Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.165

Rīgā 2009.gada 17.februārī (prot. Nr.13 54.§)
Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.2.aktivitāti “Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” (turpmāk – darbības programma) papildinājuma (turpmāk – darbības programmas papildinājums) 3.5.prioritātes “Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana” 3.5.2.pasākuma “Enerģētika” 3.5.2.2.aktivitāti “Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus (turpmāk – kritēriji);

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kā arī kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību;

1.5. atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

1.1 Aktivitātes ietvaros sniedz atbalstu saskaņā ar vienu no šādiem valsts atbalsta veidiem:

1.1 1. valsts reģionālo atbalstu;

1.1 2. valsts atbalstu attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

(MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1183 redakcijā)

2. Aktivitātes mērķis ir būtiski paaugstināt elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas apjomus no atjaunojamiem energoresursiem, tādējādi mazinot Latvijas atkarību no primāro enerģijas resursu importa.

3. Aktivitātes mērķa grupa ir siltumenerģijas un elektrības lietotāji, pašvaldības un komersanti.

4. Aktivitātes īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase.

5. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgā iestāde ir Ekonomikas ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Sadarbības iestāde ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

(Grozīts ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.380; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1183)

6. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes kompetence:

6.1. atbildīgā iestāde nodrošina aktivitātes uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemēro n+3 un n+2 principa uzraudzību aktivitātes līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 31.jūlijs, Nr. L 210/25) (turpmāk – Padomes Regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

6.2. sadarbības iestāde:

6.2.1. izveido Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu iesniegumu (turpmāk – projekta iesniegums) vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

6.2.2. izstrādā komisijas darbības kārtību;

6.2.3. pirms projektu iesniegumu pieņemšanas izstrādā, apstiprina un publicē savā mājaslapā internetā (www.liaa.gov.lv) Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta iesnieguma veidlapas (turpmāk – projekta iesnieguma veidlapa) aizpildīšanas metodiku, projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, līguma paraugu par projekta īstenošanu, kā arī izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu;

6.2.4. sniedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs) informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu;

6.2.5. veic projektu iesniegumu atlasi un nodrošina projektu iesniegumu vērtēšanu;

6.2.6. pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informē par to projekta iesniedzēju;

6.2.7. slēdz ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma saņēmēju (turpmāk – finansējuma saņēmējs) līgumu par projekta īstenošanu;

6.2.8. nodrošina aktivitātes ietvaros apstiprināto projektu uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemēro n+3 un n+2 principa uzraudzību projektu līmenī, īstenojot Padomes Regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

6.2.9. analizē problēmas aktivitātes un projektu īstenošanā un sniedz atbildīgajai iestādei priekšlikumus par aktivitātes un projektu īstenošanas uzlabošanu;

6.2.10. nodrošina informācijas sagatavošanu atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma apguvi;

6.2.11. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja starpposma un noslēguma atskaiti un sagatavo maksājumu uzdevumus un izdevumu deklarācijas;

6.2.12. informē sabiedrību un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes īstenošanu un aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

6.2.13. nodrošina datu uzkrāšanu Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmā par projektu iesniegumiem un projektiem;

6.2.14. sniedz finansējuma saņēmējam informāciju par projekta īstenošanu un līguma par projekta īstenošanu nosacījumu izpildi;

6.2.15. šo noteikumu 1.1 1.apakšpunktā minētajā gadījumā projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc projekta īstenošanas uzrauga radušos ieņēmumus, nodrošinot, lai proporcionāli Eiropas Savienības Kohēzijas fonda ieguldījumam tiktu atgūti vai ieturēti ieņēmumi, kas nebija ņemti vērā, aprēķinot projektam pieejamā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apmēru;

6.2.16. šo noteikumu 1.1 2.apakšpunktā minētajā gadījumā piecus gadus pēc projekta īstenošanas uzrauga finansējuma saņēmēja kapitāla atdeves rādītāja apmēra atbilstību šo noteikumu 67.punktā minētajam nosacījumam.

(Grozīts ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.380; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1183)

7. Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem. Aktivitātes ietvaros pieejamais publiskais finansējums sastāv no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma 29 589 667 euro apmērā. Aktivitātes ietvaros tiek nodrošināts privātais finansējums ne mazāk kā 29 589 667 euro apmērā.

(MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1183 redakcijā)

II. Prasības projekta iesniedzējam

8. Aktivitātes ietvaros finansējumu var saņemt sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs – komercsabiedrība, kurai ir licence siltumenerģijas ražošanai, ja to nosaka normatīvie akti enerģētikas jomā, un kura atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

9. Projekta iesniedzējs nevar pretendēt uz finansējumu, ja:

9.1. tas ar tiesas lēmumu atzīts par maksātnespējīgu (tai skaitā atrodas sanācijas, tiesiskās aizsardzības procesā), tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas atrodas likvidācijas procesā;

9.2. tā pamatkapitāls ir samazinājies vairāk nekā uz pusi un vairāk nekā ceturtā daļa ir samazināta pēdējo 12 mēnešu laikā;

9.3. tas ir sniedzis nepatiesu informāciju sadarbības iestādei saistībā ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

9.4. tā interesēs fiziska persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skar Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un saskaņā ar Krimināllikumu tam ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

9.5. tas ar tiesas spriedumu ir atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā, kā arī iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās vai citās nelikumīgās darbībās, kas skar Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

9.6. tas ir saņēmis vai paredz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem, izņemot šo noteikumu 23. un 23.1punktā minēto gadījumu;

9.7. tas projekta iesnieguma vērtēšanas gaitā centies iegūt savā rīcībā konfidenciālu informāciju vai ietekmēt komisiju, atbildīgo iestādi, sadarbības iestādi vai starpniekinstitūciju attiecīgā projekta iesnieguma vai citu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu iesniegumu izvērtēšanā.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1183)

10. Iepirkumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai, projekta iesniedzējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē iepirkuma procedūru.

III. Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības

11. Finansējums tiek piešķirts:

11.1. ja plānotā koģenerācijas elektro­stacija atbilst koģenerācijas elektro­staciju efektivitātes kritērijiem, kas noteikti Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā";

11.2. ja īpašums, kurā tiek veikti sākotnējie ieguldījumi, ir projekta iesniedzēja īpašumā vai ja nomas līgumā par zemi, uz kuras paredzēts veikt būvniecību un kura nav projekta iesniedzēja īpašumā, vai par ēku, kurā plānots iekārtot koģenerācijas elektrostaciju un kura ir pašvaldības īpašumā, paredzēta nomas attiecību turpināšanu uz laiku, kas ir ne mazāks par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas;

11.3. darbībām, kas nodrošina vienlaicīgu elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu no atjaunojamajiem energoresursiem;

11.4. komercsabiedrības sākotnējiem ieguldījumiem pamatlīdzekļos, tai skaitā:

11.4.1. jaunas atjaunojamos energoresursus izmantojošas koģenerācijas elektrostacijas būvniecībai, tai skaitā tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai, kā arī būvdarbu veikšanai;

11.4.2. esošas katlumājas pārbūvei par atjaunojamos energoresursus izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju, tai skaitā tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai, kā arī būvdarbu veikšanai, tai skaitā tehnoloģisko iekārtu demontāžai, ēku un būvju nojaukšanai. Investīcijas iekārtā vai tās demontāža ir atbalstāmas tikai tad, ja iekārta ir projekta iesniedzēja īpašumā. Ja iekārta nav projekta iesniedzēja īpašumā, atbalstāmas ir investīcijas tikai jaunu iekārtu iegādei. Investīcijas ēkā vai tās demontāža ir atbalstāmas tikai tad, ja ēka ir projekta iesniedzēja īpašumā;

11.4.3. mikro, mazajām un vidējām komercsabiedrībām šo noteikumu 13.1.1., 13.1.2., 13.1.3. un 13.1.4.apakšpunktā minētajām izmaksām. Mikro, mazās un vidējās komercsabiedrības ir komercsabiedrības, kuras atbilst Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 9.augusts, Nr. L 214/3), 1.pielikumā noteiktajai definīcijai;

11.5. būvuzraudzībai un autoruzraudzībai;

11.6. nemateriālajiem aktīviem.

(Grozīts ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.292)

12. Finansējums netiek piešķirts:

12.1. darbībām, kuras projekta iesniedzējs ir uzsācis pirms līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas ar sadarbības iestādi. Ja projekta īstenošana uzsākta pirms līguma noslēgšanas, visas projekta izmaksas ir neattiecināmas. Mikro, mazajām un vidējām komercsabiedrībām projekta īstenošanai šo noteikumu 13.1.1., 13.1.2., 13.1.3. un 13.1.4.apakšpunktā minētajos gadījumos priekšdarbu izmaksas ir uzskatāmas par attiecināmajām izmaksām pirms līguma noslēgšanas par projekta īstenošanu. Šo noteikumu 13.1.1., 13.1.2., 13.1.3. un 13.1.4.apakšpunktā minētās izmaksas un ar tām saistītās darbības (līgumu slēgšana, maksājumu veikšana) ir attiecināmas ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu;

12.2. darbībām, kuru dēļ samazinās citas esošas koģenerācijas stacijas noslodze;

12.3. investīcijām esošā iekārtā vai ēkā vai esošas iekārtas vai ēkas demontāžai, ja tā nav projekta iesniedzēja īpašumā.

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

13. Aktivitātes ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksas:

13.1. projekta dokumentācijas sagatavošanas izmaksas šo noteikumu 11.4.3.apakš­punktā minētajā gadījumā un projekta uzraudzības izmaksas – ne vairāk kā 10 procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām (attiecīgās darbības veic, pamatojoties uz pakalpojuma līgumu):

13.1.1. sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma veikšanas izmaksas;

13.1.2. ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošanas izmaksas;

13.1.3. tehniskā projekta izstrādes izmaksas;

13.1.4. tehniski ekonomiskās priekšizpētes vai izmaksu un ieguvumu analīzes izmaksas;

13.1.5. būvuzraudzības izmaksas;

13.1.6. autoruzraudzības izmaksas;

13.2. izmaksas tehnoloģisko iekārtu iegādei, montāžai un ieregulēšanai, kas tieši nodrošina koģenerācijas elektrostacijas tehnoloģisko darbību, izmantojot atjaunojamos energoresursus;

13.3. patenttiesību un licenču izmaksas koģenerācijas elektrostacijas tehnoloģisko iekārtu darbības nodrošināšanai – ne vairāk kā 10 procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

13.4. būvdarbu veikšanas izmaksas;

13.5. projekta iesniedzēja īpašumā esošo tehnoloģisko iekārtu demontāžas, ēku un būvju nojaukšanas izmaksas, ja tas nepieciešams katlumājas pārbūvei par koģenerācijas elektrostaciju, kā arī izmaksas būvlaukuma teritorijas sakārtošanai pēc būvdarbu pabeigšanas atbilstoši stāvoklim pirms būvdarbu uzsākšanas – ne vairāk kā 10 procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

13.6. neparedzētie izdevumi šo noteikumu 13.2., 13.4. un 13.5.apakšpunktā minētajos gadījumos – ne vairāk kā pieci procenti no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām. Projekta tiešās attiecināmās izmaksas minētas šo noteikumu 13.1., 13.2., 13.3., 13.4. un 13.5.apakšpunktā.

14. Sākotnējie ieguldījumi ir attiecināmi, ja tos:

14.1. izmanto tikai finansējuma saņēmēja vajadzībām;

14.2. iekļauj komercsabiedrības aktīvos kā amortizējamos ilgtermiņa ieguldījumus, ja vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas tie ir komercsabiedrības īpašumā attiecīgajā reģionā un ja tos nenodod lietošanā trešajām personām;

14.3. iegādājas no trešajām personām par tirgus vērtību;

14.4. izmanto, lai paaugstinātu komercsabiedrības darbības efektivitāti.

15. Aktivitātes ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksas:

15.1. projekta iesniedzēja kārtējās uzturēšanas izmaksas;

15.2. lietotu iekārtu iegādes izmaksas;

15.3. apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas;

15.4. līzinga maksājumi;

15.5. samaksa par aizdevuma vai līzinga izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, soda procenti, komisijas naudas, zaudējumi valūtas maiņas dēļ un maksa par finanšu transakcijām;

15.6. nokavējuma procenti, līgumsodi, naudas sodi un tiesvedības izdevumi;

15.7. pievienotās vērtības nodoklis, muitas nodokļi un nodevas;

15.8. vispārīgās izmaksas, kas saistītas ar projekta sagatavošanu, tai skaitā konsultāciju pakalpojumi un citas izmaksas, izņemot šo noteikumu 13.1.1., 13.1.2., 13.1.3. un 13.1.4.apakšpunktā minētos gadījums;

15.9. teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas izmaksas, izņemot šo noteikumu 13.5.apakšpunktā minēto gadījumu;

15.10. jebkāda veida pārvietojamās tehnikas un transportlīdzekļu iegādes izmaksas, izņemot šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētās izmaksas;

15.11. tādu iekārtu iegādes izmaksas, kuras paredzētas personu pārvadāšanai vai kuras izmanto iekraušanai, izkraušanai, pārkraušanai vai pārvadāšanai, izņemot šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētās izmaksas;

15.12. izmaksas, kas nav tieši saistītas ar atbalstāmajām darbībām;

15.13. izmaksas, kas nav sākotnējie ieguldījumi;

15.14. izmaksas atjaunošanai paredzētajiem ieguldījumiem;

15.15. izmaksas, kas pārsniedz apstiprinātajā projektā paredzēto attiecināmo izmaksu apmēru;

15.16. izmaksas, kas radušās pirms līguma noslēgšanas par projekta īstenošanu, izņemot šo noteikumu 12.1.apakšpunktā minēto gadījumu;

15.17. citas izmaksas, kas nav noteiktas kā attiecināmas.

16. Attiecināmajās izmaksās iekļauj tikai tos ieguldījumus, kas projekta starpposma vai noslēguma atskaites iesniegšanas brīdī būs pilnībā apmaksāti un atradīsies finansējuma saņēmēja īpašumā.

17. Aktivitātes ietvaros tiek atbalstītas tikai tādas attiecināmās izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, ir samērīgas un pamatotas.

18. Aktivitātes ietvaros maksimāli pieļaujamā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma intensitāte ir 50 procentu no kopējām attiecināmajām izmaksām.

19. Aktivitātes ietvaros projekta iesniedzējs var saņemt finansējumu ne vairāk kā vienam projekta iesniegumam.

20. Vienam projekta iesniegumam minimāli pieļaujamais Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma apmērs ir 150 825 euro, bet maksimāli pieļaujamais – 5 691 487 euro. Aktivitātes ietvaros netiek atbalstīts projekts, kura kopējo izmaksu summa ir lielāka par 50 000 000 euro.

(MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1183 redakcijā)

21. Projekta ietvaros saņemto Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējumu neiekļauj tarifa aprēķinā kā investīcijas.

22. Finansējuma saņēmējs nodrošina finansējumu vismaz 25 procentu apmērā no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām no pašu līdzekļiem vai ārējiem finanšu resursiem, par kuriem nav saņemts nekāds publiskais atbalsts, ieskaitot de minimis atbalstu un atbalstu no Eiropas Savienības fondiem. Finansējuma saņēmējam nav jānodrošina finansējums vismaz 25 procentu apmērā no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām no pašu līdzekļiem vai ārējiem finanšu resursiem, par kuriem nav saņemts nekāds publiskais atbalsts, ieskaitot de minimis atbalstu un atbalstu no Eiropas Savienības fondiem, ja atbalstu sniedz saskaņā ar šo noteikumu 1.1 2.apakšpunktu.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1183)

23. Piešķirto finansējumu šajos noteikumos noteiktajām attiecināmajām izmaksām var apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu, ja to sniedz garantijas, aizdevuma vai riska kapitāla ieguldījumu veidā, kā arī ar de minimis atbalstu, ievērojot šādus nosacījumus:

23.1. piešķirtais finansējums šo noteikumu ietvaros kopā ar de minimis atbalstu un finansējumu garantijas, aizdevumu vai riska kapitāla ieguldījumu veidā nepārsniedz maksimāli pieļaujamo reģionālā finansējuma intensitāti (mikro un mazajām komercsabiedrībām – 70 %, vidējām komercsabiedrībām – 60 % un lielajām komercsabiedrībām – 50 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām) neatkarīgi no tā, vai finansējums tiek sniegts no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem;

23.2. komercsabiedrībām, kuras saņēmušas finansējumu riska kapitāla ieguldījumu veidā, šo noteikumu ietvaros pieļaujamo kopējo finansējuma summu samazina par 20 %, nepārsniedzot summu, kas saņemta riska kapitāla ieguldījumu veidā. Minēto nosacījumu piemēro trīs gadus no riska kapitāla piešķiršanas.

23.1 Finansējuma saņēmējam nav jāievēro šo noteikumu 23.punktā minētie atbalsta apvienošanas ierobežojumi, ja atbalstu sniedz saskaņā ar šo noteikumu 1.1 2.apakšpunktu.

(MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1183 redakcijā)

24. Projekta iesniegumā minētās darbības jāīsteno četru gadu laikā pēc līguma noslēgšanas ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu. 40 procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jāapgūst un 40 procentu no finansējuma jāpieprasa divu gadu laikā pēc līguma noslēgšanas ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu.

V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

25. Projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina vienu reizi par visu aktivitātei pieejamo finansējumu. Ja projektu iesniegumu atlases kārtā neapstiprina projektu iesniegumus par visu aktivitātē pieejamo finansējumu, organizē nākamo projektu iesniegumu atlases kārtu par atlikušo finansējumu.

26. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu sadarbības iestāde pēc saskaņošanas ar atbildīgo iestādi izsludina oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un sadarbības iestādes mājaslapā internetā (www.liaa.gov.lv).

(Grozīts ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.380; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1183)

27. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina vismaz mēnesi pirms projektu iesniegumu iesniegšanas uzsākšanas. Paziņojumā norāda projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas ietvaros pieejamo finansējumu un projektu iesniegumu pieņemšanas sākuma un beigu termiņu. Paziņojumā minētā informācija ir saistoša projekta iesniedzējam, sadarbības iestādei, atbildīgajai iestādei un vadošajai iestādei.

28. Lai pieteiktos finansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs sadarbības iestādē iesniedz:

28.1. projekta iesnieguma veidlapu (1.pielikums);

28.2. šādus dokumentus:

28.2.1. deklarāciju par saimnieciskās darbības veicēja atbilstību mikro, mazās vai vidējās komercsabiedrības kategorijai (sagatavotu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē saimnieciskās darbības veicēju deklarēšanos atbilstoši mikro, mazo un vidējo komercsabiedrību definīcijai), ja projekta iesniedzējs pretendē uz finansējumu saskaņā ar mikro, mazajām un vidējām komercsabiedrībām noteiktajām prasībām;

28.2.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, kas apliecina, ka projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu, vai projekta iesniedzēja piekrišanas vēstuli (2.pielikums);

28.2.3. zemesgrāmatā reģistrēta dokumenta kopiju, kas apliecina projekta iesniedzēja īpašumtiesības vai nomas tiesības (uz laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas) uz ēku, kurā plānots veikt investīcijas vai izvietot iekārtas. Ja ēka tiek nomāta, iesniedz ar pašvaldību noslēgtā nomas līguma kopiju. Līgumā jābūt atrunātām nomnieka tiesībām attiecīgajā ēkā izvietot iekārtas;

28.2.4. projekta iesniedzēja pamatlīdzekļu uzskaites kartītes kopiju par esošajām iekārtām (pamatlīdzekļiem), kurās projekta ietvaros ir plānots veikt investīcijas (ja attiecināms);

28.2.5. zemesgrāmatā reģistrēta dokumenta kopiju, kas apliecina projekta iesniedzēja īpašumtiesības vai nomas tiesības (uz laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas) uz zemi, kur paredzēts veikt būvniecību. Ja zeme tiek nomāta, iesniedz nomas līguma kopiju. Līgumā jābūt atrunātām nomnieka tiesībām veikt būvniecību attiecīgajā zemesgabalā;

28.2.6. ja projektam ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums vai sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums, iesniedz Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par noslēguma ziņojumu vai Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu un Valsts vides dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes izdotos tehniskos noteikumus. Projektam, kam nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums vai sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums, pievieno Valsts vides dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes izdotos tehniskos noteikumus;

28.2.7. licenču kopijas par attiecīgajiem energoapgādes veidiem, ja licences ir paredzētas saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

28.2.8. iepirkuma procedūras veikšanai nepieciešamās tehniskās specifikācijas. Ja tehniskais projekts nav izstrādāts un tam tiek veikta atsevišķa iepirkuma procedūra, iesniedz tehniskā projekta izstrādei nepieciešamās tehniskās specifikācijas;

28.2.9. būvvaldes izsniegta plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopiju par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem, ja būvprojekts būvvaldē nav saskaņots un netiek iesniegts skiču projekta vai tehniskā projekta stadijā (ja piemērojams);

28.2.10. būvvaldes izsniegtajā plānošanas un arhitektūras uzdevumā norādīto inženierkomunikāciju tehnisko noteikumu kopijas, ko izsnieguši inženierkomunikāciju īpašnieki vai apsaimniekotāji par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem, ja būvprojekts būvvaldē nav saskaņots un netiek iesniegts skiču projekta vai tehniskā projekta stadijā (ja piemērojams);

28.2.11. būvvaldes saskaņota būvprojekta kopiju par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem skiču projekta stadijā, ja būvprojekts tehniskā projekta stadijā nav akceptēts būvvaldē pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (ja piemērojams);

28.2.12. būvvaldes akceptēta būvprojekta kopiju par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem tehniskā projekta stadijā, ja būvprojekts tehniskā projekta stadijā ir akceptēts būvvaldē pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (ja piemērojams);

28.2.13. tehniski ekonomiskās priekšizpētes rezultātus vai izmaksu un ieguvumu analīzi;

28.2.14. sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestādes lēmumu kopijas par esošo siltumenerģijas tarifu un elektroenerģijas tarifu, ja to apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija;

28.2.15. atļaujas kopiju elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu elektroenerģijas ražošanas jaudu ieviešanai;

28.2.16. līguma vai nodomu protokola kopiju par siltumenerģijas pārdošanu. Par šajā līgumā vai nodomu protokolā noteikto siltumenerģijas pārdošanas apjomu nevar būt noslēgts analogs līgums vai nodomu protokols ar citu projekta iesniedzēju atklātās projektu iesniegumu atlases ietvaros;

28.2.17. plānotās koģenerācijas elektrostacijas principiālo shēmu.

29. Finanšu aprēķinus projekta iesniegumā veic, pamatojoties uz šādiem finanšu pieņēmumiem:

29.1. projekta finanšu aprēķinus veic par 20 gadiem;

29.2. projekta īstenošanas pēdējā gada beigās projekta ietvaros izveidoto objektu nodod ekspluatācijā;

29.3. izdevumus un ienākumus parāda pēc projekta īstenošanas;

29.4. finanšu aprēķinos neņem vērā inflāciju;

29.5. siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas un pārdošanas apjoms un cena visos aprēķina gados ir nemainīga;

29.6. finanšu aprēķinos piemēro reālo finansiālo diskonta likmi – pieci procenti gadā;

29.7. finanšu aprēķinos iekļauj tikai tos ieņēmumus un izdevumus, kas veidojas koģenerācijas iekārtas darbības rezultātā. Aprēķinos neiekļauj ieņēmumus un izdevumus siltumenerģijas ražošanai atsevišķos ūdenssildāmajos vai tvaika katlos.

30. Investīciju iekšējās atdeves rādītāju aprēķina, pamatojoties uz šo noteikumu 29.punktā minētajiem finanšu pieņēmumiem un projekta iesnieguma veidlapas 4.pielikumā norādīto informāciju.

31. Pieprasīto finansējuma apmēru aprēķina, ņemot vērā visus ienākumus no siltumenerģijas un elektroenerģijas pārdošanas un visas izmaksas. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma likmi nosaka, pieprasīto finansējuma apmēru attiecinot pret projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma likme nepārsniedz šo noteikumu 18.punktā noteikto maksimāli pieļaujamo finansējuma apmēru. Pieprasīto finansējuma apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = ∆INV – ∆IEN x 5, kur

A – pieprasītais finansējuma apmērs;

∆INV – investīciju starpība biomasas un dabas gāzes koģenerācijas elektrostacijās;

∆IEN – ienākumu un izdevumu starpība biomasas un dabas gāzes koģenerācijas elektrostacijās gadā.

32. Ja papildus iesniedzamie dokumenti nav latviešu valodā, dokumentiem pievieno apliecinātu dokumentu tulkojumu latviešu valodā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

33. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta formā. Projekta iesniegumu papīra formā var iesniegt sadarbības iestādē personīgi vai nosūtot pa pastu. Projekta iesniegumu, kas sagatavots elektroniska dokumenta formā, var iesniegt sadarbības iestādē, nosūtot pa pastu vai nosūtot uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, kas norādīta paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu:

33.1. ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par tā iesniegšanas datumu uzskata sadarbības iestādes zīmogā norādīto saņemšanas datumu;

33.2. ja projekta iesniegumu iesniedz, nosūtot pa pastu, par tā iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu;

33.3. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, par tā iesniegšanas brīdi uzskata laiku, kad tas ir nosūtīts pa elektronisko pastu. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

34. Projekta iesniegumu papīra formā iesniedz divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija). Projekta iesnieguma veidlapu iesniedz arī elektroniski nepārrakstāmā CD matricā (DOC datņu formātā, izņemot projekta iesnieguma veidlapas 6.1.sadaļu, 1., 2. un 4.pielikumu, ko iesniedz XLS datņu formātā). Katru projekta iesnieguma eksemplāru iesniedz cauršūtu, sanumurētu, ar satura rādītāju, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu galiem jābūt pielīmētiem, apzīmogotiem ar komercsabiedrības zīmogu, un uz uzlīmes jābūt norādītai informācijai par dokumentā sanumurēto un cauršūto lapu skaitu, apliecinājumam par dokumentu kopiju pareizību, kā arī dokumenta autora nosaukumam un parakstam, dokumenta datumam un izstrādes vietas nosaukumam. Uz oriģināla pirmās lapas jābūt norādei “Oriģināls”, bet uz kopijas pirmās lapas – norādei “Kopija”. Šo noteikumu 2.pielikumā minēto projekta iesniedzēja piekrišanas vēstuli iesniedz atsevišķi no projekta iesnieguma.

35. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā:

35.1. tam jābūt izstrādātam un noformētam atbilstoši elektronisko dokumentu izstrādi un noformējumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

35.2. tam jābūt izstrādātam DOC, XLS, PDF vai JPG datnes formātā;

35.3. projekta iesnieguma veidlapai un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināliem jābūt parakstītiem katram atsevišķi ar to autora drošu elektronisko parakstu un apliecinātiem ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tām jābūt apliecinātām katrai atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām;

35.4. projekta iesnieguma veidlapas 6.1.sadaļu, 1., 2. un 4.pielikumu iesniedz XLS datnes formātā.

36. Projekta iesniedzēja pienākums ir sagatavot un uzglabāt projekta iesnieguma oriģinālu un ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus līdz projektu vērtēšanas beigām, bet, ja projekts tiek apstiprināts, – līdz 2021.gada 31.decembrim.

37. Sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām rakstiski paziņo katra projekta iesnieguma reģistrācijas numuru.

VI. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

38. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina komisija:

38.1. komisijas sastāvā ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji;

38.2. komisijas priekšsēdētāju un balss­tiesīgos komisijas locekļus apstiprina sadarbības iestādes vadītājs;

38.3. komisijas sēdēs novērotāja statusā bez balsstiesībām var piedalīties vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvji.

(Grozīts ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.380; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1183)

39. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kvalitātes, atbilstības, administratīvajiem un finansējuma piešķiršanas kritērijiem, izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības.

40. Kritēriju vērtēšanas secība:

40.1. uzsākot vērtēšanu, vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 29.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums tam neatbilst, vērtēšanu neturpina;

40.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 3.pielikuma 29.punktā minētajam kritērijam, vērtē tā atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 7., 12., 13., 16., 18., 20. un 21.punktā minētajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst vismaz vienam no šiem kritērijiem, vērtēšanu neturpina;

40.3. ja projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 3.pielikuma 7., 12., 13., 16., 18., 20. un 21.punktā minētajiem kritērijiem, vērtē tā atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajiem kritērijiem;

40.4. visiem iesniegtajiem projektu iesniegumiem, kuriem vērtēta atbilstība šo noteikumu 3.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajiem kritērijiem, vērtē atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 31.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums tam neatbilst, vērtēšanu neturpina;

40.5. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 3.pielikuma 31.punktā minētajam kritērijam, vērtē tā atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 32.punktā minētajam kritērijam. Ja vairāki projektu iesniegumi saņem vienādu punktu skaitu, pieņemot lēmumu par projektu iesniegumu apstiprināšanu, priekšroku dod projekta iesniegumam, kurā projekta iesniedzējs paredz lielāku primāro energoresursu ietaupījumu, salīdzinot ar abu enerģijas veidu atsevišķu ražošanu (megavatstundas/gadā) attiecībā pret projekta laikā veiktajiem sākotnējiem ieguldījumiem (tūkstošos latu). Ja vairākos projektu iesniegumos norādīts vienāds primāro energoresursu ietaupījums, priekšroku dod projekta iesniegumam ar mazāku finansējuma intensitāti;

40.6. atbilstību pārējiem šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kritērijiem turpina vērtēt tikai tiem projektu iesniegumiem, kuri atbilst šo noteikumu 3.pielikuma 32.punktā minētajam kritērijam.

41. Ja projekta iesniegumā nav informācijas vai tā nav pilnīga, lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem kritērijiem, kā arī, ja minētā informācija nav salasāma vai nav sniegta latviešu valodā, tiek uzskatīts, ka projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam vai attiecīgajā kritērijā tiek piešķirts zemākais vērtējums.

42. Ja projekta iesniegums atbilst arī šo noteikumu 3.pielikuma 32.punktā minētajam kritērijam, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

43. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 3.pielikuma 32.punktā minētajam kritērijam, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

44. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert nosacījumus, kuri jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt līgumu par projekta īstenošanu.

45. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu sadarbības iestāde projekta iesniedzējam norāda, kāda papildu vai precizējoša informācija ir nepieciešama, lai projekta iesniegums atbilstu šo noteikumu 3.pielikuma 8., 9., 10., 11., 14., 15., 17., 19., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. un 30.punktā minētajiem kritērijiem, kā arī termiņu, līdz kādam informācija iesniedzama. Pēc pieprasītās informācijas iesniegšanas kvalitātes kritēriju vērtējums netiek mainīts.

46. Sadarbības iestādes lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņš nevar būt garāks par trim kalendāra mēnešiem no lēmuma nosūtīšanas dienas. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz sadarbības iestādei. Sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas vērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā ietvertajiem nosacījumiem.

47. Šo noteikumu 46.punktā minēto sadarbības iestādes lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņu nepagarina.

48. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu, noraidīšanu, kā arī atzinumu par projekta iesniedzēja iesniegtās informāciju atbilstību lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertajiem nosacījumiem nosūta pa pastu divu darbdienu laikā pēc lēmuma vai atzinuma parakstīšanas.

49. Finansējuma saņēmēja pienākums ir 30 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai no sadarbības iestādes atzinuma parakstīšanas par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi noslēgt līgumu par projekta īstenošanu.

VII. Projektu īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

50. Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, piecu darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas par projekta īstenošanu finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē iepirkuma plānu.

51. Sadarbības iestāde finansējuma saņēmējam izmaksājamo finansējuma apmēru nosaka, pamatojoties uz projekta attiecināmo izmaksu tāmi un iesniegtajiem izdevumus apliecinošajiem dokumentiem.

52. Finansējuma saņēmējam ir pieejami šādi finansējuma maksājuma veidi:

52.1. avansa maksājums, ne vairāk kā 35 procentu apmērā no apstiprinātā finansējuma summas;

52.2. starpposma maksājums, ko piešķir, pamatojoties uz veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem ne biežāk kā vienu reizi trijos mēnešos, ja projekta īstenošanas ilgums pārsniedz sešus mēnešus;

52.3. noslēguma maksājums, ko piešķir pēc projekta īstenošanas, pamatojoties uz veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem.

(Grozīts ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.380)

53. Avansa maksājuma un starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90 procentu no apstiprinātās finansējuma summas.

54. Finansējuma saņēmējs var saņemt avansa maksājumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

54.1. finansējuma saņēmējs ar sadarbības iestādi ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu;

54.2. projekta īstenošanas uzsākšanai ir atvērts norēķinu konts un tas ir norādīts līgumā par projekta īstenošanu;

54.3. finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma procedūru ir uzsācis ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas. Ja procedūra minētajā termiņā netiek uzsākta, sadarbības iestāde var lemt par līguma izbeigšanu;

54.4. finansējuma saņēmējs ir iesniedzis sadarbības iestādē bankas garantiju par avansa summu. Bankas garantijas termiņš nav īsāks par projekta īstenošanas termiņu.

(Grozīts ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.207)

55. Finansējuma saņēmējam sadarbības iestādes norādītajā kontā jāatmaksā norādītā summa, ja avansa maksājums pārsniedz finansējuma apmēru, kas aprēķināts proporcionāli finansējuma intensitātei pret projekta ietvaros veiktajām attiecināmajām izmaksām.

56. Finansējuma saņēmējs var saņemt starpposma vai noslēguma maksājumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

56.1. finansējuma saņēmējs ar sadarbības iestādi ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu;

56.2. projekta īstenošanai ir atvērts konts, kurā tiek veikti un saņemti ar projekta īstenošanu saistītie maksājumi pēc līguma noslēgšanas par projekta īstenošanu;

56.3. finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma procedūru ir uzsācis ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas. Ja procedūra minētajā termiņā netiek uzsākta, sadarbības iestāde var lemt par līguma izbeigšanu;

56.4. ir sagatavota un līgumā par projekta īstenošanu paredzētajā laikā iesniegta sadarbības iestādē starpposma vai noslēguma atskaite, kā arī pievienoti attiecināmās izmaksas apliecinošie dokumenti;

56.5. ieguldījumi iekļauti finansējuma saņēmēja aktīvos kā amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi un vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas paliks finansējuma saņēmēja īpašumā attiecīgajā reģionā;

56.6. pēc sadarbības iestādes veiktās uzraudzības pārbaudes un iesniegtās starpposma vai noslēguma atskaites pārbaudes projekta īstenošanas izmaksas tiek atzītas par attiecināmām;

56.7. ieguldījumi ir faktiski veikti un uzskaitīti finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē, izmaksas ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmas, un tās apliecina attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli;

56.8. izmaksas ir radušās līgumā par projekta īstenošanu noteiktajā periodā, tas ir, līguma darbības laikā, ja vien līgumā nav paredzētas tādas attiecināmās izmaksas, kas var būt veiktas pirms līguma noslēgšanas atbilstoši šo noteikumu 12.1.apakšpunktam.

57. Sadarbības iestāde proporcionāli samazina finansējuma summu šādos gadījumos:

57.1. ja faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts apstiprinātajā projekta iesniegumā;

57.2. ja nav īstenota kāda līgumā par projekta īstenošanu paredzētā aktivitāte, bet projekta mērķis ir sasniegts;

57.3. ja nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti;

57.4. ja projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas nav samērīgas un ekonomiski pamatotas;

57.5. ja finansējuma saņēmēja kapitāla atdeves rādītājs neatbilst šo noteikumu 67.punktā minētajam nosacījumam.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1183)

58. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma vai noslēguma atskaites izvērtēšanas laikā, kā arī pēc maksājuma veikšanas pieprasīt no finansējuma saņēmēja papildu informāciju par projekta īstenošanu.

59. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma vai noslēguma atskaites izvērtēšanas laikā pieaicināt ekspertu, lai pārbaudītu, vai projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas nav nepamatoti augstas.

60. Maksājumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā, ieskaitot attiecīgās summas finansējuma saņēmēja atvērtajā kontā.

61. Starpposma maksājumu var pieprasīt tikai pēc tādu projektā paredzēto darbību īstenošanas, kurām ir veikti sākotnējie ieguldījumi.

62. Starpposma vai noslēguma maksājumu veic pēc attiecīgā projekta posma īstenošanas.

63. Noslēguma atskaiti sadarbības iestādē iesniedz pēc projekta īstenošanas, starpposma atskaites pārbaudes un attiecināmo izdevumu summu apstiprināšanas.

64. Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, tai skaitā projekta īstenošanas procesa aktuālās informācijas ievietošanu finansējuma saņēmēja iestādes mājaslapā internetā (ja tāda ir) ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

VIII. Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi

(Nodaļa MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1183 redakcijā)

65. Finansējuma saņēmējam līdz 2014.gada 31.decembrim ir tiesības ierosināt grozījumus līgumā par projekta īstenošanu, lai nodrošinātu, ka atbalsts visā projekta īstenošanas laikā tiek piešķirts saskaņā ar šo noteikumu 1.1 2.apakšpunktu.

66. Finansējuma saņēmējs, ierosinot šo noteikumu 65.punktā minētos grozījumus, sadarbības iestādē iesniedz:

66.1. līgumu, kas noslēgts ar pašvaldību, vai pašvaldības lēmumu par to, ka finansējuma saņēmējam ir deleģēta funkcija sniegt sabiedrisko pakalpojumu – nodrošināt siltumapgādi (turpmāk – sabiedriskais pakalpojums). Attiecīgajā deleģēšanas līgumā vai pašvaldības lēmumā norāda:

66.1.1. konkrētus sniedzamos sabiedriskos pakalpojumus;

66.1.2. prasību sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam uzturēt un atjaunot nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, lai minētos pakalpojumus varētu sniegt atbilstoši prasībām, kas noteiktas katram konkrētajam pakalpojumam;

66.1.3. līguma darbības laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem, bet nepārsniedz 10 gadu darbības termiņu;

66.1.4. iespēju saņemt atlīdzības (kompensācijas) maksājumus investīcijām sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā un nosacījumus atlīdzības (kompensācijas) maksājumu aprēķināšanai, kontrolei un pārskatīšanai, kā arī atlīdzības (kompensācijas) maksājumu pārmaksas novēršanai un atmaksāšanai;

66.1.5. sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas teritoriju;

66.1.6. sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam piešķirtās ekskluzīvās vai īpašās tiesības attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu;

66.1.7. atsauci uz Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (turpmāk – Komisijas lēmums Nr. 2012/21/ES). Ja deleģēšanas līgums noslēgts vai pašvaldības lēmums deleģēt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas funkciju pieņemts pēc 2012.gada 31.janvāra, atsauce uz Komisijas lēmumu Nr. 2012/21/ES ir obligāta;

66.2. apliecinājumu, ka kompensācija par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu nepārsniegs 15 000 000 euro vidēji gadā pilnvarojuma laikā.

67. Lai saņemtu valsts atbalstu atbilstoši šo noteikumu 1.2. apakšpunktam, finansējuma saņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka kapitāla atdeves rādītājs piecus gadus pēc projekta īstenošanas nav lielāks par 10 procentiem. Kapitāla atdeves rādītājs ir komercsabiedrības iepriekšējā pārskata gada neto peļņas attiecība pret kopkapitālu jeb pašu kapitāla un ilgtermiņa saistību summu. Finansējuma saņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka robežvērtība nepārsniedz vidējo svērto rādītāju divu gadu periodā.

(MK 19.02.2019. noteikumu Nr. 75 redakcijā)

68. Sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemti finansējuma saņēmēja ierosinājumi grozījumiem līgumā par projekta īstenošanu, izvērtē to atbilstību šo noteikumu 65., 66. un 67.punktā minētajām prasībām, pieņem attiecīgu lēmumu par līguma grozījumiem un rakstiski par to paziņo finansējuma saņēmējam.

69. Finansējuma saņēmējam, kuram piešķirts atbalsts saskaņā ar šo noteikumu 1.1 2.apakšpunktu, ir pienākums projekta īstenošanas laikā un 10 gadus pēc projekta īstenošanas glabāt dokumentus, kas pierāda, ka piešķirtais valsts atbalsts atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

IX. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1183 redakcijā)

70. Līdz 2013.gada 31.decembrim norēķinus veic latos un šo noteikumu ietvaros noteiktās summas euro pārrēķina latos, ievērojot Padomes 1997.gada 17.jūnija Regulas (EK) Nr. 1103/97 par dažiem noteikumiem attiecībā uz euro ieviešanu noteikto maiņas kursu, Padomes 2013.gada 9.jūlija Regulu (ES) Nr. 870/2013, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2866/98 attiecībā uz euro maiņas kursu Latvijai, kā arī ievērojot Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus.

71. Projektu iesniegumos, kas iesniegti sadarbības iestādē līdz 2013.gada 31.decembrim, summas norāda latos.

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 17.februāra noteikumiem Nr.165

(Pielikums grozīts ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.292)

1.Pielikums PDF formātā

KN165P1_PAGE_01.JPG (81751 bytes)

KN165P1_PAGE_04.JPG (104685 bytes)

KN165P1_PAGE_05.JPG (128575 bytes)

KN165P1_PAGE_06.JPG (118273 bytes)

KN165P1_PAGE_07.JPG (93365 bytes)

KN165P1_PAGE_08.JPG (139539 bytes)

KN165P1_PAGE_09.JPG (219280 bytes)

 

KN165P1_PAGE_10.JPG (55714 bytes)

KN165P1_PAGE_11.JPG (65037 bytes)

KN165P1_PAGE_12.JPG (71596 bytes)

KN165P1_PAGE_13.JPG (77157 bytes)

KN165P1_PAGE_14.JPG (54308 bytes)

KN165P1_PAGE_15.JPG (74867 bytes)

KN165P1_PAGE_16.JPG (37258 bytes)

4.pielikums

FINANŠU ANALĪZE

KOĢENERĀCIJAS IEKĀRTAS PLĀNOTIE TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

Nr.
p.k.

Rādītājs

Mērvienība

Lielums

1.

Uzstādītā jauda:

1.1.

elektriskā

MW

1.2.

siltuma

MW

2.

Lietderības koeficients

2.1.

apkures periodā

%

2.2.

vasarā

%

3.

Pieslēgto vidējo siltumslodžu summa:

3.1.

apkures periodā

MW

3.2.

vasarā

MW

4.

Atjaunojamo energoresursu veids

5.

Plānotie siltumnesēju parametri:

5.1.

tvaikam: spiediens

temperatūra

Mpa

oC

5.2.

tīklu ūdenim: turpgaitas temperatūra

atgaitas temperatūra

oC

oC

6.

Spriegums tīklā, kuram plānots pieslēgt koģenerācijas elektrostaciju

kV

KN165P1_PAGE_18.JPG (89789 bytes)

KN165P1_PAGE_19.JPG (153204 bytes)

KN165P1_PAGE_20.JPG (141712 bytes)

 

KN165P1_PAGE_21.JPG (89206 bytes)

KN165P1_PAGE_22.JPG (118498 bytes)

KN165P1_PAGE_23.JPG (81439 bytes)

KN165P1_PAGE_24.JPG (15532 bytes)

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 17.februāra noteikumiem Nr.165

(Pielikums grozīts ar MK 20.04.2010. noteikumiem Nr.380; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1183)

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 17.februāra noteikumiem Nr.165
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas
sistēma

Punktu skala

1.

Ņemti vērā iespējamie projekta īstenošanas riski un to mazināšanas iespējas:

0–5
(minimālais
punktu skaits – 0)

1.1.

projekta iesniegumam ir pievienotas iepirkuma procedūras veikšanai nepieciešamās tehniskās specifikācijas

0

1.2.

projekta iesniegumam ir pievienots plānošanas un arhitektūras uzdevums

2

1.3.

projekta iesniegumam ir pievienots plānošanas un arhitektūras uzdevums un Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktie tehniskie noteikumi

4

1.4.

projekta iesniegumam ir pievienots būvvaldē saskaņots būvprojekts skiču projekta stadijā

5

2.

Izmaksu un ieguvumu analīze parāda investīciju finansiālo efektivitāti – projekta iekšējās atdeves koeficients (IRR) ir:

0–15
(minimālais
punktu skaits – 0)

2.1.

mazāks par 0

0

2.2.

0 līdz 1,99 %

5

2.3.

2 % līdz 3,99 %

10

2.4.

4 % un vairāk

15

3.

Īstenojot projektu, iegūtais primāro energoresursu ietaupījums, salīdzinot ar abu enerģijas veidu atsevišķu ražošanu, ir:

0–25
(minimālais
punktu skaits – 8)

3.1.

mazāks par 1 %

0

3.2.

1 % līdz 6,99 %

8

3.3.

7 % līdz 19,99 %

16

3.4.

20 % un vairāk

25

4.

Primāro energoresursu ietaupījums, salīdzinot ar abu enerģijas veidu atsevišķu ražošanu (megavatstundas/gadā) attiecībā pret projekta īstenošanas laikā veiktajiem sākotnējiem ieguldījumiem (tūkstošos latu), ir:

0–25
(minimālais
punktu skaits – 8)

4.1.

mazāks par 1

0

4.2.

1 līdz 2,24

8

4.3.

2,25 līdz 3,49

16

4.4.

3,5 un vairāk

25

1.1. KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLĀM PRIORITĀTĒM

Vērtēšanas
sistēma

Punktu skala

5.

Atjaunojamo energoresursu īpatsvars vietējās pašvaldības teritorijas centrālās siltumapgādes sistēmas kopējā kurināmā patēriņā pirms projekta īstenošanas (tiek sekmēta horizontālās prioritātes “Ilgtspējīga attīstība” īstenošana):

0–25
(minimālais punktu skaits – 0)

5.1.

mazāks par 20 %

0

5.2.

20 % līdz 39,99 %

10

5.3.

40 % līdz 59,99 %

15

5.4.

60 % līdz 79,99 %

20

5.5.

80 % un vairāk

25

6.

Projekta iesniedzēja pieprasītā finansējuma intensitāte (samazinot intensitāti par 3 procentpunktiem, tiek saņemts vērtējums – 1 punkts). Ja pieprasītā finansējuma intensitāte tiek samazināta vairāk nekā par 15 procentpunktiem, tiek saņemts maksimālais novērtējums (tiek sekmēta horizontālās prioritātes “Makroekonomiskā stabilitāte” īstenošana)

0–5
(minimālais
punktu skaits – 0)

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

2.1. PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas
sistēma

Jā/Nē

7.

Projekta ietvaros netiks veiktas investīcijas koģenerācijas stacijā, ja to dēļ samazinās esošās koģenerācijas stacijas noslodze

8.

Projekta iesniegumā plānotie pasākumi, paredzēto darbu un tehnoloģiju apraksts, sagaidāmie rezultāti un rādītāji ir precīzi definēti, pamatoti, izmērāmi, kā arī atbilst projekta īstenošanas laika grafikam un ir vērsti uz projekta mērķa sasniegšanu

9.

Projekta izmaksu un finansēšanas avotu sadalījuma aprēķins ir veikts aritmētiski pareizi

10.

Projekta izmaksu veidi un apmērs atbilst normatīvajiem aktiem par aktivitātes īstenošanu

11.

Pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts pareizi saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 55.pantu, un tas atbilst normatīvajiem aktiem par aktivitātes īstenošanu

12.

Projekts ir dzīvotspējīgs pēc tā īstenošanas – ieņēmumi pēc projekta īstenošanas segs visas ekspluatācijas izmaksas

13.

Izdevumi ir ekonomiski pamatoti, nepieciešami projekta īstenošanai un nodrošina fiziski izmērāmus rezultātus

14.

Projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu noteikto laika periodu

15.

Projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem, ja pieaugs projekta izmaksas

16.

Objekts, kurā projekta ietvaros paredzēts veikt investīcijas, atrodas projekta iesniedzēja īpašumā

17.

Projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem vai valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, kā arī projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros

2.2. PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas
sistēma

Jā/Nē

18.

Projekta iesniedzējs ir sabiedriskā pakalpojuma

sniedzējs – komercsabiedrība, kurai ir licence siltumenerģijas ražošanai, ja to nosaka normatīvie akti enerģētikas jomā, un tā atbilst normatīvajiem aktiem par aktivitātes īstenošanu

19.

Projekta iesniedzējs ir samaksājis nodokļus un citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā un nodokļu samaksu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos

20.

Projekta iesniedzējs nav saņēmis un neparedz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu finansējuma programmu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem

21.

Projekta iesniedzējs projektu iesniegumu atlases ietvaros nav iesniedzis vairāk par vienu projekta iesniegumu

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas
sistēma

Jā/Nē

22.

Projekta iesnieguma oriģinālam vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātai tā kopijai ir dokumenta juridiskais spēks

23.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, ir pievienoti visi papildus iesniedzamie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu

24.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta

25.

Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu

26.

Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats

27.

Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā

28.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

29.

Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā

30.

Projekta iesniegums ir iesniegts divos eksemplāros – viens oriģināls un viena kopija (ja tas iesniegts papīra formā)

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas
sistēma

Jā/Nē

31.

Projekta iesniegums atbilst šā pielikuma 7., 12., 13., 16., 18., 20., 21. un 29.punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī 3. un 4.punktā minētajos vērtēšanas kritērijos ir saņēmis katrā vismaz 8 punktus un kopā vismaz 50 punktu, vērtējot atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem

32.

Sarindojot šā pielikuma 31.punktā ar “Jā” novērtētos projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu, projekta iesniegumam ir pietiekams attiecīgajā iesniegumu iesniegšanas kārtā pieejamais finansējums

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.2.aktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 165Pieņemts: 17.02.2009.Stājas spēkā: 12.03.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 39, 11.03.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
188934
{"selected":{"value":"22.02.2019","content":"<font class='s-1'>22.02.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.02.2019","iso_value":"2019\/02\/22","content":"<font class='s-1'>22.02.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"31.10.2013","iso_value":"2013\/10\/31","content":"<font class='s-1'>31.10.2013.-21.02.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.10.2011","iso_value":"2011\/10\/26","content":"<font class='s-1'>26.10.2011.-30.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2010","iso_value":"2010\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2010.-25.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.04.2010","iso_value":"2010\/04\/28","content":"<font class='s-1'>28.04.2010.-30.04.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.03.2010","iso_value":"2010\/03\/06","content":"<font class='s-1'>06.03.2010.-27.04.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.04.2009","iso_value":"2009\/04\/10","content":"<font class='s-1'>10.04.2009.-05.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.03.2009","iso_value":"2009\/03\/12","content":"<font class='s-1'>12.03.2009.-09.04.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.02.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)