706.panta pirmajā daļā vārdus "Augstākā tiesa" ar vārdiem "Augtākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta".

10. Papildināt 715.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja Latvijas pilsonis neatsakās no šādām tiesībām, Ģenerālprokuratūra lūdz minēto garantiju Eiropas apcietinājuma lēmumu pieņēmušajai valstij."

11. Papildināt 716.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja persona piekrīt izdošanai, pārbaudi pabeidz 10 dienu laikā no Eiropas apcietinājuma lēmuma saņemšanas dienas."

12. Papildināt 717.panta trešās daļas pirmo teikumu pēc vārda "dienas" ar vārdiem un skaitli "ievērojot šā likuma 702.panta ceturtās daļas noteikumus".

13. 720.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "Augstākajā tiesā" ar vārdiem "Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Augstākā tiesa" ar vārdiem "Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta".

14. Papildināt likumu ar 720.1 pantu šādā redakcijā:

"720.1 pants. Latvijas kompetentās iestādes piekrišana personas tālākai izdošanai, kriminālvajāšanai un tiesāšanai

Kompetentā iestāde 20 dienu laikā pēc Eiropas Savienības dalībvalsts lūguma saņemšanas lemj par piekrišanu izdotās personas izdošanai tālāk citai Eiropas Savienības dalībvalstij, kā arī tās kriminālvajāšanai, tiesāšanai un soda izpildei par citiem pirms izdošanas izdarītajiem nodarījumiem."

15. Papildināt 722.panta otro daļu pēc vārdiem "lietiskie pierādījumi" ar vārdiem "vai ko izdodamā persona ieguvusi nodarījuma rezultātā".

16. Izteikt 770.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja ir saņemts notiesātās personas lūgums vai piekrišana tās pārstāvja iesniegtajam lūgumam par šīs personas nodošanu soda izciešanai ārvalstī, kompetentā iestāde pēc šā panta otrajā daļā minētās informācijas saņemšanas nekavējoties par šo lūgumu informē ārvalsti."

17. Papildināt 777.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Eiropas Savienības dalībvalstī piespriesta soda izpilde iespējama, ja ir atteikta izdošana saskaņā ar šā likuma 714.panta piektās daļas 4.punktu."

18. Izteikt 785.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja vienlaikus saņemti vairāki nolēmumi par mantas konfiskāciju attiecībā uz naudas summu un šie nolēmumi izdoti attiecībā uz vienu personu, kurai nav pietiekamu līdzekļu Latvijā, lai varētu izpildīt visus nolēmumus, vai vienlaikus saņemti vairāki nolēmumi par mantas konfiskāciju attiecībā uz konkrētu īpašuma daļu, lēmumu par to, kuru no nolēmumiem izpildīs, pieņem tiesa, ņemot vērā:

1) noziedzīgā nodarījuma smagumu;

2) mantai uzlikto arestu;

3) secību, kādā nolēmumi par mantas konfiskāciju saņemti Latvijā."

19. Papildināt likumu ar 785.1 pantu šādā redakcijā:

"785.1 pants. Nosacījumi attiecībā uz mantas konfiskācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu vai mantas sadali ar ārvalstīm

(1) Lūgumu par mantas konfiskācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu vai mantas sadali katrā konkrētā gadījumā izlemj Tieslietu ministrija.

(2) Izskatot lūgumu par mantas konfiskācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu sadali, ņem vērā iegūto naudas līdzekļu apmēru, ar noziedzīgo nodarījumu radīto kaitējumu un cietušo atrašanās vietu.

(3) Pēc ārvalsts lūguma Tieslietu ministrija var pieņemt lēmumu par mantas konfiskācijas rezultātā iegūtās mantas atdošanu ārvalstij.

(4) Tieslietu ministrija var atteikt lūgumu par mantas konfiskācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu vai mantas sadali, ja lūgums saņemts pēc viena gada no dienas, kad ārvalsts saņēmusi paziņojumu par nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildi.

(5) Kārtību, kādā mantas konfiskācijas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus vai mantu sadala ar ārvalstīm un kādā naudas līdzekļus pārskaita, nosaka Ministru kabinets."

20. Papildināt 71.nodaļu ar 801.8, 801.9, 801.10, 801.11, 801.12, 801.13, 801.14, 801.15 un 801.16 pantu šādā redakcijā:

"801.8 pants. Eiropas Savienības dalībvalsts nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildīšanas pamats

Eiropas Savienības dalībvalsts nolēmuma par mantas, noziedzīga nodarījuma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskāciju (turpmāk - nolēmums par mantas konfiskāciju) izpildīšanas pamats Latvijā ir:

1) nolēmums par mantas konfiskāciju vai tā apliecināta kopija un aizpildīts īpašas formas apliecinājums;

2) fakts, ka personai, uz kuru attiecas nolēmums par mantas konfiskāciju, Latvijā ir dzīvesvieta (juridiskajai personai - reģistrēta juridiskā adrese) vai pieder īpašums, vai ir citi ienākumi;

3) Latvijas tiesas lēmums par Latvijā izpildāmo mantas konfiskāciju un izpildraksts par šā lēmuma nodošanu izpildei.

801.9 pants. Nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildīšanas atteikuma iemesli

(1) Nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildi atsaka, ja:

1) nav atsūtīts īpašas formas apliecinājums vai tas ir nepilnīgs vai neatbilst tā nolēmuma saturam, kuram tas pievienots;

2) nodarījums, uz kuru attiecas nolēmums, nav ietverts šā likuma 2.pielikumā un nav noziedzīgs pēc Latvijas likuma;

3) izpildot nolēmumu, tiks pārkāpts dubultās sodīšanas nepieļaujamības (ne bis in idem) princips;

4) pastāv šā likuma 8.nodaļā paredzētā kriminālprocesuālā imunitāte;

5) nolēmuma izpilde Latvijā nav iespējama;

6) soda izpildei iestājies noilgums un nolēmums attiecas uz nodarījumu, kas ir Latvijas jurisdikcijā;

7) persona nav sasniegusi vecumu, ar kuru iestājas kriminālatbildība;

8) nolēmums pieņemts personas prombūtnē, izņemot gadījumus, kad persona ir informēta par procesu vai pati informējusi, ka nolēmumu neapstrīd;

9) ir pamats uzskatīt, ka sods noteikts personas dzimuma, rases, reliģiskās piederības, tautības, valodas vai politisko uzskatu dēļ;

10) nolēmuma izpilde būtu pretrunā ar Latvijas tiesību sistēmas pamatprincipiem.

(2) Ja nolēmums par mantas konfiskāciju pieņemts par šā likuma 2.pielikumā minētu nodarījumu, pārbaudi par to, vai šis nodarījums ir noziedzīgs arī pēc Latvijas likuma, neveic.

801.10 pants. Nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildes atlikšana

(1) Nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildi tiesa var atlikt, ja:

1) kopējā vērtība, kas tiks iegūta, izpildot nolēmumu, var pārsniegt nolēmumā noteikto summu tādēļ, ka šo nolēmumu izpilda vienlaikus vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs;

2) tā izpilde var kaitēt kriminālprocesam Latvijā;

3) persona Latvijā ir vērsusies tiesā, apstrīdot izpildes kārtību;

4) Latvijā uzsākta mantas konfiskācijas izpilde.

(2) Zvērināts tiesu izpildītājs, konstatējot šā panta pirmajā daļā minētos iemeslus, atliek nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildi un veic pasākumus mantas konfiskācijas izpildes nodrošināšanai. Zvērināts tiesu izpildītājs par nolēmuma izpildes atlikšanu paziņo tiesai un Tieslietu ministrijai.

(3) Tieslietu ministrija informē nolēmuma pieņemšanas dalībvalsti par tā izpildes atlikšanu.

801.11 pants. Nolēmuma par mantas konfiskāciju pārbaudes kārtība

(1) Tieslietu ministrija, saņēmusi nolēmumu par mantas konfiskāciju, 10 dienu, bet, ja materiālu apjoms ir sevišķi liels, 30 dienu laikā noskaidro, vai nepastāv šā likuma 801.9 panta pirmās daļas 1. vai 7.punktā minētie atteikuma iemesli, un izvērtētos materiālus nosūta tiesai.

(2) Ja nepieciešama dokumentu tulkošana, nolēmuma par mantas konfiskāciju pārbaude notiek šā panta pirmajā daļā minētajos termiņos pēc tulkojuma saņemšanas.

(3) Dokumentu tulkojumu nodrošina ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā pēc nolēmuma saņemšanas.

(4) Ja Tieslietu ministrija uzskata, ka sniegtā informācija nav pietiekama, tā pieprasa papildu informāciju no Eiropas Savienības dalībvalsts. Pēc papildu informācijas saņemšanas jautājumu izlemj šā panta pirmajā daļā minētajos termiņos.

801.12 pants. Lēmums par Latvijā izpildāmo mantas konfiskāciju

(1) Rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis nolēmumu par mantas konfiskāciju izskata rakstveida procesā pēc personas dzīvesvietas (juridiskajai personai - pēc reģistrētās juridiskās adreses) vai īpašuma atrašanās vietas.

(2) Rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis, saņēmis nolēmumu par mantas konfiskāciju un materiālus, pārbauda nolēmuma izpildīšanas pamatu, noskaidro, vai nepastāv šā likuma 801.9 pantā minētie atteikuma iemesli, un pieņem lēmumu par Latvijā izpildāmo mantas konfiskāciju vai par atteikšanos izpildīt minēto nolēmumu.

(3) Rajona (pilsētas) tiesas tiesneša pieņemto lēmumu par Latvijā izpildāmo mantas konfiskāciju var pārsūdzēt apelācijas instances tiesai 10 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas, sūdzību iesniedzot rajona (pilsētas) tiesā. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma par Latvijā izpildāmo mantas konfiskāciju izpildi. Apelācijas instances tiesas tiesnesis sūdzību izskata rakstveida procesā, un lēmums nav pārsūdzams.

(4) Ja nolēmums par mantas konfiskāciju pieņemts par konkrētu naudas summu, rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis lēmumā norāda konfiscējamo naudas summu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu, kāds bija spēkā nolēmuma pasludināšanas dienā.

(5) Ja persona, attiecībā uz kuru pieņemts nolēmums par mantas konfiskāciju, iesniedz pierādījumu par nolēmuma par mantas konfiskāciju pilnīgu vai daļēju izpildi, rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis ar Tieslietu ministrijas starpniecību sazinās ar attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalsti, lai saņemtu tās apstiprinājumu. Saņēmis apstiprinājumu par nolēmuma par mantas konfiskāciju pilnīgu izpildi, rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis atceļ lēmumu par Latvijā izpildāmo mantas konfiskāciju. Ja saņemts apstiprinājums par nolēmuma par mantas konfiskāciju daļēju izpildi, rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis groza lēmumu atbilstoši saņemtajam apstiprinājumam.

801.13 pants. Nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildīšanas kārtība

(1) Ja ir saņemti vairāki nolēmumi par mantas konfiskāciju, tiesa lemj, kuru nolēmumu izpildīt, ņemot vērā šā likuma 785.panta trešajā daļā minētos nosacījumus.

(2) Attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts lēmumi par soda samazināšanu, amnestijas vai apžēlošanas akta izdošanu ir saistoši Latvijai.

(3) Lēmuma par mantas konfiskāciju izpildi izbeidz, ja Eiropas Savienības dalībvalsts atcēlusi nolēmumu par mantas konfiskāciju.

(4) No Eiropas Savienības dalībvalsts saņemto paziņojumu par šā panta otrajā un trešajā daļā paredzētajiem juridiskajiem faktiem Tieslietu ministrija nosūta tiesai, kas nodeva lēmumu izpildei, un informē par to zvērinātu tiesu izpildītāju.

801.14 pants. Sūdzību iesniegšana par nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildi

(1) Persona, pret kuru vai pret kuras mantu vērsts lēmums par Latvijā izpildāmo mantas konfiskāciju, zvērināta tiesu izpildītāja darbības var pārsūdzēt Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Sūdzība par nolēmuma par mantas konfiskāciju pieņemšanas iemesliem iesniedzama Eiropas Savienības dalībvalsts tiesā.

(3) Ja tiek saņemta sūdzība par nolēmuma par mantas konfiskāciju pieņemšanas iemesliem, pēc informācijas saņemšanas no tiesas Tieslietu ministrija informē par to attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalsti.

801.15 pants. Tieslietu ministrijas paziņojumi Eiropas Savienības dalībvalstij

(1) Tieslietu ministrija informē Eiropas Savienības dalībvalsti par nolēmuma par mantas konfiskāciju nosūtīšanu tiesai Latvijā mantas konfiskācijas noteikšanai.

(2) Pēc informācijas saņemšanas no tiesas Tieslietu ministrija informē attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalsti par:

1) lēmumu par atteikšanos izpildīt nolēmumu par mantas konfiskāciju;

2) lēmumu par atteikumu, jo mantas konfiskāciju nav iespējams izpildīt;

3) nolēmuma par mantas konfiskāciju pilnīgu vai daļēju neizpildi;

4) nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildi.

801.16 pants. Nosacījumi attiecībā uz mantas konfiskācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu vai mantas sadali ar Eiropas Savienības dalībvalsti

(1) Pēc Eiropas Savienības dalībvalsts lūguma Tieslietu ministrija var pieņemt lēmumu par mantas konfiskācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu vai mantas sadali ar šo dalībvalsti.

(2) Ja mantas konfiskācijas rezultātā iegūtie naudas līdzekļi ir lielāki par 10 000 eiro ekvivalentu latos (pārrēķinot saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu, kāds bija spēkā informācijas saņemšanas dienā), Tieslietu ministrija pieņem lēmumu par puses no naudas līdzekļiem pārskaitīšanu attiecīgajai Eiropas Savienības dalībvalstij.

(3) Pastāvot citiem nosacījumiem, kas nav minēti šā panta otrajā daļā, Tieslietu ministrija var vienoties ar Eiropas Savienības dalībvalsti par vairāk nekā puses no naudas līdzekļiem pārskaitīšanu šai dalībvalstij. Konsultācijās ņem vērā ar noziedzīgo nodarījumu radīto kaitējumu un cietušo atrašanās vietu.

(4) Pēc Eiropas Savienības dalībvalsts lūguma Tieslietu ministrija var pieņemt lēmumu par mantas konfiskācijas rezultātā iegūtās mantas atdošanu šai dalībvalstij.

(5) Tieslietu ministrija var atteikt Eiropas Savienības dalībvalsts lūgumu par mantas konfiskācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu vai mantas sadali, ja lūgums saņemts pēc viena gada no dienas, kad šī dalībvalsts ir saņēmusi paziņojumu par nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildi.

(6)  Kārtību, kādā mantas konfiskācijas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus vai mantu sadala ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un kādā naudas līdzekļus pārskaita, nosaka Ministru kabinets."

21. Papildināt likumu ar 809.1 pantu šādā redakcijā:

"809.1 pants. Mantas konfiskācijas lūguma izpildes sekas

(1) Saņēmusi informāciju no ārvalsts par Latvijas nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildi, Tieslietu ministrija var lūgt šai ārvalstij lemt par mantas konfiskācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu vai mantas sadali.

(2) Ievērojot noziedzīgā nodarījuma rezultātā radīto kaitējumu, cietušo skaitu un kriminālprocesa izmaksas Latvijā, Tieslietu ministrija var lūgt, lai mantas konfiskācijas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus atdod daļējā vai pilnā apmērā.

(3) Saņēmusi informāciju no ārvalsts par mantu, kura tika konfiscēta kā vēsturiska, mākslinieciska vai zinātniska vērtība vai kuras realizācija nebija vēlama, Tieslietu ministrija vienojas ar šo ārvalsti par šādas mantas pārņemšanu."

22. Papildināt 72.nodaļu ar 810.4, 810.5, 810.6 un 810.7 pantu šādā redakcijā:

"810.4 pants. Latvijā pieņemta nolēmuma par mantas konfiskāciju nosūtīšana izpildei Eiropas Savienības dalībvalstij

(1) Ja nav iespējams izpildīt Latvijā pieņemto nolēmumu par mantas konfiskāciju, jo notiesātās personas dzīvesvieta (juridiskajai personai - reģistrētā juridiskā adrese) vai tai piederošs īpašums, vai tās ienākumi ir citā Eiropas Savienības dalībvalstī, tiesa Latvijā pieņemto nolēmumu par mantas konfiskā­ciju kopā ar aizpildītu īpašas formas apliecinājumu nosūta Tieslietu ministrijai.

(2) Tieslietu ministrija nodrošina apliecinājuma tulkojumu attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts valsts valodā vai valodā, kuru apliecinājuma saņemšanai šī dalībvalsts norādījusi Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātam, kā arī sagatavo informāciju par Krimināllikumā noteikto noilguma termiņa tecējumu un nosūta minētos dokumentus attiecīgajai Eiropas Savienības dalībvalstij.

(3) Latvijā pieņemto nolēmumu par mantas konfiskāciju vienlaikus var nosūtīt vairākām Eiropas Savienības dalībvalstīm, ja īpašumi atrodas dažādās tās dalībvalstīs vai konfiskācija ir saistīta ar darbībām vairākās dalībvalstīs.

(4) Ja mantai, uz kuru attiecas nolēmums par mantas konfiskāciju, ir vēsturiska, mākslinieciska vai zinātniska vērtība vai kuras realizācija nav vēlama, apliecinājumā izdara attiecīgu norādi.

810.5 pants. Nolēmuma par mantas konfiskāciju nosūtīšanas sekas

Nosūtot Latvijā pieņemto nolēmumu par mantas konfiskāciju vienlaikus vairākām Eiropas Savienības dalībvalstīm, Latvija pati nav ierobežota šā nolēmuma izpildē.

810.6 pants. Latvijā pieņemtā nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildes izbeigšana

(1) Ja tiesa atceļ Latvijā pieņemto nolēmumu par mantas konfiskāciju, tā informē Tieslietu ministriju, kas savukārt nekavējoties informē attiecīgo Eiropas Savienības dalībvalsti par Latvijā pieņemtā tiesas nolēmuma par mantas konfiskāciju atcelšanu.

(2) Tieslietu ministrija nekavējoties informē Eiropas Savienības dalībvalsti par Latvijā pieņemtajiem amnestijas un apžēlošanas aktiem.

810.7 pants. Lūgums par mantas konfiskācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu vai mantas sadali

(1) Saņēmusi informāciju no Eiropas Savienības dalībvalsts par nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildi, Tieslietu ministrija 30 dienu laikā lūdz šo dalībvalsti lemt par mantas konfiskācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu vai mantas sadali.

(2) Saņēmusi informāciju no Eiropas Savienības dalībvalsts par nolēmuma par mantas konfiskāciju izpildi, ja mantas konfiskācijas rezultātā iegūtie naudas līdzekļi ir lielāki par 10 000 eiro ekvivalentu latos (pārrēķinot saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu, kāds bija spēkā informācijas saņemšanas dienā), Tieslietu ministrija lūdz šo dalībvalsti pusi no naudas līdzekļiem pārskaitīt Latvijas valsts budžeta kontā.

(3) Ievērojot noziedzīgā nodarījuma rezultātā radīto kaitējumu, cietušo skaitu un kriminālprocesa izmaksas Latvijā, Tieslietu ministrija var lūgt, lai attiecīgā Eiropas Savienības dalībvalsts atdod vairāk nekā pusi no mantas konfiskācijas rezultātā iegūtajiem naudas līdzekļiem.

(4) Saņēmusi informāciju no Eiropas Savienības dalībvalsts par mantu, kura tika konfiscēta kā vēsturiska, mākslinieciska vai zinātniska vērtība vai kuras realizācija nebija vēlama, Tieslietu ministrija vienojas ar šo dalībvalsti par šādas mantas pārņemšanu."

Pārejas noteikums

Ministru kabinets sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas izstrādā un pieņem noteikumus par kārtību, kādā mantas konfiskācijas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus vai mantu sadala ar ārvalstīm un kādā naudas līdzekļus pārskaita.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 11.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 30.jūnijā

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2009.gada 14.jūliju.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Kriminālprocesa likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 11.06.2009.Stājas spēkā: 14.07.2009.Tēma: Tiesu vara; KriminālprocessPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 100, 30.06.2009.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 15, 13.08.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
194030
14.07.2009
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)