Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.105

Rīgā 2009.gada 3.februārī (prot. Nr.9 2.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.875 "Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā"

Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta otro daļu un 8.panta desmito daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.875 "Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 205.nr.; 2008, 85.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.punktā vārdus "komersantam, kurš" ar vārdiem "personai, kas".

2. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Tieši piegādāt pienu nelielā apjomā galapatērētājam vai mazumtirdzniecībai ir atļauts piena ražotājam, kam pieder tiešās tirdzniecības kvota un kas dienesta teritoriālajā struktūrvienībā ir saņēmis piena realizācijas atļauju. Lai saņemtu piena realizācijas atļauju, piena ražotājs dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniedz iesniegumu (elektroniski, papīra formā vai piesaka pa tālruni). Dienests 10 darbdienu laikā izskata iesniegumu, izvērtē risku un, ja nepieciešams, pārbauda novietni, kā arī paņem piena paraugu, lai noteiktu baktēriju kopskaitu, somatisko šūnu skaitu un inhibitoru klātbūtni pienā."

3. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Šo noteikumu 5.punktā minētos pakalpojumus dienests sniedz par maksu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam dienesta maksas pakalpojumu cenrādim. Piena paraugu testēšanas izmaksas sedz piena ražotājs atbilstoši šo noteikumu 27.punktā minētās laboratorijas cenrādim."

4. Izteikt 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6. Ja piena ražotājs atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām, dienests piecu darbdienu laikā izsniedz piena realizācijas atļauju. Piena ražotājs pēc pieprasījuma uzrāda piena realizācijas atļaujas kopiju.

7. Ja netiek ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības, dienests aptur piena realizācijas atļauju. Piena realizācijas atļauju var atjaunot, ja piena ražotājs iesniedz dienestā laboratoriskās testēšanas rezultātus, kas apliecina, ka piens atbilst mikrobioloģiskajiem un kvalitātes kritērijiem (1.pielikums), un ja dzīvnieku veselība un dzīvnieku novietne atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām."

5. Izteikt 12.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1. ja nepieciešams, veic dezinfekciju, deratizāciju un dezinsekciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pasākumu veikšanas kārtību;".

6. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Dienests novietni pārbauda ne retāk kā reizi gadā."

7. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Pienu tūlīt pēc slaukšanas atdzesē līdz temperatūrai, kas nav augstāka par 6 °C, un realizē galapatērētājam 48 stundu laikā pēc izslaukšanas."

8. Aizstāt 23.punktā skaitli un apzīmējumu "10 °C" ar skaitli un apzīmējumu "8 °C".

9. Svītrot IV nodaļas nosaukumā vārdu "obligāto".

10. Izteikt 25., 26. un 27.punktu šādā redakcijā:

"25. Piena ražotājam ir atļauts realizēt pienu, ja tas ir:

25.1. baltā krāsā;

25.2. ar pienam raksturīgu garšu un smaržu;

25.3. šķidrs, ar viendabīgu konsistenci, bez pārslām, gļotām, mehāniskiem vai citiem piemaisījumiem.

26. Ja piena ražotājs realizē pienu, ievērojot normatīvos aktus par veterinārajām, higiēnas un nekaitīguma prasībām svaigpiena apritei, var izmantot piena pircēja ņemto obligāto paraugu testēšanas rezultātus. Ja nepieciešams, ievērojot šo noteikumu 1.pielikumā minētos kritērijus, pienu papildus pārbauda, lai noteiktu patogēnās mikrofloras klātbūtni pienā.

27. Piena paraugus testē laboratorijā, kas ir akreditēta Metroloģijas un akreditācijas valsts aģentūrā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības", kura veic šo noteikumu 1.pielikumā minēto kritēriju testēšanu un par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Piena kvalitātes kontroli veic laboratorijā, kas atbilst normatīvajos aktos par svaigpiena kvalitātes kontroles laboratoriju atzīšanas un uzraudzības kārtību minētajām prasībām."

11. Svītrot 28.punkta ievaddaļā vārdu "akreditētās".

12. Izteikt 28.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.7. piena paraugu laboratorijā nogādā pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc parauga ņemšanas;".

13. Izteikt 29. un 30.punktu šādā redakcijā:

"29. Piena ražotājam ir atļauts realizēt pienu, ja ir nodrošināta piena atbilstība šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem kritērijiem.

30. Ja piena ražotājs konstatē, ka piens neatbilst šo noteikumu 25.punktā minētajām prasībām, vai piena ražotājam ir aizdomas par dzīvnieka saslimšanu, kas var ietekmēt piena kvalitāti, tas nekavējoties pārtrauc piena realizāciju un ziņo par to praktizējošam veterinārārstam. Praktizējošais veterinārārsts pārbauda dzīvnieku veselības stāvokli un, ja nepieciešams, ņem piena paraugu un nosūta to pārbaudei uz laboratoriju iespējamās patogēnās mik­rofloras klātbūtnes noteikšanai atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem kritērijiem."

14. Aizstāt 31.punkta otrajā teikumā vārdu "ierobežojumus" ar vārdiem "aizliegumu un aptur piena realizācijas atļauju".

15. Aizstāt 32.punktā vārdu "Administratīvajā" ar vārdiem "Administra­tīvā procesa".

16. Izteikt 33., 34., 35., 36., 37. un 38.punktu šādā redakcijā:

"33. Ja piena ražotājs, piegādājot pienu mazumtirdzniecībai:

33.1. pievieno pavadzīmi ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtu numuru vai citu normatīvajos aktos par darījumu apliecinošajiem dokumentiem minētu dokumentu, tad tā otrā pusē papildus norāda šo noteikumu 2.pielikuma 2., 3. un 6.punktā minēto informāciju;

33.2. nav pievienojis šo noteikumu 33.1.apakšpunktā minētos dokumen­tus, viņš iesniedz šo noteikumu 2.pielikumā minēto pavaddokumentu. Pavad­dokumentu pienam sagatavo divos eksemplāros. Vienu eksemplāru iesniedz piena piegādes vietā, otru glabā piena ražošanas vietā.

34. Pēc piena saņemšanas mazumtirdzniecībā no piena ražotāja:

34.1. pienu novērtē atbilstoši šo noteikumu 25.punktā minētajām prasībām;

34.2. ēdināšanas uzņēmumā to tūlīt termiski apstrādā, karsējot vismaz 72 °C temperatūrā ne mazāk kā 15 sekundes, vai izmanto citu temperatūras un laika kombināciju, lai iegūtu līdzvērtīgu efektu, ja piens nav paredzēts termiski apstrādātu pārtikas produktu gatavošanai. Pēc karsēšanas pienu divu stundu laikā atdzesē un uzglabā 2-6 °C temperatūrā ne ilgāk kā 36 stundas.

35. Piena ražotājs šo noteikumu 8.1.apakš­punktā minēto informāciju, pavaddokumentu pienam un piena paraugu testēšanas pārskatus glabā trīs gadus pēc attiecīgā kvotas gada beigām un uzrāda pēc dienesta inspektora pieprasījuma. Šo noteikumu 33.1.apakšpunktā minētos dokumentus glabā normatīvajos aktos par darījumu apliecinošajiem dokumentiem noteiktajā kārtībā.

36. Mazumtirdzniecības vietā pavaddokumentu pienam glabā vienu gadu un uzrāda pēc dienesta inspektora pieprasījuma. Šo noteikumu 33.1.apakšpunktā minētos dokumentus glabā normatīvajos aktos par darījumu apliecinošajiem dokumentiem noteiktajā kārtībā.

37. Piena realizācijas vietā piena temperatūra ir ne augstāka par 6 °C.

38. Piena realizācijas vietā ir norāde "Svaigpiens, pirms lietošanas uzvārīt". Mazumtirdzniecības vietā papildus norāda arī derīguma termiņu "Izlietot līdz" un piena ražotāja nosaukumu."

17. Svītrot 39.punktā vārdus "mazumtirdzniecības vietā".

18. Papildināt noteikumu V nodaļu ar 39.1 punktu šādā redakcijā:

"39.1 Ražotājs var fasēt pienu ražošanas vietā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu II pielikumā minētajām prasībām, ja:

39.1 1. ražotājs tieši piegādā pienu galapatērētājam;

39.1 2. pienu fasē vienreiz lietojamā iepakojumā, kurš atbilst normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma prasībām materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku;

39.1 3. uz iepakojuma etiķetē ir norādīts tirdzniecības nosaukums "Svaigpiens", derīguma termiņš "Izlietot līdz", uzglabāšanas apstākļi, piena ražotāja nosaukums un adrese."

19. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.875

Piena mikrobioloģiskie un kvalitātes kritēriji

1.

Baktēriju kopskaits 30 °C temperatūrā vienā mililitrā piena nepārsniedz 100 000

2.

Somatisko šūnu skaits vienā mililitrā piena nepārsniedz 400 000

3.

Nav konstatēta inhibitoru klātbūtne

4.

Piena sasalšanas temperatūra nav augstāka par mīnus 0,520 °C

5.

Staphylococcus aureus kolonijas veidojošo vienību skaits vienā mililitrā piena nepārsniedz 500 baktēriju

6.

Salmonella spp. nav sastopama 25 mililitros piena"

20. Papildināt noteikumus ar 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums

Ministru kabineta

2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.875

Pavaddokuments pienam 

1. Piena ražotājs

________________________________

(vārds, uzvārds vai nosaukums)

2. Dzīvnieku novietne

________________________________

(nosaukums, adrese, reģistrācijas Nr.)

3. Piena ieguves datums, laiks

________________________________

4. Piena saņēmējs

________________________________

(nosaukums, adrese)

5. Piegādātā piena daudzums (kg/l)

________________________________

6. Ar parakstu apliecinu, ka piens atbilst Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.875 "Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā" noteiktajām prasībām.

________________________________

________________________________

(datums)

(piena ražotāja paraksts)

________________________________

________________________________

(datums)

(piena saņēmēja paraksts)"

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministra pienākumu izpildītājs - vides ministrs R.Vējonis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2009.gada 18.februāri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.875 "Higiēnas un obligātās nekaitīguma .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 105Pieņemts: 03.02.2009.Stājas spēkā: 18.02.2009.Zaudē spēku: 17.04.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 26, 17.02.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
187821
18.02.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)