Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par nacionālās sporta bāzes statusu

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā lietotie termini atbilst Sporta likumā lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir veicināt nacionālo sporta bāzu attīstību, lai radītu apstākļus Latvijas sportistu sagatavošanai startiem olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos un citās sporta sacensībās, kā arī starptautisku sporta sacensību norisei Latvijā.

3.pants. Likuma darbības joma

Likums nosaka nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanas kārtību, reglamentē nacionālās sporta bāzes darbības noteikumus un uzraudzības kārtību.

4.pants. Nacionālā sporta bāze

Nacionālā sporta bāze ir speciāla sporta vajadzībām celta vai piemērota būve, kā arī vide (laukumi, celiņi sporta nodarbībām, veselības takas u.tml.), kurai neatkarīgi no tā, kā īpašumā šī būve vai vide atrodas, šajā likumā noteiktajā kārtībā piešķirts nacionālās sporta bāzes statuss.

5.pants. Nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanas nosacījumi

(1) Nacionālās sporta bāzes statusu var piešķirt sporta bāzei, kura atbilst visiem šādiem nosacījumiem:

1) tā ir reģistrēta Sporta bāzu reģistrā;

2) tās darbība un tehniskais stāvoklis atbilst normatīvo aktu prasībām;

3) tās darbība tiek organizēta, priekšroku dodot pasākumiem, kurus rīko atzītās sporta federācijas vai profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes;

4) tā spēj nodrošināt regulāru valsts nacionālo izlašu dalībnieku treniņprocesu, kā arī bērnu, jauniešu un invalīdu sporta pasākumus;

5) tā ir piemērota pasaules vai Eiropas čempionātu, to posmu, kausu izcīņas un kvalifikācijas sacensību rīkošanai;

6) tajā rīkotie ar sportu saistītie pasākumi veido vismaz 50 procentus no faktiskā sporta bāzes noslogojuma;

7) tiek nodrošināta tās nepārtraukta darbība sporta jomā;

8) tās sastāvā esošie objekti netiek izmantoti tādiem mērķiem, kas nav savienojami ar sporta un veselīga dzīvesveida popularizēšanu.

(2) Sporta bāzes atbilstība šā panta pirmās daļas nosacījumiem izvērtējama pēdējā gada laikā pirms iesnieguma par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu iesniegšanas.

(3) Sporta bāzes atbilstību šā panta pirmās daļas 5.punktā minētajam nosacījumam apliecina vismaz viena attiecīgā starptautiskā sporta federācija vai šīs federācijas vārdā tam pilnvarota Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzīta attiecīgā sporta federācija.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.06.2011. likumu, kas stājas spēkā 30.06.2011.)

6.pants. Nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanas kārtība

(1) Sporta bāzes īpašnieks vai valsts sporta bāzes valdītājs (turpmāk — sporta bāzes īpašnieks) iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu (turpmāk arī — iesniegums) un dokumentus, kas apliecina sporta bāzes atbilstību šā likuma 5.panta nosacījumiem. Iesnieguma veidlapas paraugu, iesnieguma iesniegšanas kārtību un iesniegumam pievienojamos dokumentus, kas apliecina sporta bāzes atbilstību šā likuma 5.panta nosacījumiem, reglamentē Ministru kabinets.

(2) Izglītības un zinātnes ministrija sporta bāzes īpašnieka iesniegumu izskata četru mēnešu laikā pēc tā saņemšanas. Ja pastāv objektīvi iemesli, iesnieguma izskatīšanu var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, paziņojot par to sporta bāzes īpašniekam.

(3) Ja sporta bāzes īpašnieks Izglītības un zinātnes ministrijai nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus vai tajos ietvertā informācija ir nepilnīga, Izglītības un zinātnes ministrija nosūta sporta bāzes īpašniekam attiecīgu rakstveida paziņojumu, norādot tajā trūkumu novēršanas termiņu. Ja paziņojumā norādītajā termiņā trūkumi tiek novērsti, Izglītības un zinātnes ministrija veic šā panta 3.1 daļā minētās darbības.

(31) Izglītības un zinātnes ministrija, izskatot iesniegumu, pārbauda sporta bāzes atbilstību šā likuma 5.panta nosacījumiem (turpmāk — sporta bāzes sākotnējā pārbaude) un pieprasa Latvijas Nacionālajai sporta padomei (turpmāk — padome) atzinumu par sporta bāzes atbilstību nacionālās sporta bāzes statusam (atbilstību šā likuma 5.panta nosacījumiem).

(32) Veicot sporta bāzes sākotnējo pārbaudi, Izglītības un zinātnes ministrija ir tiesīga pieprasīt sporta bāzes īpašniekam dokumentus un paskaidrojumus, kā arī veikt sporta bāzes apskati tās īpašnieka klātbūtnē vai prombūtnē. Par paredzēto sporta bāzes sākotnējo pārbaudi Izglītības un zinātnes ministrija vismaz piecas darbdienas iepriekš rakstveidā brīdina sporta bāzes īpašnieku. Kārtību, kādā tiek veikta sporta bāzes sākotnējā pārbaude, nosaka Ministru kabinets.

(33) Izglītības un zinātnes ministrija mēneša laikā pēc padomes atzinuma saņemšanas iesniedz Ministru kabinetam sporta bāzes īpašnieka iesniegumu, padomes atzinumu un citus šajā pantā minētos dokumentus.

(4) Rīkojumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu izdod Ministru kabinets. Ja Ministru kabineta rīkojums par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu tiek pārsūdzēts, Ministru kabineta rīkojuma darbība netiek apturēta.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.06.2011. likumu, kas stājas spēkā 30.06.2011.)

7.pants. Atteikums piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu

(1) Atteikt nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu var šādos gadījumos:

1) ja sporta bāze neatbilst šā likuma 5.panta nosacījumiem;

2) ja sporta bāzes īpašnieks šā likuma 6.panta trešajā daļā paredzētajā Izglītības un zinātnes ministrijas paziņojumā norādītajā termiņā nav novērsis konstatētos trūkumus.

(2) Rīkojumu par atteikumu piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu izdod Ministru kabinets. Ja Ministru kabineta rīkojums par atteikumu piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu tiek pārsūdzēts, Ministru kabineta rīkojuma darbība netiek apturēta.

(3) Atkārtoti iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu var iesniegt ne agrāk kā gadu pēc tam, kad izdots Ministru kabineta rīkojums par atteikumu piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu.

8.pants. Nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanas kārtība

(1) Nacionālās sporta bāzes statusu atņem šādos gadījumos:

1) ja to lūdz sporta bāzes īpašnieks;

2) ja konstatēts, ka sporta bāzes darbība neatbilst šā likuma 5.panta nosacījumiem.

(2) Šā panta pirmās daļas 1.punktā paredzētajā gadījumā sporta bāzes īpašnieks iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai, kas attiecīgos dokumentus 20 dienu laikā pēc to saņemšanas iesniedz Ministru kabinetam.

(3) Šā panta pirmās daļas 2.punktā paredzētajā gadījumā Izglītības un zinātnes ministrija apkopo dokumentus, kas liecina par nacionālās sporta bāzes darbības neatbilstību šā likuma 5.panta nosacījumiem, un pieprasa padomei atzinumu par sporta bāzes atbilstību nacionālās sporta bāzes statusam (par atbilstību šā likuma 5.panta nosacījumiem). Padome minēto atzinumu 40 dienu laikā iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai, kas attiecīgos dokumentus 20 dienu laikā pēc atzinuma saņemšanas iesniedz Ministru kabinetam.

(4) Rīkojumu par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu izdod Ministru kabinets. Ja Ministru kabineta rīkojums par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu tiek pārsūdzēts, Ministru kabineta rīkojuma darbība netiek apturēta.

(5) Ja sporta bāzei tiek atņemts nacionālās sporta bāzes statuss, tā atkārtoti var pretendēt uz nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu ne agrāk kā gadu pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu.

9.pants. Paziņošana par rīcību ar nacionālās sporta bāzes sastāvā esošo nekustamo īpašumu

Ja nacionālo sporta bāzi veidojošais nekustamais īpašums ir sadalīts (arī ja no tā tiek atdalīta kāda atsevišķa daļa), atsavināts vai apgrūtināts ar lietu tiesībām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sporta bāzes īpašniekam ir pienākums 30 dienu laikā pēc attiecīgā darījuma noslēgšanas (nekustamā īpašuma sadales gadījumā — pēc attiecīgu izmaiņu izdarīšanas Nekustamā īpašuma valsts kadastrā) par to rakstveidā paziņot Izglītības un zinātnes ministrijai.

10.pants. Nacionālās sporta bāzes darbības uzraudzība

(1) Izglītības un zinātnes ministrija pastāvīgi uzrauga nacionālās sporta bāzes darbības atbilstību šā likuma 5.panta nosacījumiem un citu normatīvo aktu prasībām un ne retāk kā reizi četros gados organizē nacionālās sporta bāzes darbības pārbaudi.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktās kompetences ietvaros Izglītības un zinātnes ministrija ir tiesīga pieprasīt no sporta bāzes īpašnieka dokumentus un paskaidrojumus, kā arī veikt nacionālās sporta bāzes apskati tās īpašnieka klātbūtnē vai prombūtnē. Par šā panta pirmajā daļā paredzēto nacionālās sporta bāzes pārbaudi Izglītības un zinātnes ministrija vismaz piecas darbdienas iepriekš rakstveidā brīdina sporta bāzes īpašnieku.

(3) Mēneša laikā pēc nacionālās sporta bāzes darbības pārbaudes Izglītības un zinātnes ministrija informē sporta bāzes īpašnieku par pārbaudes rezultātiem un uzaicina viņu izteikt par tiem savu viedokli. Pēc iepazīšanās ar sporta bāzes īpašnieka viedokli Izglītības un zinātnes ministrija sniedz noslēguma ziņojumu.

(4) Ja nacionālās sporta bāzes darbībā konstatēti pārkāpumi, noslēguma ziņojumā norāda to novēršanas termiņu un, ja iespējams, arī veicamos pasākumus. Ja konstatētie pārkāpumi netiek novērsti noslēguma ziņojumā noteiktajā termiņā un kārtībā, Izglītības un zinātnes ministrija pieprasa padomes atzinumu par sporta bāzes atbilstību nacionālas sporta bāzes statusam (par atbilstību šā likuma 5.panta nosacījumiem) un 20 dienu laikā pēc padomes atzinuma saņemšanas iesniedz minētos dokumentus Ministru kabinetam jautājuma par nacionālās sporta bāzes statusa atņemšanu izlemšanai.

(5) Kārtību, kādā tiek veikta nacionālās sporta bāzes darbības pārbaude, un tajā iesaistāmās institūcijas nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.06.2011. likumu, kas stājas spēkā 30.06.2011.)

11.pants. Nacionālo sporta bāzu reģistrs

Informācija par sporta bāzēm, kurām šajā likumā noteiktajā kārtībā piešķirts nacionālās sporta bāzes statuss, tiek apkopota Nacionālo sporta bāzu reģistrā. Nacionālo sporta bāzu reģistra turētājs un pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija. Nacionālo sporta bāzu reģistrā iekļaujamās informācijas saturu un aktualizēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

12.pants. Atbalsts nacionālās sporta bāzes darbībai

Pašvaldība var piedalīties tās teritorijā esošās nacionālās sporta bāzes finansēšanā.

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Latvijas Republikas Augstākās padomes 1992.gada 3.novembra lēmums “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 46./47./48.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6., 16.nr.; 1999, 2.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 22.nr.; 2004, 13.nr.; 2006, 15.nr.; 2007, 24.nr.; 2008, 14., 16.nr.; 2009, 3.nr.).

2. Sporta bāze, kura nacionālās sporta bāzes statusu ieguvusi līdz 2009.gada 31.jūlijam saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās padomes 1992.gada 3.novembra lēmumu “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu” un kura pēc 2009.gada 31.jūlija darbojas kā sporta bāze, nacionālās sporta bāzes statusu saglabā līdz 2010.gada 31.decembrim, un informācija par šādu bāzi iekļaujama Nacionālo sporta bāzu reģistrā, ievērojot šā likuma 11.panta noteikumus.

3. Šo pārejas noteikumu 2.punktā minētā nacionālā sporta bāze saglabā savu statusu arī pēc 2010.gada 31.decembra, ja tās īpašnieks šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā iesniedzis iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu un iesniegumam pievienojamos dokumentus līdz 2010.gada 31.maijam un Ministru kabinets izdevis attiecīgu rīkojumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu.

4. Ja šo pārejas noteikumu 2.punktā minētās sporta bāzes īpašnieks līdz 2010.gada 31.maijam nav šajā likumā noteiktajā kārtībā iesniedzis iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu, attiecīgā sporta bāze ar 2011.gada 1.janvāri zaudē nacionālās sporta bāzes statusu.

5. Valsts vai pašvaldības īpašumā esošās nacionālās sporta bāzes, kurām šāds statuss piešķirts līdz 2009.gada 31.jūlijam saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās padomes 1992.gada 3.novembra lēmumu “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu”, var atsavināt, ņemot vērā Latvijas Nacionālās sporta padomes atzinumu. Atsavināšanas noteikumos paredz objekta ieguvēja pienākumu saglabāt, ekonomiski un finansiāli garantēt sporta bāzes darbības profilu, kā arī ievērot sporta sacensību (t.sk. starptautisko sporta sacensību) rīkošanas nosacījumus. Sporta sacensību rīkošanas iespēju attiecīgajā sporta bāzē izvērtē Izglītības un zinātnes ministrija. Turpmākas atsavināšanas gadījumā minētie nosacījumi ir saistoši arī šīs sporta bāzes ieguvējiem (t.sk. privatizētas nacionālās sporta bāzes ieguvējiem).

6. Ministru kabinets līdz 2009.gada 31.jūlijam izdod šā likuma 6.panta pirmajā daļā, 10.panta piektajā daļā un 11.pantā minētos noteikumus.

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.augustā.

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 19.martā.
Valsts prezidenta vietā Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze
Rīgā 2009.gada 7.aprīlī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nacionālās sporta bāzes statusu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 19.03.2009.Stājas spēkā: 01.08.2009.Tēma: Izglītība, zinātne, sportsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 54, 07.04.2009.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 9, 14.05.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
190261
{"selected":{"value":"30.06.2011","content":"<font class='s-1'>30.06.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.06.2011","iso_value":"2011\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2009","iso_value":"2009\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2009.-29.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.06.2011
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"