Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2001. gada 31. jūlija noteikumus Nr. 341 "Lauku apvidu zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi".

 Ministru kabineta noteikumi Nr. 244

 Rīgā 1999.gada 6.jūlijā (prot. Nr. 34, 10.§)

Lauku apvidu zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma  "Par nekustamā īpašuma nodokli" 4.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka lauku apvidu zemes kadastrālās vērtības noteikšanas kārtību.

2. Lauku apvidu zemes kadastrālo vērtību nosaka Valsts zemes dienests masveida vērtēšanas vai individuālās vērtēšanas procesā.

3. Masveidā noteikto lauku apvidu zemes kadastrālo vērtību izmanto:

3.1. nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai, kamēr lauku apvidu zemes kadastrālā vērtība nav noteikta individuāli;

3.2. nomas maksas noteikšanai un zemes strīdu izskatīšanā, ja zemesgabals nav iemērīts dabā un nav izgatavots zemesgabala robežu plāns;

3.3. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos - ar zemes vērtību saistīto darījumu kārtošanai, ja zemes īpašumā nav meža zemes.

4. Individuāli noteikto lauku apvidu zemes kadastrālo vērtību izmanto:

4.1. nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai;

4.2. privatizējamo zemesgabalu izpirkuma maksas noteikšanai;

4.3. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos - ar zemes vērtību saistīto darījumu kārtošanai.

5. Masveida vērtēšanas procesā veic:

5.1. lauku apvidu zemes kadastrālās vērtības aktualizāciju;

5.2. lauku apvidu zemes kadastrālo pārvērtēšanu - saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu ne retāk kā reizi piecos gados.

6. Pasūtot individuālu lauku apvidu zemes kadastrālo vērtējumu, pasūtītājs iesniedz:

6.1. zemesgabala robežu plāna kopiju ar atzīmi par reģistrēšanu nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā;

6.2. attiecīgo valsts institūciju vai pašvaldību izziņu (1.pielikums) par zemes lietošanas mērķi vai mērķiem, kas noteikti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju, un par minētajiem mērķiem atbilstošām platībām, ja zemes īpašumam ir mainīts zemes lietošanas mērķis vai izveidots jauns zemes īpašums;

6.3. lauksaimniecības, mežsaimniecības un ūdenssaimniecības vajadzībām piešķirtās zemes kadastrālās vērtības noteikšanai papildus iesniedz:

6.3.1. Valsts mežierīcības institūta izstrādāto meža apsaimniekošanas projektu vai mežu novērtējuma kopsavilkumu, ja zemes īpašumā ir izdalīts meža zemesgabals, kura platība ir 0,5 ha un vairāk;

6.3.2. attiecīgo valsts institūciju vai pašvaldību dokumentāru apliecinājumu par zemes lietošanas aprobežojumiem (ierobežojumiem) saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, ja tie nav atzīmēti zemesgabala robežu plānā vai nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā;

6.3.3. attiecīgā rajona lauksaimniecības departamenta Meliorācijas daļas uzziņu par meliorācijas sistēmas darbības traucējumiem, ja tādi ir, un zemes melioratīvā stāvokļa novērtējumu;

6.3.4. reģionālās vides pārvaldes institūcijas uzziņu par zemes piesārņojuma pakāpi, ja ir konstatēts zemes piesārņojums;

6.4. lauku apbūves zemes (juridiski noteikta zemes platība būvju celtniecībai un uzturēšanai) kadastrālās vērtības noteikšanai papildus iesniedz:

6.4.1. attiecīgo valsts vai pašvaldību institūciju izziņu (1.pielikums) par zemesgabala inženiertehnisko nodrošinājumu;

6.4.2. attiecīgo valsts institūciju vai pašvaldību dokumentāru apliecinājumu par zemes lietošanas aprobežojumiem (ierobežojumiem) saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, ja tie nav atzīmēti zemesgabala robežu plānā vai nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā;

6.4.3. reģionālās vides pārvaldes institūcijas uzziņu par zemes piesārņojuma pakāpi, ja ir konstatēts zemes piesārņojums;

6.4.4. attiecīgās pašvaldības dokumentāru apliecinājumu par zemes applūšanu, ja tāda ir;

6.4.5. Valsts ģeoloģijas dienesta uzziņu par gruntsūdens līmeni un fizikāli ģeoloģiskiem apstākļiem.

7. Ja zemes īpašnieks līdz pirmstaksācijas gada 1.oktobrim iesniedz šo noteikumu 6.3.3., 6.3.4. un 6.4.4.apakšpunktā minētās uzziņas, tās tiek ņemtas vērā, masveidā aprēķinot zemes kadastrālo vērtību.

8. Individuāla pasūtījuma gadījumā zemes vērtētājs sastāda un paraksta lauku apvidu zemes kadastrālās vērtēšanas protokolu divos eksemplāros, no kuriem vienu izsniedz pasūtītājam. Vērtēšanas protokolā norāda:

8.1. pasūtītāja vārdu un uzvārdu;

8.2. zemes vērtētāja vārdu un uzvārdu;

8.3. zemes īpašuma kadastrālās vērtēšanas datumu;

8.4. zemes īpašuma kadastra reģistra numuru;

8.5. zemes īpašuma nosaukumu vai adresi;

8.6. zemes īpašuma kopplatību;

8.7. zemes īpašuma kadastrālo vērtību latos un 1 ha (lauksaimniecības, mežsaimniecības un ūdenssaimniecības vajadzībām piešķirtajai zemei) vai 1 m2 (lauku apbūves un individuālo augļu dārzu zemei) zemes kadastrālo vērtību;

8.8. mežaudzes vērtību latos, ja uz zemes īpašuma ir meža zemesgabals, kura platība ir 0,5 ha un vairāk. Mežaudzes vērtība latos nepieciešama privatizācijai un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ar mežaudzes vērtību saistīto darījumu kārtošanai.

9. Lauku apvidu zemes kadastrālās vērtēšanas protokols un aprēķinos izmantotā informācija glabājas Valsts zemes dienesta teritoriālās nodaļas arhīvā kadastrālās vērtēšanas lietas veidā. Kadastrālās vērtēšanas lietu noformēšanas un arhivēšanas kārtību nosaka Valsts zemes dienests atbilstoši likumam "Par arhīviem".

10. Zemes kadastrālās vērtēšanas vajadzībām Valsts zemes dienests apzina un analizē nekustamo īpašumu pirkuma cenas, nomas maksas un citu ar nekustamā īpašuma tirgu saistīto informāciju, kā arī veido un uztur attiecīgu datu bāzi.

11. Lai izveidotu un aktualizētu nekustamā īpašuma tirgus datu bāzi, attiecīgā zemesgrāmatu nodaļa nekustamā īpašuma nomas un īpašuma tiesību pārejas gadījumos, bet ne retāk kā reizi mēnesī sniedz Valsts zemes dienesta teritoriālajai nodaļai šādu informāciju (informācija par nekustamā īpašuma nomas un īpašuma tiesību pārejas gadījumiem tiek nodota un saņemta vienotas zemesgrāmatu un Valsts zemes dienesta informatīvās sistēmas ietvaros):

11.1. par pirkuma līgumu:

11.1.1. nekustamā īpašuma apzīmējums kadastra reģistrā;

11.1.2. nekustamā īpašuma agrākais un tagadējais īpašnieks;

11.1.3. darījuma objekta sastāvs;

11.1.4. darījuma cena latos;

11.2. par nomas līgumu:

11.2.1. nekustamā īpašuma apzīmējums kadastra reģistrā;

11.2.2. nomas objekta sastāvs;

11.2.3. nomas maksa latos mēnesī vai gadā.

12. Pašvaldību institūcijas, kas ir veikušas darījumus ar nekustamajiem īpašumiem un nav šos darījumus nostiprinājušas zemesgrāmatā, mēneša laikā pēc attiecīgā darījuma veikšanas iesniedz Valsts zemes dienesta teritoriālajā nodaļā šo noteikumu 11.1. un 11.2.apakšpunktā minēto informāciju. Pārējās personas, kas pēc šo noteikumu stāšanās spēkā ir veikušas darījumus ar nekustamajiem īpašumiem un nav šos darījumus nostiprinājušas zemesgrāmatā, piesakās attiecīgajā pašvaldībā kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji un iesniedz notariāli apliecinātu pirkuma vai nomas līguma kopiju.

13. Pašvaldība šo noteikumu 12.punktā minētās notariāli apliecinātās pirkuma vai nomas līgumu kopijas katru mēnesi nodod Valsts zemes dienesta teritoriālajai nodaļai.

14. Valsts zemes dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina tā rīcībā nodotās informācijas konfidencialitāti.

15. Ja zemes īpašumos, kurus atbilstoši likumam "Par nekustamā īpašuma nodokli" neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli, ir atļauta pagaidu saimnieciskā darbība, attiecīgā valsts vai pašvaldības institūcija nosaka zemes kadastrālā vērtējuma nepieciešamību, zemes lietošanas mērķi, kā arī zemes platību, uz kuras atļauta pagaidu saimnieciskā darbība.

16. Ja likumā noteiktajā kārtībā ir aizliegts veikt jebkuru saimniecisko darbību, tad platībai, uz kuru noteikts aizliegums, zemes kadastrālo vērtību samazina par 100 procentiem.

17. Ja uz lauksaimniecības un ūdenssaimniecības vajadzībām piešķirtā zemesgabala konstatēti zemes lietošanas aprobežojumi (ierobežojumi) saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, zemes kadastrālo vērtību samazina:

17.1. par 5 %, ja nav norādīta zemes platība, kuru aizņem zemes lietošanas aprobežojumi (ierobežojumi), vai ja zemes lietošanas aprobežojuma (ierobežojuma) platība aizņem līdz 20 % no zemes īpašuma kopplatības;

17.2. par 10 %, ja zemes lietošanas aprobežojuma (ierobežojuma) platība aizņem 20-40 % no zemes īpašuma kopplatības;

17.3. par 15 %, ja zemes lietošanas aprobežojuma (ierobežojuma) platība aizņem 40-60 % no zemes īpašuma kopplatības;

17.4. par 20 %, ja zemes lietošanas aprobežojuma (ierobežojuma) platība aizņem 40-80 % no zemes īpašuma kopplatības;

17.5. par 30 %, ja zemes lietošanas aprobežojuma (ierobežojuma) platība aizņem 80-100 % no zemes īpašuma kopplatības.

18. Ja saskaņā ar likumu "Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu" mežaudzei ir noteikts paaugstināts vai individuāls ciršanas vecums un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par galveno cirti un noteikumiem par starpcirti ir aizliegta galvenā cirte, kailcirte vai starpcirte, meža zemei kadastrālo vērtību samazina:

18.1. par 100 %, ja aizliegta galvenā cirte un starpcirte;

18.2. par 50 %, ja aizliegta galvenā cirte vai kailcirte;

18.3. par 30 %, ja noteikts paaugstināts vai individuāls ciršanas vecums, bet galvenā cirte un starpcirte nav aizliegta.

19. Informāciju par zemes īpašumiem (lietojumiem), kuru meža zemēs ir noteikts paaugstināts vai individuāls ciršanas vecums un aizliegta galvenā cirte, kailcirte vai starpcirte, Valsts meža dienests līdz pirmstaksācijas gada 1.oktobrim iesniedz attiecīgajām Valsts zemes dienesta teritoriālajām nodaļām.

20. Ja uz lauku apbūves zemesgabala konstatēti zemes lietošanas aprobežojumi (ierobežojumi) saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, zemes kadastrālo vērtību samazina:

20.1. par 5 %, ja nav norādīta zemes platība, kuru aizņem zemes lietošanas aprobežojumi (ierobežojumi), vai ja zemes lietošanas aprobežojuma (ierobežojuma) platība aizņem līdz 25 % no zemes īpašuma kopplatības;

20.2. par 10 %, ja zemes lietošanas aprobežojuma (ierobežojuma) platība aizņem 25-50 % no zemes īpašuma kopplatības;

20.3. par 15 %, ja zemes lietošanas aprobežojuma (ierobežojuma) platība aizņem 50-75 % no zemes īpašuma kopplatības;

20.4. par 20 %, ja zemes lietošanas aprobežojuma (ierobežojuma) platība aizņem 75-100 % no zemes īpašuma kopplatības.

21. Ja vienā vietā pārklājas vairāku veidu aizsargjoslas, zemes kadastrālajā vērtēšanā ņem vērā stingrākās zemes lietošanas aprobežojumu (ierobežojumu) prasības un lielāko minimālo aizsargjoslas platumu.

22. Ja vairāku veidu aizsargjoslas nepārklājas, tad, nosakot zemes kadastrālo vērtību, tiek ņemti vērā visi zemes lietošanas aprobežojumi (ierobežojumi).

23. Nosakot zemes īpašuma kadastrālo vērtību nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai, tajā saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek zemi, kuru aizņem jaunaudzes un apmežojumi jaunaudžu vecumā, netiek ietverta tās meža zemes kadastrālā vērtība, kuru aizņem jaunaudzes un apmežojumi jaunaudžu vecumā.

24. Lauku apvidu zemes kadastrālajā vērtībā netiek ietverta zemes dzīļu un mežaudzes vērtība.

25. Atbilstoši likumam "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" un Ministru kabineta noteikumiem par rudzu cenas noteikšanu zemes izpirkšanai un kompensācijas par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos aprēķināšanai viena ballhektāra vērtība zemes kadastrālās vērtības noteikšanai ir Ls 3,71.

26. Lauku apvidu zemes kadastrālo vērtēšanu veic, izmantojot:

26.1. zemes tirgus vērtību analīzi;

26.2. zemes tirgus vērtību imitāciju, kuru piemēro laikā, kad nekustamā īpašuma tirgus darījumu skaits ir nepietiekams zemes tirgus cenu līmeņa noteikšanai.

27. Lauku apvidu zemes kadastrālo vērtību masveidā un individuāli aprēķina automatizēti, izmantojot Valsts zemes dienesta apstiprinātu lauku zemes vērtēšanas aprēķina un kontroles programmu.

II. Lauku apvidu zemes kadastrālā vērtēšana, izmantojot zemes tirgus vērtību analīzi

28. Lauku apvidū, kur par laikposmu, kas nav mazāks par diviem gadiem, ir iespējama nekustamā īpašuma tirgus datu analīze un uz tās rādītājiem pamatota zemes vērtību zonējumu izstrāde, zemes kadastrālās vērtības aprēķinam izmanto attiecīgās vērtību zonas zemes bāzes modeli. Zemes bāzes modelis ir no vairākiem zemesgabaliem pēc zemes vērtību noteicošiem kritērijiem izvēlēts tos raksturojošs zemesgabala modelis.

29. Zemes tirgus informācijas analīzē lieto šādus nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas paņēmienus:

29.1. nekustamā īpašuma tirgus cenu salīdzināšana;

29.2. ieņēmumu kapitalizācija;

29.3. izmaksu aprēķins.

30. Zemes tirgus informācijas analīzes vajadzībām iespēju robežās izmanto:

30.1. nekustamā īpašuma pirkuma cenas;

30.2. nekustamā īpašuma izsoles cenas;

30.3. nekustamo īpašumu, atsevišķu zemesgabalu un telpu nomas maksu;

30.4. nekustamo īpašumu tirgū esošo piedāvājuma un pieprasījuma informāciju;

30.5. uzņēmumu ienākumu un izdevumu analīzi.

31. Zemes tirgus informācijas analīzes gaitā:

31.1. pēc zemes lietošanas mērķiem sistematizē analīzei pakļauto zemes īpašumu raksturojošo informāciju;

31.2. apzina analīzei pakļauto zemes īpašumu vērtību ietekmējošos faktorus;

31.3. teritoriāli apzina un izpēta tirgus darījumu objektus;

31.4. izstrādā un analizē nekustamā īpašuma tirgus cenu grafiskos materiālus un izvēlas katram zemes lietošanas mērķim atbilstošo zemes bāzes modeli;

31.5. nosaka lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un ūdenssaimniecībā izmantojamās zemes bāzes modeļa 1 ha zemes vidējo vērtību kā attiecīgās vērtību zonas 1 ha zemes vērtību latos;

31.6. nosaka lauku apbūves zemes un individuālā augļu dārza zemes bāzes modeļa 1 m2 zemes vidējo vērtību kā attiecīgās vērtību zonas 1 m2 zemes vērtību latos;

31.7. nosaka vērtējamo zemesgabalu un zemes bāzes modeļa savstarpējo atšķirību rādītājus, aprēķina šo rādītāju vērtības lielumu un izsaka to attiecīgu koeficientu veidā.

32. Nosakot vērtējamo lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un ūdenssaimniecībā izmantojamo zemesgabalu un zemes bāzes modeļa atšķirību rādītājus, uzskaita:

32.1. platību atšķirības;

32.2. novietojuma atšķirības;

32.3. zemes kvalitātes novērtējuma atšķirības. Zemes kvalitātes novērtējums ir zemes novērtējums ballēs, ņemot vērā tās produktivitāti, bet nepiemērojot starpgabalainības un novietojuma koeficientus;

32.4. zemes lietošanas tiesību aprobežojumu ietekmes atšķirības;

32.5. zemes apsaimniekošanas apstākļu (piemērotība lauksaimnieciskajai ražošanai) atšķirības;

32.6. zemes lietošanas veidu atšķirības;

32.7. starpgabalainības atšķirības.

33. Nosakot vērtējamo lauku apbūves zemes un individuālo augļu dārzu zemesgabalu un zemes bāzes modeļa atšķirību rādītājus, uzskaita:

33.1. zemes lietošanas mērķu atšķirības;

33.2. platību atšķirības;

33.3. novietojuma atšķirības;

33.4. atšķirības pēc to inženiertehniskā nodrošinājuma infrastruktūras attīstības līmeņa un tās elementu pieejamības;

33.5. pieejamības atšķirības;

33.6. konfigurācijas atšķirības;

33.7. apbūves intensitātes rādītāju atšķirības;

33.8. zemes lietošanas tiesību aprobežojumu ietekmes atšķirības;

33.9. apkārtējās vides ainavas ietekmes atšķirības.

34. Vērtējamo zemesgabalu un zemes bāzes modeļa atšķirību rādītāji, kas attiecīgajam zemes lietošanas mērķim nav būtiski un zemesgabala vērtību neietekmē, nav jāuzskaita.

35. Valsts zemes dienests izstrādā zemes vērtību zonējumu katrai pašvaldības administratīvajai teritorijai atbilstoši zemes lietošanas mērķim un nosaka 1 ha (lauksaimniecības, mežsaimniecības un ūdenssaimniecības vajadzībām piešķirtajai zemei) vai 1 m2 (lauku apbūves zemei un individuālo augļu dārzu zemei) zemes zonas vērtību.

36. Zemes vērtību zonējumu izstrādā, pamatā izmantojot:

36.1. zemes tirgus informācijas analīzes rezultātus;

36.2. zemes kadastrālo un tirgus vērtību teritoriālo atšķirību izpētes rezultātus;

36.3. izstrādāto vai izstrādājamo teritoriālplānojumu un apbūves noteikumu analīzi;

36.4. konkrēta tirgus rajona ekonomiskā stāvokļa un tā izmaiņu tendences analīzi;

36.5. informāciju par infrastruktūras attīstību.

37. Zemes vērtību zonējumā norādītās zonas 1 ha vai 1m2 zemes vērtības aktualizējamas uz Ministru kabineta noteikto nekustamo īpašumu pārvērtēšanas datumu un atbilstoši nekustamā īpašuma tirgus cenu līmenim.

38. Attiecīgā pašvaldība organizē zemes vērtību zonējumu projektu nodošanu sabiedriskajai apspriešanai, kuras laiks nedrīkst būt īsāks par trijām nedēļām. Kopīga attiecīgās pašvaldības un Valsts zemes dienesta izveidota darba grupa apkopo un izskata priekšlikumus un piezīmes, kuras kopā ar zemes vērtību zonējuma projektu iesniedz pašvaldībā. Pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgā projekta saskaņošanu.

39. Zemes vērtību zonējumu oriģinālus izstrādā divos eksemplāros. Tos apstiprina Valsts zemes dienests, norādot zonējumu spēkā stāšanās datumu, kā arī termiņu, līdz kuram ir spēkā attiecīgajā administratīvajā teritorijā iepriekš veiktie zemes kadastrālie vērtējumi. Ja minētie zonējumi stājas spēkā ar nākamā taksācijas gada 1.janvāri, tie apstiprināmi līdz kārtējā gada 15.oktobrim. Viens apstiprinātais zemes vērtību zonējuma oriģināls paliek Valsts zemes dienesta rīcībā, otrs - attiecīgās pašvaldības rīcībā.

40. Zemesgabala kadastrālo vērtību aprēķina, izmantojot formulu:

VK= ZV x P x AK1 x AK2...AKn , kur

VK - zemesgabala kadastrālā vērtība latos;

ZV - vērtību zonas 1 ha (lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un ūdenssaimniecībā izmantojamajai zemei) vai 1 m2 (lauku apbūves zemei un individuālo augļu dārzu zemei) zemes vērtība latos attiecīgajam zemes lietošanas mērķim;

P - zemesgabala platība hektāros (lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un ūdenssaimniecībā izmantojamajai zemei) vai kvadrātmetros (lauku apbūves zemei un individuālo augļu dārzu zemei);

AK1...AKn - vērtējamā zemesgabala un zemes bāzes modeļa atšķirību rādītāju koeficienti.

41. Ņemot vērā nekustamā īpašuma tirgus informācijas analīzes rezultātus, Valsts zemes dienests pirms katra nekustamā īpašuma taksācijas perioda katrai pašvaldības teritorijai vai tās daļai nosaka korekcijas koeficientu katram zemes lietošanas mērķim atbilstoši tirgus cenu līmenim, ko lieto esošās zemes kadastrālās vērtības aktualizācijai.

III. Lauksaimniecības, mežsaimniecības un ūdenssaimniecības   vajadzībām piešķirtās zemes kadastrālās vērtības noteikšana,   izmantojot zemes tirgus vērtību imitāciju

42. Lauksaimniecības, mežsaimniecības un ūdenssaimniecības vajadzībām piešķirtās zemes kadastrālo vērtību aprēķina bez izpētes uz vietas (kamerāli). Izmantojot agrāk sastādītos zemes vērtēšanas un augsnes kartēšanas materiālus, mežu inventarizācijas materiālus un zemes tirgus datus, nosaka lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējumu ballēs, ko koriģē ar saimniecības zemes starpgabalainības un novietojuma koeficientiem (2., 3., 4. un 5.pielikums), ņemot vērā zemes lietošanas aprobežojumus (ierobežojumus). Zemes kvalitātes novērtējums ir zemes salīdzinošais novērtējums ballēs pēc normatīvās produktivitātes (augkopības produkcijas daudzums, kas iegūstams, ja ir vidējs zemes izmantošanas, ražošanas intensifikācijas un organizācijas līmenis).

43. Lai noteiktu lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējumu, Valsts zemes dienests kamerāli izgatavo atjaunotu lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējuma pamatkarti, izmantojot jaunākos zemes vērtēšanas un augsnes kartēšanas materiālus.

44. Lauksaimniecības, mežsaimniecības un ūdenssaimniecības vajadzībām piešķirtās zemes kadastrālo vērtību aprēķina šādi:

44.1. individuāli nosaka lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējumu ar pusklases (5 balles) precizitāti, izmantojot atjaunotas lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējuma pamatkartes vai jaunākos zemes vērtēšanas un augsnes kartēšanas materiālus;

44.2. masveidā nosaka valdošo lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējumu ballēs. Valdošais lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējums ir tāds zemes novērtējums ballēs, ar kuru var novērtēt lielāko daļu saimniecības zemes vai aptuveni noteikt zemes vidējo novērtējumu ballēs sīkkontūrainības apstākļos;

44.3. masveidā nosaka valsts meža fondā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējumu, tās platību reizinot ar 20 ballēm;

44.4. masveidā un individuāli nosaka zem ēkām un pagalmiem esošās zemes kvalitātes novērtējumu, tās platību reizinot ar 50 ballēm;

44.5. masveidā un individuāli nosaka pārējās zemes (izņemot zivju dīķus) - ūdeņu, krūmāju, purvu, saimniecības ceļu, meža stigu, trašu, smiltāju un pārējās neizmantojamās zemes - kvalitātes novērtējumu, tās platību reizinot ar 8 ballēm;

44.6. masveidā un individuāli nosaka zivju dīķu kvalitātes novērtējumu, to platību reizinot ar 35 ballēm. Zivju dīķi ir zemes platības, kuras aizņem mākslīgi ierīkotas ūdenstilpes zivju audzēšanai;

44.7. masveidā nosaka meža zemes novērtējumu atbilstoši pagastu un pilsētu lauku teritoriju meža zemes vidējam novērtējumam (5.pielikums), ņemot vērā zemes lietošanas aprobežojumus (ierobežojumus);

44.8. individuāli nosaka meža zemes kvalitātes novērtējumu pēc meža inventarizācijas materiāliem, ņemot vērā meža augšanas apstākļu tipu (6.pielikums) un zemes lietošanas aprobežojumus (ierobežojumus). Meža zemes kvalitātes novērtējuma aprēķināšanai izmantojama Valsts mežierīcības institūta datu bāze "Meža fonds";

44.9. ja atsevišķas ar kokiem apaugušas platības ir mazākas par 0,5 ha un tajās nav veikta mežierīcība, to vērtību nosaka individuāli atbilstoši pagastu un pilsētu lauku teritoriju meža zemes vidējam novērtējumam (5.pielikums);

44.10. nosaka kopējo zemes kvalitātes novērtējumu (kā ballhektāru summu), summējot zemes lietošanas veidu kvalitātes novērtējuma un platības reizinājumus (izņemot meža zemes);

44.11. nosaka zemes kadastrālo vērtību, koriģējot kopējo zemes kvalitātes novērtējumu ar starpgabalainības koeficientu K1 un novietojuma koeficientu K2. Meža zemes kvalitātes novērtējumu koriģē ar meža zemes novietojuma koeficientu KM (5.pielikums), un starpgabalainības koeficientu nepiemēro;

44.12. izmanto šādu formulu:

VK ={((PLIZ x VVAL vai VLIZ) + (PPAG x 50)+(PPĀR x 8) + (PDĪĶI x 35)) x K1 x K2 + (PM x VMVID vai VM x KM)} x Ls 3,71 , kur

VK - zemes kadastrālā vērtība latos;

PLIZ - lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība hektāros;

VVAL - valdošais lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējums ballēs;

VLIZ - lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējums ballēs;

PPAG - zem ēkām un pagalmiem esošās zemes platība hektāros;

PPĀR - pārējās zemes platība hektāros;

PDĪĶI - zem zivju dīķiem esošās zemes platība hektāros;

K1 - starpgabalainības koeficients;

K2 - novietojuma koeficients;

PM - meža zemes platība hektāros;

VMVID - pagastu un pilsētu lauku teritoriju meža zemes vidējais novērtējums ballēs par hektāru;

VM - meža zemes kvalitātes novērtējums ballēs;

KM - meža zemes novietojuma koeficients;

Ls 3,71 - viena ballhektāra vērtība latos;

44.13. nosaka lauksaimniecības, mežsaimniecības un ūdenssaimniecības vajadzībām piešķirtās zemes novērtējuma samazinājumu platībām ar zemes lietošanas aprobežojumiem (ierobežojumi) saskaņā ar šo noteikumu 17. un 18.punktu.

45. Ja pēc pēdējo zemes vērtēšanas darbu izpildes ir:

45.1. apgūtas lauksaimniecībā neizmantotas zemes, tās vērtē atbilstoši analogām lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, pazeminot novērtējumu līdz vienai klasei;

45.2. mainījušies lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas veidi, koriģē transformēto kontūru novērtējumu, izmantojot attiecīgas zemes vērtēšanas tabulas un apzīmējumus (7., 8. un 9.pielikums);

45.3. ierīkota nosusināšanas sistēma, lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējumu paaugstina līdz divām klasēm.

46. Ja, individuāli nosakot zemes kadastrālo novērtējumu, trūkst zemes kvalitātes novērtējuma datu vai tie ir nepilnīgi, izmanto datus par analogiem blakus esošajiem zemesgabaliem vai arī attiecīgo zemes īpašumu novērtē dabā, nosakot augsnes veidu, mehānisko sastāvu un iekultivēšanas pakāpi. Valsts meža fonda lauksaimniecībā izmantojamās zemes vērtē kamerāli ar 20 ballēm.

47. Ja nepieciešams, zemes kvalitatīvā novērtējuma kontūrās, kurās apvienoti pēc augšņu tipiem un mehāniskā sastāva atšķirīgi zemesgabali, veicama zemes kvalitātes novērtējuma kontūru detalizācija un jaunu zemes kvalitātes novērtējuma kontūru nodalīšana, izmantojot attiecīgas zemes vērtēšanas tabulas un apzīmējumus (7., 8. un 9.pielikums).

48. Ja ar zemes īpašuma vai lietojuma robežām no zemes kvalitatīvā novērtējuma kontūras nodala zemesgabalu, kura platība ir līdz vienam hektāram, tā novērtējums samazināms līdz divām klasēm atbilstoši zemesgabala izmantošanas iespējām.

49. Ja nav informācijas par meliorācijas sistēmu darbības traucējumiem kontūrā, zemi vērtē ne zemāk par otrās (zem vidējās) zemes iekultivēšanas pakāpes maksimālo vērtību, izmantojot attiecīgas zemes vērtēšanas tabulas un apzīmējumus (7., 8. un 9.pielikums).

50. Ja meliorācijas sistēmā konstatēti darbības traucējumi, zemesgabala kadastrālā vērtēšana veicama atbilstoši attiecīgā rajona lauksaimniecības departamenta Meliorācijas daļas sagatavotajai uzziņai par zemes melioratīvo stāvokli atsevišķos zemes nogabalos.

51. Ja tiek iesniegta reģionālās vides pārvaldes institūcijas uzziņa par zemes piesārņojuma pakāpi kontūrā, zemes kvalitātes novērtējumu samazina līdz divām klasēm.

52. Zemes tirgus vērtības imitācijai lieto zemesgabala novietojuma un starpgabalainības koeficientus, kas raksturo zemesgabala saimnieciski ekonomiskās izmantošanas iespējas.

53. Zemesgabala starpgabalainības koeficienta noteikšanai izmanto attālumu no pamatgabala līdz starpgabalam, ko pārrēķina ceļā ar cieto segumu, piemērojot katram ceļa tipam atbilstošu pārrēķina koeficientu (grants ceļam - 1,5, pārējiem ceļiem - 3,0) un rezultātus summējot:

53.1. pamatgabals ir zemes īpašuma vai lietojuma daļa, uz kuras atrodas saimniecības ēkas un būves, vai zemesgabals ar lielāko lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību;

53.2. starpgabals ir zemes īpašuma vai lietojuma daļa, kas atrodas atsevišķi no pamatgabala.

54. Zemesgabala novietojuma koeficientu nosaka novietojuma korekciju kartē.

55. Novietojuma korekciju karti mērogā 1:25000 sastāda Valsts zemes dienests atbilstoši ceļa segumam un korekcijas koeficientiem, kas raksturo zemesgabala novietojumu attiecībā pret:

55.1. lielākām pilsētām (3.pielikums);

55.2. pagasta centru, citu pagasta apdzīvoto vietu vai robežojošo pilsētu (4. un 5.pielikums).

56. Pilsētas teritorijā lauksaimniecības, mežsaimniecības un ūdenssaimniecības vajadzībām piešķirto zemi (izņemot zem ēkām un pagalmiem esošo zemi) vērtē saskaņā ar šiem noteikumiem, palielinot noteikto zemesgabala novietojuma koeficientu par 0,2.

IV. Individuālā augļu dārza (dārzkopības sabiedrības) zemes   kadastrālās vērtības noteikšana,  izmantojot zemes tirgus vērtību imitāciju

57. Individuālā augļu dārza (dārzkopības sabiedrības) zemes kadastrālo vērtību aprēķina, reizinot augļu dārza platību ar dārzkopības sabiedrības zemes paraugvērtību.

58. Dārzkopības sabiedrību zemes paraugvērtību aprēķina šādi:

58.1. pēc zemes vērtēšanas un augsnes kartēšanas materiāliem nosaka lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējumu ballēs (ne zemāku par 25 ballēm);

58.2. koriģē lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējumu ar koeficientiem, kas raksturo dārzkopības sabiedrības:

58.2.1. novietojumu (K2);

58.2.2. attālumu līdz rajona centram vai citai rajona pilsētai (K3) (10.pielikums);

58.2.3. attālumu līdz ūdenstilpēm (upēm, ezeriem) (K4), ko atpūtai var izmantot visa dārzkopības sabiedrība (11.pielikums);

58.2.4. attālumu līdz piepilsētas dzelzceļa stacijai (K5) (12.pielikums);

58.2.5. attālumu līdz jūrai (K6) (13.pielikums);

58.2.6. apbūves tiesības (K8) (14.pielikums);

58.3. izmanto šādu formulu:

P = VLIZ x (K2 + K3 + K4 + K5 + K6) x K7 x K8 x Ls 3,71 , kur

P - dārzkopības sabiedrības zemes paraugvērtība ballēs par vienu hektāru;

VLIZ - lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējums ballēs;

K7 - rajona administratīvās nozīmes korekcijas koeficients (15.pielikums);

Ls 3,71 - viena ballhektāra vērtība latos.

59. Ja dārzkopības sabiedrības sastāvā ir vairāki atsevišķi zemes masīvi, paraugvērtību aprēķina katram masīvam atsevišķi.

V. Lauku apbūves zemes kadastrālās vērtības noteikšana, izmantojot zemes tirgus vērtību imitāciju

60. Lauku apbūves zemes kadastrālo vērtību nosaka bez izpētes uz vietas, pamatojoties uz ciemu zemes bāzes vērtībām vai zemes vērtību zonējumu.

61. Pašvaldību teritorijām, kam zemes vērtību zonējums nav izstrādāts, lauku apbūves zemes kadastrālo vērtību aprēķina šādi:

61.1. nosaka ciema zemes bāzes vērtību BC (16.pielikums). Ciema zemes bāzes vērtība ir konkrētam ciemam noteikta nosacītā 1 m2 apbūves zemes vērtība latos, ņemot vērā tā atrašanās vietu valsts apdzīvotības sistēmā un pagasta sociālekonomisko potenciālu. Lai noteiktu konkrēta zemesgabala vērtību ciema teritorijā, izmanto ciema zemes bāzes vērtību, bet ārpus ciema teritorijas esoša zemesgabala vērtības noteikšanai izmanto tā ciema vai pilsētas zemes bāzes vērtību, kura ietekmē zemesgabals atrodas;

61.2. saskaņā ar šo noteikumu 69.punktu atbilstoši zemes lietošanas mērķim (mērķiem) nosaka zemes lietošanas koeficientu L. Zemes lietošanas koeficients ir lauku apbūves zemes vērtību attiecību rādītājs, ņemot vērā zemes lietošanas mērķi;

61.3. nosaka ciema centra koeficientu K2C un zemesgabala novietojuma koeficientu K2 (pēc novietojuma korekcijas kartes);

61.4. pēc pašvaldības apstiprinātiem datiem individuāli nosaka inženiertehniskā nodrošinājuma koeficientu I (17.pielikums). Masveidā inženiertehniskā nodrošinājuma koeficientu pieņem atbilstoši minimāli nepieciešamajam infrastruktūras līmenim;

61.5. individuāli nosaka lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējuma koeficientu KLIZ (18.pielikums). Zemes kvalitātes novērtējumu ballēs nosaka pēc esošajiem lauksaimniecībā izmantojamās zemes vērtēšanas materiāliem. Ja šādu materiālu nav, izmanto vidējo pagasta lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējumu. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējuma koeficientu masveidā nelieto;

61.6. individuāli nosaka zemes vērtību samazinošo koeficientu KN = 0,20, ko piemēro neizmantojamai zemes platībai (purviem, karjeriem, atsegtiem iežiem). Neizmantojamās zemes ietekmes koeficientu masveidā nelieto;

61.7. izmanto šādu formulu:

VK = BC x L x K2 / K2C x I x (1 + KLIZ x LIZ / P) x (1 - KN x N / P) x P , kur

VK - lauku apbūves zemes kadastrālā vērtība latos;

BC - ciema zemes bāzes vērtība latos par vienu kvadrātmetru;

L - zemes lietošanas koeficients;

K2 - zemesgabala novietojuma koeficients;

K2C - tuvākā ciema centra novietojuma koeficients;

I - inženiertehniskā nodrošinājuma koeficients;

KLIZ - lauksaimniecības zemes kvalitātes novērtējuma koeficients;

LIZ - lauksaimniecības zemes platība kvadrātmetros;

P - zemesgabala kopplatība kvadrātmetros;

KN - neizmantojamās zemes ietekmes koeficients;

N - neizmantojamās zemes platība kvadrātmetros.

62. Lauku apbūves zemes kadastrālo vērtību, piemērojot zemes vērtību zonējumu, aprēķina šādi:

62.1. nosaka zemesgabala bāzes vērtību BG;

62.2. atkarībā no zemesgabala atrašanās vietas (ciema teritorijā vai ārpus tās) nosaka sociālekonomiskā potenciāla koeficientu CK:

62.2.1. ciema pirmās zemes vērtības zonā - 1,4;

62.2.2. ciema otrās zemes vērtības zonā - 1,2;

62.2.3. ārpus ciema zemes vērtību zonas - 1,0;

62.3. saskaņā ar šo noteikumu 69.punktu nosaka zemes lietošanas koeficientu L;

62.4. pēc pašvaldības apstiprinātiem datiem individuāli nosaka inženiertehniskā nodrošinājuma koeficientu I (17.pielikums). Masveidā inženiertehniskā nodrošinājuma koeficientu pieņem atbilstoši minimāli nepieciešamajam infrastruktūras līmenim;

62.5. individuāli nosaka lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējuma koeficientu KLIZ (18.pielikums). Lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējuma koeficientu masveidā nelieto;

62.6. individuāli nosaka zemes vērtību samazinošo koeficientu KN = 0,20, ko piemēro neizmantojamai zemes platībai (purviem, karjeriem, atsegtiem iežiem). Neizmantojamās zemes ietekmes koeficientu masveidā nelieto;

62.7. izmanto šādu formulu:

VK = BG x CK x L x I x (1 + KLIZ x LIZ / P) x (1 - KN x N / P) x P, kur

VK - zemesgabala kadastrālā vērtība latos;

BG - zemesgabala bāzes vērtība latos par kvadrātmetru;

CK - ciema sociālekonomiskā potenciāla koeficients;

L - zemes lietošanas koeficients;

I - inženiertehniskā nodrošinājuma koeficients;

KLIZ - lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitatīvā novērtējuma koeficients;

LIZ - lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība kvadrātmetros;

P - zemesgabala kopplatība kvadrātmetros;

KN - neizmantojamās zemes ietekmes koeficients;

N - neizmantojamās zemes platība kvadrātmetros.

63. Lauku apbūves zemes kadastrālo vērtību koriģē, ņemot vērā zemes vērtību paaugstinošus vai pazeminošus faktorus, kas tiek iedalīti divās grupās;

63.1. I grupas faktori:

63.1.1. zemes lietošanas aprobežojumi (ierobežojumi) saskaņā ar Aizsargjoslu likumu;

63.1.2. zemes piesārņotība (saskaņā ar reģionālās vides pārvaldes institūcijas uzziņu);

63.1.3. zemes applūšanas risks (saskaņā ar pašvaldības apstiprinātu uzziņu);

63.2. II grupas faktori (nosaka bez izpētes uz vietas):

63.2.1. zemesgabala konfigurācija;

63.2.2. zemesgabala pieejamība;

63.2.3. reljefs;

63.2.4. gruntsūdens līmenis;

63.2.5. fizikāli ģeoloģiskie apstākļi;

63.2.6. zemesgabala ainaviskums.

64. Ja konstatēta jebkura šo noteikumu 63.1.apakšpunktā minētās I grupas faktora iedarbība uz zemesgabalu, tā vērtību samazina, bet ne vairāk kā par 20 % (atkarībā no platības, uz kuru darbojas aprobežojums (ierobežojums)).

65. Ja konstatēta šo noteikumu 63.2.apakšpunktā minētās II grupas faktoru iedarbība uz zemesgabalu, tā vērtību koriģē 4 % robežās par katru labvēlīgu vai nelabvēlīgu II grupas faktoru.

66. Masveidā nosakot lauku apbūves zemes kadastrālo vērtību, šo noteikumu 63.2.apakšpunktā minētās II grupas faktoru iedarbība netiek ņemta vērā.

67. Nosakot zemes kadastrālo vērtību neapgūtam lauku apbūves zemesgabalam, netiek piemērots lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējuma koeficients KLIZ. Neapgūts lauku apbūves zemesgabals ir zeme, kura nav inženiertehniski apgūta un uz kuras nav būvju.

68. Neapgūtām lauku apbūves zemēm zemes kadastrālo novērtējumu samazina, bet ne vairāk kā par 20 % (atkarībā no to apgūtības pakāpes).

69. Atkarībā no zemes lietošanas mērķa nosaka šādus zemes lietošanas koeficientus L:

69.1. vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo ēku apbūves teritorijās - 1,00;

69.2. daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijās - 1,50;

69.3. darījumu iestāžu apbūves teritorijās - 4,00;

69.4. ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes apbūves teritorijās, zvejniecības, zivjaudzētavu darbībai un zivsaimniecībai izmantojamās apbūves teritorijās, rūpniecības objektu apbūves teritorijās, kā arī lauksaimniecības servisa un lauksaimniecības ražošanas uzņēmumu apbūves teritorijās - 2,00;

69.5. pārvaldes, veselības aizsardzības, izglītības, kultūras, sporta un citu sabiedriskas nozīmes objektu apbūves un izbūves teritorijās, kā arī satiksmes infrastruktūras objektu, inženiertehnisko apgādes tīklu un objektu teritorijās - 1,30.

70. Ja uz zemesgabala atrodas ēka ar daudzfunkcionālu nozīmi, zemes lietošanas koeficientu aprēķina kā vidējo svērto vērtību no visiem zemes lietošanas mērķiem. Aprēķins norāda, par kādu lielumu vērtīgākais zemes lietošanas mērķis paaugstina mazvērtīgāko zemes lietošanas mērķi.

VI. Zemes kadastrālās vērtības noteikšana speciālos gadījumos, izmantojot zemes tirgus vērtību imitāciju

71. Zeme derīgo izrakteņu vietās (piemēram, grants, smilts, kūdras karjeros), uz kuras neatrodas ēkas un būves, vērtējama kā pārējā zeme ar 8 ballēm, ņemot vērā novietojumu un starpgabalainību. Zeme zem ēkām un būvēm vērtējama kā ieguves rūpniecības un karjeras izstrādes teritorijai piešķirtā zeme.

72. Vasarnīcu apbūves un sabiedrisko garāžu (automašīnu garāžu kooperatīvu) zeme vērtējama kā vienģimeņu un divģimeņu dzīvojamo ēku apbūves teritorijas.

73. Zemes robežu plānā atsevišķi izdalītas lauksaimniecības servisa uzņēmumu (mehānisko darbnīcu, kalšu, noliktavu, pagrabu, saldētavu, lopkautuvju) un lauksaimniecības ražošanas uzņēmumu (liellopu fermu, cūku nobarošanas kompleksu, putnu fermu, kažokzvēru fermu) apbūves teritorijas, uz kurām atrodas būves, vērtējamas kā lauku apbūves zeme. Pārējai platībai zemes kadastrālo vērtību nosaka kā lauksaimniecības vajadzībām piešķirtai zemei.

74. Ja lauksaimniecības servisa un ražošanas uzņēmumus nevar izmantot pēc to nozīmes, zemi zem šiem lauksaimniecības servisa un ražošanas uzņēmumiem vērtē, piemērojot pagasta (pilsētas lauku teritorijas) zemes vidējo kadastrālo vērtību (5.pielikums). Pagasta (pilsētas lauku teritorijas) zemes vidējā kadastrālā vērtība ir vidējā svērtā zemes kadastrālā vērtība atbilstoši zemes lietošanas mērķu īpatsvaram pašvaldības teritorijā.

75. Atsevišķi izdalītas zemstikla augļkopības un puķkopības kultūru audzēšanai izmantojamās zemes vērtējamas kā individuālo augļu dārzu zeme, nosakot tādu lauksaimniecībā izmantojamās zemes novērtējumu, kas nav mazāks par 50 ballēm, un izmantojot novietojuma koeficientu K2, koeficientus, kas nosaka attālumu līdz rajona centram (K3) un attālumu līdz dzelzceļa stacijai (K5), kā arī administratīvās nozīmes koeficientu K7 un apbūves tiesību koeficientu K8.

76. Aptieku apbūves zeme vērtējama kā darījumu iestāžu apbūves teritorijas.

77. Speciālās mežsaimniecības zemes (meža stādaudzētavas, meža sēklu plantācijas un dekoratīvo koku un krūmu arboretumus) vērtē, piemērojot pagasta (pilsētas lauku teritorijas) meža zemes vidējo novērtējumu (5.pielikums).

78. Zemi zem lidlaukiem vērtē, piemērojot pagasta (pilsētas lauku teritorijas) zemes vidējo kadastrālo vērtību (5.pielikums).

79. Atklāto sporta teritoriju zemi vērtē, piemērojot pagasta (pilsētas lauku teritorijas) zemes vidējo kadastrālo vērtību (5.pielikums). Apjumto sporta būvju zeme vērtējama kā pārvaldes, veselības aizsardzības, izglītības, kultūras un sporta nozīmes objektu apbūves un izbūves teritorijas.

80. Zemi zem inženiertehniskās apgādes tīkliem vērtē, piemērojot pagasta (pilsētas lauku teritorijas) zemes vidējo kadastrālo vērtību (5.pielikums). Zeme zem būvēm, kas saistītas ar inženiertehnisko apgādes tīklu, vērtējama kā lauku apbūves zeme.

81. Atkritumu izgāztuves zemi vērtē ar 25 ballēm, piemērojot novietojuma koeficientu K2.

82. Apgūtas dzērveņu audzētavu zemes kadastrālo vērtību aprēķina, nosakot lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējumu - 50 balles - un piemērojot starpgabalainības un novietojuma koeficientus.

83. Valsts aizsardzības vajadzībām izmantojamā zeme vērtējama saskaņā ar tai noteikto zemes lietošanas mērķi.

84. Ja zemes lietošanas mērķa piederības noteikšana pēc Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijā norādītajām grupām nav iespējama, veic tā funkcionālo procesu izpēti un pēc saskaņošanas ar attiecīgo valsts vai pašvaldību institūciju pielīdzina to kādai nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupai, kur funkcionālie procesi ir līdzīgi.

VII. Kārtība, kādā izskatāmi  ar zemes kadastrālo vērtēšanu saistītie strīdi

85. Iesniegumi par noteikto zemes kadastrālo vērtību apstrīdēšanu iesniedzami normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VIII. Noslēguma jautājumi

86. Valsts zemes dienests savas kompetences ietvaros veic lauku apvidu zemes kadastrālās vērtēšanas metodisko vadību.

87. Nosakot lauku apvidu zemes kadastrālo vērtību, meža novietojuma koeficientu KM un zem ēkām un pagalmiem noteikto zemes kvalitātes novērtējumu - 50 balles - ņem vērā ar 2000.gada 1.janvāri.

88. Atzīt par spēku zaudējušiem:

88.1. Ministru kabineta 1996.gada 5.marta noteikumus Nr.52 "Lauku apvidu zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 43./44.nr.; 1997, 104./105.nr.);

88.2. Ministru kabineta 1997.gada 22.aprīļa noteikumus Nr.151 "Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 5.marta noteikumos Nr.52 "Lauku apvidu zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi"" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 104./105.nr.).

Ministru prezidents V.Krištopans

Tieslietu ministre I.Labucka

1. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 6. jūlija
noteikumiem Nr. 244

 

Valsts zemes dienesta

________________________ nodaļai

Izziņa

pagasta (pilsētas lauku teritorijas) administratīvi teritoriālais kods __________________________

Nr.
p.k.
Zemesgabala kadastra numurs Īpašuma (lietojuma) nosaukums
(adrese)
Zemes īpašnieks (lietotājs)
(vārds, uzvārds)
Kopplatība
(ha, m2)
Zemes lietošanas mērķis
(kods)
Inženiertehniskā infrastruktūra Piezīmes
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               

 

Pagasta (pilsētas lauku teritorijas)

 
 

(paraksts un tā atšifrējums)

Inženiertehniskā infrastruktūra

Apzējums Infrastruktūras apraksts
1 Centralizēta siltumapgāde
2 Centralizēta gāzes apgāde
3 Centralizēta kanalizācija
4 Centralizēta aukstā ūdens apgāde
5 Centralizēta elektroapgāde
6 Centralizēta karstā ūdens apgāde
7 Labiekārtota iela

Piezīme. Nosakot inženiertehnisko infrastruktūru, jāņem vērā pievienošanās iespēja.

Tieslietu ministre I.Labucka

2. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 6. jūlija
noteikumiem Nr. 244

Starpgabalainības koeficients (K1)

Attālums līdz starpgabalam, pārrēķināts ceļā ar cieto segumu
(km)
Koeficients K1
<2 1,00
2-3 0,95
3-4 0,90
4-5 0,85
5-6 0,80
6-8 0,75
8-10 0,70
>10 0,65

Tieslietu ministre I.Labucka

3. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 6. jūlija
noteikumiem Nr. 244

Zemesgabala novietojuma koeficients attiecībā pret lielākām pilsētām (K21)

  Pilsētu grupas
Attālums no pilsētas robežas
(km)
A B C D
1 3,2 2,3 1,8 1,5
2 2,9 2,1 1,7 1,4
3 2,7 2,0 1,6 1,3
4 2,6 1,9 1,5 1,3
5 2,5 1,8 1,5 1,2
6 2,4 1,7 1,4 1,2
7 2,3 1,7 1,4 1,1
8 2,2 1,6 1,3 1,1
9 2,1 1,6 1,3 1,0
10-12 2,0 1,5 1,2 1,0
12-14 1,9 1,4 1,1 0,9
14-16 1,8 1,3 1,1 0,9
16-18 1,7 1,2 1,0 0,8
18-20 1,6 1,1 1,0 0,8
20-25 1,5 1,0 0,9 0,7
25-30 1,4 0,9 0,8 0,7
30-35 1,3 0,8 0,7
35-40 1,2 0,7
40-45 1,1
45-50 1,0

Piezīmes:

1. Korekcijas koeficients attiecas uz pilsētai piegulošajiem un tuvākajiem pagastiem.

2. A grupa - Rīga;

B grupa - Daugavpils, Liepāja, Rēzekne, Ventspils, Jelgava, Jūrmala;

C grupa - Valmiera, Cēsis, Jēkabpils, Tukums, Sigulda, Ogre;

D grupa - visi pārējie rajonu centri, kā arī Līvāni, Smiltene, Aizpute, Pļaviņas, Skrunda.

Tieslietu ministre I.Labucka

4. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 6. jūlija
noteikumiem Nr. 244

Zemesgabala novietojuma koeficients attiecībā pret pagasta centru, citu pagasta apdzīvoto vietu vai robežojošu pilsētu (K22)

Attālums no pilsētas robežas vai pagasta centra
(km)
Koeficients Attālums no citas pagasta apdzīvotās vietas
(km)
1,8 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7
1 2,2 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 -
2 2,1 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 -
3 2,0 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 1
4 1,9 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 2
5 1,9 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 3
6 1,8 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 4
7 1,8 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,7 5
8 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 6
9 1,7 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 7
10-12 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 8
12-14 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 9
14-16 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 10-12
16-18 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 12-14
18-20 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 14-16
20-25 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 16-18
25-30 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 18-20
>30 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 >20

Piezīmes.

1. Nosakot pārējo lielāko pagasta apdzīvoto vietu ietekmes korekcijas koeficientus, izmanto tabulas labajā pusē norādīto attāluma skalu.

2. Rīgas rajona Mārupes un Stopiņu pagastā un Salaspils pilsētas lauku teritorijā nosaka tikai Rīgas ietekmi. Blīvās apbūves zonā koeficients reizināms ar 1,2.

3. Pagastu (pilsētu lauku teritoriju) vidējie novietojuma koeficienti norādīti Ministru kabineta 1999.gada 6.jūlija noteikumu Nr.244 "Lauku apvidu zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi" 5.pielikumā.

Tieslietu ministre I.Labucka

5. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 6. jūlija
noteikumiem Nr. 244

Pagasta (pilsētas lauku teritorijas) vidējais novietojuma koeficients, meža zemes novietojuma koeficients un vidējais novērtējums, zemes vidējā kadastrālā vērtība

td>1,2
Pagasts (pilsētas lauku teritorija) Vidējais novietojuma koeficients
K2
Meža zemes novietojuma koeficients
 KM
Meža zemes vidējais novērtējums
(balles/ha)
Zemes vidējā kadastrālā vērtība
(Ls/ha)
1 2 3 4 5
1. Aizkraukles rajons
Aiviekstes pagasts 1,1 1,1 33 125
Aizkraukles pagasts 1,3 1,0 30 156
Bebru pagasts 1,0 0,9 33 118
Daudzeses pagasts 1,0 1,0 26 102
Iršu pagasts 0,9 0,9 42 118
Klintaines pagasts 1,1 1,0 39 146
Kokneses pagasts 1,2 1,0 35 165
Kurmenes pagasts 0,8 0,9 28 94
Mazzalves pagasts 0,8 0,8 36 97
Neretas pagasts 0,9 0,7 34 109
Pilskalnes pagasts 0,8 0,7 39 106
Seces pagasts 1,0 1,0 37 125
Sērenes pagasts 1,3 1,0 27 136
Skrīveru pagasts 1,3 1,0 41 240
Staburaga pagasts 1,0 1,0 38 126
Sunākstes pagasts 0,9 1,0 34 105
Valles pagasts 0,9 1,0 25 83
Vietalvas pagasts 0,9 0,8 43 134
Zalves pagasts 0,9 0,8 30 101
Jaunjelgavas pilsētas lauku teritorija 1,3 1,0 35 154

2. Alūksnes rajons

Alsviķu pagasts 0,9 0,9 36 112
Annas pagasts 0,9 0,8 39 123
Gaujienas pagasts 0,8 0,9 36 96
Ilzenes pagasts 0,8 0,8 34 102
Jaunalūksnes pagasts 0,9 0,7 30 113
Jaunannas pagasts 0,8 0,8 35 109
Jaunlaicenes pagasts 0,8 0,7 36 108
Kalncempju pagasts 0,9 0,8 41 117
Liepnas pagasts 0,7 0,7 37 87
Malienas pagasts 0,9 0,8 37 124
Mālupes pagasts 0,8 0,7 39 102
Mārkalnes pagasts 0,8 0,7 38 87
Pededzes pagasts 0,7 0,7 31 78
Trapenes pagasts 0,8 0,8 31 107
Veclaicenes pagasts 0,8 0,7 36 99
Virešu pagasts 0,8 0,8 40 102
Zeltiņu pagasts 0,8 1,0 34 90
Ziemera pagasts 0,8 0,8 30 106
Apes pilsētas lauku teritorija 0,9 0,8 33 115
3. Balvu rajons
Baltinavas pagasts 0,8 0,7 33 97
Balvu pagasts 1,0 0,8 41 140
Bērzkalnes pagasts 0,9 0,8 35 111
Bērzpils pagasts 0,8 0,6 29 73
Briežuciema pagasts 0,8 0,6 30 84
Krišjāņu pagasts 0,7 0,6 33 82
Kubuļu pagasts 1,0 0,8 33 115
Kupravas pagasts 1,0 0,8 33 173
Lazdukalna pagasts 0,8 0,7 31 78
Lazdulejas pagasts 0,9 0,7 30 80
Medņevas pagasts 0,8 0,7 38 99
Rugāju pagasts 0,9 0,7 32 91
Susāju pagasts 0,9 0,8 33 99
Šķilbēnu pagasts 0,8 0,6 38 101
Tilžas pagasts 0,8 0,6 26 85
Vectilžas pagasts 0,8 0,7 29 74
Vecumu pagasts 0,8 0,8 37 99
Vīksnas pagasts 0,9 0,8 39 110
Žīguru pagasts 0,8 0,8 35 97
4. Bauskas rajons
Bārbeles pagasts 1,0 1,2 35 133
Brunavas pagasts, 1,0 0,8 34 156
Ceraukstes pagasts 1,2 0,8 46 227
Codes pagasts 1,2 1,0 44 253
Dāviņu pagasts 1,1 1,2 30 150
Gailīšu pagasts 1,1 0,7 47 261
Iecavas pagasts 1,3 1,3 33 178
Īslīces pagasts 1,1 0,7 48 244
Mežotnes pagasts 1,1 1,0 45 245
Rundāles pagasts 1,1 0,7 49 238
Skaistkalnes pagasts 1,0 1,0 35 127
Stelpes pagasts 1,0 1,2 35 150
Svitenes pagasts 1,0 0,7 50 233
Vecsaules pagasts 1,0 1,0 37 132
Vecumnieku pagasts 1,1 1,3 33 130
Viesturu pagasts 1,1 0,7 50 251
5. Cēsu rajons
Amatas pagasts 1,1 1,1 41 150
Drabešu pagasts 1,3 1,1 40 189
Drustu pagasts 0,8 1,0 35 94
Dzērbenes pagasts 1,0 1,1 37 125
Inešu pagasts 0,8 0,9 37 94
Jaunpiebalgas pagasts 0,9 1,1 38 108
Kaives pagasts 0,8 0,9 36 87
Liepas pagasts 1,2 1,1 36 196
Līgatnes pagasts 1,3 1,2 40 166
Mārsnēnu pagasts 1,1 1,1 27 150
Mores pagasts 1,1 1,0 38 143
Nītaures pagasts 1,0 0,9 38 124
Priekuļu pagasts 1,3 1,2 38 227
Raiskuma pagasts 1,2 1,2 36 145
Raunas pagasts 1,1 1,1 39 159
Skujenes pagasts 0,9 0,9 39 114
Stalbes pagasts 1,1 1,2 34 114
Straupes pagasts 1,1 1,1 35 144
Taurenes pagasts 0,9 0,9 36 117
Vaives pagasts 1,2 1,1 40 159
Vecpiebalgas pagasts 0,8 0,9 40 94
Veselavas pagasts 1,1 1,1 40 151
Zaubes pagasts 0,9 0,9 38 103
Zosēnu pagasts 0,9 0,9 35 92
6. Daugavpils rajons
Ambeļu pagasts 0,8 0,6 36 93
Bebrenes pagasts 0,8 0,7 42 100
Biķernieku pagasts 0,9 0,6 37 122
Demenes pagasts 1,0 0,7 41 146
Dubnas pagasts 1,0 0,8 39 143
Dvietes pagasts 0,9 0,7 28 103
Eglaines pagasts 0,8 0,7 40 108
Kalkūnes pagasts 1,3 0,8 39 223
Kalupes pagasts 0,9 0,7 37 119
Laucesas pagasts 1,3 0,8 41 235
Līdumnieku pagasts 0,9 0,6 35 112
Līksnas pagasts 1,2 0,8 28 154
Maļinovas pagasts 1,1 0,7 35 170
Medumu pagasts 1,0 0,6 37 137
Naujenes pagasts 1,1 0,8 32 213
Nīcgales pagasts 1,0 0,7 40 144
Pilskalnes pagasts 1,0 0,7 41 127
Salienas pagasts 0,8 0,6 34 104
Skrudalienas pagasts 1,0 0,7 33 139
Sventes pagasts 1,2 0,8 35 157
Šēderes pagasts 1,0 0,7 40 140
Tabores pagasts 1,1 0,8 39 185
Vaboles pagasts 1,0 0,7 35 148
Vecsalienas pagasts 1,0 0,7 40 135
Višķu pagasts 1,0 0,7 33 138
Subates pilsētas lauku teritorija 0,8 0,7 36 98
7. Dobeles rajons
Annenieku pagasts 1,1 1,2 42 175
Augstkalnes pagasts 1,0 0,9 44 236
Auru pagasts 1,2 1,2 38 209
Bēnes pagasts 1,1 1,0 46 185
Bērzes pagasts 1,2 1,3 48 263
Bikstu pagasts 1,1 1,2 43 176
Bukaišu pagasts 1,0 0,9 49 208
Dobeles pagasts 1,2 1,2 45 235
Īles pagasts 1,0 1,1 39 137
Jaunbērzes pagasts 1,2 1,2 32 193
Krimūnu pagasts 1,2 1,2 43 273
Lielauces pagasts 1,0 1,1 36 116
Naudītes pagasts 1,1 1,2 40 154
Penkules pagasts 1,1 1,0 43 223
Tērvetes pagasts 1,1 1,0 44 232
Ukru pagasts 1,0 0,9 46 168
Vītiņu pagasts 1,0 1,0 39 161
Zebrenes pagasts 1,0 1,1 40 131
Auces pilsētas lauku teritorija 1,1 1,0 44 214
8. Gulbenes rajons
Beļavas pagasts 1,1 0,9 36 137
Daukstu pagasts 1,0 0,9 38 133
Druvienas pagasts 0,8 0,9 36 109
Galgauskas pagasts 1,0 0,9 34 131
Jaungulbenes pagasts 1,0 0,9 37 137
Lejasciema pagasts 0,8 0,9 30 88
Litenes pagasts 0,9 0,8 31 101
Lizuma pagasts 0,9 0,9 35 118
Līgo pagasts 0,9 0,9 40 125
Rankas pagasts 0,8 0,9 36 102
Stāmerienas pagasts 1,0 0,8 36 127
Stradu pagasts 1,1 0,8 39 154
Tirzas pagasts 0,9 0,9 36 117
9. Jelgavas rajons
Cenu pagasts 1,5 1,4 35 227
Elejas pagasts 1,2 1,0 44 269
Glūdas pagasts 1,3 1,2 38 296
Jaunsvirlaukas pagasts 1,3 1,2 38 273
Lielplatones pagasts 1,2 1,0 47 265
Līvbērzes pagasts 1,3 1,3 32 200
Ozolnieku pagasts 1,5 1,4 41 703
Platones pagasts 1,3 1,2 38 260
Sesavas pagasts 1,1 0,9 49 255
Sidrabenes pagasts 1,2 1,3 31 164
Svētes pagasts 1,3 1,2 42 280
Valgundes pagasts 1,5 1,4 29 159
Vilces pagasts 1,0 0,9 46 212
Vircavas pagasts 1,3 1,2 38 274
Zaļenieku pagasts 1,2 1,1 45 234
Kalnciema pilsētaslauku teritorija 1,5 1,4 34 136
10. Jēkabpils rajons
Asares pagasts 0,8 0,8 38 107
Atašienes pagasts 0,9 0,9 28 87
Ābeļu pagasts 1,2 1,0 38 150
Dignājas pagasts 1,0 0,8 36 122
Dunavas pagasts 0,8 0,7 41 110
Elkšņu pagasts 0,9 0,8 37 110
Gārsenes pagasts 0,8 0,8 43 121
Kalna pagasts 1,0 1,0 38 124
Krustpils pagasts 1,2 1,0 31 170
Kūku pagasts 1,2 1,0 35 169
Leimaņu pagasts 0,9 0,8 37 119
Mežāres pagasts 1,0 0,9 37 124
Rites pagasts 0,8 0,8 33 98
Rubenes pagasts 0,8 0,7 41 111
Salas pagasts 1,1 1,0 34 140
Saukas pagasts 0,9 0,8 39 124
Sēlpils pagasts 1,0 1,0 36 118
Variešu pagasts 1,1 1,0 32 123
Vīpes pagasts 1,1 1,0 35 125
Zasas pagasts 0,9 0,8 36 107
Aknīstes pilsētas lauku teritorija 0,9 0,8 36 113
Viesītes pilsētas lauku teritorija 1,0 1,0 37 121
11. Krāslavas rajons
Andrupenes pagasts 0,7 0,6 35 91
Andzeļu pagasts 0,7 0,6 39 91
Asūnes pagasts 0,8 0,6 36 93
Aulejas pagasts 0,8 0,6 38 108
Bērziņu pagasts 0,7 0,6 37 93
Dagdas pagasts 0,9 0,6 36 125
Ezernieku pagasts 0,7 0,6 32 83
Grāveru pagasts 0,8 0,6 36 109
Indras pagasts 0,8 0,6 39 113
Izvaltas pagasts 0,9 0,6 32 99
Kalniešu pagasts 0,9 0,6 40 111
Kaplavas pagasts 0,8 0,5 35 105
Kastuļinas pagasts 0,7 0,6 32 74
Kombuļu pagasts 1,0 0,6 37 124
Konstantinovas pagasts 0,8 0,6 36 110
Krāslavas pagasts 1,1 0,6 34 133
Ķepovas pagasts 0,7 0,6 40 99
Piedrujas pagasts 0,8 0,5 41 112
Robežnieku pagasts 0,8 0,6 34 113
Skaistas pagasts 0,9 0,6 36 101
Svariņu pagasts 0,7 0,6 32 81
Šķaunes pagasts 0,7 0,6 32 82
Šķeltovas pagasts 0,8 0,6 33 92
Ūdrīšu pagasts 1,1 0,6 36 149

12. Kuldīgas rajons

Alsungas pagasts 1,0 1,4 29 103
Ēdoles pagasts 0,9 1,4 35 111
Gudenieku pagasts 0,9 1,2 35 112
Īvandes pagasts 1,0 1,3 40 136
Kabiles pagasts 0,9 1,3 33 113
Kurmāles pagasts 1,1 1,3 40 158
Laidu pagasts 1,0 1,3 41 141
Nīkrāces pagasts 0,8 1,2 42 121
Padures pagasts 1,1 1,3 36 153
Pelču pagasts 1,1 1,3 43 165
Raņķu pagasts 1,1 1,3 41 176
Rendas pagasts 0,9 1,4 29 93
Rudbāržu pagasts 1,0 1,2 37 143
Rumbas pagasts 1,1 1,4 31 121
Snēpeles pagasts 1,0 1,2 42 146
Turlavas pagasts 1,0 1,2 35 140
Vārmes pagasts 1,0 1,3 31 130
Skrundas pilsētas lauku teritorija 1,0 1,3 41 122

13. Liepājas rajons

Aizputes pagasts 1,1 1,3 41 146
Bārtas pagasts 1,0 1,3 36 148
Bunkas pagasts 1,0 1,3 45 149
Cīravas pagasts 1,0 1,3 35 135
Dunalkas pagasts 1,1 1,3 39 160
Dunikas pagasts 0,9 1,2 26 87
Embūtes pagasts 0,8 1,3 43 119
Gaviezes pagasts 1,1 1,3 35 142
Gramzdas pagasts 0,9 1,2 44 133
Grobiņas pagasts 1,3 1,4 34 171
Kalētu pagasts 0,9 1,2 36 117
Kalvenes pagasts 1,0 1,3 41 127
Kazdangas pagasts 1,1 1,3 44 168
Lažas pagasts 1,0 1,3 36 133
Medzes pagasts 1,3 1,4 36 165
Nīcas pagasts 1,2 1,3 26 126
Otaņķu pagasts 1,2 1,4 34 121
Priekules pagasts 1,1 1,3 45 149
Rucavas pagasts 0,8 1,2 25 67
Sakas pagasts 0,9 1,4 23 76
Tadaiķu pagasts 1,2 1,3 46 193
Vaiņodes pagasts 1,0 1,3 44 138
Vecpils pagasts 1,0 1,3 46 136
Vērgales pagasts 1,1 1,4 26 127
Virgas pagasts 1,0 1,3 45 134
Durbes pilsētas lauku teritorija 1,1 1,3 46 142
14. Limbažu rajons
Braslavas pagasts 1,0 1,0 36 135
Brīvzemnieku pagasts 1,0 1,0 32 118
Katvaru pagasts 1,1 1,0 38 151
Lēdurgas pagasts 1,1 1,1 37 126
Liepupes pagasts 1,2 1,1 36 169
Limbažu pagasts 1,2 1,0 36 148
Pāles pagasts 1,0 1,0 34 125
Salacas pagasts 1,0 1,1 33 123
Skultes pagasts 1,3 1,1 38 191
Umurgas pagasts 1,1 1,0 37 130
Vidrižu pagasts 1,2 1,0 36 163
Viļķenes pagasts 1,1 1,0 33 135
Ainažu pilsētas lauku teritorija 0,9 1,0 32 103
Alojas pilsētas lauku teritorija 1,0 1,0 35 128
Salacgrīvas pilsētas lauku teritorija 1,0 1,1 25 116
Staiceles pilsētas lauku teritorija 0,9 1,0 27 83
15. Ludzas rajons
Blontu pagasts 0,9 0,6 34 90
Briģu pagasts 0,9 0,6 31 100
Ciblas pagasts 0,9 0,6 36 112
Cirmas pagasts 1,1 0,6 30 131
Goliševas pagasts 0,7 0,6 30 71
Isnaudas pagasts 1,0 0,6 35 124
Istras pagasts 0,7 0,6 33 71
Lauderu pagasts 0,8 0,6 34 90
Līdumnieku pagasts 0,7 0,6 29 63
Malnavas pagasts 0,9 0,6 32 131
Mežvidu pagasts 0,9 0,6 34 107
Mērdzenes pagasts 0,9 0,6 37 110
Miglinieku pagasts 0,8 0,6 33 103
Nautrēnu pagasts 0,8 0,7 33 86
Nirzas pagasts 0,9 0,6 35 99
Ņukšas pagasts 0,9 0,6 36 99
Pasienes pagasts 0,7 0,6 33 77
Pildas pagasts 0,8 0,6 36 84
Pureņu pagasts 1,0 0,6 37 127
Pušmucovas pagasts 1,0 0,6 44 128
Rundēnu pagasts 0,7 0,6 34 73
Salnavas pagasts 0,9 0,6 26 95
Zaļesjes pagasts 0,9 0,6 35 103
Zvirgzdenes pagasts 1,1 0,6 37 118
16. Madonas rajons
Aronas pagasts 1,0 0,9 40 124
Barkavas pagasts 0,9 0,9 41 118
Bērzaunes pagasts 1,0 0,9 45 131
Dzelzavas pagasts 1,0 0,9 37 133
Ērgļu pagasts 0,9 0,9 41 127
Indrānu pagasts 0,8 0,9 36 90
Jumurdas pagasts 0,8 0,9 37 100
Kalsnavas pagasts 1,0 0,9 37 121
Lazdonas pagasts 1,2 0,9 41 212
Liezēres pagasts 0,9 0,9 40 105
Ļaudonas pagasts 1,0 0,9 36 129
Mārcienas pagasts 1,1 0,9 40 145
Mētrienas pagasts 0,9 0,9 35 107
Murmastienes pagasts 0,9 0,9 36 122
Ošupes pagasts 0,8 0,9 34 101
Praulienas pagasts 1,1 0,9 40 136
Sarkaņu pagasts 1,1 0,9 42 143
Sausnējas pagasts 0,9 0,9 43 121
Varakļānu pagasts 1,0 0,8 37 127
Vestienas pagasts 0,9 0,9 44 117
Cesvaines pilsētas lauku teritorija 1,0 0,9 39 131
17. Ogres rajons
Birzgales pagasts 1,0 1,1 30 123
Jumpravas pagasts 1,3 1,0 36 129
Krapes pagasts 1,0 1,0 34 141
Ķeipenes pagasts 1,0 1,0 37 141
Lauberes pagasts 1,0 1,0 35 136
Lēdmanes pagasts 1,1 1,0 39 169
Madlienas pagasts 1,0 1,0 37 127
Mazozolu pagasts 0,9 0,9 40 122
Meņģeles pagasts 0,9 0,9 37 118
Ogresgala pagasts 1,5 1,2 41 227
Rembates pagasts 1,3 1,2 39 191
Suntažu pagasts 1,2 1,1 39 172
Taurupes pagasts 0,9 0,9 42 122
Tīnūžu pagasts 1,5 1,2 34 193
Ķeguma pilsētas lauku teritorija 1,3 1,2 28 129
Lielvārdes pilsētas lauku teritorija 1,3 1,1 40 209
18. Preiļu rajons
Aglonas pagasts 0,8 0,7 34 84
Aizkalnes pagasts 1,0 0,7 40 128
Galēnu pagasts 0,9 0,7 40 123
Jersikas pagasts 1,1 0,8 33 110
Pelēču pagasts 0,8 0,7 35 104
Preiļu pagasts 1,1 0,7 37 163
Riebiņu pagasts 1,1 0,7 38 152
Rožkalnu pagasts 0,8 0,7 36 98
Rožupes pagasts 1,0 0,8 29 97
Rudzātu pagasts 0,9 0,8 36 96
Rušonu pagasts 0,9 0,7 33 102
Saunas pagasts 1,0 0,7 35 123
Silajāņu pagasts 0,9 0,7 34 121
Sīļukalna pagasts 0,8 0,7 40 98
Stabulnieku pagasts 0,9 0,7 42 135
Sutru pagasts 1,0 0,7 33 130
Turku pagasts 1,0 0,9 30 107
Upmalas pagasts 0,9 0,7 35 99
Vārkavas pagasts 1,0 0,7 33 137
19. Rēzeknes rajons
Audriņu pagasts 1,1 0,8 42 196
Bērzgales pagasts 1,0 0,7 37 140
Čornajas pagasts 1,0 0,8 34 122
Dekšāres pagasts 0,9 0,7 31 137
Dricānu pagasts 0,9 0,6 41 115
Feimaņu pagasts 0,8 0,7 29 82
Gaigalavas pagasts 0,8 0,7 24 99
Griškānu pagasts 1,3 0,8 36 249
Ilzeskalna pagasts 0,9 0,7 44 167
Kantinieku pagasts 1,0 0,7 40 137
Kaunatas pagasts 0,8 0,6 40 196
Lendžu pagasts 1,0 0,7 33 126
Lūznavas pagasts 1,0 0,7 28 121
Maltas pagasts 1,0 0,7 33 145
Mākoņkalna pagasts 0,8 0,7 33 90
Nagļu pagasts 0,8 0,6 27 87
Ozolaines pagasts 1,2 0,7 32 226
Ozolmuižas pagasts 1,3 0,7 35 296
Pušas pagasts 0,8 0,6 30 87
Rikavas pagasts 0,9 0,6 41 140
Sakstagala pagasts 1,0 0,7 36 153
Silmalas pagasts 0,9 0,7 32 131
Sokolu pagasts 0,9 0,7 33 161
Stoļerovas pagasts 1,0 0,6 39 135
Stružānu pagasts 0,9 0,7 40 82
Vērēmu pagasts 1,3 0,8 38 235
Viļānu pagasts 1,0 0,7 37 179
20. Rīgas rajons
Allažu pagasts 1,3 1,3 28 156
Ādažu pagasts 1,8 1,5 31 794
Babītes pagasts 1,8 1,5 34 389
Carnikavas pagasts 1,8 1,5 22 517
Daugmales pagasts 1,5 1,4 32 210
Garkalnes pagasts 1,8 1,5 24 647
Inčukalna pagasts 1,5 1,3 26 235
Krimuldas pagasts 1,3 1,2 39 197
Ķekavas pagasts 1,8 1,4 35 494
Mālpils pagasts 1,2 1,2 37 181
Mārupes pagasts 2,5 1,5 30 661
Olaines pagasts 1,8 1,4 34 247
Ropažu pagasts 1,5 1,4 28 161
Salas pagasts 1,8 1,5 31 229
Sējas pagasts 1,3 1,3 28 158
Siguldas pagasts 1,5 1,2 40 247
Stopiņu pagasts 2,5 1,5 28 1180
Baldones pilsētas lauku teritorija 1,5 1,4 35 191
Salaspils pilsētas lauku teritorija 2,5 1,4 27 502
Saulkrastu pilsētas lauku teritorija 1,8 1,5 24 329
21. Saldus rajons
Blīdenes pagasts 1,0 1,1 40 149
Ezeres pagasts 0,9 0,9 42 165
Gaiķu pagasts 1,0 1,2 44 161
Jaunauces pagasts 0,9 1,1 39 143
Jaunlutriņu pagasts 1,0 1,2 37 157
Kursīšu pagasts 1,0 0,9 38 135
Lutriņu pagasts 1,1 1,2 39 168
Nīgrandes pagasts 0,8 1,0 42 145
Novadnieku pagasts 1,1 1,1 43 169
Pampāļu pagasts 0,9 0,9 41 137
Remtes pagasts 1,0 1,2 39 137
Rubas pagasts 0,9 1,1 38 140
Saldus pagasts 1,2 1,2 43 260
Šķēdes pagasts 1,0 1,0 41 158
Vadakstes pagasts 0,9 1,1 43 159
Zaņas pagasts 0,9 0,9 42 148
Zirņu pagasts 1,1 1,2 40 163
Zvārdes pagasts 1,0* 1,1 40 108
Brocēnu pilsētas lauku teritorija 1,2 1,2 42 190
22. Talsu rajons
Abavas pagasts 1,0 1,3 34 140
Balgales pagasts 1,0 1,3 38 154
Dundagas pagasts 0,8 1,3 32 97
Ģibuļu pagasts 1,0 1,3 30 117
Īves pagasts 0,9 1,3 34 130
Kolkas pagasts 0,9 1,3 19 60
Ķūļciema pagasts 1,0 1,3 25 101
Laidzes pagasts 1,2 1,3 38 178
Laucienes pagasts 1,1 1,3 34 148
Lībagu pagasts 1,2 1,3 36 167
Lubes pagasts 1,0 1,3 32 127
Mērsraga pagasts 1,1 1,3 29 154
Rojas pagasts 1,0 1,3 29 127
Strazdes pagasts 1,0 1,3 46 168
Valdgales pagasts 1,0 1,3 30 118
Vandzenes pagasts 1,0 1,3 36 141
Virbu pagasts 1,1 1,3 32 164
Valdemārpils pilsētas lauku teritorija 1,1 1,3 32 138
23. Tukuma rajons
Cēres pagasts 1,0 1,3   153
Degoles pagasts 1,1 1,3 43 187
Džūkstes pagasts 1,1 1,3 34 150
Engures pagasts 1,2 1,3 27 138
Irlavas pagasts 1,1 1,3 43 173
Jaunpils pagasts 1,0 1,3 42 164
Jaunsātu pagasts 1,1 1,3 40 167
Lapmežciema pagasts 1,5 1,4 22 136
Lestenes pagasts 1,1 1,3 39 162
Matkules pagasts 0,9 1,3 41 148
Pūres pagasts 1,1 1,3 41 170
Sēmes pagasts 1,2 1,4 37 156
Slampes pagasts 1,2 1,3 38 192
Smārdes pagasts 1,3 1,4 32 144
Tumes pagasts 1,3 1,4 40 225
Vānes pagasts 0,9 1,2 36 122
Viesatu pagasts 1,0 1,2 42 151
Zantes pagasts 1,0 1,2 44 143
Zemītes pagasts 1,0 1,3 44 161
Zentenes pagasts 1,0 1,3 30 109
Kandavas pilsētas lauku teritorija 1,0 1,3 41 145
24. Valkas rajons
Bilskas pagasts 0,9 1,0 35 114
Blomes pagasts 1,0 1,0 38 135
Brantu pagasts 1,0 1,0 38 135
Ērģemes pagasts 0,9 1,0 35 113
Ēveles pagasts 0,9 1,0 35 122
Grundzāles pagasts 0,8 1,0 35 98
Jērcēnu pagasts 1,0 1,1 35 135
Kārķu pagasts 0,8 1,0 33 104
Launkalnes pagasts 0,9 1,0 35 120
Palsmanes pagasts 0,8 1,0 35 101
Plāņu pagasts 1,0 1,1 29 112
Smiltenes pagasts 1,1 1,0 37 173
Trikātas pagasts 1,1 1,1 30 140
Valkas pagasts 1,1 1,1 29 120
Variņu pagasts 0,8 1,0 36 110
Vijciema pagasts 1,0 1,0 34 124
Zvārtavas pagasts 0,8 1,0 24 73
Sedas pilsētas lauku teritorija 1,0 1,1 26 175
25. Valmieras rajons
Bērzaines pagasts 1,1 1,0 36 158
Brenguļu pagasts 1,2 1,1 35 162
Burtnieku pagasts 1,0 1,0 38 153
Dikļu pagasts 1,0 1,0 36 121
Ipiķu pagasts 0,8 0,8 37 112
Jeru pagasts 1,0 1,0 28 122
Kauguru pagasts 1,3 1,1 38 190
Kocēnu pagasts 1,2 1,1 37 179
Ķoņu pagasts 0,9 1,0 39 138
Lodes pagasts 0,8 0,9 38 111
Matīšu pagasts 1,0 0,9 38 150
Naukšēnu pagasts 0,8 1,0 36 108
Ramatas pagasts 0,8 0,9 35 84
Rencēnu pagasts 1,0 1,0 36 149
Sēļu pagasts 0,9 1,0 27 116
Skaņkalnes pagasts 1,0 1,0 29 110
Vaidavas pagasts 1,1 1,1 36 159
Valmieras pagasts 1,2 1,0 39 197
Vecates pagasts 1,0 1,0 29 125
Vilpulkas pagasts 0,9 0,9 36 118
Zilākalna pagasts 1,2 1,0 32 125
Mazsalacas pilsētas lauku teritorija 1,0 1,0 34 127

26. Ventspils rajons

Ances pagasts 0,8 1,3 22 64
Jūrkalnes pagasts 0,8 1,4 33 87
Popes pagasts 1,0 1,3 27 101
Puzes pagasts 0,8 1,3 27 80
Tārgales pagasts 1,2 1,4 27 144
Ugāles pagasts 1,0 1,3 31 114
Usmas pagasts 0,9 1,3 25 83
Užavas pagasts 1,0 1,4 27 109
Vārves pagasts 1,3 1,4 23 167
Ziru pagasts 1,0 1,3 30 118
Zlēku pagasts 0,9 1,3 30 101
Piltenes pilsētas lauku teritorija 1,1 1,3 23 122

Piezīmes.

1. Novietojuma koeficients K2 mainās atkarībā no saimniecības atrašanās vietas pagastā (skat. Ministru kabineta 1999.gada 6.jūlija noteikumu Nr.244 "Lauku apvidu zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi" 3. un 4.pielikumu).

2. * Zvārdes pagastā bijušā aviācijas poligona teritorijā (izņemot buferzonu) koeficientu K2 pazemina par 0,2.

Tieslietu ministre I.Labucka

6. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 6. jūlija
noteikumiem Nr. 244

Meža zemes kvalitātes novērtējums
(atkarībā no meža augšanas apstākļu tipa)

Nr.
p.k.
Meža augšanas apstākļu tips Saīsinājums Meža zemes kvalitātes novērtējums
(balles/ha)
1. Sils Sl 14
2. Mētrājs Mr 24
3. Lāns Ln 30
4. Damaksnis Dm 44
5. Vēris Vr 48
6. Gārša Gr 50
7. Viršu ārenis, viršu kūdrenis Av, Kv 15
8. Mētru ārenis, mētru kūdrenis Am, Km 27
9. Šaurlapu ārenis, šaurlapu kūdrenis As, Ks 37
10. Platlapju ārenis, platlapju kūdrenis Ap, Kp 45
11. Grīnis Gs 7
12. Slapjais mētrājs Mrs 10
13. Slapjais damaksnis Dms 14
14. Slapjais vēris Vrs 16
15. Slapjā gārša Grs 20
16. Purvājs Pv 8
17. Niedrājs Nd 10
18. Dumbrājs Db 13
19. Liekņa Lk 17

Tieslietu ministre I.Labucka

7. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 6. jūlija
noteikumiem Nr. 244

Zemes vērtēšanas darba tabula  (zemes kvalitātes novērtējums ballēs aramzemei, daudzgadīgajiem stādījumiem, kultivētajām ganībām)

Augsnes tips Mehāniskais sastāvs Iekultivēšanas pakāpe
vāja zem vidējās vidēja virs vidējās laba
(1) (2) (3) (4) (5)
1 2 3 4 5 6 7
M 20 25-35 40-50 55-65 70
Vk, Vki, SM1 20 25-40 45-60 65-75 80-85
Vkr, SM2 20 25-40 45-60 65-75 80-85
Bk, SM3 25-30 35-45 50-60 65-75 80-95
Bn, mS 25 30-40 45-60 65-75 80-90
A sS 20 25-35 40-55 60 65-75
iS 20 25-35 40-50 55 60
M 20 25-35 40-45 50-55 60-65
SM1 20 25-35 40-50 55-60 65-70
Pv, SM2 25 30-40 45-55 60-65 70-75
K (4-5) SM3 25 30-40 45-55 60-65 70-75
mS 25 30-40 45-55 60-65 70-75
sS 20 25-35 40-45 50-55 60-65
iS 20 25-30 35-45 50-55 60
M 20 25-30 35-45 50-55 60-65
SM1 20 25-35 40-45 50-60 65-75
Pgv, SM2 20 25-35 40-50 55-65 70-80
Vgk, SM3 20 25-35 40-50 55-65 70-80
Bgk mS 20 25-35 40-50 55-65 70-75
sS 20 25-30 35-45 50-55 60-65
iS 20 25 30-40 45-50 55
M 20 25 30-40 45-50 55-60
SM1 20 25-30 35-45 50-55 60-65
E1Pv, SM2 20 25-35 40-45 50-55 60-70
E1Vk SM3 20 25-35 40-45 50-55 60-70
mS 20 25-35 40-45 50-55 60-70
sS 20 25-30 35-45 50-55 60
iS 15 20-25 30-40 45-50 55
M 15 20-25 30-35 40-45 -
E2Pv, SM1 15 20-30 35-40 45 -
E2Vk, SM2 15 20-30 35-40 45 -
E3Pv(1-2), SM3 15 20-30 35-40 45 -
E3Vk(1-2) mS 15 20-30 35-40 45 -
sS 15 20-25 30-35 40 -
iS 15 20-25 30-35 40 -
M 15 20-25 30-40 45-55 60
Vg, SM1 15 20-30 35-45 50-55 60-65
Vgv, SM2 15 20-35 40-45 50-60 65-70
Vgt SM3 15 20-35 40-45 50-60 65-70
Ag, mS 15 20-35 40-45 50-60 65-70
D sS 15 20-30 35-45 50-55 60
iS 15 20-25 30-40 45-50 55
M 15 20-25 30-40 45 50-55
SM1 15 20-30 35-45 50 55-60
Pg, SM2 15 20-30 35-45 50-55 60-65
Pgt SM3 15 20-30 35-45 50-55 60-65
mS 15 20-30 35-45 50-55 60-65
sS 15 20-30 35-40 45-50 55-60
iS 15 20-25 30-35 40-45 50-55
M 15 20-25 30-35 40-50 -
VG, VGt, SM1 15 20-25 30-40 45-55 -
PG, PGt, SM2 15 20-25 30-45 50-55 60
VGT, SM3 15 20-25 30-45 50-55 60
PGT, mS 15 20-25 30-45 50-55 60
AG, AGT sS 15 20-25 30-40 45-55 60
iS 15 20-25 30-35 40-50 -
Tz, Tzg, T 15 20-25 30-45 50-55 60
Tp, Tpg Y 15 20-25 30-40 45-50 55

Tieslietu ministre I.Labucka

8. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 6. jūlija
noteikumiem Nr. 244

Zemes vērtēšanas darba tabula (zemes kvalitātes novērtējums ballēs pļavām un dabiskajām ganībām)

Augsnes tips Mehāniskais sastāvs Iekultivēšanas pakāpe
vāja zem vidējās vidēja virs vidējās laba
(1) (2) (3) (4) (5)
1 2 3 4 5 6 7
Vki, M 10 15-25 30-40 45-55 60
Vkr, SM 10 15-30 35-45 50-55 60-65
Bn, Bk mS 10 15-30 35-45 50-55 60-65
Vgk sS 10 15-25 30-40 45-50 55-60
iS 10 15-25 30-35 40-45 50
M 10-15 20-25 30-40 45-50 55-65
A, SM 10-15 20-30 35-45 50-60 65-75
Ag mS 10-15 20-30 35-45 50-60 65-75
sS 10-15 20-25 30-40 45-55 60-65
iS 10-15 20-25 30-35 40-50 55
M 10 15-25 30-40 45-50 55
Pv, SM 10 15-30 35-45 50-55 60-65
Pgv mS 10 15-30 35-45 50-55 60-65
sS 10 15-30 35-40 45-50 55-60
iS 10 15-25 30-40 45 50
E1Pv M 10 15-20 25-30 35-40 -
E1Vk SM 10 15-20 25-35 40-45 -
E2(1-3) mS 10 15-20 25-35 40-45 -
E3(1-2) sS 10 15-20 25-30 35-40 -
iS 10 15 20-25 30-35 -
Vg, M 10 15-25 30-35 40-45 50-55
Vgv, SM 10 15-25 30-40 45-50 55-60
Vgt, mS 10 15-25 30-40 45-50 55-60
D sS 10 15-25 30-35 40-45 50-55
iS 10 15-20 25-35 40-45 50
M 10 15-20 25-30 35-45 50
Pg, SM 10 15-25 30-35 40-50 55
Pgt mS 10 15-25 30-35 40-50 55
sS 10 15-20 25-35 40-45 50
iS 10 15-20 25-30 35-40 45
VG, M 10 15-20 25-30 35-45 50
VGt, SM 10 15-25 30-40 45-50 55
VGT, mS 10 15-25 30-40 45-50 55
AG, sS 10 15-20 25-35 40-45 50
AT iS 10 15-20 25-30 35-45 50
M 10 15-20 25-35 40 -
PG, SM 10 15-20 25-35 40-45 50
PGt, mS 10 15-20 25-35 40-45 50
PGT sS 10 15-20 25-30 35-40 45
iS 10 15 20-30 35-40 -
Tz, Tzg T 10 15-25 30-40 45-50 55-60
Tp, Tpg T 10 15-25 30-40 45 50

Piezīmes.

1. Vidēji erodētās augsnēs iespējama 1.-3.iekultivēšanas pakāpe.

2. Stipri erodētās augsnēs iespējama 1.-2.iekultivēšanas pakāpe.

Tieslietu ministre I.Labucka

9. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 6. jūlija
noteikumiem Nr. 244

Augsnes tipa un mehāniskā sastāva apzīmējumi

I. Augsnes tipa apzīmējumi

A - aluviālā
Ag - aluviālā velēnu glejotā
AG - aluviālā velēnu gleja
AGT - kūdrainā aluviālā velēnu gleja
Bk - atliku karbonātiskā brūnā
Bn - nepiesātinātā brūnā
Bgk - brūnā karbonātiskā virspusēji glejotā
D - deluviālā
E1Pv - vāji erodētā velēnu podzolētā
E2Pv - vidēji erodētā velēnu podzolētā
E3Pv - stipri erodētā velēnu podzolētā
E1Vk - vāji erodētā velēnu karbonātu
E2Vk - vidēji erodētā velēnu karbonātu
E3Vk - stipri erodētā velēnu karbonātu
K - kultūraugsne
Pv - velēnu podzolētā
Pgv - velēnu podzolētā virspusēji glejotā
Pg - velēnu podzolētā glejotā
Pgt - trūdainā velēnu podzolētā glejotā
PG - velēnu podzolētā gleja
PGt - trūdainā velēnu podzolētā gleja
PGT - trūdaini kūdrainā velēnu podzolētā gleja
Tz - zemā purva kūdras
Tzg - zemā purva kūdras gleja
Tp - pārejas purva kūdras
Tpg - pārejas purva kūdras gleja
Vkr - rendzīnā
Vki - izskalotā velēnu karbonātiskā
Vgk - velēnu karbonātu virspusēji glejotā
Vg - velēnu glejotā
Vgt - trūdainā velēnu glejotā
VG - velēnu gleja
VGt - trūdainā velēnu gleja
VGT - trūdaini kūdrainā velēnu gleja
II. Augsnes mehāniskā sastāva apzīmējumi
M - māls
SM1 - smags smilšmāls
SM2 - vidējs smilšmāls
SM3 - viegls smilšmāls
mS - mālsmilts
sS - saistīga smilts
iS - irdena smilts
T - kūdra

Tieslietu ministre I.Labucka

10. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 6. jūlija
noteikumiem Nr. 244

Korekcijas koeficienti dārzkopības sabiedrības attālumam līdz rajona centram vai citai rajona pilsētai

Attālums līdz pilsētai (km) Korekcijas koeficients K3
0-10 1,0
10-20 0,8
> 20 0,6

Tieslietu ministre I.Labucka

11. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 6. jūlija
noteikumiem Nr. 244

Korekcijas koeficienti dārzkopības sabiedrības attālumam līdz ūdenstilpei

Attālums līdz ūdenstilpei (km) Korekcijas koeficients K4
0-0,5 0,8
0,5-1,0 0,6
>1,0 netiek lietots

Tieslietu ministre I.Labucka

12. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 6. jūlija
noteikumiem Nr. 244

Korekcijas koeficienti dārzkopības sabiedrības attālumam līdz piepilsētas dzelzceļa stacijai

Attālums līdz dzelzceļa stacijai (km) Korekcijas koeficients K5
0-1,5 1,5
1,5-3,0 1,2
>3,0 netiek lietots

Tieslietu ministre I.Labucka

13. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 6. jūlija
noteikumiem Nr. 244

Korekcijas koeficienti dārzkopības sabiedrības attālumam līdz jūrai

Attālums līdz ūrai (km) Korekcijas koeficients K6
0-2,0 1,5
2,0-4,0 1,2
>4,0 netiek lietots

Tieslietu ministre I.Labucka

14. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 6. jūlija
noteikumiem Nr. 244

Dārzkopības sabiedrības apbūves tiesību korekcijas koeficienti

  Korekcijas koeficients K8
Ar pastāvīgas apbūves tiesībām 1,0
Bez pastāvīgas apbūves tiesībām 0,5

Tieslietu ministre I.Labucka

15. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 6. jūlija
noteikumiem Nr. 244

Rajona administratīvās nozīmes korekcijas koeficienti

Rajons Korekcijas koeficients K7
Rīgas rajons, Daugavpils rajons, Jelgavas rajons, Ventspils rajons, Rēzeknes rajons, Liepājas rajons 4,0
Pārējie rajoni 3,0

Piezīme. Dārzkopības sabiedrībām, kuras atrodas Rēzeknes rajona Viļānu pagastā un Liepājas rajona Aizputes pagastā, piemērojams koeficients 3,0, bet dārzkopības sabiedrībām, kuras atrodas Limbažu rajona Skultes pagastā, - koeficients 4,0.

Tieslietu ministre I.Labucka

16. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 6. jūlija
noteikumiem Nr. 244

Ciemu zemes bāzes vērtības

 

Pagasts
(pilsētas lauku teritorija)
Ciems Zemes bāzes vērtība
(Ls/m2)
1 2 3
1. Aizkraukles rajons
Aiviekstes pagasts Kriškalni 0,056
Aizkraukles pagasts Aizkraukle 0,069
Bebru pagasts Bebri (Vecbebri) 0,065
Daudzeses pagasts Daudzese 0,058
Daudzeses pagasts Daudzeva 0,060
Iršu pagasts Irši 0,060
Jaunjelgavas pilsētas lauku teritorija Sērene 0,085
Klintaines pagasts Rīteri 0,067
Klintaines pagasts Selga (Stukmaņi) 0,066
Kokneses pagasts Bormaņi 0,067
Kokneses pagasts Kalnakrogs 0,068
Kokneses pagasts Koknese 0,070
Kurmenes pagasts Kurmene 0,044
Mazzalves pagasts Ērberģe 0,050
Mazzalves pagasts Lielmēmele 0,041
Neretas pagasts Nereta 0,052
Pilskalnes pagasts Pilskalne 0,038
Seces pagasts Sece 0,061
Skrīveru pagasts Skrīveri 0,075
Skrīveru pagasts Ziedugravas 0,070
Staburaga pagasts Staburags 0,058
Sunākstes pagasts Sunākste 0,053
Valles pagasts Mežmuiža 0,045
Valles pagasts Taurkalne 0,062
Valles pagasts Valle 0,065
Vietalvas pagasts Odziena 0,059
Vietalvas pagasts Vietalva 0,058
Zalves pagasts Oškalns (Sproģi) 0,048
Zalves pagasts Zalve 0,055
2. Alūksnes rajons
Alsviķu pagasts Alsviķi 0,048
Alsviķu pagasts Strautiņi 0,051
Annas pagasts Anna 0,045
Gaujienas pagasts Dārzciems 0,052
Gaujienas pagasts Gaujiena 0,050
Ilzenes pagasts Ilzene 0,051
Jaunalūksnes pagasts Beja (Matisene) 0,044
Jaunalūksnes pagasts Jaunalūksne (Kolberģis) 0,048
Jaunalūksnes pagasts Vētraine (Visikums) 0,039
Jaunannas pagasts Jaunanna 0,043
Jaunlaicenes pagasts Jaunlaicene 0,037
Kalncempju pagasts Kalncempji 0,043
Liepnas pagasts Liepna 0,037
Malienas pagasts Maliena (Brenči) 0,047
Mālupes pagasts Igrīve 0,041
Mālupes pagasts Mālupe 0,044
Mārkalnes pagasts Mārkalne 0,038
Pededzes pagasts Pededze 0,029
Pededzes pagasts Stuborova 0,027
Trapenes pagasts Līzespasts 0,049
Trapenes pagasts Trapene 0,050
Veclaicenes pagasts Veclaicene 0,031
Virešu pagasts Vidaga 0,053
Virešu pagasts Vireši 0,054
Zeltiņu pagasts Zeltiņi 0,052
Ziemera pagasts Māriņkalns 0,044
3. Balvu rajons
Baltinavas pagasts Baltinava 0,046
Baltinavas pagasts Sloboda 0,045
Balvu pagasts Centramuiža 0,050
Balvu pagasts Kārklinieki 0,052
Balvu pagasts Naudaskalns 0,053
Bērzkalnes pagasts Bērzkalne 0,048
Bērzpils pagasts Beļauski 0,070
Bērzpils pagasts Bērzpils 0,072
Bērzpils pagasts Vecpils 0,071
Briežuciema pagasts Briežuciems 0,048
Šķilbēnu pagasts Rekava 0,043
Šķilbēnu pagasts Šķilbēni 0,043
Šķilbēnu pagasts Upītes 0,040
Krišjāņu pagasts Krišjāni 0,062
Krišjāņu pagasts Žogi 0,061
Kubuļu pagasts Celmene 0,050
Kubuļu pagasts Kubuļi (Balvu stacija) 0,050
Kubuļu pagasts Kurna 0,050
Kubuļu pagasts Pērkoni 0,049
Kupravas pagasts Kuprava 0,043
Lazdukalna pagasts Lazdukalns 0,066
Lazdukalna pagasts Liepari 0,068
Lazdukalna pagasts Skujetnieki 0,061
Medņevas pagasts Medņeva (Semenova) 0,041
Medņevas pagasts Viduči 0,041
Rugāju pagasts Medņi 0,056
Rugāju pagasts Rugāji 0,060
Rugāju pagasts Tikaiņi 0,059
Susāju pagasts Tepenīca 0,038
Žīguru pagasts Žīguri 0,038
Tilžas pagasts Tilža 0,054
Vectilžas pagasts Sudarbe 0,055
Vectilžas pagasts Vectilža 0,054
Vecumu pagasts Borisova 0,040
Vecumu pagasts Vecumi 0,039
Vīksnas pagasts Vīksna 0,045
4. Bauskas rajons
Bārbeles pagasts Bārbele 0,066
Bārbeles pagasts Lielbārbele 0,070
Brunavas pagasts Brunava 0,058
Brunavas pagasts Grenctāle 0,053
Brunavas pagasts Tunkūni 0,043
Ceraukstes pagasts Ceraukste 0,063
Ceraukstes pagasts Mūsa 0,072
Codes pagasts Code 0,080
Codes pagasts Mēmele 0,076
Dāviņu pagasts Birzes 0,078
Gailīšu pagasts Pāce 0,055
Gailīšu pagasts Pīrāgi 0,058
Gailīšu pagasts Kamārde (Uzvara) 0,060
Iecavas pagasts Dimzukalns 0,094
Iecavas pagasts Iecava 0,090
Iecavas pagasts Rosme 0,082
Iecavas pagasts Zālīte (Branti) 0,112
Īslīces pagasts Adžūni 0,045
Īslīces pagasts Īslīce 0,050
Īslīces pagasts Rītausma (Mariannas) 0,068
Īslīces pagasts Vārpa (Bērzi) 0,055
Mežotnes pagasts Garoza 0,082
Mežotnes pagasts Jumprava 0,073
Mežotnes pagasts Mežotne 0,081
Mežotnes pagasts Strēlnieki 0,082
Rundāles pagasts Liepas (Švirkale) 0,043
Rundāles pagasts Pilsrundāle 0,065
Rundāles pagasts Rundāle 0,065
Rundāles pagasts Saulaine (Kaucminde) 0,073
Skaistkalnes pagasts Jaunmēmele 0,040
Skaistkalnes pagasts Skaistkalne 0,053
Stelpes pagasts Nīzere 0,072
Stelpes pagasts Noras 0,073
Stelpes pagasts Stelpe 0,075
Svitenes pagasts Svitene 0,049
Vecsaules pagasts Jaunsaule 0,050
Vecsaules pagasts Mazsaule (Kūdra) 0,067
Vecsaules pagasts Ozolaine 0,065
Vecsaules pagasts Vecsaule 0,070
Vecsaules pagasts Zvaigzne (Strauti) 0,065
Vecumnieku pagasts Beibeži 0,081
Vecumnieku pagasts Klīvi 0,073
Vecumnieku pagasts Misa 0,080
Vecumnieku pagasts Piebalgas 0,098
Vecumnieku pagasts Vecumnieki 0,082
Viesturu pagasts Bērstele 0,063
Viesturu pagasts Viesturi 0,063
5. Cēsu rajons
Amatas pagasts Ģikši 0,098
Amatas pagasts Spāre 0,109
Drabešu pagasts Amata 0,106
Drabešu pagasts Bille 0,112
Drabešu pagasts Drabeši 0,110
Drabešu pagasts Ieriķi 0,116
Drabešu pagasts Kārļi 0,105
Drabešu pagasts Līvi 0,101
Drustu pagasts Auļukalns 0,063
Drustu pagasts Drusti 0,061
Drustu pagasts Gatarta 0,059
Dzērbenes pagasts Dzērbene 0,075
Inešu pagasts Ineši 0,061
Jaunpiebalgas pagasts Abrupe 0,057
Jaunpiebalgas pagasts Jaunpiebalgas 0,055
Jaunpiebalgas pagasts Roči 0,058
Kalves pagasts Kalve 0,068
Liepas pagasts Liepa 0,085
Liepas pagasts Liepasmuiža 0,080
Liepas pagasts Lode 0,088
Līgatnes pagasts Ratnieki 0,091
Līgatnes pagasts Vildoga 0,097
Līgatnes pagasts Līgatne 0,130
Mārsnēnu pagasts Mārsnēni 0,072
Mores pagasts Kārtūži 0,101
Mores pagasts More 0,095
Nītaures pagasts Merķeļi 0,080
Nītaures pagasts Nītaure 0,085
Priekuļu pagasts Dukuri 0,092
Priekuļu pagasts Jāņmuiža 0,095
Priekuļu pagasts Jaunrauna 0,088
Priekuļu pagasts Priekuļi 0,093
Raiskuma pagasts Auciems 0,092
Raiskuma pagasts Lenči (Lenčmuiža) 0,084
Raiskuma pagasts Raiskums 0,093
Raunas pagasts Cimzas 0,073
Raunas pagasts Rauna 0,081
Raunas pagasts Rozes 0,074
Skujenes pagasts Pērkoni 0,073
Skujenes pagasts Sērmūkši 0,072
Skujenes pagasts Skujene 0,075
Stalbes pagasts Rozula 0,075
Stalbes pagasts Stalbe 0,081
Straupes pagasts Plācis 0,082
Straupes pagasts Straupe 0,084
Taurenes pagasts Bānūži 0,072
Taurenes pagasts Lode 0,065
Taurenes pagasts Taurene (Nēķins) 0,077
Vaives pagasts Krīvi (Vaive) 0,103
Vaives pagasts Rīdzene 0,098
Vecpiebalgas pagasts Greiveri 0,060
Vecpiebalgas pagasts Spuldzēni 0,065
Vecpiebalgas pagasts Vecpiebalga 0,062
Veselavas pagasts Veselava 0,093
Zaubes pagasts Annas 0,068
Zaubes pagasts Zaube 0,074
6. Daugavpils rajons
Ambeļu pagasts Ambeļi 0,085
Bebrenes pagasts Bebrene 0,054
Bebrenes pagasts Ilze 0,053
Biķernieku pagasts Biķernieki 0,096
Biķernieku pagasts Krivošejeva 0,093
Biķernieku pagasts Lipinišķi 0,085
Biķernieku pagasts Pavlovska (Pavlova) 0,081
Šēderes pagasts Pašuliene 0,056
Šēderes pagasts Rauda 0,065
Šēderes pagasts Šēdere 0,054
Demenes pagasts Demene 0,064
Demenes pagasts Zemgale 0,058
Dubnas pagasts Dubna 0,090
Dvietes pagasts Dviete 0,052
Eglaines pagasts Eglaine 0,055
Kalkūnes pagasts Kalkūne 0,112
Kalkūnes pagasts Romanišķi 0,107
Kalupes pagasts Baltmuiža 0,080
Kalupes pagasts Kalupe 0,083
Kalupes pagasts Keiši 0,074
Laucesas pagasts Laucesa 0,110
Laucesas pagasts Mirnija 0,115
Laucesas pagasts Peski 0,112
Līdumnieku pagasts Kumbuļi 0,066
Līksnas pagasts Augšguļāni 0,116
Līksnas pagasts Kalnišķi 0,110
Līksnas pagasts Līksna 0,114
Līksnas pagasts Vaikuļāni 0,113
Maļinovas pagasts Maļinovka 0,113
Maļinovas pagasts Mazie Kokini 0,113
Medumu pagasts Medumi 0,076
Naujenes pagasts Dunski 0,105
Naujenes pagasts Hoftenberga 0,120
Naujenes pagasts Krauja 0,124
Naujenes pagasts Lociki 0,122
Naujenes pagasts Naujene 0,110
Naujenes pagasts Stropi (Vecie) 0,129
Naujenes pagasts Teivāni 0,119
Naujenes pagasts Viļuši 0,102
Nīcgales pagasts Nīcgale 0,085
Pilskalnes pagasts Doļnaja 0,057
Pilskalnes pagasts Pilskalne 0,056
Salienas pagasts Faltopa 0,052
Salienas pagasts Saliena 0,065
Salienas pagasts Šlapaki 0,053
Skrudalienas pagasts Silene 0,068
Skrudalienas pagasts Skrudaliena 0,095
Subates pilsētas lauku teritorija Dubulti 0,048
Subates pilsētas lauku teritorija Indrāne 0,048
Sventes pagasts Svente 0,086
Tabores pagasts Cibuļevka 0,114
Tabores pagasts Sadnieki 0,094
Tabores pagasts Tabore 0,112
Vaboles pagasts Vabole 0,108
Vecsalienas pagasts Červonka (Vecsaliena) 0,085
Višķu pagasts Lukna (Vīganti) 0,073
Višķu pagasts Višķi 0,095
7. Dobeles rajons
Annenieku pagasts Annenieki 0,077
Annenieku pagasts Kaķenieki 0,071
Auces pilsētas lauku teritorija Vecauce 0,063
Augstkalnes pagasts Augstkalne (Silaine) 0,056
Augstkalnes pagasts Dzeguzēni 0,055
Auru pagasts Auri 0,067
Auru pagasts Beikas (Ķirpēni) 0,067
Auru pagasts Lielbērze 0,067
Bēnes pagasts Bēne 0,066
Bērzes pagasts Bērzaine 0,081
Bērzes pagasts Miltiņi 0,085
Bērzes pagasts Šķibe 0,104
Bikstu pagasts Biksti 0,062
Bukaišu pagasts Bukaiši 0,050
Dobeles pagasts Aizstrautnieki 0,080
Dobeles pagasts Lejasstrazdi 0,065
Īles pagasts Īle 0,052
Jaunbērzes pagasts Jaunbērze 0,121
Krimūnu pagasts Akācijas 0,072
Krimūnu pagasts Krimūnas 0,074
Lielauces pagasts Ķieģeļceplis 0,052
Lielauces pagasts Lielauce 0,057
Naudītes pagasts Apgulde 0,065
Naudītes pagasts Naudīte 0,061
Penkules pagasts Penkule 0,067
Penkules pagasts Skujaine 0,060
Tērvetes pagasts Kroņauce 0,068
Tērvetes pagasts Tērvete 0,066
Tērvetes pagasts Zelmeņi 0,061
Ukru pagasts Sniķere 0,050
Ukru pagasts Ukri 0,045
Vītiņu pagasts Ķevele 0,056
Vītiņu pagasts Vītiņi 0,057
Zebrenes pagasts Zebrene 0,057
8. Gulbenes rajons
Beļavas pagasts Beļava 0,054
Beļavas pagasts Letes 0,046
Beļavas pagasts Ozolkalns 0,055
Beļavas pagasts Pilskalns 0,053
Daukstu pagasts Daukstes 0,050
Daukstu pagasts Krapa 0,056
Daukstu pagasts Stari 0,054
Druvienas pagasts Druviena 0,057
Galgauskas pagasts Galgauska (Veiši) 0,056
Galgauskas pagasts Rimstavas 0,056
Jaungulbenes pagasts Aduliena 0,056
Jaungulbenes pagasts Gulbītis 0,057
Jaungulbenes pagasts Jaungulbene 0,058
Lejasciema pagasts Lejasciems 0,056
Lejasciema pagasts Sinole 0,057
Līgo pagasts Līgo 0,052
Litenes pagasts Litene 0,053
Lizuma pagasts Lizums 0,058
Lizuma pagasts Velēna 0,059
Rankas pagasts Gaujasrēveļi 0,054
Rankas pagasts Ranka 0,056
Rankas pagasts Rēveļi 0,055
Stāmerienas pagasts Stāmeriena 0,054
Stāmerienas pagasts Kalniena 0,048
Stāmerienas pagasts Vecstāmeriena 0,054
Stradu pagasts Stāķi 0,054
Stradu pagasts Stradi 0,054
Stradu pagasts Šķieneri 0,055
Tirzas pagasts Tirza 0,056
9. Jelgavas rajons
Cenas pagasts Cena 0,141
Cenas pagasts Dalbe 0,128
Cenas pagasts Lielupe (Brankas) 0,148
Cenas pagasts Pēternieki 0,123
Cenas pagasts Spartaks 0,140
Elejas pagasts Eleja 0,075
Elejas pagasts Ošenieki 0,073
Glūdas pagasts Bramberģe 0,120
Glūdas pagasts Dorupe 0,137
Glūdas pagasts Glūda 0,112
Glūdas pagasts Nākotne 0,116
Glūdas pagasts Zemgale 0,094
Jaunsvirlaukas pagasts Vecsvirlauka 0,152
Jaunsvirlaukas pagasts Dzirnieki 0,135
Jaunsvirlaukas pagasts Jaunsvirlauka 0,109
Jaunsvirlaukas pagasts Mežciems (Kārniņi) 0,155
Jaunsvirlaukas pagasts Staļģene 0,120
Lielplatones pagasts Lielplatone 0,080
Līvbērzes pagasts Līvbērze 0,145
Līvbērzes pagasts Līvbērzes stacija 0,140
Līvbērzes pagasts Vārpa 0,161
Ozolnieku pagasts Ozolnieki 0,170
Platones pagasts Lielvircava 0,121
Platones pagasts Pēterlauki 0,137
Platones pagasts Platone 0,133
Platones pagasts Poķi 0,114
Sesavas pagasts Avangards 0,067
Sesavas pagasts Sesava 0,063
Sidrabenes pagasts Emburga 0,117
Sidrabenes pagasts Garoza 0,135
Svētes pagasts Āboliņi 0,115
Svētes pagasts Svēte 0,152
Valgundes pagasts Tīreļi 0,079
Valgundes pagasts Valgunde 0,131
Valgundes pagasts Vītoliņi 0,157
Vilces pagasts Mūramuiža (Mūri) 0,065
Vilces pagasts Vilce 0,068
Vilces pagasts Ziedkalne 0,063
Vircavas pagasts Liepāre 0,117
Vircavas pagasts Oglaine 0,090
Vircavas pagasts Vircava 0,131
Zaļenieku pagasts Zaļenieki 0,075
10. Jēkabpils rajons
Ābeļu pagasts Laši 0,078
Ābeļu pagasts Zemgaļi (Brodi) 0,079
Asares pagasts Ancene 0,050
Asares pagasts Asare 0,049
Atašienes pagasts Atašiene 0,061
Dignājas pagasts Dignāja (Vandāni) 0,067
Dunavas pagasts Dunava 0,062
Dunavas pagasts Sudrabkalns 0,065
Elkšņu pagasts Elkšņi 0,048
Elkšņu pagasts Klauce 0,055
Gārsenes pagasts Gārsene 0,047
Gārsenes pagasts Kraujas 0,046
Kalna pagasts Bērzieši 0,061
Kalna pagasts Kalnaciems (Vidsala) 0,066
Krustpils pagasts Spungēni 0,076
Krustpils pagasts Zvidzāni 0,079
Kūku pagasts Jaunāmuiža (pansionāts) 0,072
Kūku pagasts Kūkas 0,074
Kūku pagasts Zīlāni 0,079
Leimaņu pagasts Leimaņi 0,064
Leimaņu pagasts Mežgale 0,059
Mežāres pagasts Mežāre (Rozessala) 0,069
Rites pagasts Rite (Rozes) 0,050
Rubenes pagasts Kaldabruņa 0,052
Rubenes pagasts Rubeņi 0,053
Rubenes pagasts Slate 0,057
Salas pagasts Birži 0,071
Salas pagasts Ošāni 0,076
Salas pagasts Sala 0,076
Saukas pagasts Lone 0,056
Saukas pagasts Sauka (Vecsauka) 0,054
Sēlpils pagasts Jaunsēlpils 0,064
Sēlpils pagasts Sēlija 0,066
Variešu pagasts Antuža 0,064
Variešu pagasts Varieši 0,074
Viesītes pilsētas lauku teritorija Ekengrāve 0,059
Vīpes pagasts Vīpe 0,067
Zasas pagasts Liepas 0,060
Zasas pagasts Zasa 0,062
11. Krāslavas rajons
Andrupenes pagasts Andrupene 0,064
Andrupenes pagasts Astašovo 0,059
Andrupenes pagasts Mariampole 0,061
Andrupenes pagasts Vecokra 0,065
Andzeļu pagasts Andzeļi 0,061
Asūnes pagasts Asūne 0,045
Asūnes pagasts Račeva 0,044
Aulejas pagasts Auleja 0,063
Bērziņu pagasts Porečje (Upmaļi) 0,040
Bērziņu pagasts Punduri 0,041
Dagdas pagasts Ozoliņi 0,051
Dagdas pagasts Vecdome 0,052
Šķaunes pagasts Landskoruna 0,040
Šķaunes pagasts Muizenieki (Muižnieki) 0,050
Šķaunes pagasts Šķaune (Poļešina) 0,042
Šķeltovas pagasts Šķeltova 0,078
Ezernieku pagasts Ezernieki 0,064
Grāveru pagasts Grāveri 0,073
Ķepovas pagasts Apoļi 0,041
Ķepovas pagasts Ošupe (Neikšāni) 0,042
Indras pagasts Indra 0,046
Indras pagasts Vaicuļeva 0,042
Indras pagasts Vaivodi 0,042
Izvaltas pagasts Izvalta 0,071
Kalniešu pagasts Andžāni 0,051
Kalniešu pagasts Kalnieši (Stalti) 0,052
Kaplavas pagasts Borovoje (Varnaviči) 0,045
Kaplavas pagasts Kaplava (Prauliņi) 0,050
Kastuļinas pagasts Geraņimova 0,060
Kastuļinas pagasts Priežmale 0,065
Kombuļu pagasts Kombuļi 0,058
Kombuļu pagasts Lielie Unguri 0,060
Konstantinovas pagasts Konstantinova 0,057
Krāslavas pagasts Ezerkalni 0,058
Piedrujas pagasts Aleksandrova 0,042
Piedrujas pagasts Lupandi 0,040
Piedrujas pagasts Piedruja 0,043
Robežnieku pagasts Pleiķi 0,044
Robežnieku pagasts Robežnieki 0,043
Robežnieku pagasts Skuķi 0,042
Skaistas pagasts Skaista (Ģeibi) 0,051
Svariņu pagasts Svariņci (Svariņi) 0,051
Ūdrīšu pagasts Augstkalne 0,058
Ūdrīšu pagasts Borovka 0,074
Ūdrīšu pagasts Krāslavas stacija 0,058
Ūdrīšu pagasts Tartaks 0,066
12. Kuldīgas rajons
Alsungas pagasts Almale 0,072
Alsungas pagasts Alsunga 0,079
Alsungas pagasts Reģi 0,077
Ēdoles pagasts Ēdole 0,076
Gudenieku pagasts Basi 0,065
Gudenieku pagasts Gudenieki 0,069
Īvandes pagasts Īvande 0,074
Kabiles pagasts Kabile 0,063
Kurmāles pagasts Priedaine 0,069
Kurmāles pagasts Vilgale 0,065
Laidu pagasts Laidi 0,064
Laidu pagasts Sermite 0,061
Nīkrāces pagasts Lēnas 0,061
Nīkrāces pagasts Nīkrāce (Dzelda) 0,059
Padures pagasts Deksne 0,073
Padures pagasts Ķimale 0,076
Padures pagasts Padure 0,068
Pelču pagasts Kaltiķi 0,069
Pelču pagasts Pelči 0,068
Raņķu pagasts Raņķi 0,066
Rendas pagasts Ozoli 0,067
Rendas pagasts Renda 0,066
Rudbāržu pagasts Rudbārži 0,063
Rudbāržu pagasts Valtaiķi 0,062
Rumbas pagasts Bauņi 0,068
Rumbas pagasts Ēdas 0,068
Rumbas pagasts Mežvalde 0,070
Skrundas pagasts Ciecere 0,063
Skrundas pilsētas lauku teritorija Pumpuri (Antuļi) 0,060
Skrundas pilsētas lauku teritorija Skrunda 0,064
Skrundas pilsētas lauku teritorija Skrundas profesionāli tehniskā skola 0,063
Snēpeles pagasts Snēpele 0,065
Turlavas pagasts Ķikuri 0,063
Turlavas pagasts Turlava 0,063
Vārmes pagasts Vārme 0,067
13. Liepājas rajons
Aizputes pagasts Kūdra 0,060
Aizputes pagasts Rokasbirze 0,061
Bārtas pagasts Bārta 0,083
Bunkas pagasts Bunka 0,065
Bunkas pagasts Krote 0,062
Bunkas pagasts Tadaiķi 0,070
Cīravas pagasts Cīrava 0,068
Cīravas pagasts Dzērvenieki 0,065
Dunalkas pagasts Dunalka 0,071
Dunikas pagasts Sikšņi 0,088
Durbes pilsētas lauku teritorija Liguti 0,060
Embūtes pagasts Embūte (Vibiņi) 0,056
Gaviezes pagasts Gavieze 0,079
Gaviezes pagasts Vārtaja 0,075
Gramzdas pagasts Aizviķi 0,050
Gramzdas pagasts Gramzda 0,057
Grobiņas pagasts Ālande (Cukenieki) 0,073
Grobiņas pagasts Cimdenieki (Avio) 0,123
Grobiņas pagasts Dubeņi 0,084
Grobiņas pagasts Iļģi 0,077
Kalētu pagasts Kalēti 0,065
Kalētu pagasts Ozoli 0,058
Kalvenes pagasts Kalvene 0,062
Kazdangas pagasts Bojas 0,058
Kazdangas pagasts Kazdanga 0,061
Kazdangas pagasts Rokaiži 0,060
Lažas pagasts Apriķi 0,062
Lažas pagasts Padure 0,060
Lažas pagasts Tebra (Štakeldanga) 0,060
Medzes pagasts Medze 0,079
Nīcas pagasts Aucugals 0,140
Nīcas pagasts Bernāti 0,121
Nīcas pagasts Jūrmalciems 0,103
Nīcas pagasts Nīca 0,109
Nīcas pagasts Pērkone 0,131
Nīcas pagasts Reiņugals 0,100
Otaņķu pagasts Otaņķi 0,116
Otaņķu pagasts Rude 0,113
Priekules pagasts Kniveri 0,066
Rucavas pagasts Ķāķišķe 0,092
Rucavas pagasts Pape 0,091
Rucavas pagasts Rucava 0,095
Sakas pagasts Riva 0,058
Sakas pagasts Saka 0,065
Tadaiķu pagasts Aistere 0,075
Tadaiķu pagasts Lieģi (Jaunlieģi) 0,064
Tadaiķu pagasts Vārve 0,065
Vaiņodes pagasts Auguste (Elkuzeme) 0,056
Vaiņodes pagasts Kalnamuiža 0,055
Vaiņodes pagasts Vaiņode 0,055
Vērgales pagasts Ploce 0,077
Vērgales pagasts Saraiķi (Kopdarbs) 0,117
Vērgales pagasts Vērgale 0,076
Vērgales pagasts Ziemupe 0,105
Vecpils pagasts Vecpils (Dižlāņi) 0,060
Virgas pagasts Paplaka 0,070
Virgas pagasts Virga 0,072
14. Limbažu rajons
Ainažu pilsētas lauku teritorija Mērnieki 0,060
Alojas pilsētas lauku teritorija Ungurpils 0,050
Braslavas pagasts Braslava 0,061
Braslavas pagasts Urga 0,058
Braslavas pagasts Vilzēni 0,065
Brīvzemnieku pagasts Ozoli 0,068
Brīvzemnieku pagasts Puikule 0,057
Brīvzemnieku pagasts Puikules stacija 0,060
Katvaru pagasts Pociems 0,065
Katvaru pagasts Priedes 0,067
Katvaru pagasts Tiegaži 0,069
Lēdurgas pagasts Lēdurga 0,088
Lēdurgas pagasts Lode 0,089
Liepupes pagasts Liepupe 0,117
Liepupes pagasts Mustkalni 0,122
Liepupes pagasts Tūja 0,105
Limbažu pagasts Ausmas 0,082
Limbažu pagasts Ozolaine 0,073
Pāles pagasts Ārciems 0,070
Pāles pagasts Pāle 0,074
Salacas pagasts Korģene 0,079
Salacas pagasts Svētciems 0,091
Salacas pagasts Vecsalaca 0,083
Skultes pagasts Stiene 0,096
Skultes pagasts Skultes muiža 0,123
Skultes pagasts Skulte (Mandagas) 0,129
Skultes pagasts Vecskute 0,132
Staiceles pilsētas lauku teritorija Rozēni 0,054
Staiceles pilsētas lauku teritorija Vīķi 0,052
Umurgas pagasts Umurga 0,072
Vidrižu pagasts Bīriņi 0,095
Vidrižu pagasts Vidriži (Rūpnieki) 0,087
Viļķenes pagasts Viļķene 0,075
Viļķenes pagasts Vitrupe (Melbārži) 0,089
15. Ludzas rajons
Blontu pagasts Blonti 0,052
Briģu pagasts Briģi 0,051
Briģu pagasts Jučeva 0,047
Briģu pagasts Opuļi 0,043
Ciblas pagasts Cibla 0,052
Ciblas pagasts Felicianova 0,053
Ciblas pagasts Istalsna 0,053
Ciblas pagasts Ozupine 0,049
Cirmas pagasts Cirma (Tutiņi) 0,064
Cirmas pagasts Pokumina 0,075
Goliševas pagasts Aizgārša (Goliševa) 0,042
Isnaudas pagasts Gagāri 0,052
Isnaudas pagasts Martiši 0,053
Istras pagasts Konecpole 0,044
Istras pagasts Vecslabada 0,046
Lauderu pagasts Lauderi 0,048
Līdumnieku pagasts Krivanda 0,043
Līdumnieku pagasts Līdumnieki (Aizpure) 0,043
Malnavas pagasts Bozova (Bozauka) 0,047
Malnavas pagasts Kārsavas stacija 0,047
Malnavas pagasts Lielā Zeļčeva 0,046
Malnavas pagasts Lemeševa 0,051
Malnavas pagasts Malnava 0,049
Malnavas pagasts Novosilki 0,047
Malnavas pagasts Ņesteri 0,044
Malnavas pagasts Soldoni (Saldeņi) 0,057
Mērdzenes pagasts Latviešu Stiglava 0,051
Mērdzenes pagasts Mērdzene 0,053
Mērdzenes pagasts Pudinava 0,052
Mežvidu pagasts Mežvidi 0,076
Mežvidu pagasts Ranči (Mežvidi 2) 0,068
Miglinieku pagasts Bilsēni 0,072
Miglinieku pagasts Dekteri 0,074
Nautrēnu pagasts Rasnupļi 0,078
Nautrēnu pagasts Rogovka (Nautrēni) 0,076
Nautrēnu pagasts Žogotas 0,078
Nirzas pagasts Nirza 0,054
Nirzas pagasts Raipole 0,056
Ņukšas pagasts Gaveiki 0,075
Ņukšas pagasts Ņukša 0,068
Pasienes pagasts Pasiene 0,045
Pasienes pagasts Suškova 0,042
Pildas pagasts Gajeva 0,058
Pildas pagasts Pilda 0,063
Pušmucovas pagasts Pušmucova 0,053
Pureņu pagasts Auziņi 0,071
Pureņu pagasts Žeļezņaki 0,069
Rundēnu pagasts Rundēni 0,047
Salnavas pagasts Salnava 0,048
Zaļesjes pagasts Zaļesje (Aizsili) 0,046
Zvirgzdenes pagasts Ezermala (Lucmuiža) 0,054
Zvirgzdenes pagasts Zvirgzdene 0,053
16. Madonas rajons
Aronas pagasts Kusa 0,062
Aronas pagasts Lautere 0,060
Aronas pagasts Zelgauska 0,060
Barkavas pagasts Barkava 0,057
Barkavas pagasts Stalidzāni 0,057
Bērzaunes pagasts Bērzaune 0,062
Bērzaunes pagasts Sauleskalns (Arona) 0,062
Cesvaines pilsētas lauku teritorija Kārzdaba 0,058
Cesvaines pilsētas lauku teritorija Kraukļi 0,057
Ērgļu pagasts Ērgļi 0,065
Dzelzavas pagasts Aizpurves 0,058
Dzelzavas pagasts Dzelzava 0,059
Dzelzavas pagasts Jaunbakāni 0,058
Ļaudonas pagasts Kalnavirsa 0,059
Ļaudonas pagasts Ļaudona 0,058
Ļaudonas pagasts Saviena 0,057
Indrānu pagasts Indrāni 0,055
Indrānu pagasts Meirāni 0,048
Jumurdas pagasts Jumurda 0,061
Jumurdas pagasts Katrīna 0,070
Jumurdas pagasts Vējava 0,056
Kalsnavas pagasts Aiviekste 0,063
Kalsnavas pagasts Jaunkalsnava 0,062
Kalsnavas pagasts Jāņukalns 0,058
Lazdonas pagasts Jaunlazdona 0,064
Lazdonas pagasts Lazdona 0,064
Liezēres pagasts Kalnakrogs 0,060
Liezēres pagasts Liezēre 0,059
Liezēres pagasts Mēdzūla 0,058
Liezēres pagasts Ozoli 0,059
Mārcienas pagasts Mārciena 0,060
Mētrienas pagasts Pamati 0,055
Murmastienas pagasts Murmastiena 0,054
Murmastienas pagasts Silagals 0,052
Murmastienas pagasts Vecumnieki 0,049
Ošupes pagasts Degumnieki 0,045
Ošupes pagasts Ošupe 0,043
Ošupes pagasts Zvidziena 0,040
Praulienas pagasts Lūza 0,055
Praulienas pagasts Prauliena 0,063
Praulienas pagasts Saikava 0,052
Praulienas pagasts Trakši 0,058
Praulienas pagasts Vecsaikava 0,053
Sarkaņu pagasts Aizkuja 0,058
Sarkaņu pagasts Biksēre 0,061
Sarkaņu pagasts Sarkaņi 0,063
Sausnējas pagasts Liepkalne 0,054
Sausnējas pagasts Sausnēja 0,056
Sausnējas pagasts Sidrabiņi 0,057
Varakļānu pagasts Kokari 0,048
Varakļānu pagasts Stirniene (Muiža) 0,045
Vestienas pagasts Vestiena 0,058
17. Ogres rajons
Birzgales pagasts Birzgale 0,062
Birzgales pagasts Linde 0,075
Ķeguma pilsētas lauku teritorija Tome 0,076
Ķeipenes pagasts Ķeipene 0,076
Ikšķiles pilsētas lauku teritorija Ceplīši 0,100
Ikšķiles pilsētas lauku teritorija Jaunikšķile 0,130
Ikšķiles pilsētas lauku teritorija Meža tehnikums 0,115
Ikšķiles pilsētas lauku teritorija Tīnūži 0,109
Jumpravas pagasts Dzelmes 0,074
Jumpravas pagasts Jumprava 0,080
Krapes pagasts Krape 0,074
Krapes pagasts Veckrape 0,073
Lauberes pagasts Laubere (Ozoli) 0,073
Lēdmanes pagasts Lēdmane 0,075
Lielvārdes pagasts Kaibala 0,080
Lielvārdes pagasts Lāčplēsis 0,085
Madlienas pagasts Madliena 0,076
Madlienas pagasts Zādzene 0,063
Mazozolu pagasts Līčupe 0,062
Meņģeles pagasts Meņģele 0,062
Ogresgala pagasts Ciemupe 0,105
Ogresgala pagasts Lībieškalns 0,087
Ogresgala pagasts Ogresgals 0,080
Rembates pagasts Glāznieki (Glāžšķūnis) 0,076
Rembates pagasts Rembate 0,080
Suntažu pagasts Ķieģeļceplis 0,083
Suntažu pagasts Suntaži 0,086
Suntažu pagasts Upespils 0,080
Taurupes pagasts Taurupe 0,067
18. Preiļu rajons
Aglonas pagasts Aglona 0,063
Aglonas pagasts Jaunaglona 0,060
Aglonas pagasts Salenieki 0,071
Aizkalnes pagasts Aizkalne 0,065
Aizkalnes pagasts Raudaka 0,070
Galēnu pagasts Bortnieki 0,059
Galēnu pagasts Galēni 0,053
Galēnu pagasts Lomi 0,059
Galēnu pagasts Maltastrupi 0,059
Jersikas pagasts Cirsenieki 0,060
Jersikas pagasts Jersika 0,065
Jersikas pagasts Upenieki (Brūveri) 0,061
Pelēču pagasts Ardava 0,067
Pelēču pagasts Pelēči 0,081
Preiļu pagasts Līči 0,058
Riebiņu pagasts Pieniņi (Pieneņi) 0,054
Riebiņu pagasts Riebiņi 0,056
Rožkalnu pagasts Rimicāni 0,069
Rožupes pagasts Rožupe 0,056
Rušonu pagasts Bašķi 0,055
Rušonu pagasts Gailīši 0,068
Rušonu pagasts Kastire 0,056
Rušonu pagasts Rušona (Aglonas stacija) 0,054
Rudzātu pagasts Rudzāti 0,052
Saunas pagasts Lielie Anspoki 0,053
Saunas pagasts Prikuļi 0,054
Saunas pagasts Smelteri 0,052
Sīļukalna pagasts Sīļukalns (Bernāni) 0,052
Silajāņu pagasts Silajāņi 0,058
Stabulnieku pagasts Pastari 0,052
Stabulnieku pagasts Polkorona 0,054
Stabulnieku pagasts Stabulnieki 0,055
Sutru pagasts Sutri 0,056
Turku pagasts Jaunāmuiža 0,052
Turku pagasts Jaunsilava 0,057
Turku pagasts Turki 0,060
Upmalas pagasts Upmala (Vārkava 2) 0,073
Upmalas pagasts Vanagi 0,057
Vārkavas pagasts Pilišķi 0,067
Vārkavas pagasts Vārkava 0,064
19. Rēzeknes rajons
Audriņu pagasts Audriņi 0,098
Audriņu pagasts Lielā Puderova 0,091
Bērzgales pagasts Bērzgale 0,082
Dekšāres pagasts Dekšāre 0,051
Dricānu pagasts Dricāni 0,087
Dricānu pagasts Kokorvīši 0,079
Čornajas pagasts Ratnieki 0,100
Čornajas pagasts Rēzna (Čornaja) 0,096
Feimaņu pagasts Krāce (Feimaņi) 0,072
Feimaņu pagasts Vainova 0,078
Gaigalavas pagasts Gaigalava (Bikava) 0,067
Gaigalavas pagasts Stružāni (Vecstružāni) 0,068
Griškānu pagasts Griškāni (Greiškāni) 0,103
Griškānu pagasts Janopole 0,106
Griškānu pagasts Sprudževa 0,104
Griškānu pagasts Staroščiki 0,107
Griškānu pagasts Tuči 0,096
Ilzeskalna pagasts Ilzeskalns (Gailumi) 0,087
Kantinieku pagasts Kantinieki (Livži) 0,083
Kaunatas pagasts Dubuļi 0,074
Kaunatas pagasts Kaunata 0,085
Lendžu pagasts Lendži 0,080
Lūznavas pagasts Lūznava (Glužņeva) 0,092
Lūznavas pagasts Veczosna 0,081
Lūznavas pagasts Vertūkšne 0,089
Lūznavas pagasts Zosna 0,080
Mākoņkalna pagasts Mākoņkalns 0,077
Maltas pagasts Černoste 0,075
Maltas pagasts Malta 0,085
Maltas pagasts Rozentova 0,080
Nagļu pagasts Īdeņi 0,046
Nagļu pagasts Nagļi 0,050
Ozolaines pagasts Kampišķi 0,080
Ozolaines pagasts Ozolaine (Balbišķi) 0,101
Ozolaines pagasts Plekšņi 0,107
Ozolaines pagasts Pūpoli (Bekši) 0,095
Ozolaines pagasts Teveni (Teveņi) 0,107
Ozolmuižas pagasts Sloboda 0,097
Pušas pagasts Puša 0,072
Rikavas pagasts Rikava (Vecrikava) 0,061
Sakstagala pagasts Ciskadi (Tiskadi) 0,084
Sakstagala pagasts Mortiški 0,074
Sakstagala pagasts Sakstagals 0,086
Sakstagala pagasts Uļjanova 0,074
Silmalas pagasts Kruki 0,061
Silmalas pagasts Prezma 0,082
Silmalas pagasts Pustinka 0,067
Silmalas pagasts Rogoviki 0,070
Silmalas pagasts Ružina (Vecružina) 0,076
Silmalas pagasts Silmala 0,078
Silmalas pagasts Stikāni 0,073
Silmalas pagasts Tiskadi 0,072
Silmalas pagasts Zuji 0,069
Sokolu pagasts Skudnovka 0,068
Sokolu pagasts Sokoli 0,064
Sokolu pagasts Ustrone 0,067
Stoļerovas pagasts Rosica 0,087
Stoļerovas pagasts Stoļerova 0,089
Stružānu pagasts Stružāni (Jaunstružāni) 0,084
Vērēmu pagasts Adamova 0,106
Vērēmu pagasts Tumuži 0,101
Vērēmu pagasts Vērēmi 0,103
Viļānu pagasts Jaunviļāni 0,054
Viļānu pagasts Kristceles 0,053
Viļānu pagasts Malta 0,054
Viļānu pagasts Notra 0,053
Viļānu pagasts Ornicāni 0,052
Viļānu pagasts Radopole 0,053
20. Rīgas rajons
Ādažu pagasts Aldari 0,134
Ādažu pagasts Ādaži 0,236
Ādažu pagasts Kadaga 0,184
Ādažu pagasts Baltezers 0,320
Ādažu pagasts Lilaste 0,280
Ādažu pagasts Podnieki 0,238
Allažu pilsētas lauku teritorija Allaži 0,112
Allažu pilsētas lauku teritorija Ezerkalns 0,102
Babītes pagasts Babīte 0,512
Babītes pagasts Saliena (Piņķi) 0,434
Baldones pilsētas lauku teritorija Avoti 0,104
Baldones pilsētas lauku teritorija Kaķīši 0,112
Baldones pilsētas lauku teritorija Mercendarbe 0,101
Baldones pilsētas lauku teritorija Pulkarne 0,127
Baldones pilsētas lauku teritorija Vārpas 0,095
Carnikavas pagasts Carnikava 0,350
Carnikavas pagasts Garciems 0,415
Carnikavas pagasts Kalngale 0,482
Carnikavas pagasts Sautiņi 0,320
Daugmales pagasts Daugmale 0,106
Garkalnes pagasts Baltezers 0,385
Garkalnes pagasts Berģi (Autoserviss) 0,471
Garkalnes pagasts Garkalne 0,136
Garkalnes pagasts Langstiņi 0,140
Garkalnes pagasts Upesciems 0,352
Ķekavas pagasts Alejas 0,150
Ķekavas pagasts Katlakalns 0,352
Ķekavas pagasts Ķekava 0,181
Ķekavas pagasts Plakanciems 0,103
Ķekavas pagasts Rāmava 0,365
Ķekavas pagasts Valdlauči 0,536
Inčukalna pagasts Gauja 0,116
Inčukalna pagasts Inčukalns 0,106
Inčukalna pagasts Indrāni 0,096
Inčukalna pagasts Krustiņi (Sēnīte) 0,118
Krimuldas pagasts Eikaži 0,095
Krimuldas pagasts Inciems 0,092
Krimuldas pagasts Krimulda 0,116
Krimuldas pagasts Ragana 0,100
Krimuldas pagasts Turaida 0,125
Mālpils pagasts Bukas 0,090
Mālpils pagasts Mālpils 0,104
Mālpils pagasts Sidgunda 0,090
Mārupes pagasts Dambji 0,325
Mārupes pagasts Jaunmārupe 0,144
Mārupes pagasts Mārupe (Austrumi) 0,498
Mārupes pagasts Skulte 0,415
Mārupes pagasts Tīraine 0,510
Olaines pagasts Baloži 0,145
Olaines pagasts Bērzpils 0,148
Olaines pagasts Gaismas 0,163
Olaines pagasts Jaunolaine 0,115
Ropažu pagasts Ropaži 0,104
Ropažu pagasts Silakrogs 0,135
Ropažu pagasts Tumšupe 0,101
Ropažu pagasts Zaķi 0,132
Salas pagasts Gātciems 0,158
Salas pagasts Sala (Spunciems) 0,182
Salaspils pilsētas lauku teritorija Bunči 0,131
Salaspils pilsētas lauku teritorija Rīgas TEC 2 0,362
Salaspils pilsētas lauku teritorija Saulkalne 0,145
Saulkrastu pilsētas lauku teritorija Zvejniekciems 0,135
Sējas pagasts Loja 0,108
Sējas pagasts Murjāņi 0,118
Sējas pagasts Pabaži 0,103
Sējas pagasts Sēja 0,105
Siguldas pagasts Jūdaži 0,113
Siguldas pagasts Ķipari 0,134
Siguldas pagasts Lorupe (Peltes) 0,135
Siguldas pagasts Nurmiži 0,101
Stopiņu pagasts Cekule 0,151
Stopiņu pagasts Līči 0,162
Stopiņu pagasts Rumbula 0,362
Stopiņu pagasts Saurieši 0,151
Stopiņu pagasts Ulbroka 0,255
21. Saldus rajons
Blīdenes pagasts Blīdene 0,062
Blīdenes pagasts Pilsblīdene 0,064
Blīdenes pagasts Stūri 0,055
Brocēnu pilsētas lauku teritorija Ciecere (Bērzāji) 0,065
Brocēnu pilsētas lauku teritorija Kalnsētas 0,065
Šķēdes pagasts Šķēde 0,059
Ezeres pagasts Ezere 0,063
Ezeres pagasts Grieze 0,048
Gaiķu pagasts Gaiķi 0,064
Gaiķu pagasts Satiķi (Vecsatiķi) 0,063
Jaunauces pagasts Jaunauce 0,056
Jaunlutriņu pagasts Jaunlutriņi 0,063
Jaunlutriņu pagasts Ošenieki 0,067
Kursīšu pagasts Bruzilas 0,063
Kursīšu pagasts Kursīši 0,064
Lutriņu pagasts Lutriņi 0,066
Lutriņu pagasts Namiķi 0,065
Nīgrandes pagasts Alši 0,058
Nīgrandes pagasts Kalni 0,054
Nīgrandes pagasts Nīgrande 0,059
Novadnieku pagasts Mežvidi 0,065
Novadnieku pagasts Novadnieki 0,064
Novadnieku pagasts Sātiņi 0,065
Pampāļu pagasts Pampāļi 0,062
Remtes pagasts Remte 0,064
Rubas pagasts Ruba 0,056
Rubas pagasts Veclīkupēni 0,057
Saldus pagasts Druva 0,065
Saldus pagasts Saldus stacija 0,065
Vadakstes pagasts Priedula 0,048
Vadakstes pagasts Vadakste 0,052
Zaņas pagasts Kareļi 0,060
Zaņas pagasts Zaņa (Līgotņi) 0,061
Zirņu pagasts Bērzi (Butnāri) 0,065
Zirņu pagasts Zirņi 0,064
Zvārdes pagasts Striķi 0,062
22. Talsu rajons
Abavas pagasts Priedes 0,072
Abavas pagasts Valgale 0,070
Abavas pagasts Veģi 0,065
Balgales pagasts Balgale 0,073
Dundagas pagasts Dundaga 0,070
Dundagas pagasts Jaundundaga 0,069
Dundagas pagasts Kaļķi 0,063
Dundagas pagasts Kārļmuiža 0,071
Dundagas pagasts Muņi 0,065
Dundagas pagasts Neveja 0,068
Dundagas pagasts Pāce 0,071
Dundagas pagasts Vīdale 0,063
Ģibuļu pagasts Pastende 0,078
Ģibuļu pagasts Spāre 0,094
Ķūļciema pagasts Kūļi 0,110
Īves pagasts Tiņģere 0,074
Kolkas pagasts Kolka 0,040
Kolkas pagasts Mazirbe 0,066
Laidzes pagasts Laidze 0,074
Laidzes pagasts Stūrīši 0,076
Laucienes pagasts Lauciene 0,077
Laucienes pagasts Nāriņciems 0,096
Lībagu pagasts Ezerkalne 0,074
Lībagu pagasts Selekcija 0,074
Lībagu pagasts Lībagi 0,075
Lubes pagasts Lube (Anuži) 0,077
Mērsraga pagasts Mērsrags 0,140
Mērsraga pagasts Upesgrīva 0,126
Rojas pagasts Ģipka 0,075
Rojas pagasts Kaltene 0,107
Rojas pagasts Melnsils 0,057
Rojas pagasts Roja 0,095
Rojas pagasts Rude 0,088
Rojas pagasts Valgalciems 0,118
Rojas pagasts Vilkastes 0,073
Strazdes pagasts Strazde 0,076
Valdemārpils pilsētas lauku teritorija Jaunciems 0,082
Valdemārpils pilsētas lauku teritorija Lubezere 0,077
Valdgales pagasts Pūņas 0,073
Vandzenes pagasts Īģene 0,088
Vandzenes pagasts Lādzere 0,080
Vandzenes pagasts Vandzene 0,086
Virbu pagasts Kaķīši 0,074
Virbu pagasts Lēdas 0,074
Virbu pagasts Virbi (Jaunpagasts) 0,074
23. Tukuma rajons
Cēres pagasts Cēre 0,080
Degoles pagasts Vienība 0,095
Džūkstes pagasts Džūkste 0,087
Džūkstes pagasts Pienava 0,085
Engures pagasts Apšuciems 0,331
Engures pagasts Bērzciems 0,197
Engures pagasts Engure 0,251
Engures pagasts Klapkalnciems 0,350
Engures pagasts Ķesterciems 0,283
Engures pagasts Plieņciems 0,308
Irlavas pagasts Irlava 0,091
Irlavas pagasts Sāti 0,089
Irlavas pagasts Vaski 0,092
Jaunpils pagasts Jaunpils 0,083
Jaunpils pagasts Jurģi 0,058
Jaunpils pagasts Leveste 0,070
Jaunsātu pagasts Jaunsāti 0,087
Jaunsātu pagasts Ķīši 0,090
Kandavas pilsētas lauku teritorija Aizdzire 0,070
Kandavas pilsētas lauku teritorija Valdeķi 0,070
Lapmežciema pagasts Bigauņciems 0,420
Lapmežciema pagasts Lapmežciems 0,410
Lapmežciema pagasts Ragaciems 0,390
Lestenes pagasts Lestene 0,086
Matkules pagasts Matkule 0,063
Pūres pagasts Lamiņi 0,078
Pūres pagasts Pūre 0,083
Pūres pagasts Viljete 0,081
Sēmes pagasts Kaive 0,075
Sēmes pagasts Sēme 0,080
Slampes pagasts Praviņi 0,105
Slampes pagasts Slampe 0,111
Smārdes pagasts Milzkalne 0,095
Smārdes pagasts Rauda 0,091
Smārdes pagasts Smārde 0,195
Tumes pagasts Tume 0,098
Vānes pagasts Aizupe 0,058
Vānes pagasts Vāne 0,060
Viesātu pagasts Viesati 0,063
Zantes pagasts Zante 0,065
Zemītes pagasts Grenči 0,083
Zemītes pagasts Zemīte 0,077
Zentenes pagasts Rindzele 0,070
Zentenes pagasts Zentene 0,075
24. Valkas rajons
Bilskas pagasts Bilska (Vecbilska) 0,060
Bilskas pagasts Birzuļi (Mēri) 0,052
Bilskas pagasts Loberģi 0,056
Blomes pagasts Blome 0,068
Blomes pagasts Drandi 0,070
Ērģemes pagasts Ērģeme 0,059
Ērģemes pagasts Omuļi 0,052
Ērģemes pagasts Turna 0,056
Ēveles pagasts Ēvele 0,060
Grundzāles pagasts Aumeistari 0,054
Grundzāles pagasts Grundzāle (Dzeņi) 0,056
Jērcēnu pagasts Jērcēni (Jaunjērcēni) 0,058
Jērcēnu pagasts Ķeiži 0,060
Kārķu pagasts Kārķi (Jaunkārķi) 0,064
Launkalnes pagasts Eķītes 0,069
Launkalnes pagasts Launkalne 0,074
Launkalnes pagasts Silva 0,066
Palsmanes pagasts Palsmane 0,059
Palsmanes pagasts Rauza 0,062
Plāņu pagasts Jaunklidzis 0,058
Plāņu pagasts Plāņi 0,060
Smiltenes pagasts Brutuļi 0,064
Trikātas pagasts Trikāta 0,069
Trikātas pagasts Vāle 0,080
Valkas pagasts Lugaži 0,054
Valkas pagasts Vārpa (Sēļi) 0,054
Variņu pagasts Oktobris (Variņi) 0,057
Vijciema pagasts Vijciems 0,061
Zvārtavas pagasts Kalnaine (Stepi) 0,051
Zvārtavas pagasts Zaķi 0,052
25. Valmieras rajons
Bērzaines pagasts Bērzaine 0,085
Brenguļu pagasts Brenguļi 0,089
Brenguļu pagasts Cempi 0,082
Burtnieku pagasts Burtnieki 0,081
Dikļu pagasts Dauguļi 0,087
Dikļu pagasts Dikļi 0,083
Ķoņu pagasts Eniņi 0,069
Ipiķu pagasts Ipiķi 0,061
Jeru pagasts Jeri 0,072
Kauguru pagasts Kaugurieši 0,085
Kauguru pagasts Līči 0,092
Kocēnu pagasts Kocēni 0,093
Kocēnu pagasts Rubene 0,090
Kocēnu pagasts Tožas 0,089
Lodes pagasts Lode 0,059
Matīšu pagasts Matīši 0,077
Mazsalacas pilsētas lauku teritorija Salaca 0,059
Naukšēnu pagasts Naukšēni 0,068
Rencēnu pagasts Lizdēni 0,085
Rencēnu pagasts Rencēni 0,082
Sēļu pagasts Sēļi 0,063
Skaņkalnes pagasts Skaņaiskalns 0,057
Vaidavas pagasts Vaidava 0,089
Valmieras pagasts Rūpnieki 0,085
Valmieras pagasts Valmiermuiža 0,094
Valmieras pagasts Viestura laukums 0,095
Vecates pagasts Vecate 0,068
Vilpulkas pagasts Vilpulka 0,064
Vilpulkas pagasts Virķēni 0,067
Zilākalna pagasts Zilaiskalns 0,088
26. Ventspils rajons
Ances pagasts Ance 0,078
Jūrkalnes pagasts Jūrkalne 0,091
Piltenes pilsētas lauku teritorija Karaļciems 0,071
Piltenes pilsētas lauku teritorija Landze (pansionāts) 0,068
Piltenes pilsētas lauku teritorija Ūdrande 0,090
Popes pagasts Pope 0,130
Popes pagasts Vēde 0,083
Puzes pagasts Amele 0,072
Puzes pagasts Puze 0,101
Puzes pagasts Puzesmuiža 0,104
Puzes pagasts Stikli 0,064
Tārgales pagasts Dokupe 0,127
Tārgales pagasts Tārgale 0,113
Ugāles pagasts Ciesengure 0,107
Ugāles pagasts Dzirnavas 0,106
Ugāles pagasts Māteri 0,082
Ugāles pagasts Ugāle 0,111
Usmas pagasts Usma 0,101
Užavas pagasts Sārnate 0,103
Užavas pagasts Silmalas 0,134
Užavas pagasts Užava 0,122
Vārves pagasts Vārve 0,114
Vārves pagasts Ventava 0,102
Vārves pagasts Zūras 0,105
Ziru pagasts Ziras 0,093
Zlēku pagasts Zlēkas 0,082

Tieslietu ministre I.Labucka

17. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 6. jūlija
noteikumiem Nr. 244

Inženiertehniskā nodrošinājuma koeficients (I)

Inženiertehniskās infrastruktūras līmenis Koeficienta skaitliskais lielums atkarībā no ciema zemes bāzes vērtības vai zemes vērtību zonējuma
0,027-0,050 0,051-0,075 0,076-0,100 0,101-0,150 0,151-0,200 0,201-0,300 0,301-0,400 0,401-0,600 0,601-1,00 1,01-3,00 virs 3,00
Pilna infrastruktūra 2,40 2,10 1,80 1,60 1,50 1,35 1,30 1,25 1,20 1,10 1,05
Daļēja infrastruktūra 2,19 1,94 1,68 1,51 1,42 1,30 1,26 1,21 1,17 1,08 1,04
Minimāli nepieciešamā infrastruktūra 1,98 1,77 1,56 1,42 1,35 1,24 1,21 1,18 1,14 1,07 1,04
Vāji izveidota infrastruktūra 1,42 1,33 1,24 1,18 1,15 1,10 1,09 1,08 1,06 1,03 1,02
Neizveidota infrastruktūra 1,14 1,11 1,08 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,02 1,01 1,00
Neapgūts lauku apbūves zemesgabals 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
 
Infrastruktūras raksturojums
1. Pilna infrastruktūra:
1.1. centralizēta siltumapgāde;
1.2. centralizēta gāzes apgāde;
1.3. centralizēta aukstā un karstā ūdens apgāde;
1.4. centralizēta kanalizācija;
1.5. labiekārtota iela;
1.6. centralizēta elektroapgāde.
2. Daļēja infrastruktūra:
2.1. centralizēta siltumapgāde vai centralizēta gāzes apgāde;
2.2. centralizēta aukstā ūdens apgāde;
2.3. centralizēta kanalizācija;
2.4. labiekārtota iela;
2.5. centralizēta elektroapgāde.
3. Minimāli nepieciešamā infrastruktūra:
3.1. centralizēta aukstā ūdens apgāde;
3.2. centralizēta kanalizācija vai centralizēta gāzes apgāde;
3.3. iela;
3.4. centralizēta elektroapgāde.
4. Vāji izveidota infrastruktūra:
4.1. centralizēta aukstā ūdens apgāde vai centralizēta kanalizācija;
4.2. iela;
4.3. centralizēta elektroapgāde.
5. Neizveidota infrastruktūra:
5.1. piebraucamais ceļš (iela);
5.2. centralizēta elektroapgāde.

Tieslietu ministre I.Labucka

18. pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 6. jūlija
noteikumiem Nr. 244

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējuma koeficients (KLIZ)

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes vidējais novērtējums
(balles)
KLIZ
līdz 20 0,10
21-30 0,12
31-40 0,15
41-50 0,19
51-60 0,24
61-70 0,30
71-80 0,37
virs 80 0,45

Tieslietu ministre I.Labucka

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Lauku apvidu zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 244Pieņemts: 06.07.1999.Stājas spēkā: 10.07.1999.Zaudē spēku: 01.07.2001.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 224/226, 09.07.1999.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
19067
10.07.1999
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)