Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.126

Rīgā 2009.gada 10.februārī (prot. Nr.11 30.§)
Lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrācijas un aizsardzības kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma “Par preču zīmēm un
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm
40.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka lauksaimniecības un pārtikas produktu (turpmāk – produkti) ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu (turpmāk – norāde) reģistrācijas un aizsardzības kārtību atbilstoši:

1.1. Padomes 2006.gada 20.marta Regulai (EK) Nr. 510/2006 par lauk­saimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (turpmāk – Padomes Regula Nr. 510/2006);

1.2. Padomes 2006.gada 20.marta Regulai (EK) Nr. 509/2006 par lauk­saimniecības produktiem un pārtikas produktiem kā garantētām tradicionālām īpatnībām (turpmāk – Padomes Regula Nr. 509/2006);

1.3. Komisijas 2006.gada 14.decembra Regulai (EK) Nr. 1898/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 1898/2006);

1.4. Komisijas 2007.gada 18.oktobra Regulai (EK) Nr. 1216/2007, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 509/2006 par lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem kā garan­tētām tradicionālām īpatnībām (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 1216/2007);

1.5. Padomes 1999.gada 17.maija Regulai (EEK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopējo organizāciju (turpmāk – Padomes Regula Nr. 1493/1999);

1.6. Padomes 2008.gada 15.janvāra Regulai (EEK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/1989 (turpmāk – Padomes Regula Nr. 110/2008).

2. Padomes Regulas Nr. 509/2006 14.panta 1.punktā, Padomes Regulas Nr. 510/2006 10.panta 1.punktā un Padomes Regulas Nr. 110/2008 24.panta 1.punktā noteiktās kompetentās iestādes funkcijas veic Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests).

3. Padomes Regulas Nr. 509/2006 15.panta 1.punktā, Padomes Regulas Nr. 510/2006 11.panta 1.punktā un Padomes Regulas Nr. 110/2008 22.panta 1.punktā noteiktās kontroles institūcijas funkcijas veic dienests.

II. Iesnieguma izvērtēšana par produkta norādes reģistrāciju

4. Produkta norādes pieteicējs – grupa (atbilstoši Padomes Regulas Nr. 509/2006 2.panta 1.punkta “d” apakšpunktam un Padomes Regulas Nr. 510/2006 5.panta 1.punktam) – iesniedz dienestā iesniegumu par produkta norādes reģistrāciju (turpmāk– reģistrācijas iesniegums). Reģistrācijas iesniegumu sagatavo atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 1216/2007 I pielikumam un tam pievieno dokumentus un materiālus saskaņā ar Padomes Regulā Nr. 510/2006, Padomes Regulā Nr. 509/2006, Padomes Regulā Nr. 1898/2006, Padomes Regulā Nr. 1216/2007, Padomes Regulā Nr. 1493/2006 un Padomes Regulā Nr. 110/2008 noteiktajām prasībām.

5. Dienests 10 darbdienu laikā pēc reģistrācijas iesnieguma saņemšanas izvērtē iesniegtos dokumentus un materiālus un:

5.1. ja reģistrācijas iesniegums un tam pievienotie dokumenti un materiāli atbilst šo noteikumu 4.punktā minētajām prasībām, dienests pieņem lēmumu par reģistrācijas procedūras sākšanu un publicē savā mājaslapā internetā informāciju par saņemto reģistrācijas iesniegumu, kā arī nosūta publicēšanai Zemkopības ministrijas mājaslapā internetā informāciju par lēmumu. Pēc minētās informācijas publicēšanas tiek uzsākta iebildumu izteikšanas procedūra, norādot reģistrācijas iesnieguma saņemšanas datumu, produkta specifikācijas kopsavilkumu, kas sagatavots atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 1898/2006 VIII pielikumam, un interneta adresi, kur pieejama informācija par produktu. Iebildumus var iesniegt Padomes Regulā Nr. 510/2006, Padomes Regulā Nr. 509/2006 un Padomes Regulā Nr. 110/2008 minētās personas. Par iesniegto dokumentu un materiālu atbilstību šo noteikumu 4.punktā minētajām prasībām dienests rakstiski paziņo grupai piecu darbdienu laikā pēc to izvērtēšanas;

5.2. ja nav iesniegti visi reģistrācijai nepieciešamie dokumenti un materiāli, dienests pieņem lēmumu pieprasīt grupai dienesta noteiktajā termiņā iesniegt papildu dokumentus un materiālus, kas pamato produkta ģeogrāfiskās izcelsmes atbilstību Padomes Regulā Nr. 510/2006, Padomes Regulā Nr. 509/2006, Padomes Regulā Nr. 1898/2006, Padomes Regulā Nr. 1216/2007, Padomes Regulā Nr. 1493/2006 un Padomes Regulā Nr. 110/2008 noteiktajām prasībām;

5.3. ja reģistrācijas iesniegums neatbilst šo noteikumu 4.punktā minētajām prasībām, dienests pieņem lēmumu par reģistrācijas atteikumu.

(Grozīts ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.973)

6. Ja dienests viena mēneša laikā nesaņem šo noteikumu 13.punktā minēto iebildumu paziņojumu par reģistrācijas iesniegumu, tas pieņem lēmumu par reģistrācijas iesnieguma atbilstību Padomes Regulā Nr. 509/2006, Padomes Regulā Nr. 510/2006 vai Padomes Regulas Nr. 110/2008 III nodaļā noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.973)

7. Dienests, izvērtējot reģistrācijas iesniegumu vai iebildumu paziņojumu par produkta norādes reģistrāciju, var pieaicināt ekspertus.

8. Dienests 20 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iesniegto dokumentu un materiālu atbilstību noteiktajām prasībām nosūta Zemkopības ministrijai un Eiropas Komisijai grupas reģistrācijas iesniegumu, tam pievienojot dokumentus un materiālus saskaņā ar Padomes Regulā Nr. 510/2006, Padomes Regulā Nr. 509/2006, Padomes Regulā Nr. 1898/2006, Padomes Regulā Nr. 1216/2007, Padomes Regulā Nr. 1493/2006 un Padomes Regulā Nr. 110/2008 noteiktajām prasībām.

9. Dienests 10 darbdienu laikā pēc reģistrācijas iesnieguma nosūtīšanas Eiropas Komisijai izsniedz sertifikātu katram grupas dalībniekam. Sertifikātā norāda tā numuru, produkta nosaukumu un apliecina tā atbilstību Padomes Regulā Nr. 510/2006, Padomes Regulā Nr. 509/2006 vai Padomes Regulā Nr. 110/2008 noteiktajām prasībām.

10. Dienests pēc Eiropas Komisijas lēmuma par produkta atbilstību Padomes Regulā Nr. 510/2006, Padomes Regulā Nr. 509/2006 un Padomes Regulā Nr. 110/2008 noteiktajām prasībām pieņemšanas un publicēšanas laikrakstā “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 509/2006 9.panta 4.punkta 2.rindkopu, Padomes Regulas Nr. 510/2006 7.panta 4.punkta 2.rindkopu vai Padomes Regulas Nr. 110/2008 17.panta 6.punktu paziņo grupai Eiropas Komisijas lēmumu.

11. Ja Eiropas Komisija pieņem lēmumu par produkta neatbilstību Padomes Regulā Nr. 509/2006, Padomes Regulā Nr. 510/2006 vai Padomes Regulā Nr. 110/2008 noteiktajām prasībām, dienests 10 darbdienu laikā pēc Eiropas Komisijas lēmuma saņemšanas anulē šo noteikumu 9.punktā minēto sertifikātu.

12. (Svītrots ar MK 02.02.2010. noteikumiem Nr.102)

III. Iebildumu sniegšana par produkta reģistrāciju

13. Jebkura persona saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 509/2006 7.panta 5.punktu vai Padomes Regulas Nr. 510/2006 5.panta 5.punkta 1.rindkopu (turpmāk – iebildumu iesniedzējs) var iesniegt dienestā iebildumu paziņojumu par Latvijā ražota produkta reģistrācijas iesniegumu viena mēneša laikā pēc tam, kad informācija par reģistrācijas procedūras sākšanu publicēta dienesta mājaslapā internetā. Iebildumu paziņojumu noformē saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

(Grozīts ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.973)

14. Iebildumu paziņojumu par Latvijā ražota produkta reģistrācijas iesniegumu iebildumu iesniedzējs dienestā iesniedz atbilstoši Padomes Regulas Nr. 509/2006 9.panta 3.punktā, Padomes Regulas Nr. 510/2006 7.panta 3.punktā vai Padomes Regulas 110/2008 17.panta 7.punktā minētajām prasībām, aizpildot veidlapu saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

15. Dienests piecu darbdienu laikā izvērtē iebildumu paziņojumu un par tā atbilstību noteiktajām prasībām rakstiski informē iebildumu iesniedzēju.

16. Ja iebildumu paziņojums atbilst noteiktajām prasībām, dienests pieprasa grupai paskaidrojumu, nosūtot iebildumu paziņojuma kopiju. Grupa 20 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sniedz dienestam rakstisku paskaidrojumu par iebildumu paziņojumu.

17. Dienests mēneša laikā pēc grupas paskaidrojuma saņemšanas atbilstoši Padomes Regulas Nr. 509/2006 9.panta 5.punkta 2.rindkopai vai Padomes Regulas Nr. 510/2006 7.panta 5.punkta 2.rindkopai izvērtē grupas paskaidrojumus un pieņem lēmumu par reģistrācijas iesnieguma turpmāko virzību.

18. Iebildumu paziņojumu par citā Eiropas Savienības dalībvalstī ražota produkta reģistrācijas iesniegumu iebildumu iesniedzējs dienestā iesniedz triju mēnešu laikā pēc reģistrācijas iesnieguma publicēšanas laikrakstā “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis”. Iebildumu paziņojumu aizpilda atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 1898/2006 III pielikumam vai Komisijas Regulas Nr. 1216/2007 III pielikumam.

19. Dienests divu nedēļu laikā izvērtē šo noteikumu 18.punktā minētā iebildumu paziņojuma atbilstību Padomes Regulas Nr. 509/2006 9.panta 3.punktam vai Padomes Regulas Nr. 510/2006 7.panta 3.punktam. Ja iebildumu paziņojums:

19.1. atbilst noteiktajām prasībām, to nosūta Eiropas Komisijai;

19.2. neatbilst noteiktajām prasībām, par to rakstiski informē iebildumu iesniedzēju, norādot iebildumu paziņojuma neatbilstības iemeslus.

20. (Svītrots ar MK 02.02.2010. noteikumiem Nr.102)

IV. Produktu specifikācijas grozījumi, produkta norādes anulēšana un dalībnieka izstāšanās no grupas

21. Ja produktam, kuram ir norāde, tiek veikti specifikācijas grozījumi atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 1898/2006 VI pielikumam vai Komisijas Regulas Nr. 1216/2007 VI pielikumam, grupa informāciju par specifikācijas grozījumiem iesniedz dienestā.

22. Dienests mēneša laikā pēc informācijas saņemšanas par specifikācijas grozījumiem to izvērtē saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 509/2006 11.pantā un Padomes Regulas Nr. 510/2006 9.pantā noteiktajām prasībām un pieņem lēmumu par nepieciešamību sākt jaunu reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas procedūru vai nosūtīt informāciju par specifikācijas grozījumiem Eiropas Komisijai. Par pieņemto lēmumu dienests piecu darbdienu laikā rakstiski informē grupu.

23. Jebkura fiziska vai juridiska persona (turpmāk – pieprasījuma iesniedzējs) saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 509/2006 10.pantu vai Padomes Regulas Nr. 510/2006 12.pantu var iesniegt dienestā norādes anulēšanas pieprasījumu, kas sagatavots atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 1898/2006 VII pielikumam.

24. Dienests mēneša laikā pēc norādes anulēšanas pieprasījuma saņemšanas to izvērtē un piecu darbdienu laikā pieņem lēmumu par norādes anulēšanu.

25. Ja dienests konstatē produkta neatbilstību norādītajiem specifikācijas grozījumiem un grupa nenodrošina neatbilstības novēršanu, dienests mēneša laikā pēc neatbilstības konstatēšanas nosūta norādes anulēšanas pieprasījumu Eiropas Komisijai.

26. Dienests anulē grupas dalībnieka sertifikātu, ja tas iesniedz dienestā iesniegumu par izstāšanos no grupas.

V. Produkta norādes aizsardzība

27. Dienests ne retāk kā reizi gadā pārbauda grupas dalībnieka produktu atbilstību specifikācijai saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 509/2006 15.panta 1.punkta 1.rindkopu, Padomes Regulas Nr. 510/2006 11.panta 1.punkta 1.rindkopu un Padomes Regulas Nr. 110/2008 22.panta 1.punktu.

28. Dienests var aizliegt grupas dalībniekam produkta marķējumā lietot Padomes Regulas Nr. 509/2006 12.panta 2.punktā vai Padomes Regulas Nr. 510/2006 8.panta 2.punktā minētās norādes un simbolus, ja konstatē produkta neatbilstību specifikācijai. Dienests neatbilstību novēršanai nosaka termiņu, kas nav ilgāks par mēnesi pēc neatbilstību konstatēšanas, un pēc tam veic atkārtotu pārbaudi.

29. Ja atkārtotā pārbaudē dienests konstatē, ka neatbilstības nav novērstas, tas aizliedz grupas dalībniekam produkta marķējumā lietot Padomes Regulas Nr. 509/2006 12.panta 2.punktā vai Padomes Regulas Nr. 510/2006 8.panta 2.punktā minētās norādes un simbolus.

VI. Noslēguma jautājums

30. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumus Nr.437 “Lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfisko norāžu reģistrācijas un aizsardzības kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 69.nr.).

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministra pienākumu izpildītājs – vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.februāra noteikumiem Nr.126
Lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu atbilstības izvērtēšanas cenrādis

(Pielikums svītrots ar MK 02.02.2010. noteikumiem Nr.102)

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.februāra noteikumiem Nr.126

(Pielikums grozīts ar MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.973)

Iebildumu paziņojums par Latvijā ražota produkta reģistrācijas iesniegumu
Zemkopības ministra pienākumu izpildītājs – vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrācijas un aizsardzības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 126Pieņemts: 10.02.2009.Stājas spēkā: 18.02.2009.Zaudē spēku: 29.12.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 26, 17.02.2009.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
187834
{"selected":{"value":"24.12.2011","content":"<font class='s-1'>24.12.2011.-28.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.12.2011","iso_value":"2011\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2011.-28.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-23.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2009","iso_value":"2009\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2009.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.12.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)