Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā

Izdarīt Mēslošanas līdzekļu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 5., 24.nr.) šādus grozījumus:

1. 3.pantā:

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) mēslošanas līdzekļiem, kuriem piemēro kādu no muitas procedūrām, izņemot tos mēslošanas līdzekļus, kuriem piemēro muitas procedūru - laišana brīvā apgrozībā.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Uz mēslošanas līdzekļiem, kuriem ir marķējums "EK mēslošanas līdzeklis" (turpmāk - EK marķējums), attiecas šā likuma noteikumi par:

1) nevēlamo piemaisījumu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju mēslošanas līdzekļos (4.panta pirmās daļas 1.punkta "d" apakšpunkts);

2) mēslošanas līdzekļu uzraudzību, kontroli un uzskaiti, kā arī detonācijas testu vai to kopiju saņemšanu un informācijas sniegšanu (4.panta pirmās daļas 1.punkta "f" apakšpunkts, 4.panta trešā daļa, 8.panta trešā daļa, 9.panta pirmās daļas 7., 8., 9. un 10.punkts un otrās daļas 1., 2. un 5.punkts);

3) mēslošanas līdzekļu kvalitātes atbilstības novērtēšanas kārtību, veicot uzraudzību un kontroli (4.panta pirmās daļas 1.punkta "g" apakšpunkts);

4) mēslošanas līdzekļu kontroles paraugu ņemšanu, kā arī paraugu ņemšanas un sagatavošanas kārtību (4.panta pirmās daļas 2.punkts);

5) neatbilstības gadījumu paziņošanu Eiropas Komisijai (4.panta otrā daļa);

6) darbību veicēja pienākumiem (5.panta pirmā, otrā, trešā un ceturtā daļa);

7) rīcību ar nekvalitatīviem mēslošanas līdzekļiem (7.pants);

8) valsts uzraudzības un kontroles izdevumu segšanu (14.pants)."

2. 4.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"1) mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumus, kuros nosaka:";

papildināt pirmās daļas 1.punkta "h" apakšpunktu pēc vārda "iekļauti" ar vārdiem "Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Muitas iestādes nodrošina šajā likumā noteikto prasību izpildes uzraudzību un kontroli attiecībā uz mēslošanas līdzekļu ievešanu no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis (turpmāk - trešās valstis)."

3. 5.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) iesniegumu par tirdzniecībai ražotā, iepakotā vai ievestā mēslošanas līdzekļa vai sagatavotā maisījuma (izņemot individuālu pasūtījumu) reģistrāciju vai iesniegumu par mēslošanas līdzekļa ar EK marķējumu uzskaiti;";

papildināt pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Ražotājs, ievedējs vai mehāniskā maisījuma gatavotājs pirms tāda vienkāršā vai kombinētā mēslošanas līdzekļa reģistrēšanas Latvijā, kurā amonija nitrāta slāpeklis ir virs 28 procentiem no mēslošanas līdzekļa masas (turpmāk - amonija nitrāta mēslošanas līdzeklis ar augstu slāpekļa saturu), vai attiecīgās šā likuma 8.panta otrajā daļā minētās atļaujas saņemšanas iesniedz dienestam detonācijas testu vai tā kopiju un mēslošanas līdzekļa ražotāja garantijas vēstuli vai tās kopiju par ražotā mēslošanas līdzekļa atbilstību regulas Nr. 2003/2003 prasībām attiecībā uz detonācijas testu. Amonija nitrāta mēslošanas līdzeklim ar augstu slāpekļa saturu, kuram ir EK marķējums, detonācijas testu vai tā kopiju iesniedz dienestam pirms šā mēslošanas līdzekļa iekļaušanas Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā.

(4) Darbību veicējs, ievedot mēslošanas līdzekli no trešās valsts un piemērojot tam muitas procedūru - laišana brīvā apgrozībā, muitas iestādei uzrāda mēslošanas līdzekļa reģistrācijas apliecību (izņemot gadījumu, kad mēslošanas līdzekli Latvijā reģistrējis ražotājs no trešās valsts) vai attiecīgu šā likuma 8.panta otrajā daļā minēto atļauju mēslošanas līdzekļa ievešanai. Mēslošanas līdzekļiem ar EK marķējumu uzrāda identifikācijas marķējumu, kas noformēts saskaņā ar regulas Nr. 2003/2003 nosacījumiem attiecībā uz iepakojumu vai etiķeti, vai attiecīgos pavaddokumentus.

(5) Minerālmēslu mehāniskā maisījuma gatavotājs Latvijā veic uzskaiti par maisījuma sastāvdaļām un to izcelsmi, bet, ja minerālmēslu mehāniskais maisījums Latvijā tiek sagatavots pēc individuāla pasūtījuma, - papildus arī uzskaiti par katra šāda maisījuma apjomu."

4. 8.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ražot, iepakot, ievest un tirgot drīkst reģistrā iekļautos mēslošanas līdzekļus un tos mēslošanas līdzekļus, kuriem izsniegta attiecīga šā panta otrajā daļā minētā atļauja. Mehāniskos maisījumus tirdzniecībai var gatavot no mēslošanas līdzekļiem ar EK marķējumu un reģistrā iekļautajiem mēslošanas līdzekļiem, ievērojot normatīvo aktu prasības attiecībā uz mēslošanas līdzekļa identifikāciju, kvalitātes atbilstības novērtēšanu un tirdzniecību. Šis nosacījums attiecas arī uz mēslošanas līdzekļu mehāniskajiem maisījumiem, kas tiek izgatavoti pēc individuāla pasūtījuma.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Mēslošanas līdzekli ar EK marķējumu drīkst tirgot pēc tam, kad iesniegts šā likuma 5.panta pirmās daļas 1.punktā minētais iesniegums par mēslošanas līdzekļu ar EK marķējumu uzskaiti."

5. 9.panta pirmajā daļā:

izslēgt 6.punktā vārdus "ne retāk kā reizi gadā";

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7) veic to mēslošanas līdzekļu uzraudzību, kontroli un uzskaiti, kuriem ir EK marķējums, saskaņā ar regulu Nr. 2003/2003, kā arī saņem detonācijas testus vai to kopijas visu tipu amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem ar augstu slāpekļa saturu, kurus laiž tirgū ar EK marķējumu;";

papildināt daļu ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"9) sniedz Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajai muitas pārvaldei par trešajās valstīs ražotajiem mēslošanas līdzekļiem, kuriem viens no aprites posmiem ir ievešana, šādu informāciju:

a) piecu darbadienu laikā - par uzskaitei pieteiktajiem mēslošanas līdzekļiem ar EK marķējumu un ražotāja reģistrētajiem mēslošanas līdzekļiem,

b) katru mēnesi līdz 5.datumam - par iepriekšējā mēnesī reģistrētajiem mēslošanas līdzekļiem, par tiem mēslošanas līdzekļiem, attiecībā uz kuriem izsniegta šā likuma 8.panta otrajā daļā minētā atļauja, kā arī par mēslošanas līdzekļiem, kuriem anulēta reģistrācijas apliecība;

10) norādot identificēšanai nepieciešamās ziņas, no Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes var pieprasīt informāciju par mēslošanas līdzekļiem, kuriem piemērota muitas procedūra - laišana brīvā apgrozībā."

6. Izteikt 11.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) ja persona divus gadus pēc kārtas nav sniegusi šā likuma 5.panta pirmās daļas 2.punktā minēto informāciju." 

7. Izteikt 14.panta tekstu šādā redakcijā:

"Izdevumus par mēslošanas līdzekļu valsts uzraudzību un kontroli sedz no valsts budžeta līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības prasības regulējošie normatīvie akti paredz citādi."

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 5., 6., 7., 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"5. Ievedēji, kas līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 5.panta trešā daļa, reģistrējuši vienkāršā vai kombinētā amonija nitrāta mēslošanas līdzekli ar augstu slāpekļa saturu, līdz 2009.gada 30.jūnijam iesniedz dienestam mēslošanas līdzekļa ražotāja garantijas vēstuli vai tās kopiju par šā mēslošanas līdzekļa atbilstību regulas Nr. 2003/2003 prasībām attiecībā uz detonācijas testu.

6. Mēslošanas līdzekļu ražotājs, šo līdzekļu maisījumu gatavotājs, iepakotājs vai ievedējs iesniedz dienestam šā likuma 5.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto iesniegumu par mēslošanas līdzekļu ar EK marķējumu uzskaiti, sākot ar 2010.gada 1.janvāri.

7. Šā likuma 5.panta trešās daļas prasība attiecībā uz amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem ar augstu slāpekļa saturu, kuriem ir EK marķējums, stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

8. Dienests ar 2010.gada 1.janvāri:

1) veic šā likuma 9.panta pirmās daļas 7.punktā noteikto uzskaiti par mēslošanas līdzekļiem ar EK marķējumu;

2) sniedz šā likuma 9.panta pirmās daļas 9.punktā noteikto informāciju par mēslošanas līdzekļiem ar EK marķējumu.

9. Šā likuma 8.panta trešā daļa stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī."

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 27.novembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2008.gada 17.decembrī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2008.gada 31.decembri.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 27.11.2008.Stājas spēkā: 31.12.2008.Tēma: Patērētāju tiesības; Vides tiesības; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 196, 17.12.2008.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2, 29.01.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
185269
31.12.2008
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"