Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.128

Rīgā 2009.gada 10.februārī (prot. Nr.11 14.§)
Politisko organizāciju (partiju) vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība

1. Noteikumi nosaka politisko organizāciju (partiju) un to apvienību (turpmāk – politiskā organizācija (partija)) vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas veidlapas paraugu, kā arī veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību.

2. Politiskā organizācija (partija) vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju sagatavo latviešu valodā. Politiskā organizācija (partija) vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā naudas summas norāda euro un centos.

(Grozīts ar MK 01.10.2013. noteikumiem Nr.1006)

3. Politiskā organizācija (partija) ieņēmumu vai izdevumu summas ārvalstu valūtā pārrēķina no attiecīgās valūtas uz euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu šo ienākumu saņemšanas vai izdevumu rašanās dienā.

(MK 01.10.2013. noteikumu Nr.1006 redakcijā)

4. Politiskā organizācija (partija), sagatavojot vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju, ievēro šādus nosacījumus:

4.1. posteņus atspoguļo katru atsevišķi veidlapā norādītajā secībā;

4.2. posteņos, kuros nav skaitļu, ieraksta vārdu “nav”;

4.3. posteņos norāda attiecīgās kopsummas un, ja nepieciešams, šo kop­summu detalizētāku sadalījumu norāda paskaidrojumā;

4.4. posteņos norādītos skaitļus pamato ar ierakstiem attaisnojuma doku­mentos, grāmatvedības uzskaites reģistros un kopsavilkumos.

5. Politiskā organizācija (partija) sagatavo vēlēšanu ieņēmumu un izde­vumu deklarāciju (pielikums) par ieņēmumiem un izdevumiem, kas radušies laikposmā no 120.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai neatkarīgi no datuma, kad izrakstīts darījumu apliecinošs dokuments (piemēram, rēķins, līgums), saņemts vai veikts maksājums.

6. Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā norāda visus politiskās organizācijas (partijas) priekšvēlēšanu ieņēmumus un izdevumus pa atsevišķiem veidiem atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.2 panta otrajai daļai.

7. Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā pa atsevišķiem veidiem, kas noteikti Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.2 panta otrajā daļā, kā izdevumus norāda visus politiskās organizācijas (partijas) priekšvē­lēšanu kampaņā izlietotos mantiskos vai citādu veidu bezmaksas labumus, kas saņemti atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 2.panta otrajai daļai, pamatojoties uz darījumu apliecinošiem dokumentiem (piemēram, līgumi, rēķini, pieņemšanas un nodošanas akti). Izdevumu vērtība atbilst saņemtā dāvinājuma vērtībai vai mantotajai kustamai vai nekustamai mantai, kas novērtēta naudā, pamatojoties uz dāvinājuma vai mantojuma pieņemšanas dokumentos norādīto vērtību.

8. Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā izdevumus par reklāmas izvietošanu, kuri radušies laikposmā no 120.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlē­šanu dienai neatkarīgi no datuma, kad izrakstīts darījumu apliecinošs dokuments (piemēram, rēķins, līgums) vai veikta samaksa, norāda pa atsevišķiem Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.2 panta otrās daļas 1.punktā noteik­tajiem veidiem, pamatojoties uz sagatavoto izmaksu tāmi un samaksas doku­mentiem.

9. Ja, izvietojot reklāmu (piemēram, videomateriāli, audiomateriāli, preses izdevumos izvietotie materiāli), politiskā organizācija (partija) izmanto starp­nieku un visu samaksu veic šim starpniekam, nevis tiešajiem pakalpojumu sniedzējiem, izdevumus vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā norāda pa atsevišķiem Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.2 panta otrās daļas 1.punktā noteiktajiem veidiem, pamatojoties uz starpnieka sagatavoto izmaksu tāmi un samaksas dokumentiem.

10. Ja priekšvēlēšanu kampaņas organizēšanai politiskā organizācija (partija) izmanto starpnieku un visu samaksu veic šim starpniekam, nevis tiešajiem piegādātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem, izdevumus vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā norāda pa atsevišķiem Politisko orga­nizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.2 panta otrajā daļā noteiktajiem veidiem, pamatojoties uz starpnieka sagatavoto izmaksu tāmi un samaksas dokumentiem.

11. Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas izdevumu postenī “vēlēšanu kampaņā iesaistīto personu darba algas izmaksas un citi maksājumi fiziskajām personām, izņemot šīs deklarācijas 8.punktā paredzētos gadījumus” norāda izmaksāto darba algu darbiniekiem un citus priekšvēlēšanu periodā radušos maksājumus fiziskajām personām, kuru darba pienākumi ir saistīti ar priekšvēlēšanu pasākumu nodrošināšanu un organizēšanu laikposmā no 120.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai, kā arī norāda izmaksāto darba algu darbiniekiem, ja darbinieki pieņemti darbā laikposmā no 120.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai.

12. Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas izdevumu postenī “kustamas un nekustamas mantas īre vēlēšanu kampaņas vajadzībām” norāda kustamas un nekustamas mantas īres maksu un citus ar īri saistītus izdevumus (piemēram, komunālie pakalpojumi, sakaru pakalpojumi), kas radušies laikposmā no 120.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai.

13. Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas izdevumu postenī “lab­darības pasākumu finansēšana, sponsorēšana, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus)” norāda visus attiecīgās politiskās organizācijas (par­tijas) izdevumus, kas saistīti ar labdarības pasākumu finansēšanu, spon­so­rēšanu, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus) laikposmā no 120.dienas pirms vēlēšanām līdz vēlēšanu dienai neatkarīgi no līguma, lēmuma pieņemšanas vai vienošanās datuma.

14. Ja priekšvēlēšanu periodā ir segti ar vēlēšanu kampaņu saistītie izde­vumi, kas nav atšifrēti vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas norādītajos posteņos, to kopsummu norāda deklarācijas rindā “citu ar vēlēšanu kampaņu saistītu izdevumu segšana” (piemēram, drošības nauda).

15. Politiskās organizācijas (partijas) valdes locekļu vai pilnvarotās personas parakstītu vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju divos eksemplāros iesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā 30 dienu laikā pēc vēlēšanu dienas.

16. Pēc vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas saņemšanas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja atbildīgā amatpersona to apzīmogo ar spiedogu “Saņemts Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (datums)” un vienu apzīmogoto dokumenta eksemplāru atdod iesniedzējam.

17. Ja vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju nosūta pa pastu vai ar kurjeru, tad politiskā organizācija (partija) ir atbildīga par tās saņemšanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Šādā gadījumā par deklarācijas iesniegšanas dienu ir uzskatāms pasta zīmogā norādītais datums.

18. Ja vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju iesniedz elektroniska dokumenta formā, to sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

19. Ja vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācija saņemta elektroniska dokumenta formā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja atbildīgā amat­persona dokumenta saņemšanu apliecina ar laika zīmogu un vienu apzīmogoto dokumenta eksemplāru nosūta iesniedzējam kopā ar paziņojumu par vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas saņemšanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (norādot saņemšanas datumu).

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10. februāra noteikumiem Nr.128

__________________________________________________________________________________________________________

(politiskās organizācijas (partijas) vai to apvienības nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā, juridiskā adrese)

_________________________________________________________________

(vēlēšanu datums un nosaukums)

 

Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācija

 

 

 I. Ieņēmumi  

 to skaitā:

1. Biedru naudas un iestāšanās naudas veidā saņemtie finanšu līdzekļi

  

2. Dāvinājumi (ziedojumi):

  

  a) finanšu līdzekļu veidā

  

  b) citu veidu dāvinājumi (ziedojumi)

  

3. Citu veidu ienākumi

  

IEŅĒMUMI KOPĀ (1 + 2 + 3)

II. Izdevumi

 1. Par reklāmas izvietošanu:

  

  a) sabiedriskajā televīzijā

  

  b) sabiedriskajā radio

  

  c) komerciālajā televīzijā

  

  d) komerciālajā radio

  

  e) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un plaši izplatīti visā valsts teritorijā

  

  f) laikrakstos, žurnālos, biļetenos un citos likumā noteiktajā kārtībā reģistrētajos periodiskajos izdevumos, kuri tiek sagatavoti iespiedtehnikā un kuru tirāžas lielākā daļa tiek izplatīta vienas republikas pilsētas vai rajona teritorijā

  

  g) internetā, izņemot politiskās organizācijas (partijas) mājaslapu internetā

  

  h) telpās un publiskās vietās (piemēram, laukumos, skvēros, ielās, uz tiltiem) neatkarīgi no īpašuma piederības

  

2. Pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošana, lai ar tā palīdzību nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus

  

3. Visu veidu reklāmas materiālu (piemēram, videomateriāli, audiomateriāli, plakāti) sagatavošana, lai tos izplatītu šīs deklarācijas II nodaļas “Izdevumi” 1. un 2.punktā paredzētajā veidā

  

4. Vēlēšanu kampaņas plānošana, sagatavošana un organizēšana

  

 5. Vēlēšanu kampaņā iesaistīto personu darba algas izmaksas un citi maksājumi fiziskajām personām, izņemot šīs deklarācijas II nodaļas “Izdevumi” 8.punktā paredzētos gadījumus

  

 6. Kustamas un nekustamas mantas īre vēlēšanu kampaņas vajadzībām

  

 7. Laikrakstu, žurnālu, biļetenu, grāmatu un citu iespiedtehnikā sagatavotu izdevumu publicēšana vēlēšanu kampaņas vajadzībām

  

 8. Labdarības pasākumu finansēšana, sponsorēšana, izmaksājot pabalstus un izdarot dāvinājumus (ziedojumus)

  

 9. Citu ar vēlēšanu kampaņu saistītu izdevumu segšana, tai skaitā:

  

  a)

  b)

  c)

Priekšvēlēšanu izdevumu apmērs (1 + 2 + 8), izdevumi, uz kuriem attiecas Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 8.4 panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētie ierobežojumi

IZDEVUMI KOPĀ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)

 

_____________________________________________________________________________________  

(politiskās organizācijas (partijas) vai to apvienības valdes locekļu vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds)

 

___________________________________  

_____________________________________

(datums)*

(paraksts)*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokumenta ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Politisko organizāciju (partiju) vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas aizpildīšanas un .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 128Pieņemts: 10.02.2009.Stājas spēkā: 18.02.2009.Zaudē spēku: 14.09.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 26, 17.02.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
187837
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-13.09.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-13.09.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2009","iso_value":"2009\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2009.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)