Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.17

Rīgā 2009.gada 6.janvārī (prot. Nr.1 39.§)
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu

(Noteikumu nosaukums MK 03.08.2010. noteikumu Nr.722 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.prioritātes "Izglītība un prasmes" 1.2.1.pasākuma "Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība" 1.2.1.1.aktivitātes "Profesionālās izglītības sistēmas attīstība, kvalitātes, atbilstības un pievilcības uzlabošana" 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu (turpmāk – apakšaktivitāte);

1.2. prasības projekta iesniedzējam;

1.3. projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

(Grozīts ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.722)

2. Apakšaktivitātes mērķis ir uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības (profesionālā pamatizglītība, arodizglītība un profesionālā vidējā izglītība, kas nodrošina pirmā, otrā un trešā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi) programmu īstenošanas kvalitāti, tajā skaitā veicināt izglītojamo sekmīgas mācības profesionālās vidējās izglītības pakāpē un nodrošināt sabalansētu kompetenču un prasmju apguvi profesionālai darbībai un izglītības turpināšanai.

3. Apakšaktivitātes mērķa grupa ir izglītojamie sākotnējās profesionālās izglītības programmās un profesionālās izglītības pedagogi.

4. Apakšaktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 13.punktā minētās darbības un veicinot šāda apakšaktivitātes rezultāta rādītāja sasniegšanu – to izglītojamo īpatsvars, kas apgūst uzlabotās sākotnējās profesionālās izglītības programmas, attiecībā pret kopējo izglītojamo skaitu sākotnējā profesionālajā izglītībā – 50 procenti.

5. Apakšaktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. Kopējais apakšaktivitātei pieejamais finansējums ir 4 438 175 lati, ko veido Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 3 882 723 latu apmērā, nacionālais publiskais finansējums no valsts budžeta vai pašvaldību budžeta līdzekļiem vismaz 543 632 latu apmērā un privātais finansējums 11 820 latu apmērā.

(MK 04.09.2012. noteikumu Nr.613 redakcijā)

6. Maksimālais pieļaujamais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma apmērs ir 87,48 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

(Grozīts ar MK 04.09.2012. noteikumiem Nr.613)

7. Nacionālo finansējumu 12,52 procentu apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas nodrošina:

7.1. no valsts budžeta līdzekļiem, ja projekta iesniedzējs ir valsts budžeta iestāde;

7.2. no pašvaldības budžeta līdzekļiem, projekta iesniedzēja rīcībā esošiem vai kredītresursu līdzekļiem, ja projekta iesniedzējs nav valsts budžeta iestāde.

(Grozīts ar MK 04.09.2012. noteikumiem Nr.613)

7.1 Ministru kabinets var lemt par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu nacionālā finansējuma nodrošināšanai 12,52 procentu apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, ja projekta iesniedzējs ir profesionālās izglītības iestāde, kurai ir valsts kapitālsabiedrības statuss.

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr.64 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.09.2012. noteikumiem Nr.613)

8. Apakšaktivitāti īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā.

(Grozīts ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.722)

9. (Svītrots ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.722)

10. Apakšaktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgā iestāde:

10.1. nodrošina apakšaktivitātes uzraudzību un kontroli;

10.2. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par apakšaktivitātes īstenošanu;

10.3. nodrošina, lai netiktu pārsniegts darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātē "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai" pieejamais finansējums, ietverot šo noteikumu 5.punktā minēto pieejamo finansējumu apakšaktivitātes īstenošanai, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi apakšaktivitātes līmenī.

(Grozīts ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.722)

11. Apakšaktivitātes ietvaros sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde:

11.1. nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu:

11.1.1. izstrādā projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapu, projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku un projekta iesnieguma vērtēšanas un projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku;

11.1.2. sniedz informāciju projekta iesniedzējam par projekta iesnieguma sagatavošanas nosacījumiem;

11.1.3. izstrādā un apstiprina projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) nolikumu;

11.1.4. izveido komisiju;

11.1.5. izvērtē projekta iesniegumu un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, kā arī izvērtē lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi;

11.2. 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas izstrādā vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) un līguma par projekta īstenošanu (turpmāk – līgums) projektus saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, un iesniedz tos saskaņošanai atbildīgajā iestādē;

11.3. slēdz ar finansējuma saņēmēju atbilstoši tā juridiskajam statusam vienošanos vai līgumu un nosaka projekta īstenošanas prasības finansējuma saņēmējam;

11.4. nodrošina projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā:

11.4.1. veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā un uzrauga Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projekta līmenī;

11.4.2. trīs gadus pēc darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” slēgšanas nodrošina projekta radīto ieņēmumu uzraudzību atbilstoši Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ regulu (EK) Nr. 1260/1999, 55.panta 4.punktā noteiktajam;

11.5. sniedz Izglītības un zinātnes ministrijai informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma sagatavošanai par apstiprinātajiem projektiem;

11.6. izskata finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojam;

11.7. sagatavo un sniedz informāciju atbildīgajai iestādei par apakšaktivitātes īstenošanu un tai pieejamā finansējuma apguvi, pēc atbildīgās iestādes pieprasījuma sniedzot informāciju par atsevišķu projektu;

11.8. sagatavo maksājumu prognozi un iesniedz to maksājumu iestādē;

11.9. sagatavo Eiropas Sociālā fonda līdzekļu pieprasījumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam un iesniedz to vadošajā iestādē un atbildīgajā iestādē;

11.10. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājumu pieprasījumus un sagatavo izdevumu deklarāciju;

11.11. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par noslēgtās vienošanās vai līguma noteikumu izpildes prasībām un izpildi;

11.12. apstiprina grozījumus projektā;

11.13. uzkrāj datus par projekta īstenošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

11.14. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par noslēgto vienošanos vai līgumu ar finansējuma saņēmēju.

12. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

II. Atbalstāmās darbības

13. Projekta ietvaros atbalstāmās darbības ir:

13.1. mācību satura (jaunu mācību kursu, moduļu, mācību priekšmetu programmu) izstrāde;

13.2. mācību metožu uzlabošana mācību priekšmetā vai praktiskajās mācībās un mācību metodisko materiālu izstrāde;

13.3. mācību intelektuālo resursu (mācību metodisko un uzskates materiālu, grāmatu, periodikas, programmatūras, licenču) iegāde mācību procesa kvalitātes uzlabošanai un bibliotēku krājumu papildināšanai, kā arī lietotāju apmācība;

13.4. papildu konsultatīvais mācību atbalsts izglītojamiem mācību priekšmetu apguvē, lai veicinātu izglītojamo sekmīgas mācības profesionālās vidējās izglītības pakāpē;

13.5. aktivitātes, lai attīstītu izglītojamo profesionālās, sociālās un komunikatīvās prasmes un veicinātu spēju sadarboties ar darba devēju un klientu vai attīstīt saimniecisko darbību, tai skaitā apmācības un prasmju konkursi;

13.6. kvalifikācijas prasībām atbilstošu praktisko mācību īstenošana ārpus izglītības iestādes, tai skaitā pie amata meistara vai komersanta, vai kvalifikācijas prasībām atbilstošā institūcijā;

13.7. kvalifikācijas prasībām atbilstošas mācību prakses īstenošana ārpus izglītības iestādes, tai skaitā pie amata meistara vai komersanta, vai kvalifikācijas prasībām atbilstošā institūcijā;

13.8. e-resursu un e-mācību vides risinājumu ieviešana, tai skaitā informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana mācību priekšmeta apguvē vai praktisko mācību un mācību prakses īstenošanā, vai informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmju uzlabošana izglītojamiem.

III. Prasības projekta iesnieguma iesniedzējam

14. Projekta iesniedzējs var būt profesionālās izglītības iestāde, koledža, darba devēju organizācija vai profesionālā organizācija.

15. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu var iesniegt un īstenot individuāli vai partnerībā, noslēdzot ar partneri sadarbības līgumu par projekta īstenošanu. Ja projektu īsteno partnerībā, projekta iesniegumu iesniedz vadošais partneris, kurš ir atbildīgs par projekta īstenošanu un ir uzskatāms par projekta iesniedzēju un, ja projekts tiek apstiprināts, par finansējuma saņēmēju.

16. Ja projekta iesniedzējs ir komersants, biedrība vai nodibinājums, tas atbilst šādām prasībām:

16.1. tam nav valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un citu valsts noteikto obligāto nodokļu parādu;

16.2. tas nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta.

17. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 70 280 latu, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 702 804 lati.

IV. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

18. Paziņojumu par projektu iesniegumu atlases uzsākšanu izsludina sadarbības iestāde, pirms tam paziņojuma tekstu saskaņojot ar atbildīgo iestādi. Paziņojumā norāda:

18.1. attiecīgajai kārtai pieejamā finansējuma apmēru;

18.2. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 darbdienām no izsludināšanas dienas;

18.3. projekta iesnieguma iesniegšanas vietu un kārtību;

18.4. tīmekļa vietni, kurā publicēti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti;

18.5. citu informāciju, kuru sadarbības iestāde uzskata par nepieciešamu norādīt paziņojumā.

19. Paziņojumu par apakšaktivitātes projektu iesniegumu atlasi izsludina ne agrāk kā mēnesi un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

(Grozīts ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.722)

20. Paziņojumu par apakšaktivitātes projektu iesniegumu atlases uzsākšanu sadarbības iestāde publicē:

20.1. laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;

20.2. sadarbības iestādes tīmekļa vietnē (www.viaa.gov.lv).

(Grozīts ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.722)

21. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz, ievērojot šādas prasības:

21.1. atļauts iesniegt vienu projekta iesniegumu vienā projektu iesniegumu atlases kārtā;

21.2. projekta iesniegumu veido aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa (1.pielikums) un šādi pielikumi:

21.2.1. rakstisks apliecinājums par projektam nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu, ja projekta iesniedzējs nav valsts budžeta iestāde vai šo noteikumu 7.1 punktā minētā iestāde (apliecinājumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu no pašvaldības budžeta līdzekļiem izsniedz attiecīgā pašvaldība, apliecinājumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu no pašu līdzekļiem izsniedz projekta iesniedzējs, apliecinājumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu no kredītresursa līdzekļiem izsniedz attiecīgā kredītiestāde);

21.2.2. projekta iesniedzēja aptaujas lapa par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās;

21.2.3. projekta iesniedzēja sagatavots projekta finansēšanas plāna projekts valsts budžeta iestādēm saskaņā ar budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, ja projekta iesniedzējs ir valsts budžeta iestāde (2.pielikums);

21.2.4. sadarbības partnera vai partneru apliecinājums par dalību projekta īstenošanā, ja projekta īstenošanā ir paredzēts iesaistīt sadarbības partneri vai sadarbības partnerus (3.pielikums);

21.3. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona, projekta iesniegumam pievienojot attiecīgo pilnvarojumu.

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.64)

22. Projekta iesniedzējs papildus šo noteikumu 21.punktā minētajiem pielikumiem var iesniegt:

22.1. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par nodokļu samaksu, kas izdota ne agrāk kā 20 darbdienas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (ja projekta iesniedzējs ir komersants, biedrība vai nodibinājums);

22.2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņu, kas apliecina, ka projekta iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (ja projekta iesniedzējs ir komersants, biedrība vai nodibinājums);

22.3. citus dokumentus, kurus projekta iesniedzējs uzskata par nepieciešamu iesniegt, lai pamatotu projekta iesnieguma atbilstību šajos noteikumos minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

23. Ja projekta iesniedzējs neiesniedz šo noteikumu 22.1. un 22.2.apakš­punktā minētās izziņas, sadarbības iestāde tās iegūst Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

24. Projekta iesniegumu sadarbības iestādē var iesniegt:

24.1. papīra formā trijos eksemplāros (viens oriģināleksemplārs ar norādi “oriģināls” un divas kopijas ar norādi “kopija”). Visus dokumentus ievieto iepakojumā un aizzīmogo;

24.2. elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

25. Sadarbības iestāde reģistrē projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu sadarbības iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz vai 10 darbdienu laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

V. Projektu iesniegumu vērtēšana

26. Apakšaktivitātes ietvaros iesniegtā projekta iesnieguma vērtēšanu nodrošina sadarbības iestāde, izveidojot komisiju. Komisijas sastāvā iekļauj pārstāvjus no Valsts izglītības attīstības aģentūras un Izglītības un zinātnes ministrijas.

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.583)

27. Komisijas sēdēs novērotāja statusā var piedalīties vadošās iestādes un atbildīgās iestādes, kā arī Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvji. Komisija vērtēšanas procesā var pieaicināt vienu vai vairākus ekspertus (bez balsstiesībām).

(Grozīts ar MK 17.06.2009. noteikumiem Nr.583)

28. Uzsākot darbu, komisijas locekļi, eksperti un novērotāji paraksta apliecinājumu, ka komisijas sēžu laikā iegūto informāciju un dokumentu saturu neizpaudīs trešajām personām, kā arī komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņi varētu pārkāpt normatīvajos aktos, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, noteiktos ierobežojumus Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajai personai un kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrētā projekta iesnieguma apstiprināšanā.

29. Komisijas darbību nosaka sadarbības iestādes apstiprināts nolikums.

30. Projekta iesniegumu vērtē, ievērojot šos noteikumus, sadarbības iestādes izstrādātu un apstiprinātu projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību un normatīvos aktus, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību, īstenošanu un īstenošanas uzraudzību, kā arī izmantojot projekta iesnieguma vērtēšanas un projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku.

31. Vispirms vērtē projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 33.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, tad 34.punktā minētajiem atbilstības kritērijiem, 35.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem un 36.punktā minētajam finansējuma piešķiršanas kritērijam.

32. Projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritērijam vērtē ar “Jā” (atbilst) vai “Nē” (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

33. Administratīvie kritēriji (projekta iesnieguma noformēšanas un iesniegšanas atbilstības kritēriji):

33.1. projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā;

33.2. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā;

33.3. projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā;

33.4. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši šo noteikumu 21.2.apakšpunktā minētajai projekta iesnieguma veidlapai, un visas veidlapas sadaļas ir aizpildītas;

33.5. projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā trijos eksemplāros (viens oriģināls un divas apliecinātas kopijas), iesnieguma oriģināls un kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) vai projekta iesniegums ir iesniegts elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;

33.6. projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzējas institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona;

33.7. projekta iesniegumam ir pievienoti visi šo noteikumu 21.2.apakšpunktā minētie pielikumi;

33.8. projektam pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums nepārsniedz šo noteikumu 6.punktā minēto pieļaujamo procentuālo apmēru;

33.9. projekta attiecināmās izmaksas pa gadiem norādītas pilnos latos aritmētiski pareizi un atbilst budžeta kopsavilkumā norādītajām kopsummām.

34. Atbilstības kritēriji (projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstības kritēriji):

34.1. projekta iesniedzējs ir profesionālās izglītības iestāde, koledža, darba devēju organizācija vai profesionālā organizācija;

34.2. projekta iesniedzējs atbilst šo noteikumu 16.punktā minētajām prasībām (ja projekta iesniedzējs ir komersants, biedrība vai nodibinājums);

34.3. projekta mērķis atbilst šo noteikumu 2.punktā minētajam apakš­aktivitātes mērķim;

34.4. projekts paredz īstenot vismaz vienu no šo noteikumu 13.punktā minētajām atbalstāmajām darbībām;

34.5. ja projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris ir profesionālās izglītības iestāde vai koledža, tā 2008./2009.mācību gadā īsteno vismaz vienu sākotnējās profesionālās izglītības programmu;

34.6. projekta iesniegumā ir definēta risināmā problēma un pamatotas izvēlētās mērķa grupas vajadzības;

34.7. projekta iesniegums un tajā plānotās aktivitātes paredz definētās problēmas risināšanu un mērķa grupas vajadzību apmierināšanu;

34.8. projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu;

34.9. projekta iesniegumā plānotie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi (sasniedzamie rezultāti norādīti vienībās ar konkrētām vērtībām);

34.10. projektā plānotie rezultāti un to rādītāji sekmē šo noteikumu 4.punktā minētā apakšaktivitātes rezultāta rādītāja sasniegšanu;

34.11. projekta iesniegumā demonstrēta pietiekama personāla kompeten­ce, zināšanas risināmajos jautājumos un pieredze projektu īstenošanā un vadībā;

34.12. ja projektā ir iesaistīts sadarbības partneris vai partneri, projektā iesaistīto sadarbības partneru izvēle ir pamatota (sadarbības partneru kompetence atbilst projektā plānotajām aktivitātēm, ir sniegts pamatojums, kāpēc partneru iesaiste ir nepieciešama) un ir pievienots sadarbības partnera vai partneru apliecinājums par dalību projekta īstenošanā;

34.13. projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības sistēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze), un tie ir atbilstoši projekta vajadzībām;

34.14. projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana pēc projekta pabeigšanas;

34.15. projekta iesniegumā norādītās izmaksas atbilst paredzētajam projekta īstenošanas laikposmam, tās ir nepieciešamas un pamatotas, lai sasniegtu projekta rezultātus un īstenotu plānotās darbības;

34.16. projekta iesniedzējs apņemas projekta īstenošanā nepieļaut diskrimināciju (dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas, invaliditātes un citu faktoru dēļ);

34.17. projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanā noteiktajām publicitātes prasībām;

34.18. projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst šo noteikumu 60.punktā minētajam projekta īstenošanas periodam;

34.19. projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un attiecināmo izmaksu kopsumma norādīta pilnos latos;

34.20. projekta iesniegumā pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma nav mazāka par šo noteikumu 17.punktā minēto minimālo attiecināmo izmaksu summu un nepārsniedz šo noteikumu 17.punktā minēto maksimālo attiecināmo izmaksu summu;

34.21. projekta iesniegumā norādītās attiecināmo izmaksu pozīcijas atbilst šo noteikumu 50. un 55.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām;

34.22. projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 54. un 70.punktā minēto izmaksu ierobežojumu.

(Grozīts ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1205, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

35. Kvalitātes kritēriji (specifiski ieviešanas un horizontālo prioritāšu atbilstības kritēriji):

35.1. projekta ietvaros īstenojamās darbības:

35.1.1. projekts neparedz īstenot nevienu no šo noteikumu 35.1.2.apakšpunktā minētajām darbībām (0 punktu);

35.1.2. projekts paredz īstenot vienu no šādām darbībām (viens punkts):

35.1.2.1. mācību satura (jaunu mācību kursu, moduļu, mācību priekšmetu programmu) izstrāde;

35.1.2.2. mācību metožu uzlabošana mācību priekšmetā vai praktiskajās mācībās un mācību metodisko materiālu izstrāde;

35.1.2.3. mācību intelektuālo resursu (mācību metodisko un uzskates materiālu, grāmatu, periodikas, programmatūras, licenču) iegāde mācību procesa kvalitātes uzlabošanai un bibliotēku krājumu papildināšanai, kā arī lietotāju apmācība;

35.1.3. projekts paredz īstenot vismaz divas no šo noteikumu 35.1.2.apakšpunktā minētajām darbībām, un viena no tām ir šo noteikumu 35.1.2.3.apakšpunktā minētā darbība (trīs punkti);

35.2. konsultatīvā atbalsta sniegšana izglītojamiem:

35.2.1. projekts neparedz īstenot papildu konsultatīvo mācību atbalstu izglītojamiem mācību priekšmetu apguvē, lai veicinātu izglītojamo sekmīgas mācības profesionālās vidējās izglītības pakāpē (0 punktu);

35.2.2. projekts paredz īstenot papildu konsultatīvo mācību atbalstu izglītojamiem mācību priekšmetu apguvē, lai veicinātu izglītojamo sekmīgas mācības profesionālās vidējās izglītības pakāpē:

35.2.2.1. nenosakot mācību priekšmetu prioritātes (viens punkts);

35.2.2.2. kā prioritārus nosakot šādus mācību priekšmetus: svešvalodas, dabaszinātnes un matemātika, valsts valoda (divi punkti);

35.2.2.3. kā prioritārus nosakot šādus mācību priekšmetus: svešvalodas, dabaszinātnes un matemātika, valsts valoda un mācību programmā ietvertie profesionālie mācību priekšmeti (trīs punkti);

35.3. izglītojamo profesionālo, sociālo un komunikatīvo prasmju attīstība:

35.3.1. projekts neparedz īstenot aktivitātes, lai attīstītu izglītojamo profesionālās, sociālās un komunikatīvās prasmes un veicinātu spēju sadarboties ar darba devēju, klientu vai attīstīt saimniecisko darbību (0 punktu);

35.3.2. projekts paredz īstenot aktivitātes, lai attīstītu izglītojamo profesionālās, sociālās un komunikatīvās prasmes un veicinātu spēju sadarboties ar darba devēju, klientu vai attīstīt saimniecisko darbību, tai skaitā prasmju konkursus (divi punkti);

35.4. praktisko mācību īstenošana:

35.4.1. projekts neparedz kvalifikācijas prasībām atbilstošu praktisko mācību īstenošanu ārpus izglītības iestādes, tai skaitā pie amata meistara vai komersanta, vai kvalifikācijas prasībām atbilstošā institūcijā (0 punktu);

35.4.2. projekts paredz kvalifikācijas prasībām atbilstošu praktisko mācību īstenošanu ārpus izglītības iestādes, tai skaitā pie amata meistara vai komersanta, vai kvalifikācijas prasībām atbilstošā institūcijā, un plānotās tiešās mērķa grupas (profesionālās izglītības iestāžu vai koledžu izglītojamie, kas iesaistīti kvalifikācijas prasībām atbilstošās praktiskajās mācībās ārpus izglītības iestādes) skaits ir:

35.4.2.1. mazāk par 100 (divi punkti);

35.4.2.2. no 100 līdz 400 (četri punkti);

35.4.2.3. vairāk nekā 400 (seši punkti);

35.5. mācību prakses īstenošana:

35.5.1. projekts neparedz kvalifikācijas prasībām atbilstošas mācību prakses īstenošanu ārpus izglītības iestādes, tai skaitā pie amata meistara vai komersanta, vai kvalifikācijas prasībām atbilstošā institūcijā (0 punktu);

35.5.2. projekts paredz kvalifikācijas prasībām atbilstošas mācību prakses īstenošanu ārpus izglītības iestādes, tai skaitā pie amata meistara vai komersanta, vai kvalifikācijas prasībām atbilstošā institūcijā, un plānotās tiešās mērķa grupas (profesionālās izglītības iestāžu vai koledžu izglītojamie, kas iesaistīti kvalifikācijas prasībām atbilstošā mācību praksē ārpus izglītības iestādes) skaits ir:

35.5.2.1. mazāk par 100 (divi punkti);

35.5.2.2. no 100 līdz 400 (četri punkti);

35.5.2.3. vairāk nekā 400 (seši punkti);

35.6. praktisko mācību vai mācību prakses vietas nodrošinātājs ārpus izglītības iestādes, tai skaitā amata meistars vai komersants, vai kvalifikācijas prasībām atbilstoša institūcija nodrošina profesionālās izglītības iestāžu vai koledžu izglītojamos ar praktisko mācību vai mācību prakses vietu:

35.6.1. nav plānots (0 punktu);

35.6.2. trīs mēnešus un mazāk (divi punkti);

35.6.3. ilgāk par trim mēnešiem (trīs punkti);

35.7. sadarbības partnera iesaiste projekta īstenošanā:

35.7.1. nav plānota (0 punktu);

35.7.2. sadarbības partneris ir cita konkrētajā sākotnējās profesionālās izglītības programmu grupā specializējusies profesionālās izglītības iestāde vai koledža (viens punkts);

35.7.3. sadarbības partneri ir vairākas profesionālās izglītības iestādes vai koledžas, kas specializējušās konkrētajā sākotnējās profesionālās izglītības programmu grupā (divi punkti);

35.8. projektā plānotās netiešās mērķa grupas skaits izteikts procentos no kopējā izglītojamo skaita, kas apgūst sākotnējo profesionālo izglītību profesionālās izglītības iestādē vai koledžā 2008./2009.mācību gada sākumā:

35.8.1. mazāk nekā 33 procenti (viens punkts);

35.8.2. no 33 līdz 66 procentiem (divi punkti);

35.8.3. vairāk nekā 66 procenti (trīs punkti);

35.9. projekta īstenošanas risku izvērtējums:

35.9.1. projekta iesniegumā nav izvērtēti iespējamie riski (0 punktu);

35.9.2. projekta iesniegumā iespējamie riski izvērtēti nepilnīgi, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai nav izstrādāts vai ir izstrādāts nepilnīgi (viens punkts);

35.9.3. projekta iesniegumā ir izvērtēti iespējamie riski, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi (divi punkti);

35.9.4. projekta iesniegumā ir kvalitatīvi izvērtēti iespējamie riski, tai skaitā novērtēts iespējamais izmaksu sadārdzinājums, izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai (trīs punkti);

35.10. projektā paredzētās aktivitātes sekmē vienlīdzīgu iespēju pamat­principu (dzimumu līdztiesības un invalīdu tiesību) ievērošanu:

35.10.1. nesekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu ievērošanu (0 punktu);

35.10.2. sekmē viena pamatprincipa ievērošanu (viens punkts);

35.10.3. sekmē divu pamatprincipu ievērošanu (trīs punkti);

35.11. projekta ietekme uz horizontālo prioritāti “Informācijas sabiedrība”:

35.11.1. projektā nav paredzēta neviena no šo noteikumu 35.11.2.apakšpunktā minētajām darbībām (0 punktu);

35.11.2. projektā ir paredzēta viena no šādām darbībām (viens punkts):

35.11.2.1. informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana mācību priekšmeta apguvē vai praktisko mācību un mācību prakses īstenošanā;

35.11.2.2. e-resursu un e-mācību vides risinājumu ieviešana;

35.11.2.3. informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmju uzlabošana izglītojamiem vai pedagogiem saistībā ar mācību satura vai mācību metožu uzlabošanu, ja tāda paredzēta projektā;

35.11.3. projektā ir paredzētas divas no šo noteikumu 35.11.2.apakšpunktā minētajām darbībām (divi punkti);

35.11.4. projektā ir paredzētas trīs no šo noteikumu 35.11.2.apakšpunktā minētajām darbībām (trīs punkti).

36. Finansējuma piešķiršanas kritērijs – ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 33.1., 33.5., 34.1., 34.3., 34.4., 34.5. un 34.10.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī šo noteikumu 35.1., 35.10. un 35.11.apakšpunktā minētajos vērtēšanas kritērijos katrā ir saņēmis vismaz vienu punktu, šo noteikumu 35.9.apakšpunktā minētajā vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz divus punktus un kvalitātes kritēriju kopvērtējumā ir saņēmis vismaz septiņus punktus, tad, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo, projekta iesniegumam pietiek apakšaktivitātes reģionālās kvotas ietvaros pieejamā finansējuma.

(Grozīts ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.722)

VI. Lēmuma pieņemšana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumiem vai noraidīšanu un tā paziņošana

37. Sadarbības iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tā atbilstība visiem šo noteikumu 33., 34. un 36.punktā minētajiem projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem ir novērtēta ar “Jā”.

38. Sadarbības iestāde pieņem lēmumu noraidīt un tālāk nevērtēt projekta iesniegumu, ja:

38.1. projekta iesniedzējs neatbilst šo noteikumu 34.1.apakšpunktā minētajām prasībām;

38.2. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 33.1., 33.5., 34.3., 34.4., 34.5. vai 34.10.apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

38.3. vērtējumā par atbilstību kādam no šo noteikumu 35.1., 35.10. vai 35.11.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem projekta iesniegums saņēmis mazāk par vienu punktu vai vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 35.9.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam – mazāk par diviem punktiem un kvalitātes kritēriju kopvērtējumā ir saņēmis mazāk par septiņiem punktiem.

39. Sadarbības iestāde pieņem lēmumu noraidīt projekta iesniegumu, ja tas šo noteikumu 36.punktā minētajā finansējuma piešķiršanas kritērijā ir novērtēts ar “Nē”.

40. Ja projektu iesniegumu atlases kārtā vairāki projektu iesniegumi saņem vienādu punktu skaitu un minētajiem projektu iesniegumiem apakšaktivitātes reģionālās kvotas ietvaros finansējums nav pietiekams, prioritāri atbalstāms projekts, kurā ir paredzams lielāks labuma saņēmēju skaits atbilstoši šo noteikumu 35.4., 35.5. un 35.8.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem.

(Grozīts ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.722)

41. Sadarbības iestāde var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt vienošanos vai līgumu. Minētajā lēmumā var ietvert šādus nosacījumus:

41.1. projekta iesnieguma precizēšana atbilstoši šo noteikumu 33.2., 33.3., 33.4., 33.6., 33.7., 33.8., 33.9., 34.2., 34.6., 34.7., 34.8., 34.9., 34.11., 34.12., 34.13., 34.14., 34.15., 34.16., 34.17., 34.18., 34.19., 34.20., 34.21. vai 34.22.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem;

41.2. izmaksu precizēšana, ja ir pieļautas aritmētiskas aprēķinu kļūdas, ar nosacījumu, ka šo noteikumu 54.punktā minētais izmaksu ierobežojums netiek pārsniegts;

41.3. citas sadarbības iestādes noteiktas tiesiski pamatotas darbības veikšana, lai noslēgtu vienošanos vai līgumu.

42. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai projekta iesnieguma noraidīšanu, vai projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu nosūta projekta iesniedzējam piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

43. Ja projekta iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumu, projekta iesniedzējs lēmumā noteiktajā termiņā, kas nepārsniedz 30 darbdienas no lēmuma spēkā stāšanās dienas, nodrošina nosacījumu izpildi un iesniedz sadarbības iestādē izvērtēšanai informāciju par nosacījumu izpildi. Lēmumā noteiktajā termiņā informāciju par nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs var iesniegt ne vairāk kā divas reizes.

44. Sadarbības iestāde 20 darbdienu laikā pēc lēmumā noteiktā termiņa izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi (turpmāk – atzinums). Atzinuma tiesiskuma kontroli veic tāpat kā lēmumam, kurā ietverto nosacījumu izpildes kontrolei šis atzinums ir sagatavots.

45. Ja projekta iesniedzējs nodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi lēmumā noteiktajā termiņā, sadarbības iestādes atzinums ir pozitīvs un sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas nosūta atzinumu projekta iesniedzējam.

46. Ja projekta iesniedzējs nenodrošina lēmumā ietverto nosacījumu izpildi vai nenodrošina to lēmumā noteiktajā termiņā, sadarbības iestādes atzinums ir negatīvs un projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu. Sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā no atzinuma parakstīšanas dienas nosūta atzinumu projekta iesniedzējam.

47. Ja projekta iesniegums ir apstiprināts, sadarbības iestāde ar finansējuma saņēmēju slēdz vienošanos vai līgumu saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

48. Sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai pozitīva atzinuma sagatavošanas iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā informāciju par apakš­aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem un projektu īstenošanai nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu.

49. 20 darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas par projekta iesnieguma noraidīšanu vai šo noteikumu 46.punktā minētajos gadījumos projekta iesniedzējam ir tiesības pieprasīt sadarbības iestādei informācijas apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegt divas iesniegtā projekta iesnieguma kopijas.

VII. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

50. Projekta ietvaros attiecināmās izmaksas iedala šādās izmaksu pozīcijās:

50.1. projekta administratīvās izmaksas;

50.2. projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas šo noteikumu 13.punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

50.3. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

51. Šo noteikumu 50.1.apakšpunktā minētās izmaksas ir projekta netiešās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenojamām aktivitātēm un kuras plāno kā vienu izmaksu pozīciju. Šo noteikumu 50.2. un 50.3.apakšpunktā minētās izmaksas ir projekta tiešās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenojamām aktivitātēm.

(MK 03.08.2010. noteikumu Nr.722 redakcijā)

52. Šo noteikumu 50.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija var ietvert šādas projekta administrēšanas izmaksas:

52.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas;

52.2. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

52.3. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojuma pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana);

52.4. telpu īres, nomas izmaksas;

52.5. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

52.6. biroja un kancelejas preču izmaksas;

52.7. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

52.8. komandējumu vai darba braucienu izmaksas;

52.9. (svītrots ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.722).

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr.64 redakcijā)

52.1 Atlīdzības izmaksas projekta administrēšanas darbu veikšanai, pamatojoties uz darba līgumu, līdz 2010.gada 31.decembrim ir neattiecināmās netiešās izmaksas, un tās sedz no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu finansēšanai paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.

(MK 03.08.2010. noteikumu Nr.722 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1205, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

52.2 Šo noteikumu 52.1.apakšpunktā minētajās izmaksās, sākot ar 2011.gada 1.martu, ietver projekta vadības personāla izmaksas uz uzņēmuma līguma pamata, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1205 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.164, kas piemērojami ar 01.03.2011.)

52.3 Atlīdzības izmaksas projekta administrēšanas darbu veikšanai, pamatojoties uz darba līgumu, kas radušās no 2011.gada 1.janvāra līdz 28.februārim, var segt kā neattiecināmās netiešās izmaksas no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu finansēšanai paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem, ja darba līgums tika noslēgts līdz 2011.gada 6.janvārim un finansējuma saņēmējs minētās izmaksas ir pamatojis ar izmaksu attaisnojošiem dokumentiem.

(MK 01.03.2011. noteikumu Nr.164 redakcijā, kas piemērojami ar 01.03.2011.)

53. Šo noteikumu 50.2.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija var ietvert šādas projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas:

53.1. atlīdzības izmaksas projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītajām personām (piemēram, pedagogiem, konsultantiem, ekspertiem, speciālistiem, redaktoriem, maketētājiem), tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ja projekta īstenošanā iesaistītā persona nav reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja;

53.2. projekta tiešās mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas:

53.2.1. ceļa izdevumi uz mācību prakses vai praktisko apmācību vietu un izdevumi par naktsmītni mācību prakses vai praktisko apmācību laikā, kas kopā nepārsniedz 50 latu mēnesī vienam izglītojamam;

53.2.2. civiltiesiskā apdrošināšana uz mācību prakses vai praktisko apmācību laiku;

53.2.3. obligātās veselības pārbaudes izdevumi;

53.3. mācību prakses un praktisko apmācību nodrošināšana ārpus izglītības iestādes:

53.3.1. atlīdzības izmaksas mācību prakses vai praktisko apmācību vadītājam mācību prakses vai praktisko apmācību vietā, nepārsniedzot piecus latus stundā, ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

53.3.2. izdevumi par mācību prakses vai praktisko apmācību laikā izmantotajiem materiāliem un iekārtu nolietojumu, tai skaitā par instrumentiem un speciālo darba apģērbu;

53.4. iekšzemes komandējumu un darba braucienu izdevumi;

53.5. semināru un konferenču organizēšanas pakalpojumu izmaksas;

53.6. pārējās projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas:

53.6.1. biroja preces un inventārs (vērtībā līdz 50 latiem par vienību) šo noteikumu 13.punktā minēto darbību īstenošanai, izņemot mēbeles;

53.6.2. nemateriālo ilgtermiņa ieguldījumu izmaksas – datorprogrammu, licenču un autortiesību iegādes izmaksas;

53.6.3. mācību un izziņas literatūras, periodikas un bibliotēku krājumu izmaksas;

53.6.4. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa īre, transporta pakalpojumu pirkšana, maksa par sabiedriskā transporta izmantošanu) projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītajām personām;

53.6.5. sakaru pakalpojumu izmaksas (pasta, telekomunikāciju, interneta pakalpojumi) šo noteikumu 13.punktā minēto darbību īstenošanai;

53.6.6. šo noteikumu 13.punktā minēto darbību īstenošanai nepieciešamā informācijas tehnoloģiju aprīkojuma (datortehnika, programmatūra, drukas iekārtas, datu glabāšanas un kopēšanas aprīkojums) īre.

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr.64 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.722; MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1205, kas piemērojami ar 01.01.2011)

54. Šo noteikumu 50.3.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija nepārsniedz divus procentus no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.

55. Attiecināmo izmaksu neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, ja tos nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā, ir attiecināmās izmaksas.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1205 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

56. Projekta iesniegumā neiekļauj izmaksas, kuras nav norādītas šo noteikumu 50. vai 55.punktā.

57. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda vai valsts budžeta līdzekļiem nav attiecināmas izmaksas, kuras:

57.1. neatbilst šo noteikumu 50. un 55.punktā minētajām izmaksu pozīcijām un 54. un 70.punktā minētajam izmaksu apmēra ierobežojumam;

57.2. nav radušās projekta aktivitāšu īstenošanas laikā vai kuru maksājumi veikti vēlāk nekā mēneša laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

57.3. nav pamatotas ar izmaksu attaisnojošiem dokumentiem vai radušās normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ;

57.4. neatbilst pamatotas finanšu vadības principiem, īpaši naudas vērtībai un izmaksu efektivitātei un nav saistītas ar projekta īstenošanas aktivitātēm.

(Grozīts ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.722; MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1205, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

VIII. Projekta īstenošanas nosacījumi

58. Apakšaktivitātē atbalstu sniedz atbilstoši katram plānošanas reģionam noteiktajai finansējuma sadalījuma reģionālajai kvotai. Reģionālo kvotu nosaka, apakšaktivitātē pieejamo kopējo finansējumu sadalot proporcionāli profesionālās izglītības iestādēs izglītojamo skaitam attiecīgajā mācību gadā attiecīgajā plānošanas reģionā, izmantojot šādu formulu:

Fr = Fk x (Ir / I), kur

Fr – plānošanas reģionam apakšaktivitātē pieejamais finansējuma apmērs latos;

Fk – apakšaktivitātē pieejamais kopējais finansējums latos;

Ir – kopējais profesionālās izglītības iestādēs izglītojamo skaits 2007./2008.mācību gadā attiecīgajā plānošanas reģionā;

I – kopējais profesionālās izglītības iestādēs izglītojamo skaits 2007./2008.mācību gadā visos plānošanas reģionos.

(MK 03.08.2010. noteikumu Nr.722 redakcijā)

59. Pirms mācību prakses vai praktisko apmācību sākuma profesionālās izglītības iestāde vai koledža, mācību prakses vai praktisko apmācību nodrošinātājs un izglītojamais vai izglītojamā vecāki, ja izglītojamais ir nepilngadīgs, rakstiski slēdz līgumu par mācību prakses vai praktisko apmācību īstenošanu. Minētajā līgumā norāda līgumslēdzēju pušu pienākumus un tiesības, kā arī savstarpējo norēķinu kārtību.

60. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanu var uzsākt pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no līguma vai vienošanās noslēgšanas dienas. Projektu īsteno ne ilgāk kā 24 mēnešu laikā no projekta īstenošanas uzsākšanas dienas. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

(MK 17.06.2009. noteikumu Nr.583 redakcijā)

61. Sadarbības iestāde, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi, pēc tam, kad ir noslēgta vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu, saskaņā ar tajos noteiktajiem termiņiem un kārtību nodrošina finansējuma saņēmējam, kas nav valsts budžeta iestāde, avansa maksājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšana un izdevumu deklarācijas sagatavošana.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1205 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

62. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

63. Finansējuma saņēmējs, neizdarot grozījumus projektā, var veikt projekta izmaksu pārdali:

63.1. starp šo noteikumu 50.2. un 50.3.apakšpunktā noteiktajām izmaksu pozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas un ievērojot šo noteikumu 54.punktā noteikto izmaksu ierobežojumu;

63.2. šo noteikumu 50.2. un 50.3.apakš­punktā minēto pozīciju ietvaros.

64. Finansējuma saņēmējs, sniedzot sadarbības iestādei maksājuma pieprasījumu, pievieno skaidrojumu par šo noteikumu 63.punktā minētās izmaksu pārdales pamatotību. Ja minētais skaidrojums nav iesniegts vai iesniegtais skaidrojums nav pamatots, sadarbības iestāde izmaksu pārdali var uzskatīt par nepamatotu, neņemot to vērā vai uzskatot izmaksu pārdali par nenotikušu.

65. Finansējuma saņēmējs nodrošina ar projekta īstenošanu saistītās aktuālās informācijas ievietošanu tīmekļa vietnē (ja tāda ir) ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

IX. Noslēguma jautājumi

66. (Svītrots ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.722)

67. (Svītrots ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.722)

68. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.64)

69. (Svītrots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.64)

70. Šo noteikumu 50.1.apakšpunktā minēto izmaksu pozīciju plāno un piemēro kā faktiskās izmaksas ne vairāk kā piecu procentu apmērā no kopējām projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām. Līdz 2011.gada 28.februārim minētā izmaksu pozīcija ietver šo noteikumu 52.1 un 52.3 punktā minētās atlīdzības izmaksas projekta administrēšanas darbu veikšanai.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1205 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.03.2011. noteikumiem Nr.164, kas piemērojami ar 01.03.2011.)

71. (Svītrots ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1205, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

72. (Svītrots ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1205, kas piemērojami ar 01.01.2011.)

73. Ja apakšaktivitātē netiek apgūts šo noteikumu 5.punktā minētais kopējais pieejamais finansējums, atlikušo finansējumu novirza atbilstoši normatīvajam aktam par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes "Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu.

(MK 03.08.2010. noteikumu Nr.722 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs A.Šlesers

Izglītības un zinātnes ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17
Izglītības un zinātnes ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17
Finansēšanas plāna projekts valsts budžeta iestādēm
Izglītības un zinātnes ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 6.janvāra noteikumiem Nr.17
Izglītības un zinātnes ministra vietā – tieslietu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 17Pieņemts: 06.01.2009.Stājas spēkā: 29.01.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 15, 28.01.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
186987
{"selected":{"value":"19.09.2012","content":"<font class='s-1'>19.09.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.09.2012","iso_value":"2012\/09\/19","content":"<font class='s-1'>19.09.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"04.03.2011","iso_value":"2011\/03\/04","content":"<font class='s-1'>04.03.2011.-18.09.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.01.2011","iso_value":"2011\/01\/07","content":"<font class='s-1'>07.01.2011.-03.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.08.2010","iso_value":"2010\/08\/13","content":"<font class='s-1'>13.08.2010.-06.01.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.01.2010","iso_value":"2010\/01\/27","content":"<font class='s-1'>27.01.2010.-12.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.07.2009","iso_value":"2009\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2009.-26.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.01.2009","iso_value":"2009\/01\/29","content":"<font class='s-1'>29.01.2009.-02.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.09.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)