Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 27. aprīļa noteikumus Nr. 270 "Zvērināta advokāta eksāmena un kvalifikācijas pārbaudījuma noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.227

Rīgā 2009.gada 10.martā (prot. Nr.17 27.§)
Zvērināta advokāta eksāmena kārtība
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Advokatūras likuma 41.2panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka zvērināta advokāta eksāmena (turpmāk – eksāmens) kārtību, jomas, kurās tiek pārbaudītas zvērināta advokāta pretendenta (turpmāk – pretendents) zināšanas un prasmes, un to vērtēšanas kārtību.

2. Latvijas Zvērinātu advokātu padome (turpmāk – padome) ir atbildīga par eksāmena organizēšanu un tā tehnisko nodrošinājumu.

II. Eksāmena organizēšana

3. Pretendents, kurš vēlas kārtot eksāmenu, iesniedz padomē Latvijas Republikas Advokatūras likuma 39.pantā minēto iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, ja iesniegumu iesniedz personīgi, dzīves gājuma aprakstu (CV), kurā atspoguļo arī informāciju par iegūto juridiskā darba pieredzi (tai skaitā veikto darbu apraksts), un šādus dokumentus:

3.1. (svītrots ar MK 06.06.2017. noteikumiem Nr. 306);

3.2. dokumenta kopiju, kas apliecina augstākās izglītības iegūšanu atbilstoši Latvijas Republikas Advokatūras likuma 14.panta prasībām, ja iesniegumu un dokumentus sūta pa pastu, bet, ja iesniegumu un dokumentus iesniedz personīgi, uzrāda minētā dokumenta oriģinālu;

3.3. trešā līmeņa B pakāpes valsts valodas prasmes apliecības kopiju vai tā dokumenta kopiju, kas apliecina pamata, vidējās vai augstākās izglītības iegūšanu latviešu valodā, ja iesniegumu un dokumentus sūta pa pastu, bet, ja iesniegumu un dokumentus iesniedz personīgi, uzrāda minēto dokumentu oriģinālus;

3.4. komersanta vai iestādes izsniegtu izziņu vai citu dokumentu, kas apliecina darba pieredzes iegūšanu (atbilstoši Latvijas Republikas Advokatūras likuma 14.pantā noteiktajām prasībām) attiecīgā laikposmā;

3.5. atsauksmi, kas apliecina pretendenta nevainojamu reputāciju.

(Grozīts ar MK 06.06.2017. noteikumiem Nr. 306)

4. Eksāmenu pieņem saskaņā ar Latvijas Republikas Advokatūras likuma 41.1 pantu izveidota eksāmena komisija (turpmāk – komisija). Komisijas priekšsēdētājs vada komisijas sēdes un ir atbildīgs par eksāmena norises gaitas un rezultātu noteikšanas atbilstību šo noteikumu prasībām. Komisijas sekretāra pienākumus pilda padomes norīkota persona.

5. Komisijas sēdes ir slēgtas. Tiesības iepazīties ar informāciju, kas saistīta ar eksāmena darbu novērtēšanu, piešķir komisijas priekšsēdētājs ar rakstisku atļauju, ievērojot Informācijas atklātības likumā noteikto kārtību.

6. Eksāmenu var uzsākt un tas uzskatāms par notikušu, ja komisijas darbā piedalās ne mazāk par sešiem komisijas locekļiem (ieskaitot komisijas priekšsēdētāju). Šo noteikumu 32.punktā minētajā gadījumā attiecībā uz konkrēta pretendenta novērtēšanu pieļaujama atkāpe no šajā punktā noteiktā komisijas locekļu skaita, bet tas nedrīkst būt mazāks par četriem. Komisijas priekšsēdētājs nodrošina, lai šo noteikumu 32.punktā minētajā gadījumā attiecīgo pretendentu vērtē vismaz četri komisijas locekļi.

(Grozīts ar MK 06.06.2017. noteikumiem Nr. 306)

7. Eksāmena vietu un laiku nosaka padome un vismaz septiņas darbdienas pirms eksāmena informē par to pretendentu, nosūtot pa pastu rakstisku paziņojumu uz pretendenta norādīto adresi un, ja iespējams, izmantojot citus saziņas līdzekļus.

8. Eksāmenā pārbauda pretendenta zināšanas un prasmes šādās jomās:

8.1. konstitucionālās tiesības;

8.2. vispārīgā tiesību teorija;

8.3. krimināltiesības un kriminālprocesa tiesības;

8.4. civiltiesības un civilprocesa tiesības;

8.5. administratīvās tiesības un administratīvā procesa tiesības;

8.6. darba tiesības;

8.7. komerctiesības;

8.8. finanšu un nodokļu tiesības;

8.9. starptautiskās tiesības un starptautiskā tiesiskā sadarbība kriminālprocesā un civilprocesā;

8.10. Latvijas Republikas Advokatūras likums un no tā izrietošie normatīvie akti;

8.11. advokāta ētika;

8.12. advokāta darbības starptautiskais regulējums;

8.13. advokāta lietvedība;

8.14. komunikācija un argumentācija.

(Grozīts ar MK 06.06.2017. noteikumiem Nr. 306)

9. Padome ne retāk kā reizi gadā izvērtē eksāmena programmas atbilstību normatīvajiem aktiem un apstiprina to. Eksāmena programma sastāv no sadaļām, kuru saturs atbilst šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 8.10., 8.11., 8.12. un 8.13.apakšpunktā minētajām jomām. Eksāmena programmas sadaļās iekļauj vispārīgus jautājumus, kas dod ievirzi par eksāmena biļešu jautājumu saturu. Uz minēto jautājumu pamata veido konkrētus eksāmena biļešu jautājumus. Pretendents ar eksāmena programmu var iepazīties padomē vismaz piecas darbdienas pirms eksāmena.

10. Komisija pirms katra eksāmena sagatavo eksāmena biļetes, un tās apstiprina komisijas priekšsēdētājs. Eksāmena biļetes pretendentam nav pieejamas, to konfidencialitāti nodrošina komisijas priekšsēdētājs.

11. Eksāmena rakstiskās daļas biļetēs iekļauj prakses uzdevumu (kāzusu), kura saturs atbilst eksāmena programmas sadaļās iekļautajiem jautājumiem šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 8.10., 8.11., 8.12. un 8.13.apakšpunktā minētajās jomās. Eksāmena mutiskās daļas biļetēs iekļauj piecus teorijas jautājumus, no kuriem četri ir saistīti ar eksāmena programmas sadaļās iekļautajiem jautājumiem šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8. un 8.9. apakšpunktā minētajās jomās un viens – ar eksāmena programmas sadaļās iekļautajiem jautājumiem šo noteikumu 8.10., 8.11., 8.12. un 8.13. apakšpunktā minētajās jomās.

(Grozīts ar MK 06.06.2017. noteikumiem Nr. 306)

III. Eksāmena norise

12. Eksāmenam ir divas daļas:

12.1. rakstiskajā daļā pārbauda pretendenta zināšanas un argumentācijas prasmes – uzdod pretendentam atrisināt prakses uzdevumu (kāzusu), sagatavot juridisku atzinumu vai procesuāla dokumenta projektu un advokāta lietvedības dokumenta projektu (turpmāk – dokumenta projekts);

12.2. mutiskajā daļā pārbauda pretendenta teorētiskās zināšanas, kā arī komunikācijas un argumentācijas prasmes, uzdodot pretendentam piecus teorijas jautājumus.

(Grozīts ar MK 06.06.2017. noteikumiem Nr. 306)

13. Zvērināta advokāta palīgs, kurš izpildījis Latvijas Republikas Advokatūras likuma 94., 95. un 96.pantā noteiktās prasības, kārto tikai eksāmena rakstisko daļu.

14. Ja pretendents nokavē eksāmena sākumu, viņam ar komisijas priekšsēdētāja atļauju ir tiesības kārtot eksāmenu, bet darba izpildes laiku nepagarina, un tas tiek norādīts protokolā.

15. Ja pretendents attaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz eksāmenu, viņam ir tiesības kārtot eksāmenu citā padomes norādītā laikā un atkārtoti eksāmena maksu nemaksāt. Pretendents par neierašanos un neierašanās iemesliem informē komisiju līdz eksāmena sākumam. Par to, vai neierašanās iemesli atzīstami par attaisnojošiem, lemj komisija, un tas tiek norādīts protokolā.

16. Ja pretendents neierodas uz eksāmenu neattaisnojošu vai komisijai nezināmu iemeslu dēļ, iemaksāto eksāmena maksu neatmaksā.

17. Pirms eksāmena uzsākšanas pretendents uzrāda komisijai personu apliecinošu dokumentu.

18. Pirms eksāmena sākuma komisijas priekšsēdētājs paziņo komisijas sastāvu.

19. Eksāmena norises telpā drīkst atrasties pretendenti, komisijas priekšsēdētājs, komisijas locekļi un komisijas sekretārs. Eksāmena mutiskās daļas laikā eksāmena norises telpā vienlaikus var atrasties ne vairāk kā pieci pretendenti.

20. Komisijas sekretārs protokolē eksāmena norises gaitu. Protokolā norāda eksāmena norises vietu, laiku, komisijas sastāvu, komisijas apspriežu laiku un pieņemtos lēmumus, pretendentu vārdus un uzvārdus, kuri kārto eksāmenu, kā arī pretendentus, kuri nav ieradušies, izvēlētās eksāmena biļetes numuru, komisijas
mutiski uzdotos jautājumus, uz tiem sniegtās atbildes un vērtējumu par katru eksāmena daļu un galīgo vērtējumu. Protokola pielikumā pievieno komisijas locekļu aizpildītās eksāmena rakstiskās daļas un mutiskās daļas vērtējuma lapas, kā arī pretendentu rakstisko darbu tīrrakstus. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs, komisijas locekļi, kas piedalījušies eksāmena vērtēšanā, un komisijas sekretārs.

21. Protokola oriģināleksemplāru un tā pielikumus padome glabā piecus gadus no eksāmena dienas.

22. Eksāmena rakstiskajā daļā pretendentam ir tiesības izmantot visus līdzpaņemtos vai komisijas izsniegtos normatīvo aktu tekstus (papīra formā) bez komentāriem. Eksāmena mutiskajā daļā pretendentam nav tiesību izmantot normatīvo aktu tekstus, juridisko literatūru vai citus palīglīdzekļus.

23. Ja pretendents eksāmena laikā izmanto saziņas līdzekļus (piemēram, telekomunikāciju līdzekļus, elektroniskās piezīmju grāmatiņas), neatļauti izmanto palīglīdzekļus (piemēram, normatīvo aktu tekstus, juridisko literatūru), traucē citus pretendentus vai nestrādā patstāvīgi, komisijas priekšsēdētājs izraida pretendentu no eksāmena norises telpas. Šādā gadījumā komisija aizliedz pretendentam piedalīties eksāmena turpmākā kārtošanā un protokolā izdara atzīmi par eksāmena nenokārtošanu, liekot vērtējumu viena balle.

(Grozīts ar MK 06.06.2017. noteikumiem Nr. 306)

24. Komisijas priekšsēdētājs izņēmuma gadījumā eksāmena norises laikā var atļaut iziet no telpas vienlaikus ne vairāk kā vienam pretendentam. Šajā gadījumā pretendents savu darbu nodod komisijas priekšsēdētājam un komisijas priekšsēdētājs uz tā atzīmē prombūtnes faktu un laiku. Pretendentam eksāmena darba izpildes laiks netiek pagarināts.

25. Eksāmena rakstiskajā daļā komisija uzaicina pretendentu izvēlēties eksāmena biļeti. Biļetes numuru pretendents uzrāda komisijas priekšsēdētājam, un komisijas sekretārs to ieraksta protokolā. Atbilstoši izvēlētās biļetes numuram pretendentam izsniedz eksāmena rakstiskās daļas uzdevumu (kāzusu), un pretendents rakstiski gatavo dokumenta projektu.

26. Eksāmena rakstiskajā daļā dokumenta projekta sagatavošanai ir paredzētas divas stundas. Pēc dokumenta projekta sagatavošanas pretendents to iesniedz komisijas priekšsēdētājam un atstāj eksāmena norises telpu.

27. Pēc eksāmena rakstiskās daļas beigām komisijas priekšsēdētājs pasludina pārtraukumu, kura laikā komisija izvērtē eksāmena rakstiskās daļas darbus.

28. Ja komisija nenosaka citu kārtību, eksāmena mutiskajā daļā komisija aicina pretendentus eksāmena norises telpā pa vienam alfabēta secībā pēc uzvārdiem un uzaicina izvēlēties eksāmena biļeti. Biļetes numuru pretendents uzrāda komisijas priekšsēdētājam, un komisijas sekretārs biļetes numuru ieraksta protokolā. Atbilstoši izvēlētās biļetes numuram pretendentam izsniedz piecus teorijas jautājumus.

(Grozīts ar MK 06.06.2017. noteikumiem Nr. 306)

29. Eksāmena mutiskajā daļā pārdomām un atbildes plāna izstrādāšanai ir paredzētas 50 minūtes. Mutiskas atbildes sniegšanai ir paredzētas 10 mi­nūtes katram jautājumam.

(Grozīts ar MK 06.06.2017. noteikumiem Nr. 306)

30. Pēc pretendenta atbildes noklausīšanās komisijas locekļiem ir tiesības uzdot jautājumus, lai precizētu atbildes kvalitāti. Pretendents, kas pabeidzis eksāmena mutisko daļu, atstāj eksāmena norises telpu.

IV. Pretendenta zināšanu un prasmju vērtēšana

31. Komisija vērtē pretendenta zināšanas un prasmes šajos noteikumos noteiktajā kārtībā 10 ballu sistēmā saskaņā ar eksāmena vērtēšanas kritērijiem,(1.pielikums).

(Grozīts ar MK 06.06.2017. noteikumiem Nr. 306)

32. Komisijas loceklis nepiedalās pretendenta zināšanu un prasmju vērtēšanā, ja attiecīgais pretendents ir komisijas locekļa laulātais, komisijas locekļa vai viņa laulātā radinieks taisnā līnijā visās pakāpēs, sānu līnijā līdz ceturtajai pakāpei vai svainībā līdz trešajai pakāpei, vai arī ir bijis komisijas locekļa vai viņa laulātā aizbildnībā vai aizgādnībā. Komisijas loceklis nepiedalās pretendenta zināšanu un prasmju vērtēšanā arī tad, ja ir personīgi tieši vai netieši ieinteresēts lietas iznākumā vai ir citi apstākļi, kas rada pamatotas šaubas par viņa objektivitāti. Šādos gadījumos komisijas loceklis par šiem apstākļiem paziņo komisijai, kas pieņem lēmumu, ka attiecīgais komisijas loceklis nepiedalās konkrētā pretendenta vērtēšanā.

33. Pārtraukuma laikā pēc eksāmena rakstiskās daļas katrs komisijas loceklis novērtē katra pretendenta sagatavoto dokumenta projektu un vērtējumu ieraksta eksāmena rakstiskās daļas vērtējuma lapā (2.pielikums), ja nepieciešams, pievienojot īsu vērtējuma pamatojumu, un paraksta vērtējuma lapu.

34. Pēc eksāmena rakstiskās daļas darbu novērtēšanas komisijas sekretārs apkopo eksāmena rakstiskās daļas vērtējuma lapās ierakstītos rezultātus. Pretendenta eksāmena rakstiskās daļas vidējo vērtējumu iegūst, summējot komisijas locekļu dotos vērtējumus un dalot ar komisijas locekļu skaitu, kuri piedalījušies pretendenta eksāmena rakstiskās daļas darba vērtēšanā. Iegūto aritmētisko rezultātu, ja nepieciešams, noapaļo līdz veselam skaitlim (decimāldaļskaitli, kuram aiz komata ir cipars "5" vai lielāks par "5", apaļo uz augšu). Ja iegūtais aritmētiskais rezultāts nesasniedz četras balles, to neapaļo, un šādā gadījumā vērtējums ir attiecīgi viena, divas vai trīs balles (neapmierinošs vērtējums).

(MK 06.06.2017. noteikumu Nr. 306 redakcijā)

35. Ja pretendents eksāmena rakstiskajā daļā saņēmis vidējo vērtējumu, kas ir zemāks par četrām ballēm, viņam nav tiesību piedalīties eksāmena mutiskajā daļā. Eksāmena rakstiskās daļas rezultātus ieraksta protokolā, un komisijas priekšsēdētājs paziņo, ka eksāmena rakstiskās daļas novērtēšana ir pabeigta.

(Grozīts ar MK 06.06.2017. noteikumiem Nr. 306)

36. Katrs komisijas loceklis novērtē katra pretendenta atbildes uz katru eksāmena mutiskās daļas jautājumu, katras atbildes vērtējumu ieraksta eksāmena mutiskās daļas vērtējuma lapā (3. pielikums) un, ja nepieciešams, pievieno īsu vērtējuma pamatojumu. Pēc visu atbilžu novērtēšanas komisijas loceklis ieraksta kopējo visu atbilžu vērtējumu, kuru iegūst, summējot visus piecus atbilžu vērtējumus un izdalot ar pieci. Iegūto aritmētisko rezultātu, ja nepieciešams, noapaļo līdz veselam skaitlim (decimāldaļskaitli, kuram aiz komata ir cipars "5" vai lielāks par "5", apaļo uz augšu) un paraksta vērtējuma lapu. Ja iegūtais aritmētiskais rezultāts nesasniedz četras balles, to neapaļo, un šādā gadījumā vērtējums ir attiecīgi viena, divas vai trīs balles (neapmierinošs vērtējums).

(MK 06.06.2017. noteikumu Nr. 306 redakcijā)

37. Pēc eksāmena mutiskās daļas novērtēšanas komisijas sekretārs apkopo eksāmena mutiskās daļas vērtējuma lapās ierakstītos rezultātus. Pretendenta eksāmena mutiskās daļas vidējo vērtējumu iegūst, summējot komisijas locekļu dotos kopējos visu atbilžu vērtējumus un dalot ar komisijas locekļu skaitu, kuri piedalījušies pretendenta eksāmena mutiskās daļas atbilžu vērtēšanā. Iegūto aritmētisko rezultātu, ja nepieciešams, noapaļo līdz veselam skaitlim (decimāldaļskaitli, kuram aiz komata ir cipars "5" vai lielāks par "5", apaļo uz augšu). Ja iegūtais aritmētiskais rezultāts nesasniedz četras balles, to neapaļo, un šādā gadījumā vērtējums ir attiecīgi viena, divas vai trīs balles (neapmierinošs vērtējums).

(MK 06.06.2017. noteikumu Nr. 306 redakcijā)

38. Neatkarīgi no eksāmena mutiskajā daļā iegūtā vidējā vērtējuma pretendents eksāmena mutisko daļu nav nokārtojis, ja vismaz trīs komisijas locekļi vairāk nekā divus šīs eksāmena daļas jautājumus ir novērtējuši ar vienu, divām vai trim ballēm. Eksāmena mutiskās daļas rezultātus ieraksta protokolā, un komisijas priekšsēdētājs paziņo, ka eksāmena mutiskās daļas novērtēšana ir pabeigta.

(Grozīts ar MK 06.06.2017. noteikumiem Nr. 306)

39. Galīgo eksāmena atzīmi nosaka, summējot pretendenta eksāmena abu daļu vērtējumus un izdalot ar divi (decimāldaļskaitli, kuram aiz komata ir cipars "5" vai lielāks par "5", apaļo uz augšu). Ja iegūtais aritmētiskais rezultāts nesasniedz septiņas balles, to neapaļo. Pretendenta eksāmena galīgo vērtējumu ieraksta protokolā.

(MK 06.06.2017. noteikumu Nr. 306 redakcijā)

40. Ja saskaņā ar šo noteikumu 13.punktu zvērināta advokāta palīgs kārto tikai eksāmena rakstisko daļu, galīgā eksāmena atzīme ir eksāmena rakstiskās daļas vidējais vērtējums.

41. Eksāmens ir nokārtots, ja nokārtotā eksāmena abu daļu galīgais vērtējums, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 39. un 40. punktu, nav zemāks par septiņām ballēm.

(MK 06.06.2017. noteikumu Nr. 306 redakcijā)

42. Pēc eksāmena beigām komisijas locekļiem ir tiesības ierakstīt protokolā savu īpašo viedokli par vērtējumu un par eksāmena norises gaitu.

43. Komisijas sekretārs triju darbdienu laikā pēc eksāmena norises dienas iesniedz Tieslietu ministrijā komisijas priekšsēdētāja apliecinātu protokola kopiju.

44. Pēc tam, kad komisijas priekšsēdētājs, komisijas locekļi, kas piedalījušies eksāmenā, un komisijas sekretārs parakstījuši protokolu, komisijas priekšsēdētājs sagatavo un paraksta lēmumu par eksāmena rezultātiem. Lēmums stājas spēkā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

V. Eksāmena rezultātu paziņošana un apstrīdēšana

45. Katras eksāmena daļas rezultātus pretendentam paziņo pēc tam, kad komisijas priekšsēdētājs paziņojis, ka eksāmena attiecīgās daļas novērtēšana ir pabeigta.

46. Komisija eksāmena galīgo vērtējumu pretendentam paziņo rakstiski, nosūtot lēmuma izrakstu par eksāmena rezultātiem uz pretendenta norādīto adresi, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc šo noteikumu 44.punktā minētā lēmuma pieņemšanas.

47. Pretendents, iesniedzot pamatotu iesniegumu Tieslietu ministrijā, mēneša laikā pēc šo noteikumu 44.punktā minētā lēmuma paziņošanas var to apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā attiecībā uz eksāmena laikā pieļautajiem eksāmena kārtības pārkāpumiem, kas varēja ietekmēt eksāmena daļas vērtējumu vai vērtējumu kopumā.

48. Tieslietu ministrijas valsts sekretāra lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidents I.Godmanis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.227
Zvērināta advokāta eksāmena vērtēšanas kritēriji

(Pielikums MK 06.06.2017. noteikumu Nr. 306 redakcijā)

Nr. p. k.Vērtējums (balles)SkaidrojumsApguves līmenis
1.10Zināšanas pārsniedz noteikto nepieciešamo zināšanu apjomu un liecina par patstāvīgu padziļinātu zināšanu apguvi un ar zvērinātu advokātu profesionālo darbību saistītu problēmjautājumu un darbību regulējošo normu dziļu izpratniIzcili
2.9Pilnīga izpratne par zvērināta advokāta profesionālajā darbībā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem, ētikas normām, profesionālās darbības principiem un metodēm. Spēj iegūtās zināšanas un prasmes izmantot pilnībā vai gandrīz vienmēr to spēj. Ir prasme patstāvīgi izmantot iegūtās zināšanasTeicami
3.8Apgūti zvērināta advokāta profesionālajā darbībā nepieciešamie normatīvie akti, ētikas normas, profesionālās darbības principi un metodes. Spēj iegūtās zināšanas un prasmes izmantot standartsituācijās, taču konstatējama atsevišķu sarežģītu jautājumu nepietiekama izpratneĻoti labi
4.7Apgūti zvērināta advokāta profesionālajā darbībā nepieciešamie normatīvie akti, ētikas normas, profesionālās darbības principi un metodes. Spēj izmantot iegūtās zināšanas un prasmes, taču konstatējama atsevišķu jautājumu nepietiekami dziļa izpratneLabi
5.6Apmierinoša izpratne par zvērināta advokāta profesionālajā darbībā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem, ētikas normām, profesionālās darbības principiem un metodēm, taču konstatējama atsevišķu jautājumu nepietiekami dziļa izpratne un nespēja iegūtās zināšanas izmantot atsevišķu problēmjautājumu risināšanāGandrīz labi
6.5Kopumā apmierinoša izpratne par zvērināta advokāta profesionālajā darbībā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem, ētikas normām, profesionālās darbības principiem un metodēm, taču konstatējami būtiski trūkumi spējā izmantot iegūtās zināšanas praksēViduvēji
7.4Apgūtas virspusīgas zināšanas par zvērināta advokāta profesionālajā darbībā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem, ētikas normām, profesionālās darbības principiem un metodēm, taču nespēj iegūtās zināšanas un prasmes izmantotGandrīz viduvēji
8.3Virspusīgas zināšanas par biežāk lietotajiem zvērināta advokāta profesionālajā darbībā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem, ētikas normām, profesionālās darbības principiem un metodēm, taču nav prasmes tās praktiski izmantotVāji
9.2Ļoti vājas zināšanas par biežāk lietotajiem zvērināta advokāta profesionālajā darbībā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem, ētikas normām, profesionālās darbības principiem un metodēm, nav prasmes tās izmantot praktiskiĻoti vāji
10.1Nav izpratnes par biežāk lietotajiem zvērināta advokāta profesionālajā darbībā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem, ētikas normām, profesionālās darbības principiem un metodēm. Nav zvērināta advokāta profesionālajā darbībā nepieciešamo zināšanu un prasmjuNeapmierinoši
2. pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.marta noteikumiem Nr. 227

(Pielikums MK 06.06.2017. noteikumu Nr. 306 redakcijā)

Zvērināta advokāta eksāmena rakstiskās daļas vērtējuma lapa
   
(eksāmena norises vieta) (datums un laiks)
Vērtētājs  
 (komisijas locekļa vārds, uzvārds) 
     
Nr. p. k.Pretendenta
vārds, uzvārds
Biļetes
numurs
Vērtējums
(1–10)
Piezīmes
     
     
     
     
     
Vērtētāja paraksts _______________________________

 

3. pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.marta noteikumiem Nr. 227

(Pielikums MK 06.06.2017. noteikumu Nr. 306 redakcijā)

Zvērināta advokāta eksāmena mutiskās daļas vērtējuma lapa
   
(eksāmena norises vieta) (datums un laiks)
Vērtētājs  
 (komisijas locekļa vārds, uzvārds) 
Pretendents  
 (vārds, uzvārds) 
Biļetes numurs  
   
Jautājuma
numurs
Vērtējums
(1–10)
Piezīmes
   
   
   
   
   
Kopējais vērtējums (1–10)  
Vērtētāja paraksts _______________________________
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Zvērināta advokāta eksāmena kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 227Pieņemts: 10.03.2009.Stājas spēkā: 14.03.2009.Zaudē spēku: 30.04.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 41, 13.03.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
189074
{"selected":{"value":"09.06.2017","content":"<font class='s-1'>09.06.2017.-29.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.06.2017","iso_value":"2017\/06\/09","content":"<font class='s-1'>09.06.2017.-29.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.03.2009","iso_value":"2009\/03\/14","content":"<font class='s-1'>14.03.2009.-08.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.06.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)