Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.162

Rīgā 2009.gada 17.februārī (prot. Nr.13 51.§)
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu

(Noteikumu nosaukums MK 30.03.2010. noteikumu Nr.329 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.584)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.prioritātes "Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana" 3.5.2.pasākuma "Enerģētika" 3.5.2.1.aktivitātes "Pasākumi siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" (turpmāk – aktivitāte) projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu, kā arī Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus (turpmāk – kritēriji), prasības Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs), atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

(MK 26.07.2011. noteikumu Nr.584 redakcijā)

1.1 Aktivitātes ietvaros sniedz atbalstu saskaņā ar vienu no šādiem valsts atbalsta veidiem:

1.1 1. valsts reģionālo atbalstu;

1.1 2. valsts atbalstu attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

(MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1181 redakcijā)

2. Aktivitātes mērķis ir būtiski paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās un sekmēt fosilā kurināmā veidu aizvietošanu ar atjaunojamiem kurināmiem.

(Grozīts ar MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.584)

3. Aktivitātes mērķa grupa ir siltumenerģijas lietotāji, pašvaldības, komersanti.

4. Aktivitātes īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase.

5. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgā iestāde ir Ekonomikas ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Sadarbības iestāde ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.329; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1181)

6. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes kompetence:

6.1. atbildīgā iestāde nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemēro n+3 un n+2 principa uzraudzību aktivitātes līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 31.jūlijs, Nr. L 210/25) (turpmāk – Padomes Regula (EK) Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

6.2. sadarbības iestāde:

6.2.1. izveido Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu iesniegumu (turpmāk – projekta iesniegums) vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

6.2.2. izstrādā komisijas darbības kārtību;

6.2.3. pirms uzsākta projektu iesniegumu iesniegšana, izstrādā, apstiprina un publicē tās mājaslapā internetā (http://esfondi.bema.gov.lv/) Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta iesnieguma veidlapas (turpmāk – projekta iesnieguma veidlapa) aizpildīšanas metodiku, projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas procedūras, projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapu, līguma par projekta īstenošanu paraugu un izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu;

6.2.4. sniedz informāciju projekta iesniedzējam par projekta iesnieguma sagatavošanu;

6.2.5. veic projektu iesniegumu atlasi un nodrošina vērtēšanu;

6.2.6. pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informē par to projekta iesniedzēju;

6.2.7. slēdz līgumu par projekta īstenošanu ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma saņēmēju (turpmāk – finansējuma saņēmējs);

6.2.8. nodrošina aktivitātes ietvaros apstiprināto projektu uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemēro n+3 un n+2 principa uzraudzību projektu līmenī, īstenojot Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

6.2.9. analizē aktivitātes un projektu īstenošanas problēmas un sniedz atbildīgajai iestādei priekšlikumus par aktivitātes un projektu īstenošanas uzlabošanu;

6.2.10. nodrošina informācijas sagatavošanu atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma apguvi;

6.2.11. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja starpposma un noslēguma atskaiti un sagatavo maksājumu uzdevumus un izdevumu deklarācijas;

6.2.12. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautājumos, kas saistīti ar aktivitātes īstenošanu un aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

6.2.13. nodrošina datu uzkrāšanu Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmā par projektu iesniegumiem un projektiem;

6.2.14. sniedz finansējuma saņēmējam informāciju par projekta īstenošanu un līgumā par projekta īstenošanu ietverto nosacījumu izpildi;

6.2.15. šo noteikumu 1.11.apakšpunktā minētajā gadījumā projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc projekta īstenošanas uzrauga projekta radītos ieņēmumus, nodrošinot, ka proporcionāli Eiropas Savienības Kohēzijas fonda ieguldījumam tiek atgūti vai ieturēti ieņēmumi, kas netika ņemti vērā, aprēķinot projektam pieejamā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apjomu;

6.2.16. šo noteikumu 1.1 2.apakšpunktā minētajā gadījumā piecus gadus pēc projekta īstenošanas uzrauga finansējuma saņēmēja kapitāla atdeves rādītāja apmēra atbilstību šo noteikumu 69.punktā minētajam nosacījumam.

(Grozīts ar MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.584; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1181)

7. Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem 8 955 796 euro apmērā. Finansējuma saņēmēju nodrošinātais līdzfinansējuma kopējais apjoms projektu īstenošanai nav mazāks par 8 955 796 euro.

(MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1181 redakcijā)

II. Prasības projekta iesniedzējam

8. Aktivitātes ietvaros projekta iesniegumu var iesniegt sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs – komercsabiedrība, kurai ir licence siltumenerģijas ražošanai vai pārvadei un sadalei, ja to nosaka normatīvie akti enerģētikas jomā, un kura atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

9. Projekta iesniedzējs nevar pretendēt uz finansējumu, ja:

9.1. tas ar tiesas lēmumu atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā atrodas sanācijas, tiesiskās aizsardzības procesā, projekta iesniedzēja saimnieciskā darbība ir izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas atrodas likvidācijas procesā;

9.2. tā pamatkapitāls ir samazinājies vairāk par pusi, no kura vairāk nekā ceturtdaļa ir samazināta pēdējos 12 mēnešos;

9.3. tas sniedzis nepatiesu informāciju sadarbības iestādei saistībā ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

9.4. fiziska persona ar tiesas spriedumu ir atzīta par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas ir izdarīts projekta iesniedzēja interesēs un skar Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un saskaņā ar Krimināllikumu ir personai piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

9.5. fiziska persona ar tiesas spriedumu ir atzīta par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā, noziedzīgas organizācijas dalībā vai cita noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas ir izdarīts projekta iesniedzēja interesēs un skar Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un personai sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

9.6. tas ir saņēmis vai paredz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem, izņemot šo noteikumu 24. un 24.1 punktā minēto gadījumu;

9.7. tas projekta iesnieguma vērtēšanas gaitā centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības informāciju vai ietekmēt komisiju, atbildīgo iestādi, sadarbības iestādi vai starpniekinstitūciju šī projekta iesnieguma vai citu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu iesniegumu vērtēšanā.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1181)

10. Iepirkumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai, projekta iesniedzējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē iepirkuma procedūru veikšanu.

III. Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības

11. Finansējumu piešķir, ja īpašums, kurā veic ieguldījumus, ir projekta iesniedzēja īpašumā, kā arī ja par zemi, uz kuras paredzēts veikt būvniecību siltumavota efektivitātes paaugstināšanas projekta ietvaros, noslēgts nomas līgums, paredzot nomas attiecību turpināšanu uz laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas.

12. Finansējumu piešķir projekta iesniedzēja ieguldījumiem pamatlī­dzekļos, tai skaitā:

12.1. siltumavotu un siltumtīklu rekonstrukcijai, tai skaitā tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai, izņemot šo noteikumu 13.punktā norādīto gadījumu;

12.2. siltumavotu un siltumtīklu būvniecībai, izņemot šo noteikumu 13.punktā norādīto gadījumu;

12.3. sīkajām (mikro), mazajām un vidējām komercsabiedrībām šo noteikumu 15.1.1., 15.1.2., 15.1.3. un 15.1.4.apakšpunktā minēto izmaksu segšanai. Sīkās (mikro), mazās un vidējās komercsabiedrības ir komercsabiedrības, kuras atbilst Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 9.augusts, Nr. L 214/3), 1.pielikumā noteiktajai definīcijai;

12.4. būvuzraudzībai un autoruzraudzībai.

13. Finansējumu nepiešķir:

13.1. jaunas koģenerācijas elektrostacijas būvniecībai, esošas katlumājas pārbūvei par koģenerācijas elektrostaciju, kā arī esošas koģenerācijas elektro­stacijas rekonstrukcijai;

13.2. kurināmā konversijai no atjaunojamā uz fosilo kurināmo;

13.3. esošai sistēmai paralēlas gāzes piegādes vai siltumapgādes sistēmas izveidošanai vai atjaunošanai.

14. Finansējuma saņēmējs var uzsākt projekta īstenošanu pēc projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē. Ja projekta īstenošana ir uzsākta pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē, visas projekta izmaksas ir neattiecināmas. Sīkajām (mikro), mazajām un vidējām komercsabiedrībām šo noteikumu 15.1.1., 15.1.2., 15.1.3. un 15.1.4.apakšpunktā minētās projekta īstenošanas priekšdarbu izmaksas un ar tām saistītās darbības (līgumu slēgšana, maksājumu veikšana) ir attiecināmas ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.566 redakcijā)

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

15. Aktivitātes ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksas:

15.1. projekta dokumentācijas sagatavošanas izmaksas šo noteikumu 12.3.apakš­punktā minētajā gadījumā un projekta uzraudzības izmaksas (bet ne vairāk kā 10 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām). Šajā punktā minēto darbību veikšanai izpildītāju var piesaistīt tikai uz pakalpojuma līguma pamata:

15.1.1. sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma izmaksas;

15.1.2. ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošanas izmaksas;

15.1.3. tehniskā projekta izstrādes izmaksas;

15.1.4. tehniski ekonomiskās priekšizpētes vai izmaksu un ieguvumu analīzes izmaksas;

15.1.5. būvuzraudzības izmaksas;

15.1.6. autoruzraudzības izmaksas;

15.2. tehnoloģisko pamatiekārtu, palīgiekārtu un materiālu, kas tieši nodrošina siltumavotu un siltumtīklu darbību, iegādes un uzstādīšanas izmaksas;

15.3. būvdarbu izmaksas:

15.3.1. siltumavotu un siltumtīklu rekonstrukcijas un būvniecības izmaksas, ietverot zemes darbu, siltumavotu ēku, kurināmā novietņu, dūmgāzu attīrīšanas iekārtu, pieslēgumu infrastruktūras (elektroapgāde, gāzes apgāde, ūdens un kanalizācija) izmaksas;

15.3.2. individuālo siltumpunktu izbūves izmaksas;

15.3.3. projekta iesniedzēja īpašumā esošo tehnoloģisko iekārtu demontāžas izmaksas, ēku un būvju nojaukšanas izmaksas, kā arī būvlaukuma teritorijas sakārtošanas izmaksas pēc būvdarbu pabeigšanas (bet ne vairāk kā 10 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām), ja tas nepieciešams siltumavotu un siltumtīklu rekonstrukcijai;

15.4. neparedzētie izdevumi šo noteikumu 15.2. un 15.3.apakšpunktā minētajā gadījumā (bet ne vairāk kā pieci procenti no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām). Projekta tiešās attiecināmās izmaksas minētas šo noteikumu 15.1., 15.2. un 15.3.apakšpunktā.

16. Ieguldījumi ir attiecināmi, ja tos:

16.1. izmanto tikai finansējuma saņēmēja vajadzībām;

16.2. iekļauj finansējuma saņēmēja aktīvos kā amortizējamos ilgtermiņa ieguldījumus, tie paliek attiecīgajā reģionā un tos nenodod lietošanā trešajām personām vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas;

16.3. iegādājas no trešajām personām par tirgus vērtību;

16.4. izmanto, lai paaugstinātu finansējuma saņēmēja darbības efektivi­tāti.

17. Aktivitātes ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksas:

17.1. lietotu iekārtu iegādes izmaksas;

17.2. līzinga maksājumi;

17.3. pievienotās vērtības nodoklis, muitas nodokļi un nodevas;

17.4. teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas izmaksas, izņemot šo noteikumu 15.3.3.apakšpunktā minēto gadījumu;

17.5. jebkāda veida pārvietojamās tehnikas un transportlīdzekļu iegādes izmaksas, izņemot šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minētās izmaksas;

17.6. iekraušanas, izkraušanas, pārkraušanas vai pārvadāšanas funkciju veikšanai, kā arī personu pārvadāšanai paredzēto iekārtu izmaksas, izņemot noteikumu 15.2.apakšpunktā minētās izmaksas;

17.7. atjaunošanai paredzēto ieguldījumu izmaksas.

18. Attiecināmajās izmaksās iekļauj tikai tos ieguldījumus, par kuriem projekta starpposma vai noslēguma atskaites iesniegšanas dienā ir pilnībā samaksāts un kuri atrodas finansējuma saņēmēja īpašumā. Projektā var iekļaut tikai šo noteikumu 15. un 17.punktā minētās izmaksas.

19. Aktivitātes ietvaros tiek atbalstītas tikai tādas attiecināmās izmaksas, kuras tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, ir samērīgas un pamatotas.

20. Aktivitātes ietvaros maksimāli pieļaujamā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma intensitāte ir 40 procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Ja tiek rekonstruēts siltumavots, kurā nav izmantoti atjaunojamie energoresursi, lai tajā šos energoresursus varētu izmantot, maksimāli pieļaujamā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma intensitāte ir 50 procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

21. Aktivitātes ietvaros projekta iesniedzējs var saņemt finansējumu ne vairāk kā vienam projekta iesniegumam pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanai un ne vairāk kā vienam projekta iesniegumam siltumavota efektivitātes paaugstināšanai. Viena projekta ietvaros neapvieno finansējumu pārvades un sadales sistēmas un siltumavota efektivitātes paaugstināšanai.

22. Vienam projekta iesniegumam minimāli pieļaujamais Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma apjoms ir 71 144 euro un maksimāli pieļaujamais Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma apjoms ir 4 268 615 euro. Aktivitātes ietvaros netiek atbalstīts projekts, kura kopējo izmaksu summa ir lielāka par 50 000 000 euro.

(MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1181 redakcijā)

23. Finansējuma saņēmējs nodrošina finansējumu vismaz 25 procentu apmērā no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām no pašu līdzekļiem vai ārējiem finanšu resursiem, par kuriem nav saņemts nekāds publiskais atbalsts, ieskaitot de minimis atbalstu un atbalstu no Eiropas Savienības fondiem. Finansējuma saņēmējam nav jānodrošina finansējums vismaz 25 procentu apmērā no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām no pašu līdzekļiem vai ārējiem finanšu resursiem, par kuriem nav saņemts nekāds publiskais atbalsts, ieskaitot de minimis atbalstu un atbalstu no Eiropas Savienības fondiem, ja atbalstu sniedz saskaņā ar šo noteikumu 1.1 2.apakšpunktu.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1181)

24. Piešķirto finansējumu šajos noteikumos noteiktajām attiecināmajām izmaksām var apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu, ja to sniedz garantijas, aizdevuma vai riska kapitāla ieguldījumu veidā, kā arī ar de minimis atbalstu, ievērojot šādus nosacījumus:

24.1. piešķirtais finansējums šo noteikumu ietvaros kopā ar de minimis atbalstu un finansējumu garantijas, aizdevumu vai riska kapitāla ieguldījumu veidā nepārsniedz maksimāli pieļaujamo reģionālā finansējuma intensitāti (sīkajām (mikro) un mazajām komercsabiedrībām – 70 %, vidējām komercsabiedrībām – 60 % un lielajām komercsabiedrībām – 50 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām) neatkarīgi no tā, vai finansējums tiek sniegts no vietējiem, reģionāliem, valsts vai Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem;

24.2. komercsabiedrībām, kuras saņēmušas finansējumu riska kapitāla ieguldījumu veidā, šo noteikumu ietvaros pieļaujamo kopējo finansējuma summu samazina par 20 %, nepārsniedzot summu, kas saņemta riska kapitāla ieguldījumu veidā. Minēto nosacījumu piemēro trīs gadus no riska kapitāla piešķiršanas.

24.1 Finansējuma saņēmējam nav jāievēro šo noteikumu 24.punktā minētie atbalsta apvienošanas ierobežojumi, ja atbalstu sniedz saskaņā ar šo noteikumu 1.1 2.apakšpunktu.

(MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1181 redakcijā)

25. Projektā paredzētās darbības īsteno divu gadu laikā pēc tam, kad ar sadarbības iestādi noslēgts līgums par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 1.jūnijam.

(MK 26.07.2011. noteikumu Nr.584 redakcijā)

V. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

26. Projektu iesniegumu atlasi izsludina par šo noteikumu 7.punktā minēto aktivitātē pieejamo finansējumu.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.329 redakcijā)

27. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu sadarbības iestāde, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, izsludina:

27.1. oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";

27.2. sadarbības iestādes mājaslapā internetā.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.329; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1181)

28. Paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina vismaz mēnesi iepriekš, norādot sākuma un beigu termiņu un projektu iesniegumu atlases ietvaros pieejamo finansējumu. Paziņojumā minētā informācija ir saistoša projekta iesniedzējam, sadarbības iestādei, atbildīgajai iestādei un vadošajai iestādei.

29. Lai pieteiktos finansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs sadarbī­bas iestādē iesniedz:

29.1. projekta iesnieguma veidlapu (1.pielikums);

29.2. papildus iesniedzamos dokumentus:

29.2.1. deklarāciju par saimnieciskās darbības veicēja atbilstību sīkās (mikro), mazās vai vidējās komercsabiedrības statusam (sagatavotu saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka saimnieciskās darbības veicēju deklarēšanos atbilstoši sīko (mikro), mazo un vidējo komercsabiedrību definīcijai), ja projekta iesniedzējs šo noteikumu ietvaros pretendē uz finansējumu saskaņā ar sīkajām (mikro), mazajām un vidējām komercsabiedrībām noteiktajām prasībām;

29.2.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par projekta iesniedzēja nodokļu parādu neesību vai projekta iesniedzēja piekrišanas vēstuli (2.pielikums);

29.2.3. īpašumtiesības apliecinošus dokumentus par pamatlīdzekļiem, kuros projekta ietvaros ir plānots veikt ieguldījumus:

29.2.3.1. ja projekts paredz pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanu, – projekta iesniedzēja pamatlīdzekļu uzskaites kartītes kopiju par pamatlīdzekļiem, kuros projekta ietvaros ir plānots veikt investīcijas;

29.2.3.2. ja projekts paredz siltumavota efektivitātes paaugstināšanu:

29.2.3.2.1. īpašumtiesības apliecinošus dokumentus par ēku, kurā plānots veikt investīcijas, – zemesgrāmatā reģistrētu projekta iesniedzēja īpašumtiesības apliecinoša dokumenta kopiju;

29.2.3.2.2. projekta iesniedzēja pamatlīdzekļu uzskaites kartītes kopiju par iekārtām (pamatlīdzekļiem), kurās projekta ietvaros ir plānots veikt investīcijas;

29.2.3.2.3. īpašumtiesības vai nomas tiesības (vismaz uz pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas) apliecinošus dokumentus par zemi, uz kuras paredzēts veikt būvniecību, – zemesgrāmatā reģistrētu projekta iesniedzēja īpašumtiesības vai nomas tiesības apliecinoša dokumenta kopiju. Ja zeme tiek nomāta, iesniedz arī nomas līguma kopiju, kurā atrunātas nomnieka tiesības uz attiecīgā zemesgabala veikt būvniecību;

29.2.4. ja projektam ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums vai sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums, iesniedz Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par noslēguma ziņojumu vai Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu un Valsts vides dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes izdotos tehniskos noteikumus. Projektam, kuram nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums vai sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums, pievieno Valsts vides dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes izdotos tehniskos noteikumus;

29.2.5. attiecīgo siltumapgādes veidu licenču kopijas (ja tādas ir paredzētas saskaņā ar normatīvajiem aktiem enerģētikas jomā);

29.2.6. iepirkuma procedūras veikšanai nepieciešamās tehniskās specifikācijas. Ja tehniskais projekts nav izstrādāts un tehniskajam projektam tiek veikta atsevišķa iepirkuma procedūra, iesniedz tehniskā projekta izstrādei nepieciešamās tehniskās specifikācijas;

29.2.7. būvvaldes izsniegtu plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopiju par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem, ja būvvaldē nav saskaņots un netiek iesniegts būvprojekts skiču projekta vai tehniskā projekta stadijā (ja piemērojams);

29.2.8. būvvaldes izsniegtajā plānošanas un arhitektūras uzdevumā par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem norādīto visu inženier­komunikāciju īpašnieku vai apsaimniekotāju tehnisko noteikumu kopijas, ja būvvaldē nav saskaņots un netiek iesniegts būvprojekts skiču projekta vai tehniskā projekta stadijā (ja piemērojams);

29.2.9. būvvaldes saskaņotu būvprojekta kopiju par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem skiču projekta stadijā, ja būvprojekts tehniskā projekta stadijā nav akceptēts būvvaldē pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (ja piemērojams);

29.2.10. būvvaldes akceptētu būvprojekta kopiju par visiem projekta ietvaros plānotajiem būvdarbiem tehniskā projekta stadijā, ja būvprojekts tehniskā projekta stadijā ir akceptēts būvvaldē pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (ja piemērojams);

29.2.11. tehniski ekonomiskās priekšizpētes rezultātus vai izmaksu un ieguvumu analīzi;

29.2.12. sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestādes lēmuma kopiju par esošo siltumenerģijas tarifu;

29.2.13. apstiprinātā siltumenerģijas tarifa aprēķinu atbilstoši normatīvajiem aktiem enerģētikas jomā;

29.2.14. ja, īstenojot projektu, siltumapgādes sistēmai pieslēdz jaunu objektu, iesniedz dokumentus, kas apliecina šī objekta patērētās siltumenerģijas apjomu.

30. Finanšu aprēķinus projekta iesniegumā veic, pamatojoties uz noteiktiem finanšu pieņēmumiem:

30.1. projekta finanšu aprēķinus veic par 20 gadiem;

30.2. projekta īstenošanas pēdējā gada beigās projekta ietvaros izveidoto objektu nodod ekspluatācijā;

30.3. izdevumus un ienākumus parāda pēc projekta īstenošanas, izņemot gadījumu, ja izdevumi un ienākumi no projekta ietvaros veiktajām investīcijām rodas projekta īstenošanas laikā;

30.4. saņemto Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma atmaksu norāda ieguldījumu veikšanas gadā vai nākamajā gadā;

30.5. finanšu aprēķinos neņem vērā inflāciju;

30.6. siltumenerģijas ražošanas apjoms (siltumavota efektivitātes paaugstināšanas projektā) vai pārdošanas apjoms (pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projektā) un cena visos aprēķina gados ir nemainīga un vienāda ar apjomu un cenu pirms projekta īstenošanas, izņemot gadījumu, ja, īstenojot projektu, siltumapgādes sistēmai pieslēdz jaunu objektu;

30.7. finanšu aprēķinos piemēro reālo finansiālo diskonta likmi – pieci procenti gadā;

30.8. norādītā informācija atbilst apstiprinātā siltumenerģijas tarifa aprēķinam atbilstoši normatīvajiem aktiem enerģētikas jomā.

31. Investīciju iekšējās atdeves rādītāju aprēķina, pamatojoties uz šo noteikumu 30.punktā noteiktajiem finanšu pieņēmumiem un projekta iesniegu­ma veidlapas 4.pielikumā norādīto informāciju.

32. Pieprasīto finansējuma apmēru aprēķina, izmantojot šādas formulas:

32.1. R = EE/DIC, kur

R – finansējuma deficīta likme;

EE – atbilstīgie izdevumi = DIC – DNR;

DIC – diskontētie ieguldījumi;

DNR – diskontētie neto ienākumi = diskontētie ienākumi – diskontētās uzturēšanas izmaksas + diskontētā ieguldījumu atlikusī vērtība;

32.2. A = EC x F, kur

A – finansējuma apmērs;

EC – projekta attiecināmās izmaksas;

F – R, nepārsniedzot 40 procentus vai 50 procentus (atbilstoši šo noteikumu 20.punktam).

33. Ja papildus iesniedzamie dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

34. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta formā. Projekta iesniegumu papīra formā var iesniegt sadarbības iestādē personīgi vai nosūtīt pa pastu. Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā var iesniegt sadarbības iestādē personīgi, nosūtīt pa pastu vai nosūtīt uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, kas norādīta paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu:

34.1. ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, par tā iesniegšanas datumu uzskata sadarbības iestādes zīmogā norādīto saņemšanas datumu;

34.2. ja projekta iesniegumu nosūta pa pastu, par tā iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu;

34.3. ja projekta iesniegumu nosūta uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, par tā iesniegšanas brīdi uzskata laiku, kad tas ir nosūtīts pa elektronisko pastu. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

35. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, to iesniedz divos eksemplāros (oriģināls un kopija), projekta iesnieguma veidlapu iesniedz arī elektroniski nepārrakstāmā datu nesējā (projekta iesnieguma veidlapu iesniedz DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā, izņemot projekta iesnieguma veidlapas 6.1.sadaļu, 1., 2. un 4.pielikumu, kurus iesniedz XLS datņu formātā). Katru projekta iesnieguma eksemplāru iesniedz cauršūtu, sanumurētu, ar satura rādītāju, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu galus pielīmē, apzīmogo ar projekta iesniedzēja zīmogu un uz uzlīmes norāda informāciju par dokumentā sanumurēto un cauršūto lapu skaitu, apliecinājumu par dokumentu kopiju pareizību, dokumenta autora nosaukumu, datumu, dokumenta izstrādāšanas vietu un parakstu. Uz oriģināla eksemplāra pirmās lapas jābūt norādei “Oriģināls”, uz kopijas pirmās lapas jābūt norādei “Kopija”. Noteikumu 2.pielikumā minēto projekta iesniedzēja piekrišanas vēstuli iesniedz atsevišķi, necauršūtu projekta iesniegumā.

36. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā:

36.1. to noformē atbilstoši elektronisko dokumentu izstrādi un noformē­jumu regulējošo normatīvo aktu prasībām;

36.2. to izstrādā DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

36.3. projekta iesnieguma veidlapu un papildus iesniedzamo dokumentu oriģinālus paraksta katru atsevišķi ar drošu elektronisko parakstu un apliecina ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir kopijas, tos apliecina katru atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām;

36.4. projekta iesnieguma veidlapas 6.1.sadaļu, kā arī 1., 2. un 4.pie­likumu iesniedz XLS datņu formātā.

37. Projekta iesniedzēja pienākums ir sagatavot un uzglabāt projekta iesnieguma oriģinālu un ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus līdz projektu vērtēšanas beigām, bet, ja projekts tiek apstiprināts, – līdz 2021.gada 31.decembrim.

38. Sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas beigām rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma reģistrācijas numuru.

VI. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

39. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodro­šina komisija. Komisiju izveido šādā kārtībā:

39.1. komisijas sastāvā ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji;

39.2. komisijas priekšsēdētāju un locekļus apstiprina sadarbības iestādes vadītājs.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.329; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1181)

40. Komisijas sēdēs novērotāja statusā bez balsstiesībām var piedalīties vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvji.

41. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kvalitātes, atbilstības, administratīvajiem un finansējuma piešķirša­nas kritērijiem, izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības.

42. Kritēriju vērtēšanas secība:

42.1. vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pieli­kuma 31.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst šim kritērijam, tā vērtēšanu neturpina;

42.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 3.pielikuma 31.punktā minētajam kritērijam, vērtē tā atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 7., 8., 14., 15., 18., 20., 22. un 23.punktā minētajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no šiem kritērijiem, tā vērtēšanu neturpina;

42.3. ja projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 3.pielikuma 7., 8., 14., 15., 18., 20., 22. un 23.punktā minētajiem kritērijiem, to vērtē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajiem kritērijiem, piešķirot noteiktu punktu skaitu;

42.4. projekta iesniegumus, kuri vērtēti pēc šo noteikumu 3.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajiem kritērijiem, vērtē pēc šo noteikumu 3.pielikuma 33.punktā minētā kritērija. Ja projekta iesniegums neatbilst šim kritērijam, tā vērtēšanu neturpina. Ja vairāki projektu iesniegumi saņēmuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod projekta iesniegumam, kurā paredzēts lielāks enerģijas vai kurināmā ietaupījums (3.pielikuma 3.punktā minētais kritērijs). Ja vairākos projektu iesniegumos norādīts vienāds enerģijas vai kurināmā ietaupījums, priekšroku dod projekta iesniegumam, kurā paredzēts lielāks enerģijas vai kurināmā ietaupījums attiecībā pret projekta laikā veiktajiem ieguldījumiem (3.pielikuma 4.punktā minētais kritērijs). Ja vairākos projektu iesniegumos norādīts vienāds enerģijas vai kurināmā ietaupījums attiecībā pret projekta laikā veiktajiem ieguldījumiem, priekšroku dod projekta iesniegumam ar mazāku finansējuma intensitāti;

42.5. pēc pārējiem šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kritērijiem turpina vērtēt tikai tos projektu iesniegumus, kuri atbilst šo noteikumu 3.pielikuma 33.punktā minētajam kritērijam.

43. Ja projekta iesniegumā nav informācijas vai tā nav pilnīga, lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem kritērijiem, kā arī ja minētā informācija nav salasāma vai nav sniegta latviešu valodā, uzskata, ka projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam vai attiecīgajā kritērijā piešķir zemāko vērtējumu.

44. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņem, ja, vērtējot projektu iesniegumus, projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 3.pielikuma 33.punktā minētajam kritērijam.

45. Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 3.pielikuma 33.punktā minētajam kritērijam.

46. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert nosacī­jumus, kuri jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt līgumu par projekta īstenošanu.

47. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu sadarbības iestāde projekta iesniedzējam norāda, kāda papildu vai precizējošā informācija ir nepieciešama, lai projekta iesniegums atbilstu šo noteikumu 3.pielikuma 9., 10., 11., 12., 13., 16., 17., 19., 21., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. un 32.punktā minētajiem kritērijiem, un termiņu, kurā informācija ir iesniedzama. Pēc pieprasītās informācijas iesniegšanas kvalitātes kritēriju vērtējumu nemaina.

48. Sadarbības iestādes lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņš nevar būt garāks par trim mēnešiem no lēmuma nosūtīšanas dienas. Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz sadarbības iestādē vērtēšanai. Sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā no informācijas saņemšanas brīža vērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā ietvertajiem nosacījumiem.

49. Šo noteikumu 48.punktā minēto sadarbības iestādes lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņu nepagarina.

50. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, kā arī atzinumu par projekta iesniedzēja iesniegtās informācijas atbilstību lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertajiem nosacījumiem nosūta pa pastu divu darbdienu laikā pēc lēmuma vai atzinuma parakstīšanas.

51. Finansējuma saņēmējs noslēdz līgumu par projekta īstenošanu 30 darbdienu laikā pēc tam, kad parakstīts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai sadarbības iestādes atzinums par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi.

VII. Projektu īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

52. Piecu darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts līgums par projekta īstenošanu, finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē iepirkuma plānu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu īstenošanu.

53. Sadarbības iestāde finansējuma saņēmējam izmaksājamo finansējuma apjomu nosaka, pamatojoties uz projekta attiecināmo izmaksu tāmi un iesniegtajiem izdevumus apliecinošiem dokumentiem.

54. Finansējuma saņēmējam ir pieejams:

54.1. avansa maksājums ne vairāk kā 35 procentu apmērā no apstiprinātā finansējuma summas;

54.2. starpposma maksājums, ko piešķir, pamatojoties uz veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem, ne biežāk kā reizi trijos mēnešos, ja projekta īstenošanas ilgums pārsniedz sešus mēnešus;

54.3. noslēguma maksājums, ko piešķir pēc projekta īstenošanas, pamato­joties uz veiktajiem attiecināmajiem izdevumiem.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.329)

55. Avansa maksājuma un starpposma maksājumu kopsumma nepār­sniedz 90 procentus no apstiprinātā finansējuma summas.

56. Finansējuma saņēmējs var saņemt avansa maksājumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

56.1. finansējuma saņēmējs ar sadarbības iestādi ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu;

56.2. projekta īstenošanas uzsākšanai ir atvērts norēķinu konts, kas norādīts līgumā par projekta īstenošanu;

56.3. finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma procedūru ir uzsācis ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no projekta iesnieguma apstiprināšanas. Ja procedūra netiek uzsākta minētajā termiņā, sadarbības iestāde lemj, vai nepieciešams pārtraukt līgumu par projekta īstenošanu;

56.4. finansējuma saņēmējs ir iesniedzis sadarbības iestādē bankas garantiju par avansa summu. Bankas garantijas termiņš nav īsāks par projekta īstenošanas termiņu.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.329)

57. Ja avansa maksājums pārsniedz finansējuma apjomu, kas aprēķināts proporcionāli finansējuma intensitātei pret projekta ietvaros veiktajām attiecināmajām izmaksām, finansējuma saņēmējs atmaksā norādīto summu sadarbības iestādes norādītajā kontā.

58. Finansējuma saņēmējs var saņemt starpposma vai noslēguma maksājumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

58.1. finansējuma saņēmējs ar sadarbības iestādi ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu;

58.2. projekta īstenošanas uzsākšanai ir atvērts norēķinu konts, kas norādīts līgumā par projekta īstenošanu;

58.3. finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma procedūru ir uzsācis ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no projekta iesnieguma apstiprināšanas. Ja procedūra netiek uzsākta minētajā termiņā, sadarbības iestāde lemj, vai nepieciešams pārtraukt līgumu par projekta īstenošanu;

58.4. ir sagatavota starpposma vai noslēguma atskaite un līgumā par projekta īstenošanu paredzētajā laikā iesniegta sadarbības iestādē, un tai ir pievienoti attiecināmo izmaksu apliecinošie dokumenti;

58.5. ieguldījumi ir iekļauti finansējuma saņēmēja aktīvos kā amorti­zējamie ilgtermiņa ieguldījumi;

58.6. pēc sadarbības iestādes veiktās uzraudzības pārbaudes un starp­posma vai noslēguma atskaites pārbaudes projekta īstenošanas izmaksas tiek atzītas par attiecināmām. Sadarbības iestāde pārbaudes projekta īstenošanas vietā var veikt saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondiem pēc projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē;

58.7. ieguldījumi ir faktiski veikti un uzskaitīti finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē, izmaksas ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmas, un tās apliecina attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli;

58.8. izmaksas ir radušās pēc projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē, ja vien līgumā nav paredzētas tādas attiecināmās izmaksas, kas var būt veiktas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē atbilstoši šo noteikumu 14.punktam.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.566; MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.329)

59. Sadarbības iestāde proporcionāli samazina finansējuma summu šādos gadījumos:

59.1. ja faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks nekā paredzēts apstiprinātajā projekta iesniegumā;

59.2. ja nav īstenota kāda no līgumā par projekta īstenošanu paredzētajām aktivitātēm, bet tiek sasniegts projekta mērķis;

59.3. ja nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti;

59.4. ja projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas nav samērīgas un ekonomiski pamatotas;

59.5. ja finansējuma saņēmēja kapitāla atdeves rādītājs neatbilst šo noteikumu 69.punktā minētajam nosacījumam.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1181)

60. Sadarbības iestādei, izvērtējot starpposma vai noslēguma atskaiti, kā arī pēc maksājuma veikšanas ir tiesības pieprasīt no finansējuma saņēmēja papildu informāciju par projekta īstenošanu.

61. Sadarbības iestādei, izvērtējot starpposma vai noslēguma atskaiti, ir tiesības pieaicināt ekspertu, lai pārbaudītu, vai projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas nav nepamatoti augstas.

62. Maksājumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā uz finansējuma saņēmēja atvērto kontu.

63. Starpposma maksājumu var pieprasīt tikai pēc tādām projektā paredzētajām darbībām, kuras īstenojot ir veikti šo noteikumu 12.punktā minētie ieguldījumi.

64. Starpposma vai noslēguma maksājumu veic pēc attiecīgā projekta posma īstenošanas.

65. Noslēguma atskaiti iesniedz sadarbības iestādē 15 darbdienu laikā pēc projekta īstenošanas beigām, bet ne vēlāk par 2015.gada 1.jūliju. Ja finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē pamatotu lūgumu, sadarbības iestāde minēto termiņu var pagarināt, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 1.jūlijam.

(MK 26.07.2011. noteikumu Nr.584 redakcijā)

66. Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, tai skaitā ievieto aktuālo informāciju par projekta īstenošanu finansējuma saņēmēja iestādes mājaslapā internetā (ja tāda ir) ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

VIII. Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi

(Nodaļa MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1181 redakcijā)

67. Finansējuma saņēmējam līdz 2014.gada 31.decembrim ir tiesības ierosināt grozījumus līgumā par projekta īstenošanu, lai nodrošinātu, ka atbalsts visā projekta īstenošanas laikā tiek piešķirts saskaņā ar šo noteikumu 1.1 2.apakšpunktu.

68. Finansējuma saņēmējs, ierosinot šo noteikumu 67.punktā minētos grozījumus, sadarbības iestādē iesniedz:

68.1. līgumu, kas noslēgts ar pašvaldību, vai pašvaldības lēmumu par to, ka finansējuma saņēmējam ir deleģēta funkcija sniegt sabiedrisko pakalpojumu – nodrošināt siltumapgādi (turpmāk – sabiedriskais pakalpojums). Attiecīgajā deleģēšanas līgumā vai pašvaldības lēmumā norāda:

68.1.1. konkrētus sniedzamos sabiedriskos pakalpojumus;

68.1.2. prasību sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam uzturēt un atjaunot nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, lai minētos pakalpojumus varētu sniegt atbilstoši prasībām, kas noteiktas katram konkrētajam pakalpojumam;

68.1.3. līguma darbības laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem, bet nepārsniedz 10 gadu darbības termiņu;

68.1.4. iespēju saņemt atlīdzības (kompensācijas) maksājumus investīcijām sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā un nosacījumus atlīdzības (kompensācijas) maksājumu aprēķināšanai, kontrolei un pārskatīšanai, kā arī atlīdzības (kompensācijas) maksājumu pārmaksas novēršanai un atmaksāšanai;

68.1.5. sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas teritoriju;

68.1.6. sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam piešķirtās ekskluzīvās vai īpašās tiesības attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu;

68.1.7. atsauci uz Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (turpmāk – Komisijas lēmums Nr. 2012/21/ES). Ja deleģēšanas līgums noslēgts vai pašvaldības lēmums deleģēt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas funkciju pieņemts pēc 2012.gada 31.janvāra, atsauce uz Komisijas lēmumu Nr. 2012/21/ES ir obligāta;

68.2. apliecinājumu, ka kompensācija par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu nepārsniegs 15 000 000 euro vidēji gadā pilnvarojuma laikā.

69. Lai saņemtu valsts atbalstu atbilstoši šo noteikumu 1.2. apakšpunktam, finansējuma saņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka kapitāla atdeves rādītājs piecus gadus pēc projekta īstenošanas nav lielāks par 10 procentiem. Kapitāla atdeves rādītājs ir komercsabiedrības iepriekšējā pārskata gada neto peļņas attiecība pret kopkapitālu jeb pašu kapitāla un ilgtermiņa saistību summu. Finansējuma saņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka robežvērtība nepārsniedz vidējo svērto rādītāju divu gadu periodā.

(MK 19.02.2019. noteikumu Nr. 76 redakcijā)

70. Sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemti finansējuma saņēmēja ierosinājumi grozījumiem līgumā par projekta īstenošanu, izvērtē to atbilstību šo noteikumu 67., 68. un 69.punktā minētajām prasībām, pieņem attiecīgu lēmumu par līguma grozījumiem un rakstiski par to paziņo finansējuma saņēmējam.

71. Finansējuma saņēmējam, kuram piešķirts atbalsts saskaņā ar šo noteikumu 1.1 2.apakšpunktu, ir pienākums projekta īstenošanas laikā un 10 gadus pēc projekta īstenošanas glabāt dokumentus, kas pierāda, ka piešķirtais valsts atbalsts atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

IX. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1181 redakcijā)

72. Līdz 2013.gada 31.decembrim norēķinus veic latos un šo noteikumu ietvaros noteiktās summas euro pārrēķina latos, ievērojot Padomes 1997.gada 17.jūnija Regulas (EK) Nr. 1103/97 par dažiem noteikumiem attiecībā uz euro ieviešanu noteikto maiņas kursu, Padomes 2013.gada 9.jūlija Regulu (ES) Nr. 870/2013, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2866/98 attiecībā uz euro maiņas kursu Latvijai, kā arī ievērojot Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus.

73. Projektu iesniegumos, kas iesniegti sadarbības iestādē līdz 2013.gada 31.decembrim, summas norāda latos.

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 17.februāra noteikumiem Nr.162

(Pielikums grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.566; MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.584)

KN162P1_PAGE_01.JPG (78000 bytes)

KN162P1_PAGE_02.JPG (93895 bytes)

KN162P1_PAGE_03.JPG (115914 bytes)

KN162P1_PAGE_05.JPG (109343 bytes)

KN162P1_PAGE_06.JPG (95230 bytes)

KN162P1_PAGE_07.JPG (130259 bytes)

KN162P1_PAGE_08.JPG (187013 bytes)

KN162P1_PAGE_09.JPG (112514 bytes)

KN162P1_PAGE_10.JPG (79381 bytes)

KN162P1_PAGE_12.JPG (76698 bytes)

KN162P1_PAGE_13.JPG (59129 bytes)

KN162P1_PAGE_15.JPG (37009 bytes)

KN162P1_PAGE_17.JPG (127645 bytes)

KN162P1_PAGE_18.JPG (38220 bytes)

KN162P1_PAGE_19.JPG (69794 bytes)

KN162P1_PAGE_20.JPG (89196 bytes)

KN162P1_PAGE_21.JPG (74360 bytes)

KN162P1_PAGE_22.JPG (8454 bytes)

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 17.februāra noteikumiem Nr.162
Projekta iesniedzēja piekrišanas vēstule

(Pielikums grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.329; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1181)

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 17.februāra noteikumiem Nr.162
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Punktu skala

1.

Projekta gatavība tā iesniegšanas brīdī:

0–5
(Min. – 0)

1.1.

projekta iesniegumam nav pievienots plānošanas un arhitektūras uzdevums, nepieciešamie tehniskie noteikumi, būvvaldē saskaņots būvprojekts skiču projekta stadijā un akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā

0

1.2.

projekta iesniegumam ir pievienots plānošanas un arhitektūras uzdevums

1

1.3.

projekta iesniegumam ir pievienots plānošanas un arhitektūras uzdevums un Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktie tehniskie noteikumi

2

1.4.

projekta iesniegumam ir pievienots būvvaldē saskaņots būvprojekts skiču projekta stadijā

4

1.5.

projekta iesniegumam ir pievienots būvvaldē akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā

5

2.

Izmaksu un ieguvumu analīze parāda investīciju finansiālo efektivitāti – iekšējās atdeves koeficients (IRR) projekta iesniedzēja investīcijām ir:

0–15
(Min. – 0)

2.1.

mazāks par 0

0

2.2.

0 līdz 1,99 %

5

2.3.

2 % līdz 3,99 %

10

2.4.

4 % un vairāk

15

3.

Īstenojot projektu, tiek panākts enerģijas vai kurināmā ietaupījums:

0–25
(Min. – 8)

3.1.

īstenojot pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projektu, ir panākts siltumenerģijas samazinājums, kas iegūts, attiecinot gadā ietaupīto siltumenerģijas apjomu (megavatstundās) pret pārvades un sadales sistēmā gadā nodoto siltumenerģijas apjomu (megavatstundās) pirms projekta īstenošanas, un tas ir:

3.1.1.

mazāks par 1 %

0

3.1.2.

1 % līdz 9,99 %

8

3.1.3.

10 % līdz 19,99 %

16

3.1.4.

20 % un vairāk

25

3.2.

īstenojot siltumavota efektivitātes paaugstināšanas projektu, ir panākts kurināmā un elektroenerģijas samazinājums, kas iegūts, attiecinot gadā ietaupīto kurināmā un elektroenerģijas apjomu (megavatstundās) pret gadā patērēto kurināmā un elektroenerģijas apjomu (megavatstundās) pirms projekta īstenošanas, un tas ir:

3.2.1.

mazāks par 5 %

0

3.2.2.

5 % līdz 14,99 %

8

3.2.3.

15 % līdz 24,99 %

16

3.2.4.

25 % un vairāk

25

4.

Enerģijas vai kurināmā ietaupījuma attiecība pret projekta laikā veiktajiem ieguldījumiem:

0–25
(Min. – 8)

4.1.

īstenojot pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projektu, panāktais sistēmā nodotās enerģijas samazinājums (megavatstundas/gadā) pret ieguldījumiem (tūkstošos latu) ir:

4.1.1.

mazāks par 1

0

4.1.2.

1 līdz 2,99

8

4.1.3.

3 līdz 4,99

16

4.1.4.

5 un vairāk

25

4.2.

īstenojot siltumavota efektivitātes paaugstināšanas projektu, panāktais kurināmā un elektroenerģijas samazinājums (megavatstundas/gadā) pret ieguldījumiem (tūkstošos latu) ir:

4.2.1.

mazāks par 2

0

4.2.2.

2 līdz 6,99

8

4.2.3.

7 līdz 11,99

16

4.2.4.

12 un vairāk

25

1.1. KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLĀM PRIORITĀTĒM

Vērtēšanas sistēma

Punktu skala

5.

Īstenojot projektu, tiek veicināta atjaunojamo energoresursu efektīva izmantošana, tādējādi sekmējot horizontālās prioritātes “Ilgtspējīga attīstība” mērķu sasniegšanu:

0–15
(Min. – 0)

5.1.

pēc projekta īstenošanas attiecīgās siltumapgādes sistēmas siltum­avotā par kurināmo netiek izmantoti atjaunojamie energoresursi

0

5.2.

pēc projekta īstenošanas attiecīgās siltumapgādes sistēmas siltum­avotā par kurināmo tiek izmantoti atjaunojamie un citi energoresursi

7

5.3.

pēc projekta īstenošanas attiecīgās siltumapgādes sistēmas siltum­avotā par kurināmo tiek izmantoti tikai atjaunojamie energoresursi

15

6.

Projekta iesniedzēja pieprasītā finansējuma intensitāte (samazinot intensitāti par vienu procentpunktu, tiek saņemts vērtējums viens punkts). Ja pieprasītā finansējuma intensitāte tiek samazināta par vairāk nekā 15 procentpunktiem, kritērijā tiek saņemts maksimālais novērtējums. Kritērijs sekmē horizontālās prioritātes “Makroekonomiskā stabilitāte” īstenošanu

0–15
(Min. – 0)

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

2.1. PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/ Nē

7.

Projekta ietvaros netiks veiktas investīcijas kurināmā konversijai no atjaunojamā uz fosilo kurināmo

8.

Projekta ietvaros netiks izveidota vai atjaunota esošai sistēmai paralēla gāzes piegādes vai siltumapgādes sistēma

9.

Ir parādīts projekta tehnisko risinājumu pārākums pār citām siltumapgādes risinājumu alternatīvām

10.

Projekta iesniegumā plānotie pasākumi, paredzēto darbu un tehnoloģiju apraksts un sagaidāmie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti, pamatoti, izmērāmi, atbilst projekta īstenošanas laika grafikam un ir vērsti uz projekta mērķa sasniegšanu

11.

Projekta izmaksu un finansēšanas avotu sadalījuma aprēķins ir veikts aritmētiski pareizi

12.

Projekta attiecināmo izmaksu veidi un apjoms atbilst Ministru kabineta noteikumiem par aktivitātes īstenošanu

13.

Pieprasītais finansējuma apjoms ir aprēķināts pareizi saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 55.pantu, un tas atbilst Ministru kabineta noteikumiem par aktivitātes īstenošanu

14.

Projekts ir dzīvotspējīgs pēc tā īstenošanas – ieņēmumi pēc projekta īstenošanas segs visas ekspluatācijas izmaksas

15.

Plānotie izdevumi ir ekonomiski pamatoti, nepieciešami projekta īstenošanai un nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos

16.

Projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteikto laika periodu

17.

Projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem, ja pieaugs projekta izmaksas

18.

Objekts, kurā paredzēts veikt investīcijas projekta ietvaros, atrodas projekta iesniedzēja īpašumā

19.

Projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, kā arī projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros

2.2. PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

20.

Projekta iesniedzējs ir sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs – komercsabiedrība, kurai ir licence siltumenerģijas ražošanai vai pārvadei un sadalei, ja to nosaka normatīvie akti enerģētikas jomā, un tā atbilst Ministru kabineta noteikumiem par aktivitātes īstenošanu

21.

Projekta iesniedzējs ir samaksājis nodokļus un citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā un nodokļu samaksu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos

22.

Projekta iesniedzējs nav saņēmis un neparedz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu finansējuma programmu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem

23.

Projekta iesniedzējs projektu iesniegumu atlases ietvaros nav iesniedzis vairāk par vienu projekta iesniegumu pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanai un vairāk par vienu projekta iesniegumu siltumavota efektivitātes paaugstināšanai

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

24.

Projekta iesnieguma oriģinālam vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātai tā kopijai ir dokumenta juridiskais spēks

25.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, ir pievienoti visi papildus iesniedzamie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā

26.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta

27.

Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu

28.

Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats

29.

Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā

30.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

31.

Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā

32.

Projekta iesniegums ir iesniegts divos eksemplāros – oriģināls un kopija (ja tas iesniegts papīra formā)

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

33.

Ja projekta iesniegums atbilst 7., 8., 14., 15., 18., 20., 22., 23. un 31.vērtēšanas kritērijam, kā arī 3. un 4.vērtēšanas kritērijā ir saņēmis katrā vismaz 8 punktus un pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem kopā vismaz 50 punktu, tad pēc projektu iesniegumu sarindošanas prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo, tam pietiek aktivitātes atlases kārtā pieejamā finansējuma

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 162Pieņemts: 17.02.2009.Stājas spēkā: 12.03.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 39, 11.03.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
188933
{"selected":{"value":"22.02.2019","content":"<font class='s-1'>22.02.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.02.2019","iso_value":"2019\/02\/22","content":"<font class='s-1'>22.02.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"31.10.2013","iso_value":"2013\/10\/31","content":"<font class='s-1'>31.10.2013.-21.02.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.04.2012","iso_value":"2012\/04\/28","content":"<font class='s-1'>28.04.2012.-30.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.08.2011","iso_value":"2011\/08\/04","content":"<font class='s-1'>04.08.2011.-27.04.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2010","iso_value":"2010\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2010.-03.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.04.2010","iso_value":"2010\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2010.-30.04.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.03.2010","iso_value":"2010\/03\/30","content":"<font class='s-1'>30.03.2010.-07.04.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.06.2009","iso_value":"2009\/06\/28","content":"<font class='s-1'>28.06.2009.-29.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.03.2009","iso_value":"2009\/03\/12","content":"<font class='s-1'>12.03.2009.-27.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.02.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)