Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumus Nr. 345 "Noteikumi par brīvības atņemšanas iestādes izvērtēšanas komisijas sastāvu, darbības kārtību un lēmumu pieņemšanas kritērijiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.282

Rīgā 2009.gada 31.martā (prot. Nr.22 22.§)
Noteikumi par administratīvās komisijas darbības kārtību un lēmumu pieņemšanas kritērijiem
Izdoti saskaņā ar Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.9panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka brīvības atņemšanas iestādes administratīvās komisijas (turpmāk – komisija) darbības kārtību un lēmumu pieņemšanas kritērijus.

2. Komisijas sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī. Komisijas sēdēs tiek izskatīti jautājumi par soda izpildes režīma mīkstināšanu vai pastiprināšanu, kā arī priekšlikumi tiesai par notiesāto nosacītu atbrīvošanu pirms termiņa.

3. Komisijas darbību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atbilstoši amata aprakstam nodrošina komisijas sekretārs. Komisijas sekretārs ir brīvības atņemšanas iestādes tās struktūrvienības amatpersona, kas atbild par ieslodzīto uzskaiti (turpmāk – uzskaites daļa).

II. Sagatavošanās komisijas sēdei

4. Persona, kas notiesāta ar brīvības atņemšanu (turpmāk – notiesātais), iesniedz brīvības atņemšanas iestādes priekšniekam iesniegumu ar lūgumu virzīt izskatīšanai komisijas sēdē jautājumu (turpmāk – iesniegums):

4.1. par notiesātajam noteiktā soda izpildes režīma mīkstināšanu;

4.2. par ierosinājuma nosūtīšanu tiesai par notiesātā iespējamu atbrīvo­šanu no soda izciešanas nosacīti pirms termiņa.

5. Notiesātais iesniegumā norāda, vai komisijas sēdē piedalīsies notiesātā aizstāvis un vecāki (ja notiesātais ir nepilngadīgs). Ja notiesātais ir citas valsts pilsonis vai bezvalstnieks un tas ir nepieciešams, notiesātais iesniegumā lūdz atļauju komisijas sēdē piedalīties tulkam.

6. Ja komisijas sēdē tiks izskatīts jautājums par notiesātajam noteiktā soda izpildes režīma pastiprināšanu, brīvības atņemšanas iestādes tās struktūrvienības amatpersona, kas atbild par notiesāto sociālo rehabilitāciju (turpmāk – sociālās rehabilitācijas daļa), sagatavo komisijai ziņojumu par soda režīma pastiprināšanu atbilstoši kriminālsodu izpildi regulējošajiem normatīvajiem aktiem, norādot izdarītā pārkāpuma būtību, apstākļus un notiesātā paskaidrojumus.

7. Brīvības atņemšanas iestādes struktūrvienība, kas atbild par iesniegumu reģistrēšanu (turpmāk – administratīvā daļa), reģistrē iesniegumu saņemšanas dienā.

8. Reģistrēto iesniegumu nodod brīvības atņemšanas iestādes priekšniekam. Brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks darbdienas laikā pēc iesnieguma saņemšanas nodod tā kopiju uzskaites daļas priekšniekam un sociālās rehabilitācijas daļas priekšniekam, lai sagatavotu komisijas sēdei nepieciešamo informāciju. Iesnieguma oriģinālu nodod komisijas sekretāram.

9. Uzskaites daļas priekšnieks 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma kopijas saņemšanas nodrošina izziņas sagatavošanu par notiesātā brīvības atņemšanas soda izpildes gaitu (turpmāk – izziņa) (pielikums).

10. Sociālās rehabilitācijas daļas priekšnieks 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma kopijas saņemšanas nodrošina notiesātā uzvedības izvērtējuma sagatavošanu atbilstoši šajos noteikumos minētajiem kritērijiem (turpmāk – izvērtējums).

11. Šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētajā gadījumā sociālās rehabilitācijas daļas priekšnieks ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc iesnieguma kopijas saņemšanas nodrošina pieprasījuma nosūtīšanu Valsts probācijas dienesta (turpmāk – dienests) attiecīgajai teritoriālajai struktūrvienībai ar lūgumu sagatavot rakstveida vērtējumu par notiesātā gatavību iekļauties sabiedrībā pēc nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas (turpmāk – izvērtēšanas ziņojums). Pieprasījumā norāda notiesātā vārdu, uzvārdu, personas kodu, piespriesto sodu un citu informāciju, kas nepieciešama izvērtēšanas ziņojuma sagatavošanai.

12. Dienests 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 11.punktā minētās informācijas saņemšanas sagatavo izvērtēšanas ziņojumu un nosūta to ierakstītā vēstulē brīvības atņemšanas iestādei (izvērtēšanas ziņojumu dienesta darbinieks brīvības atņemšanas iestādē var iesniegt arī personīgi). Kopā ar izvērtēšanas ziņojumu nosūta iepriekšējo izvērtēšanas ziņojumu kopijas par attiecīgo notiesāto, ja tādi ir.

13. Sagatavoto izziņu, izvērtējumu vai izvērtēšanas ziņojumu nodod komisijas sekretāram.

14. Komisijas locekļi un prokurors var iepazīties ar komisijā izskatāmajiem iesniegumiem un tiem pievienotajiem dokumentiem. Notiesātā aizstāvis, lai sagatavotos komisijas sēdei, var iepazīties ar aizstāvamā iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem.

15. Ne vēlāk kā 14 kalendāra dienas pirms komisijas sēdes komisijas sekretārs paziņo notiesātajiem sēdes datumu un laiku, izvietojot attiecīgo informāciju notiesātajiem pieejamā vietā. Notiesātos, kuri sodu izcieš slēgtā un daļēji slēgtā režīma zemākajā pakāpē, par komisijas sēžu datumu un laiku informē sociālās rehabilitācijas daļas amatpersona.

16. Katru mēnesi līdz piektajam datumam komisijas sekretārs informē komisijas locekļus un prokuroru par nākamajā mēnesī plānotajām komisijas sēdēm.

17. Komisijas sekretārs sagatavo to notiesāto sarakstu, kuru iesniegumi tiks izskatīti komisijas sēdē, un vismaz divas darbdienas pirms komisijas sēdes izvieto minēto sarakstu notiesātajiem pieejamā vietā. Ja komisijas sēdē tiks izskatīts tāda notiesātā iesniegums, kurš sodu izcieš zemākajā soda izciešanas pakāpē, viņu par to informē rehabilitācijas daļas priekšnieks vismaz divas darbdienas pirms komisijas sēdes.

III. Komisijas sēdes norise

18. Notiesātā iesniegumu komisijas sēdē izskata notiesātā, kā arī notiesātā aizstāvja un tulka (ja notiesātais to lūdzis) klātbūtnē. Nepilngadīga notiesātā iesnieguma izskatīšanā drīkst piedalīties arī viņa vecāki. Citu notiesāto vai viņu aizstāvju klātbūtne iesnieguma izskatīšanas gaitā nav pieļaujama.

19. Sēdes laikā komisijas priekšsēdētājs:

19.1. aicina notiesāto nosaukt vārdu, uzvārdu un minēt iesniegumā izteiktā lūguma būtību;

19.2. aicina sociālās rehabilitācijas daļas amatpersonu informēt par izvērtējumu;

19.3. šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētajā gadījumā aicina dienesta darbinieku informēt par izvērtēšanas ziņojumu;

19.4. aicina komisijas locekļus un prokuroru uzdot jautājumus notiesātajam un viņa aizstāvim, klātesošajām brīvības atņemšanas iestādes un dienesta amatpersonām, kā arī nepilngadīga notiesātā vecākiem;

19.5. aicina notiesāto atbildēt uz komisijas locekļu jautājumiem. Šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētajā gadījumā aicina notiesāto informēt par viņa iespējām iekļauties sabiedrībā pēc nosacītas pirms­termiņa atbrīvošanas, bet, ja tiek izskatīts jautājums par notiesātajam noteiktā soda izciešanas režīma pastiprināšanu, aicina notiesāto sniegt skaidrojumu par izdarītā pārkāpuma raksturu;

19.6. aicina komisijas locekļus balsot un pieņemt lēmumu atbilstoši krimināl­sodu izpildi regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

20. Ja komisijas sēdē tiek izskatīts jautājums par notiesātajam noteiktā soda izpildes režīma pastiprināšanu, jautājuma izskatīšanu uzsāk ar šo noteikumu 6.punktā minēto ziņojumu un turpina šo noteikumu 19.4., 19.5. un 19.6.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

21. Ja komisijas locekļiem lēmuma pieņemšanai ir nepieciešama papildu informācija, komisijas sēdē var izskatīt arī notiesātā personīgajā lietā esošos dokumentus.

22. Komisijas sēdes protokolē komisijas sekretārs.

23. Komisijas sekretārs piecu darbdienu laikā pēc sēdes:

23.1. sagatavo komisijas sēdes protokolu. Protokolu paraksta sēdes vadītājs un komisijas sekretārs;

23.2. sagatavo komisijas lēmumu divos eksemplāros – vienu eksemplāru nodod notiesātajam, otru eksemplāru kopā ar iesniegumu un šo noteikumu 13.punktā minētajiem dokumentiem ievieto notiesātā personas lietā.

IV. Komisijas lēmumu pieņemšanas kritēriji

24. Lemjot par notiesātajam noteiktā soda izciešanas režīma pastiprināšanu, komisija ņem vērā izdarītā soda izciešanas režīma prasību pārkāpuma raksturu.

25. Šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētajā gadījumā, pamatojoties uz sociālās rehabilitācijas daļas amatpersonas sagatavoto izvērtējumu, komisija izvērtē notiesātā uzvedību brīvības atņemšanas iestādē atbilstoši šādiem kritērijiem:

25.1. notiesātā piedalīšanās nodarbinātības, izglītības, audzināšanas, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumos brīvības atņemšanas iestādē un sasniegtie rezultāti;

25.2. notiesātā izdarītie soda izciešanas režīma prasību pārkāpumi, par kuriem piemēroti disciplinārsodi brīvības atņemšanas iestādē, to raksturs;

25.3. cita informācija, kas raksturo notiesātā uzvedību brīvības atņemšanas iestādē.

26. Šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētajā gadījumā, pamatojoties uz sociālās rehabilitācijas daļas amatpersonas sagatavoto izvērtējumu, komisija izvērtē notiesātā uzvedību brīvības atņemšanas iestādē atbilstoši šādiem kritērijiem:

26.1. notiesātā piedalīšanās nodarbinātības, izglītības, audzināšanas, sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumos brīvības atņemšanas iestādē un sasniegtie rezultāti;

26.2. notiesātā attieksme pret darbu, ja tas ticis piedāvāts, pret izglītības apguves iespējām, ja tādas tikušas piedāvātas, pret audzināšanas un sporta pasākumiem;

26.3. notiesātā attieksme pret lietderīgu brīvā laika pavadīšanu;

26.4. notiesātā attieksme pret darbu bez darba samaksas, kas nepieciešams brīvības atņemšanas iestādes un apkārtējās teritorijas labiekārtošanai, kā arī notiesāto kultūras dzīves attīstībai un sadzīves apstākļu uzlabošanai;

26.5. notiesātā attieksme pret citiem notiesātajiem un brīvības atņemšanas iestādes administrāciju;

26.6. tiesas izpildrakstā norādīto maksājumu veikšana atkarībā no notiesātajam pieejamo līdzekļu apjoma un iespējas nepieciešamos līdzekļus nopelnīt brīvības atņemšanas iestādē;

26.7. alkohola, narkotisko un psihotropo vielu lietošanas gadījumi brīvības atņemšanas iestādē, atkarības diagnozes esība un notiesātā rīcība atkarības ārstēšanā;

26.8. cita informācija, kas raksturo notiesātā uzvedību brīvības atņemšanas iestādē.

27. Šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētajā gadījumā, pamatojoties uz dienesta sagatavoto izvērtēšanas ziņojumu, komisija izvērtē notiesātā gatavību iekļauties sabiedrībā pēc nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas atbilstoši šādiem kritērijiem:

27.1. notiesātā prasmes, pieredze un gatavība likumīgā ceļā risināt sociāla rakstura problēmas, kas veicinājušas likumpārkāpumu izdarīšanu;

27.2. notiesātā sociāli atbalstāmie kontakti ar personām brīvībā, tai skaitā ar ģimeni un radiniekiem, centieni minētos kontaktus saglabāt vai veicināt;

27.3. notiesātā sociāli neatbalstāmie kontakti un to ietekme uz viņa integrāciju sabiedrībā;

27.4. notiesātā attieksme un rīcība izdarītā noziedzīgā nodarījuma radītā kaitējuma un seku mazināšanā;

27.5. notiesātā pieredze, integrējoties sabiedrībā pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas, ja notiesātais atkārtoti izcieš ar brīvības atņemšanu saistītu sodu;

27.6. notiesātā uzvedība uzraudzības laikā (pārbaudes vai neizciestās soda daļas laikā), ja tāds agrāk ticis noteikts;

27.7. notiesātā attieksme pret uzraudzības nosacījumiem (pienākumiem un saistībām) un gatavība tos izpildīt.

28. Notiesātā izdarītos soda izciešanas režīma prasību pārkāpumus, par kuriem nav spēkā esošu disciplinārsodu, komisija nevērtē. Gadījumā, ja minētie pārkāpumi sniedz būtisku informāciju, komisija izvērtē tikai attiecīgo disciplinārsodu esību un to, kā šie pārkāpumi raksturo personu kopumā. Komisijas lēmumā atsevišķi pamato minētā vērtējuma nepieciešamību un pieņemto lēmumu. Minēto vērtējumu un pamatojumu atsevišķi norāda komisijas sēdes protokolā.

V. Noslēguma jautājumi

29. Šo noteikumu 25. un 26.punktā minēto kritēriju izvērtēšanas metodiku apstiprina Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks.

30. Šo noteikumu 27.punktā minēto kritēriju izvērtēšanas metodiku apstiprina dienesta vadītājs.

31. Šo noteikumu 29.punkts stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs M.Segliņš
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 31.marta noteikumiem Nr.282
Izziņa par brīvības atņemšanas soda izpildes gaitu
KN282P_PAGE_1.JPG (83334 bytes)

KN282P_PAGE_2.JPG (113340 bytes)

KN282P_PAGE_3.JPG (5953 bytes)

Tieslietu ministrs M.Segliņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par administratīvās komisijas darbības kārtību un lēmumu pieņemšanas kritērijiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 282Pieņemts: 31.03.2009.Stājas spēkā: 04.04.2009.Zaudē spēku: 01.07.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 53, 03.04.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
190185
04.04.2009
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"