Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 18. jūnija noteikumus Nr. 322 "Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1079

Rīgā 2008.gada 22.decembrī (prot. Nr.94 54.§)
Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dzīvnieku (mugurkaulnieku un bezmugurkaulnieku) pārvadāšanas kārtību;

1.2. labturības prasības dzīvnieku (mugurkaulnieku un bezmugurkaul­nieku) pārvadāšanai transportlīdzekļos;

1.3. to dzīvnieku pārvadātāju reģistrācijas kārtību, kuri veic dzīvnieku (mugurkaulnieku) pārvadāšanu saistībā ar saimniecisku darbību;

1.4. to transportlīdzekļu reģistrācijas kārtību, kurus izmanto dzīvnieku (mugurkaulnieku) pārvadāšanai saistībā ar saimniecisku darbību.

2. Noteikumos lietoti termini Padomes 2004.gada 22.decembra Regulas (EK) Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā un grozījumu izdarīšanu Direktīvās 64/432/EEK un 93/119/EK un Regulā (EK) Nr. 1255/97 (turpmāk – regula Nr. 1/2005) izpratnē, izņemot regulas Nr. 1/2005 2.panta “a” apakšpunktā minēto terminu.

2.1 Zirgu dzimtas dzīvnieku pārvadāšanai uz sacensībām, konkursiem vai selekcijas nolūkos nepiemēro šo noteikumu IV un V nodaļas prasības.

(MK 04.08.2009. noteikumu Nr.863 redakcijā)

3. Šo noteikumu izpildes uzraudzību un kontroli veic Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests).

4. (Svītrots ar MK 04.08.2009. noteikumiem Nr.863)

II. Dzīvnieku pārvadāšanas kārtība

5. Pārvadājot dzīvniekus Latvijas teritorijā, nepieciešami šādi dokumenti:

5.1. visiem lauksaimniecības dzīvniekiem – lauksaimniecības dzīvnieku pārvietošanas deklarācija, kā arī:

5.1.1. zirgiem – zirga pase;

5.1.2. liellopiem – liellopa pase;

5.2. mājas (istabas) dzīvniekiem – vakcinācijas apliecība vai mājas (istabas) dzīvnieka pase;

5.3. cirka dzīvniekiem – cirka dzīvnieka vai dresūras numura dzīvnieka pase;

5.4. savvaļas sugu dzīvniekiem – dzīvnieka īpašnieka rakstisks aplieci­nājums, kurā ir šāda informācija:

5.4.1. dzīvnieka izcelsme (iegūts nebrīvē vai savvaļā (norāda vietu), valsts, no kuras ievests);

5.4.2. dzīvnieka īpašnieks (vārds, uzvārds vai nosaukums un adrese);

5.4.3. dzīvnieka izbraukšanas vieta un laiks;

5.4.4. plānotā galamērķa vieta un paredzamais pārvadājuma ilgums;

5.4.5. dzīvnieka barošanas, dzirdināšanas un jebkuras citas nepieciešamās īpašās aprūpes prasības.

6. Ievedot dzīvnieku Latvijas teritorijā vai izvedot no tās, nepieciešams veterinārais (veselības) sertifikāts un citi normatīvajos aktos par veterināro kontroli noteiktie dokumenti, izņemot mājas (istabas) dzīvniekus, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija Regulā Nr. 998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomer­ciālai pārvietošanai, un ar kuru groza Padomes direktīvu 92/65/EEK.

7. Papildus veterinārajam (veselības) sertifikātam nepieciešama atļauja, lai Latvijas teritorijā ievestu šādus savvaļas sugu dzīvniekus:

7.1. normatīvajos aktos par medību noteikumiem minētos savvaļas sugu dzīvniekus;

7.2. normatīvajos aktos par dzīvnieku aizsardzību minētos Latvijas dabai neraksturīgos savvaļas sugu dzīvniekus;

7.3. Padomes 1996.gada 9.decembra Regulā (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, noteiktos aizsargājamos dzīvniekus.

8. Pārvadājamais dzīvnieks ir reģistrēts un apzīmēts normatīvajos aktos par dzīvnieku reģistrēšanu un apzīmēšanu noteiktajā kārtībā.

9. Transportlīdzeklī, kurā saistībā ar saimniecisku darbību pārvadā dzīvniekus (mugurkaulniekus), izvieto zīmi “Dzīvi dzīvnieki” (pielikums):

9.1. autotransportā – uz priekšējā stikla labajā augšējā stūrī un uz aizmu­gures durvīm vai stikla;

9.2. pārējos transportlīdzekļos – uz tā nodalījuma durvīm, kurā atrodas dzīvnieki.

III. Labturības prasības dzīvnieku pārvadāšanai, kas nav saistīta ar saimniecisku darbību, un dzīvnieku (bezmugurkaulnieku) pārvadāšanai

10. Dzīvnieka īpašnieks vai turētājs nodrošina:

10.1. pasākumus, kas līdz minimumam samazina pārvadājuma ilgumu un apmierina dzīvnieka vajadzības pārvadājuma laikā;

10.2. dzīvnieka piemērotību pārvadāšanai;

10.3. transportlīdzekļa konstrukcijas atbilstību, tā apkopi un ekspluatāciju, lai novērstu dzīvnieka ievainošanu un ciešanas, kā arī garantētu dzīvnieka drošību;

10.4. dzīvnieka iekraušanas un izkraušanas aprīkojuma konstrukcijas atbilstību, tā apkopi un ekspluatāciju, lai novērstu dzīvnieka ievainošanu un ciešanas, kā arī garantētu dzīvnieka drošību;

10.5. dzīvnieka aprūpes personas apmācību vai kompetenci, lai tā savus pienākumus veiktu bez vardarbības un neizmantotu metodes, kas varētu radīt dzīvniekam nevajadzīgas bailes, ievainojumus vai ciešanas;

10.6. regulāru dzīvnieka labturības apstākļu pārbaudi;

10.7. dzīvniekam pietiekamu platību un augstumu atbilstoši tā iedzimtās uzvedības (etoloģijas) prasībām;

10.8. dzīvnieka dzirdināšanu, barošanu un atpūtu dzīvnieku sugai atbilstošos intervālos, kvalitātē un daudzumā;

10.9. dzīvnieka pārvietošanās ierobežošanu transportlīdzeklī, lai dzīvnieka pārvadāšana netraucētu ceļu satiksmes dalībniekus.

11. Ja pārvadājuma laikā nav klāt dzīvnieka īpašnieka, tad ir jābūt dzīvnieka īpašnieka izsniegtiem rakstiskiem norādījumiem par dzīvnieka barošanu, dzirdināšanu un jebkuru citu nepieciešamo īpašo aprūpi. Par reģistrētu zirgu dzimtas dzīvnieku, liellopu, aitu, kazu vai cūku barošanu, dzirdināšanu un jebkuru citu nepieciešamo īpašo aprūpi rakstiski norādījumi nav nepieciešami.

12. Pārvadājot mājas (istabas) dzīvniekus sabiedriskajā transportlīdzeklī:

12.1. sunim uzliek uzpurni, tur pavadā vai ievieto piemērotā somā, konteinerā vai būrī;

12.2. citus mājas (istabas) dzīvniekus ievieto piemērotās somās, konteineros vai būros.

13. Dzīvnieku transportlīdzeklī nedrīkst atstāt bez uzraudzības, ja tas var apdraudēt dzīvnieka veselību vai dzīvību.

IV. Labturības prasības dzīvnieku (mugurkaulnieku) pārvadāšanai saistībā ar saimniecisku darbību

14. Dzīvniekus saistībā ar saimniecisku darbību drīkst pārvadāt, ja:

14.1. dzīvnieka pārvadāšana atbilst regulas Nr. 1/2005 prasībām;

14.2. ir saņemta dzīvnieka pārvadātāja apliecība:

14.2.1. tuviem pārvadājumiem, kas nav ilgāki par astoņām stundām un notiek Eiropas Savienības teritorijā;

14.2.2. tāliem pārvadājumiem, kas ir ilgāki par astoņām stundām vai notiek uz valsti, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts;

14.3. ir saņemta atļauja transportlīdzeklim dzīvnieku pārvadāšanai.

V. To pārvadātāju un transportlīdzekļu reģistrācijas kārtība, kuri veic dzīvnieku (mugurkaulnieku) pārvadāšanu saistībā ar saimniecisku darbību

15. Lai saskaņā ar regulu Nr. 1/2005 saņemtu dzīvnieka pārvadātāja atļauju (apliecību) vai atļauju transportlīdzeklim dzīvnieku pārvadāšanai, persona iesniedz dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniegumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

15.1. juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese un tālruņa numurs;

15.2. dzīvnieka pārvadājuma veids (tuvais, tālais);

15.3. pārvadājamā dzīvnieka suga.

16. Dienests divu nedēļu laikā izskata iesniegumu un izsniedz dzīvnieku pārvadātāja apliecību, ja persona ir:

16.1. izpildījusi regulas Nr. 1/2005 prasības;

16.2. saņēmusi kvalifikācijas sertifikātu par zināšanām dzīvnieku pārvadāšanā;

16.3. samaksājusi valsts nodevu par dzīvnieka pārvadātāja apliecības izsniegšanu.

17. Dienests divu nedēļu laikā izskata iesniegumu un izsniedz atļauju transportlīdzeklim dzīvnieku pārvadāšanai, ja:

17.1. transportlīdzeklis atbilst regulas Nr. 1/2005 prasībām;

17.2. transportlīdzekļa īpašnieks ir samaksājis valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu transportlīdzeklim (transportlīdzeklim vai konteineram) dzīvnieku pārvadāšanai.

18. Dienests valsts veterināro uzraudzības objektu datubāzē izveido un uztur dzīvnieku pārvadātāju un dzīvnieku pārvadāšanas transportlīdzekļu reģistru ar šādu informāciju:

18.1. par personu, kas ir saņēmusi dzīvnieka pārvadātāja apliecību:

18.1.1. juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs;

18.1.2. fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese un tālruņa numurs;

18.1.3. apliecības numurs, izsniegšanas datums, izsniegšanas vieta, derīguma termiņš un apliecības veids (tuviem vai tāliem pārvadājumiem);

18.1.4. pārvadātājam piemērotie sodi par pārkāpumiem dzīvnieku pārvadāšanā;

18.2. par transportlīdzekli, kam ir izsniegta atļauja dzīvnieku pārvadā­šanai:

18.2.1. transportlīdzekļa veids;

18.2.2. atļaujas numurs, izsniegšanas datums, izsniegšanas vieta, derīguma termiņš un atļaujas veids (tuviem vai tāliem pārvadājumiem);

18.2.3. transportlīdzekļa īpašnieks (juridiskās personas nosaukums, reģis­trācijas numurs, adrese un tālruņa numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese un tālruņa numurs);

18.2.4. transportlīdzekļa (piekabes) valsts reģistrācijas numurs;

18.2.5. transportlīdzekļa īpašniekam piemērotie sodi par pārkāpumiem dzīvnieku pārvadāšanā.

19. Šo noteikumu 18.punktā minētā informācija (izņemot 18.1.2. un 18.2.3.apakšpunktā minēto informāciju par fiziskās personas kodu un adresi) ir publiski pieejama dienesta mājaslapā internetā www.pvd.gov.lv.

20. Informācijas apmaiņa starp valstu kompetentajām institūcijām par šajos noteikumos minēto prasību ievērošanu notiek, izmantojot integrēto datorizēto veterināro sistēmu (TRACES).

VI. Noslēguma jautājums

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumus Nr.713 “Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2003, 180.nr.).

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze
Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1079
KN1079P.JPG (87654 bytes)
Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1079Pieņemts: 22.12.2008.Stājas spēkā: 30.12.2008.Zaudē spēku: 01.01.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 201, 29.12.2008.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
185798
{"selected":{"value":"12.08.2009","content":"<font class='s-1'>12.08.2009.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.08.2009","iso_value":"2009\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2009.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.12.2008","iso_value":"2008\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2008.-11.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.08.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"