Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.1181

Rīgā 2013.gada 29.oktobrī (prot. Nr.56 124.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.162 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.162 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 39., 98.nr.; 2010, 55.nr.; 2011, 120.nr.; 2012, 66.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"1.1 Aktivitātes ietvaros sniedz atbalstu saskaņā ar vienu no šādiem valsts atbalsta veidiem:

1.1 1. valsts reģionālo atbalstu;

1.1 2. valsts atbalstu attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.";

1.2. aizstāt 5.punktā vārdus "valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra"" ar vārdiem "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra";

1.3. izteikt 6.2.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2.15. šo noteikumu 1.11.apakšpunktā minētajā gadījumā projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc projekta īstenošanas uzrauga projekta radītos ieņēmumus, nodrošinot, ka proporcionāli Eiropas Savienības Kohēzijas fonda ieguldījumam tiek atgūti vai ieturēti ieņēmumi, kas netika ņemti vērā, aprēķinot projektam pieejamā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apjomu;";

1.4. papildināt noteikumus ar 6.2.16.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2.16. šo noteikumu 1.1 2.apakšpunktā minētajā gadījumā piecus gadus pēc projekta īstenošanas uzrauga finansējuma saņēmēja kapitāla atdeves rādītāja apmēra atbilstību šo noteikumu 69.punktā minētajam nosacījumam.";

1.5. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem 8 955 796 euro apmērā. Finansējuma saņēmēju nodrošinātais līdzfinansējuma kopējais apjoms projektu īstenošanai nav mazāks par 8 955 796 euro.";

1.6. izteikt 9.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.6. tas ir saņēmis vai paredz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem, izņemot šo noteikumu 24. un 24.1 punktā minēto gadījumu;";

1.7. izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Vienam projekta iesniegumam minimāli pieļaujamais Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma apjoms ir 71 144 euro un maksimāli pieļaujamais Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma apjoms ir 4 268 615 euro. Aktivitātes ietvaros netiek atbalstīts projekts, kura kopējo izmaksu summa ir lielāka par 50 000 000 euro.";

1.8. papildināt 23.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Finansējuma saņēmējam nav jānodrošina finansējums vismaz 25 procentu apmērā no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām no pašu līdzekļiem vai ārējiem finanšu resursiem, par kuriem nav saņemts nekāds publiskais atbalsts, ieskaitot de minimis atbalstu un atbalstu no Eiropas Savienības fondiem, ja atbalstu sniedz saskaņā ar šo noteikumu 1.1 2.apakšpunktu.";

1.9. papildināt noteikumus ar 24.1 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Finansējuma saņēmējam nav jāievēro šo noteikumu 24.punktā minētie atbalsta apvienošanas ierobežojumi, ja atbalstu sniedz saskaņā ar šo noteikumu 1.1 2.apakšpunktu.";

1.10. izteikt 27.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.1. oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";";

1.11. izteikt 39.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.1. komisijas sastāvā ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji;";

1.12. papildināt noteikumus ar 59.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"59.5. ja finansējuma saņēmēja kapitāla atdeves rādītājs neatbilst šo noteikumu 69.punktā minētajam nosacījumam.";

1.13. papildināt noteikumus ar VIII un IX nodaļu šādā redakcijā:

"VIII. Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi

67. Finansējuma saņēmējam līdz 2014.gada 31.decembrim ir tiesības ierosināt grozījumus līgumā par projekta īstenošanu, lai nodrošinātu, ka atbalsts visā projekta īstenošanas laikā tiek piešķirts saskaņā ar šo noteikumu 1.1 2.apakšpunktu.

68. Finansējuma saņēmējs, ierosinot šo noteikumu 67.punktā minētos grozījumus, sadarbības iestādē iesniedz:

68.1. līgumu, kas noslēgts ar pašvaldību, vai pašvaldības lēmumu par to, ka finansējuma saņēmējam ir deleģēta funkcija sniegt sabiedrisko pakalpojumu - nodrošināt siltumapgādi (turpmāk - sabiedriskais pakalpojums). Attiecīgajā deleģēšanas līgumā vai pašvaldības lēmumā norāda:

68.1.1. konkrētus sniedzamos sabiedriskos pakalpojumus;

68.1.2. prasību sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam uzturēt un atjaunot nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, lai minētos pakalpojumus varētu sniegt atbilstoši prasībām, kas noteiktas katram konkrētajam pakalpojumam;

68.1.3. līguma darbības laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem, bet nepārsniedz 10 gadu darbības termiņu;

68.1.4. iespēju saņemt atlīdzības (kompensācijas) maksājumus investīcijām sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā un nosacījumus atlīdzības (kompensācijas) maksājumu aprēķināšanai, kontrolei un pārskatīšanai, kā arī atlīdzības (kompensācijas) maksājumu pārmaksas novēršanai un atmaksāšanai;

68.1.5. sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas teritoriju;

68.1.6. sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam piešķirtās ekskluzīvās vai īpašās tiesības attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu;

68.1.7. atsauci uz Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (turpmāk - Komisijas lēmums Nr. 2012/21/ES). Ja deleģēšanas līgums noslēgts vai pašvaldības lēmums deleģēt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas funkciju pieņemts pēc 2012.gada 31.janvāra, atsauce uz Komisijas lēmumu Nr. 2012/21/ES ir obligāta;

68.2. apliecinājumu, ka kompensācija par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu nepārsniegs 15 000 000 euro vidēji gadā pilnvarojuma laikā.

69. Lai saņemtu valsts atbalstu atbilstoši šo noteikumu 1.1 2.apakšpunktam, finansējuma saņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka kapitāla atdeves rādītājs piecus gadus pēc projekta īstenošanas nav lielāks par 10 procentiem. Kapitāla atdeves rādītājs ir komercsabiedrības iepriekšējā pārskata gada neto peļņas attiecība pret pamatkapitālu. Finansējuma saņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka robežvērtība nepārsniedz vidējo svērto rādītāju divu gadu periodā.

70. Sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemti finansējuma saņēmēja ierosinājumi grozījumiem līgumā par projekta īstenošanu, izvērtē to atbilstību šo noteikumu 67., 68. un 69.punktā minētajām prasībām, pieņem attiecīgu lēmumu par līguma grozījumiem un rakstiski par to paziņo finansējuma saņēmējam.

71. Finansējuma saņēmējam, kuram piešķirts atbalsts saskaņā ar šo noteikumu 1.1 2.apakšpunktu, ir pienākums projekta īstenošanas laikā un 10 gadus pēc projekta īstenošanas glabāt dokumentus, kas pierāda, ka piešķirtais valsts atbalsts atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.

IX. Noslēguma jautājumi

72. Līdz 2013.gada 31.decembrim norēķinus veic latos un šo noteikumu ietvaros noteiktās summas euro pārrēķina latos, ievērojot Padomes 1997.gada 17.jūnija Regulas (EK) Nr. 1103/97 par dažiem noteikumiem attiecībā uz euro ieviešanu noteikto maiņas kursu, Padomes 2013.gada 9.jūlija Regulu (ES) Nr. 870/2013, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2866/98 attiecībā uz euro maiņas kursu Latvijai, kā arī ievērojot Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus.

73. Projektu iesniegumos, kas iesniegti sadarbības iestādē līdz 2013.gada 31.decembrim, summas norāda latos.";

1.14. aizstāt 2.pielikumā vārdus "valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra"" ar vārdiem "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra".

2. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 31.oktobrī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.162 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1181Pieņemts: 29.10.2013.Stājas spēkā: 31.10.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 212, 30.10.2013. OP numurs: 2013/212.11
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
261441
31.10.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)