Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.211

Rīgā 2009.gada 3.martā (prot. Nr.15 11.§)
Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 16. panta otro un 2.1 daļu
(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 353 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. spirta denaturēšanas un denaturēta spirta aprites kārtību;

1.2. prasības un kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests izsniedz, pārreģistrē un anulē atļauju denaturētā spirta iegādei;

1.3. denaturētā spirta izmantošanas nosacījumus un kārtību;

1.4. spirta denaturēšanas vielas un nosacījumus, kādos gadījumos spirts ir uzskatāms par denaturētu spirtu;

1.5. informāciju, kas ietverama atļaujā denaturētā spirta iegādei, atļaujas denaturētā spirta iegādei spēkā stāšanās nosacījumus un darbības termiņu;

1.6. prasības denaturētā spirta lietotājiem, kas izpildāmas nodokļa atbrīvojuma piemērošanai.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 353 redakcijā)

1.1 Par denaturēto spirtu ir uzskatāms spirts, kas denaturēts ar:

1.1 1. Komisijas 1993. gada 22. novembra Regulas (EK) Nr.  3199/93 par spirta pilnīgas denaturēšanas procesu savstarpēju atzīšanu sakarā ar atbrīvojumu no akcīzes nodokļa (turpmāk – Komisijas regula Nr.  3199/93) pielikuma I sadaļā minētajām denaturēšanas vielām norādītajā daudzumā;

1.1 2. Komisijas regulas Nr.  3199/93 pielikuma II vai III sadaļā minētajām denaturēšanas vielām norādītajā daudzumā konkrētās Eiropas Savienības dalībvalstīs;

1.1 3. šo noteikumu 1.pielikumā minētajām denaturēšanas vielām norādītajā daudzumā.

(MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 668 redakcijā)

2. Izmantot denaturēto spirtu Latvijas Republikas teritorijā ir atļauts denaturētā spirta lietotājam, izņemot fizisko personu, kas nav komersants (turpmāk – lietotājs), kurš saskaņā ar šiem noteikumiem ir saņēmis Valsts ieņēmumu dienesta atļauju denaturētā spirta iegādei (turpmāk – lietotāja atļauja) un kurš izmanto denaturēto spirtu nepārtikas preču ražošanā – iepilda, pievieno vai iestrādā denaturēto spirtu nepārtikas precēs – vai izmanto tehniskām vajadzībām (izņemot denaturētā spirta izmantošanu par degvielu vai kurināmo) atbilstoši lietotāja atļaujā norādītajam mērķim.

(MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 668 redakcijā)

3. Denaturēt spirtu Latvijas Republikas teritorijā atļauts tikai akcīzes preču noliktavā (turpmāk – noliktava) komersantam, kurš saņēmis Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja (turpmāk – noliktavas turētājs) darbībai ar norādītu darbības veidu – spirta denaturēšana.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.285; MK 22.11.2011. noteikumiem Nr.892)

4. Ievest denaturēto spirtu, kas denaturēts ar Komisijas regulas Nr.  3199/93 pielikuma I sadaļā minētajām denaturēšanas vielām norādītajā daudzumā, Latvijas Republikas teritorijā no Eiropas Savienības dalībvalsts vai no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, piemērojot muitas procedūru – laišana brīvā apgrozībā –, ir atļauts:

4.1. noliktavas turētājam, kuram izsniegtajā speciālajā atļaujā (licencē) norādīts akcīzes preču veids – denaturēts spirts;

4.2. lietotājam, kas ir saņēmis lietotāja atļauju.

(MK 25.02.2021. noteikumu Nr. 127 redakcijā)

5. Denaturēto spirtu Latvijas Republikas teritorijā ir atļauts ievest, ja ir testēšanas pārskats (vai tā tulkojums valsts valodā, ja minētais dokuments izsniegts citā Eiropas Savienības dalībvalstī), kuru izsniegusi institūcija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību (turpmāk – paziņotā institūcija), vai Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentā institūcija, norādot denaturētā spirta atbilstību Komisijas regulā Nr.  3199/93 vai šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajām denaturēšanas vielām, attiecīgo vielu nosaukumu un procentuālo daudzumu produktā, kā arī deklarētā denaturētā spirta daudzumu litros un absolūtā spirta daudzumu litros (turpmāk – testēšanas pārskats).

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr. 285; MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 668; MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 724)

6. Lai pārvietotu denaturēto spirtu, kas denaturēts ar Komisijas regulas Nr.  3199/93 pielikuma I sadaļā minētajām denaturēšanas vielām norādītajā daudzumā, noformē:

6.1. dokumentus, kas noteikti Komisijas 1992. gada 17. decembra Regulā (EEK) Nr. 3649/92 par vienkāršotiem pavaddokumentiem, Kopienas iekšienē pārvadājot akcīzes ražojumus, kas ir nodoti patēriņam nosūtītāja dalībvalstī (turpmāk – Komisijas regula Nr. 3649/92), ja denaturēto spirtu:

6.1.1. ieved no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts;

6.1.2. ieved no Eiropas Savienības dalībvalsts;

6.1.3. izved uz Eiropas Savienības dalībvalsti, kura norādīta Komisijas regulas Nr.  3199/93 pielikuma I sadaļā, vai valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts;

6.1.4. pārvieto starp noliktavām Latvijas Republikā;

6.2. piegādes dokumentu atbilstoši normatīvajiem aktiem par grāmatvedības kārtošanu un akcīzes preču apriti, ja denaturēto spirtu no noliktavas Latvijas Republikā piegādā lietotājam Latvijas Republikā.

(MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 668 redakcijā)

6.1 Lai pārvietotu denaturēto spirtu, kas denaturēts ar Komisijas regulas Nr.  3199/93 pielikuma II vai III sadaļā minētajām denaturēšanas vielām norādītajā daudzumā, noformē:

6.1 1. dokumentus, kas noteikti Eiropas Komisijas 2009. gada 24. jūlija regulā (EK) Nr. 684/2009, ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2008/118/EK attiecībā uz datorizētām procedūrām akcīzes preču pārvietošanai atliktās nodokļa maksāšanas režīmā (turpmāk – Komisijas regula Nr. 684/2009), ja denaturēto spirtu:

6.1 1.1. ieved no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts;

6.1 1.2. ieved no Eiropas Savienības dalībvalsts;

6.1 1.3. izved uz Eiropas Savienības dalībvalsti, kas saskaņā ar Komisijas regulas Nr.  3199/93 pielikumu neizmanto minētās denaturēšanas vielas norādītajā daudzumā spirta denaturēšanai, vai valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts;

6.1 1.4. pārvieto starp noliktavām Latvijas Republikā;

6.1 2. dokumentus, kas noteikti Komisijas regulā Nr. 3649/92, ja denaturēto spirtu izved uz Eiropas Savienības dalībvalsti, kura norādīta Komisijas regulas Nr.  3199/93 pielikuma II vai III sadaļā, un izmanto attiecīgās denaturēšanas vielas norādītajā daudzumā spirta denaturēšanai.

(MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 668 redakcijā)

6.2 Lai pārvietotu denaturēto spirtu, kas denaturēts ar šo noteikumu 1.pielikumā minētajām denaturēšanas vielām norādītajā daudzumā, noformē:

6.2 1. dokumentus, kas noteikti Komisijas regulā Nr. 684/2009, ja denaturēto spirtu:

6.2 1.1. ieved no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts;

6.2 1.2. ieved no Eiropas Savienības dalībvalsts;

6.2 1.3. izved uz Eiropas Savienības dalībvalsti vai valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts;

6.2 2. dokumentus, kas noteikti Komisijas regulā Nr. 3649/92, ja denaturēto spirtu pārvieto starp noliktavām Latvijas Republikā;

6.2 3. piegādes dokumentu atbilstoši normatīvajiem aktiem par grāmatvedības kārtošanu un akcīzes preču apriti, ja denaturēto spirtu no noliktavas Latvijas Republikā piegādā lietotājam Latvijas Republikā.

(MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 668 redakcijā)

7. Lietotājs ir tiesīgs iegādāties denaturēto spirtu Latvijas Republikā no noliktavas turētāja vai no lietotāja, kurš saņēmis šo noteikumu 39.punktā minēto atļauju.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.285)

8. Ja denaturētais spirts neatbilst šo noteikumu prasībām vai spirts netiek denaturēts, piegādāts vai izvests šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, tam piemēro akcīzes nodokli saskaņā ar likumu “Par akcīzes nodokli” (turpmāk – likums). Šādā gadījumā par akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likumu ir atbildīgs noliktavas turētājs vai persona, kas piegādājusi vai izvedusi denaturēto spirtu.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.285)

9. Ja denaturēto spirtu izmanto persona, kura nav saņēmusi lietotāja atļauju, vai denaturētais spirts tiek izmantots mērķiem, kas nav norādīti lietotāja atļaujā, vai denaturētais spirts tiek ievests, piegādāts vai izvests, neievērojot šajos noteikumos noteikto denaturētā spirta aprites kārtību, par saņemtā vai izmantotā spirta daudzumu un akcīzes nodokļa samaksu saskaņā ar likumu ir atbildīgs lietotājs vai persona, kura saņēmusi vai izmantojusi denaturēto spirtu.

(MK 23.03.2010. noteikumu Nr.285 redakcijā)

10. Persona, kura veic darbības ar denaturēto spirtu, nodrošina saņemtā, izlietotā un izsniegtā denaturētā spirta daudzuma uzskaiti. Minētā persona deklarētajā darba laikā Valsts ieņēmumu dienestam nodrošina iespēju salīdzināt faktisko denaturētā spirta daudzumu ar uzskaites datiem.

11. Noliktavas turētājs deklarētajā darba laikā Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotajām personām nodrošina iespēju kontrolēt denaturētā spirta apriti un ar to saistīto dokumentāro un datorizēto informāciju.

12. Denaturētā spirta piegādes un attaisnojuma dokumentā atbilstoši normatīvajiem aktiem par grāmatvedības kārtošanu un akcīzes preču apriti norāda arī denaturētā spirta saņēmēja lietotāja atļaujas numuru.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr. 285; MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 668)

II. Spirta denaturēšana

13. Spirtu denaturē, pievienojot tam Komisijas regulā Nr. 3199/93 vai šo noteikumu 1.pielikumā minētās denaturēšanas vielas norādītajā daudzumā.

(Grozīts ar MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 668)

14. Noliktavas turētājs:

14.1. ne vēlāk kā divas darbdienas pirms paredzētās denaturēšanas rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu par denaturēšanas laiku, vietu un paredzamo denaturētā spirta apjomu;

14.2. sastāda attiecīgu aktu par spirta denaturēšanas procesu, kā arī par testēšanai nepieciešamā denaturētā spirta paraugu ņemšanu no uzglabāšanas tvertnes, tilpnes, rezervuāra vai cisternas (turpmāk – tvertne). Aktā norāda šādu informāciju:

14.2.1. akta numurs, kā arī vieta, datums un laiks, kad notika spirta denaturēšana;

14.2.2. akta sastādītāja vārds, uzvārds un amats;

14.2.3. noliktavas turētāja nosaukums, juridiskā adrese, akcīzes identifikācijas numurs un noliktavas adrese, kurā spirts denaturēts;

14.2.4. tvertnes numurs;

14.2.5. attiecīgajā denaturēšanas procesā denaturētā spirta daudzums litros un absolūtā spirta litros;

14.2.6. denaturētā spirta skaitītāja stāvoklis pēc parauga ņemšanas;

14.2.7. tās personas vārds, uzvārds un paraksts, kura piedalījās denaturēšanā un parauga ņemšanā.

(MK 23.03.2010. noteikumu Nr.285 redakcijā)

15. Noliktavas turētājs pēc denaturēšanas procesa pabeigšanas no tvertnes, kurā uzglabā denaturēto spirtu, paņem denaturētā spirta paraugu (vismaz vienu litru), noplombē parauga iepakojumu un iesniedz to paziņotajā institūcijā vai Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajā institūcijā, lai noteiktu, vai denaturētais spirts ir denaturēts saskaņā ar Komisijas regulā Nr. 3199/93 vai šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajām prasībām.

(MK 23.03.2010. noteikumu Nr. 285 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 668)

16. Spirtu denaturē un katra veida denaturēto spirtu (ja denaturētajam spirtam ir dažāds absolūtā spirta daudzums vai spirts denaturēts ar dažādām denaturēšanas vielām) uzglabā tam īpaši paredzētās atsevišķās stacionārās Valsts ieņēmumu dienestā deklarētās tvertnēs, kuras noliktavas turētājs ir norādījis noliktavas plānā. Uz tvertnēm ir norāde “Denaturēts spirts”, un tajās aizliegts glabāt nedenaturētu spirtu vai citus alkoholiskos dzērienus.

17. Noliktavas turētājs, kurš veic komercdarbību ar denaturēto spirtu, nodrošina, lai spirta denaturēšanas un denaturētā spirta uzglabāšanas vietās būtu denaturētā spirta daudzuma mērīšanas līdzekļi, kas atbilst normatīvajos aktos par mērījumu vienotību noteiktajām prasībām. Noliktavas turētājs denaturētā spirta noliešanu vai pārsūknēšanu no tvertnēm, kurās denaturē vai uzglabā denaturēto spirtu, veic caur skaitītāju, kas atbilst normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām konkrētajam mērīšanas līdzeklim un kas nodrošina denaturējamā un denaturētā spirta plūsmas akcīzes preču noliktavā summāru un neanulējamu uzskaiti.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.285)

III. Denaturētā spirta piegāde

18. Lietotājam piegādātā kopējā denaturētā spirta daudzums nedrīkst pārsniegt lietotāja atļaujā norādīto denaturētā spirta daudzumu.

19. Denaturētā spirta izvešana no noliktavas, piegāde vai realizācija bez testēšanas pārskata ir aizliegta.

20. Lai saņemtu testēšanas pārskatu, noliktavas turētājs iesniedz paziņotajā institūcijā šo noteikumu 15.punktā minētā denaturētā spirta paraugu un 14.punktā minētā akta kopiju. Paziņotā institūcija triju darbdienu laikā pēc parauga saņemšanas pārbauda denaturētā spirta paraugu un izsniedz noliktavas turētājam testēšanas pārskatu.

(MK 23.03.2010. noteikumu Nr.285 redakcijā)

21. Testēšanas pārskatā norāda šādu informāciju:

21.1. noliktavas turētāja nosaukums, juridiskā adrese un akcīzes identifikācijas numurs;

21.2. noliktavas adrese;

21.3. deklarētā denaturētā spirta daudzums litros un absolūtā spirta daudzums litros;

21.4. spirta denaturēšanas vielas un to procentuālais daudzums produktā;

21.5. šo noteikumu 14.punktā minētā akta numurs;

21.6. testēšanas pārskata izsniegšanas datums;

21.7. atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds un paraksts.

(Grozīts ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.285)

IV. Atļaujas izsniegšana, pārreģistrēšana un anulēšana

22. Lai saņemtu lietotāja atļauju, lietotājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu atļaujas saņemšanai denaturēta spirta iegādei (turpmāk – lietotāja iesniegums) saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. Lietotāja iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

22.1. denaturētā spirta izmantošanas aprakstu, kurā ietverta informācija par konkrētajā pieprasītajā laikposmā (piemēram, mēnesī, gadā) izmantojamā denaturētā spirta daudzumu (litros un absolūtā spirta litros), ziņas par tās produkcijas veidu un kopējo daudzumu, kuras ražošanai tiks izmantots denaturētais spirts;

22.2. tehnisko dokumentāciju (vai attiecīgo dokumentu kopijas), kas reglamentē tehnoloģiskā procesa norisi, norādot denaturētā spirta daudzumu, kāds atbilstoši tehniskajai dokumentācijai ir nepieciešams, lai saražotu vienu gatavās produkcijas vienību vai veiktu citas iesniegumā minētās darbības (piemēram, konkrētas iekārtas tehniskajai apkopei nepieciešamā denaturētā spirta daudzums);

22.3. ar atbildīgās amatpersonas parakstu apstiprinātu teritorijas plānu (vai tā kopiju), kurā norādītas stacionārās tvertnes denaturētā spirta uzglabāšanai, to tilpums (m3) un numurs plānā, ja plānots uzglabāt vienlaikus vairāk nekā 1000 litru denaturētā spirta.

22.1 Lietotājs iesniegumu atļaujas saņemšanai iesniedz elektroniski, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 353 redakcijā)

23. Lai atkārtoti saņemtu lietotāja atļauju, lietotājs saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu iesniedz lietotāja iesniegumu. Ja mainījušies nosacījumi, kas minēti iepriekš izsniegtās lietotāja atļaujas saņemšanai iesniegtajā lietotāja iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos, pievieno dokumentus, kas apstiprina jaunos nosacījumus.

(Grozīts ar MK 25.02.2021. noteikumiem Nr. 127; grozījums par vārdu "un pievieno iepriekš izsniegto lietotāja atļauju" svītrošanu stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

23.1 Ja mainās lietotāja atļaujā norādītais komersanta nosaukums vai lietotāja atļaujā norādītajai darbības vietai piešķirta jauna adrese, Valsts ieņēmumu dienests aktualizē atļaujā norādītās ziņas.

(MK 25.02.2021. noteikumu Nr. 127 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

24. Valsts ieņēmumu dienests izskata šo noteikumu 22., 23. vai 30.punktā minētos dokumentus un 10 darbdienu laikā pēc to saņemšanas izsniedz vai pārreģistrē lietotāja atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt vai pārreģistrēt lietotāja atļauju. Lietotāja atļaujā norāda informāciju saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu.

25. Lietotāja atļauju izsniedz uz gadu par katru denaturēšanas vielu un par katru adresi, kurā denaturēto spirtu uzglabā un izmanto.

26. (Svītrots no 01.07.2021. ar MK 25.02.2021. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)

27. Ja pieņemts lēmums par atteikumu izsniegt lietotāja atļauju, lietotāja iesniegums un tam pievienojamie dokumenti iesniedzami no jauna.

28. Lietotājam, kurš denaturēto spirtu pievieno naftas produktiem, Valsts ieņēmumu dienests izsniedz lietotāja atļauju, ja viņam ir speciālā atļauja (licence) noliktavas turētāja darbībai ar norādītu darbības veidu – naftas produktu sajaukšana, ražošana, apstrāde vai pārstrāde.

29. Lietotāja atļauja stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma par lietotāja atļaujas izsniegšanu vai pārreģistrāciju pieņemšanas, ja lēmumā nav noteikts citādi.

30. Ja mainās lietotāja atļaujā norādītā informācija (izņemot šo noteikumu 23.1 punktā minēto gadījumu), lietotājs iesniedz pārreģistrācijas iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestā saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu un pievieno izmaiņas apliecinošo dokumentu kopijas.

(MK 25.02.2021. noteikumu Nr. 127 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

31. Ja mainās informācija atļaujas saņemšanai iesniegtajos dokumentos un atļauja nav jāpārreģistrē, lietotājs piecu darbdienu laikā pēc attiecīgajām izmaiņām informē Valsts ieņēmumu dienestu un iesniedz izmaiņas apliecinošo dokumentu kopijas Valsts ieņēmumu dienestā.

(MK 25.02.2021. noteikumu Nr. 127 redakcijā)

32. Valsts ieņēmumu dienests neizsniedz vai nepārreģistrē lietotāja atļauju šādos gadījumos:

32.1. lietotāja iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos sniegta nepatiesa vai nepilnīga informācija;

32.2. lietotājam gada laikā pirms lietotāja iesnieguma iesniegšanas ir anulēta lietotāja atļauja par šo noteikumu pārkāpumiem;

32.3. lietotājs nav samaksājis naudas sodu, kas uzlikts par šo noteikumu vai citu ar denaturētā spirta apriti saistīto normatīvo aktu pārkāpumiem;

32.4. lietotājam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds (izņemot gadījumu, ja attiecīgo maksājumu termiņi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti vai ja pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi un persona iepriekš minētās nodokļu parāda saistības pilda), kura kopsumma pārsniedz 150 euro;

32.5. lietotāja izpildinstitūcijā ir personas, kas ir vai triju gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir bijušas tāda komersanta izpildinstitūcijā, kurš ir izvairījies no nodokļu vai nodevu maksāšanas;

32.6. pieteiktā darbības vieta deklarēta citam lietotājam izsniegtajā atļaujā;

32.7. lietotāja pieteiktajā darbības vietā nav reģistrēta struktūrvienība atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā.

(Grozīts ar MK 25.02.2021. noteikumiem Nr. 127; punkta ievaddaļas un 32.4. apakšpunkta jaunā redakcija, kā arī 32.6. un 32.7. apakšpunkts stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

33. Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs anulēt lietotāja atļauju šādos gadījumos:

33.1. lietotāja iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos sniegta nepilnīga informācija;

33.2. (svītrots ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.285);

33.3. tiek traucētas valsts institūciju amatpersonas ar denaturētā spirta aprites uzraudzību saistīto pienākumu pildīšanas laikā;

33.4. Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotajām amatpersonām deklarētajā darba laikā netiek nodrošināta iespēja piekļūt denaturētā spirta uzglabāšanas un izmantošanas vietām vai dokumentācijai;

33.5. lietotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis pēc atkārtota uzaicinājuma nav ieradies Valsts ieņēmumu dienestā;

33.6. lietotājs nav samaksājis naudas sodu, kas uzlikts par šo noteikumu pārkāpumiem;

33.7. (svītrots no 01.07.2021. ar MK 25.02.2021. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu);

33.8. lietotāja izpildinstitūcijā ir personas, kas ir vai triju gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir bijušas tā komersanta izpildinstitūcijā, kurš ir izvairījies no nodokļu vai nodevu maksāšanas;

33.9. lietotājs ir pārkāpis citas šajos noteikumos noteiktās prasības.

34. Valsts ieņēmumu dienests anulē lietotāja atļauju šādos gadījumos:

34.1. lietotāja iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos sniegta nepatiesa informācija;

34.2. Valsts ieņēmumu dienests konstatējis, ka lietotājs izmanto denaturēto spirtu mērķiem, kas nav norādīti atļaujā;

34.3. lietotājs ir iesniedzis iesniegumu par lietotāja atļaujas anulēšanu.

35. Lēmums par lietotāja atļaujas anulēšanu stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas, ja lēmumā nav noteikts citādi.

36. (Svītrots no 01.07.2021. ar MK 25.02.2021. noteikumiem Nr. 127; sk. grozījumu 2. punktu)

37. Pēc lietotāja atļaujas anulēšanas (izņemot šo noteikumu 34.3.apakš­punktā minēto gadījumu) darbības ar denaturēto spirtu (izņemot uzglabāšanu) ir aizliegtas. Ja lietotāja atļauja ir zaudējusi spēku vai anulēta saskaņā ar šo noteikumu 34.3.apakš­punktu, lietotājs drīkst denaturēto spirtu uzglabāt un izmantot atbilstoši lietotāja atļaujā norādītajam denaturētā spirta izmantošanas mērķim ne ilgāk kā vienu gadu pēc dienas, kad atļauja ir zaudējusi spēku vai anulēta.

(Grozīts ar MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 668)

38. Ja lietotāja atļauja tiek anulēta vai tā zaudē spēku, 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 35.punktā minētā lēmuma saņemšanas vai dienas, kad atļauja zaudējusi spēku, kā arī pēc šo noteikumu 37. punktā minētā termiņa, lietotājs veic inventarizāciju un Valsts ieņēmumu dienestā deklarē denaturētā spirta atlikumu.

(Grozīts ar MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 668)

39. Ja lietotāja atļauja ir anulēta vai zaudējusi spēku, kā arī pēc šo noteikumu 37. punktā minētā termiņa, denaturētā spirta iznīcināšana, atgriešana piegādātājam, realizācija vai nodošana citam lietotājam, kuram ir izsniegta lietotāja atļauja, vai pārvietošana uz citām lietotāja struktūrvienībām no denaturētā spirta uzglabāšanas un izmantošanas vietas ir atļauta ar Valsts ieņēmumu dienesta atļauju. Atļauju izsniedz, pamatojoties uz iesniegumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

39.1. lietotāja nosaukums;

39.2. lietotāja atļaujas numurs;

39.3. denaturētā spirta atlikums;

39.4. plānotās darbības ar denaturētā spirta atlikumu;

39.5. denaturētā spirta saņēmēja nosaukums un piegādes vietas adrese, ja denaturētā spirta atlikumu plānots atgriezt denaturētā spirta piegādātājam, realizēt vai nodot citam denaturētā spirta lietotājam;

39.6. piegādes vietas adrese, ja denaturētā spirta atlikumu no norādītās uzglabāšanas un izmantošanas vietas plānots pārvietot uz citām lietotāja struktūrvienībām;

39.7. komersants, kas iznīcinās denaturētā spirta atlikumu, denaturētā spirta iznīcināšanas veids, vieta un laiks, ja denaturētā spirta atlikumu plānots iznīcināt;

39.8. iesnieguma iesniegšanas datums, atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds un paraksts.

(Grozīts ar MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 668; MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 353)

40. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas pamato plānotās darbības ar denaturētā spirta atlikumu (piemēram, līgums par denaturētā spirta realizāciju vai iznīcināšanu).

V. Prasības piegādātājam un lietotājam

(Nodaļas nosaukums MK 25.02.2021. noteikumu Nr. 127 redakcijā; nodaļas nosaukuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

41. (Svītrots ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.285)

42. Lietotājs deklarētajā darba laikā Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotajām personām nodrošina iespēju kontrolēt denaturētā spirta apriti un ar to saistīto dokumentāro un datorizēto informāciju denaturētā spirta uzglabāšanas un izmantošanas vietās, kā arī produkcijas (kas ražota, izmantojot denaturēto spirtu) uzglabāšanas un tirdzniecības vietās.

43. Lietotājs nodrošina, lai denaturētā spirta uzglabāšanas un izmantošanas vietās būtu denaturētā spirta daudzuma mērīšanas līdzekļi, kas atbilst normatīvajos aktos par mērījumu vienotību noteiktajām prasībām.

44. Lietotājs nodrošina, lai Valsts ieņēmumu dienestā deklarētajās denaturētā spirta uzglabāšanas un izmantošanas vietās būtu izvietota norāde valsts valodā par lietotāja nosaukumu un darba laiku attiecīgajā darbības vietā.

44.1 Ja denaturēto spirtu lietotājam piegādā Latvijas Republikas noliktavas turētājs vai lietotājs, kuram ir izsniegta atļauja saskaņā ar šo noteikumu 39. punktu, piegādātājs pirms denaturētā spirta piegādes Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā ievada informāciju par piegādājamo denaturētā spirta daudzumu, nepārsniedzot denaturētā spirta iegādes daudzumu. Ja lietotājs pats ieved denaturēto spirtu Latvijas Republikā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai no ārvalsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, informācijas ievadīšanu Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā par denaturētā spirta daudzumu nodrošina lietotājs saņemšanas dienā.

(MK 25.02.2021. noteikumu Nr. 127 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

VI. Noslēguma jautājumi

45. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumus Nr.389 “Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 69.nr.).

46. Lietotāja atļaujas, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz 2009.gada 1.jūlijam.

46.2 Lietotājs, kuram atļauja izsniegta līdz 2021. gada 30. jūnijam, pēc pēdējās denaturētā spirta iegādes, kas notikusi līdz minētajam datumam, iesniedz atļauju Valsts ieņēmumu dienestā, lai nodrošinātu līdz atļaujas derīguma termiņam atlikušā iegādes daudzuma norādīšanu Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

(MK 25.02.2021. noteikumu Nr. 127 redakcija)

46.1 Lietotāja atļaujas, kas izsniegtas līdz  2017. gada 19. novembrim, ir spēkā līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām. Lietotājiem, kuriem lietotāja atļaujas izsniegtas līdz 2017. gada 19. novembrim, piemēro šo noteikumu prasības, kas stājas spēkā 2017. gada 20. novembrī.

(MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 668 redakcijā)

47. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 16.martā.

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministrs A.Slakteris
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.marta noteikumiem Nr.211

(Pielikums svītrots ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.285)

1.1 pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 3. marta
noteikumiem Nr. 211
Nacionālo denaturēšanas vielu saraksts

(Pielikums MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 668 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.02.2021. noteikumiem Nr. 127)

Nr.
p. k.

Spirta (etilspirta) veids

Denaturējošās vielas

Minimālais denaturējošo vielu daudzums uz 1 hl absolūtā spirta

1.

EtilspirtsIzopropilspirts

9 litri

Acetons

1 litrs

Metilēnzilais, timolzilais vai kristālvioletais

0,4 grami

2.

EtilspirtsMetilizobutilketons

3 litri

Metiletilketons

2 litri

3.

EtilspirtsAcetons

3 litri

Denatonija benzoāts

2 grami

4.

EtilspirtsEtilacetāts

10 litri

5.

Etilspirts

Ketonu maisījums:

- 95–96 masas % metiletilketons

- 2,5–3 masas % metil-izopropilketons

- 1,5–2 masas % etileksamilketons

1 litrs

Denatonija benzoāts

1 grams

6.

Dehidratēts etilspirts (satur ne vairāk kā 0,5 % ūdens)Svinu nesaturošs benzīns

4 litri

Etil-trec-butilēteris

1 litrs

7.

Dehidratēts etilspirts (satur ne vairāk kā 0,5 % ūdens)Svinu nesaturošs benzīns

minimāli 5 litri un maksimāli 7 litri

8.

EtilspirtsTerc-butilspirts80 grami
Denatonija benzoāts0,8 grami

9.

EtilspirtsIzopropilspirts10 litri
2. pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.marta
noteikumiem Nr. 211

(Pielikums MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 353 redakcijā)

Iesniegums atļaujas saņemšanai/pārreģistrācijai denaturētā spirta iegādei

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTAM

Lietotāja nosaukums 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 
  
Spirta veids Spirta denaturēšanas vielas (daudzums uz 1 hektolitru absolūtā spirta) 
Denaturētā spirta izmantošanas mērķis 
  
Nepieciešamais denaturētā spirta daudzumsLitrosAbsolūtā spirta litros
  
   
Adrese, kurā denaturētais spirts tiks uzglabāts un izmantots 
Darba laiksPirmdienOtrdienTrešdienCeturtdienPiektdienSestdienSvētdien
       
 
Atbildīgā persona
Amats 
Vārds, uzvārds 
Datums  /  /    paraksts 
3. pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.marta noteikumiem Nr.211

(Pielikums MK 25.02.2021. noteikumu Nr. 127 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

(Papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)
(VID iestāde)

Atļauja
denaturētā spirta iegādei

Sērija DI Nr.

Lietotāja nosaukums 
  
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 
  
Spirta veids 
  
Spirta denaturēšanas vielas (daudzums uz 1 hektolitru absolūtā spirta) 
    
Iegādes daudzums (litri) Iegādes daudzums (absolūtā spirta litri) 
  
Izmantošanas mērķis 

Adrese, kurā denaturētais spirts tiks uzglabāts un izmantots

 
    
Atļauja izsniegta Atļauja spēkā no 
  līdz 
   
Atļauja pārreģistrēta1  
Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona 
 (vārds, uzvārds)

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Piezīme. 1 Norāda tikai tad, ja atļauja pārreģistrēta. Norāda pēdējo pārreģistrācijas datumu.

4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 3.marta noteikumiem Nr.211

(Pielikums svītrots ar MK 23.03.2010. noteikumiem Nr.285)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 211Pieņemts: 03.03.2009.Stājas spēkā: 16.03.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 38, 10.03.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
188820
{"selected":{"value":"01.07.2022","content":"<font class='s-1'>01.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2022","iso_value":"2022\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-30.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2021","iso_value":"2021\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2021.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.11.2018","iso_value":"2018\/11\/30","content":"<font class='s-1'>30.11.2018.-28.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.11.2017","iso_value":"2017\/11\/20","content":"<font class='s-1'>20.11.2017.-29.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-19.11.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2010","iso_value":"2010\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2010.-31.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.03.2009","iso_value":"2009\/03\/16","content":"<font class='s-1'>16.03.2009.-31.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"