Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1023

Rīgā 2008.gada 16.decembrī (prot. Nr.93 20.§)
Noteikumi par pensijas kapitāla nodošanu Eiropas Savienības pensiju shēmai un saņemšanu no tās
Izdoti saskaņā ar likuma “Par valsts pensijām3.panta trešo daļu
un 26.1panta trešo daļu un Valsts fondēto pensiju
likuma
3.panta sesto daļu un 7.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā aprēķina Eiropas Savienības pensiju shēmas dalībnieka (turpmāk – dalībnieks) Latvijas valsts obligātajā pensiju apdrošināšanas sistēmā (turpmāk – Latvijas valsts pensiju sistēma) uzkrāto pensijas kapitālu un nodod to Eiropas Savienības pensiju shēmai;

1.2. kārtību, kādā no Eiropas Savienības pensiju shēmas saņemto bijušā Eiropas Savienības pensiju shēmas dalībnieka (turpmāk – bijušais dalībnieks) pensijas kapitālu nodod Latvijas valsts pensiju sistēmai;

1.3. kārtību, kādā aprēķina vidējo apdrošināšanas iemaksu algu par Eiropas Savienības institūcijās nostrādāto periodu, kurā saņemts pensijas kapitāls no Eiropas Savienības pensiju shēmas.

2. Eiropas Savienības pensiju shēmai nododamo Latvijas valsts pensijas kapitālu veido valsts nefondētajā obligātajā pensiju shēmā reģistrētais pensijas kapitāls, kuru nosaka atbilstoši likuma "Par valsts pensijām" 12.panta pirmajai daļai, pensijas sākuma kapitāls, kuru nosaka atbilstoši likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 13.punktam, un valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātais pensijas kapitāls, kuru nosaka atbilstoši Valsts fondēto pensiju likuma 5.pantam (turpmāk – pensijas kapitāls).

(MK 05.05.2010. noteikumu Nr.409 redakcijā)

3. Kompetentā institūcija Latvijā saistībā ar dalībnieka vai bijušā dalībnieka pensijas kapitāla nodošanu Eiropas Savienības pensiju shēmai vai saņemšanu no tās ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk – aģentūra).

4. Kompetentās institūcijas Eiropas Savienībā ir tās Eiropas Savienības institūcijas un iestādes, kuru darbiniekiem ir tiesības pievienoties pensiju shēmai, ko paredz Padomes 1968.gada 29.februāra Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr.259/68, ar ko nosaka Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (turpmāk – Eiropas Savienības institūcija).

II. Pensijas kapitāla nodošana no Latvijas valsts pensiju sistēmas Eiropas Savienības pensiju shēmai

(Nodaļa MK 05.05.2010. noteikumu Nr.409 redakcijā)

5. Aģentūra, pamatojoties uz Eiropas Savienības institūcijas pieprasījumu par dalībnieka vēlmi nodot Latvijas valsts pensiju sistēmā uzkrāto pensijas kapitālu Eiropas Savienības pensiju shēmai, 25 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas nosūta dalībniekam paziņojumu par apdrošināšanas periodiem, Latvijas valsts pensiju sistēmā uzkrāto pensijas kapitālu un, ja dalībniekam ir 10 gadu apdrošināšanas stāžs, iespējamo pensijas apmēru.

6. Valsts nefondētās obligātās pensiju shēmas pensijas kapitālu aģentūra aprēķina līdz Eiropas Savienības institūcijas pieprasījumā norādītajam mēnesim un piemēro tam apdrošināšanas iemaksu algas indeksus.

7. Valsts fondēto pensiju shēmā uzkrāto pensijas kapitālu nosaka līdz Eiropas Savienības institūcijas pieprasījumā norādītajam mēnesim.

8. Dalībnieks sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 5.punktā minētā aģentūras paziņojuma saņemšanas veic vienu no šādām darbībām:

8.1. apstiprina paziņojumu, parakstot to, un iesniedz aģentūrā, izmantojot vienu no šādiem veidiem:

8.1.1. elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu);

8.1.2. klātienē (personīgi vai ar pilnvarotas personas starpniecību);

8.1.3. pa pastu (nosūtot notariāli apliecinātu paziņojumu);

8.2. iesniedz papildu apdrošināšanas periodu apliecinošus dokumentus;

8.3. lūdz aģentūrai termiņa pagarinājumu, kurā tiks apstiprināts paziņojums vai iesniegti šo noteikumu 8.2.apakšpunktā minētie dokumenti.

9. Aģentūra mēneša laikā pēc dalībnieka iesniegto papildu apdrošināšanas periodu apliecinošo dokumentu saņemšanas izskata tos un nosūta dalībniekam precizēto paziņojumu. Dalībnieks triju mēnešu laikā pēc precizētā paziņojuma saņemšanas to apstiprina šo noteikumu 8.1.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

10. Ja dalībnieks šo noteikumu 8. vai 9.punktā norādītajā termiņā nav apstiprinājis aģentūras paziņojumu vai nav prasījis termiņa pagarinājumu, aģentūra paziņojumu uzskata par apstiprinātu.

11. Pēc paziņojuma apstiprināšanas aģentūra 10 darbdienu laikā nosūta Eiropas Savienības institūcijai apstiprināto paziņojumu par personas apdrošināšanas periodiem un nododamā pensijas kapitāla apmēru atsevišķi par periodu līdz 1995.gada 31.decembrim un par periodu pēc 1996.gada 1.janvāra (euro pēc grāmatvedībā izmantojamā ārvalstu valūtas kursa), kas aprēķināts līdz Eiropas Savienības institūcijas pieprasījumā norādītajam mēnesim.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.563)

12. Pēc galīgā Eiropas Savienības institūcijas pieprasījuma par pensijas kapitāla pārskaitīšanu saņemšanas aģentūra aktualizē dalībnieka valsts nefondētās obligātās pensiju shēmas pensijas kapitālu līdz galīgā Eiropas Savienības institūcijas pieprasījuma saņemšanas mēnesim, ņemot vērā apdrošināšanas iemaksu algas indeksu un papildus uzkrāto pensijas kapitālu.

13. Ja dalībniekam valsts fondēto pensiju shēmā ir uzkrāts pensijas kapitāls, aģentūra slēdz valsts fondēto pensiju shēmas kontu un piecu darbdienu laikā pēc galīgā Eiropas Savienības institūcijas pieprasījuma saņemšanas dod rīkojumu valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājam 10 darbdienu laikā ieskaitīt valsts fondēto pensiju shēmas pensijas kapitālu aģentūras norādītajā kontā.

14. Aģentūra 20 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 12.punktā minētā galīgā pieprasījuma saņemšanas nosūta Eiropas Savienības institūcijai galīgo paziņojumu par aktualizētā pensijas kapitāla nodošanu un tā apmēru (euro) un veic aktualizētā pensijas kapitāla maksājumu euro pēc grāmatvedībā izmantojamā ārvalstu valūtas kursa uz maksājuma veikšanas dienu.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.563)

III. Pensijas kapitāla nodošana no Eiropas Savienības pensiju shēmas Latvijas valsts pensiju sistēmai

15. Aģentūra, pamatojoties uz Eiropas Savienības institūcijas pieprasījumu par bijušā dalībnieka pensijas kapitāla nodošanu Latvijas valsts pensiju sistēmai, 10 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas pieņem lēmumu par bijušā dalībnieka pensijas kapitāla pārņemšanu.

16. Aģentūra 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 15.punktā minētā lēmuma pieņemšanas nosūta Eiropas Savienības institūcijai Eiropas Savienības institūcijas pieprasījumam pievienotās veidlapas par piekrišanu pārņemt pensijas kapitālu, kuras apstiprinātas ar aģentūras direktora parakstu un aģentūras zīmoga nospiedumu.

(MK 05.05.2010. noteikumu Nr.409 redakcijā)

17. Aģentūra pēc naudas saņemšanas nodrošina tās pārdali pa apdrošināšanas veidiem un attiecīgiem budžeta kontiem un saskaņā ar šo noteikumu 18., 19. un 20.punktu nosaka bijušā dalībnieka Latvijas valsts pensijas kapitālu, apdrošināšanas iemaksu algu un apdrošināšanas periodu.

18. Ja bijušā dalībnieka pensijas kapitāls no Latvijas valsts pensiju sistēmas ir bijis nodots Eiropas Savienības pensiju shēmai, tad no Eiropas Savienības pensiju shēmas saņemtā pensijas kapitāla:

18.1. valsts nefondētajā obligātajā pensiju shēmā ieskaita pensijas kapitālu 20 darbdienu laikā no dienas, kad saņemts pensijas kapitāls no Eiropas Savienības, tādā apmērā, kāds tas bija pārskaitīts Eiropas Savienības pensiju shēmai iepriekš reģistrētajos apdrošināšanas periodos, to aktualizējot ar apdrošināšanas iemaksu algas indeksiem, kas noteikti līdz iepriek­šējam gadam, kurā pensijas kapitālu ieskaita valsts nefondētajā obligātajā pensiju shēmā;

18.2. valsts fondēto pensiju shēmā ieskaita pensijas kapitālu tādā apmērā, kāds tas bija pārskaitīts Eiropas Savienības pensiju shēmai, 10 darbdienu laikā no bijušā dalībnieka reģistrēšanas dienas viņa izvēlētajā valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānā.

19. Atlikušo pensijas kapitālu, kas veidojas pēc šo noteikumu 18.punktā minēto darbību veikšanas, 20 darbdienu laikā sadala vienādās daļās atbilstoši Eiropas Savienības institūcijās nostrādātajam pilno mēnešu skaitam. No sadalītā kapitāla katrā mēnesī aprēķina bijušā dalībnieka vidējo apdrošināšanas iemaksu algu Eiropas Savienības institūcijā, ņemot vērā, ka šo pensijas kapitālu veido sociālās apdrošināšanas iemaksas pensijām 20 % apmērā no iemaksu objekta un sociālās apdrošināšanas iemaksas invaliditātes apdrošināšanai atbilstoši likmēm, kas noteiktas saskaņā ar sociālās apdrošināšanas iemaksas regulējošajiem normatīvajiem aktiem laikā, kad bijušais dalībnieks strādāja Eiropas Savienības institūcijā. Mēneši, kuros aprēķināts pensijas kapitāls un aprēķināta apdrošināšanas iemaksu alga, veido apdrošināšanas periodu.

20. No šo noteikumu 19.punktā aprēķinātās apdrošināšanas iemaksu algas aģentūra veic iemaksas valsts nefondētajā obligātajā pensiju shēmā (valsts pensiju speciālajā budžetā), valsts fondēto pensiju shēmā, ja bijušais dalībnieks ir pievienojies valsts fondēto pensiju shēmai, un invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā atbilstoši likmēm, kādas bija spēkā laikā, kad bijušais dalībnieks strādāja Eiropas Savienības institūcijā.

21. Ja bijušā dalībnieka pensijas kapitāls no Latvijas valsts pensiju sistēmas nav bijis nodots Eiropas Savienības pensiju shēmai, saņemto kapitālu sadala atbilstoši šo noteikumu 19. un 20.punktam.

22. Pensijas kapitālu, kas ieskaitīts valsts nefondētajā obligātajā pensiju shēmā saskaņā ar šo noteikumu 18.1.apakš­punktu un 20.punktu, turpmāk aktualizē, izmantojot apdrošināšanas iemaksu algas indeksus, kuri noteikti ar nākamo gadu, kas seko gadam, kurā pensijas kapitālu ieskaita valsts nefondētajā obligātajā pensiju shēmā.

23. Ja Latvijas valsts pensiju sistēmai nodod bijušā dalībnieka pensijas kapitālu, kas no Latvijas valsts pensiju sistēmas nav bijis nodots Eiropas Savienības pensiju shēmai, un šis dalībnieks nav bijis valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks, bet saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu viņš ir obligāti pakļauts dalībai valsts fondēto pensiju shēmā, viņu iekļauj valsts fondēto pensiju shēmā. Eiropas Savienības pensiju shēmā uzkrāto pensijas kapitālu sadala atbilstoši šo noteikumu 19. un 20.punktam.

24. Aģentūra 10 darbdienu laikā pēc uzkrātā pensijas kapitāla ieskaitīšanas Latvijas valsts pensiju sistēmā informē dalībnieku par Latvijas valsts pensiju sistēmā reģistrētajiem apdrošināšanas periodiem, apdrošināšanas iemaksu algu un uzkrāto pensijas kapitālu.

25. Ja bijušais dalībnieks miris laikposmā no šo noteikumu 15.punktā minētā lēmuma pieņemšanas dienas līdz naudas saņemšanai no Eiropas Savienības, aģentūra pēc bijušā dalībnieka pensijas kapitāla saņemšanas no Eiropas Savienības pensiju shēmas to ieskaita valsts nefondētajā obligātajā pensiju shēmā atbilstoši šo noteikumu 18. un 19.punktam un ņem vērā, aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju.

IV. Noslēguma jautājumi

26. Attiecībā uz tiem dalībniekiem vai bijušajiem dalībniekiem, par kuriem Eiropas Savienības institūcija informējusi aģentūru par iespējamo pensijas kapitāla nodošanu no Eiropas Savienības pensiju shēmas Latvijas valsts pensiju sistēmai vai saņemšanu no tās līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, pensijas kapitālu nodod vai saņem šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

27. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents I.Godmanis

Labklājības ministre I.Purne
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pensijas kapitāla nodošanu Eiropas Savienības pensiju shēmai un saņemšanu no tās Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1023Pieņemts: 16.12.2008.Stājas spēkā: 01.01.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 198, 19.12.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
185423
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"08.05.2010","iso_value":"2010\/05\/08","content":"<font class='s-1'>08.05.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-07.05.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)