Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 26. oktobra noteikumus Nr. 889 "Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 261

Rīgā 1999.gada 20.jūlijā (prot. Nr. 36, 8.§)

Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums

Izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības
likuma
25.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk - centrs) ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša valsts civiliestāde, kas aizsargā patērētāju tiesības un intereses.

2. Centrs ir juridiska persona, un tam ir zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un pilnu centra nosaukumu.

3. Centra darbību finansē no valsts budžeta, piešķirot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem. Centram ir budžeta konts Valsts kasē.

II. Centra darbība, amatpersonas un tiesības

4. Lai aizsargātu patērētāju tiesības un intereses, centrs:

4.1. sadarbojas ar citām tirgus uzraudzībā iesaistītajām uzraudzības un kontroles iestādēm, kā arī sabiedriskajām organizācijām, kas nodarbojas ar patērētāju tiesību aizsardzību;

4.2. piedalās tirgus uzraudzības programmu izstrādē un realizācijā;

4.3. pēta preču un pakalpojumu tirgu un sniedz patērētājiem salīdzinošu informāciju par precēm un pakalpojumiem, kā arī par preču iegādes un pakalpojumu izmantošanas iespējām un nosacījumiem;

4.4. sniedz informāciju preču ražotājiem, pārdevējiem un pakalpojumu sniedzējiem par viņu pienākumiem, tiesībām un atbildību no patērētāju tiesību aizsardzības viedokļa;

4.5. informē sabiedrību par patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem un centra darbību;

4.6. informē citas uzraudzības un kontroles iestādes par konstatētajiem patērētāju tiesību pārkāpumiem jomās, kuru uzraudzība un kontrole ir minēto iestāžu kompetencē;

4.7. apkopo un analizē informāciju par patērētāju tiesību ievērošanas kontroles rezultātiem un sniedz priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, kas saistīti ar patērētāju tiesību aizsardzību;

4.8. pārstāv patērētāju intereses nacionālās standartizācijas sistēmas standartizācijas tehniskajās komitejās;

4.9. sadarbojas ar starptautiskajām un nacionālajām patērētāju tiesību aizsardzības institūcijām un organizācijām, kā arī iesaistās informācijas ātrās apmaiņas sistēmā, apmainoties ar informāciju par atsevišķu nepārtikas preču lietošanas dēļ radušos risku patērētāju veselībai vai drošībai;

4.10. veic likumos un citos normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei nepieciešamās darbības.

5. Centra amatpersonas ir centra direktors, direktora vietnieki, direktora palīgs, struktūrvienību vadītāji, vecākie inspektori un inspektori.

6. Centrs savu funkciju izpildē uz darba līguma vai uzņēmuma līguma pamata var iesaistīt ekspertus, konsultantus un citus speciālistus.

7. Centra amatpersonas centram noteiktās kompetences ietvaros ir tiesīgas:

7.1. bez speciālas atļaujas, maksas un citiem ierobežojumiem netraucēti apmeklēt visā valstī jebkuru tirdzniecības uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai tirdzniecības vietu un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai pakalpojumu sniegšanas vietu neatkarīgi no to piederības un kontrolēt patērētāju tiesību ievērošanu;

7.2. pārbaudīt par precēm vai pakalpojumiem sniedzamās informācijas esamību, patiesumu un atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī aizliegt maldinošas vai nepatiesas informācijas izplatīšanu par precēm vai pakalpojumiem;

7.3. pieprasīt par precēm vai pakalpojumiem jebkuru papildu informāciju, kas nepieciešama, lai patērētājam būtu individuāla izvēle atbilstoši viņa vajadzībām un finansiālajām iespējām;

7.4. pieprasīt nepieciešamo informāciju par līgumiem, ko patērētājs slēdz ar ražotāju, pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju;

7.5. pieprasīt ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam sniegt līgumā informāciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

7.6. pārbaudīt informāciju par ražotāju, pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju un informāciju par preču izcelsmi, kā arī minētās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

7.7. pārbaudīt preču vai pakalpojumu kvalitāti vai atbilstību apliecinošu dokumentu esamību;

7.8. pārbaudīt cenu un garantijas norādīšanas kārtības ievērošanu un garantijas saistību izpildi;

7.9. pārbaudīt, vai atbilstoši patērētāja prasījuma iesniegšanas kārtībai tiek izskatītas patērētāja pretenzijas, ja ir pārdota nekvalitatīva prece vai sniegti nekvalitatīvi pakalpojumi;

7.10. pārbaudīt patērētāja atteikuma tiesību izmantošanas kārtības ievērošanu;

7.11. pārbaudīt svara, mēra un samaksas pareizu noteikšanu;

7.12. noteikt termiņu, kurā ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam, vai to pilnvarotiem pārstāvjiem jānovērš patērētāju tiesību pārkāpumi;

7.13. sastādīt pārbaudes aktus un administratīvā pārkāpuma protokolus patērētāju tiesību aizsardzības jomā, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus;

7.14. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā iesniegt tiesībaizsardzības iestādēs materiālus par personām, kuru rīcība rada vai var radīt būtisku kaitējumu ar likumu aizsargājamām patērētāju tiesībām un interesēm;

7.15. organizēt patērētāju iegādāto preču vai izmantoto pakalpojumu kvalitātes un drošuma pārbaudi (ekspertīzi);

7.16. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos apturēt preču realizāciju vai pakalpojumu sniegšanu līdz testēšanas laboratoriju vai ekspertu atzinuma saņemšanai, ja:

7.16.1. informācija par preču izcelšanos vai marķējums neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

7.16.2. netiek uzrādīts atbilstības apliecinājums vai apstiprinājums;

7.16.3. rodas pamatotas aizdomas par preces vai pakalpojuma bīstamību;

7.17. pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm informāciju, kas nepieciešama centra funkciju izpildes nodrošināšanai;

7.18. lai nodrošinātu centra amatpersonu amata pienākumu izpildi, ja nepieciešams, pieaicināt policijas vai citu tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekus;

7.19. pieprasīt un bez maksas saņemt no ražotājiem, pārdevējiem vai pakalpojumu sniedzējiem, vai to pilnvarotiem pārstāvjiem informāciju, kas nepieciešama preču vai pakalpojumu kvalitātes un drošuma novērtēšanai vai centra funkciju izpildes nodrošināšanai;

7.20. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā ņemt paraugus, lai laboratorijā vai eksperta pārbaudē noteiktu preču marķējumā sniegtās informācijas patiesumu vai preces vai izgatavotās lietas atbilstību drošuma prasībām;

7.21. noteikt adresātu un termiņu, kādā ražotājiem, pārdevējiem vai pakalpojumu sniedzējiem, vai to pilnvarotiem pārstāvjiem jāsniedz atbilde uz centrā reģistrētajiem patērētāju iesniegumiem vai sūdzībām;

7.22. citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

8. Tikai centra direktors centram noteiktās kompetences ietvaros ir tiesīgs:

8.1. prasīt, lai ražotājs, pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs groza līgumprojektu (līgumu) vai pārtrauc pildīt līguma noteikumus, ja konstatēti netaisnīgi vai neskaidri līguma noteikumi ražotāja, pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja piedāvātajā līgumprojektā vai noslēgtajā līgumā;

8.2. aizliegt ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam netaisnīgu līguma noteikumu izmantošanu;

8.3. pilnvarot amatpersonas, kas, pamatojoties uz testēšanas laboratoriju vai ekspertu atzinumu, ir tiesīgas pieprasīt izņemt no apgrozības preces vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja to kvalitāte vai drošums neatbilst normatīvajos aktos vai normatīvi tehniskajos dokumentos noteiktajām prasībām.

9. Centra amatpersona, pildot amata pienākumus, uzrāda dienesta apliecību.

10. Centra darbu vada centra direktors. Direktors:

10.1. ir atbildīgs par centra uzdevumu izpildi;

10.2. izdod centra darbiniekiem un amatpersonām saistošus rīkojumus;

10.3. koordinē centra sadarbību ar valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām;

10.4. ir atbildīgs par centram piešķirto budžeta līdzekļu izlietošanu likumā noteiktajā kārtībā;

10.5. centram noteiktā štata vienību skaita ietvaros apstiprina centra štatu sarakstu, nosaka centra struktūru un katras struktūrvienības funkcijas;

10.6. pieņem darbā un atlaiž no darba centra darbiniekus, ieceļ amatā, atbrīvo no amata un pārceļ citā amatā centra amatpersonas, kā arī slēdz darba līgumus;

10.7. sekmē centra amatpersonu un darbinieku apmācību un kvalifikācijas celšanu;

10.8. izskata iesniegumus un sūdzības par centra amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem vai izdotajiem rīkojumiem un, ja nepieciešams, izdara grozījumus tajos vai atceļ tos;

10.9. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv centru.

11. Centra struktūrvienības darbojas saskaņā ar centra direktora apstiprinātiem nolikumiem.  

Ministru prezidents A.Šķēle

Ekonomikas ministrs V.Makarovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 261Pieņemts: 20.07.1999.Stājas spēkā: 24.07.1999.Zaudē spēku: 29.10.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 237/238, 23.07.1999.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
19358
24.07.1999
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)