Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.254

Rīgā 2009.gada 24.martā (prot. Nr.21 26.§)
Dabas lieguma “Vitrupes ieleja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dabas lieguma “Vitrupes ieleja” (turpmāk – liegums) individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību;

1.2. lieguma apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās lietošanas un izveidošanas kārtību.

2. Liegums izveidots, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo bezmugurkaulnieku un augu sugu, smilšakmens atsegumu, mežu un sald­ūdens biotopu aizsardzību, kā arī veicinātu teritorijas ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

3. Lieguma platība ir 126 hektāri. Lieguma funkcionālo zonu shēma noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu robežpunktu koordinātas – šo noteikumu 2.pielikumā.

4. Lieguma robežas dabā apzīmē ar speciālu informatīvo zīmi. Speciālās informatīvās zīmes paraugs, tās lietošanas un izveidošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.

5. Liegumā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas:

5.1. regulējamā režīma zona;

5.2. dabas lieguma zona;

5.3. ainavu aizsardzības zona;

5.4. neitrālā zona.

II. Vispārīgie aprobežojumi visā lieguma teritorijā

6. Zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem vai lietotājiem aizliegts savā īpašumā vai lietojumā ierobežot gājēju pārvietošanos pa dabas taku, kas norādīta šo noteikumu 1.pielikumā un paredzēta lieguma apskatei.

7. Dabas aizsardzības pārvalde nosaka ierobežotas pieejamības informācijas statusu informācijai par liegumā esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja tās atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai. Šādu informāciju izplata tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.

8. Visā lieguma teritorijā aizliegts:

8.1. veikt jebkādu darbību, kas negatīvi ietekmē teritorijai raksturīgo ainavu, izmaina tās kultūrvēsturiskās vides īpatnības un raksturīgos ainavu veidojošos elementus (piemēram, Vitrupes palieni, terases, smilšakmens atsegumus, krāces) vai samazina bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko stabilitāti;

8.2. ierīkot jaunus atkritumu poligonus, kā arī piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem un uzglabāt atkritumus tiem neparedzētās vietās;

8.3. pļaut lauksaimniecībā izmantojamās zemes un meža lauces virzienā no malām uz centru, izņemot gadījumus, ja nelīdzena reljefa apstākļos (piemē­ram, stāvas nogāzes, bedres, grāvji, izciļņi) tas nav iespējams darba drošības dēļ;

8.4. dedzināt sausās zāles un niedru platības;

8.5. no 15.aprīļa līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koki, kas apdraud cilvēka dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;

8.6. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, elektrolīniju uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz ceļiem;

8.7. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem transport­līdzekļiem, tajā skaitā kvadricikliem, mopēdiem un pajūgiem, pa meža un lauksaimniecības zemēm, izņemot:

8.7.1. ja tas nepieciešams šo teritoriju apsaimniekošanai vai uzraudzībai;

8.7.2. valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;

8.8. ierīkot nometnes, atpūtas vietas un celt teltis ārpus īpaši norādītām vietām, izņemot pagalmus un neitrālo zonu;

8.9. kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kas nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos, izņemot ugunskurus pagalmos un ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši meža apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

8.10. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdens­slēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;

8.11. bojāt zemsedzi, vācot savvaļas ogas un sēnes;

8.12. uzstādīt vēja elektrostacijas;

8.13. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi perso­niskajām vajadzībām;

8.14. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) pļavas un meža lauces, izņemot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī neitrālo zonu;

8.15. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem (tai skaitā dalot kopīpašumu), kā arī noteikt lietošanas tiesības kopīpašumam, ja jebkura kopīpašnieka lietošanā paliek mazāk par 10 hektāriem (izņemot īpašumus neitrālajā zonā);

8.16. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;

8.17. ierīkot iežogotas platības savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē;

8.18. mainīt dabisko virszemes un zemūdens reljefu, izņemot dabiskā virszemes un zemūdens reljefa maiņu, kas nepieciešama tādu darbību veikšanai, kuras atbilstoši šiem noteikumiem ir pieļaujamas;

8.19. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;

8.20. veikt jebkādas darbības, kuru rezultātā tiek mainīta Vitrupes krasta līnija un gultne, izņemot Vitrupes krasta līnijas un gultnes maiņu, kas nepieciešama upes dabiskā tecējuma, hidroloģiskā režīma atjaunošanai vai citiem dabas aizsardzības mērķiem;

8.21. bojāt un iznīcināt speciālās informatīvās zīmes, kā arī informācijas stendus un labiekārtojuma objektus.

9. Visā lieguma teritorijā bez Ziemeļvid­zemes biosfēras rezervāta (turpmāk – rezervāts) administrācijas rakstiskas atļaujas aizliegts:

9.1. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu;

9.2. būvēt un ierīkot jaunas hidrotehniskās būves un meliorācijas sistēmas;

9.3. organizēt brīvā dabā pasākumus un ierīkot nometnes, kur piedalās vairāk nekā 60 cilvēku, izņemot speciāli ierīkotu infrastruktūras un izglītojošu objektu apmeklēšanu un pārvietošanos pa ceļiem;

9.4. ierīkot izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus (piemēram, dabas takas, informācijas stendus, telšu vietas, tualetes).

III. Regulējamā režīma zona

10. Regulējamā režīma zona izveidota, lai aizsargātu teritorijā esošos īpaši aizsargājamos meža biotopus, īpaši aizsargājamās bezmugurkaulnieku sugas, kā arī citas teritorijā sastopamās īpaši aizsargājamās sugas un biotopus.

11. Regulējamā režīma zonā aizliegta saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot:

11.1. aizsardzības režīma ievērošanas kontroli;

11.2. meža ugunsdzēsības un ugunsdrošības pasākumu īstenošanu, cilvēku glābšanu un meklēšanu;

11.3. ceļu uzturēšanu;

11.4. savvaļas sēņu, augu un to produktu ievākšanu un iegūšanu personiskajām vajadzībām;

11.5. pārvietošanos pa ceļiem un dabas taku, kas norādīta šo noteikumu 1.pielikumā;

11.6. meža monitoringu un meža inventarizācijas veikšanu;

11.7. medības.

12. Regulējamā režīma zonā aizliegta saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot šādas darbības ar rezervāta administrācijas rakstisku atļauju:

12.1. īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzībai un saglabāšanai nepieciešamo apsaimniekošanas pasākumu īstenošana;

12.2. zinātnisko pētījumu veikšana;

12.3. vides monitoringa īstenošana;

12.4. dabas tūrisma organizēšana;

12.5. ceļu un elektrolīniju renovācija vai rekonstrukcija (darbi, kas nav saistīti ar zemes transformāciju un ceļu paplašināšanu);

12.6. izziņas un informācijas objektu (piemēram, dabas taku, informācijas stendu) ierīkošana;

12.7. koku sagāzumu izvākšana no ūdens, lai nodrošinātu caurceļotāju zivju migrāciju.

IV. Dabas lieguma zona

13. Dabas lieguma zona izveidota, lai aizsargātu Vitrupes ielejas ekosistēmu un ar to saistītos īpaši aizsargājamos biotopus un sugas.

14. Dabas lieguma zonā aizliegts:

14.1. veikt zemes transformāciju, izņemot zemes transformāciju ar rezervāta administrācijas rakstisku atļauju:

14.1.1. šo noteikumu 15.1.apakšpunktā minēto darbību veikšanai;

14.1.2. izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras (piemēram, dabas taku, skatu torņu, stāvlaukumu) ierīkošanai;

14.2. cirst kokus galvenajā cirtē un rekonstruktīvajā cirtē;

14.3. cirst kokus kopšanas cirtē (izņemot slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus saskaņā ar šo noteikumu 15.5.apakšpunktu un citiem normatīvajiem aktiem), ja valdaudzes vecums pārsniedz:

14.3.1. priežu un ozolu audzēm – 60 gadu;

14.3.2. egļu, bērzu, melnalkšņu un ošu audzēm – 50 gadu;

14.3.3. apšu audzēm – 30 gadu;

14.4. izvākt sausus stāvošus kokus un kritalas, ja to kopējais skaits ir mazāks par 20 kokiem uz vienu hektāru. Ja to kopējais skaits ir lielāks, vispirms saglabā resnākos kokus visā to garumā;

14.5. ierīkot jaunus mežsaimniecības (komersantu) ceļus, kā arī paplašināt esošos ceļus un mainīt ceļa trases novietojumu;

14.6. būvēt un ierīkot hidrotehniskas būves un meliorācijas sistēmas, izņemot hidrotehniskas būves un meliorācijas sistēmas, kas nepieciešamas īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanas pasākumu veikšanai, ja ir saņemta rezervāta administrācijas rakstiska atļauja;

14.7. ieaudzēt mežu vai pieļaut lauksaimniecības zemju dabisko apmežošanos.

15. Dabas lieguma zonā bez rezervāta administrācijas rakstiskas atļaujas aizliegts:

15.1. veikt inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju, kā arī ceļu rekonstrukciju vai periodisko uztu­rēšanu;

15.2. atjaunot mežu stādot vai sējot;

15.3. vākt dabas materiālus kolekcijām;

15.4. veikt zinātniskos pētījumus;

15.5. cirst slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus kopšanas cirtē, ja mežaudzes vecums pārsniedz šo noteikumu 14.3. un 18.4.apakšpunktā noteikto vecumu, sanitārajā cirtē un galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma;

15.6. izvākt no ūdens koku sagāzumus, lai nodrošinātu caurceļotāju zivju migrāciju.

16. Būvniecība dabas lieguma zonā pieļaujama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus.

V. Ainavu aizsardzības zona

17. Ainavu aizsardzības zona izveidota, lai saglabātu liegumam raksturīgo ainavu (Vitrupes palieni ar terasēm) un piekrastes bioloģisko daudzveidību, vienlaikus pieļaujot uz ilgtspējīgas attīstības principiem balstītu saimniecisko darbību.

18. Ainavu aizsardzības zonā aizliegts:

18.1. būvēt jaunas un paplašināt esošās būves, kas neiekļaujas ainavā un ieņem tām neatbilstošu dominējošu lomu;

18.2. veikt meža zemes transformāciju;

18.3. ieaudzēt mežu vai pieļaut lauksaimniecības zemju dabisko apmežošanos;

18.4. veicot kopšanas cirti, izcirst valdošās koku sugas valdaudzes kokus (izņemot kokus tehnoloģiskajos koridoros, augšanā atpalikušos, slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus saskaņā ar šo noteikumu 15.5.apakšpunktu un citiem normatīvajiem aktiem), ja valdošās koku sugas vecums pārsniedz:

18.4.1. priežu un ozolu audzēm – 80 gadu;

18.4.2. egļu, bērzu, melnalkšņu un ošu audzēm – 60 gadu;

18.4.3. apšu audzēm – 35 gadus.

19. Būvniecība ainavu aizsardzības zonā pieļaujama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus.

VI. Neitrālā zona

20. Neitrālā zona izveidota, lai nodrošinātu uz ilgtspējīgas attīstības principiem balstītu lieguma teritorijas saimniecisko darbību.

21. Būvniecība neitrālajā zonā pieļaujama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus.

VII. Dabas pieminekļi

22. Liegumā esošie dabas pieminekļi ir aizsargājamie koki – vietējo un svešzemju sugu dižkoki (koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā no koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem izmēriem).

23. Aizsargājamo koku vainagu projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas) aizliegts:

23.1. veikt jebkādu saimniecisko vai cita veida darbību, kuras rezultātā tiek vai var tikt bojāts vai iznīcināts dabas piemineklis vai mazināta tā dabiskā estētiskā nozīme;

23.2. rakstīt, zīmēt un gravēt uz dabas pieminekļiem un tos pārvietot;

23.3. cirst kokus kailcirtē;

23.4. veikt jebkādas darbības, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamo koku augšanu un dabisko attīstību;

23.5. apkraut aizsargājamos kokus;

23.6. mainīt vides apstākļus, kas var ietekmēt gruntsūdeņu plūsmu un koku barošanās režīmu;

23.7. veikt zemes transformāciju;

23.8. iznīcināt vai būtiski mainīt dabisko zemsedzi, izņemot krūmu un koku ciršanu saskaņā ar šiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem;

23.9. cirst kokus bez rezervāta administrācijas rakstiskas atļaujas.

24. Aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams (apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) un ir saņemta rezervāta administrācijas rakstiska atļauja.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 24.marta noteikumiem Nr.254
Dabas lieguma “Vitrupes ieleja” funkcionālo zonu shēma

VITRUPE.JPG (46876 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 24.marta noteikumiem Nr.254
Dabas lieguma “Vitrupes ieleja” funkcionālo zonu robežpunktu koordinātas

1. Dabas lieguma zonas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Zonas numurs

Koordinātu punkts

X
koordināta

Y
koordināta

1.1.

1

1

525842

389767

1.2.

2

525848

389713

1.3.

3

525833

389712

1.4.

4

525812

389715

1.5.

5

525772

389724

1.6.

6

525726

389741

1.7.

7

525708

389739

1.8.

8

525679

389750

1.9.

9

525662

389750

1.10.

10

525653

389743

1.11.

11

525650

389732

1.12.

12

525651

389725

1.13.

13

525657

389714

1.14.

14

525653

389707

1.15.

15

525628

389704

1.16.

16

525618

389700

1.17.

17

525589

389674

1.18.

18

525583

389639

1.19.

19

525560

389580

1.20.

20

525513

389580

1.21.

21

525495

389576

1.22.

22

525474

389557

1.23.

23

525438

389510

1.24.

24

525426

389487

1.25.

25

525434

389414

1.26.

26

525336

389402

1.27.

27

525316

389416

1.28.

28

525272

389462

1.29.

29

525240

389485

1.30.

30

525184

389480

1.31.

31

525065

389499

1.32.

32

524965

389493

1.33.

33

524968

389475

1.34.

34

524939

389501

1.35.

35

524748

389458

1.36.

36

524710

389459

1.37.

37

524666

389466

1.38.

38

524649

389478

1.39.

39

524638

389495

1.40.

40

524626

389504

1.41.

41

524604

389506

1.42.

42

524565

389506

1.43.

43

524546

389513

1.44.

44

524531

389535

1.45.

45

524518

389548

1.46.

46

524497

389561

1.47.

47

524481

389560

1.48.

48

524456

389550

1.49.

49

524422

389538

1.50.

50

524396

389532

1.51.

51

524373

389533

1.52.

52

524329

389552

1.53.

53

524268

389614

1.54.

54

524251

389615

1.55.

55

524226

389605

1.56.

56

524202

389602

1.57.

57

524150

389606

1.58.

58

524119

389604

1.59.

59

524099

389598

1.60.

60

524086

389585

1.61.

61

524044

389647

1.62.

62

524006

389688

1.63.

63

523992

389703

1.64.

64

523995

389711

1.65.

65

524098

389714

1.66.

66

524111

389700

1.67.

67

524126

389689

1.68.

68

524138

389684

1.69.

69

524147

389684

1.70.

70

524159

389691

1.71.

71

524167

389693

1.72.

72

524184

389691

1.73.

73

524213

389684

1.74.

74

524282

389689

1.75.

75

524306

389684

1.76.

76

524325

389674

1.77.

77

524355

389639

1.78.

78

524368

389628

1.79.

79

524385

389621

1.80.

80

524411

389622

1.81.

81

524452

389641

1.82.

82

524492

389644

1.83.

83

524518

389640

1.84.

84

524540

389632

1.85.

85

524563

389619

1.86.

86

524571

389611

1.87.

87

524580

389605

1.88.

88

524589

389605

1.89.

89

524596

389613

1.90.

90

524609

389637

1.91.

91

524620

389650

1.92.

92

524632

389664

1.93.

93

524656

389683

1.94.

94

524719

389674

1.95.

95

524736

389668

1.96.

96

524749

389655

1.97.

97

524786

389627

1.98.

98

524783

389603

1.99.

99

524751

389562

1.100.

100

524748

389547

1.101.

101

524749

389538

1.102.

102

524759

389532

1.103.

103

524855

389544

1.104.

104

524897

389564

1.105.

105

524932

389590

1.106.

106

524985

389600

1.107.

107

525089

389573

1.108.

108

525110

389563

1.109.

109

525132

389559

1.110.

110

525163

389565

1.111.

111

525224

389567

1.112.

112

525253

389556

1.113.

113

525285

389546

1.114.

114

525332

389535

1.115.

115

525371

389513

1.116.

116

525386

389520

1.117.

117

525399

389547

1.118.

118

525427

389576

1.119.

119

525456

389599

1.120.

120

525477

389618

1.121.

121

525497

389623

1.122.

122

525524

389618

1.123.

123

525537

389623

1.124.

124

525551

389634

1.125.

125

525565

389651

1.126.

126

525585

389696

1.127.

127

525569

389717

1.128.

128

525706

389780

1.129.

2

129

526974

390164

1.130.

130

526994

390136

1.131.

131

527002

390136

1.132.

132

527028

390198

1.133.

133

527111

390194

1.134.

134

527181

390189

1.135.

135

527193

390184

1.136.

136

527196

390168

1.137.

137

527207

390155

1.138.

138

527222

390142

1.139.

139

527237

390136

1.140.

140

527246

390136

1.141.

141

527263

390160

1.142.

142

527290

390163

1.143.

143

527327

390172

1.144.

144

527353

390171

1.145.

145

527383

390154

1.146.

146

527515

390068

1.147.

147

527595

390021

1.148.

148

527683

389967

1.149.

149

527721

389944

1.150.

150

527774

389915

1.151.

151

527785

389929

1.152.

152

527819

389944

1.153.

153

527835

389965

1.154.

154

527866

389991

1.155.

155

527892

389998

1.156.

156

527895

389987

1.157.

157

527904

389988

1.158.

158

527902

390000

1.159.

159

527918

390004

1.160.

160

527938

390005

1.161.

161

527958

389996

1.162.

162

527981

389991

1.163.

163

528053

389946

1.164.

164

528116

389984

1.165.

165

528182

389987

1.166.

166

528272

389997

1.167.

167

528274

389951

1.168.

168

528306

389951

1.169.

169

528315

389942

1.170.

170

528331

389936

1.171.

171

528359

389939

1.172.

172

528383

389937

1.173.

173

528405

389946

1.174.

174

528415

389947

1.175.

175

528423

389944

1.176.

176

528473

389937

1.177.

177

528494

389930

1.178.

178

528517

389914

1.179.

179

528541

389905

1.180.

180

528578

389900

1.181.

181

528613

389914

1.182.

182

528634

389926

1.183.

183

528638

389884

1.184.

184

528613

389873

1.185.

185

528592

389870

1.186.

186

528560

389872

1.187.

187

528525

389886

1.188.

188

528512

389895

1.189.

189

528471

389911

1.190.

190

528426

389910

1.191.

191

528364

389898

1.192.

192

528341

389897

1.193.

193

528311

389898

1.194.

194

528280

389908

1.195.

195

528217

389910

1.196.

196

528184

389919

1.197.

197

528170

389920

1.198.

198

528152

389918

1.199.

199

528134

389904

1.200.

200

528122

389886

1.201.

201

528106

389868

1.202.

202

528082

389854

1.203.

203

528061

389845

1.204.

204

528042

389841

1.205.

205

528017

389842

1.206.

206

527985

389850

1.207.

207

527957

389859

1.208.

208

527938

389867

1.209.

209

527897

389867

1.210.

210

527868

389883

1.211.

211

527834

389857

1.212.

212

527818

389852

1.213.

213

527778

389856

1.214.

214

527757

389855

1.215.

215

527743

389858

1.216.

216

527721

389871

1.217.

217

527686

389865

1.218.

218

527663

389859

1.219.

219

527624

389853

1.220.

220

527585

389865

1.221.

221

527559

389868

1.222.

222

527499

389907

1.223.

223

527482

389929

1.224.

224

527457

389954

1.225.

225

527438

389962

1.226.

226

527424

389965

1.227.

227

527404

389968

1.228.

228

527393

389974

1.229.

229

527363

390008

1.230.

230

527350

390032

1.231.

231

527344

390047

1.232.

232

527324

390054

1.233

233

527310

390056

1.234.

234

527295

390048

1.235.

235

527281

390026

1.236.

236

527268

390010

1.237.

237

527238

390008

1.238.

238

527189

390017

1.239.

239

527151

390018

1.240.

240

527114

390025

1.241.

241

527087

390015

1.242.

242

527048

389997

1.243.

243

527023

390012

1.244.

244

527004

390019

1.245.

245

526978

390027

1.246.

246

526952

390038

1.247.

247

526933

390042

1.248.

248

526918

390041

1.249.

249

526891

390043

1.250.

250

526869

390046

1.251.

251

526842

390060

1.252.

252

526821

390062

1.253.

253

526794

390094

1.254.

254

526766

390092

1.255.

255

526749

390096

1.256.

256

526806

390176

1.257.

257

526806

390187

1.258.

258

526835

390211

1.259.

259

526908

390221

1.260.

260

526903

390200

1.261.

3

261

528707

389784

1.262.

262

528674

389793

1.263.

263

528680

389831

1.264.

264

528657

389882

1.265.

265

528651

389887

1.266.

266

528666

389889

1.267.

267

528682

389880

1.268.

268

528710

389838

1.269.

269

528723

389825

1.270.

270

528733

389802

1.271.

271

528735

389790

1.272.

272

528735

389774

1.273.

4

273

528898

389987

1.274.

274

528995

389982

1.275.

275

529003

389983

1.276.

276

529007

389984

1.277.

277

529059

390020

1.278.

278

529063

389989

1.279.

279

529021

389977

1.280.

280

529030

389924

1.281.

281

529025

389913

1.282.

282

528988

389911

1.283.

283

528949

389913

1.284.

284

528930

389926

1.285.

285

528916

389944

1.286.

286

528899

389974

1.287.

5

287

529185

390075

1.288.

288

529111

390047

1.289.

289

529119

390183

1.290.

290

529120

390184

2. Regulējamā režīma zonas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Zonas numurs

Koordinātu punkts

X
koordināta

Y
koordināta

2.1.

6

1

526908

390221

2.2.

2

526835

390211

2.3.

3

526806

390187

2.4.

4

526806

390176

2.5.

5

526749

390096

2.6.

6

526766

390092

2.7.

7

526794

390094

2.8.

8

526821

390062

2.9.

9

526811

390053

2.10.

10

526812

390038

2.11.

11

526821

390034

2.12.

12

526826

390026

2.13.

13

526835

390007

2.14.

14

526816

389954

2.15.

15

526804

389940

2.16.

16

526787

389925

2.17.

17

526741

389904

2.18.

18

526687

389884

2.19.

19

526679

389873

2.20.

20

526681

389859

2.21.

21

526681

389843

2.22.

22

526672

389840

2.23.

23

526637

389840

2.24.

24

526605

389828

2.25.

25

526592

389802

2.26.

26

526588

389798

2.27.

27

526585

389771

2.28.

28

526579

389761

2.29.

29

526563

389747

2.30.

30

526537

389737

2.31.

31

526533

389734

2.32.

32

526502

389680

2.33.

33

526481

389681

2.34.

34

526514

389591

2.35.

35

526501

389584

2.36.

36

526437

389562

2.37.

37

526439

389550

2.38.

38

526378

389570

2.39.

39

526377

389580

2.40.

40

526315

389574

2.41.

41

526313

389591

2.42.

42

526258

389584

2.43.

43

526243

389665

2.44.

44

526235

389685

2.45.

45

526216

389710

2.46.

46

526198

389725

2.47.

47

526182

389734

2.48.

48

526174

389735

2.49.

49

526156

389729

2.50.

50

526141

389718

2.51.

51

526119

389689

2.52.

52

526091

389674

2.53.

53

526067

389667

2.54.

54

526004

389678

2.55.

55

525951

389685

2.56.

56

525943

389660

2.57.

57

525943

389640

2.58.

58

525961

389617

2.59.

59

525968

389595

2.60.

60

525967

389590

2.61.

61

525965

389587

2.62.

62

525958

389583

2.63.

63

525952

389583

2.64.

64

525943

389584

2.65.

65

525912

389586

2.66.

66

525893

389592

2.67.

67

525875

389603

2.68.

68

525858

389611

2.69.

69

525851

389672

2.70.

70

525836

389668

2.71.

71

525782

389673

2.72.

72

525680

389695

2.73.

73

525679

389683

2.74.

74

525668

389648

2.75.

75

525666

389645

2.76.

76

525660

389636

2.77.

77

525650

389625

2.78.

78

525643

389620

2.79.

79

525622

389611

2.80.

80

525607

389603

2.81.

81

525587

389581

2.82.

82

525552

389563

2.83.

83

525542

389556

2.84.

84

525532

389545

2.85.

85

525524

389529

2.86.

86

525527

389513

2.87.

87

525531

389504

2.88.

88

525552

389479

2.89.

89

525549

389430

2.90.

90

525553

389414

2.91.

91

525508

389392

2.92.

92

525478

389416

2.93.

93

525462

389438

2.94.

94

525431

389444

2.95.

95

525426

389487

2.96.

96

525438

389510

2.97.

97

525466

389546

2.98.

98

525474

389557

2.99.

99

525495

389576

2.100.

100

525513

389580

2.101.

101

525560

389580

2.102.

102

525583

389639

2.103.

103

525589

389674

2.104.

104

525618

389700

2.105.

105

525628

389704

2.106.

106

525653

389707

2.107.

107

525657

389714

2.108.

108

525651

389725

2.109.

109

525650

389732

2.110.

110

525653

389743

2.111.

111

525662

389750

2.112.

112

525679

389750

2.113.

113

525708

389739

2.114.

114

525726

389741

2.115.

115

525772

389724

2.116.

116

525812

389715

2.117.

117

525833

389712

2.118.

118

525848

389713

2.119.

119

525842

389767

2.120.

120

525933

389759

2.121.

121

525966

389762

2.122.

122

526040

389805

2.123.

123

526144

389871

2.124.

124

526166

389878

2.125.

125

526243

389882

2.126.

126

526229

389854

2.127.

127

526226

389840

2.128.

128

526226

389829

2.129.

129

526233

389809

2.130.

130

526243

389794

2.131.

131

526259

389781

2.132.

132

526294

389774

2.133.

133

526294

389764

2.134.

134

526324

389750

2.135.

135

526346

389773

2.136.

136

526358

389797

2.137.

137

526358

389830

2.138.

138

526354

389839

2.139.

139

526556

389921

2.140.

140

526620

389963

2.141.

141

526617

389983

2.142.

142

526627

389987

2.143.

143

526643

389998

2.144.

144

526650

390010

2.145.

145

526653

390029

2.146.

146

526652

390050

2.147.

147

526648

390068

2.148.

148

526658

390098

2.149.

149

526672

390108

2.150.

150

526680

390107

2.151.

151

526696

390121

2.152.

152

526706

390127

2.153.

153

526720

390130

2.154.

154

526711

390222

2.155.

155

526737

390247

2.156.

156

526755

390253

2.157.

157

526796

390254

2.158.

158

526884

390253

2.159.

159

526911

390249

2.160.

160

526916

390247

2.161.

7

161

528735

389774

2.162.

162

528735

389790

2.163.

163

528733

389802

2.164.

164

528723

389825

2.165.

165

528710

389838

2.166.

166

528682

389880

2.167.

167

528666

389889

2.168.

168

528651

389887

2.169.

169

528638

389884

2.170.

170

528634

389926

2.171.

171

528613

389914

2.172.

172

528578

389900

2.173.

173

528541

389905

2.174.

174

528517

389914

2.175.

175

528494

389930

2.176.

176

528473

389937

2.177.

177

528423

389944

2.178.

178

528415

389947

2.179.

179

528405

389946

2.180.

180

528383

389937

2.181.

181

528359

389939

2.182.

182

528331

389936

2.183.

183

528315

389942

2.184.

184

528306

389951

2.185.

185

528274

389951

2.186.

186

528272

389997

2.187.

187

528392

390014

2.188.

188

528439

390016

2.189.

189

528489

390009

2.190.

190

528515

390011

2.191.

191

528552

390010

2.192.

192

528611

390001

2.193.

193

528627

389998

2.194.

194

528725

389998

2.195.

195

528770

389992

2.196.

196

528796

389992

2.197.

197

528898

389987

2.198.

198

528899

389974

2.199.

199

528916

389944

2.200.

200

528930

389926

2.201.

201

528949

389913

2.202.

202

528988

389911

2.203.

203

529025

389913

2.204.

204

529030

389924

2.205.

205

529021

389977

2.206.

206

529063

389989

2.207.

207

529059

390020

2.208.

208

529074

390031

2.209.

209

529095

390040

2.210.

210

529185

390075

2.211.

211

529197

390056

2.212.

212

529192

390040

2.213.

213

529186

390006

2.214.

214

529182

389992

2.215.

215

529198

389968

2.216.

216

529195

389931

2.217.

217

529219

389856

2.218.

218

529198

389849

2.219.

219

529145

389833

2.220.

220

529107

389826

2.221.

221

528993

389783

2.222.

222

528816

389761

2.223.

223

528764

389762

3. Neitrālās zonas robežpunktu koordinātas:

Nr.
p.k.

Zonas numurs

Koordinātu punkts

X
koordināta

Y
koordināta

3.1.

8

1

524363

389722

3.2.

2

524389

389723

3.3.

3

524431

389716

3.4.

4

524427

389645

3.5.

5

524364

389651

3.6.

9

6

527028

390198

3.7.

7

527002

390136

3.8.

8

526994

390136

3.9.

9

526974

390164

3.10.

10

526986

390212

3.11.

10

11

527785

389929

3.12.

12

527774

389915

3.13.

13

527721

389944

3.14.

14

527733

389959

3.15.

11

15

527958

389996

3.16.

16

527938

390005

3.17.

17

527918

390004

3.18.

18

527902

390000

3.19.

19

527904

389988

3.20.

20

527895

389987

3.21.

21

527892

389998

3.22.

22

527866

389991

3.23.

23

527861

389987

3.24.

24

527856

390026

3.25.

25

527882

390032

3.26.

26

527897

390028

3.27.

27

527920

390028

3.28.

28

527950

390030

3.29.

29

527981

389991

3.30.

12

30

527897

389867

3.31.

31

527932

389848

3.32.

32

527974

389830

3.33.

33

528020

389817

3.34.

34

528148

389798

3.35.

35

528074

389711

3.36.

36

528051

389680

3.37.

37

528038

389683

3.38.

38

528000

389708

3.39.

39

527969

389729

3.40.

40

527913

389755

3.41.

41

527837

389784

3.42.

42

527825

389786

3.43.

43

527834

389857

3.44.

44

527868

389883

3.45.

13

45

528366

389854

3.46.

46

528475

389864

3.47.

47

528615

389854

3.48.

48

528615

389802

3.49.

49

528555

389806

3.50.

50

528486

389805

3.51.

51

528381

389792

3.52.

52

528371

38979

 

4. Dabas lieguma “Vitrupes ieleja” teritorija, kas neietilpst dabas lieguma zonā, regulējamā režīma zonā un neitrālajā zonā, ir ainavu aizsardzības zona.

Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 24.marta noteikumiem Nr.254
Speciālās informatīvās zīmes paraugs, tās lietošanas un izmantošanas kārtība

1. Informatīvā zīme dabas lieguma apzīmēšanai (turpmāk – zīme) ir zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu.

LAPA.JPG (9019 bytes)

2. Zīmes krāsas (krāsu prasības norādītas PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmās) ir šādas:

2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons) – gaiši zaļā krāsā (PANTONE 362C vai C70 M0 Y100 K0, vai ORACAL ECONOMY 064 (yellow green));

2.2. ozollapas piktogramma – baltā krāsā;

2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums – tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green));

2.4. zīmes ietvars – baltā krāsā.

3. Zīmes lietošanas kārtība:

3.1.  uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:

3.1.1. 300 x 300 mm;

3.1.2. 150 x 150 mm;

3.1.3. 75 x 75 mm;

3.2. poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot kvadrāta proporcijas, izvēlas atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5 x 5 mm;

3.3. pārējos gadījumos, kas nav minēti šā pielikuma 3.1. un 3.2.apakšpunktā, var lietot dažādu izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas;

3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem (arī sliežu ceļiem).

4. Zīmju izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību. 

Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 24.marta noteikumiem Nr.254
Aizsargājamie koki – vietējo un svešzemju sugu dižkoki (pēc apkārtmēra vai augstuma)

Nr.p.k.

Suga

Apkārtmērs 1,3 m augstumā (metros)

Augstums (metros)

1

2

3

4

I. Vietējās sugas

1.

Apse (Populus tremula L.)

3,5

35

2.

Baltalksnis (Alnus incana (L.) Moench)

1,6

25

3.

Āra bērzs (Betula pendula Roth)

3,0

33

4.

Purva bērzs (Betula pubescens Ehrh.)

3,0

32

5.

Pūpolvītols (Salix caprea L.)

1,9

22

6.

Egle (Picea abies (L.) Karst.)

3,0

37

7.

Hibrīdais alksnis (Alnus x pubescens Tausch)

1,5

32

8.

Parastā goba (Ulmus glabra Huds.)

4,0

28

9.

Parastā ieva (Padus avium Mill.)

1,7

22

10.

Parastā kļava (Acer platanoides L.)

3,5

27

11.

Parastā liepa (Tilia cordata Mill.)

4,0

33

12.

Parastā vīksna (Ulmus laevis Pall.)

4,0

30

13.

Melnalksnis (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)

3,0

30

14.

Parastais osis (Fraxinus excelsior L.)

4,0

34

15.

Parastais ozols (Quercus robur L.)

5,0

32

16.

Parastais skābardis (Carpinus betulus L.)

1,9

20

17.

Parastais pīlādzis (Sorbus aucuparia L.)

1,7

21

18.

Parastā priede (Pinus sylvestris L.)

3,0

38

19.

Šķetra (Salix pentandra L.)

1,6

22

20.

Zviedrijas kadiķis (Juniperus communis L. var. suecica Ait.)

0,8

11

II. Svešzemju sugas

21.

Skujkoki

21.1.

Balzama baltegle (Abies balsamea (L.) Mill.)

1,5

24

21.2.

Eiropas baltegle (Abies alba Mill.)

2,7

32

21.3.

Eiropas ciedrupriede (Pinus cembra L.)

1,6

22

21.4.

Eiropas lapegle (Larix decidua Mill.)

3,2

39

21.5.

Kanādas tsuga (hemlokegle) (Tsuga canadensis (L.) Carr.)

1,3

15

21.6.

Krievijas lapegle (Larix ledebourii (Rupr.) Cin.)

3,0

34

21.7.

Melnā priede (Pinus nigra Arnold)

1,9

23

21.8.

Menzīsa duglāzija (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco)

2,4

21.9.

Rietumu tūja (Thuja occidentalis L.)

1,4

16

21.10.

Sibīrijas baltegle (Abies sibirica Ledeb.)

1,8

30

21.11.

Sibīrijas ciedrupriede (Pinus sibirica Du Tour)

1,9

22

21.12.

Veimutpriede (Pinus strobus L.)

2,7

36

21.13.

Vienkrāsas baltegle (Abies concolor (Gord. & Glend) Lindl. ex Hildebr.)

1,7

32

22.

Lapu koki

22.1.

Ailantlapu riekstkoks (Juglans ailanthifolia Carr.)

1,4

20

22.2.

Āra bērzs, šķeltlapu (Betula pendula ‘Crispa’)

1,6

25

22.3.

Baltā robīnija (Robinia pseudoacacia L.)

1,9

20

22.4.

Baltais vītols (Salix alba L.)

4,5

20

22.5.

Britānijas goba (Ulmus glabra var. montana Lindquist)

3,2

30

22.6.

Duglasa krustābele (Crataegus douglasii Lindl.)

0,8

10

22.7.

Dzeltenais bērzs (Betula aleghaniensis Britt.)

1,2

15

22.8.

Hibrīdpīlādzis (Sorbus hybrida (L.) L.)

1,0

10

22.9.

Holandes liepa (Tilia x europaea L.)

2,8

26

22.10.

Kalnu kļava (Acer pseudoplatanus L.)

2,2

20

22.11.

Krimas liepa (Tilia x euchlora K. Koch)

1,9

20

22.12.

Lauku kļava (Acer campestre L.)

1,5

18

22.13.

Mandžūrijas riekstkoks (Juglans mandshurica Maxim.)

1,6

18

22.14.

Papeles un to hibrīdi (Populus ģints)

5,0

35

22.15.

Papīra bērzs (Betula papyrifera Marsh.)

1,6

20

22.16.

Parastais dižskābardis (Fagus sylvatica L.)

3,8

22.17.

Parastais dižskābardis, purpurlapu (Fagus sylvatica ‘Purpurea Latifolia’)

3,1

30

22.18.

Parastais ozols, piramidālais (Quercus robur ‘Fastigiata’)

2,4

24

22.19.

Parastā goba, lietussargveida (Ulmus glabra ‘Camperdown’)

1,9

22.20.

Parastā zirgkastaņa (Aesculus hippocastanum L.)

3,0

23

22.21.

Pelēkais riekstkoks (Juglans cinerea L.)

2,8

20

22.22.

Pensilvānijas osis (Fraxinus pennsylvanica Marsh.)

2,0

23

22.23.

Platlapu liepa (Tilia platyphyllos Scop.)

3,1

27

22.24.

Punktainā krustābele (Crataegus punctata Jacq.)

1,0

8

22.25.

Saldķirsis (Cerasus avium (L.) Moench)

1,6

12

22.26.

Sarkanais ozols (Quercus rubra L.)

1,9

27

22.27.

Sarkstošais vītols (Salix x rubens Schrank)

3,1

25

22.28.

Stepju goba (Ulmus minor L.)

2,2

20

22.29.

Sudraba kļava (Acer saccharinum L.)

3,2

26

22.30.

Sudrabvītols (Salix alba ‘Sericea’)

4,5

20

22.31.

Vācijas krustābele (Crataegus alemanniensis Cin.)

0,7

10

22.32.

Zaļais osis (Fraxinus pennsylvanica var. subintegerrima (Vahl) Fern.)

2,0

23

22.33.

Zviedrijas pīlādzis (Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.)

1,9

12

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 254Pieņemts: 24.03.2009.Stājas spēkā: 28.03.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 49, 27.03.2009.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
189820
28.03.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva