Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 26. aprīļa noteikumus Nr. 323 "Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un samaksu par datu uzturēšanu".
Ministru kabineta noteikumi Nr.977

Rīgā 2008.gada 25.novembrī (prot. Nr.83 29.§)
Noteikumi par bateriju un akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un reģistra turētāju
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20.9panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka bateriju un akumulatoru ražotāju (turpmāk – ražotājs) reģistrācijas kārtību un reģistra turētāju.

2. Ražotājus reģistrē ražotāju reģistrā (turpmāk – reģistrs). Reģistrs ir valsts informācijas sistēmas – Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistra – sastāvdaļa. Reģistra izmantošana nodrošina bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas uzraudzībai nepieciešamās informācijas apriti.

3. Reģistra turētāja ir Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, ar kuru Vides ministrija noslēgusi līgumu par reģistra kārtošanu (turpmāk – reģistra turētājs) atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts pārvaldi.

4. Ražotājs mēneša laikā pēc tam, kad uzsācis Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktās darbības ar baterijām un akumulatoriem, iesniedz reģistrā iesniegumu par ražotāja reģistrāciju (1.pielikums).

5. Ražotājs, kurš ir uzsācis šo noteikumu 4.punktā minētās darbības līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, reģistrējas triju mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

6. Ja bateriju un akumulatoru atkritumus apsaimnieko nevis ražotājs, bet cits apsaimniekotājs, ražotājs iesniedz reģistra turētājam šā apsaimniekotāja izsniegtu rakstisku apliecinājumu par attiecīga līguma noslēgšanu.

7. Ja nav sniegta visa šo noteikumu 1.pielikumā minētā informācija vai nav iesniegti šo noteikumu 6.punktā minētie dokumenti, reģistra turētājs 14 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas pieprasa no ražotāja nepieciešamo informāciju vai dokumentus, norādot konstatētos trūkumus. Reģistra turētāja pieprasītā informācija vai dokumenti iesniedzami 14 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

8. Par reģistram iesniegtās informācijas pareizību un patiesumu ir atbildīgs tās iesniedzējs.

9. Reģistra turētājs reģistrē ražotāju piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas vai šo noteikumu 6.punktā minēto dokumentu saņemšanas. Ražotāju nereģistrē, ja:

9.1. nav iesniegta šo noteikumu 1.pielikumā minētā informācija vai šo noteikumu 6.punktā minētie dokumenti;

9.2. šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minētā informācija ir nepilnīga vai neatbilst šo noteikumu prasībām, vai nav iesniegta šo noteikumu 7.punktā noteiktajā termiņā;

9.3. ražotāja iesniegtā informācija ir nepatiesa.

9.1 Bateriju un akumulatoru ražotājus reģistrē tikai vienreiz, kad tie pirmo reizi laiž tirgū baterijas un akumulatorus. Reģistrējot bateriju un akumulatoru ražotāju, tam piešķir reģistrācijas numuru.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1485 redakcijā)

10. Šo noteikumu 9.1., 9.2. vai 9.3.apakš­punktā minētajā gadījumā reģistra turētājs triju darbdienu laikā par to rakstiski informē iesniedzēju un pieprasa no ražotāja nepieciešamo informāciju vai dokumentus, norādot konstatētos trūkumus. Reģistra turētāja pieprasītā informācija vai dokumenti iesniedzami 14 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja minētā informācija šajā termiņā netiek iesniegta reģistrā, reģistra turētājs par to rakstiski informē Vides ministriju. Pamatojoties uz reģistra turētāja sniegto informāciju, Vides ministrija attiecīgajam ražotājam nosūta rakstisku atteikumu reģistrēt ražotāju.

11. Triju darbdienu laikā pēc ražotāja iekļaušanas reģistrā reģistra turētājs to ražotājam apliecina rakstiski. Pēc ražotāja vai valsts pārvaldes iestāžu pieprasījuma reģistra turētājs elektroniski apliecina ražotāja iekļaušanu reģistrā.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1485 redakcijā)

12. Reģistra turētājs reizi ceturksnī informē Vides ministriju par attiecīgā ražotāja reģistrāciju, kā arī par ražotāja izslēgšanu no reģistra.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1485 redakcijā)

13. Ražotājs informē reģistra turētāju par jebkuru reģistrā iekļaujamo ziņu izmaiņām 14 dienu laikā no attiecīgo izmaiņu izdarīšanas, iesniedzot iesniegumu par izmaiņām reģistrā iekļautajā informācijā (2.pielikums). Šādos gadījumos reģistra turētājs nodrošina reģistrā iekļautās informācijas aktualizēšanu piecu darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1485 redakcijā)

14. Ja ražotājs pārtrauc Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktās darbības ar baterijām un akumulatoriem, ražotājs, ražotāja administrators vai likvidators par to paziņo reģistra turētājam 14 dienu laikā no darbību pārtraukšanas dienas, iesniedzot iesniegumu par ražotāja izslēgšanu no reģistra (3.pielikums). Ja minētās personas šādu informāciju nesniedz, reģistra turētājs ir tiesīgs izmantot no citām valsts nozīmes informācijas sistēmām saņemto publiski pieejamo informāciju. Šajā punktā minētajos gadījumos reģistra turētājs triju darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas izslēdz ražotāju no reģistra.

15. Reģistrā iekļauj šādu informāciju:

15.1. reģistrētā ražotāja firma, Uzņēmumu reģistra reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tiesiskais statuss (maksātspējīgs, maksātnespējīgs vai likvidācijas stadijā);

15.2. reģistrētā ražotāja filiāļu firmas, filiāļu juridiskās adreses, Uzņēmumu reģistra reģistrācijas numurs, kā arī uzņēmuma adrese;

15.3. reģistrētā ražotāja tirgū piedāvāto bateriju un akumulatoru veidi;

15.4. reģistrētā ražotāja Latvijas tirgū piedāvāto bateriju un akumulatoru daudzums (masa);

15.5. savāktais, pārstrādātais, pārstrādei ārpus Latvijas izvestais reģistrētā ražotāja bateriju un akumulatoru atkritumu veids un daudzums (masa);

15.6. ziņas par noslēgtajiem līgumiem par bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekošanu.

16. Šo noteikumu 15.1., 15.2. un 15.3.apakš­punktā minētā informācija ir vispārpieejama. Šo noteikumu 15.4., 15.5. un 15.6.apakšpunktā minētā informācija ir uzskatāma par vispārpieejamu informāciju, ja ražotājs, to iesniedzot, piekritis tās publiskošanai. Reģistra turētājs nodrošina reģistrā esošās vispārpieejamās informācijas sniegšanu elektroniskā veidā privātpersonām un valsts un pašvaldību iestādēm. Ja reģistra turētājs ir saņēmis pieprasījumu par tādas informācijas sniegšanu, kura ir komercnoslēpums, tas pirms šādas informācijas sniegšanas vai atteikuma to sniegt noskaidro attiecīgā ražotāja viedokli.

17. Šo noteikumu 15.4. un 15.5.apakš­punktā minēto informāciju reģistram ražotāja vietā ir tiesīgs iesniegt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekotājs, ja ražotājs ar to ir noslēdzis attiecīgu līgumu.

18. Ja no reģistrētajiem ražotājiem vai valsts nozīmes informācijas sistēmām saņemta pamatota informācija par ražotāja izvairīšanos no reģistrācijas vai par nepatiesu vai nepilnīgu ziņu sniegšanu reģistram, reģistra turētājs piecu darbdienu laikā par to rakstiski informē Vides ministriju un Valsts vides dienestu.

19. Vides ministrijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

20. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1485 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 6.septembra Direktīvas 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EEK.

Ministru prezidents I.Godmanis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.novembra noteikumiem Nr.977

(Pielikums MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1485 redakcijā)

Iesniegums par bateriju un akumulatoru ražotāja reģistrāciju

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.novembra noteikumiem Nr.977

(Pielikums MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1485 redakcijā)

Iesniegums par izmaiņām bateriju un akumulatoru ražotāju reģistrā iekļautajā informācijā
(aizpilda 1.punktu un to iesnieguma sadaļu, kurā ietverto informāciju nepieciešams mainīt)

3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.novembra noteikumiem Nr.977

(Pielikums MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1485 redakcijā)

Iesniegums par bateriju un akumulatoru ražotāja izslēgšanu no bateriju un akumulatoru ražotāju reģistra
(iesniedz ražotājs, ražotāja administrators vai likvidators)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par bateriju un akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un reģistra turētāju Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 977Pieņemts: 25.11.2008.Stājas spēkā: 01.01.2011.Zaudē spēku: 01.12.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 187, 02.12.2008.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
184564
{"selected":{"value":"01.01.2011","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-30.11.2011.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-30.11.2011.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
01.01.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"